About: Fish ladder

An Entity of Type: building, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A fish ladder, also known as a fishway, fish pass or fish steps, is a structure on or around artificial and natural barriers (such as dams, locks and waterfalls) to facilitate diadromous fishes' natural migration as well as movements of potamodromous species. Most fishways enable fish to pass around the barriers by swimming and leaping up a series of relatively low steps (hence the term ladder) into the waters on the other side.

Property Value
dbo:abstract
 • سُلَّم سمك هو عبارة عن طريق مخصص للسمك تُبنى حول أو على الحواجز الطبيعية أو الاصطناعية (مثل السدود والأهوسة والشلالات) بغرض تسهيل الهجرة الطبيعية للأسماك ثنائية الهجرة أي تلك الأنواع من الأسماك التي تنتقل بين المياه المالحة والمياه العذبة. قد تشتمل سلالم الأسماك على سلسلة من الأحواض ينتقل فيها السمك من حوض لآخر، وذلك إمَّا من خلال ثقوب مُعدَّة في الجدران الفاصلة بين الأحواض، وإمَّا بالوثوب من فوق الجدران. تُمكِّن معظم هذه السلالم الأسماك من تجاوز الحواجز عبر السباحة والوثوب فوق سلسلة من الدرجات المنخفضة نسبياً حتى تصل إلى المياه على الجانب الآخر. يجب أن تكون سرعة المياه الساقطة على الدرجات كبيرة كفايةً حتى تستطيع جذب السمك إلى السُلَّم، ولكن في الآن ذاته فلا يجب أن تتجاوز سرعة المياه النازلة حدوداً كبيرة للغاية لكي لا تعيق السمك من الصعود والسباحة بعكس التيار أو ترهقهم للدرجة التي تعيقهم من إكمال رحلتهم. (ar)
 • Un pas de peix és una instal·lació hidràulica que forma un passadís biològic per als peixos migratoris que permet superar la fragmentació de l'hàbitat pels obstacles creats per l'home que trenquen la continuïtat dels biòtops que impedeixen entre d'altres el seu retorn al lloc de naixement per reproduir-se. És un dispositiu important, quan un retorn complet a l'estat natural del riu no és possible, per la presència d'edificis, carreteres o preses. De fet, preses, rescloses de diversos tipus, centrals hidroelèctriques, canalitzacions, dics de protecció contra l'aigua alta van empobrir considerablement la biodiversitat a molts rius en fragmentar l'hàbitat. Aquestes construccions, juntes amb la pol·lució van gairebé extingir la vida a molts hàbitats aquàtics. Per fer tornar la vida van desenvolupar-se diferents tipus de passos artificials simultàniament amb esforços de despol·luir l'aigua. El tipus depèn del peix que hom vol ajudar i també de la moda. A l'inici, va optar-se per a una mena d'escala de formigó, a l'estil funcionalista brut dels anys 1970-80, del qual va derivar el nom popular escala de peix. Aquest concepte va comprovar-se poc eficaç per què molts peixos no semblaven gaire adoptar-lo i de més, agradava ans al contrari molt als ocells depredadors. Per assaig i error, van desenvolupar-se solucions millors. Des dels anys 1990, els experts prefereixen crear braços laterals a cabal reduït, que contornen l'obstacle i s'assemblaven tant com és possible a un riu natural. Malauradament, en llocs molt urbanitzats, de vegades falta l'espai necessari per a aquesta solució. Una innovació recent és un pas en forma de sifó, que pot ésser una instal·lació permanent o temporal, per exemple durant obres. L'ascensor de peix és un altre variant: els peixos estan dirigits a una mena de que a intervals regulars es tanca, puja i es buida prudentment a dalt. Si més sovint és la pujada que és problemàtica, al cas d'una central hidroelèctrica també és la baixada: sense protecció, molts peixos moren a les turbines. S'assaja aleshores de desviar-los abans que es perden a les