About: HTTPS

An Entity of Type: software, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) is an extension of the Hypertext Transfer Protocol (HTTP). It is used for secure communication over a computer network, and is widely used on the Internet. In HTTPS, the communication protocol is encrypted using Transport Layer Security (TLS) or, formerly, Secure Sockets Layer (SSL). The protocol is therefore also referred to as HTTP over TLS, or HTTP over SSL.

Property Value
dbo:abstract
 • بروتوكول نقل النص الفائق الآمن (اختصارًا HTTPS)، هو مزيج من بروتوكول نقل النص التشعبي مع خدمة تصميم المواقع تلس / بروتوكول لتوفير الاتصالات المشفرة وتحديد تأمين شبكة خادم الويب. غالبا ما تستخدم الشبكي وصلات لمعاملات الدفع على الشبكة العالمية للمعاملات ونظم المعلومات الحساسة في الشركات. الشبكي لا ينبغي الخلط بينه وبين النص المتشعب الآمنة (ar)
 • HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) és la capçalera d'URI utilitzada per a indicar una connexió segura HTTP. És sintàcticament idèntica a la capçalera http:// normalment utilitzada en l'accés de recursos fent servir HTTP. Utilitzar una URI https:// indica que s'utilitzarà HTTP, però amb un port TCP per defecte diferent (el 443) i una capa d'encriptació/autenticació entre HTTP i TCP. Aquest sistema va ser dissenyat per Netscape Communications Corporation per a oferir autenticació i comunicació encriptada i és àmpliament utilitzat a la World Wide Web per a comunicacions en què la seguretat és important com ara transaccions de pagaments i accés a sistemes informàtics corporatius. (ca)
 • HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) je v informatice protokol umožňující zabezpečenou komunikaci v počítačové síti. HTTPS využívá protokol HTTP spolu s protokolem SSL nebo TLS. HTTPS je využíván především pro komunikaci webového prohlížeče s webovým serverem. Zajišťuje autentizaci, důvěrnost přenášených dat a jejich integritu. Standardní port na straně serveru je 443 TCP. Aspekt ověřování HTTPS vyžaduje, aby podepisovala digitální certifikáty na straně serveru důvěryhodná třetí strana. Jednalo se o historicky nákladnou operaci, což znamenalo, že plně ověřená připojení HTTPS byla obvykle nalezena pouze na zabezpečených službách platebních transakcí a dalších zabezpečených podnikových informačních systémech na World Wide Web. V roce 2016 vedla kampaň Electronic Frontier Foundation s podporou vývojářů webových prohlížečů k tomu, že se protokol stal běžnějším. Protokol HTTPS byl v roce 1994 vyvinut společností Netscape Communications pro webový prohlížeč Netscape Navigator. Všeobecně se doporučuje podporovat HTTPS místo nezabezpečeného HTTP pro všechny webové stránky. (cs)
 • Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS, englisch für „sicheres Hypertext-Übertragungsprotokoll“) ist ein Kommunikationsprotokoll im World Wide Web, mit dem Daten abhörsicher übertragen werden können. Es stellt eine Transportverschlüsselung dar. HTTPS wurde von Netscape entwickelt und zusammen mit SSL 1.0 erstmals 1994 mit deren Browser veröffentlicht. Technisch definiert wurde es als URI-Schema, eine zusätzliche Schicht zwischen HTTP und TCP. (de)
