In education, a curriculum (; plural curricula or curriculums) is broadly defined as the totality of student experiences that occur in the educational process. The term often refers specifically to a planned sequence of instruction, or to a view of the student's experiences in terms of the educator's or school's instructional goals. In a 2003 study, Reys, Reys, Lapan, Holliday, and Wasman refer to curriculum as a set of learning goals articulated across grades that outline the intended mathematics content and process goals at particular points in time throughout the K–12 school program. Curriculum may incorporate the planned interaction of pupils with instructional content, materials, resources, and processes for evaluating the attainment of educational objectives. Curriculum is split int

Property Value
dbo:abstract
 • المنهج الدراسي في التعليم الرسمي وجمعه هو مناهج دراسية، وهو عبارة عن سياق للمواد العلمية أو التربوية التي تعطى للمتعلمين خلال فترة الدراسة وذلك لجعل عملية التعليم منسقة ومرتبة وغير مبعثرة. (ar)
 • Kurikulum lze chápat jako „obsah vzdělávání (učivo) v širším slova smyslu a proces jeho osvojování, tj. jako veškerou zkušenost žáka (učícího se), kterou získává ve školském (vzdělávacím) prostředí, a činnosti, které jsou spojeny s jeho osvojováním a hodnocením“. Kurikulum je nestabilní konstrukt, jež prochází vývojem od ideálního konstruktu, přes vtělení do školních dokumentů, až po realizování kurikula. "Vytváří se tak systém složitých vazeb, v nichž si však dominantní postavení zachovává obsah (učivo).“ (cs)
 • El currículum educatiu (del llatí currere, cursa) és el conjunt de competències bàsiques, objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d'avaluació de cada matèria que s'ensenyen en un programa educatiu, usualment d'educació formal. Els sabers i actituds que no hi figuren de manera explícita, però que també es transmeten a l'ensenyament formen el currículum ocult, en contraposició a l'oficial. A l'escola obligatòria aquest currículum té uns mínims fixats per l'administració pública, que donen lloc a títols reconeguts. La resta d'aprenentatges els decideix la institució educativa corresponent. El currículum conté una sèrie d'objectius o elements que han de ser assolits pels estudiants i que fixen el pla d'estudis corresponent, amb possibles itineraris o optativitat i uns mínims compartits. Els elements poden pertànyer als conceptes, als procediments, als valors, a les dades o a qualsevol idea i conducta que es consideri susceptible de ser ensenyada. Les crítiques al currículum se centren precisament en la selecció dels elements centrals, sigui pel nivell de dificultat o pels prejudicis que guien la seva configuració (per exemple etnocentrisme). Addicionalment, el currículum pot incloure recomanacions sobre didàctica o gradació de continguts, per exemple segons l'edat dels estudiants o el curs on es trobin, de forma que l'accés al coneixement sigui gradual i en creixent abstracció i complexitat. Els centres educatius desenvolupen i completen el currículum oficial dictat per les lleis bàsiques del país (si legisla sobre educació reglada), l'anomenat disseny curricular de base o DCB. El currículum elaborat pel centre formarà part del seu projecte educatiu. Els teòrics del currículum afirmen que es divideix entre currículum explícit, format per allò que inclou, i el currículum ocult, que consta tant d'allò omès com dels ensenyaments no evidents que es transmeten al mateix temps que els oficials. A la nostra societat, encara acceptem i considerem el com a universal. (ca)
