Egoism is an ethical theory that treats self-interest as the foundation of morality.

Property Value
dbo:abstract
 • الأنانية أو الغرورية أو الاستعلاء هي النزعة لتبني آراء إيجابية حول الذات، وتعزيزها. ويتضمن عادةً رأيًا محابيًا للذات بشأن السمات والأهمية الذاتية، سواء من الناحية العقلية أو البدنية أو الاجتماعية أو غيرها. والشخص المغرور يكون لديه شعور غامر بمركزية الذات: أي بسماته الشخصية. وتعني الغرورية أن يجعل الإنسان من ذاته مركزًا لعالمه دون الاهتمام بالآخرين، بما في ذلك من يحبهم أو يعتبرهم "مقربين"، إلا في الإطار الذي يحدده هذا الشخص. (ar)
 • L'egoisme (del llatí ego, jo) és un excessiu amor per un mateix que fa atendre únicament a l'interès propi, fins i tot podent causar mal als altres. A la teoria ètica s'empra egoisme com el mateix interès com a fi de l'acció moral (oposat a altruisme), i en filosofia és equivalent al Solipsisme (doctrina segons la qual l'únic existent és la pròpia consciència i els seus continguts, i aquesta manca de tota possibilitat de transcendir el seu propi àmbit). (ca)
 • Egoismus (z lat. ego, já) je moderní označení pro sobectví, obvykle ale s méně pejorativním významem. Znamená (přílišné) sledování vlastního prospěchu a zájmu, případně i na úkor druhých. Takový člověk se nazývá egoista, sobec. Opakem egoismu je altruismus. Podobný význam má egotismus, který je neutrálnější. (cs)
 • Egoismus (egoˈɪsmʊs, von lateinisch ego „ich“ mit griech. Suffix -ismus) bedeutet „Eigeninteresse“, „Eigennützigkeit“. Der Duden nennt unabhängig von der psychologischen Perspektive viele sprachliche Synonyme („Eigenliebe, Eigennutz, Eigensucht, Ichbezogenheit, Narzissmus, Selbstbesessenheit, Selbstbezogenheit, Selbstliebe, Selbstsucht, Selbstverliebtheit; (gehoben) Ichsucht; (bildungssprachlich) Egotismus, Egozentrik; (Psychologie) Autophilie“). Egoismen (Plural) sollen Handlungsweisen sein, bei denen einzig der Handelnde selbst die Handlungsmaxime bestimmt. Dabei haben diese Handlungen zumeist uneingeschränkt den eigenen Vorteil des Handelnden zum Zweck. Wenn dieser Vorteil in einer symbiotischen Lebenshaltung zugleich auch der Vorteil anderer ist, dann gilt eine solche Handlungsweise teilweise als ethisch legitimiert. Meist aber wird ein Egoist als ein kurzsichtig Handelnder im Sinne eines Raffgieregoisten verstanden, der es kaum akzeptieren kann, wenn andere Menschen ihm gegenüber sich ebenso raffgierig zeigen. Der Raffgieregoist räumt sich selbst also mehr Freiheiten ein, als er anderen zugesteht. „Egoismus“ wird meistens abwertend als Synonym für rücksichtsloses Verhalten verwendet und als „unanständig“ beurteilt. Der Begriff beschreibt dann die Haltung, ausschließlich äußerliche persönliche Interessen zu verfolgen ohne Rücksichtnahme auf die Belange oder sogar zu Lasten anderer. Egoismus wird in diesem Zusammenhang als Gegenteil von Altruismus und Solidarität kritisiert, was allerdings nur dann zutrifft, wenn bei der Beurteilung des Handelns der innere Nutzen gar nicht in Betracht gezogen wird. Umgekehrt existiert die Auffassung, dass Altruismus erst durch das Erlangen des eigenen Wohls möglich ist, etwa analog zu der Regel, die bei Rettungseinsätzen gilt, dass der Eigenschutz die erste Maßnahme der Ersten Hilfe ist. Darüber hinaus gibt es eine Auffassung, dass Selbstliebe und Nächstenliebe untrennbar verbunden sind, sich beide gegenseitig bedingen, analog dem bekannten Bibelzitat: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ (Mk 12,31 ) Die negative Sicht auf den Egoismus als Egomanie steht im Kontrast zu einer positiven Wertung eines "gesunden" Egoismus, die im Ethischen Egoismus philosophisch ausgearbeitet ist.Eine wertungsfreie Auffassung ist die faktische Behauptung des Psychologischen Egoismus, dass alle Menschen de facto egoistisch handelten. Ebenfalls wertfrei ist das wirtschaftswissenschaftliche Modell des Homo oeconomicus. Unter dem Begriff „Reziproker Altruismus“ wird versucht, das Zusammenspiel zwischen egoistischem Verhalten und Altruismus zu erörtern, wobei davon ausgegangen wird, dass egoistisches Verhalten altruistisch sein kann. (de)
 • Egoism is an ethical theory that treats self-interest as the foundation of morality. (en)
 • Egoismo (aŭ memismo aŭ miismo) estas troigo de mem-amo. Tiu ekskluziva mem-amo igas personon serĉi en la vivo nur la propran plezuron aŭ profiton. Egoismo estas fondita sur la graveco de l' personeco. Ĉe la hodiaŭa superabundeco de egoismo, oni devas esti vere virta, por abnegacii sian personecon profite de aliaj, kiuj ofte ne dankas tian . Oni povas rigardi ĝin kiel la radika malvirto. De ĝi venas ĉia malbono, sur la fundo de ĉiuj malvirtoj kuŝas egoismo. Egoismo estas neakordigebla kun justeco, amo kaj karitato; ĝi nuligas ĉiuĵn ceterajn . El ĉiuj homaj neperfektaĵoj, la plej malfacile elradikigebla estas egoismo, ĉar tiu ĉi naskiĝas la malforto de la karno de kiu la homo ne povis liberiĝi. Por la daŭrado de influo de materio ĉiu kunhelpas: leĝoj, sociaj organismoj kaj edukado. Egoismo malfortiĝos ĉe la supereco de la morala vivo antaŭ la materia vivo. Ofte faras la homon ankaŭ egoista ĝuste la pikvundo kiun li ricevas de la egoismo de aliaj, ĉar li sentas la neceson preni defendan teniĝon. Vidante ke aliaj pensas pri si mem kaj ne pri li, la homo estas alkondukata al zorgado pri si, prefere ol pri la aliaj. (eo)
 • Egoismoa bere buruari, bere ideiei eta sentimenduei gehiegizko garrantzia ematen dien eta gainerakoekiko ardurarik agertzen ez duenaren jarrera da. Hitz hau XVIII. mendean hasi zen erabiltzen. Egoismoa gizonaren jarrera naturaltzat hartu izan da askotan; Kantek eta frantses moralistek, adibidez, hala uste zuten. Altruismoa egoismoaren kontrakoa da. Altruismoaren eta egoismoaren arteko antitesia positibismoaren oinarrietako bat da. (eu)
 • Egoisme merupakan motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang hanya menguntungkan diri sendiri. Egoisme berarti menempatkan diri di tengah satu tujuan serta tidak peduli dengan penderitaan orang lain, termasuk yang dicintainya atau yang dianggap sebagai teman dekat. Istilah lainnya adalah "egois". Lawan dari egoisme adalah altruisme. Hal ini berkaitan erat dengan narsisme, atau "mencintai diri sendiri," dan kecenderungan mungkin untuk berbicara atau menulis tentang diri sendiri dengan rasa sombong dan panjang lebar. Egoisme dapat hidup berdampingan dengan kepentingannya sendiri, bahkan pada saat penolakan orang lain. Sombong adalah sifat yang menggambarkan karakter seseorang yang untuk memperoleh nilai dalam jumlah yang lebih banyak daripada yang ia memberikan kepada orang lain. Egoisme sering dilakukan dengan memanfaatkan altruisme, dan kebodohan orang lain, serta memanfaatkan kekuatan diri sendiri dan / atau kecerdikan untuk menipu. Egoisme berbeda dari altruisme, atau bertindak untuk mendapatkan nilai kurang dari yang diberikan, dan egoisme, keyakinan bahwa nilai-nilai lebih didapatkan dari yang boleh diberikan. Berbagai bentuk "egoisme empiris" bisa sama dengan egoisme, selama nilai manfaat individu diri sendirinya masih dianggap sempurna. (in)
