An open economy is a type of economy where not only domestic actors but also entities in other countries engage in trade of products (goods and services). Trade can take the form of managerial exchange, technology transfers, and all kinds of goods and services. (However, certain exceptions exist that cannot be exchanged; the railway services of a country, for example, cannot be traded with another country to avail the service.) It contrasts with a closed economy in which international trade and finance cannot take place.

Property Value
dbo:abstract
 • اقتصاد مفتوح هو حالة اقتصادية يتبادل فيها الأفراد والشركات السلع والخدمات مع أشخاص أخرىن أو/و شركات أخرى في المجتمعات العالمية على نطاق واسع. وهذا يكون على عكس الاقتصاد المغلق أو الاكتفاء الذاتي الذي لا يمكن للتجارة الدولية أن تنفذ فيه. تسمى عملية بيع السلع والخدمات لدولة أجنبية بالتصدير. أما عملية شراء السلع والخدمات من دول أجنبية فيمسى بالاستيراد. ويطلق على كلا الممصطلحين معاً: الاستيراد والتصدير مصطلح التجارة الدولية. هناك العديد من المزايا المحققة للأفراد في ظل نظام اقتصادي مفتوح. إحدى هذه المزايا أنه يتوفر للفرد المستهلك نظاق واسع للاختيار من السلع والخدمات المنوعة. كما تتوافر الفرصة للمستهلكين باستثمار خارج البلد. في حالة الاقتصاد المفتوح لا تتساوى إنفاقات الدولة مع مجموع مخرجاتها من السلع والخدمات. حيث تستطيع الدولة الإنفاق بأكثر من إنتاجها من خلال الاقتراض من الخارج، أو تستطيع أن تنفق أقل مما تنتج وتقوم بإقراض الوفر إلى الأجانب. (ar)
 • Otevřená ekonomika je taková ekonomika, která se volně stýká s ostatními světovými ekonomikami. S tím je spojena řada výhod: * obchodování umožňuje lidem zaměřovat se na výrobu toho, co dokáží nejlépe (v čem mají komparativní výhodu) * obchodováním mohou lidé dosáhnout větší rozmanitosti výrobků ke spotřebě * mezinárodní obchod může vést ke zvýšení (cs)
 • Unter einer offenen Volkswirtschaft versteht man in der Makroökonomie das Modell einer Volkswirtschaft, die ohne Beschränkungen mit anderen Volkswirtschaften in der Welt in Verbindung steht. Einer offenen steht eine geschlossene Volkswirtschaft, wie sie im Zwei-Sektoren-Modell beschrieben ist, entgegen. Tatsächlich gibt es in der Realität weder gänzlich offene noch geschlossene Volkswirtschaften. Das Modell der offenen Volkswirtschaft soll lediglich die Bedeutung der Außenwirtschaft (durch Einbezug der Im- und Exporte) bei der Entstehung und Verwendung des Volkseinkommens darstellen. Dadurch sind auch Aussagen über den Anteil des Außenhandels am Volkseinkommen eines Landes möglich. Deutschland beispielsweise hat im Vergleich zu anderen Ländern einen hohen Nettoexportanteil. Ein Spezialfall ist das Modell der . (de)
 • An open economy is a type of economy where not only domestic actors but also entities in other countries engage in trade of products (goods and services). Trade can take the form of managerial exchange, technology transfers, and all kinds of goods and services. (However, certain exceptions exist that cannot be exchanged; the railway services of a country, for example, cannot be traded with another country to avail the service.) It contrasts with a closed economy in which international trade and finance cannot take place. The act of selling goods or services to a foreign country is called exporting. The act of buying goods or services from a foreign country is called importing. Exporting and importing are collectively called international trade. There are a number of economic advantages for citizens of a country with an open economy. A primary advantage is that the citizen consumers have a much larger variety of goods and services from which to choose. Additionally, consumers have an opportunity to invest their savings outside the country. There are also economic disadvantages of an open economy. Open economies are interdependent on others and this exposes them to certain unavoidable risks. If a country has an open economy, that country's spending in any given year need not equal its output of goods and services. A country can spend more money than it produces by borrowing from abroad, or it can spend less than it produces and lend the difference to foreigners.As of 2014 there is no totally-closed economy. (en)
