An Entity of Type: sport, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A descriptive statistic (in the count noun sense) is a summary statistic that quantitatively describes or summarizes features from a collection of information, while descriptive statistics (in the mass noun sense) is the process of using and analysing those statistics. Descriptive statistic is distinguished from inferential statistics (or inductive statistics) by its aim to summarize a sample, rather than use the data to learn about the population that the sample of data is thought to represent. This generally means that descriptive statistics, unlike inferential statistics, is not developed on the basis of probability theory, and are frequently nonparametric statistics. Even when a data analysis draws its main conclusions using inferential statistics, descriptive statistics are generally

Property Value
dbo:abstract
 • L'estadística descriptiva fa referència a les característiques principals de la recollida de dades quantitativament. L'estadística descriptiva es diferencia de l'estadística inferencial o l'estadística inductiva en el fet que l'estadística descriptiva té la intenció de resumir un conjunt de dades, més que no pas fer servir les dades per aprendre sobre la població estadística que les dades han de representar. Això significa que l'estadística descriptiva, al contrari que l'estadística inferencial, no s'ha desenvolupat en la base de la teoria de la probabilitat. (ca)
 • Popisná (deskriptivní) statistika je vědní obor, který se zabývá popisem stavu nebo vývoje hromadných jevů, které vykazují vliv náhody. Zahrnuje získávání, používání a analýzu kvantitativních vlastností kolekcí informací. Popisná statistika nejprve vymezí soubor entit, na nichž se bude uvažovaný jev zkoumat; pak všechny entity vyšetří z hlediska studovaného jevu; nakonec výsledky šetření sumarizuje a vytvoří číselný popis studovaného jevu. Tento číselný popis studovaného hromadného jevu vzhledem k vyšetřovanému souboru je druhým významem spojení popisná statistika.. Od inferenční statistiky (nebo induktivní statistiky) se popisná statistika liší svým cílem shrnout vzorek, spíše než použít data k získání informací o populaci, o které se předpokládá, že vzorek dat reprezentuje. To obecně znamená, že popisná statistika, na rozdíl od inferenční statistik, není založena na teorii pravděpodobnosti a je často neparametrickou statistikou. I když analýza dat vyvozuje své hlavní závěry pomocí inferenční statistiky, obecně se také uvádí popisná statistika. Například v pracích, které referují o osobách, je obvykle zahrnuta tabulka uvádějící celkovou velikost vzorku, velikosti vzorků v důležitých podskupinách (např. pro každou léčebnou nebo expoziční skupinu) a demografické nebo klinické charakteristiky zkoumaného vzorku, jako je průměrný věk, podíl osob jednotlivých pohlaví, podíl osob se souvisejícími morbiditami atd. K charakteristikám, které se běžně používají k popisu souboru údajů, patří charakteristiky polohy a charakteristiky variability. K charakteristikám polohy patří střední hodnota (průměr), medián a modus, k charakteristikám variability směrodatná odchylka (nebo rozptyl), minimální a maximální hodnota proměnných, charakteristiky špičatosti a šikmosti. (cs)
 • الإحصاء الوصفي مجموعة طرق لوصف الخصائص الرئيسية لمجموعة بيانات كمياً باستخدام الجداول والمخططات البيانية. يشكل الإحصاء الوصفي مع الإحصاء الاستدلالي قسمي علم الإحصاء.وبخلاف الإحصاء الاستدلالي لا تُستخدَم في الإحصاء الوصفي الطرائق الاحتمالية من أجل تعميم النتائج على الجمهرة. الإحصاء الوصفي يهدف إلى وصف مجموعة من البيانات وتنظيمها وتصنيفها وتلخيصها وعرضها بطريقة واضحة في صورة جداول أو أشكال بيانية وحساب المقاييس الإحصائية المختلفة لوصف متغير ما (أو أكثر) في مجتمع ما. (ar)