turbines i de conduir-los pel corrent a un by-pass segur. La Directiva marc de l'aigua obliga als estats-membres de redigir un per a garantir una fauna sana als rius o d'actuar per a fer tornar-la en millorar la qualitat de l'aigua i en suprimir els obstacles. * Pas en forma de sifó * Pas natural al Mosa a Lith (Països Baixos) * El pas de peix a l'Ammersbek a Hamburg * Una escala a l'Isar a (Alemanya) * Un pas natural modern al riu Schlatbach a Brandenburg * Ascensor de peix al Rin entre i * Escala de peixos al pantà de la Torrassa, a Espot (Pallars Sobirà) (ca)
 • Rybí přechod je umělá stavba na vodním toku, která má za úkol zajistit rybám jejich přirozený pohyb při migraci. Přechody se staví jako součást jiných vodních děl na toku (jezy, malé vodní elektrárny, plavební komory), které by samy o sobě tok přehradily bez možnosti průchodu ryb. Hlavním důvodem výstavby přechodů je zachování života v řekách a jeho co možná největší diverzita. Jako základní požadavek pro návrh přechodu je nutno znát skladbu ryb, které žijí v konkrétní řece. Musíme také znát zákonitosti jejich migrací a nároky na průchodnost toku. Návrh se proto přizpůsobuje hydrologickým podmínkám, které jednotlivé ryby potřebují (výška hladiny, rychlost proudění, sklon). Rozdíl hladin představuje překážku. Aby ji ryba, která plave proti proudu, v pořádku překonala, je nutno ji k přechodu nasměrovat. K tomu se používá tzv. vábicí proud, který z přechodu vytéká. Aby ho ryba postřehla a plula v něm co nejdříve, je potřeba, aby do dolní vody pronikal co nejdál. Hladina vody v přechodu musí celoročně dosahovat určitou minimální výšku, kterou ryby potřebují. Výstup z přechodu do horní vody nesmí být nijak blokován (např. česlemi či mřížemi), aby ryby nebyly dezorientovány a mohly pokračovat v cestě. (cs)
 • A fish ladder, also known as a fishway, fish pass or fish steps, is a structure on or around artificial and natural barriers (such as dams, locks and waterfalls) to facilitate diadromous fishes' natural migration as well as movements of potamodromous species. Most fishways enable fish to pass around the barriers by swimming and leaping up a series of relatively low steps (hence the term ladder) into the waters on the other side. The velocity of water falling over the steps has to be great enough to attract the fish to the ladder, but it cannot be so great that it washes fish back downstream or exhausts them to the point of inability to continue their journey upriver. (en)
 • Eine Fischtreppe oder Fischpass (auch Fischwanderhilfe, Fischleiter, englisch fish ladder - Fischlift, in Deutschland amtlich auch Fischweg genannt) ist eine wasserbauliche Einrichtung an Fließgewässern, um Fischen im Rahmen der Fischwanderung die Überwindung von Wanderbarrieren in Form von Stauwehren, Wasserkraftanlagen und gegebenenfalls auch Wasserfällen zu ermöglichen. (de)
 • Une échelle à poissons ou passe à poissons est un dispositif permettant aux poissons de franchir un obstacle créé par l'Homme sur un cours d'eau, tel qu'un barrage ou un seuil. Elles ont souvent été construites pour les poissons migrateurs amphihalins (MAH), mais de nombreuses autres espèces peuvent aussi en profiter. Il s'agit généralement d'une échelle, soit un dispositif de petits bassins en escalier, que le poisson franchit en sautant d'un bassin à un autre, bien que d'autres formes existent (ascenseur…). Il existe de très nombreux modèles de passes à poissons, adaptés à différents contextes ou visant spécifiquement