 • Με τον όρο αναλυτικό πρόγραμμα (λατινικά: curriculum) εννοούμε τη -συνήθως γραπτή- διατύπωση των χαρακτηριστικών μιας διδακτικής πρότασης. Τυπικές παράμετροι ενός αναλυτικού προγράμματος είναι οι στόχοι του, το περιεχόμενο στο οποίο αναφέρεται, οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί, οι διαδικασίες που προτείνει ή οι προτάσεις αξιολόγησής του. Η διδακτική πρόταση μπορεί να αφορά τη διδασκαλία μιας ολόκληρης εκπαιδευτικής βαθμίδας ή τάξης σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο ή σε σύνολο γνωστικών αντικειμένων. (el)
 • In education, a curriculum (; plural curricula or curriculums) is broadly defined as the totality of student experiences that occur in the educational process. The term often refers specifically to a planned sequence of instruction, or to a view of the student's experiences in terms of the educator's or school's instructional goals. In a 2003 study, Reys, Reys, Lapan, Holliday, and Wasman refer to curriculum as a set of learning goals articulated across grades that outline the intended mathematics content and process goals at particular points in time throughout the K–12 school program. Curriculum may incorporate the planned interaction of pupils with instructional content, materials, resources, and processes for evaluating the attainment of educational objectives. Curriculum is split into several categories: the explicit, the implicit (including the hidden), the excluded, and the extracurricular. Curricula may be tightly standardized, or may include a high level of instructor or learner autonomy. Many countries have national curricula in primary and secondary education, such as the United Kingdom's National Curriculum. UNESCO's International Bureau of Education has the primary mission of studying curricula and their implementation worldwide. (en)
 • Currículo (del latín curriculum -"carrera"-, en plural curricula) es el plan de estudios​ o proyecto educativo general en donde se concretan las concepciones ideológicas, socio-antropológicas, epistemológicas, pedagógicas y psicológicas que determinan los objetivos​ de la educación escolar; es decir, los aspectos del desarrollo y de la incorporación de la cultura que la institución en cuestión trata de promover.​ Esto significa que el currículo tiene mucho que ver con la intencionalidad que determinada sociedad tiene, cómo ve el perfil de salida de los estudiantes que serán parte del proceso educativo dirigido por determinada planificación curricular.​ Lo que coloca al currículo en visión que un país o territorio tiene sobre lo que espera que sean capaces los estudiantes una vez terminado el proceso educativo, por ello, está íntimamente ligado a la planificación y visión política.​ El concepto "currículo" se refiere no solamente a la estructura formal de los planes y programas de estudio, sino a todos los aspectos que implican la elección de contenidos, disposición de los mismos, necesidades de la sociedad, materiales educativos o didácticos y tecnología disponible. Etimología del término currículo La palabra curriculum es un verbo de origen latino: "curro", que en español se traduce como "correr". Marco Tulio Cicerón, metafóricamente, emplea la locución curriculum vitae, que significa carrera de la vida. A partir de la década del setenta y ochenta con el fin de evitar errores ortográficos los países hispanohablantes basados en la etimología sintetizan la el uso de este término en número singular y plural en latín, con su respectiva traducción al español. ​ Jonnaert y Ettayebi (2006) utilizan una analogía clara al respecto: “Un currículum es a un sistema educativo lo que una Constitución es a un país”.