 • Το HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) χρησιμοποιείται στην πληροφορική για να δηλώσει μία ασφαλή δικτυακή σύνδεση http. Ένας σύνδεσμος (URL) που αρχίζει με το πρόθεμα https υποδηλώνει ότι θα χρησιμοποιηθεί κανονικά το πρωτόκολλο HTTP, αλλά η σύνδεση θα γίνει σε διαφορετική πόρτα (443 αντί 80) και τα δεδομένα θα ανταλλάσσονται κρυπτογραφημένα. Κάθε πρωτόκολλο https δεν είναι το ίδιο και δεν παρέχει την ίδια ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης.Το σύστημα αυτό σχεδιάστηκε αρχικά από την εταιρία Netscape Communications Corporation για να χρησιμοποιηθεί σε sites όπου απαιτείται αυθεντικοποίηση χρηστών και κρυπτογραφημένη επικοινωνία. Σήμερα χρησιμοποιείται ευρέως στο διαδίκτυο όπου χρειάζεται αυξημένη ασφάλεια διότι διακινούνται ευαίσθητες πληροφορίες (π.χ. αριθμοί πιστωτικών καρτών, passwords κοκ). (el)
 • Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) is an extension of the Hypertext Transfer Protocol (HTTP). It is used for secure communication over a computer network, and is widely used on the Internet. In HTTPS, the communication protocol is encrypted using Transport Layer Security (TLS) or, formerly, Secure Sockets Layer (SSL). The protocol is therefore also referred to as HTTP over TLS, or HTTP over SSL. The principal motivations for HTTPS are authentication of the accessed website, and protection of the privacy and integrity of the exchanged data while in transit. It protects against man-in-the-middle attacks, and the bidirectional encryption of communications between a client and server protects the communications against eavesdropping and tampering. The authentication aspect of HTTPS requires a trusted third party to sign server-side digital certificates. This was historically an expensive operation, which meant fully authenticated HTTPS connections were usually found only on secured payment transaction services and other secured corporate information systems on the World Wide Web. In 2016, a campaign by the Electronic Frontier Foundation with the support of web browser developers led to the protocol becoming more prevalent. HTTPS is now used more often by web users than the original non-secure HTTP, primarily to protect page authenticity on all types of websites; secure accounts; and to keep user communications, identity, and web browsing private. (en)
 • HTTPS (HTTP over SSL) HTTP protokoloaren aldaera segurua da. SSLen oinarritutako kodetze sistema erabiltzen du eta honi esker, garrantzizko datuak HTTPk baino modu egokiago batean transferitzea ahalbidetzen du. Kodetze hau maila ezberdinetakoa izan daiteke bezeroak darabilen nabigatzailearen eta zerbitzariaren arabera. Bankuek, salmenta guneek eta datu pertsonal edo pasahitzen igorpenaren beharra duten zerbitzuek erabili ohi dute. Protokolo honek erabiltzen duen portu estandarra 443a da. (eu)
 • El Protocolo seguro de transferencia de hipertexto (en inglés, Hypertext Transfer Protocol Secure o HTTPS) es un protocolo de aplicación basado en el protocolo HTTP, destinado a la transferencia segura de datos de hipertexto, es decir, es la versión segura de HTTP. (es)
 • L'HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS, littéralement « protocole de transfert hypertextuel sécurisé ») est la combinaison du HTTP avec une couche de chiffrement comme SSL ou TLS. HTTPS permet au visiteur de vérifier l'identité du site web auquel il accède, grâce à un certificat d'authentification émis par une autorité tierce, réputée fiable (et faisant généralement partie de la liste blanche des navigateurs internet). Il garantit théoriquement la confidentialité et l'intégrité des données envoyées par l'utilisateur (notamment des informations entrées dans les formulaires) et reçues du serveur. Il peut permettre de valider l'identité du visiteur, si celui-ci utilise également un certificat