A cadastre (also spelled cadaster) is a comprehensive land recording of the real estate or real property's metes-and-bounds of a country. In most countries, legal systems have developed around the original administrative systems and use the cadastre to define the dimensions and location of land parcels described in legal documentation. A land parcel or cadastral parcel is defined as "a continuous area, or more appropriately volume, that is identified by a unique set of homogeneous property rights".

Property Value
dbo:abstract
 • المسح العقاري (الإنجليزية: Cadastre) هو تسجيل شامل لحصص وحدود عقار في دولة ما. (ar)
 • Termín katastr znamená rejstřík či seznam a používá se v těchto významech: * soupis nemovitého majetku vytvořený pro daňové a úřední účely (Berní rula, Lánové rejstříky, , Tereziánský katastr, Josefínský katastr, Stabilní katastr), případně též instituce spravující takový rejstřík (Katastr nemovitostí České republiky) * katastr nemovitostí, katastrální kniha – soupis nemovitostí (pozemků a budov) pro jednu katastrální obec, resp. katastrální území * katastrální území – oblast vymezená nemovitostmi evidovanými ve společném katastru (katastrální knize), zpravidla je totožná s územím dnešní nebo původní obce; někdy se lidově slovem „katastr“ označuje též rozloha území obce Jsou uváděny dvě varianty původu slova: 1. * Ze spojení řeckých slov kata a stichon. Katastichon = řádek po řádce, rejstřík, seznam. Přes italské catasto a německé Kataster. 2. * Z latinského capitastrum. Caput = hlava, capitastrum = soupis podle hlav. (cs)
 • Το κτηματολόγιο είναι η γενική, ενιαία, συστηματική και διαρκώς ενημερωμένη καταγραφή της κτηματικής περιουσίας. Περιλαμβάνει τη γεωμετρική περιγραφή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε γεωτεμαχίου. Στην Ελλάδα το Εθνικό Κτηματολόγιο συντάσσεται από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε και σκοπεύει να αντικαταστήσει το ισχύον σύστημα μεταγραφών και τα Υποθηκοφυλακεία. Μέχρι σήμερα (Απρίλιος 2008) έχουν καταχωρηθεί στο Κτηματολόγιο 8,4 εκατ. στρέμματα, έχουν καταγραφεί 6,0 εκατ. δικαιώματα και λειτουργούν 97 Κτηματολογικά Γραφεία. Με τις νέες περιοχές που θα ενταχθούν στο Εθνικό Κτηματολόγιο υπολογίζεται ότι θα καλυφτούν τα 2/3 του πληθυσμού της χώρας,Θα κτηματογραφηθούν 3,1 εκατ. στρέμματα και θα καταγραφούν 6,7 εκατ. δικαιώματα. (el)
 • Ein Katasterbuch ist das Verzeichnis des Kataster, also jene Bücher, Listen und Datenbanken, in denen die Flurstücke nach Lage, Nutzung, Größe, Besitzverhältnissen usw. verzeichnet sind. Es wird – wie das gesamte Liegenschaftskataster – vom zuständigen Kataster- bzw. Vermessungsamt geführt. Es dient dem Grundbuch als amtliches Verzeichnis entsprechend dem § 2 der Grundbuchordnung. Zum Kataster gehört außer diesem "beschreibenden Teil" der "Bücher" noch das Kartenwerk (Katastermappe), das die Flurstücke maßstäblich darstellt. In der EDV werden die Katasterbücher in den meisten Bundesländern im Verfahren ALB (Automatisiertes Liegenschaftsbuch) geführt. Eine Umstellung auf das Verfahren ALKIS wird vorbereitet. (de)
 • Katastro aŭ kadastro estas oficiala registro pri terenoj aŭ aliaj nemoveblaĵoj en faktaj rilatoj, enhavanta ekz. indikojn pri situo, amplekso kaj eco de la terenoj. Laŭ Francisko Azorín Kadastro estas Statistika listo de grundoj (kampara kadastro) k. edificoj (urba kadastro), kun ilia detala priskribo k. rento. Li indikas etimologion el la latina katastrum (kadastro). (eo)
 • El catastro (derivado de la voz griega κατάστιχον, ‘registro’) inmobiliario es un registro administrativo dependiente del Estado en el que se describen los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de características especiales. Entre las características del catastro se encuentra que es un registro estadístico para determinar la extensión geográfica y riqueza de alguna demarcación y que en materia hacendaria es un apoyo para determinar el cobro de las imposiciones del estado, según lo manifestado en los registros. (es)