 • Ekonomia irekia beste herrialdeekin transakzioak egiten dituen ekonomia mota bat da, hau da, herrialdeak beraien artean, modu libre batean erlazionatzen dituen ekonomia . Honek esportazioaren eta inportazioaren eskaria dakar. Pertsona edo enpresa batek beste herrialde bateko beste pertsona edo enpresa batekin ondasunak eta zerbitzuak elkartrukatzeko aukera ematen du. (eu)
 • Una economía abierta es una economía en la cual existe actividad económica entre los residentes locales y el exterior. Por ejemplo, las personas, incluyendo las empresas, pueden comerciar bienes y servicios con otras personas y negocios de la comunidad internacional, y fluyen los fondos en la forma de inversión en ambos sentidos de la frontera. El comercio internacional puede realizarse en la forma de intercambio de gestión, transferencias de tecnología, o todo tipo de bienes y servicios. No obstante, existen excepciones que no pueden intercambiarse, por ejemplo, los servicios ferroviarios de un país no pueden comerciarse con otro. Este tipo de economía es diferente de una economía cerrada, en la que no existe comercio internacional. En una economía abierta, el gasto de un país en un año dado no tiene porque ser igual a su producción de bienes y servicios. Un país puede gastar más dinero del que produce a través del préstamo del exterior, o puede gastar menos de lo que produce y prestar la diferencia a otros países extranjeros.​En el mundo actual, no existen economías cerradas. (es)
 • Une économie ouverte est une économie pour laquelle le commerce international se fait librement et prend une part importante dans le produit intérieur brut du pays. Cette ouverture s'accompagne généralement de mesures de libéralisation économique. Avec la mondialisation économique, le taux d'ouverture des principales économies est de plus en plus grand. L'ouverture d'une économie est empiriquement favorable à sa croissance économique. Par opposition, une économie fermée est une économie qui vit en autarcie, où il n'y a pas d'échanges avec l'extérieur. (fr)
 • 開放経済(かいほうけいざい、open economy)とは、マクロ経済学の用語で外国との金融・貿易取引をしている経済のこと。 対義語は、閉鎖経済。 (ja)
 • 개방경제(開放經濟, open economy)는 거시 경제 측면에서 외국과의 금융 · 무역 거래를 하는 경제이다. 반의어는 폐쇄경제이다. (ko)
 • Een open economie is een economie waarin er economische interacties plaatsvinden tussen leden van de binnenlandse gemeenschap (zowel natuurlijke personen als bedrijven) en mensen en bedrijven daarbuiten, die zich dus in een ander land bevinden. Een open economie staat in tegenstelling tot een gesloten economie, waar men geen internationale handel en grensoverschrijdende geldstromen zal aantreffen. In de wereld van vandaag de dag zijn alle economieën open. Er bestaat geen zuiver gesloten economie meer. In een open economie vindt handel in goederen en diensten plaats met andere mensen en bedrijven in de internationale gemeenschap. De handeling van het verkopen van goederen of diensten aan het buitenland noemt men export. De handeling van het kopen van goederen of diensten uit een ander land noemt men import. Export en import gezamenlijk noemt men de internationale handel van een land. Als complement van deze internationale handel ontstaan er grensoverschrijdende geldstromen ten behoeve van investeringen in andere landen. De handel kan alle soorten van goederen en diensten betreffen. Er zijn echter een aantal uitzonderingen. Spoorwegdiensten binnen een land kunnen bijvoorbeeld niet in een ander land worden geconsumeerd. Elk land dient