 • Η περιγραφική στατιστική (descriptive statistics) ασχολείται με τη συνοπτική και αποτελεσματική παρουσίαση των δεδομένων μιας στατιστικής έρευνας. Αποτελεί το δεύτερο στόχο του συνόλου των αρχών και μεθοδολογιών της επιστήμης της στατιστικής που σημειώνουμε ότι είναι κατά σειρά: * Ο σχεδιασμός της διαδικασίας συλλογής δεδομένων που αποτελεί τον πρώτο στόχο της επιστήμης της στατιστικής και ονομάζεται (experimental design) * Η συνοπτική και αποτελεσματική παρουσίαση των δεδομένων μιας στατιστικής έρευνας που αποτελεί τον δεύτερο στόχο και ονομάζεται περιγραφική στατιστική (descriptive statistics) * Η ανάλυση και εξαγωγή αντίστοιχων συμπερασμάτων που αποτελεί τον τρίτο και τελευταίο στόχο και ονομάζεται ή στατιστική συμπερασματολογία (inferential statistics). Παράδειγμα: Ο Διευθυντής ενός σχολείου εξετάζοντας ένα δείγμα 100 απουσιών των μαθητών από το σύνολο των απουσιών ενός τετραμήνου αναφέρει στο σύλλογο των καθηγητών ότι 20 από τις 100 απουσίες είναι αδικαιολόγητες, τότε απλώς περιγράφει αυτό που παρατήρησε (περιγραφική στατιστική). Αν όμως αναφέρει ότι το 20% των απουσιών είναι αδικαιολόγητες, τότε συμπεραίνει ότι το ποσοστό των απουσιών όλων των μαθητών του σχολείου είναι (περίπου) το ίδιο με αυτό του δείγματος. Προβαίνει δηλαδή σε μια επαγωγή από το δείγμα στον πληθυσμό (επαγωγική στατιστική). Η περιγραφική στατιστική (descriptive statistics), στο στοιχειώδες αρχικό της επίπεδο της παρουσίασης των στατιστικών δεδομένων, περιλαμβάνει τα : Μέση τιμή ή αριθμητικός μέσος, σταθμικός μέσος, , ) και τα : Εύρος R, Ενδοτεταρτημοριακό Εύρος Q, Διακύμανση s2, Τυπική απόκλιση s και τον συντελεστή μεταβλητότητας CV (ως μέτρο σχετικής διασποράς). (el)
 • Die deskriptive (auch: beschreibende) Statistik hat zum Ziel, empirische Daten (z. B. Ergebnisse aus Experimenten) durch Tabellen, Kennzahlen (auch: Maßzahlen oder Parameter) und Grafiken übersichtlich darzustellen und zu ordnen. Dies ist vor allem bei umfangreichem Datenmaterial sinnvoll, da dieses nicht leicht überblickt werden kann. (de)
 • A descriptive statistic (in the count noun sense) is a summary statistic that quantitatively describes or summarizes features from a collection of information, while descriptive statistics (in the mass noun sense) is the process of using and analysing those statistics. Descriptive statistic is distinguished from inferential statistics (or inductive statistics) by its aim to summarize a sample, rather than use the data to learn about the population that the sample of data is thought to represent. This generally means that descriptive statistics, unlike inferential statistics, is not developed on the basis of probability theory, and are frequently nonparametric statistics. Even when a data analysis draws its main conclusions using inferential statistics, descriptive statistics are generally also presented. For example, in papers reporting on human subjects, typically a table is included giving the overall sample size, sample sizes in important subgroups (e.g., for each treatment or exposure group), and demographic or clinical characteristics such as the average age, the proportion of subjects of each sex, the proportion of subjects with related co-morbidities, etc. Some measures that are commonly used to describe a data set are measures of central tendency and measures of variability or dispersion. Measures of central tendency include the mean, median and mode, while measures of variability include the standard deviation (or variance), the minimum and maximum values of the variables, kurtosis and skewness. (en)
 • La estadística descriptiva es la técnica matemática que obtiene, organiza, presenta y describe un conjunto de datos con el propósito de facilitar el uso, generalmente con el apoyo de tablas, medidas numéricas o gráficas. Estas técnicas son utilizadas en el proceso de investigación, en la etapa donde el investigador necesita procesar y analizar los datos recolectados en dicho estudio. El término estadística descriptiva (en el sentido de contar sustantivos contables) es una técnica matemática que describe o resume cuantitativamente las características de una colección de información,​ mientras que también puede emplearse el mismo término (en el sentido de contabilizar sustantivos no numerables) para el proceso de usar y analizar esas técnicas y resultados. La estadística descriptiva se distingue de la estadística inferencial (o estadística inductiva) por su objetivo de resumir una muestra, en lugar de utilizar los datos para aprender sobre la población que se cree que representa la muestra de datos.