Curiosity (from Latin cūriōsitās, from cūriōsus "careful, diligent, curious", akin to cura "care") is a quality related to inquisitive thinking such as exploration, investigation, and learning, evident by observation in humans and other animals. Curiosity is heavily associated with all aspects of human development, in which derives the process of learning and desire to acquire knowledge and skill.

Property Value
dbo:abstract
 • الفضول (بالإنجليزية: Curiosity) (من curiosus "متوق ومكد فضولي" ومتعلق بـ cura "الاهتمام") هي صفة متعلقة بالتفكير الفضولي مثل والبحث والتعلم، ويتضح من خلال الملاحظة لدى الإنسان والعديد من أنواع الحيوانات. ويمكن استخدام المصطلح أيضًا للدلالة على السلوك ذاته الناجم عن عاطفة الفضول. ونظرًا لأن هذه العاطفة تمثل تعطشًا للمعرفة، فإن الفضول يُعتبر قوة دافعة رئيسية وراء إجراء الأبحاث العلمية وغيرها من مجالات الدراسات الإنسانية الأخرى. (ar)
 • La curiositat és qualsevol comportament inquisitiu natural, evident per l'observació en moltes espècies animals, i és l'aspecte emocional en éssers vius que engendra l'exploració, la investigació, i l'aprenentatge. (ca)
 • Neugier (auch Neugierde) ist das als ein Reiz auftretende Verlangen, Neues zu erfahren und insbesondere, Verborgenes kennenzulernen. (de)
 • Curiosity (from Latin cūriōsitās, from cūriōsus "careful, diligent, curious", akin to cura "care") is a quality related to inquisitive thinking such as exploration, investigation, and learning, evident by observation in humans and other animals. Curiosity is heavily associated with all aspects of human development, in which derives the process of learning and desire to acquire knowledge and skill. The term curiosity can also be used to denote the behavior or emotion of being curious, in regard to the desire to gain knowledge or information. Curiosity as a behavior and emotion is attributed over millennia as the driving force behind not only human development, but developments in science, language, and industry. (en)
 • Jakinmina gizakiak eta hainbat animaliak ikasketa, esplorazio eta ikerketarako duten joera eta horri dagokion portaera eta emozioa da. Gizakiaren kasuan, jakinmina zientzia eta jakintzaren aurrerapenerako funtsezko baldintza da. (eu)
 • La curiosidad es cualquier comportamiento inquisitivo natural, evidente por la observación en muchas especies animales, y es el aspecto emocional en seres vivos que engendra la exploración, la investigación, y el aprendizaje. Esencialmente, describe un número desconocido de mecanismos del comportamiento psicológico que tienen el efecto de impulsar a los individuos, humanos y no humanos, a buscar la información y la interacción con su ambiente natural y con otros seres a su alrededor. (es)
 • La curiosité est une attitude de disponibilité et/ou d'intérêt à l'égard d'un sujet ou d'un phénomène donné. Elle peut être un trait de caractère, présente en toute occasion, ou se manifester dans des circonstances particulières. Elle est considérée comme positive par la science, lorsqu'elle aide à l'intelligibilité du monde. Un dicton français, La curiosité est un vilain défaut, rappelle qu'en société le désir de connaissance qui nourrit la curiosité peut parfois heurter les sensibilités ou les intérêts d'autrui et être ressenti comme gênant ou envahissant en fonction des codes sociaux : * en France, il est généralement mal vu de demander l'âge d'une femme ; * il est également mal vu de demander le montant de son salaire à quelqu'un qu'on ne connaît pas, ce qui n'est pas le cas, par exemple, en Chine. Thomas d'Aquin opposait d'ailleurs la curiosité à la studiosité, la première étant considérée comme un vice, la seconde comme une vertu. Dans une certaine mesure, le mythe d'Icare, qui se noie dans la mer Égée pour s'être trop approché du soleil, illustre les dangers d'une curiosité extrême qui se traduit par une quête inconditionnée de la vérité. (fr)