certaines espèces ou stades de croissance (par exemple le « tapis à civelles » pour la jeune anguille). Bien que rendu obligatoire par la loi dans de nombreux pays pour les nouveaux ouvrages construits, ce dispositif n'a pas toujours été installé, notamment sur les ouvrages d'art les plus anciens. Devant être construits dans le lit du cours d'eau ou à proximité, ils sont généralement coûteux. Leur aspect est plus ou moins artificiel ou intégré dans l'environnement, d'autant plus artificiel en général que le dénivelé est important. En 2006, un rapport de l'Inspection de l'environnement confirme en France un « incontestable succès technique » tout en rappelant que construire des passes à poissons ou ascenseurs à poissons ne suffit pas ; il faut aussi lutter contre la surexploitation (des civelles par exemple), retrouver le bon état écologique du cours d'eau et de ses annexes, et surtout « une gestion raisonnée des populations de MAH lors de la phase marine de leur cycle de vie », qui est « une composante majeure de la stratégie globale de reconquête ». Concernant les coûts, ce même rapport conclut à un « effort financier substantiel mais supportable » (chap. III.2 page 8). Les passes de grands barrages ont un coût élevé (7,6 millions d'euros sur le Rhin à Gambsheim). (fr)
 • Tangga ikan adalah jalur yang akan ditempuh oleh ikan yang bermigrasi melewati bendungan, bendung, air terjun atau fitur alam lainnya. Disebut "tangga" (ladder) karena bentuknya yang menyerupai tangga yang dapat merangsang naluri dan gerak alami ikan yang bermigrasi, yaitu melompat dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya, dan umumnya terletak di sisi bendungan. Kecepatan air yang melewati tangga ikan juga harus relatif cepat sehingga ikan dapat menganggap bahwa tangga ikan adalah jalur yang harus mereka tempuh. Berbagai variasi dan inovasi memunculkan istilah baru bagi tangga ikan, di antaranya elevator ikan. Catatan sejarah menunjukkan bahwa pada abad ke 17 di Prancis, tumpukan dan gulungan ranting digunakan untuk menciptakan tingkatan anak tangga sehingga ikan dapat bergerak melewati jalur migrasi yang terlalu curam. Pada tahun 1837 sebuah paten didapatkan oleh atas hasil karyanya berupa tangga ikan yang melewati bendungan miliknya. Pasca Revolusi Industri, bendungan dan fitur air lainnya semakin banyak dibangun untuk menciptakan energi dan mengairi lahan pertanian sehingga tangga ikan semakin dibutuhkan. (in)
 • 魚道(ぎょどう)は、魚の遡行が妨げられる箇所で、遡行を助けるために川に設ける工作物である。 (ja)
 • Il passaggio per pesci è un'opera di ingegneria idraulica realizzata lungo fiumi o corsi d'acqua, in corrispondenza di sbarramenti artificiali, come briglie o dighe. Denominazioni alternative sono "scala di rimonta", "scala di risalita", o "scala per pesci". Lo scopo del dispositivo è quello di permettere ai pesci di percorrere la corrente del fiume sia in risalita che in discesa. Il passaggio per pesci crea infatti un corridoio biologico che permette all'ittiofauna di raggiungere i siti di riproduzione, superando quegli ostacoli artificiali che, frapponendosi agli spostamenti, mettono a rischio la sopravvivenza della specie. Il passaggio per pesci risolve anche altre situazioni critiche che incidono negativamente sul cosiddetto : * la frammentazione ambientale; * la creazione di popolamenti isolati, con scarso interscambio genetico e la forte probabilità di estinzione dell'intero gruppo a fronte di malattie o altri eventi; * l'impossibilità di accedere a tratti d'acqua migliori sotto il punto di vista dell'ossigenazione e del trofismo alimentare; * le scarse possibilità di ripristino di popolamenti isolati a seguito dei depauperamenti dovuti agli effetti delle piene. (it)