​ Esto generalmente significa que las estadísticas descriptivas, a diferencia de las estadísticas inferenciales, no se desarrollan sobre la base de la teoría de la probabilidad y, con frecuencia, son estadísticas no paramétricas.​ Incluso cuando un análisis de datos extrae sus principales conclusiones utilizando estadísticas inferenciales, generalmente también se presentan estadísticas descriptivas.​ Por ejemplo, en los artículos que informan sobre sujetos humanos, normalmente se incluye una tabla con el tamaño de la muestra general, los tamaños de la muestra en subgrupos importantes (por ejemplo, para cada tratamiento o grupo de exposición) y características demográficas o clínicas, como la edad promedio, la proporción de sujetos de cada sexo, la proporción de sujetos con comorbilidades relacionadas, etc. Algunas medidas que se emplean comúnmente para describir un conjunto de datos son las medidas de tendencia central y las medidas de variabilidad o dispersión. Las medidas de tendencia central incluyen la media, la mediana y la moda, mientras que las medidas de variabilidad incluyen la desviación estándar (o varianza), los valores mínimo y máximo de las variables, la curtosis y la asimetría.​ (es)
 • Estatistika deskribatzailea datu multzoak bildu, sailkatu, irudikatu eta berauen ezaugarri garrantzitsuenak azaleratzea, emaitzak gehiegi sakondu edo zorroztu gabe, arduratzen den estatistikaren adarra da. Bere xedea beraz datuen laburpen edo sintesia egitea dela esan daiteke.Estatistika erraza dela ere esan ohi da, erabiltzen dituen jardunbide sinpleak direla eta, datu multzoen ezaugarriak era ulergarri eta sinplean ematea baita bere helburua. (eu)
 • La statistique descriptive est la branche des statistiques qui regroupe les nombreuses techniques utilisées pour décrire un ensemble relativement important de données. (fr)
 • Statistika deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu himpunan data sehingga memberikan informasi yang berguna. Pengklasifikasian menjadi statistika deskriptif dan statistika inferensial dilakukan berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Statistika deskriptif hanya memberikan informasi mengenai data yang dipunyai dan sama sekali tidak menarik inferensia atau kesimpulan apapun tentang gugus induknya yang lebih besar. Contoh statistika deskriptif yang sering muncul adalah, tabel, diagram, grafik, dan besaran-besaran lain di majalah dan koran-koran. Dengan statistika deskriptif, kumpulan data yang diperoleh akan tersaji dengan ringkas dan rapi serta dapat memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada. Informasi yang dapat diperoleh dari statistika deskriptif ini antara lain ukuran pemusatan data, , serta kecenderungan suatu gugus data. (in)
 • 기술 통계학(記述 統計學, descriptive statistics) 또는 기술통계는 측정이나 실험에서 수집한 자료(data)의 정리, 요약, 해석, 등을 통해 자료의 특성을 규명하는 통계적 방법이다. (ko)
 • La statistica descrittiva è la branca della statistica che studia i criteri di rilevazione, classificazione, sintesi e rappresentazione dei dati appresi dallo studio di una popolazione o di una parte di essa (detta campione). I risultati ottenuti nell'ambito della statistica descrittiva si possono definire certi, a meno di errori di misurazione dovuti al caso, che sono in media pari a zero. Da questo punto di vista si differenzia dalla statistica inferenziale, alla quale sono associati inoltre errori di valutazione. (it)
