An Entity of Type: book, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

In medical research, social science, and biology, a cross-sectional study (also known as a cross-sectional analysis, transverse study, prevalence study) is a type of observational study that analyzes data from a population, or a representative subset, at a specific point in time—that is, cross-sectional data.

Property Value
dbo:abstract
 • الدراسة المستعرضة أو دراسة مقطعية أو استقصاء مقطعي في البحث الطبي والعلوم الاجتماعية هي نوع من أنواع الدراسة بالملاحظة تجمع فيها البيانات في نقطة زمنية واحدة. يقصد من الدراسات المستعرضة في البحث الطبي الحصول على البيانات من كافة العينة الإحصائية الخاضعة للدراسة وذلك بخلاف دراسة الحالات والشواهد case-control studies، والتي تركز على الأفراد الذين لديهم خواص معينة مميزة (شواهد). بالتالي فإن الدراسات المستعرضة هي أبحاث وصفية (وهي ليست دراسات طولية أو تجريبية)، وهي تفيد في تحديد نسبة الأرجحية وكذلك الخطر النسبي (أو الاختطار النسبي) Relative risk والمطلق لانتشار الأوبئة. (ar)
 • Průřezová studie (Cross-sectional study) odhaduje hodnotu prevalence, proto se někdy nazývá prevalenční studie (prevalence study), současně zjišťuje, kdo a kdy onemocněl. Jedná se o matematickou analýzu dat získaných ze dvou a více nezávislých zdrojů. Sleduje se sezónnost výskytu nemoci a demografické skupiny nejvíce náchylné k nemoci.Výhodou těchto studií je rychlost a cenová dostupnost, slabinou je neschopnost dokázat RF nemoci (jen ho zpřesňujeme). Porovnáním prevalencí počítáme hodnotu RF. Zpravidla se vezmou data centrálně evidovaná, která jsou k dispozici, tzv. opora výběru (například registr obyvatel). Z ní se náhodně vybere dostatečně velký reprezentativní vzorek tak, aby zastupoval všechny kategorie. Data se třídí dle několika kritérií (např. pohlaví, věku, sociálního postavení). Výběr se provádí zpravidla randomizací, kdy počítač přidělí jedincům i skupinám náhodná čísla. Získáme tak podstatně menší množinu průřezových dat (cross sectional data). Ta reprezentují celou populaci. Data jsou od počátku anonymní, představovat si za nimi konkrétní jedince není možné. Ke stejnému dni vybereme ze zcela jiné evidence nemocné. Zpravidla se použije zdravotní dokumentace, dotazník či průzkum. Vypočítá se skutečná prevalence nemoci v populaci (např. roční prevalence nemoci). Opět ke stejnému dni vybereme z jiné evidence průzkum rizik. Zpravidla se použije zdravotní dokumentace s měřením (například hladiny cholesterolu, RTG vyšetřením), anamnestické údaje (zda se jedná o kuřáka, pití alkoholu, stravovací návyky), specifické testy či ekologické studie (korelační studie). Vypočítá se skutečná prevalence rizik (např. roční prevalence). Prevalenční poměr (PR= Prevalence Racio) je poměr mezi prevalencí skupiny v riziku a prevalenci skupinou bez rizika. Pokud je větší než 1, pak zkoumané riziko zvyšuje výskyt nemoci (existuje kladná asociace mezi rizikem a nemocí).Prevalenční poměr je hodnota RF, tedy kolikrát častěji se nakazí jedinci s rizikem než bez něj.Expozice rizika bývá vyjádřena tabulkou, kdy se určí denní expozice a celková expozice (např. kouří do 10 cigaret denně, 10-20 denně, 20 a více denně; kouří po dobu 5 let, 5-20 let, 20 a více let).Žádné skupiny reálných jedinců neexistují, jen průřezová data z více zdrojů. K jejich zpracování se používá mnohorozměrná analýza dat (multivariate analysis) či nejčastěji dvourozměrná statistická analýza (bivariate analysis). Ta bývá zahrnuta v počítačových programech statistiků, jako jsou „Stata 11“. Prevalenční studii lze použít jako deskriptivní i analytickou. Je levná a rychlá. Slabinou těchto studií je fakt, že neexistuje kontrolní skupina jako v kohortových studiích, ale jen zdroje dat, které porovnáváme.Hypotéza se musí potvrdit jiným typem studií, jinak můžeme dojít ke zcela falešným