Molecular phylogenetics () is the branch of phylogeny that analyzes genetic, hereditary molecular differences, predominately in DNA sequences, to gain information on an organism's evolutionary relationships. From these analyses, it is possible to determine the processes by which diversity among species has been achieved. The result of a molecular phylogenetic analysis is expressed in a phylogenetic tree. Molecular phylogenetics is one aspect of molecular systematics, a broader term that also includes the use of molecular data in taxonomy and biogeography.

Property Value
dbo:abstract
 • علم الوراثة العرقي الجزيئي (بالإنجليزيّة: Molecular phylogenetics) هو فرع من علم شجرة تطور السلالات، يحلل الاختلافات الوراثيّة والجينيّة والجزيئيّة، خاصة في تسلسل الدنا، للحصول على المعلومات اللازمة عن العلاقات التطوريّة للكائنات الحيّة. وخلال هذه التحليلات، من الممكن أن نحدد العمليات التي تحقق بها التنوُّع بين الأنواع الحيّة. يمكن تمثيل ناتج التحليل الفيلوجينيّ الجزيئيّ بشجرة تطور السلالات. يُعتبر علم الوراثة العرقيّ الجزيئيّ أحد جوانب النظاميات الجزيئيّة، وهو مصطلح واسع يشمل استخدام البيانات الجزيئيّة في علم التصنيف والجغرافيا الحيويّة. يرتبط التطور الجزيئيّ بعلم الوراثة العرقيّ الجزيئيّ. التطور الجزيئيّ هو عملية التغيُّرات الانتقائيّة (الطفرات) على المستوى الجزيئيّ (الجينات والبروتينات) خلال الفروع المختلفة من شجرة الحياة (التطور). يستدل علم الوراثة العرقيّ الجزيئيّ على العلاقات التطوريّة الناشئة بسبب التطور الجزيئيّ، وينتج تركيب شجرة تطور السلالات. (ar)
 • La filogènia molecular, també coneguda com sistemàtica molecular, és l'ús de l'estructura de les molècules per a obtenir informació sobre les relacions evolutives dels organismes. El resultat d'una anàlisi filogenètica molecular s'expressa en un arbre filogenètic. (ca)
 • Molecular phylogenetics () is the branch of phylogeny that analyzes genetic, hereditary molecular differences, predominately in DNA sequences, to gain information on an organism's evolutionary relationships. From these analyses, it is possible to determine the processes by which diversity among species has been achieved. The result of a molecular phylogenetic analysis is expressed in a phylogenetic tree. Molecular phylogenetics is one aspect of molecular systematics, a broader term that also includes the use of molecular data in taxonomy and biogeography. Molecular phylogenetics and molecular evolution correlate. Molecular evolution is the process of selective changes (mutations) at a molecular level (genes, proteins, etc.) throughout various branches in the tree of life (evolution). Molecular phylogenetics makes inferences of the evolutionary relationships that arise due to molecular evolution and results in the construction of a phylogenetic tree. The figure displayed on the right depicts the phylogenetic tree of life as one of the first detailed trees, according to information known in the 1870s by Haeckel. (en)
 • Molekula filogenetiko estas la analizo de heredaj molekulaj diferencoj, ĉefe de sekvencoj de DNA, por akiri informon pri la evolua rilato de organismo. La rezulto de molekula filogenetika analizo estas esprimita en filogenetika arbo. Molekula filogenetiko estas aspecto de molekula sistematiko, pli larĝa termino kiu inkludas ankaŭ la uzadon de molekula informo en taksonomio kaj biogeografio. (eo)