 • Een vistrap of vispassage is een waterbouwkundig kunstwerk dat tot doel heeft vissen toegang te geven tot een door een dijk, dam, stuw of sluis ontoegankelijk geworden achterland. Ook nabij gemalen treft men vistrappen aan om de vis veilig langs het gemaal te laten zwemmen. Er zijn diverse technieken voor een vistrap. Voor de zalm en forel, vissen die kunnen springen, bestaat het vaak uit een cascade van kleine bakken met stromend water waarbij de vis steeds naar een hoger niveau moet zwemmen of springen. De vistrap moet zijn aangepast aan de vis die er gebruik van moet maken. Belangrijk is de plaats van de inlaat ten opzichte van de blokkade, de grootte van de lokstroom en de maximale stroomsnelheid die de vis aankan. In de grote rivieren wordt geprobeerd de vistrappen geschikt te maken voor de optrek van zalm, daarbuiten gaat het veelal om kleine bodembewonende soorten en witvissen als de serpeling, en de winde. De meeste vistrappen bestaan uit een van de volgende constructies: * een reeks van V-vormige, meestal houten, constructies; met elk van deze constructies wordt een hoogteverschil van vijf tot tien centimeter overbrugd; vaak plaatst men wel tien tot twintig van deze V-vormige overlaten achter elkaar, waarmee dan in totaal een hoogteverschil van meer dan een meter kan worden gehaald. * een reeks van zuiltjes (soms betonnen palen of blokken) waar de vissen tussendoor kunnen zwemmen. * een reeks van muurtjes met een verticale opening van ongeveer 30 centimeter. * de cascade-vistrap, waarbij over een lengte van vijftig meter natuursteen benedenstrooms van de stuw is aangebracht. De vistrappen met de zuiltjes of de muurtjes worden aangeduid met de term "vertical slot". Bij de Oranjesluizen tussen het Markermeer en het IJ - Noordzeekanaal is een vispassage ingebouwd van het 'vertical slot'-type, die gebruikt wordt door een variatie aan vissen, onder meer paling, spiering, driedoornige stekelbaars en zelfs zoutwatervissen als tong en bot.Voor de driedoornige stekelbaars zijn er op Texel twee vistrappen gemaakt die water over en weer over de dijk heen pompen. Ook in de Afsluitdijk bij Den Oever is een vispassage gerealiseerd om het IJsselmeer weer toegankelijk te maken voor vissoorten die daar eerder nagenoeg of geheel verdwenen waren. Naast de conventionele vistrappen in de vorm van een bekkenpassage bestaan er ook innovatieve oplossingen waaronder de hevelvistrap. Bij een hevelvistrap bevinden de traptreden zich binnen een afgesloten bak die onder vacuüm staat waardoor deze flexibel plaatsbaar is, naast, in of op een waterbouwkundig kunstwerk. Innovatieve oplossingen kunnen uitkomst bieden in die gevallen waarin waterbouwkundige kunstwerken niet vervangen kunnen worden door vistrappen en er geen ruimte bestaat voor de aanleg van een bypass. (nl)
 • Przepławka – konstrukcja mająca za zadanie umożliwienie pokonania sztucznej bariery w rzece (zapory, jazu, progu itp.) w rzece przez migrujące ryby. Większość istniejących przepławek ma za zadanie umożliwienie migracji rybom w górę rzeki, rzadziej w górę i w dół rzeki. Przepławki, zwłaszcza przepławki techniczne, zwykle są mało efektywne i rozwiązują problem fragmentacji rzek tylko w niewielkim stopniu. (pl)