​También abarca la dinámica de su realización: ¿qué enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar? El currículo permite planificar las actividades académicas de forma general, ya que lo específico se desarrolla y concreta en la programación educativa (que es la adaptación del currículo a las condiciones específicas de un centro escolar -proyecto educativo de centro, programación general anual-, un departamento de ese centro -programación de departamento-, una asignatura y curso concreto -programación de asignatura y curso-, un grupo de alumnos -programación de aula- o incluso su adaptación a un alumno concreto -adaptaciones significativas y no significativas-).​ Mediante la construcción curricular la institución plasma su concepción de educación. (es)
 • Das Curriculum (Plural Curricula; aus lateinisch: Wettlauf, Umlauf, Kreisbahn, Lauf) ist ein Lehrplan oder Lehrprogramm, das auf einer Theorie des Lehrens und Lernens (Didaktik) aufbaut. (de)
 • Hezkuntzan, curriculuma ikaskuntza-prozesu bat osatzen duten helburu, gaitasun, metodo eta ebaluazioen multzoa da. Hezkuntza-proiektua dela kontuan hartuz, curriculuma hezkuntzaren antolaketaren funtsa da eta, beraz, kontzeptu konplexua da, besteak beste, gizartearekiko loturak, pedagogia-sistemaren ezaugarriak eta hezkuntzaren praktika eta bilakaera bera islatzen dituena. Batzuen iritziz, curriculuma hezkuntza-prozesua guztiz zehaztu egiten duen agiria da (zer, nola eta noiz irakatsi eta ebaluatu); beste batzuen iritziz eta modu orokorrago batez, curriculuma eskolak eskaintzen dituen ikaskuntza-esperientzia guztien multzoa da, agiri batean zehaztuta ez badaude ere, curriculum ezkutu bat osatuz . (eu)
 • Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Penyusunan perangkat mata pelajaran ini disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan setiap jenjang pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut serta kebutuhan lapangan kerja. Lama waktu dalam satu kurikulum biasanya disesuaikan dengan maksud dan tujuan dari sistem pendidikan yang dilaksanakan. Kurikulum ini dimaksudkan untuk dapat mengarahkan pendidikan menuju arah dan tujuan yang dimaksudkan dalam kegiatan pembelajaran secara menyeluruh. (in)
 • Un programme d'enseignement est un programme d'étude de différentes disciplines enseignées dans un établissement d'enseignement, qu'il soit public ou privé. (fr)
 • Nell'istruzione, per curriculum (più raramente curricolo, plurale: comunemente indeclinato, curriculum) si intende l'insieme dei corsi e dei loro contenuti, offerti da una istituzione quale una scuola o un'università. Curriculum è una parola latina acquisita nella lingua italiana, derivata da currere, "correre". (it)
 • カリキュラム (Curriculum) は、一定の教育の目的に合わせて教育内容と学習支援を総合的に計画したものをいう。しばしば教育課程と同義に扱われることもあるが、元々はラテン語の「走る」 (currere) から由来した言葉で「走るコース、走路、ランニングコース」のことをいい、第二次世界大戦後のアメリカから入ってきた概念である。一般に学生、生徒には小学校から大学に至るまでの各学年での時間割として知られるものも、カリキュラムの一部であるがこれは狭義のもので、教育課程とほぼ同じである。 カリキュラムは単に教育課程に狭められるものではなく、より広い意味で教育の目的、教育内容を超えて、教授活動やそれに対する教師の構えのようなものまで拡大して、教育にアプローチする姿勢そのものまでもカリキュラムとして捉えなおすということが、20世紀の半ばあたりから盛んに語られている。そこから提案されてきたカリキュラムのコンセプトは、しばしば文部科学省が学習指導要領を改訂する際にも反映される。カリキュラムはどういう視点からそれを考えるかにより、さまざまな分類がある。実際には小学校から大学まで、それぞれの教育機関の目標と教育的援助への多様な視点からなるカリキュラムを組み合わせて、それぞれの長短を補い合うようにして活用している。 (ja)
 • 교육과정(敎育課程) 또는 커리큘럼(curriculum)은 일정한 교육의 목적에 맞추고, 교육 내용과 정해진 수업의 교육 및 학습을 종합적으로 계획한 것을 말한다. 보통 학생의 경우 초등학교부터 대학교에 이르기까지 학년마다 학습 상황을 시간표로 정리해 두는데 이것도 교육과정의 일부라고 할 수 있다. 교육과정은 단지 교육과정의 분야에 한정하지 않고 보다 넓은 의미로 교육의 목적과 교육 내용, 교수 활동 및 자세까지 확장하여 말할 수 있으며 교육 접근 자세 자체도 커리큘럼으로 파악할 수 있다. 이러한 것이 20세기 중반부터 활발하게 언급되고 있다. (ko)
