An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

The phrase "carrot and stick" is a metaphor for the use of a combination of reward and punishment to induce a desired behaviour. In politics, "carrot or stick" sometimes refers to the realist concept of soft and hard power. The carrot in this context could be the promise of economic or diplomatic aid between nations, while the stick might be the threat of military action.

Property Value
dbo:abstract
 • العصا والجزرة أو مبدأ ثواب - عقاب هو تعبير مجازي لاستخدام خليط من الثواب والعقاب للحث على السلوك المرغوب.في السياسة ، تشير عبارة "العصا أو الجزرة" أحيانًا إلى المفهوم الواقعي للقوة الناعمة والقوة الصلبة. الجزرة في هذا السياق قد تكون الوعد بتقديم مساعدات اقتصادية أو دبلوماسية بين الدول ، بينما قد تكون العصا تهديدًا بعمل عسكري. مصدر هذا التعبير هي أوروبا عندما كانوا أهلها يروضون البغال والحمير باستخدام العصا والجزرة ؛ بحيث يتم مسك الجزرة بيد ووضعها أمام الحمار والعصا بيدٍ أخرى ، فسيسير الحمار إن طاوع الجزرة وإن عصى فله العصا . وذكرت مصادر أخرى أن لهذا المصطلح أصل آخر وذلك بربط الجزرة على عصا وترك هذه الجزرة تتدلى أمام الحمار ليستمر الحمار في السير ظاناً أنه سيصل للجزرة .يُذكر أن هذا المصطلح قد شاع استخدامه سياسياً ، ويُعتبر اصطلاحاً مسيئاً لمن يُستخدم ضده، إذ تُشير العصا إلى العقوبات والجزرة إلى المساعدات. (ar)
 • Zuckerbrot und Peitsche ist eine Redewendung, die eine Einflussnahme auf andere Personen umschreibt, die mit Belohnung und Strafe zugleich arbeitet. (de)
 • "Flato kaj bato" estas esperantigo de la anglalingva esprimo "carrot and a stick" (laŭvorte ankaŭ "karoto kaj bastono", kaj simile en multaj lingvoj, kiel la hispana kaj la ĉina; la hungara esprimo sonas laŭvorte "mielŝnuro kaj skurĝo"). Almenaŭ en la angla, ekzistas du interpretoj por la esprimo: aŭ temas pri "carrot ON a stick" ("stango KUN karoto / karoto FINE DE stango", t.e. truko por trompe antaŭenlogi bruton); aŭ pri "carrot AND a stick", nome "(politiko, taktiko ktp) de karoto KAJ stango/bastono" (t.e. oni logas per karoto sed samtempe minacas per eventuala puno). Laŭ la opinio de Joxemari Sarasua, eble sufiĉas la zamenhofa paro "flato kaj bato", laŭ plurlokaj aperoj en la Proverbaro Esperanta (= pe): * "uzi monon kaj admonon kaj flaton kaj baton" [pe 876.03] * "esperis flaton, —ricevis baton" [pe 883.02 ] * "batu malbonulon, li vin flatos, —kisu, li vin batos" [pe 323.06] * "komenci per flato kaj fini per bato" [421.01] Oni do povas diri "politiko de flato kaj bato", aŭ pli vastasence "doni jen flaton jen baton". La etimologio de ĉi tiu esprimo malklaras, sed ŝajnas, ke ĝi montriĝas sufiĉe internacia. (eo)
 • The phrase "carrot and stick" is a metaphor for the use of a combination of reward and punishment to induce a desired behaviour. In politics, "carrot or stick" sometimes refers to the realist concept of soft and hard power. The carrot in this context could be the promise of economic or diplomatic aid between nations, while the stick might be the threat of military action. (en)
 • 飴と鞭(あめとむち、独: Zuckerbrot und Peitsche 片仮名: ツカブロト ウント パイチャ)とは、為政者の人民懐柔策で、一方では弾圧法規を制定すると共に、一方では生活に役に立つ政策を実施することである。鞭を前者に、飴を後者に例えた言葉である。ただしドイツ語の Zuckerbrot は、厳密には〈菓子パン〉を指す。 ドイツ帝国の「鉄血宰相」ビスマルクによる政策を評価した言葉が定着したものである。 英語では同じ意味で人参と棒(英: carrot and stick)という。 (ja)