výsledkům. I u akutních onemocnění nelze touto studií počítat incidenci, ale vždy pouze prevalenci. Mezi dobou vzniku studie a časem, kdy byla data získávána, není přímá souvislost. Zaměnit příčinu za následek je u tohoto typu studií možné. Například pokud budeme mít nemocné s depresí a za riziko budeme považovat rakovinu, dojdeme k chybnému závěru, že za deprese může rakovina. Komplikaci způsobenou vážným onemocněním nelze považovat za příčinu nemoci. Prevalenční studie nelze použít při objevování epidemiologických rizik. Pokud však rizika známe, jsou ideální pro výpočet hodnot RF a to i pro velkou populaci. Průřezová studie se počítá kdykoli z dat momentálně dostupných o celé populaci a to i pravidelně jednou ročně. Vzorek, který se posuzuje, je veliký, reprezentativní, má zastupovat celou populaci. Jsou to nejčastěji používané studie. Zpravidla se jimi každoročně zpřesňuje výskyt nemoci v populaci. (cs)
 • In der empirischen Forschung spricht man von einem Querschnitt (z. T. englisch Cross-sectional data), von einer Querschnitt(s)studie, Querschnittsuntersuchung, Querschnittsanalyse oder einem Querschnittsdesign, wenn eine empirische Untersuchung (beispielsweise eine Befragung oder Inhaltsanalyse) einmalig durchgeführt wird. Im Unterschied zum Querschnittsdesign wird eine Längsschnittstudie mehrmals hintereinander durchgeführt. (de)
 • In medical research, social science, and biology, a cross-sectional study (also known as a cross-sectional analysis, transverse study, prevalence study) is a type of observational study that analyzes data from a population, or a representative subset, at a specific point in time—that is, cross-sectional data. In economics, cross-sectional studies typically involve the use of cross-sectional regression, in order to sort out the existence and magnitude of causal effects of one independent variable upon a dependent variable of interest at a given point in time. They differ from time series analysis, in which the behavior of one or more economic aggregates is traced through time. In medical research, cross-sectional studies differ from case-control studies in that they aim to provide data on the entire population under study, whereas case-control studies typically include only individuals who have developed a specific condition and compare them with a matched sample, often a tiny minority, of the rest of the population. Cross-sectional studies are descriptive studies (neither longitudinal nor experimental). Unlike case-control studies, they can be used to describe, not only the odds ratio, but also absolute risks and relative risks from prevalences (sometimes called prevalence risk ratio, or PRR). They may be used to describe some feature of the population, such as prevalence of an illness, but cannot prove cause and effect. Longitudinal studies differ from both in making a series of observations more than once on members of the study population over a period of time. (en)
 • Un estudio transversal (también, estudio de prevalencia o estudio vertical; en inglés cross-sectional study o cross sectional survey) es un estudio estadístico, demográfico y epidemiológico, utilizado en las ciencias sociales y en las ciencias de la salud. Se trata de un tipo de estudio observacional y descriptivo que mide a la vez la prevalencia de la exposición y del efecto en una muestra poblacional en un solo momento temporal; es decir, permite estimar la magnitud y distribución de una enfermedad en un momento dado. Los estudios transversales, frente a los estudios longitudinales, confunden los efectos de edad y de cohorte, pueden no diferenciar si la causa de un cambio está en las diferencias de edad o en las diferencias en el momento del nacimiento.​ (es)