 • Curriculum is een uit het Latijn afkomstige term voor het leerplan van een school of opleiding. Het curriculum bevat ten minste een opsomming van de leerstof en de doelen die behaald dienen te worden. Een curriculum is de snelle weergave van de inhoud van een opleiding, dat wil zeggen de vakken en de inhoud van die vakken, ten behoeve van geïnteresseerden die kennis willen nemen van of wellicht deel willen nemen aan de betreffende opleiding. Er zijn verschillende niveaus waarop een curriculum vorm kan krijgen, op landelijk niveau zijn er voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs kerndoelen. Voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs spreekt men over eindtermen en examenprogramma´s. Commerciële opleiders gebruiken het curriculum om de eigen opleidingen in de markt te zetten en aan te prijzen. (nl)
 • Program nauczania – w polskim systemie oświaty opis sposobu realizacji celów i zadań ustalonych w podstawie programowej lub innych zadań wspomagających realizację tych celów.Program nauczania może obejmować wszystkie przedmioty związane z edukacją realizowaną w szkole odpowiedniego typu i szczebla, ale może również dotyczyć tylko jednego przedmiotu kształcenia. (pl)
 • Na educação formal, o Currículo é a interação planejada dos alunos com o conteúdo instrucional, materiais, recursos e processos para avaliar a consecução dos objetivos educacionais. (pt)
 • Куррикулум (англ. curriculum) — термин, применяемый в области образования. Слово может толковаться как «учебный план» или «курс обучения». Куррикулумом называют формализованную связь курсов по сложности и их содержание, предложенное и утвержденное высшими учебными заведениями как необходимую для успешного воспитания учащихся. Куррикулумы часто не имеют строгих правил, но также могут быть строго стандартизированы. Куррикулум тесно связан с учебной программой. Исследование 2003 года показало, что в большинстве классов Великобритании имеется одна и та же программа, но свой куррикулум, который более подходит детям классов. В России первый учебный план (куррикулум) был введен в октябре 1918 года. Важное дополнение куррикулума случилось в США в 60-х и 70-х годах. Термин происходит от латинского слова curriculum, которое в этом языке буквально означает «программа для развития какого-либо опыта или навыка, с помощью которой его уровень становится выше». В русском языке это слово употребляется редко. имеет обязанность изучения учебных планов и их реализации во всем мире. В вопросе реализации учебного плана берутся во внимание: * психология детей, особенно младшего возраста * средства на учебные пособия * эффективность обучения * баланс между образованием и обучением * статус образования (является ли оно добровольным либо обязательным) Существует такое понятие, как «скрытый куррикулум». Это не требующие большого внимания правила поведения или части учебной программы. (ru)
 • En läroplan är de sammantagna erfarenheterna som elever får genom det som organiseras inom formell utbildning utifrån offentliga styrdokument. Till läroplanen räknas det ämnesinnehåll och de kursplaner som ska undervisas. Den brukar också innehålla definitioner över vilka skeenden och aktiviteter som skolväsendet ska ägna sig åt. Internationellt finns olika definitioner av vad som kan räknas till en läroplan. I akademiska studier av läroplaner menas begreppet ofta innefatta mer än de författade dokument som ett land har tagit beslut om. (sv)
 • 教程是一個精心設計的教學計劃,藉以向學生傳授社會認為重要的學識及傳統的價值觀。課程不限於課堂內,亦可以包含課堂以外的非規範學習。广义地讲,课程是学习者从无知通过学习而得知的过程。学习课程的可能是有意安排或者偶然发生的,也可能是美好的或是痛苦的。英语中有“给某人上了一课”(teach someone a lesson)的说法,意思是说由于他/她所犯下的错误而导致批评或者惩罚,以保证以后不会重复同样的错误,而中文则有“吃一堑,长一智”的说法与之对应。 (zh)