 • L’égoïsme est un tempérament qui consiste, dans une définition populaire, à avoir tendance à privilégier son intérêt propre aux dépens de celui du reste du monde en général, ou d'autrui en particulier. Toutefois, ce terme peut revêtir une signification particulière en philosophie selon les auteurs ; certains s'en revendiquent ouvertement. Des doctrines annexes y sont fréquemment associées, péjorativement ou non, notamment le solipsisme, le nihilisme et l'individualisme anarchiste. L'égoïsme peut aussi être une doctrine antilibérale opposée à l'humanisme. L'égoïsme est durement combattu par les libéraux, les philosophes des Lumières notamment. L'égoïsme est traditionnellement considéré comme un défaut blâmable, à l'opposé de l'altruisme, et ce principalement sous l'influence des religions abrahamiques et de la morale judéo-chrétienne. Max Stirner et Friedrich Nietzsche font de l'égoïsme le contraire de l'idéalisme. Pour Stirner, il n'y a que des égoïstes conscients et inconscients. L'égoïsme inconscient ne conduit qu'à l'hypocrisie et à la souffrance, d'après Max Stirner. Pour Nietzsche, le ressentiment des nihilistes s'oppose à l'égoïsme des forts. Il se distingue sémantiquement de l'égocentrisme qui est la tendance à ramener tout à soi-même, et à se sentir le centre du monde. L'égoïsme se rapproche parfois de l'individualisme lorsque ce dernier terme est entendu de façon populaire et péjorative, notamment par certains penseurs collectivistes ou nationalistes. Il est aussi utilisé dans des pièces de théâtre telles que Les Fourberies de Scapin de Molière. (fr)
 • Per egoismo si intende un insieme di atteggiamenti e comportamenti finalizzati unicamente, o in maniera molto spiccata, al conseguimento dell'interesse del soggetto che ne è autore, il quale persegue i suoi fini anche a costo di danneggiare, o comunque limitare, gli interessi del prossimo (questa è già un'accezione peggiorativa dell'egoismo). La radice del termine è la parola latina ego, che significa io. Il comportamento opposto all'egoismo è l'altruismo. (it)
 • 利己主義(りこしゅぎ、英: egoism)は、自己の利益を重視し、他者の利益を軽視、無視する考え方。それにより、他者が不利益や損害を被ることも少なくない。 (ja)
 • 이기주의(利己主義, 문화어: 리기주의, 영어: egoism)는 어떤 대상의 이익이 최대화되는 행동을 올바름의 유일한 기준으로 삼는 사상이다. 사회적으로는 개인 또는 집단이 자신의 물질적 이익을 위해 공공선에 피해를 주는 행동을 이기주의적 행동이라 말하기도 한다. (ko)
 • Egoïsme (uit het Latijn: ego, ik), ook wel ikzucht of zelfzucht, is een menselijke eigenschap waarbij iemand streeft naar eigen voordeel en geluk met verwaarlozing van de belangen en het geluk van anderen. Egoïsme mag niet verward worden met egocentriciteit, dat de neiging aanduidt om alles op zichzelf te betrekken. Volgens verschillende sofisten, de cynici en , en ook Epicurus en zijn school, is het egoïsme de grondslag van alle streving. Augustinus beschouwde het egoïsme als het grondbeginsel van de aardse staat. Volgens Kant daarentegen is het egoïsme het alle echte moraliteit ondermijnende Radikal-Böse in de mens. Er zijn twee soorten egoïsme. * Egoïsme in morele zinDit is egoïsme waarbij een persoon meer aan zijn eigen bevrediging denkt dan aan de bevrediging van anderen. Dit wordt algemeen als een negatieve eigenschap beschouwd. * Egoïsme in andere zinDit is het zorgen voor het eigen welzijn. Dit soort egoïsme heeft over het algemeen geen negatieve connotatie, omdat het een vanzelfsprekende zaak is dat organismen op hun eigen welzijn letten. (nl)