 • El término sistemática molecular es utilizado para referirse a la sistemática macromolecular: el uso del ADN y del ARN para inferir relaciones de parentesco entre los organismos (también llamados, para evitar confusiones, análisis moleculares de ADN, que implican análisis de secuencias de ADN entre otros métodos). Si bien técnicamente, los métodos que implican el uso de isozimas y flavonoides también son moleculares, usualmente son tratados en apartados diferentes. La aplicación de la información sobre los ácidos nucleicos a la Biología Sistemática ha tenido un desarrollo espectacular a partir de la década del '90. Los datos moleculares han revolucionado la forma en que la Sistemática establece relaciones de parentesco, aunque no por las razones sugeridas en un primer momento. (es)
 • Filogenetika molekuler adalah cabang dari filogeni yang menganalisis perbedaan molekul genetik yang dapat diturunkan, terutama dalam urutan DNA, untuk mendapatkan informasi tentang hubungan evolusi organisme. Dari analisis ini, proses di mana keanekaragaman di antara spesies telah tercapai dapat ditentukan. Hasil analisis filogenetik molekuler dinyatakan dalam pohon filogenetik. Filogenetik molekuler adalah salah satu aspek sistematika molekuler, istilah yang lebih luas yang juga termasuk penggunaan data molekuler dalam taksonomi dan biogeografi. Filogenetika molekuler dan evolusi molekuler menunjukkan korelasi satu dengan lainnya. Evolusi molekuler dapat didefinisikan sebagai proses perubahan selektif (mutasi) pada tingkat molekuler (gen, protein, dll) di berbagai cabang di pohon kehidupan (evolusi). Filogenetika molekuler membuat kesimpulan dari hubungan evolusi yang timbul karena evolusi molekuler dan menghasilkan konstruksi pohon filogenetik. Gambar yang ditampilkan di kanan menggambarkan pohon filogenetik kehidupan sebagai salah satu pohon detail pertama, menurut informasi yang diketahui pada 1870-an oleh Haeckel. (in)
 • La filogenesi molecolare è una tecnica avanzata per lo studio della storia evolutiva degli organismi viventi, basata sull'analisi della struttura delle molecole. Consente quindi la costruzione di alberi filogenetici di organismi viventi con grande precisione. (it)
 • La phylogénétique moléculaire est l'utilisation de séquences de macromolécules biologiques pour obtenir des informations sur l'histoire évolutive des organismes vivants, et notamment sur leurs liens de parenté (leur phylogénie). C'est un important outil d'étude parmi ceux de l'évolution moléculaire.Le produit d'une analyse de phylogénétique moléculaire est soit un arbre phylogénétique, soit un graphe du réseau phylogénétique. Les macromolécules biologiques telles que l'ADN, l'ARN ou les protéines sont des composants fondamentaux de tous les êtres vivants. Ces molécules sont des polymères constitués de l'enchaînement de briques moléculaires de base (les monomères) dont la succession constitue la séquence primaire. Ainsi, l'ADN peut être considéré comme un texte écrit dans un alphabet à 4 lettres, les nucléotides : Adénosine (A), Thymidine (T), Guanosine (G) et Cytidine (C) et les protéines comme un texte écrit dans un alphabet à 20 lettres, les 20 acides aminés. Elle s'appuie sur le principe suivant lequel les séquences biologiques des organismes vivants évoluent sous l'influence de mutations successives qui s'accumulent au cours du temps et font l'objet de processus de sélection naturelle. La parenté entre les organismes vivants est reflétée par le niveau de similarité des séquences primaires de leur ADN et de leurs protéines. Des espèces très proches ont un ancêtre commun récent, et donc peu de mutations ont eu le temps de se produire depuis qu'elles ont divergé. Jusqu'à une date assez récente, la séquence primaire des