 • Statystyka opisowa – dział statystyki zajmujący się metodami opisu danych statystycznych uzyskanych podczas badania statystycznego. Celem stosowania metod statystyki opisowej jest podsumowanie zbioru danych i wyciągnięcie pewnych podstawowych wniosków i uogólnień na temat zbioru. Statystykę opisową stosuje się zazwyczaj jako pierwszy i podstawowy krok w analizie zebranych danych. Do technik statystyki opisowej można zaliczyć: 1. Opis tabelaryczny Dane przedstawiane są w postaci tabel. Dla małych zbiorów danych tabele mogą prezentować wszystkie dane, w przeciwnym przypadku tworzy się różnego rodzaju podsumowania, jak np. szereg rozdzielczy. 2. Graficzna prezentacja wyników Dane prezentowane są w formie graficznej. Podstawowymi narzędziami są tutaj: histogram, wielobok liczebności i krzywa liczebności, które wykreślane są bezpośrednio na podstawie danych z szeregu rozdzielczego; wykres pudełkowy, przedstawiający zależności pomiędzy niektórymi ; krzywa Lorenza charakteryzująca koncentrację wartości cechy. 3. Wyznaczanie miar rozkładu Do opisu służą miary rozkładu – różnego rodzaju wielkości obliczane na podstawie uzyskanych danych. Interpretacja wartości tych miar dostarcza informacji na temat charakteru rozkładu cechy. Miary można podzielić na kilka podstawowych kategorii: * miary położenia, np. kwantyl * w tym miary tendencji centralnejnp. średnia arytmetyczna, średnia geometryczna, średnia harmoniczna, średnia kwadratowa, mediana, moda * miary zróżnicowanianp. odchylenie standardowe, wariancja, rozstęp, rozstęp ćwiartkowy, średnie odchylenie bezwzględne, odchylenie ćwiartkowe, współczynnik zmienności * miary asymetriinp. współczynnik skośności, współczynnik asymetrii, trzeci moment centralny * miary koncentracjinp. współczynnik Giniego, kurtoza Poza tym podziałem wyróżnia się miary klasyczne i . Techniki z wymienionych kategorii dostarczają wzajemnie uzupełniających się danych, dlatego najczęściej wykorzystuje się jednocześnie techniki z każdej z tych grup. (pl)
 • A estatística descritiva é um ramo da estatística que aplica várias técnicas para descrever e resumir um conjunto de dados. Diferencia-se da estatística inferencial, ou estatística indutiva, pelo objectivo: organizar, resumir dados ao invés de usar os dados em aprendizado sobre a população. Esse princípio torna a estatística descritiva uma disciplina livre. Algumas medidas que são normalmente usadas para descrever um conjunto de dados são medidas de tendência central e medidas de variabilidade ou dispersão. Medidas de tendência central incluem média, mediana e moda. Medidas de variabilidade incluem desvio padrão, variância, o valor máximo e mínimo, obliquidade e curtose. (pt)
 • Описательная статистика или дескриптивная статистика (англ. descriptive statistics) занимается обработкой эмпирических данных, их систематизацией, наглядным представлением в форме графиков и таблиц, а также их количественным описанием посредством основных статистических показателей. Противопоставляется статистическому выводу в том смысле, что не делает выводов о генеральной совокупности на основании результатов исследования частных случаев. Статистический вывод же предполагает, что свойства и закономерности, выявленные при исследовании объектов выборки, также присущи генеральной совокупности. (ru)
 • Описова статистика або дескриптивна статистика (англ. descriptive statistics) —- розділ статистики, який займається обробкою емпіричних даних, їх систематизацією, наочним представленням у вигляді графіків та таблиць, а також їх кількісним описом через основні статистичні показники. В певному розумінні протиставляється статистичним висновкам, оскільки не робить висновок про генеральну сукупність на основі результатів дослідження частинних випадків, в той час як статистичний висновок припускає, що властивості та закономірності, виявлені під час дослідження об'єктів вибірки, характеризують генеральну сукупність. Це означає, що описова статистика, як правило, не використовує апарат теорії ймовірностей. Навіть коли аналіз даних передбачає статистичні висновки, використовувані статистичні дані, зазвичай, представлені як дані описової статистики.Наприклад, в публікаціях, в яких узагальнюється якась інформація про людину, зазвичай наводиться таблиця із зазначенням загального обсягу вибірки, обсяги вибірок у важливих підгрупах (наприклад, для кожної групи хворих чи опромінюваних) та демографічних чи клінічних характеристик, таких як середній вік, пропорції за статтю, доля людей з певними захворюваннями тощо. Основні статистичні показники, які використовуються для опису набору даних - це міри центральної тенденції та міри мінливості. До мір центральної тенденції включають середнє значення, медіану, моду, а до мір мінливості — стандартне відхилення (чи дисперсію), мінімальне та максимальне значення змінної, розмах, ексцес та коефіцієнт асиметрії. (uk)