 • Курикулум — термін, вживаний у галузі освіти. Так називають формалізований пакет курсів і їх зміст, запропонований і затверджений навчальними інституціями, як необхідний для успішного виховання учнів. Термін походить від латинського слова curriculum, що оригінально означає програми для розвитку, за допомогою яких діти стають дорослішими. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 479983 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 46004 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 983220100 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:about
 • yes (en)
dbp:bot
 • InternetArchiveBot (en)
dbp:by
 • no (en)
dbp:date
 • July 2020 (en)
dbp:fixAttempted
 • yes (en)
dbp:label
 • Curriculum (en)
dbp:onlinebooks
 • no (en)
dbp:others
 • no (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:isPartOf
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • المنهج الدراسي في التعليم الرسمي وجمعه هو مناهج دراسية، وهو عبارة عن سياق للمواد العلمية أو التربوية التي تعطى للمتعلمين خلال فترة الدراسة وذلك لجعل عملية التعليم منسقة ومرتبة وغير مبعثرة. (ar)
 • Kurikulum lze chápat jako „obsah vzdělávání (učivo) v širším slova smyslu a proces jeho osvojování, tj. jako veškerou zkušenost žáka (učícího se), kterou získává ve školském (vzdělávacím) prostředí, a činnosti, které jsou spojeny s jeho osvojováním a hodnocením“. Kurikulum je nestabilní konstrukt, jež prochází vývojem od ideálního konstruktu, přes vtělení do školních dokumentů, až po realizování kurikula. "Vytváří se tak systém složitých vazeb, v nichž si však dominantní postavení zachovává obsah (učivo).“ (cs)
 • Με τον όρο αναλυτικό πρόγραμμα (λατινικά: curriculum) εννοούμε τη -συνήθως γραπτή- διατύπωση των χαρακτηριστικών μιας διδακτικής πρότασης. Τυπικές παράμετροι ενός αναλυτικού προγράμματος είναι οι στόχοι του, το περιεχόμενο στο οποίο αναφέρεται, οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί, οι διαδικασίες που προτείνει ή οι προτάσεις αξιολόγησής του. Η διδακτική πρόταση μπορεί να αφορά τη διδασκαλία μιας ολόκληρης εκπαιδευτικής βαθμίδας ή τάξης σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο ή σε σύνολο γνωστικών αντικειμένων. (el)
 • Das Curriculum (Plural Curricula; aus lateinisch: Wettlauf, Umlauf, Kreisbahn, Lauf) ist ein Lehrplan oder Lehrprogramm, das auf einer Theorie des Lehrens und Lernens (Didaktik) aufbaut. (de)
 • Hezkuntzan, curriculuma ikaskuntza-prozesu bat osatzen duten helburu, gaitasun, metodo eta ebaluazioen multzoa da. Hezkuntza-proiektua dela kontuan hartuz, curriculuma hezkuntzaren antolaketaren funtsa da eta, beraz, kontzeptu konplexua da, besteak beste, gizartearekiko loturak, pedagogia-sistemaren ezaugarriak eta hezkuntzaren praktika eta bilakaera bera islatzen dituena. Batzuen iritziz, curriculuma hezkuntza-prozesua guztiz zehaztu egiten duen agiria da (zer, nola eta noiz irakatsi eta ebaluatu); beste batzuen iritziz eta modu orokorrago batez, curriculuma eskolak eskaintzen dituen ikaskuntza-esperientzia guztien multzoa da, agiri batean zehaztuta ez badaude ere, curriculum ezkutu bat osatuz . (eu)
 • Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Penyusunan perangkat mata pelajaran ini disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan setiap jenjang pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut serta kebutuhan lapangan kerja. Lama waktu dalam satu kurikulum biasanya disesuaikan dengan maksud dan tujuan dari sistem pendidikan yang dilaksanakan. Kurikulum ini dimaksudkan untuk dapat mengarahkan pendidikan menuju arah dan tujuan yang dimaksudkan dalam kegiatan pembelajaran secara menyeluruh. (in)