 • La curiosità è un istinto che nasce dal desiderio di sapere qualcosa. La curiosità è un comportamento o un istinto, di natura abituale o episodica, caratteristico dell'uomo ma diffuso anche in alcune specie animali, atto a soddisfare un desiderio inquisitivo circa la natura di un oggetto o di un fenomeno di qualsiasi genere esso appartenga. È un aspetto emozionale che, riguardando l'esplorazione, l'investigazione e l'apprendimento, descrive un numero non ben conosciuto ed identificato di meccanismi e comportamenti psicologici che hanno come fine il placare l'impulso degli esseri viventi a trarre informazioni ed interagire con l'ambiente. Considerato un comportamento positivo sia nella scienza che nell'intelligenza, rappresenta un istinto che guida alla scoperta di nuove informazioni, il carburante della scienza e delle discipline dello studio dell'uomo. Da qui deriva la motivazione a compiere determinate azioni, atti o comportamenti, tesi al soddisfacimento di tale desiderio di conoscenza. (it)
 • 호기심(好奇心, 영어: curiosity)은 동물이나 인간에게서 발견되는 원정, 탐사, 교육 등의 선천적으로 무엇이든 알고 싶어하는 행동들의 원인이 되는 감정이다. (ko)
 • 好奇心(こうきしん)とは、物事を探求しようとする根源的な心。自発的な調査・学習や物事の本質を研究するといった知的活動の根源となる感情を言う。 ヒトをはじめ、比較的知能が高い動物でも多くの種にそれがあると思われるような行動が見られる(参照)。 (ja)
 • Ciekawość (łac. curiosus) – zachowanie polegające na nieświadomym pragnieniu poznania, poszukiwania, badania lub uczenia się. Ciekawość jest cechą człowieka jak i wielu zwierząt. Zachowanie to w dużej mierze zależy od czynników zewnętrznych, środowiska, a także od doświadczenia we wcześniejszej znajomości tematu. Termin może być także używany do określenia zachowania powodowanego przez emocje, polegającego na dążeniu do poznania nowych rzeczy, będących siłą napędową badań naukowych i innych dyscyplin ludzkiej pracy. (pl)
 • Nieuwsgierigheid is een natuurlijk onderzoekend gedrag dat voorkomt bij de mens en vele andere diersoorten, en is het emotionele aspect van levende wezens dat leidt tot verkenning, onderzoek, en leren. Met de term nieuwsgierigheid kan zowel het gedrag als ook de onderliggende emotie worden bedoeld. Tegenovergesteld aan nieuwsgierigheid is , ofwel angst voor alles wat nieuw of onbekend is. (nl)
 • A curiosidade é a capacidade natural e inata da inquiribilidade, evidente pela observação de muitas espécies animais, e no aspecto dos seres vivos que engendra a exploração, a investigação e o aprendizado. A curiosidade faz parte do instinto humano, pois faz com que um ser explore o universo ao seu redor compilando novas informações as que já possui. Também se designa desse modo qualquer informação pitoresca. Em particular, muitos observadores pensam que a curiosidade é um tipo especial da categoria mais ampla: busca de informação. (pt)
 • Любопы́тство — бессознательное стремление к познанию, присущее не только человеку, но и многим живым существам. Любопытство является толчком к познанию нового, во многом зависит от внешних факторов, окружающей среды, а также от полученного ранее опыта субъектом познания. Любопытство — интерес, лишённый рационального зерна, но лежащий в основе любого познания и являющийся корнем любознательности . Любознательность (любознательность — любовь к знанию) приводит познающие разумные, и осознающие свою разумность, существа к знанию. Толковый словарь Ожегова С. определяет любопытство как 1. Мелочный интерес ко всяким, даже несущественным подробностям. Спрашивать из пустого любопытства. Праздное л. 2. Стремление узнать, увидеть что-н. новое, проявление интереса к чему-н. Возбудить, удовлетворить чье-н. л. Часто для усиления положительной коннотации используют термин любознательность. (ru)