 • Unter Kataster wird im Allgemeinen ein Register, eine Liste oder Sammlung von Dingen oder Sachverhalten mit Raumbezug verstanden. Im engeren Sinne steht das (süddeutsch: auch der) Kataster, genauer das Liegenschaftskataster, für das landesweit flächendeckende Register sämtlicher Flurstücke (Parzellen, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) und deren Beschreibung. In einem beschreibenden Teil (Liegenschaftsbuch) und in Karten (Liegenschaftskarte/Flurkarte) werden die Flurstücke mit ihrer räumlichen Lage, Art der Nutzung und Größe sowie zusätzlich auch die auf den Flurstücken befindlichen Gebäude beschrieben. Als Liegenschaften werden in Deutschland in den Landesgesetzen die Flurstücke und Gebäude definiert. (de)
 • A cadastre (also spelled cadaster) is a comprehensive land recording of the real estate or real property's metes-and-bounds of a country. In most countries, legal systems have developed around the original administrative systems and use the cadastre to define the dimensions and location of land parcels described in legal documentation. A land parcel or cadastral parcel is defined as "a continuous area, or more appropriately volume, that is identified by a unique set of homogeneous property rights". In the United States of America, Cadastral Survey within the Bureau of Land Management (BLM) maintains records of all public lands. Such surveys often require detailed investigation of the history of land use, legal accounts, and other documents. The cadastre is a fundamental source of data in disputes and lawsuits between landowners.Land registration and cadastre are both types of land recording and complement each other. (en)
 • Katastro ondasun higiezinen zentsuari deritzo, lursailen mugak eta bestelako ezaugarriak zehazten dituena. Bertan, lursail eta eraikinen balioen zenbatespen bat ere egiten da, bertan oinarrituta horiei dagokien zerga kalkulatu ahal izateko. (eu)
 • Kadaster atau yang lebih dikenal dengan adalah sebuah sistem administrasi informasi tanah (land information system) yang berisi kepentingan-kepentingan atas tanah, yaitu hak, batasan, dan tanggung jawab (rights, restrictions, and responsibilities) dalam bentuk uraian geometrik (peta) dan daftar-daftar di suatu pemerintahan. Secara umum, kadaster dimaksudkan untuk pengelolaan hak atas tanah, , dan (land tenure,land value, and land use). Berdasarkan etimologi, Cadatre dalam bahasa Italinya “catastro” berasal dari bahasa Yunani kuno “capitastrum” (pajak berdasarkan jumlah kepala). Di Inggris disebutkan dengan istilah “capitation” artinya pajak atau fee yang dibayar menurut jumlah kepala. (in)
 • Il termine catasto (derivato dalla lingua greca κατάστιχον, o κατά στίχον, "riga per riga") viene utilizzato, in senso generale, per indicare qualsiasi rilevamento sistematico di oggetti omogenei, tipicamente accompagnato da una mappa e da un registro. Un esempio è il catasto dei terreni. Quello più noto è il catasto edilizio. Il catasto edilizio è costituito dall'insieme di documenti, mappe e atti, che descrivono i beni immobili (indicando luoghi e confini), nome dei possessori, rendite. Con le rendite si calcolano tasse e imposte. Di seguito ci si riferisce solo a questo tipo di catasto. (it)
 • Un cadastre est un registre dressant l’état de la propriété foncière d’un territoire. Le terme cadastre s’applique aussi parfois aux systèmes informatisés ayant le même objet, à l’organisation chargée de maintenir ces documents ou systèmes d’information ou même aux travaux de terrain aboutissant à la constitution de ces documents ou systèmes d’information. Par extension, on parle aussi de cadastre solaire, de cadastres des émissions ou des émetteurs de pollution, ou de cadastre vert (terme désignant parfois les documents d'urbanisme relatifs à la trame verte ou la cartographique analytique du tissu végétal urbain). (fr)
 • 地籍(ちせき、cadastre)とは、土地の登記 (registeration) に近い言葉ではあるが、一筆の土地についての現在及び過去のあらゆる情報を示す。この場合の一筆の土地とは、登記されるであろう土地(国公有地)を含む。 (ja)
 • 지적(地籍, Cadastre)은 국토의 전반에 걸쳐 일정한 사항을 국가 또는 국가의 위임을 받은 기관이 등록하여 이를 국가 또는 국가가 지정하는 기관에 비치하는 기록을 말한다. 때로는 지표면이나 공간 또는 지하를 막론하고 재정적 가치가 있는 모든 부동산 물건을 계속 유지·관리하기 위한 국가의 으로 확장해 정의하기도 한다. 토지와 관련한 물리적 현황과 법적 권리 관계 등을 등록·공시하며, 공적인 측면에서는 국토를 효율적으로 관리하며 사적인 측면에서는 일필지 단위의 토지에 대한 소유권의 보호 및 재산의 가치를 제고하는데 활용한다. 처음에는 과세를 위한 수단으로 출발였으나, 토지 소유권과 부동산 시장을 촉진하는 법지적을 통해 가격 정보, 필지 관계 정보를 기록하고 보관·제공 및 운영을 목적으로 하는 다목적 지적(Multipurpose Cadastre)으로 발전하고 있다. (ko)