 • Metoda kija i marchewki – metoda wywierania wpływu, w której groźby (symbolizowane przez kij) są wymieszane z oferowanymi korzyściami (marchewka). W teorii motywacji jako kij i marchewka określa się bodźce negatywne i pozytywne wpływające na motywację. Zwraca się jednak uwagę, że jakkolwiek metoda ta jest czasami konieczna, w dłuższym okresie stanowi czynnik demotywujący. (pl)
 • Метод поощрения и наказания, широко известный как метод «кнута и пряника», — метод совмещения различных способов воздействия или стимулирования: негативного («кнут») и позитивного («пряник»). Метод поощрения и наказания применяется в педагогике, однако также используется в политике («жёсткая сила»), менеджменте, психологии и других областях. В расследовательской практике правоохранительных органов метод кнута и пряника известен как «добрый и злой следователь». Выражение «кнут и пряник» в той или иной форме присутствует в разных языках. В русской публицистике это выражение появляется на рубеже XIX—XX вв., первоначально в форме «плеть и пряник» (как калька с немецкого языка, иногда на языке оригинала «Peitsche und Zuckerbrot», например В.Ленин в «Проекте программы нашей партии» упоминает и само немецкое выражение, и кальку, считая «пряником» «подачки тем, кто из-за частичных и отдельных улучшений материального положения отказывается от своих политических требований»). В английском языке используется в форме «морковка и палка» («carrot and stick»), ассоциируясь со способами, которыми можно заставить двигаться упрямого осла. Данный метод мотивирования персонала является одним из древнейших и в усовершенствованной форме (в частности, основоположник научной организации труда Ф.Тейлор попытался повысить эффективность «пряника», предложив оплачивать труд пропорционально произведённой продукции) используется многими руководителями по сей день. При этом считается, что в настоящее время метод малоэффективен Социальный психолог Дуглас Макгрегор считает, что метод «кнута и пряника» работает хорошо, только если у человека не удовлетворены базовые потребности — в безопасности и еде. При достижении же адекватного уровня существования появляются потребности более высокого уровня, например, в любви и самоуважении, которые делают метод неэффективным. Кроме того, у человека могут иметься особые обстоятельства, при которых потребности высокого уровня не подавляются неудовлетворённостью базовых потребностей. (ru)
 • 胡蘿蔔加大棒(英語:Carrot and Stick),或譯為紅蘿蔔加巨棒、飴與鞭、恩威並濟、軟硬兼施,是美國總統西奥多·罗斯福(老羅斯福)的觀點。是一種以“獎勵”(胡蘿蔔)與“懲罰”(“大棒政策”),賞罰併進的一種兩手策略,亦稱「獨裁者的恩威並用」。 (zh)
 • Батіг та пряник або виховання методом батога та пряника — метафора та ідіома, яка характеризує себе як метод виховання або управління шляхом винагороди або покарання. Психологічно, ідіома «батіг і пряник» — сприймається дещо інакше й грубіше, ніж «нагорода і покарання». У першому випадку зазвичай розуміється покарання відкрите та явне, хоча покарання бувають і приховані, і зовсім не болісні, навіть дружні і веселі. Формулювання «нагороди і покарання» звучить м'якше і сприймається досить позитивно, у той час як жорстке формулювання «батіг і пряник» викликає досить негативні асоціації. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 3635464 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 8227 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1037172067 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdfs:comment
 • Zuckerbrot und Peitsche ist eine Redewendung, die eine Einflussnahme auf andere Personen umschreibt, die mit Belohnung und Strafe zugleich arbeitet. (de)