 • Un programme d'enseignement est un programme d'étude de différentes disciplines enseignées dans un établissement d'enseignement, qu'il soit public ou privé. (fr)
 • Nell'istruzione, per curriculum (più raramente curricolo, plurale: comunemente indeclinato, curriculum) si intende l'insieme dei corsi e dei loro contenuti, offerti da una istituzione quale una scuola o un'università. Curriculum è una parola latina acquisita nella lingua italiana, derivata da currere, "correre". (it)
 • カリキュラム (Curriculum) は、一定の教育の目的に合わせて教育内容と学習支援を総合的に計画したものをいう。しばしば教育課程と同義に扱われることもあるが、元々はラテン語の「走る」 (currere) から由来した言葉で「走るコース、走路、ランニングコース」のことをいい、第二次世界大戦後のアメリカから入ってきた概念である。一般に学生、生徒には小学校から大学に至るまでの各学年での時間割として知られるものも、カリキュラムの一部であるがこれは狭義のもので、教育課程とほぼ同じである。 カリキュラムは単に教育課程に狭められるものではなく、より広い意味で教育の目的、教育内容を超えて、教授活動やそれに対する教師の構えのようなものまで拡大して、教育にアプローチする姿勢そのものまでもカリキュラムとして捉えなおすということが、20世紀の半ばあたりから盛んに語られている。そこから提案されてきたカリキュラムのコンセプトは、しばしば文部科学省が学習指導要領を改訂する際にも反映される。カリキュラムはどういう視点からそれを考えるかにより、さまざまな分類がある。実際には小学校から大学まで、それぞれの教育機関の目標と教育的援助への多様な視点からなるカリキュラムを組み合わせて、それぞれの長短を補い合うようにして活用している。 (ja)
 • 교육과정(敎育課程) 또는 커리큘럼(curriculum)은 일정한 교육의 목적에 맞추고, 교육 내용과 정해진 수업의 교육 및 학습을 종합적으로 계획한 것을 말한다. 보통 학생의 경우 초등학교부터 대학교에 이르기까지 학년마다 학습 상황을 시간표로 정리해 두는데 이것도 교육과정의 일부라고 할 수 있다. 교육과정은 단지 교육과정의 분야에 한정하지 않고 보다 넓은 의미로 교육의 목적과 교육 내용, 교수 활동 및 자세까지 확장하여 말할 수 있으며 교육 접근 자세 자체도 커리큘럼으로 파악할 수 있다. 이러한 것이 20세기 중반부터 활발하게 언급되고 있다. (ko)
 • Program nauczania – w polskim systemie oświaty opis sposobu realizacji celów i zadań ustalonych w podstawie programowej lub innych zadań wspomagających realizację tych celów.Program nauczania może obejmować wszystkie przedmioty związane z edukacją realizowaną w szkole odpowiedniego typu i szczebla, ale może również dotyczyć tylko jednego przedmiotu kształcenia. (pl)
 • Na educação formal, o Currículo é a interação planejada dos alunos com o conteúdo instrucional, materiais, recursos e processos para avaliar a consecução dos objetivos educacionais. (pt)
 • En läroplan är de sammantagna erfarenheterna som elever får genom det som organiseras inom formell utbildning utifrån offentliga styrdokument. Till läroplanen räknas det ämnesinnehåll och de kursplaner som ska undervisas. Den brukar också innehålla definitioner över vilka skeenden och aktiviteter som skolväsendet ska ägna sig åt. Internationellt finns olika definitioner av vad som kan räknas till en läroplan. I akademiska studier av läroplaner menas begreppet ofta innefatta mer än de författade dokument som ett land har tagit beslut om. (sv)
 • 教程是一個精心設計的教學計劃,藉以向學生傳授社會認為重要的學識及傳統的價值觀。課程不限於課堂內,亦可以包含課堂以外的非規範學習。广义地讲,课程是学习者从无知通过学习而得知的过程。学习课程的可能是有意安排或者偶然发生的,也可能是美好的或是痛苦的。英语中有“给某人上了一课”(teach someone a lesson)的说法,意思是说由于他/她所犯下的错误而导致批评或者惩罚,以保证以后不会重复同样的错误,而中文则有“吃一堑,长一智”的说法与之对应。 (zh)
 • Курикулум — термін, вживаний у галузі освіти. Так називають формалізований пакет курсів і їх зміст, запропонований і затверджений навчальними інституціями, як необхідний для успішного виховання учнів. Термін походить від латинського слова curriculum, що оригінально означає програми для розвитку, за допомогою яких діти стають дорослішими. (uk)
 • El currículum educatiu (del llatí currere, cursa) és el conjunt de competències bàsiques, objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d'avaluació de cada matèria que s'ensenyen en un programa educatiu, usualment d'educació formal. Els sabers i actituds que no hi figuren de manera explícita, però que també es transmeten a l'ensenyament formen el currículum ocult, en contraposició a l'oficial. A l'escola obligatòria aquest currículum té uns mínims fixats per l'administració pública, que donen lloc a títols reconeguts. La resta d'aprenentatges els decideix la institució educativa corresponent. (ca)