 • Egoizm (łac. ego – ja) – nadmierna albo wyłączna miłość do siebie. Egoista kieruje się przeważnie własnym dobrem i interesem, nie zwracając zbytniej uwagi na potrzeby i oczekiwania innych. Odnosi wszystko do siebie, patrzy na świat poprzez pryzmat „ja”, nie uznaje wewnętrznie systemu społecznie akceptowanych.[potrzebny przypis] Przeciwieństwem egoizmu jest altruizm. Osoba egoistyczna nie musi być postrzegana za taką. Czasem na skutek oportunizmu stara się uchodzić za altruistę, aby dzięki temu wywołać u innych efekt altruizmu odwzajemnionego i tym samym uzyskać cele dla siebie.[potrzebny przypis] Egoizm łączy się często z egocentryzmem, arogancją, egotyzmem oraz megalomanią. (pl)
 • Эгои́зм (др.-греч. Εγώ, лат. ego — «я») — поведение, целиком определяемое стремлением человека к собственной пользе, выгоде. В настоящее время (начало XXI века) в психологии различают две степени эгоизма. Сильной формой эгоизма считается преследование и отстаивание исключительно собственной выгоды, при этом человек может помогать другому, если это приносит пользу лично ему. На преступность эгоистической любви к себе, при том, что в человеке нет ничего, чем можно было бы гордиться, указывали Кальвин и Лютер. Подобная точка зрения оказала значительное воздействие на формирование отношения в западной культуре к стремлению к собственному счастью, которое не должно быть главной целью. И. Кант считал нацеленность на собственное благополучие естественным для человеческой природы, следовательно, не имеющим, в отличие от любви к другим, «этической ценности». Тем не менее, по мысли Канта, человек не должен отказываться от личного счастья, так как его благополучие может быть полезным для исполнения общественного долга. По Гоббсу эгоизм есть врождённое свойство индивидуума, которое может ограничить лишь суверен. Гельвеций защищал право индивидуума на личное счастье. В его понимании, если, стремясь к личному счастью, человек причиняет другим вред, то он становится источником зла. Тот же, чьи собственные интересы увязываются с интересом общественным, творит добро. Эта согласованность личного с общественным есть «рациональный эгоизм». Впоследствии Штирнер, ещё позднее Ницше отстаивали право личности на счастье, при этом эгоизм представляли противоположностью любви к другим, альтруизму, считая последнее проявлением слабости. Современными психологами такое противопоставление считается некорректным. В настоящее время допускается, что альтруистический образ действия может быть основан на эгоистических устремлениях, возможно, не осознаваемых человеком. (ru)
 • Egoísmo (ego + ismo) é o hábito ou a atitude de uma pessoa colocar seus interesses, opiniões, desejos, necessidades em primeiro lugar, em detrimento (ou não) do ambiente e das demais pessoas com que se relaciona. Neste sentido, é o antônimo de altruísmo. (pt)
 • 利己主義或自我主义是凡事只為自己或對自己有關係的團體著想的行為。與利他主義相反。單在道德判斷上,自己的幸福快樂比別人的來得重要,所以利己主義在許多思想和文化中是一種罪行。在與多項選擇時,都會以自身利益為優先。 (zh)
 • Егої́зм (лат. ego — Я) — ціннісна орієнтація людини, етносу чи держави, що характеризується переважанням в її життєдіяльності корисливих особистих інтересів і потреб стосовно інтересів інших людей і соціальних груп. (uk)
dbo:wikiPageID