dus zijn eigen spoorwegdiensten te produceren, mocht daar behoefte aan bestaan. Er zijn een aantal voordelen voor de burgers van een land met een open economie. Een belangrijk voordeel is dat de burger consumenten bij de aankoop van goederen en diensten uit een veel grotere verscheidenheid aan goederen en diensten kan kiezen. Daarnaast zijn deze goederen en diensten vaak goedkoper. Daarnaast hebben consumenten de mogelijkheid hun spaargeld buiten het eigen land te investeren. Zij beschikken dus over meer investeringsmogelijkheden. In een open economie hoeven de uitgaven van een land in een bepaald jaar niet gelijk te zijn aan haar output van goederen en diensten. Een land kan in dat bepaalde jaar meer uitgeven dan het produceert door geld uit het buitenland te lenen of het kan ook minder uitgeven dan het produceert en het overschot aan geld uitlenen aan het buitenland. (nl)
 • Открытая экономика — экономика, интегрированная в систему мировых хозяйственных связей, при которых любой хозяйственный субъект в праве осуществлять экспорт и импорт товаров (услуг), финансовые сделки, открывающая свои границы для проникновения товаров и капиталов из других стран и свободно экспортирующей свои товары и услуги в другие страны. Если это не так, то данная экономика является закрытой. На практике, закрытой также называются экономики стран с жёсткими ограничениями, налагаемыми на внешнюю торговлю и движение капитала. (ru)
 • En öppen ekonomi är en ekonomi där inhemska och utländska parter handlar fritt med varandra. Människor och företag kan handla med varor och tjänster med andra människor och företag i det internationella samfundet, och pengar kan röra sig fritt. Handel kan ta form av arbetskraftsvandring, tekniköverföringar och alla typer av varor och tjänster. Det står i kontrast till en stängd ekonomi där internationell handel och finans är förbjuden eller praktiskt omöjlig. Det finns ett antal ekonomiska fördelar för medborgare i ett land med öppen ekonomi. En primär fördel är att konsumenter har ett mycket större utbud av varor och tjänster att välja mellan. Dessutom har konsumenterna möjlighet att investera sina besparingar utanför landet. Det finns också ekonomiska nackdelar; en öppen ekonomi är beroende av andra ekonomier och detta utsätter dem för en viss oundviklig risk. Om ett land har en öppen ekonomi behöver det landets utgifterna, under ett visst år, inte vara lika med produktionen av varor och tjänster. Ett land kan ockå spendera mer pengar än det producerar genom att låna från utlandet, eller kan det spendera mindre än det producerar och låna mellanskillnaden till utlänningar. (sv)
 • 开放型经济是一种在本国和外国之间开展经济活动的经济类型。譬如,一国人民,包括当地企业,可以和别国人民及企业进行商品和服务贸易,也可以跨国界进行资本投资。而封闭经济则不存在国际贸易和金融。 向别国出售产品和服务的行为称为出口,而购买别国产品和服务的行为称为进口。二者共同构成国际贸易。 对于一国国民而言,开放型经济体具有诸多好处。最主要的便是,消费者有大量商品和各种服务可供选择。此外,消费者还可以将用以国外投资。 在开放型经济当中,一国在任何一年的开支无须与商品和服务的产出持平。一国通过从国外借贷,可以过度开支。也可以开源节流,将结余借给他国。 (zh)
 • Відкри́та еконо́міка — економіка країни, що пов'язана з іншими країнами інтенсивним рухом товарів і капіталів, тобто економіка, яка експортує та імпортує товари та послуги. Для закритої економіки характерна відсутність . Відкрита економіка у своєму розвитку спирається не тільки на національні можливості, а й активно використовує переваги міжнародного поділу праці та переваги інших факторів виробництва. Відкрита економіка, як особливий стан національної економічної системи, має ряд ознак і властивостей.