 • Fisktrappor är tekniska fiskvägar som möjliggör för fisk att ta sig förbi naturliga eller konstgjorda vandringshinder. Exempel på hinder är vattenfall, bäverdammar eller dammar vid vattenkraftverk. Vandringsfisk är fiskarter som företar tydlig årstidsbunden fiskvandring. Lax, öring och asp är exempel på fiskar som växer till sig i havet och sedan vandrar upp längs vattendrag för att leka. Omvänt mönster kan ses hos ålen, vars yngel följer golfströmmen till svenska kusten, letar sig upp i älvar och sjöar för växa till sig och därefter återvända till havs för sin lek. Gemensamt för vandringsfiskar är att fri passage mellan älvar, sjöar och hav är av stor vikt och att olämpligt upprättade vandringshinder kan utplåna hela populationer. (sv)
 • Um sistema para transposição de peixes, também conhecido como escada de peixes, ou escada passa-peixes, é uma estrutura construída em torno de barreiras naturais ou artificiais (tais como barragens, eclusas e cachoeiras), para facilitar a transposição natural de peixes de espécies que necessitam de migração. A maioria das escadas de peixes permitem que os peixes ultrapassem as barreiras e saltem ou percorram uma série de obstáculos relativamente baixos (daí o termo "escada") para acessar as águas do outro lado. A velocidade da água que cai sobre os obstáculos tem que ser suficiente alta para atrair o peixe para a escada, mas não pode ser tão alta para não levar os peixes de volta a jusante ou esgotá-los ao ponto de incapacidade para continuar a sua viagem rio acima. (pt)
 • Рибопропускні споруди — гідротехнічні споруди, що ними пропускають або переміщують рибу через греблі або в обхід природних перешкод (водоспадів, порогів тощо) до місць нересту. Основні рибопропускні споруди бувають двох типів. До першого типу відносяться споруди для самостійного переходу риби через перешкоди — рибоходи. До другого типу відносяться споруди для переміщення риби — рибохідні шлюзи й рибопідйомні ліфти. (uk)
 • 魚道(英語:Fish way)或稱為魚梯(Fish ladder),是為了幫助洄游性魚類能在人工的水利環境或天然屏障(例如堤壩、船閘、瀑布等)中生存的設施。多數魚道的設計是利用較平緩低矮的階梯狀水道(魚梯),使魚類能夠逆流而上,穿越如水壩等因為落差而造成的障礙。魚道中的水流必須快到能夠吸引魚隻溯溪,卻又不會耗盡魚的體力以免牠無法繼續餘下的旅程。 (zh)
 • Рыбопропускны́е сооруже́ния — сооружения на дамбах и плотинах, служащие для обеспечения естественной миграции рыб по реке. (ru)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 341115 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 19617 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1035848176 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:bot
 • InternetArchiveBot (en)
dbp:date
 • December 2018 (en)
 • December 2019 (en)
dbp:fixAttempted
 • yes (en)
dbp:reason
 • uncited since 2011. No mention of this in the paddlefish article either (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Eine Fischtreppe oder Fischpass (auch Fischwanderhilfe, Fischleiter, englisch fish ladder - Fischlift, in Deutschland amtlich auch Fischweg genannt) ist eine wasserbauliche Einrichtung an Fließgewässern, um Fischen im Rahmen der Fischwanderung die Überwindung von Wanderbarrieren in Form von Stauwehren, Wasserkraftanlagen und gegebenenfalls auch Wasserfällen zu ermöglichen. (de)
 • 魚道(ぎょどう)は、魚の遡行が妨げられる箇所で、遡行を助けるために川に設ける工作物である。 (ja)
 • Przepławka – konstrukcja mająca za zadanie umożliwienie pokonania sztucznej bariery w rzece (zapory, jazu, progu itp.) w rzece przez migrujące ryby. Większość istniejących przepławek ma za zadanie umożliwienie migracji rybom w górę rzeki, rzadziej w górę i w dół rzeki. Przepławki, zwłaszcza przepławki techniczne, zwykle są mało efektywne i rozwiązują problem fragmentacji rzek tylko w niewielkim stopniu. (pl)