 • 9567 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 25606 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 984398658 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • الأنانية أو الغرورية أو الاستعلاء هي النزعة لتبني آراء إيجابية حول الذات، وتعزيزها. ويتضمن عادةً رأيًا محابيًا للذات بشأن السمات والأهمية الذاتية، سواء من الناحية العقلية أو البدنية أو الاجتماعية أو غيرها. والشخص المغرور يكون لديه شعور غامر بمركزية الذات: أي بسماته الشخصية. وتعني الغرورية أن يجعل الإنسان من ذاته مركزًا لعالمه دون الاهتمام بالآخرين، بما في ذلك من يحبهم أو يعتبرهم "مقربين"، إلا في الإطار الذي يحدده هذا الشخص. (ar)
 • L'egoisme (del llatí ego, jo) és un excessiu amor per un mateix que fa atendre únicament a l'interès propi, fins i tot podent causar mal als altres. A la teoria ètica s'empra egoisme com el mateix interès com a fi de l'acció moral (oposat a altruisme), i en filosofia és equivalent al Solipsisme (doctrina segons la qual l'únic existent és la pròpia consciència i els seus continguts, i aquesta manca de tota possibilitat de transcendir el seu propi àmbit). (ca)
 • Egoismus (z lat. ego, já) je moderní označení pro sobectví, obvykle ale s méně pejorativním významem. Znamená (přílišné) sledování vlastního prospěchu a zájmu, případně i na úkor druhých. Takový člověk se nazývá egoista, sobec. Opakem egoismu je altruismus. Podobný význam má egotismus, který je neutrálnější. (cs)
 • Egoism is an ethical theory that treats self-interest as the foundation of morality. (en)
 • Egoismoa bere buruari, bere ideiei eta sentimenduei gehiegizko garrantzia ematen dien eta gainerakoekiko ardurarik agertzen ez duenaren jarrera da. Hitz hau XVIII. mendean hasi zen erabiltzen. Egoismoa gizonaren jarrera naturaltzat hartu izan da askotan; Kantek eta frantses moralistek, adibidez, hala uste zuten. Altruismoa egoismoaren kontrakoa da. Altruismoaren eta egoismoaren arteko antitesia positibismoaren oinarrietako bat da. (eu)
 • Per egoismo si intende un insieme di atteggiamenti e comportamenti finalizzati unicamente, o in maniera molto spiccata, al conseguimento dell'interesse del soggetto che ne è autore, il quale persegue i suoi fini anche a costo di danneggiare, o comunque limitare, gli interessi del prossimo (questa è già un'accezione peggiorativa dell'egoismo). La radice del termine è la parola latina ego, che significa io. Il comportamento opposto all'egoismo è l'altruismo. (it)
 • 利己主義(りこしゅぎ、英: egoism)は、自己の利益を重視し、他者の利益を軽視、無視する考え方。それにより、他者が不利益や損害を被ることも少なくない。 (ja)
 • 이기주의(利己主義, 문화어: 리기주의, 영어: egoism)는 어떤 대상의 이익이 최대화되는 행동을 올바름의 유일한 기준으로 삼는 사상이다. 사회적으로는 개인 또는 집단이 자신의 물질적 이익을 위해 공공선에 피해를 주는 행동을 이기주의적 행동이라 말하기도 한다. (ko)
 • Egoísmo (ego + ismo) é o hábito ou a atitude de uma pessoa colocar seus interesses, opiniões, desejos, necessidades em primeiro lugar, em detrimento (ou não) do ambiente e das demais pessoas com que se relaciona. Neste sentido, é o antônimo de altruísmo. (pt)
 • 利己主義或自我主义是凡事只為自己或對自己有關係的團體著想的行為。與利他主義相反。單在道德判斷上,自己的幸福快樂比別人的來得重要,所以利己主義在許多思想和文化中是一種罪行。在與多項選擇時,都會以自身利益為優先。 (zh)
 • Егої́зм (лат. ego — Я) — ціннісна орієнтація людини, етносу чи держави, що характеризується переважанням в її життєдіяльності корисливих особистих інтересів і потреб стосовно інтересів інших людей і соціальних груп. (uk)