На макрорівні: * Стійка зовнішньоекономічна спеціалізація країн, при якій обмін зі світовим господарством відбувається не в силу дефіцитів або надлишків продукції всередині країни, а на основі порівняльних витрат виробництва та якості товарів; * Порівнянність пропорцій національних і світових цін на основні товари; * Участь у міжнародних ринках праці, капіталу, фінансових ринках, а також інших формах макроекономічної діяльності; * Міжнародна оборотність національної валюти. На мікрорівні: * Вихід підприємств усіх форм власності на зовнішні ринків товарів, послуг і капіталу; ( * Свобода вибору всіма економічними суб'єктами вітчизняних і закордонних партнерів і ринків при здійсненні господарських операцій; * Перетворення зовнішньоекономічної діяльності в органічну складову частину господарської діяльності підприємств. У діяльності держави: * Відкриття внутрішнього ринку для іноземної конкуренції у поєднанні із гнучким захистом вітчизняних виробників; * Забезпечення правових і економічних гарантій господарського функціонування іноземного капіталу; * Зближення національного законодавства у галузі економіки, пріоритет міжнародних договірних зобов'язань над нормами вітчизняного права; * Застосування загальноприйнятого у світовій практиці арсеналу засобів і методів регулювання зовнішньоекономічних зв'язків; * Забезпечення участі держави у всіх найважливіших міжнародних економічних організаціях; * Підтримка вітчизняних експортерів на зовнішніх ринках. * (uk)
dbo:wikiPageID
 • 1108662 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 7915 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 985879731 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:isPartOf
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Otevřená ekonomika je taková ekonomika, která se volně stýká s ostatními světovými ekonomikami. S tím je spojena řada výhod: * obchodování umožňuje lidem zaměřovat se na výrobu toho, co dokáží nejlépe (v čem mají komparativní výhodu) * obchodováním mohou lidé dosáhnout větší rozmanitosti výrobků ke spotřebě * mezinárodní obchod může vést ke zvýšení (cs)
 • Ekonomia irekia beste herrialdeekin transakzioak egiten dituen ekonomia mota bat da, hau da, herrialdeak beraien artean, modu libre batean erlazionatzen dituen ekonomia . Honek esportazioaren eta inportazioaren eskaria dakar. Pertsona edo enpresa batek beste herrialde bateko beste pertsona edo enpresa batekin ondasunak eta zerbitzuak elkartrukatzeko aukera ematen du. (eu)
 • Une économie ouverte est une économie pour laquelle le commerce international se fait librement et prend une part importante dans le produit intérieur brut du pays. Cette ouverture s'accompagne généralement de mesures de libéralisation économique. Avec la mondialisation économique, le taux d'ouverture des principales économies est de plus en plus grand. L'ouverture d'une économie est empiriquement favorable à sa croissance économique. Par opposition, une économie fermée est une économie qui vit en autarcie, où il n'y a pas d'échanges avec l'extérieur. (fr)
 • 開放経済(かいほうけいざい、open economy)とは、マクロ経済学の用語で外国との金融・貿易取引をしている経済のこと。 対義語は、閉鎖経済。 (ja)
 • 개방경제(開放經濟, open economy)는 거시 경제 측면에서 외국과의 금융 · 무역 거래를 하는 경제이다. 반의어는 폐쇄경제이다. (ko)
 • Открытая экономика — экономика, интегрированная в систему мировых хозяйственных связей, при которых любой хозяйственный субъект в праве осуществлять экспорт и импорт товаров (услуг), финансовые сделки, открывающая свои границы для проникновения товаров и капиталов из других стран и свободно экспортирующей свои товары и услуги в другие страны. Если это не так, то данная экономика является закрытой. На практике, закрытой также называются экономики стран с жёсткими ограничениями, налагаемыми на внешнюю торговлю и движение капитала. (ru)
 • 开放型经济是一种在本国和外国之间开展经济活动的经济类型。譬如,一国人民,包括当地企业,可以和别国人民及企业进行商品和服务贸易,也可以跨国界进行资本投资。而封闭经济则不存在国际贸易和金融。 向别国出售产品和服务的行为称为出口,而购买别国产品和服务的行为称为进口。二者共同构成国际贸易。 对于一国国民而言,开放型经济体具有诸多好处。最主要的便是,消费者有大量商品和各种服务可供选择。此外,消费者还可以将用以国外投资。 在开放型经济当中,一国在任何一年的开支无须与商品和服务的产出持平。一国通过从国外借贷,可以过度开支。也可以开源节流,将结余借给他国。 (zh)