 • 描述統計(descriptive statistics),是统计学中,來描绘或总结观察量的基本情况的統計总称。其与統計推論相对应。 (zh)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 8187 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 8219 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1124950711 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:isPartOf
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • L'estadística descriptiva fa referència a les característiques principals de la recollida de dades quantitativament. L'estadística descriptiva es diferencia de l'estadística inferencial o l'estadística inductiva en el fet que l'estadística descriptiva té la intenció de resumir un conjunt de dades, més que no pas fer servir les dades per aprendre sobre la població estadística que les dades han de representar. Això significa que l'estadística descriptiva, al contrari que l'estadística inferencial, no s'ha desenvolupat en la base de la teoria de la probabilitat. (ca)
 • الإحصاء الوصفي مجموعة طرق لوصف الخصائص الرئيسية لمجموعة بيانات كمياً باستخدام الجداول والمخططات البيانية. يشكل الإحصاء الوصفي مع الإحصاء الاستدلالي قسمي علم الإحصاء.وبخلاف الإحصاء الاستدلالي لا تُستخدَم في الإحصاء الوصفي الطرائق الاحتمالية من أجل تعميم النتائج على الجمهرة. الإحصاء الوصفي يهدف إلى وصف مجموعة من البيانات وتنظيمها وتصنيفها وتلخيصها وعرضها بطريقة واضحة في صورة جداول أو أشكال بيانية وحساب المقاييس الإحصائية المختلفة لوصف متغير ما (أو أكثر) في مجتمع ما. (ar)
 • Die deskriptive (auch: beschreibende) Statistik hat zum Ziel, empirische Daten (z. B. Ergebnisse aus Experimenten) durch Tabellen, Kennzahlen (auch: Maßzahlen oder Parameter) und Grafiken übersichtlich darzustellen und zu ordnen. Dies ist vor allem bei umfangreichem Datenmaterial sinnvoll, da dieses nicht leicht überblickt werden kann. (de)
 • Estatistika deskribatzailea datu multzoak bildu, sailkatu, irudikatu eta berauen ezaugarri garrantzitsuenak azaleratzea, emaitzak gehiegi sakondu edo zorroztu gabe, arduratzen den estatistikaren adarra da. Bere xedea beraz datuen laburpen edo sintesia egitea dela esan daiteke.Estatistika erraza dela ere esan ohi da, erabiltzen dituen jardunbide sinpleak direla eta, datu multzoen ezaugarriak era ulergarri eta sinplean ematea baita bere helburua. (eu)
 • La statistique descriptive est la branche des statistiques qui regroupe les nombreuses techniques utilisées pour décrire un ensemble relativement important de données. (fr)
 • 기술 통계학(記述 統計學, descriptive statistics) 또는 기술통계는 측정이나 실험에서 수집한 자료(data)의 정리, 요약, 해석, 등을 통해 자료의 특성을 규명하는 통계적 방법이다. (ko)
 • La statistica descrittiva è la branca della statistica che studia i criteri di rilevazione, classificazione, sintesi e rappresentazione dei dati appresi dallo studio di una popolazione o di una parte di essa (detta campione). I risultati ottenuti nell'ambito della statistica descrittiva si possono definire certi, a meno di errori di misurazione dovuti al caso, che sono in media pari a zero. Da questo punto di vista si differenzia dalla statistica inferenziale, alla quale sono associati inoltre errori di valutazione. (it)
 • Описательная статистика или дескриптивная статистика (англ. descriptive statistics) занимается обработкой эмпирических данных, их систематизацией, наглядным представлением в форме графиков и таблиц, а также их количественным описанием посредством основных статистических показателей. Противопоставляется статистическому выводу в том смысле, что не делает выводов о генеральной совокупности на основании результатов исследования частных случаев. Статистический вывод же предполагает, что свойства и закономерности, выявленные при исследовании объектов выборки, также присущи генеральной совокупности. (ru)
 • 描述統計(descriptive statistics),是统计学中,來描绘或总结观察量的基本情况的統計总称。其与統計推論相对应。 (zh)