molécules biologiques n'était pas directement accessible. Cependant, au cours des 20 dernières années, l'avènement de la PCR et du séquençage de l'ADN par la méthode de Sanger ont permis un développement très important de cette approche, ce qui a eu pour conséquence de profondément remanier la vision traditionnelle de la classification des organismes. Malgré les problèmes qu'elle a pu rencontrer, la phylogénétique moléculaire a ainsi permis de redonner un nouveau souffle à la science taxonomique en permettant de mieux comprendre l'évolution de certains traits morphologiques des organismes. Par ailleurs, la phylogénétique moléculaire peut être associée de domaines tels que la médecine légale ou les tests génétiques. (fr)
 • 分子系統学(ぶんしけいとうがく、英語:molecular phylogenetics)とは、系統学のサブジャンルのひとつであり、生物のもつタンパク質のアミノ酸配列や遺伝子の塩基配列を用いて系統解析を行い、生物が進化してきた道筋(系統)を理解しようとする学問である。 従来の系統学は形態、発生、化学・生化学的性質といった表現型の比較に基づいていたのに対し、分子系統学はそれらの根本にある遺伝子型に基づく方法であり、より直接的に生物の進化を推定できると期待される。計算機や理論の発達に加え、20世紀末に遺伝子解析が容易になったことから大いに発展し、進化生物学の重要な柱となっている。 (ja)
 • A filogenética molecular ou filogenia molecular, é um ramo da filogenia que analisa as diferenças moleculares hereditárias, principalmente nas sequências de DNA, para obter informações sobre as relações evolutivas entre os organismos. O resultado duma análise de filogenia molecular expressa-se numa árvore filogenética. A filogenia molecular é um tópico da sistemática molecular, um termo de significado amplo que também inclui o uso de dados moleculares em taxonomia e biogeografia. (pt)
 • Молекулярная филогенетика — способ установления родственных связей между живыми организмами на основании изучения структуры полимерных макромолекул — ДНК, РНК и белков. Результатом молекулярно-филогенетического анализа является построение филогенетического дерева живых организмов. Близкое родство между живыми организмами обычно сопровождается большой степенью сходства в строении тех или иных макромолекул, а молекулы не родственных организмов сильно различаются между собой. Молекулярная филогения использует такие данные для построения филогенетического древа, которое отражает гипотетический ход эволюции исследуемых организмов. Возможность анализировать и подробно изучать эти молекулы появилась только в последние десятилетия XX века. Молекулярная филогенетика оказала сильнейшее влияние на научную классификацию живых организмов. Методы работы с макромолекулами стали доступны биологам самых различных специальностей, что привело к лавинообразному накоплению новой информации о живых организмах. На основании этих данных старые предположения об эволюции живых организмов пересматриваются. Описывают новые группы, в том числе, выделяемые только на основе молекулярно-филогенетических данных. (ru)
 • 分子系统发生学(Molecular phylogenetics)是分析遗传分子差异(主要是DNA序列)的系统发生学的一个分支,以获得有机体进化关系的信息。分子系统发生学分析的结果在系统发生树(phylogenetic tree)中表达。分子系统发生学是分子系統分類學的一个方面,更广泛的术语还包括在生物分类学和生物地理学中使用分子数据。 分子系统发生学和分子演化相关。 分子进化是在生命树(进化)的各个分支中在分子水平(基因,蛋白质等)上选择性变化(突变)的过程。 分子系统发育学推断由于分子进化而产生的进化关系,并导致系统发育树的构建。 根据1870年代Haeckel所知的信息,右边显示的图描绘了生命系统树作为最早的详细树木之一。 (zh)