 • Fisktrappor är tekniska fiskvägar som möjliggör för fisk att ta sig förbi naturliga eller konstgjorda vandringshinder. Exempel på hinder är vattenfall, bäverdammar eller dammar vid vattenkraftverk. Vandringsfisk är fiskarter som företar tydlig årstidsbunden fiskvandring. Lax, öring och asp är exempel på fiskar som växer till sig i havet och sedan vandrar upp längs vattendrag för att leka. Omvänt mönster kan ses hos ålen, vars yngel följer golfströmmen till svenska kusten, letar sig upp i älvar och sjöar för växa till sig och därefter återvända till havs för sin lek. Gemensamt för vandringsfiskar är att fri passage mellan älvar, sjöar och hav är av stor vikt och att olämpligt upprättade vandringshinder kan utplåna hela populationer. (sv)
 • Um sistema para transposição de peixes, também conhecido como escada de peixes, ou escada passa-peixes, é uma estrutura construída em torno de barreiras naturais ou artificiais (tais como barragens, eclusas e cachoeiras), para facilitar a transposição natural de peixes de espécies que necessitam de migração. A maioria das escadas de peixes permitem que os peixes ultrapassem as barreiras e saltem ou percorram uma série de obstáculos relativamente baixos (daí o termo "escada") para acessar as águas do outro lado. A velocidade da água que cai sobre os obstáculos tem que ser suficiente alta para atrair o peixe para a escada, mas não pode ser tão alta para não levar os peixes de volta a jusante ou esgotá-los ao ponto de incapacidade para continuar a sua viagem rio acima. (pt)
 • Рибопропускні споруди — гідротехнічні споруди, що ними пропускають або переміщують рибу через греблі або в обхід природних перешкод (водоспадів, порогів тощо) до місць нересту. Основні рибопропускні споруди бувають двох типів. До першого типу відносяться споруди для самостійного переходу риби через перешкоди — рибоходи. До другого типу відносяться споруди для переміщення риби — рибохідні шлюзи й рибопідйомні ліфти. (uk)
 • 魚道(英語:Fish way)或稱為魚梯(Fish ladder),是為了幫助洄游性魚類能在人工的水利環境或天然屏障(例如堤壩、船閘、瀑布等)中生存的設施。多數魚道的設計是利用較平緩低矮的階梯狀水道(魚梯),使魚類能夠逆流而上,穿越如水壩等因為落差而造成的障礙。魚道中的水流必須快到能夠吸引魚隻溯溪,卻又不會耗盡魚的體力以免牠無法繼續餘下的旅程。 (zh)
 • Рыбопропускны́е сооруже́ния — сооружения на дамбах и плотинах, служащие для обеспечения естественной миграции рыб по реке. (ru)
 • سُلَّم سمك هو عبارة عن طريق مخصص للسمك تُبنى حول أو على الحواجز الطبيعية أو الاصطناعية (مثل السدود والأهوسة والشلالات) بغرض تسهيل الهجرة الطبيعية للأسماك ثنائية الهجرة أي تلك الأنواع من الأسماك التي تنتقل بين المياه المالحة والمياه العذبة. قد تشتمل سلالم الأسماك على سلسلة من الأحواض ينتقل فيها السمك من حوض لآخر، وذلك إمَّا من خلال ثقوب مُعدَّة في الجدران الفاصلة بين الأحواض، وإمَّا بالوثوب من فوق الجدران. تُمكِّن معظم هذه السلالم الأسماك من تجاوز الحواجز عبر السباحة والوثوب فوق سلسلة من الدرجات المنخفضة نسبياً حتى تصل إلى المياه على الجانب الآخر. يجب أن تكون سرعة المياه الساقطة على الدرجات كبيرة كفايةً حتى تستطيع جذب السمك إلى السُلَّم، ولكن في الآن ذاته فلا يجب أن تتجاوز سرعة المياه النازلة حدوداً كبيرة للغاية لكي لا تعيق السمك من الصعود والسباحة بعكس التيار أو ترهقهم للدرجة التي تعيقهم م (ar)
 • Un pas de peix és una instal·lació hidràulica que forma un passadís biològic per als peixos migratoris que permet superar la fragmentació de l'hàbitat pels obstacles creats per l'home que trenquen la continuïtat dels biòtops que impedeixen entre d'altres el seu retorn al lloc de naixement per reproduir-se. És un dispositiu important, quan un retorn complet a l'estat natural del riu no és possible, per la presència d'edificis, carreteres o preses. * Pas en forma de sifó * Pas natural al Mosa a Lith (Països Baixos) * El pas de peix a l'Ammersbek a Hamburg * Una escala a l'Isar a (Alemanya) * * * (ca)