d'authentification client. HTTPS est aussi utilisé pour la consultation de données privées, comme les courriers électroniques, par exemple. En 2016, une campagne de l'Electronic Frontier Foundation, soutenu par les développeurs de navigateurs Web, a aidé à rendre le protocole beaucoup plus populaire. HTTPS est maintenant utilisé plus souvent par les utilisateurs Web que le HTTP non sécurisé d'origine, principalement pour protéger l'authenticité des pages sur tous les types de sites Web, comptes sécurisés, et pour garder les communications des utilisateurs, l'identité et la navigation Web privées. Depuis le début des années 2010, le HTTPS s'est également généralisé sur les réseaux sociaux. Par défaut, les serveurs HTTPS sont connectés au port TCP 443. En janvier 2017, Google Chrome et Mozilla Firefox ont commencé à identifier et signaler les sites Web qui recueillent des informations sensibles sans utiliser le protocole HTTPS. Ce changement a pour but d'augmenter de manière significative l'utilisation du HTTPS. En février 2017, le protocole de sécurité HTTPS était utilisé par environ 16,28 % de l'Internet français. (fr)
 • Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) adalah ekstensi dari Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Ini digunakan untuk melalui jaringan komputer, dan banyak digunakan di Internet. Dalam HTTPS, dienkripsi menggunakan Transport Layer Security (TLS) atau, sebelumnya, Secure Sockets Layer (SSL). Oleh karena itu, protokol ini juga disebut sebagai HTTP over TLS, atau HTTP over SSL. Motivasi utama untuk HTTPS adalah otentikasi situs web yang diakses, dan perlindungan dan data yang dipertukarkan saat dalam proses. Ini melindungi terhadap , dan komunikasi dua arah antara klien dan server melindungi komunikasi terhadap dan gangguan. Dalam praktiknya, ini memberikan jaminan yang masuk akal bahwa seseorang berkomunikasi dengan situs web yang dimaksud tanpa gangguan dari penyerang. Aspek otentikasi HTTPS mengharuskan pihak ketiga tepercaya untuk menandatangani sisi-server. Ini secara historis merupakan operasi yang mahal, yang berarti koneksi HTTPS yang sepenuhnya terautentikasi biasanya hanya ditemukan pada layanan transaksi pembayaran aman dan sistem informasi perusahaan aman lainnya di World Wide Web. Pada 2016, kampanye oleh dengan dukungan pengembang web browser menyebabkan protokol menjadi lebih lazim. (in)
 • In telecomunicazioni e informatica l'HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer (HTTPS), (anche noto come HTTP over TLS, HTTP over SSL e HTTP Secure) è un protocollo per la comunicazione sicura attraverso una rete di computer utilizzato su Internet. La porta utilizzata generalmente (ma non necessariamente) è la 443. Consiste nella comunicazione tramite il protocollo HTTP (Hypertext Transfer Protocol) all'interno di una connessione criptata, tramite crittografia asimmetrica, dal Transport Layer Security (TLS) o dal suo predecessore, Secure Sockets Layer (SSL) fornendo come requisiti chiave: 1. * un'autenticazione del sito web visitato; 2. * protezione della privacy (riservatezza o confidenzialità); 3. * integrità dei dati scambiati tra le parti comunicanti. (it)
 • HTTPS(Hypertext Transfer Protocol Secure)は、HTTPによる通信をより安全に(セキュアに)行うためのプロトコルおよびURIスキームである。厳密に言えば、HTTPS自体はプロトコルではなく、SSL/TLSプロトコルによって提供されるセキュアな接続の上でHTTP通信を行うことをHTTPSと呼んでいる。 (ja)