 • Молекулярна філогенетика або молекулярна систематика — галузь філогенетики (та, у свою чергу, систематики), що використовує методи молекулярної біології. Для систематичної класифікації організмів, встановлюються послідовності їх еволюційні взаємини, використовуючи їх ДНК, РНК і білків. Звичайно у молекулярній філогенетиці використовуються кладистичні методи. Ці методи допомагають об'єктивно визначаючи важливість особливостей або певних генів в оцінці еволюційних гіпотез. З молекулярною філогенетикою тісно пов'язані такі галузі як біоінформатика, молекулярна генетика і молекулярна еволюція. З середини 1990-их років молекулярна філогенетика значно змінила класифікацію багатьох груп організмів. (uk)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 149544 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 17985 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 983062210 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdfs:comment
 • La filogènia molecular, també coneguda com sistemàtica molecular, és l'ús de l'estructura de les molècules per a obtenir informació sobre les relacions evolutives dels organismes. El resultat d'una anàlisi filogenètica molecular s'expressa en un arbre filogenètic. (ca)
 • Molekula filogenetiko estas la analizo de heredaj molekulaj diferencoj, ĉefe de sekvencoj de DNA, por akiri informon pri la evolua rilato de organismo. La rezulto de molekula filogenetika analizo estas esprimita en filogenetika arbo. Molekula filogenetiko estas aspecto de molekula sistematiko, pli larĝa termino kiu inkludas ankaŭ la uzadon de molekula informo en taksonomio kaj biogeografio. (eo)
 • La filogenesi molecolare è una tecnica avanzata per lo studio della storia evolutiva degli organismi viventi, basata sull'analisi della struttura delle molecole. Consente quindi la costruzione di alberi filogenetici di organismi viventi con grande precisione. (it)
 • 分子系統学(ぶんしけいとうがく、英語:molecular phylogenetics)とは、系統学のサブジャンルのひとつであり、生物のもつタンパク質のアミノ酸配列や遺伝子の塩基配列を用いて系統解析を行い、生物が進化してきた道筋(系統)を理解しようとする学問である。 従来の系統学は形態、発生、化学・生化学的性質といった表現型の比較に基づいていたのに対し、分子系統学はそれらの根本にある遺伝子型に基づく方法であり、より直接的に生物の進化を推定できると期待される。計算機や理論の発達に加え、20世紀末に遺伝子解析が容易になったことから大いに発展し、進化生物学の重要な柱となっている。 (ja)
 • A filogenética molecular ou filogenia molecular, é um ramo da filogenia que analisa as diferenças moleculares hereditárias, principalmente nas sequências de DNA, para obter informações sobre as relações evolutivas entre os organismos. O resultado duma análise de filogenia molecular expressa-se numa árvore filogenética. A filogenia molecular é um tópico da sistemática molecular, um termo de significado amplo que também inclui o uso de dados moleculares em taxonomia e biogeografia. (pt)
 • 分子系统发生学(Molecular phylogenetics)是分析遗传分子差异(主要是DNA序列)的系统发生学的一个分支,以获得有机体进化关系的信息。分子系统发生学分析的结果在系统发生树(phylogenetic tree)中表达。分子系统发生学是分子系統分類學的一个方面,更广泛的术语还包括在生物分类学和生物地理学中使用分子数据。 分子系统发生学和分子演化相关。 分子进化是在生命树(进化)的各个分支中在分子水平(基因,蛋白质等)上选择性变化(突变)的过程。 分子系统发育学推断由于分子进化而产生的进化关系,并导致系统发育树的构建。 根据1870年代Haeckel所知的信息,右边显示的图描绘了生命系统树作为最早的详细树木之一。 (zh)
 • Молекулярна філогенетика або молекулярна систематика — галузь філогенетики (та, у свою чергу, систематики), що використовує методи молекулярної біології. Для систематичної класифікації організмів, встановлюються послідовності їх еволюційні взаємини, використовуючи їх ДНК, РНК і білків. Звичайно у молекулярній філогенетиці використовуються кладистичні методи. Ці методи допомагають об'єктивно визначаючи важливість особливостей або певних генів в оцінці еволюційних гіпотез. З молекулярною філогенетикою тісно пов'язані такі галузі як біоінформатика, молекулярна генетика і молекулярна еволюція. З середини 1990-их років молекулярна філогенетика значно змінила класифікацію багатьох груп організмів. (uk)