 • Nyfikenhet är en psykisk egenskap som ger till och inlärning. Det är den inre viljan att veta, och därmed inte i sig ett beteende. Impulsiva personer har svårt att tygla nyfikenheten. Inom etologin är nyfikenheten ett välkänt fenomen, genom att det är impulsen bakom utforskande beteenden. Sådana beteenden kan lätt konstateras hos flera däggdjur, och verkar fylla flera centrala funktioner för flockdjur, till exempel att få individer att byta miljö vilket ökar möjligheten att variera generna i de olika flockarnas genpooler. Nyfikenheten uppkommer i respons på stimuli, till exempel nya objekt på välkända platser, och handlar om informationsprocesser, att skaffa sig kunskaper. Vilda djur är som regel mer nyfikna än många djurarter som domesticerats. Hos de flesta djurarter och individer är nyfikenhet en impuls som går över efter en stund (habituering). Vissa djurarter och individer har en överdriven nyfikenhet, neofili, medan andra har en inbyggd rädsla för det som orsakar nyfikenheten vilket kan ta sig uttryck i xenofobi. Nyfikenhet hänger samman med lusten till nya intryck, och ger när den är okontrollerad ett utforskande beteende. Det uppstår normalt under tider av uttråkning och monotoni för att öka den mentala eller känslomässiga stimulansen. Nyfikenheten är därför en viktig faktor bakom motivation, på ett impulsivt plan, medan självkontroll, reflexion och övervägande kan hämma den nyfikna impulsen. Det kan betraktas som en instinkt som är en förutsättning för flera mänskliga aktiviteter vilka samhället bygger på, till exempel forskning, upptäcktsfärder, journalistik. En bestående nyfikenhet inför ett fenomen kallas , medan en överdriven nyfikenhet kan yttra sig i till exempel stalkning (om det gäller en person), instabila livsförhållanden, eller monomani. Vid upptäckten av nya objekt på välkända platser och andra stimuli som kan ge nyfikenhet, kan nyfikenheten uppkomma tillsammans med rädsla; huruvida impulsen leder till ett utforskande beteende eller inte beror på relationen mellan nyfikenheten och rädslan. En teori om relationerna kallas tvåfaktorteorin, som innebär att både rädsla och nyfikenhet orsakar utforskande beteende. En annan teori kallas Halliday-Lesterteorin, som innebär att rädslan kan vara låg- eller höggradig och att utforskande beteende sker vid låggradig rädsla och att höggradig rädsla orsakar undvikande eller flykt. Å ena sidan kan nyfikenheten kopplas till instinktiva drifter och begär, såsom sexualiteten, där den orsakar intresset för en annan individ som senare kan utvecklas till en relation. Å andra sidan hänger nyfikenheten samman med behov som säkerhet och trygghet, och yttrar sig då i viljan att veta. I båda fallen syftar nyfikenheten till att skänka personen vällust och överlevnad. Sigmund Freud definierade vissa parafilier såsom bottnande i en störd nyfikenhet, till exempel en nyfikenhet utan skamkänsla eller nyfikenhet som saknar tabu. Nyfikenheten menade dock Freud vara en normal del av libido eftersom den fungerade preparatoriskt, och drev personer till att upptäcka dolda eller täckta delar av objektet för nyfikenheten, till exempel dolda kroppsdelar. Neuroendokrint regleras den nyfikenhet som syftar till belöning och vällust, av det dopaminerga systemet. Sjukdomar och droger som påverkar dopaminnivåerna eller dess aktivitet, ändrar graden av nyfikenhet och sökandet efter lust och njutning. Sådan belöningssökande nyfikenhet står i detta hänseende i motsats till ångest, undvikandebeteende, fobier och rädsla. (sv)
 • Допитливість, зацікавленість — це якість, пов'язана з допитливим мисленням, таким як дослідження та навчання, яка спостерігається при дослідженні людини та тварин. Допитливість сильно асоціюється з всіма аспектами людського розвитку, з яких походить процес навчання та бажання отримувати знання та навички. Термін «допитливість, зацікавленість» може також бути використаний для позначання поведінки чи емоції зацікавлення, у відношенні бажання отримувати знання чи інформацію. Допитливість як поведінка та емоція вважається рушійною силою не лише розвитку людини, а й розвитку науки, мови, промисловості. (uk)