 • Une analyse transversale constitue une classe de méthode de recherche qui concerne l'observation d'une population dans sa globalité (ou d'un échantillon représentatif), à un instant donné dans le temps. Elle opère ainsi une coupe transversale de la population étudiée, et est fréquemment utilisée pour mesurer l’exposition et la morbidité d'une pathologie de façon ponctuelle. L’étude transversale permet aussi de calculer la prévalence de la maladie. Parmi ses avantages, on peut citer : un faible coût de réalisation, une courte durée de réalisation, un établissement correct de la prévalence. Concernant ses inconvénients, on peut citer l’incapacité d’établir la fréquence des évènements et de manipuler les variables indépendantes. * Portail des probabilités et de la statistique (fr)
 • Anailís ghrafach nó staitistiúil ag pointe ama ar leith is ea anailís thrasghearrthach, ar na gaoil idir dhá athróg nó breis (mar shampla, idir grúpa samplach de ghnólachtaí, de thíortha nó d'athróg éigin eile). (ga)
 • Penelitian potong lintang atau kajian lintas seksional (bahasa Inggris: cross-sectional study) adalah jenis penelitian observasional yang mengamati data-data populasi atau sampel satu kali saja pada saat yang sama (data potong lintang). Penelitian ini memberi potret populasi atau sampel pada satu titik waktu tertentu. Sebagai contoh, dalam penelitian kedokteran, jenis penelitian ini mengamati hubungan antara faktor-faktor risiko dengan dampaknya dengan cara mengukur korelasi faktor dan dampak tersebut pada saat yang sama. Penelitian potong lintang berbeda dengan penelitian longitudinal yang mengamati subjek dalam periode tertentu. Penelitian potong lintang memiliki kelemahan di antaranya nilai prediksi (daya ramalnya) lebih lemah dibandingkan penelitian lain, misalnya penelitian kasus-kontrol. (in)
 • Con il termine cross-section si intende un tipo di studio basato su un campionamento trasversale. Cross section è quindi uno studio condotto in un determinato tempo, prendendo una porzione di popolazione (una sezione incrociata). Gli studi cross-section forniscono solo indirettamente un'evidenza circa gli effetti del tempo e devono essere usati con grande cautela quando si traggono conclusioni circa il cambiamento. Per esempio se uno studio cross-section mostra che gli intervistati della classe di età 60-65 anni hanno un maggiore pregiudizio razziale rispetto a quelli della classe 20-25, questo non significa necessariamente che il gruppo dei più giovani diverrà nel tempo più intollerante, né significa necessariamente che il gruppo dei più anziani fosse una volta meno intollerante. (it)
 • 横断(的)研究(おうだん(てき)けんきゅう、Cross-sectional study, transverse study, prevalence study とも呼ばれる)とは、医学研究、社会科学、生物学におけるの一種で、ある特定の時点における母集団または代表的な部分集合からのデータ、すなわちを分析する研究デザインである。 経済学では、ある時点でのある独立変数と従属変数との因果関係の有無とその大きさを明らかにするために、を用いた研究が行われる。時系列分析とは異なり、1つまたは複数の経済集合体の活動を1時点で見るものである。 医学研究では、通常、横断研究では対象となる集団全体のデータを提供する事を目的とする点が、特定の疾患を発症した人のみを対象としてその人とマッチしたサンプル(多くの場合、極少数の人)とを比較する症例対照研究とは異なる。横断研究は、記述的な研究である(縦断的でも実験的でもない)。症例対照研究と異なり、オッズ比だけでなく、絶対リスクや有病率からの相対リスク((PRR)と呼ばれることもある)を記述する目的に用いる事が出来る。病気の有病率など、母集団の特徴を説明するのに用いられる事もあるが、因果関係を証明する事は出来ない。縦断研究は、この2つの研究とは異なり、調査対象となる集団の構成員について、一定期間に亘って2回以上の観察を行うものである。 (ja)
 • 의학 연구, 사회 과학 및 생물학에서 단면 연구는 특정 시점 — 즉, 횡단면 데이터, 인구 또는 대표적인 하위 집합의 데이터를 분석하는 관찰 연구 유형이다. 경제학에서 횡단면 연구는 일반적으로 횡단면 회귀를 사용하여 주어진 시점에서 하나의 독립 변수가 관심 종속 변수에 미치는 인과 효과의 존재와 크기를 분류한다. 그것들은 하나 이상의 경제적 집합체 의 행동이 시간에 따라 추적되는 시계열 분석과 다르다. 의학 연구에서 횡단면 연구는 연구 대상 전체 인구에 대한 데이터를 제공하는 것을 목표로 한다는 점에서 사례 대조군 연구와 다르다., 종종 나머지 인구의 극소수. 횡단면 연구는 기술적인 연구이다(종단적 연구도 실험적 연구도 아님). 사례 대조 연구와 달리, 그들은 승산비 뿐만 아니라 절대 위험 과 유병률로 인한 상대 위험 (때때로 유병률 위험 비율 또는 PRR이라고도 함)을 설명하는 데 사용할 수 있다. 그들은 질병의 유병률과 같은 인구의 일부 특징을 설명하는 데 사용될 수 있지만 원인과 결과를 증명할 수는 없다. 는 일정 기간 동안 연구 모집단의 구성원에 대해 두 번 이상 일련의 관찰을 수행한다는 점에서 두 연구와 다르다. (ko)