 • علم الوراثة العرقي الجزيئي (بالإنجليزيّة: Molecular phylogenetics) هو فرع من علم شجرة تطور السلالات، يحلل الاختلافات الوراثيّة والجينيّة والجزيئيّة، خاصة في تسلسل الدنا، للحصول على المعلومات اللازمة عن العلاقات التطوريّة للكائنات الحيّة. وخلال هذه التحليلات، من الممكن أن نحدد العمليات التي تحقق بها التنوُّع بين الأنواع الحيّة. يمكن تمثيل ناتج التحليل الفيلوجينيّ الجزيئيّ بشجرة تطور السلالات. يُعتبر علم الوراثة العرقيّ الجزيئيّ أحد جوانب النظاميات الجزيئيّة، وهو مصطلح واسع يشمل استخدام البيانات الجزيئيّة في علم التصنيف والجغرافيا الحيويّة. (ar)
 • Molecular phylogenetics () is the branch of phylogeny that analyzes genetic, hereditary molecular differences, predominately in DNA sequences, to gain information on an organism's evolutionary relationships. From these analyses, it is possible to determine the processes by which diversity among species has been achieved. The result of a molecular phylogenetic analysis is expressed in a phylogenetic tree. Molecular phylogenetics is one aspect of molecular systematics, a broader term that also includes the use of molecular data in taxonomy and biogeography. (en)
 • El término sistemática molecular es utilizado para referirse a la sistemática macromolecular: el uso del ADN y del ARN para inferir relaciones de parentesco entre los organismos (también llamados, para evitar confusiones, análisis moleculares de ADN, que implican análisis de secuencias de ADN entre otros métodos). Si bien técnicamente, los métodos que implican el uso de isozimas y flavonoides también son moleculares, usualmente son tratados en apartados diferentes. (es)
 • La phylogénétique moléculaire est l'utilisation de séquences de macromolécules biologiques pour obtenir des informations sur l'histoire évolutive des organismes vivants, et notamment sur leurs liens de parenté (leur phylogénie). C'est un important outil d'étude parmi ceux de l'évolution moléculaire.Le produit d'une analyse de phylogénétique moléculaire est soit un arbre phylogénétique, soit un graphe du réseau phylogénétique. Par ailleurs, la phylogénétique moléculaire peut être associée de domaines tels que la médecine légale ou les tests génétiques. (fr)
 • Filogenetika molekuler adalah cabang dari filogeni yang menganalisis perbedaan molekul genetik yang dapat diturunkan, terutama dalam urutan DNA, untuk mendapatkan informasi tentang hubungan evolusi organisme. Dari analisis ini, proses di mana keanekaragaman di antara spesies telah tercapai dapat ditentukan. Hasil analisis filogenetik molekuler dinyatakan dalam pohon filogenetik. Filogenetik molekuler adalah salah satu aspek sistematika molekuler, istilah yang lebih luas yang juga termasuk penggunaan data molekuler dalam taksonomi dan biogeografi. Filogenetika molekuler dan evolusi molekuler menunjukkan korelasi satu dengan lainnya. Evolusi molekuler dapat didefinisikan sebagai proses perubahan selektif (mutasi) pada tingkat molekuler (gen, protein, dll) di berbagai cabang di pohon kehidupa (in)
 • Молекулярная филогенетика — способ установления родственных связей между живыми организмами на основании изучения структуры полимерных макромолекул — ДНК, РНК и белков. Результатом молекулярно-филогенетического анализа является построение филогенетического дерева живых организмов. (ru)
rdfs:label
 • نسالة جزيئية (ar)
 • Filogènia molecular (ca)
 • Molecular phylogenetics (en)
 • Molekula filogenetiko (eo)
 • Análisis moleculares de ADN (es)
 • Phylogénétique moléculaire (fr)
 • Filogenetika molekuler (in)
 • 分子系統学 (ja)
 • Filogenesi molecolare (it)
 • Filogenética molecular (pt)
 • Молекулярная филогенетика (ru)
 • Молекулярна філогенетика (uk)
 • 分子系统发生学 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:data of
is dbp:fields of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of