 • HTTPS(HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer, HTTP over TLS, HTTP over SSL, HTTP Secure)는 월드 와이드 웹 통신 프로토콜인 HTTP의 보안이 강화된 버전이다. HTTPS는 통신의 인증과 암호화를 위해 넷스케이프 커뮤니케이션즈 코퍼레이션이 개발한 넷스케이프 웹 프로토콜이며, 전자 상거래에서 널리 쓰인다. HTTPS는 소켓 통신에서 일반 텍스트를 이용하는 대신에, SSL이나 TLS 프로토콜을 통해 세션 데이터를 암호화한다. 따라서 데이터의 적절한 보호를 보장한다. HTTPS의 기본 TCP/IP 포트는 443이다. 보호의 수준은 웹 브라우저에서의 구현 정확도와 서버 소프트웨어, 지원하는 암호화 알고리즘에 달려있다. HTTPS를 사용하는 웹페이지의 URI는 'http://'대신 'https://'로 시작한다. (ko)
 • Hypertext Transfer Protocol Secure, afgekort HTTPS, is een uitbreiding op het HTTP-protocol met als doel een veilige uitwisseling van gegevens. Bij gebruik van HTTPS worden de gegevens versleuteld, waardoor het voor een buitenstaander, bijvoorbeeld iemand die afluistert, onmogelijk zou moeten zijn om te weten welke gegevens verstuurd worden. HTTPS wordt veelal gebruikt bij betalingstransacties per creditcard of bij internetbankieren en bij uitwisseling of verzending en opslag van privacy-gevoelige informatie zoals naam, adres, geboortedatum en andere persoonsgegevens. (nl)
 • HTTPS (ang. Hypertext Transfer Protocol Secure) – protokół HTTP chroniony przy pomocy szyfrowania protokołu TLS (dawniej SSL) i ustandaryzowany w dokumencie RFC 2818 pod rzadziej używaną nazwą HTTP Over TLS. Szyfrowanie komunikacji ma zapobiegać jej przechwytywaniu między klientem i serwerem czy wręcz modyfikacji przesyłanych danych, zanim dotrą do celu. W przeciwieństwie do niezabezpieczonego HTTP, którego serwery nasłuchują na porcie 80, serwery obsługujące HTTPS nasłuchują domyślnie na porcie 443 protokołu TCP. Adresy URL protokołu zaczynają się od https://, podczas gdy adresy niezabezpieczonego HTTP od http://. (pl)
 • HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure - protocolo de transferência de hipertexto seguro) é uma implementação do protocolo HTTP sobre uma camada adicional de segurança que utiliza o protocolo TLS/SSL. Essa camada adicional permite que os dados sejam transmitidos por meio de uma conexão criptografada e que se verifique a autenticidade do servidor e do cliente por meio de certificados digitais. A porta TCP usada por norma para o protocolo HTTPS é a 443. O protocolo HTTPS é utilizado, em regra, quando se deseja evitar que a informação transmitida entre o cliente e o servidor seja visualizada por terceiros, como por exemplo no caso de compras online. A existência na barra de endereços de um cadeado (que pode ficar do lado esquerdo ou direito, dependendo do navegador utilizado) demonstra a certificação de página segura (TLS/SSL). A existência desse certificado indica o uso do protocolo HTTPS e que a comunicação entre o browser e o servidor se dará de forma segura. Para verificar a identidade do servidor é necessário um duplo clique no cadeado para exibição do certificado. Nas URLs dos sites o início ficaria https://. Um exemplo de conexão via HTTPS é o próprio site da Wikimedia Foundation, em que é possível acessar e editar o conteúdo dos sites através de uma conexão segura. Através da URL https://secure.wikimedia.org/wikipedia/pt/wiki/Página_principal é possível editar a Wikipédia em língua portuguesa. Conexões HTTPS são frequentemente usadas para transações de pagamentos na World Wide Web e para transações sensíveis em sistemas de informação corporativos. Porém, o HTTPS não deve ser confundido com o protocolo "Secure HTTP" (S-HTTP), especificado na RFC 2660 e raramente utilizado. (pt)
 • Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) är ett protokoll för krypterad transport av data för HTTP-protokollet. HTTPS-anslutningar används ofta för betalningsöverföringar på Internet och för känsliga överföringar inom företag, för inloggning och hantering av privat information, samt mera allmänt för att skydda användarens integritet. Med HTTPS skall förbindelsen inte kunna avlyssnas av tredje part och användaren skall kunna lita på att webbservern är densamma som den utger sig för att vara. Det är möjligt att använda HTTPS också för att verifiera användarens identitet, förutsatt att användaren har lämpligt certifikat, men den möjligheten används sällan. Protokollet utvecklades av Netscape för säkra transaktioner. Det har varit känt som "Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer", men nu kan HTTPS också vara krypterat med Transport Layer Security (TLS) istället för Secure Sockets Layer (SSL)-protokollet. HTTP-data sänds normalt över TCP-port 80. HTTPS sänds i stället över port 443. Vid användning av HTTPS börjar internetadressen med https, till exempel istället för http. En nackdel med HTTPS är att det ställer till problem för proxy-servrar och antivirusprogram som har installerats centralt, eftersom dessa inte ser de filer som förs över. HTTPS skyddar inte heller för alla typer av attacker. HTTPS användes under februari 2018 av 5,42% av den totala registrerade svenska domäner (Svensk Internetstatistik). (sv)
 • HTTPS (аббр. от англ. HyperText Transfer Protocol Secure) — расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности. Данные в протоколе HTTPS передаются поверх криптографических протоколов TLS или устаревшего в 2015 году SSL. В отличие от HTTP с TCP-портом 80, для HTTPS по умолчанию используется TCP-порт 443. Протокол разработан компанией Netscape Communications для браузера Netscape Navigator в 1994 году. (ru)
 • HTTPS (інші назви: HTTP over TLS, HTTP over SSL, і HTTP Secure) — схема URI, що синтаксично ідентична http: схемі, яка зазвичай використовується для доступу до ресурсів Інтернет. Використання https: URL вказує, що протокол HTTP має використовуватися, але з іншим портом за замовчуванням (443) і додатковим шаром шифрування/автентифікації між HTTP і TCP. Ця схема була винайдена у компанії Netscape Communications Corporation для забезпечення автентифікації та шифрування комунікацій і широко використовується в Інтернеті у програмному забезпеченні, в якому важлива безпека комунікацій, наприклад, у платіжних системах та корпоративних логінах. (uk)
 • 超文本傳輸安全協定(英語:HyperText Transfer Protocol Secure,縮寫:HTTPS;常稱為HTTP over TLS、HTTP over SSL或HTTP Secure)是一種透過計算機網路進行安全通訊的傳輸協議。HTTPS經由HTTP進行通訊,但利用SSL/TLS來加密封包。HTTPS開發的主要目的,是提供對網站伺服器的身份認證,保護交換資料的隱私與完整性。這個協議由網景公司(Netscape)在1994年首次提出,隨後擴展到網際網路上。 歷史上,HTTPS连接经常用于万维网上的交易支付和企业信息系统中敏感信息的传输。在2000年代末至2010年代初,HTTPS開始廣泛使用,以確保各類型的網頁真實,保護帳戶和保持用戶通信,身份和網絡瀏覽的私密性。 另外,还有一种安全超文本传输协议(S-HTTP)的HTTP安全传输实现,但是HTTPS的广泛应用而成为事实上的HTTP安全传输实现,S-HTTP并没有得到广泛支持。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 13586 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 41007 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1124768286 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:date
 • February 2015 (en)
dbp:reason
 • Does this still hold in 2015? (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • بروتوكول نقل النص الفائق الآمن (اختصارًا HTTPS)، هو مزيج من بروتوكول نقل النص التشعبي مع خدمة تصميم المواقع تلس / بروتوكول لتوفير الاتصالات المشفرة وتحديد تأمين شبكة خادم الويب. غالبا ما تستخدم الشبكي وصلات لمعاملات الدفع على الشبكة العالمية للمعاملات ونظم المعلومات الحساسة في الشركات. الشبكي لا ينبغي الخلط بينه وبين النص المتشعب الآمنة (ar)
 • HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) és la capçalera d'URI utilitzada per a indicar una connexió segura HTTP. És sintàcticament idèntica a la capçalera http:// normalment utilitzada en l'accés de recursos fent servir HTTP. Utilitzar una URI https:// indica que s'utilitzarà HTTP, però amb un port TCP per defecte diferent (el 443) i una capa d'encriptació/autenticació entre HTTP i TCP. Aquest sistema va ser dissenyat per Netscape Communications Corporation per a oferir autenticació i comunicació encriptada i és àmpliament utilitzat a la World Wide Web per a comunicacions en què la seguretat és important com ara transaccions de pagaments i accés a sistemes informàtics corporatius. (ca)
 • Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS, englisch für „sicheres Hypertext-Übertragungsprotokoll“) ist ein Kommunikationsprotokoll im World Wide Web, mit dem Daten abhörsicher übertragen werden können. Es stellt eine Transportverschlüsselung dar. HTTPS wurde von Netscape entwickelt und zusammen mit SSL 1.0 erstmals 1994 mit deren Browser veröffentlicht. Technisch definiert wurde es als URI-Schema, eine zusätzliche Schicht zwischen HTTP und TCP. (de)
 • HTTPS (HTTP over SSL) HTTP protokoloaren aldaera segurua da. SSLen oinarritutako kodetze sistema erabiltzen du eta honi esker, garrantzizko datuak HTTPk baino modu egokiago batean transferitzea ahalbidetzen du. Kodetze hau maila ezberdinetakoa izan daiteke bezeroak darabilen nabigatzailearen eta zerbitzariaren arabera. Bankuek, salmenta guneek eta datu pertsonal edo pasahitzen igorpenaren beharra duten zerbitzuek erabili ohi dute. Protokolo honek erabiltzen duen portu estandarra 443a da. (eu)
 • El Protocolo seguro de transferencia de hipertexto (en inglés, Hypertext Transfer Protocol Secure o HTTPS) es un protocolo de aplicación basado en el protocolo HTTP, destinado a la transferencia segura de datos de hipertexto, es decir, es la versión segura de HTTP. (es)
 • HTTPS(Hypertext Transfer Protocol Secure)は、HTTPによる通信をより安全に(セキュアに)行うためのプロトコルおよびURIスキームである。厳密に言えば、HTTPS自体はプロトコルではなく、SSL/TLSプロトコルによって提供されるセキュアな接続の上でHTTP通信を行うことをHTTPSと呼んでいる。 (ja)
 • HTTPS(HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer, HTTP over TLS, HTTP over SSL, HTTP Secure)는 월드 와이드 웹 통신 프로토콜인 HTTP의 보안이 강화된 버전이다. HTTPS는 통신의 인증과 암호화를 위해 넷스케이프 커뮤니케이션즈 코퍼레이션이 개발한 넷스케이프 웹 프로토콜이며, 전자 상거래에서 널리 쓰인다. HTTPS는 소켓 통신에서 일반 텍스트를 이용하는 대신에, SSL이나 TLS 프로토콜을 통해 세션 데이터를 암호화한다. 따라서 데이터의 적절한 보호를 보장한다. HTTPS의 기본 TCP/IP 포트는 443이다. 보호의 수준은 웹 브라우저에서의 구현 정확도와 서버 소프트웨어, 지원하는 암호화 알고리즘에 달려있다. HTTPS를 사용하는 웹페이지의 URI는 'http://'대신 'https://'로 시작한다. (ko)
 • Hypertext Transfer Protocol Secure, afgekort HTTPS, is een uitbreiding op het HTTP-protocol met als doel een veilige uitwisseling van gegevens. Bij gebruik van HTTPS worden de gegevens versleuteld, waardoor het voor een buitenstaander, bijvoorbeeld iemand die afluistert, onmogelijk zou moeten zijn om te weten welke gegevens verstuurd worden. HTTPS wordt veelal gebruikt bij betalingstransacties per creditcard of bij internetbankieren en bij uitwisseling of verzending en opslag van privacy-gevoelige informatie zoals naam, adres, geboortedatum en andere persoonsgegevens. (nl)
 • HTTPS (аббр. от англ. HyperText Transfer Protocol Secure) — расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности. Данные в протоколе HTTPS передаются поверх криптографических протоколов TLS или устаревшего в 2015 году SSL. В отличие от HTTP с TCP-портом 80, для HTTPS по умолчанию используется TCP-порт 443. Протокол разработан компанией Netscape Communications для браузера Netscape Navigator в 1994 году. (ru)