 • In education, a curriculum (; plural curricula or curriculums) is broadly defined as the totality of student experiences that occur in the educational process. The term often refers specifically to a planned sequence of instruction, or to a view of the student's experiences in terms of the educator's or school's instructional goals. In a 2003 study, Reys, Reys, Lapan, Holliday, and Wasman refer to curriculum as a set of learning goals articulated across grades that outline the intended mathematics content and process goals at particular points in time throughout the K–12 school program. Curriculum may incorporate the planned interaction of pupils with instructional content, materials, resources, and processes for evaluating the attainment of educational objectives. Curriculum is split int (en)
 • Currículo (del latín curriculum -"carrera"-, en plural curricula) es el plan de estudios​ o proyecto educativo general en donde se concretan las concepciones ideológicas, socio-antropológicas, epistemológicas, pedagógicas y psicológicas que determinan los objetivos​ de la educación escolar; es decir, los aspectos del desarrollo y de la incorporación de la cultura que la institución en cuestión trata de promover.​ Esto significa que el currículo tiene mucho que ver con la intencionalidad que determinada sociedad tiene, cómo ve el perfil de salida de los estudiantes que serán parte del proceso educativo dirigido por determinada planificación curricular.​ Lo que coloca al currículo en visión que un país o territorio tiene sobre lo que espera que sean capaces los estudiantes una vez terminado (es)
 • Curriculum is een uit het Latijn afkomstige term voor het leerplan van een school of opleiding. Het curriculum bevat ten minste een opsomming van de leerstof en de doelen die behaald dienen te worden. Een curriculum is de snelle weergave van de inhoud van een opleiding, dat wil zeggen de vakken en de inhoud van die vakken, ten behoeve van geïnteresseerden die kennis willen nemen van of wellicht deel willen nemen aan de betreffende opleiding. (nl)
 • Куррикулум (англ. curriculum) — термин, применяемый в области образования. Слово может толковаться как «учебный план» или «курс обучения». Куррикулумом называют формализованную связь курсов по сложности и их содержание, предложенное и утвержденное высшими учебными заведениями как необходимую для успешного воспитания учащихся. Куррикулумы часто не имеют строгих правил, но также могут быть строго стандартизированы. Куррикулум тесно связан с учебной программой. Исследование 2003 года показало, что в большинстве классов Великобритании имеется одна и та же программа, но свой куррикулум, который более подходит детям классов. (ru)
rdfs:label
 • منهج دراسي (ar)
 • Currículum educatiu (ca)
 • Kurikulum (cs)
 • Curriculum (en)
 • Curriculum (Pädagogik) (de)
 • Αναλυτικό πρόγραμμα (el)
 • Currículo (educación) (es)
 • Curriculum (hezkuntza) (eu)
 • Programme d'enseignement (fr)
 • Kurikulum (in)
 • Curriculum (it)
 • カリキュラム (ja)
 • 교육과정 (ko)
 • Curriculum (nl)
 • Program nauczania (pl)
 • Currículo (pt)
 • Куррикулум (ru)
 • Курикулум (uk)
 • Läroplan (sv)
 • 課程 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:differentFrom
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:mainInterest of
is dbo:product of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:mainInterests of
is dbp:status of
is dbp:systemType of
is dbp:type of
is foaf:primaryTopic of