 • Popisná (deskriptivní) statistika je vědní obor, který se zabývá popisem stavu nebo vývoje hromadných jevů, které vykazují vliv náhody. Zahrnuje získávání, používání a analýzu kvantitativních vlastností kolekcí informací. Popisná statistika nejprve vymezí soubor entit, na nichž se bude uvažovaný jev zkoumat; pak všechny entity vyšetří z hlediska studovaného jevu; nakonec výsledky šetření sumarizuje a vytvoří číselný popis studovaného jevu. (cs)
 • Η περιγραφική στατιστική (descriptive statistics) ασχολείται με τη συνοπτική και αποτελεσματική παρουσίαση των δεδομένων μιας στατιστικής έρευνας. Αποτελεί το δεύτερο στόχο του συνόλου των αρχών και μεθοδολογιών της επιστήμης της στατιστικής που σημειώνουμε ότι είναι κατά σειρά: Παράδειγμα: Ο Διευθυντής ενός σχολείου εξετάζοντας ένα δείγμα 100 απουσιών των μαθητών από το σύνολο των απουσιών ενός τετραμήνου αναφέρει στο σύλλογο των καθηγητών ότι 20 από τις 100 απουσίες είναι αδικαιολόγητες, τότε απλώς περιγράφει αυτό που παρατήρησε (περιγραφική στατιστική). (el)
 • A descriptive statistic (in the count noun sense) is a summary statistic that quantitatively describes or summarizes features from a collection of information, while descriptive statistics (in the mass noun sense) is the process of using and analysing those statistics. Descriptive statistic is distinguished from inferential statistics (or inductive statistics) by its aim to summarize a sample, rather than use the data to learn about the population that the sample of data is thought to represent. This generally means that descriptive statistics, unlike inferential statistics, is not developed on the basis of probability theory, and are frequently nonparametric statistics. Even when a data analysis draws its main conclusions using inferential statistics, descriptive statistics are generally (en)
 • La estadística descriptiva es la técnica matemática que obtiene, organiza, presenta y describe un conjunto de datos con el propósito de facilitar el uso, generalmente con el apoyo de tablas, medidas numéricas o gráficas. Estas técnicas son utilizadas en el proceso de investigación, en la etapa donde el investigador necesita procesar y analizar los datos recolectados en dicho estudio. (es)
 • Statistika deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu himpunan data sehingga memberikan informasi yang berguna. Pengklasifikasian menjadi statistika deskriptif dan statistika inferensial dilakukan berdasarkan aktivitas yang dilakukan. (in)
 • Statystyka opisowa – dział statystyki zajmujący się metodami opisu danych statystycznych uzyskanych podczas badania statystycznego. Celem stosowania metod statystyki opisowej jest podsumowanie zbioru danych i wyciągnięcie pewnych podstawowych wniosków i uogólnień na temat zbioru. Statystykę opisową stosuje się zazwyczaj jako pierwszy i podstawowy krok w analizie zebranych danych. Do technik statystyki opisowej można zaliczyć: 1. Opis tabelaryczny 2. Graficzna prezentacja wyników 3. Wyznaczanie miar rozkładu Miary można podzielić na kilka podstawowych kategorii: (pl)
 • A estatística descritiva é um ramo da estatística que aplica várias técnicas para descrever e resumir um conjunto de dados. Diferencia-se da estatística inferencial, ou estatística indutiva, pelo objectivo: organizar, resumir dados ao invés de usar os dados em aprendizado sobre a população. Esse princípio torna a estatística descritiva uma disciplina livre. (pt)
 • Описова статистика або дескриптивна статистика (англ. descriptive statistics) —- розділ статистики, який займається обробкою емпіричних даних, їх систематизацією, наочним представленням у вигляді графіків та таблиць, а також їх кількісним описом через основні статистичні показники. (uk)
rdfs:label
 • Descriptive statistics (en)
 • إحصاء وصفي (ar)
 • Estadística descriptiva (ca)
 • Popisná statistika (cs)
 • Deskriptive Statistik (de)
 • Περιγραφική στατιστική (el)
 • Estadística descriptiva (es)
 • Estatistika deskribatzaile (eu)
 • Statistika deskriptif (in)
 • Statistique descriptive (fr)
 • Statistica descrittiva (it)
 • 기술통계학 (ko)
 • Statystyka opisowa (pl)
 • Описательная статистика (ru)
 • Estatística descritiva (pt)
 • Описова статистика (uk)
 • 描述统计学 (zh)
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License