 • اقتصاد مفتوح هو حالة اقتصادية يتبادل فيها الأفراد والشركات السلع والخدمات مع أشخاص أخرىن أو/و شركات أخرى في المجتمعات العالمية على نطاق واسع. وهذا يكون على عكس الاقتصاد المغلق أو الاكتفاء الذاتي الذي لا يمكن للتجارة الدولية أن تنفذ فيه. تسمى عملية بيع السلع والخدمات لدولة أجنبية بالتصدير. أما عملية شراء السلع والخدمات من دول أجنبية فيمسى بالاستيراد. ويطلق على كلا الممصطلحين معاً: الاستيراد والتصدير مصطلح التجارة الدولية. (ar)
 • Unter einer offenen Volkswirtschaft versteht man in der Makroökonomie das Modell einer Volkswirtschaft, die ohne Beschränkungen mit anderen Volkswirtschaften in der Welt in Verbindung steht. Einer offenen steht eine geschlossene Volkswirtschaft, wie sie im Zwei-Sektoren-Modell beschrieben ist, entgegen. (de)
 • An open economy is a type of economy where not only domestic actors but also entities in other countries engage in trade of products (goods and services). Trade can take the form of managerial exchange, technology transfers, and all kinds of goods and services. (However, certain exceptions exist that cannot be exchanged; the railway services of a country, for example, cannot be traded with another country to avail the service.) It contrasts with a closed economy in which international trade and finance cannot take place. (en)
 • Una economía abierta es una economía en la cual existe actividad económica entre los residentes locales y el exterior. Por ejemplo, las personas, incluyendo las empresas, pueden comerciar bienes y servicios con otras personas y negocios de la comunidad internacional, y fluyen los fondos en la forma de inversión en ambos sentidos de la frontera. El comercio internacional puede realizarse en la forma de intercambio de gestión, transferencias de tecnología, o todo tipo de bienes y servicios. No obstante, existen excepciones que no pueden intercambiarse, por ejemplo, los servicios ferroviarios de un país no pueden comerciarse con otro. Este tipo de economía es diferente de una economía cerrada, en la que no existe comercio internacional. (es)
 • Een open economie is een economie waarin er economische interacties plaatsvinden tussen leden van de binnenlandse gemeenschap (zowel natuurlijke personen als bedrijven) en mensen en bedrijven daarbuiten, die zich dus in een ander land bevinden. Een open economie staat in tegenstelling tot een gesloten economie, waar men geen internationale handel en grensoverschrijdende geldstromen zal aantreffen. In de wereld van vandaag de dag zijn alle economieën open. Er bestaat geen zuiver gesloten economie meer. (nl)
 • En öppen ekonomi är en ekonomi där inhemska och utländska parter handlar fritt med varandra. Människor och företag kan handla med varor och tjänster med andra människor och företag i det internationella samfundet, och pengar kan röra sig fritt. Handel kan ta form av arbetskraftsvandring, tekniköverföringar och alla typer av varor och tjänster. Det står i kontrast till en stängd ekonomi där internationell handel och finans är förbjuden eller praktiskt omöjlig. (sv)
 • Відкри́та еконо́міка — економіка країни, що пов'язана з іншими країнами інтенсивним рухом товарів і капіталів, тобто економіка, яка експортує та імпортує товари та послуги. Для закритої економіки характерна відсутність . Відкрита економіка у своєму розвитку спирається не тільки на національні можливості, а й активно використовує переваги міжнародного поділу праці та переваги інших факторів виробництва. Відкрита економіка, як особливий стан національної економічної системи, має ряд ознак і властивостей.На макрорівні: На мікрорівні: У діяльності держави: (uk)
rdfs:label
 • اقتصاد مفتوح (ar)
 • Otevřená ekonomika (cs)
 • Offene Volkswirtschaft (de)
 • Open economy (en)
 • Economía abierta (es)
 • Ekonomia ireki (eu)
 • Économie ouverte (fr)
 • 開放経済 (ja)
 • Open economie (nl)
 • 개방경제 (ko)
 • Открытая экономика (ru)
 • Öppen ekonomi (sv)
 • Відкрита економіка (uk)
 • 开放型经济 (zh)
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of