 • HTTPS (інші назви: HTTP over TLS, HTTP over SSL, і HTTP Secure) — схема URI, що синтаксично ідентична http: схемі, яка зазвичай використовується для доступу до ресурсів Інтернет. Використання https: URL вказує, що протокол HTTP має використовуватися, але з іншим портом за замовчуванням (443) і додатковим шаром шифрування/автентифікації між HTTP і TCP. Ця схема була винайдена у компанії Netscape Communications Corporation для забезпечення автентифікації та шифрування комунікацій і широко використовується в Інтернеті у програмному забезпеченні, в якому важлива безпека комунікацій, наприклад, у платіжних системах та корпоративних логінах. (uk)
 • 超文本傳輸安全協定(英語:HyperText Transfer Protocol Secure,縮寫:HTTPS;常稱為HTTP over TLS、HTTP over SSL或HTTP Secure)是一種透過計算機網路進行安全通訊的傳輸協議。HTTPS經由HTTP進行通訊,但利用SSL/TLS來加密封包。HTTPS開發的主要目的,是提供對網站伺服器的身份認證,保護交換資料的隱私與完整性。這個協議由網景公司(Netscape)在1994年首次提出,隨後擴展到網際網路上。 歷史上,HTTPS连接经常用于万维网上的交易支付和企业信息系统中敏感信息的传输。在2000年代末至2010年代初,HTTPS開始廣泛使用,以確保各類型的網頁真實,保護帳戶和保持用戶通信,身份和網絡瀏覽的私密性。 另外,还有一种安全超文本传输协议(S-HTTP)的HTTP安全传输实现,但是HTTPS的广泛应用而成为事实上的HTTP安全传输实现,S-HTTP并没有得到广泛支持。 (zh)
 • HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) je v informatice protokol umožňující zabezpečenou komunikaci v počítačové síti. HTTPS využívá protokol HTTP spolu s protokolem SSL nebo TLS. HTTPS je využíván především pro komunikaci webového prohlížeče s webovým serverem. Zajišťuje autentizaci, důvěrnost přenášených dat a jejich integritu. Standardní port na straně serveru je 443 TCP. Protokol HTTPS byl v roce 1994 vyvinut společností Netscape Communications pro webový prohlížeč Netscape Navigator. Všeobecně se doporučuje podporovat HTTPS místo nezabezpečeného HTTP pro všechny webové stránky. (cs)
 • Το HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) χρησιμοποιείται στην πληροφορική για να δηλώσει μία ασφαλή δικτυακή σύνδεση http. Ένας σύνδεσμος (URL) που αρχίζει με το πρόθεμα https υποδηλώνει ότι θα χρησιμοποιηθεί κανονικά το πρωτόκολλο HTTP, αλλά η σύνδεση θα γίνει σε διαφορετική πόρτα (443 αντί 80) και τα δεδομένα θα ανταλλάσσονται κρυπτογραφημένα. Κάθε πρωτόκολλο https δεν είναι το ίδιο και δεν παρέχει την ίδια ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης.Το σύστημα αυτό σχεδιάστηκε αρχικά από την εταιρία Netscape Communications Corporation για να χρησιμοποιηθεί σε sites όπου απαιτείται αυθεντικοποίηση χρηστών και κρυπτογραφημένη επικοινωνία. Σήμερα χρησιμοποιείται ευρέως στο διαδίκτυο όπου χρειάζεται αυξημένη ασφάλεια διότι διακινούνται ευαίσθητες πληροφορίε (el)
 • Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) is an extension of the Hypertext Transfer Protocol (HTTP). It is used for secure communication over a computer network, and is widely used on the Internet. In HTTPS, the communication protocol is encrypted using Transport Layer Security (TLS) or, formerly, Secure Sockets Layer (SSL). The protocol is therefore also referred to as HTTP over TLS, or HTTP over SSL. (en)
 • Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) adalah ekstensi dari Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Ini digunakan untuk melalui jaringan komputer, dan banyak digunakan di Internet. Dalam HTTPS, dienkripsi menggunakan Transport Layer Security (TLS) atau, sebelumnya, Secure Sockets Layer (SSL). Oleh karena itu, protokol ini juga disebut sebagai HTTP over TLS, atau HTTP over SSL. (in)