 • The phrase "carrot and stick" is a metaphor for the use of a combination of reward and punishment to induce a desired behaviour. In politics, "carrot or stick" sometimes refers to the realist concept of soft and hard power. The carrot in this context could be the promise of economic or diplomatic aid between nations, while the stick might be the threat of military action. (en)
 • 飴と鞭(あめとむち、独: Zuckerbrot und Peitsche 片仮名: ツカブロト ウント パイチャ)とは、為政者の人民懐柔策で、一方では弾圧法規を制定すると共に、一方では生活に役に立つ政策を実施することである。鞭を前者に、飴を後者に例えた言葉である。ただしドイツ語の Zuckerbrot は、厳密には〈菓子パン〉を指す。 ドイツ帝国の「鉄血宰相」ビスマルクによる政策を評価した言葉が定着したものである。 英語では同じ意味で人参と棒(英: carrot and stick)という。 (ja)
 • Metoda kija i marchewki – metoda wywierania wpływu, w której groźby (symbolizowane przez kij) są wymieszane z oferowanymi korzyściami (marchewka). W teorii motywacji jako kij i marchewka określa się bodźce negatywne i pozytywne wpływające na motywację. Zwraca się jednak uwagę, że jakkolwiek metoda ta jest czasami konieczna, w dłuższym okresie stanowi czynnik demotywujący. (pl)
 • 胡蘿蔔加大棒(英語:Carrot and Stick),或譯為紅蘿蔔加巨棒、飴與鞭、恩威並濟、軟硬兼施,是美國總統西奥多·罗斯福(老羅斯福)的觀點。是一種以“獎勵”(胡蘿蔔)與“懲罰”(“大棒政策”),賞罰併進的一種兩手策略,亦稱「獨裁者的恩威並用」。 (zh)
 • Батіг та пряник або виховання методом батога та пряника — метафора та ідіома, яка характеризує себе як метод виховання або управління шляхом винагороди або покарання. Психологічно, ідіома «батіг і пряник» — сприймається дещо інакше й грубіше, ніж «нагорода і покарання». У першому випадку зазвичай розуміється покарання відкрите та явне, хоча покарання бувають і приховані, і зовсім не болісні, навіть дружні і веселі. Формулювання «нагороди і покарання» звучить м'якше і сприймається досить позитивно, у той час як жорстке формулювання «батіг і пряник» викликає досить негативні асоціації. (uk)
 • العصا والجزرة أو مبدأ ثواب - عقاب هو تعبير مجازي لاستخدام خليط من الثواب والعقاب للحث على السلوك المرغوب.في السياسة ، تشير عبارة "العصا أو الجزرة" أحيانًا إلى المفهوم الواقعي للقوة الناعمة والقوة الصلبة. الجزرة في هذا السياق قد تكون الوعد بتقديم مساعدات اقتصادية أو دبلوماسية بين الدول ، بينما قد تكون العصا تهديدًا بعمل عسكري. (ar)
 • "Flato kaj bato" estas esperantigo de la anglalingva esprimo "carrot and a stick" (laŭvorte ankaŭ "karoto kaj bastono", kaj simile en multaj lingvoj, kiel la hispana kaj la ĉina; la hungara esprimo sonas laŭvorte "mielŝnuro kaj skurĝo"). Almenaŭ en la angla, ekzistas du interpretoj por la esprimo: aŭ temas pri "carrot ON a stick" ("stango KUN karoto / karoto FINE DE stango", t.e. truko por trompe antaŭenlogi bruton); aŭ pri "carrot AND a stick", nome "(politiko, taktiko ktp) de karoto KAJ stango/bastono" (t.e. oni logas per karoto sed samtempe minacas per eventuala puno). (eo)
 • Метод поощрения и наказания, широко известный как метод «кнута и пряника», — метод совмещения различных способов воздействия или стимулирования: негативного («кнут») и позитивного («пряник»). Метод поощрения и наказания применяется в педагогике, однако также используется в политике («жёсткая сила»), менеджменте, психологии и других областях. В расследовательской практике правоохранительных органов метод кнута и пряника известен как «добрый и злой следователь». (ru)
rdfs:label
 • العصا والجزرة (ar)
 • Flato kaj bato (eo)
 • Zuckerbrot und Peitsche (de)
 • Carrot and stick (en)
 • 飴と鞭 (ja)
 • Metoda kija i marchewki (pl)
 • Кнут и пряник (ru)
 • 胡蘿蔔加大棒 (zh)
 • Батіг та пряник (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License