 • 好奇(Curiosity)或是好奇心是對新的事物有興趣,會想要探索、研究及學習的特質。觀察人類及其他動物都可以找到這類的例子。好奇和人類各層面的發展都高度相關,有好奇才會引發學習的過程,以及想要了解知識及技能的慾望。 好奇也可以用在表達想要獲得資訊或是知識的情緒。在人類歷史上,好奇的行為以及情緒不但是人類發展的推動力,也帶動科學、語言及工業的進展。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 1077353 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 32048 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 984306840 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdfs:comment
 • الفضول (بالإنجليزية: Curiosity) (من curiosus "متوق ومكد فضولي" ومتعلق بـ cura "الاهتمام") هي صفة متعلقة بالتفكير الفضولي مثل والبحث والتعلم، ويتضح من خلال الملاحظة لدى الإنسان والعديد من أنواع الحيوانات. ويمكن استخدام المصطلح أيضًا للدلالة على السلوك ذاته الناجم عن عاطفة الفضول. ونظرًا لأن هذه العاطفة تمثل تعطشًا للمعرفة، فإن الفضول يُعتبر قوة دافعة رئيسية وراء إجراء الأبحاث العلمية وغيرها من مجالات الدراسات الإنسانية الأخرى. (ar)
 • La curiositat és qualsevol comportament inquisitiu natural, evident per l'observació en moltes espècies animals, i és l'aspecte emocional en éssers vius que engendra l'exploració, la investigació, i l'aprenentatge. (ca)
 • Neugier (auch Neugierde) ist das als ein Reiz auftretende Verlangen, Neues zu erfahren und insbesondere, Verborgenes kennenzulernen. (de)
 • Jakinmina gizakiak eta hainbat animaliak ikasketa, esplorazio eta ikerketarako duten joera eta horri dagokion portaera eta emozioa da. Gizakiaren kasuan, jakinmina zientzia eta jakintzaren aurrerapenerako funtsezko baldintza da. (eu)
 • La curiosidad es cualquier comportamiento inquisitivo natural, evidente por la observación en muchas especies animales, y es el aspecto emocional en seres vivos que engendra la exploración, la investigación, y el aprendizaje. Esencialmente, describe un número desconocido de mecanismos del comportamiento psicológico que tienen el efecto de impulsar a los individuos, humanos y no humanos, a buscar la información y la interacción con su ambiente natural y con otros seres a su alrededor. (es)
 • 호기심(好奇心, 영어: curiosity)은 동물이나 인간에게서 발견되는 원정, 탐사, 교육 등의 선천적으로 무엇이든 알고 싶어하는 행동들의 원인이 되는 감정이다. (ko)
 • 好奇心(こうきしん)とは、物事を探求しようとする根源的な心。自発的な調査・学習や物事の本質を研究するといった知的活動の根源となる感情を言う。 ヒトをはじめ、比較的知能が高い動物でも多くの種にそれがあると思われるような行動が見られる(参照)。 (ja)
 • Ciekawość (łac. curiosus) – zachowanie polegające na nieświadomym pragnieniu poznania, poszukiwania, badania lub uczenia się. Ciekawość jest cechą człowieka jak i wielu zwierząt. Zachowanie to w dużej mierze zależy od czynników zewnętrznych, środowiska, a także od doświadczenia we wcześniejszej znajomości tematu. Termin może być także używany do określenia zachowania powodowanego przez emocje, polegającego na dążeniu do poznania nowych rzeczy, będących siłą napędową badań naukowych i innych dyscyplin ludzkiej pracy. (pl)
 • Nieuwsgierigheid is een natuurlijk onderzoekend gedrag dat voorkomt bij de mens en vele andere diersoorten, en is het emotionele aspect van levende wezens dat leidt tot verkenning, onderzoek, en leren. Met de term nieuwsgierigheid kan zowel het gedrag als ook de onderliggende emotie worden bedoeld. Tegenovergesteld aan nieuwsgierigheid is , ofwel angst voor alles wat nieuw of onbekend is. (nl)
 • A curiosidade é a capacidade natural e inata da inquiribilidade, evidente pela observação de muitas espécies animais, e no aspecto dos seres vivos que engendra a exploração, a investigação e o aprendizado. A curiosidade faz parte do instinto humano, pois faz com que um ser explore o universo ao seu redor compilando novas informações as que já possui. Também se designa desse modo qualquer informação pitoresca. Em particular, muitos observadores pensam que a curiosidade é um tipo especial da categoria mais ampla: busca de informação. (pt)
 • 好奇(Curiosity)或是好奇心是對新的事物有興趣,會想要探索、研究及學習的特質。觀察人類及其他動物都可以找到這類的例子。好奇和人類各層面的發展都高度相關,有好奇才會引發學習的過程,以及想要了解知識及技能的慾望。 好奇也可以用在表達想要獲得資訊或是知識的情緒。在人類歷史上,好奇的行為以及情緒不但是人類發展的推動力,也帶動科學、語言及工業的進展。 (zh)