 • Het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten. Tevens wordt de term gebruikt om de dienst aan te duiden die met het beheer van een dergelijk register is belast. Het kadaster is dan ook de informatiebron voor degenen die gegevens van bepaalde percelen willen weten. De herkomst van de naam kadaster is niet geheel duidelijk; het woord stamt af van het middeleeuws-Latijnse catastrum, dat afstamt van hetzij het Griekse καταστιχον (katastichon), lijst, of het Latijnse capitastrum (hoofd), een Romeinse gebaseerd op bezit van onroerend goed. (nl)
 • Kataster (w Polsce powszechnie jako kataster nieruchomości lub hist. kataster gruntowy i budynkowy) – rejestr publiczny o gruntach i budynkach (przedmioty katastru) oraz o ich właścicielach i (podmioty katastru). Najstarszy dokument katastralny w Europie został założony w Anglii w 1086 r. pod nazwą Domesday Book[potrzebny przypis]. (pl)
 • Um cadastro (do grego antigo κατάστιχον ["registro"], de κατά στίχον ["linha por linha"]) era originalmente qualquer relação de bens, móveis ou imóveis, de um determinado proprietário, feito, em regra, com o objetivo de repartir proporcionalmente as cargas fiscais. Os itens básicos que devem constar num cadastro de bens imóveis, são a localização, a identificação das estremas, a(s) área(s), e os nomes dos proprietários. Dependendo do tipo de bem, poderão ser relacionadas as rendas (principalmente em imóveis para exploração agrícola ou de extrativismo) e as medidas (dado hoje obrigatório, mas relativamente recente). O termo cadastro na língua portuguesa, por extensão de sentido, pode referir-se a qualquer registro detalhado de entidades seriais, normalmente pessoas: clientes de uma empresa ou estabelecimento comercial, alunos de uma escola, frequentadores de uma biblioteca etc. Para o registro da propriedade no Brasil utiliza-se comumente a expressão "registro de imóveis". Em Portugal, utiliza-se a expressão "cadastro predial" e "cadastro geométrico da propriedade rústica" (distintos do "registo predial", ao qual cabe a caracterização jurídica dos prédios). (pt)
 • Kataster eller kadaster (franska cadastre, av medeltidslatin catastrum eller capitastrum, av klassiskt latin capitum registrum) är ett begrepp inom förvaltningen. Kataster var ursprungligen namnet på en förteckning över dem, som var skyldiga att betala skatt per huvud eller personliga avgifter (således ungefär liktydigt med det svenska ordet "mantalslängd"), men övergick småningom till att beteckna skattelängd i allmänhet. Numera förstås i Tyskland, Österrike, Italien med flera länder med kadaster en institution eller samling av kartor, mätnings- och beskrivningshandlingar, närmast avseende jordegendomens beskattning inom ett land, men även de flesta övriga med ägande- och nyttjanderätt av jord och annan fastighet förbundna juridiska med flera förhållanden av vikt för såväl staten och andra myndigheter som för den enskilde. De i Danmark och Norge upprättade "matriklarna" över jordegendom anses som ett slags kataster. I Sverige motsvaras katastern närmast av lantmäterikartorna med beskrivningar, den av dessa sammandragna ekonomiska kartan, jordeboken, de med hypoteken förbundna domstolshandlingarna samt motsvarande institutioner och handlingar för städer, vartill kommer jordregistret, ett sammandrag av förefintliga skiftesbeskrivningar och fastighetsböcker. (sv)
 • Када́стр (фр. cadastre) — список, реестр чего-либо или кого-либо, например, землепользователей, подлежащих налогообложению. Слово происходит от средневекового лат. catastrum, то есть capitastrum (от caput — голова), означавшего регистр душ, подлежавших поголовной подати. (ru)
 • 地籍是指一个国家记载土地基本状况的簿册。其内容一般包括土地的位置、界址、权属、质量、数量和用途等,有时还包括土地等级、地价及有关文件、数据和图件。地籍是由国家建立和管理的,其核心内容就是土地的权属。土地為立國之基礎,亦為國計民生之所繫。孟子滕文公篇有曰:「仁政必自經界始」,又曰「經界正則庶民興」,由此可知地籍釐整之重要性。地政為庶政之母,地籍之正確性影響人民權益甚鉅,亦為政府各項施政之基礎依據所在。 (zh)