 • Egoismus (egoˈɪsmʊs, von lateinisch ego „ich“ mit griech. Suffix -ismus) bedeutet „Eigeninteresse“, „Eigennützigkeit“. Der Duden nennt unabhängig von der psychologischen Perspektive viele sprachliche Synonyme („Eigenliebe, Eigennutz, Eigensucht, Ichbezogenheit, Narzissmus, Selbstbesessenheit, Selbstbezogenheit, Selbstliebe, Selbstsucht, Selbstverliebtheit; (gehoben) Ichsucht; (bildungssprachlich) Egotismus, Egozentrik; (Psychologie) Autophilie“). (de)
 • Egoismo (aŭ memismo aŭ miismo) estas troigo de mem-amo. Tiu ekskluziva mem-amo igas personon serĉi en la vivo nur la propran plezuron aŭ profiton. Egoismo estas fondita sur la graveco de l' personeco. Ĉe la hodiaŭa superabundeco de egoismo, oni devas esti vere virta, por abnegacii sian personecon profite de aliaj, kiuj ofte ne dankas tian . (eo)
 • L’égoïsme est un tempérament qui consiste, dans une définition populaire, à avoir tendance à privilégier son intérêt propre aux dépens de celui du reste du monde en général, ou d'autrui en particulier. Toutefois, ce terme peut revêtir une signification particulière en philosophie selon les auteurs ; certains s'en revendiquent ouvertement. Des doctrines annexes y sont fréquemment associées, péjorativement ou non, notamment le solipsisme, le nihilisme et l'individualisme anarchiste. L'égoïsme peut aussi être une doctrine antilibérale opposée à l'humanisme. L'égoïsme est durement combattu par les libéraux, les philosophes des Lumières notamment. (fr)
 • Egoisme merupakan motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang hanya menguntungkan diri sendiri. Egoisme berarti menempatkan diri di tengah satu tujuan serta tidak peduli dengan penderitaan orang lain, termasuk yang dicintainya atau yang dianggap sebagai teman dekat. Istilah lainnya adalah "egois". Lawan dari egoisme adalah altruisme. (in)
 • Egoïsme (uit het Latijn: ego, ik), ook wel ikzucht of zelfzucht, is een menselijke eigenschap waarbij iemand streeft naar eigen voordeel en geluk met verwaarlozing van de belangen en het geluk van anderen. Egoïsme mag niet verward worden met egocentriciteit, dat de neiging aanduidt om alles op zichzelf te betrekken. Er zijn twee soorten egoïsme. (nl)
 • Egoizm (łac. ego – ja) – nadmierna albo wyłączna miłość do siebie. Egoista kieruje się przeważnie własnym dobrem i interesem, nie zwracając zbytniej uwagi na potrzeby i oczekiwania innych. Odnosi wszystko do siebie, patrzy na świat poprzez pryzmat „ja”, nie uznaje wewnętrznie systemu społecznie akceptowanych.[potrzebny przypis] Przeciwieństwem egoizmu jest altruizm. Egoizm łączy się często z egocentryzmem, arogancją, egotyzmem oraz megalomanią. (pl)
 • Эгои́зм (др.-греч. Εγώ, лат. ego — «я») — поведение, целиком определяемое стремлением человека к собственной пользе, выгоде. В настоящее время (начало XXI века) в психологии различают две степени эгоизма. Сильной формой эгоизма считается преследование и отстаивание исключительно собственной выгоды, при этом человек может помогать другому, если это приносит пользу лично ему. (ru)
rdfs:label
 • Egoism (en)
 • أنانية (ar)
 • Egoisme (ca)
 • Egoismus (cs)
 • Egoismus (de)
 • Egoismo (eo)
 • Egoismo (eu)
 • Égoïsme (fr)
 • Egoisme (in)
 • Egoismo (it)
 • 利己主義 (ja)
 • 이기주의 (ko)
 • Egoïsme (nl)
 • Egoizm (psychologia) (pl)
 • Egoísmo (pt)
 • Эгоизм (ru)
 • Егоїзм (uk)
 • 利己主義 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:mainInterest of
is dbo:notableIdea of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:mainInterests of
is rdfs:seeAlso of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of