 • L'HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS, littéralement « protocole de transfert hypertextuel sécurisé ») est la combinaison du HTTP avec une couche de chiffrement comme SSL ou TLS. HTTPS permet au visiteur de vérifier l'identité du site web auquel il accède, grâce à un certificat d'authentification émis par une autorité tierce, réputée fiable (et faisant généralement partie de la liste blanche des navigateurs internet). Il garantit théoriquement la confidentialité et l'intégrité des données envoyées par l'utilisateur (notamment des informations entrées dans les formulaires) et reçues du serveur. Il peut permettre de valider l'identité du visiteur, si celui-ci utilise également un certificat d'authentification client. (fr)
 • In telecomunicazioni e informatica l'HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer (HTTPS), (anche noto come HTTP over TLS, HTTP over SSL e HTTP Secure) è un protocollo per la comunicazione sicura attraverso una rete di computer utilizzato su Internet. La porta utilizzata generalmente (ma non necessariamente) è la 443. Consiste nella comunicazione tramite il protocollo HTTP (Hypertext Transfer Protocol) all'interno di una connessione criptata, tramite crittografia asimmetrica, dal Transport Layer Security (TLS) o dal suo predecessore, Secure Sockets Layer (SSL) fornendo come requisiti chiave: (it)
 • HTTPS (ang. Hypertext Transfer Protocol Secure) – protokół HTTP chroniony przy pomocy szyfrowania protokołu TLS (dawniej SSL) i ustandaryzowany w dokumencie RFC 2818 pod rzadziej używaną nazwą HTTP Over TLS. Szyfrowanie komunikacji ma zapobiegać jej przechwytywaniu między klientem i serwerem czy wręcz modyfikacji przesyłanych danych, zanim dotrą do celu. (pl)
 • HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure - protocolo de transferência de hipertexto seguro) é uma implementação do protocolo HTTP sobre uma camada adicional de segurança que utiliza o protocolo TLS/SSL. Essa camada adicional permite que os dados sejam transmitidos por meio de uma conexão criptografada e que se verifique a autenticidade do servidor e do cliente por meio de certificados digitais. A porta TCP usada por norma para o protocolo HTTPS é a 443. Nas URLs dos sites o início ficaria https://. (pt)
 • Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) är ett protokoll för krypterad transport av data för HTTP-protokollet. HTTPS-anslutningar används ofta för betalningsöverföringar på Internet och för känsliga överföringar inom företag, för inloggning och hantering av privat information, samt mera allmänt för att skydda användarens integritet. Med HTTPS skall förbindelsen inte kunna avlyssnas av tredje part och användaren skall kunna lita på att webbservern är densamma som den utger sig för att vara. Det är möjligt att använda HTTPS också för att verifiera användarens identitet, förutsatt att användaren har lämpligt certifikat, men den möjligheten används sällan. (sv)
rdfs:label
 • بروتوكول نقل النص الفائق الآمن (ar)
 • HTTPS (ca)
 • HTTPS (cs)
 • Hypertext Transfer Protocol Secure (de)
 • HTTPS (el)
 • Protocolo seguro de transferencia de hipertexto (es)
 • HTTPS (eu)
 • HTTPS (in)
 • HTTPS (en)
 • HyperText Transfer Protocol Secure (fr)
 • HTTPS (it)
 • HTTPS (ko)
 • HTTPS (ja)
 • Hypertext Transfer Protocol Secure (nl)
 • HTTPS (pl)
 • Hyper Text Transfer Protocol Secure (pt)
 • HTTPS (ru)
 • Hypertext Transfer Protocol Secure (sv)
 • HTTPS (uk)
 • 超文本传输安全协议 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License