 • Curiosity (from Latin cūriōsitās, from cūriōsus "careful, diligent, curious", akin to cura "care") is a quality related to inquisitive thinking such as exploration, investigation, and learning, evident by observation in humans and other animals. Curiosity is heavily associated with all aspects of human development, in which derives the process of learning and desire to acquire knowledge and skill. (en)
 • La curiosité est une attitude de disponibilité et/ou d'intérêt à l'égard d'un sujet ou d'un phénomène donné. Elle peut être un trait de caractère, présente en toute occasion, ou se manifester dans des circonstances particulières. Elle est considérée comme positive par la science, lorsqu'elle aide à l'intelligibilité du monde. Un dicton français, La curiosité est un vilain défaut, rappelle qu'en société le désir de connaissance qui nourrit la curiosité peut parfois heurter les sensibilités ou les intérêts d'autrui et être ressenti comme gênant ou envahissant en fonction des codes sociaux : (fr)
 • La curiosità è un istinto che nasce dal desiderio di sapere qualcosa. La curiosità è un comportamento o un istinto, di natura abituale o episodica, caratteristico dell'uomo ma diffuso anche in alcune specie animali, atto a soddisfare un desiderio inquisitivo circa la natura di un oggetto o di un fenomeno di qualsiasi genere esso appartenga. È un aspetto emozionale che, riguardando l'esplorazione, l'investigazione e l'apprendimento, descrive un numero non ben conosciuto ed identificato di meccanismi e comportamenti psicologici che hanno come fine il placare l'impulso degli esseri viventi a trarre informazioni ed interagire con l'ambiente. (it)
 • Nyfikenhet är en psykisk egenskap som ger till och inlärning. Det är den inre viljan att veta, och därmed inte i sig ett beteende. Impulsiva personer har svårt att tygla nyfikenheten. Inom etologin är nyfikenheten ett välkänt fenomen, genom att det är impulsen bakom utforskande beteenden. Sådana beteenden kan lätt konstateras hos flera däggdjur, och verkar fylla flera centrala funktioner för flockdjur, till exempel att få individer att byta miljö vilket ökar möjligheten att variera generna i de olika flockarnas genpooler. Nyfikenheten uppkommer i respons på stimuli, till exempel nya objekt på välkända platser, och handlar om informationsprocesser, att skaffa sig kunskaper. Vilda djur är som regel mer nyfikna än många djurarter som domesticerats. Hos de flesta djurarter och individer är n (sv)
 • Любопы́тство — бессознательное стремление к познанию, присущее не только человеку, но и многим живым существам. Любопытство является толчком к познанию нового, во многом зависит от внешних факторов, окружающей среды, а также от полученного ранее опыта субъектом познания. Любопытство — интерес, лишённый рационального зерна, но лежащий в основе любого познания и являющийся корнем любознательности . Любознательность (любознательность — любовь к знанию) приводит познающие разумные, и осознающие свою разумность, существа к знанию. Толковый словарь Ожегова С. определяет любопытство как (ru)
 • Допитливість, зацікавленість — це якість, пов'язана з допитливим мисленням, таким як дослідження та навчання, яка спостерігається при дослідженні людини та тварин. Допитливість сильно асоціюється з всіма аспектами людського розвитку, з яких походить процес навчання та бажання отримувати знання та навички. (uk)
rdfs:label
 • Curiosity (en)
 • الفضول (مصطلح) (ar)
 • Curiositat (ca)
 • Neugier (de)
 • Curiosidad (es)
 • Jakinmin (eu)
 • Curiosité (faculté) (fr)
 • Curiosità (it)
 • 好奇心 (ja)
 • 호기심 (ko)
 • Ciekawość (pl)
 • Nieuwsgierigheid (nl)
 • Curiosidade (pt)
 • Любопытство (ru)
 • Nyfikenhet (sv)
 • Допитливість (uk)
 • 好奇 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:patronage of
is foaf:primaryTopic of