 • Badanie przekrojowe, badanie częstości choroby, badanie rozpowszechnienia choroby – rodzaj badania naukowego mającego na celu opis pewnego stanu lub zjawiska w określonym czasie. W badaniu oceniane są jednocześnie narażenie na czynnik ryzyka oraz stan chorobowy wśród przedstawicieli dobrze określonej populacji. W ten sposób otrzymuje się informacje na temat częstości i cech choroby w postaci „zdjęcia” przedstawiającego stan zdrowotny populacji w danym okresie. Dane zbierane są za pomocą wywiadu z respondentem i jego rodziną, a także na podstawie przeglądu historii choroby i wyników przeprowadzanych w związku z nią badań. Badanie przekrojowe umożliwia ocenę stanu zdrowia społeczeństwa (np. odsetek osób otyłych) oraz porównywanie współczynników zapadalności na chorobę w grupie eksponowanej i nieeksponowanej (np. zapadalność na raka płuc w grupie palącej papierosy w porównaniu do grupy niepalącej). Jest przydatne w ocenie zapotrzebowania na opiekę medyczną w badanej populacji. Ułatwia też pomiar rozpowszechnienia pewnych zjawisk zdrowotnych (np. badania mammograficzne, bilanse zdrowia). Zaletą badania przekrojowego jest stosunkowo krótki czas oczekiwania na ostateczne wyniki oraz proste i niedrogie metody przeprowadzenia badania. Badania opisowe są reprezentatywne dla populacji generalnej (próba losowa) i znajdują szerokie zastosowanie w zdrowiu publicznym. Badania tego rodzaju nie oceniają występowania związku przyczynowo–skutkowego, wymagają zorganizowania dużej próby i niosą ze sobą spore ryzyko błędu. (pl)
 • Поперечное исследование или исследование методом поперечных срезов (англ. cross-sectional study) — метод психологических исследований, при котором эмпирический эксперимент проводится один раз и при этом одновременно изучаются группы людей разного возраста. Как правило, возраст испытуемых принимается за независимую переменную, а изучаемые признаки рассматриваются в зависимости от возраста. В результате эксперимента получается «моментальная» общественная картина, описывающая факты, мнения или образцы поведения на момент сбора данных. Противоположностью поперечным исследованиям являются продольные (лонгитюдные) исследования. Достоинством поперечных исследований является однократный сбор данных, что облегчает привлечение участников исследования и ускоряет обработку собранных данных. Также при поперечных исследованиях проще обеспечить репрезентативность выборки, чем при лонгитюдных. Более 90 % всех исследований в области психологии развития составляют именно поперечные исследования, хотя часто их результаты интерпретируются в смысле лонгитюдных исследований, что в некоторых случаях не является правомерным. Серьёзным недостатком поперечных исследований является отсутствие прямой информации о процессах развития личности и о её персональных изменениях. Метод позволяет получить лишь усреднённые значения и делает невозможным выделение характерных подгрупп внутри исследуемой группы. Кроме того, имеется трудность в интерпретации различий в показателях у разных возрастных групп, так как данный метод не может ответить на вопрос, объясняются ли эти различия возрастом респондентов или принадлежностью к разным поколениям. Важно также отметить, что результаты поперечного исследования с уверенностью действительны лишь на момент его проведения и их автоматический перенос на другие периоды времени остаётся под вопросом. Для уверенной генерализации результатов эксперимента его следует с точностью воспроизвести через определённый промежуток времени. Таким образом, поперечные исследования не годятся для всестороннего изучения процессов развития личности её персональных изменений, однако могут быть полезными для получения первоначальной отправной точки дальнейших изучений. Также поперечные исследования подходят для фиксации различий определённых признаков у разных возрастных групп в данный момент времени. Для изучения же процессов развития личности более подходят лонгитюдные исследования. (ru)