 • Rybí přechod je umělá stavba na vodním toku, která má za úkol zajistit rybám jejich přirozený pohyb při migraci. Přechody se staví jako součást jiných vodních děl na toku (jezy, malé vodní elektrárny, plavební komory), které by samy o sobě tok přehradily bez možnosti průchodu ryb. Hlavním důvodem výstavby přechodů je zachování života v řekách a jeho co možná největší diverzita. (cs)
 • A fish ladder, also known as a fishway, fish pass or fish steps, is a structure on or around artificial and natural barriers (such as dams, locks and waterfalls) to facilitate diadromous fishes' natural migration as well as movements of potamodromous species. Most fishways enable fish to pass around the barriers by swimming and leaping up a series of relatively low steps (hence the term ladder) into the waters on the other side. (en)
 • Tangga ikan adalah jalur yang akan ditempuh oleh ikan yang bermigrasi melewati bendungan, bendung, air terjun atau fitur alam lainnya. Disebut "tangga" (ladder) karena bentuknya yang menyerupai tangga yang dapat merangsang naluri dan gerak alami ikan yang bermigrasi, yaitu melompat dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya, dan umumnya terletak di sisi bendungan. Kecepatan air yang melewati tangga ikan juga harus relatif cepat sehingga ikan dapat menganggap bahwa tangga ikan adalah jalur yang harus mereka tempuh. Berbagai variasi dan inovasi memunculkan istilah baru bagi tangga ikan, di antaranya elevator ikan. (in)
 • Une échelle à poissons ou passe à poissons est un dispositif permettant aux poissons de franchir un obstacle créé par l'Homme sur un cours d'eau, tel qu'un barrage ou un seuil. Elles ont souvent été construites pour les poissons migrateurs amphihalins (MAH), mais de nombreuses autres espèces peuvent aussi en profiter. (fr)
 • Il passaggio per pesci è un'opera di ingegneria idraulica realizzata lungo fiumi o corsi d'acqua, in corrispondenza di sbarramenti artificiali, come briglie o dighe. Denominazioni alternative sono "scala di rimonta", "scala di risalita", o "scala per pesci". Il passaggio per pesci risolve anche altre situazioni critiche che incidono negativamente sul cosiddetto : (it)
 • Een vistrap of vispassage is een waterbouwkundig kunstwerk dat tot doel heeft vissen toegang te geven tot een door een dijk, dam, stuw of sluis ontoegankelijk geworden achterland. Ook nabij gemalen treft men vistrappen aan om de vis veilig langs het gemaal te laten zwemmen. Er zijn diverse technieken voor een vistrap. Voor de zalm en forel, vissen die kunnen springen, bestaat het vaak uit een cascade van kleine bakken met stromend water waarbij de vis steeds naar een hoger niveau moet zwemmen of springen. De meeste vistrappen bestaan uit een van de volgende constructies: (nl)
rdfs:label
 • سلم سمك (ar)
 • Pas de peix (ca)
 • Rybí přechod (cs)
 • Fischtreppe (de)
 • Fish ladder (en)
 • Escalera de peces (es)
 • Tangga ikan (in)
 • Échelle à poissons (fr)
 • 魚道 (ja)
 • Passaggio per pesci (it)
 • 어도 (ko)
 • Przepławka (pl)
 • Escada de peixes (pt)
 • Vistrap (nl)
 • Рыбопропускные сооружения (ru)
 • Рибопропускні споруди (uk)
 • Fisktrappa (sv)
 • 魚道 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License