 • Поперечне дослідження — у , суспільних науках та біології (також відоме як дослідження поперечного перерізу, аналіз поперечного перерізу, дослідження поширеності) — це тип , яке аналізує дані із сукупності або репрезентативної підмножини, в конкретний момент часу — тобто . У економіці поперечне дослідження, як правило, передбачає використання , щоб відсортувати існування та величину причинних наслідків однієї незалежної змінної на залежну змінну, що цікавить у даний момент часу. Вони відрізняються від аналізу часових рядів, у яких поведінка однієї чи кількох відстежується у часі. У медичних дослідженнях дослідження поперечного перерізу відрізняються від дослідження "випадок-контроль" тим, що вони мають на меті надати дані про всю досліджувану сукупність, тоді як дослідження «випадок-контроль» зазвичай включають лише осіб, у яких розвинувся конкретний стан, і порівнюють з відповідною вибіркою, часто крихітною меншістю, решти населення. Поперечні дослідження — це описові дослідження (ні лонгітюдні, ні експериментальні). На відміну від досліджень контролю випадків, вони можуть бути використані для опису не тільки , але також і відносного ризику з поширеності захворювання (іноді називають коефіцієнт ризику поширеності). Вони можуть бути використані для опису деяких особливостей популяції, таких як поширеність захворювання, але не можуть довести причини та наслідки. Лонгітюдні дослідження відрізняються від них тим, що проводять серію спостережень кілька разів над представниками досліджуваної сукупності протягом певного періоду. (uk)
 • En tvärsnittsstudie (även tvärsnittsundersökning eller cross-sectionell studie, en. cross sectional study) är en vetenskaplig undersökning av ett antal personer som utförs vid ett enda tillfälle. Den ger alltså en bild av en population vid en viss tidpunkt eller under ett kort tidsintervall. Övriga undersökningar är endera prospektiva eller retrospektiva. Med en tvärsnittsstudie kan man till exempel mäta prevalens av en viss sjukdom. Om man även mäter exponering för misstänkta sjukdomsframkallande ämnen eller mediciner kan det undersökas om exponeringen oftare förekommer bland sjuka än bland friska, man kan dock inte reda ut om sjukdomen eller exponeringen kom först. I en tvärsnittsstudie använder man sig av flera fall samtidigt vid ett undersökningstillfälle, man vill även kunna generalisera d.v.s. att studien ska representera hela den population man avser att mäta. Detta kan vara användbart för t.ex. företag som via enkäter och marknadsundersökningar vill kunna undersöka sätt att marknadsföra sina produkter. Man bör vara uppmärksam på att tvärsnittsstudier innebär risk för skensamband. Det föreligger en betydande skillnad gentemot longitudinella studier i och med att longitudinella studier undersöker subjekten under en lång tidsperiod. (sv)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 1557627 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 10464 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1089423602 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • الدراسة المستعرضة أو دراسة مقطعية أو استقصاء مقطعي في البحث الطبي والعلوم الاجتماعية هي نوع من أنواع الدراسة بالملاحظة تجمع فيها البيانات في نقطة زمنية واحدة. يقصد من الدراسات المستعرضة في البحث الطبي الحصول على البيانات من كافة العينة الإحصائية الخاضعة للدراسة وذلك بخلاف دراسة الحالات والشواهد case-control studies، والتي تركز على الأفراد الذين لديهم خواص معينة مميزة (شواهد). بالتالي فإن الدراسات المستعرضة هي أبحاث وصفية (وهي ليست دراسات طولية أو تجريبية)، وهي تفيد في تحديد نسبة الأرجحية وكذلك الخطر النسبي (أو الاختطار النسبي) Relative risk والمطلق لانتشار الأوبئة. (ar)
 • In der empirischen Forschung spricht man von einem Querschnitt (z. T. englisch Cross-sectional data), von einer Querschnitt(s)studie, Querschnittsuntersuchung, Querschnittsanalyse oder einem Querschnittsdesign, wenn eine empirische Untersuchung (beispielsweise eine Befragung oder Inhaltsanalyse) einmalig durchgeführt wird. Im Unterschied zum Querschnittsdesign wird eine Längsschnittstudie mehrmals hintereinander durchgeführt. (de)
 • Un estudio transversal (también, estudio de prevalencia o estudio vertical; en inglés cross-sectional study o cross sectional survey) es un estudio estadístico, demográfico y epidemiológico, utilizado en las ciencias sociales y en las ciencias de la salud. Se trata de un tipo de estudio observacional y descriptivo que mide a la vez la prevalencia de la exposición y del efecto en una muestra poblacional en un solo momento temporal; es decir, permite estimar la magnitud y distribución de una enfermedad en un momento dado. Los estudios transversales, frente a los estudios longitudinales, confunden los efectos de edad y de cohorte, pueden no diferenciar si la causa de un cambio está en las diferencias de edad o en las diferencias en el momento del nacimiento.​ (es)
 • Anailís ghrafach nó staitistiúil ag pointe ama ar leith is ea anailís thrasghearrthach, ar na gaoil idir dhá athróg nó breis (mar shampla, idir grúpa samplach de ghnólachtaí, de thíortha nó d'athróg éigin eile). (ga)
 • 横断(的)研究(おうだん(てき)けんきゅう、Cross-sectional study, transverse study, prevalence study とも呼ばれる)とは、医学研究、社会科学、生物学におけるの一種で、ある特定の時点における母集団または代表的な部分集合からのデータ、すなわちを分析する研究デザインである。 経済学では、ある時点でのある独立変数と従属変数との因果関係の有無とその大きさを明らかにするために、を用いた研究が行われる。時系列分析とは異なり、1つまたは複数の経済集合体の活動を1時点で見るものである。 医学研究では、通常、横断研究では対象となる集団全体のデータを提供する事を目的とする点が、特定の疾患を発症した人のみを対象としてその人とマッチしたサンプル(多くの場合、極少数の人)とを比較する症例対照研究とは異なる。横断研究は、記述的な研究である(縦断的でも実験的でもない)。症例対照研究と異なり、オッズ比だけでなく、絶対リスクや有病率からの相対リスク((PRR)と呼ばれることもある)を記述する目的に用いる事が出来る。病気の有病率など、母集団の特徴を説明するのに用いられる事もあるが、因果関係を証明する事は出来ない。縦断研究は、この2つの研究とは異なり、調査対象となる集団の構成員について、一定期間に亘って2回以上の観察を行うものである。 (ja)
 • Průřezová studie (Cross-sectional study) odhaduje hodnotu prevalence, proto se někdy nazývá prevalenční studie (prevalence study), současně zjišťuje, kdo a kdy onemocněl. Jedná se o matematickou analýzu dat získaných ze dvou a více nezávislých zdrojů. Sleduje se sezónnost výskytu nemoci a demografické skupiny nejvíce náchylné k nemoci.Výhodou těchto studií je rychlost a cenová dostupnost, slabinou je neschopnost dokázat RF nemoci (jen ho zpřesňujeme). Porovnáním prevalencí počítáme hodnotu RF. Prevalenční studii lze použít jako deskriptivní i analytickou. Je levná a rychlá. (cs)
 • In medical research, social science, and biology, a cross-sectional study (also known as a cross-sectional analysis, transverse study, prevalence study) is a type of observational study that analyzes data from a population, or a representative subset, at a specific point in time—that is, cross-sectional data. (en)
 • Penelitian potong lintang atau kajian lintas seksional (bahasa Inggris: cross-sectional study) adalah jenis penelitian observasional yang mengamati data-data populasi atau sampel satu kali saja pada saat yang sama (data potong lintang). Penelitian ini memberi potret populasi atau sampel pada satu titik waktu tertentu. Sebagai contoh, dalam penelitian kedokteran, jenis penelitian ini mengamati hubungan antara faktor-faktor risiko dengan dampaknya dengan cara mengukur korelasi faktor dan dampak tersebut pada saat yang sama. Penelitian potong lintang berbeda dengan penelitian longitudinal yang mengamati subjek dalam periode tertentu. Penelitian potong lintang memiliki kelemahan di antaranya nilai prediksi (daya ramalnya) lebih lemah dibandingkan penelitian lain, misalnya penelitian kasus-kont (in)
 • Une analyse transversale constitue une classe de méthode de recherche qui concerne l'observation d'une population dans sa globalité (ou d'un échantillon représentatif), à un instant donné dans le temps. Elle opère ainsi une coupe transversale de la population étudiée, et est fréquemment utilisée pour mesurer l’exposition et la morbidité d'une pathologie de façon ponctuelle. L’étude transversale permet aussi de calculer la prévalence de la maladie. Parmi ses avantages, on peut citer : un faible coût de réalisation, une courte durée de réalisation, un établissement correct de la prévalence. (fr)
 • Con il termine cross-section si intende un tipo di studio basato su un campionamento trasversale. Cross section è quindi uno studio condotto in un determinato tempo, prendendo una porzione di popolazione (una sezione incrociata). Gli studi cross-section forniscono solo indirettamente un'evidenza circa gli effetti del tempo e devono essere usati con grande cautela quando si traggono conclusioni circa il cambiamento. (it)
 • Badanie przekrojowe, badanie częstości choroby, badanie rozpowszechnienia choroby – rodzaj badania naukowego mającego na celu opis pewnego stanu lub zjawiska w określonym czasie. W badaniu oceniane są jednocześnie narażenie na czynnik ryzyka oraz stan chorobowy wśród przedstawicieli dobrze określonej populacji. W ten sposób otrzymuje się informacje na temat częstości i cech choroby w postaci „zdjęcia” przedstawiającego stan zdrowotny populacji w danym okresie. (pl)
 • En tvärsnittsstudie (även tvärsnittsundersökning eller cross-sectionell studie, en. cross sectional study) är en vetenskaplig undersökning av ett antal personer som utförs vid ett enda tillfälle. Den ger alltså en bild av en population vid en viss tidpunkt eller under ett kort tidsintervall. Övriga undersökningar är endera prospektiva eller retrospektiva. Man bör vara uppmärksam på att tvärsnittsstudier innebär risk för skensamband. Det föreligger en betydande skillnad gentemot longitudinella studier i och med att longitudinella studier undersöker subjekten under en lång tidsperiod. (sv)
 • Поперечное исследование или исследование методом поперечных срезов (англ. cross-sectional study) — метод психологических исследований, при котором эмпирический эксперимент проводится один раз и при этом одновременно изучаются группы людей разного возраста. Как правило, возраст испытуемых принимается за независимую переменную, а изучаемые признаки рассматриваются в зависимости от возраста. В результате эксперимента получается «моментальная» общественная картина, описывающая факты, мнения или образцы поведения на момент сбора данных. Противоположностью поперечным исследованиям являются продольные (лонгитюдные) исследования. (ru)
 • Поперечне дослідження — у , суспільних науках та біології (також відоме як дослідження поперечного перерізу, аналіз поперечного перерізу, дослідження поширеності) — це тип , яке аналізує дані із сукупності або репрезентативної підмножини, в конкретний момент часу — тобто . У економіці поперечне дослідження, як правило, передбачає використання , щоб відсортувати існування та величину причинних наслідків однієї незалежної змінної на залежну змінну, що цікавить у даний момент часу. Вони відрізняються від аналізу часових рядів, у яких поведінка однієї чи кількох відстежується у часі. (uk)
rdfs:label
 • دراسة مستعرضة (ar)
 • Prevalenční studie (cs)
 • Querschnitt (empirische Forschung) (de)
 • Estudio transversal (es)
 • Cross-sectional study (en)
 • Anailís thrasghearrthach (ga)
 • Penelitian potong-lintang (in)
 • Analyse transversale (fr)
 • Cross section (statistica) (it)
 • 横断研究 (ja)
 • 단면연구 (ko)
 • Badanie przekrojowe (pl)
 • Поперечное исследование (ru)
 • Tvärsnittsstudie (sv)
 • Поперечне дослідження (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License