 • Када́стр (фр. Cadastre; рос. кадастр; англ. cadastre; нім. Kataster, Grundbuch n, Flurbuch n) — упорядкована геоінформаційна система про правове, природне, господарське, економічне та просторове положення об'єктів, що підлягають обліку в системі відповідного рівня управління. Кадастри є різновидом інформаційних систем, які повинні використовуватися в процесі здійснення державного управління. Кадастровому обліку може підлягати інформація про стан різних об'єктів. Серед них можна назвати: кадастри природних ресурсів (земельний, водний, лісовий, рослинний, тваринний та інші), містобудівний кадастр, кадастр нерухомості, екологічні кадастри (кадастри відходів, кадастри небезпечних відходів, кадастр лавин, кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів та інші) (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 2377056 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 15358 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 984391108 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • المسح العقاري (الإنجليزية: Cadastre) هو تسجيل شامل لحصص وحدود عقار في دولة ما. (ar)
 • Το κτηματολόγιο είναι η γενική, ενιαία, συστηματική και διαρκώς ενημερωμένη καταγραφή της κτηματικής περιουσίας. Περιλαμβάνει τη γεωμετρική περιγραφή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε γεωτεμαχίου. Στην Ελλάδα το Εθνικό Κτηματολόγιο συντάσσεται από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε και σκοπεύει να αντικαταστήσει το ισχύον σύστημα μεταγραφών και τα Υποθηκοφυλακεία. Μέχρι σήμερα (Απρίλιος 2008) έχουν καταχωρηθεί στο Κτηματολόγιο 8,4 εκατ. στρέμματα, έχουν καταγραφεί 6,0 εκατ. δικαιώματα και λειτουργούν 97 Κτηματολογικά Γραφεία. Με τις νέες περιοχές που θα ενταχθούν στο Εθνικό Κτηματολόγιο υπολογίζεται ότι θα καλυφτούν τα 2/3 του πληθυσμού της χώρας,Θα κτηματογραφηθούν 3,1 εκατ. στρέμματα και θα καταγραφούν 6,7 εκατ. δικαιώματα. (el)
 • Katastro aŭ kadastro estas oficiala registro pri terenoj aŭ aliaj nemoveblaĵoj en faktaj rilatoj, enhavanta ekz. indikojn pri situo, amplekso kaj eco de la terenoj. Laŭ Francisko Azorín Kadastro estas Statistika listo de grundoj (kampara kadastro) k. edificoj (urba kadastro), kun ilia detala priskribo k. rento. Li indikas etimologion el la latina katastrum (kadastro). (eo)
 • El catastro (derivado de la voz griega κατάστιχον, ‘registro’) inmobiliario es un registro administrativo dependiente del Estado en el que se describen los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de características especiales. Entre las características del catastro se encuentra que es un registro estadístico para determinar la extensión geográfica y riqueza de alguna demarcación y que en materia hacendaria es un apoyo para determinar el cobro de las imposiciones del estado, según lo manifestado en los registros. (es)
 • Unter Kataster wird im Allgemeinen ein Register, eine Liste oder Sammlung von Dingen oder Sachverhalten mit Raumbezug verstanden. Im engeren Sinne steht das (süddeutsch: auch der) Kataster, genauer das Liegenschaftskataster, für das landesweit flächendeckende Register sämtlicher Flurstücke (Parzellen, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) und deren Beschreibung. In einem beschreibenden Teil (Liegenschaftsbuch) und in Karten (Liegenschaftskarte/Flurkarte) werden die Flurstücke mit ihrer räumlichen Lage, Art der Nutzung und Größe sowie zusätzlich auch die auf den Flurstücken befindlichen Gebäude beschrieben. Als Liegenschaften werden in Deutschland in den Landesgesetzen die Flurstücke und Gebäude definiert. (de)
 • Katastro ondasun higiezinen zentsuari deritzo, lursailen mugak eta bestelako ezaugarriak zehazten dituena. Bertan, lursail eta eraikinen balioen zenbatespen bat ere egiten da, bertan oinarrituta horiei dagokien zerga kalkulatu ahal izateko. (eu)
 • Il termine catasto (derivato dalla lingua greca κατάστιχον, o κατά στίχον, "riga per riga") viene utilizzato, in senso generale, per indicare qualsiasi rilevamento sistematico di oggetti omogenei, tipicamente accompagnato da una mappa e da un registro. Un esempio è il catasto dei terreni. Quello più noto è il catasto edilizio. Il catasto edilizio è costituito dall'insieme di documenti, mappe e atti, che descrivono i beni immobili (indicando luoghi e confini), nome dei possessori, rendite. Con le rendite si calcolano tasse e imposte. Di seguito ci si riferisce solo a questo tipo di catasto. (it)
 • 地籍(ちせき、cadastre)とは、土地の登記 (registeration) に近い言葉ではあるが、一筆の土地についての現在及び過去のあらゆる情報を示す。この場合の一筆の土地とは、登記されるであろう土地(国公有地)を含む。 (ja)
 • 지적(地籍, Cadastre)은 국토의 전반에 걸쳐 일정한 사항을 국가 또는 국가의 위임을 받은 기관이 등록하여 이를 국가 또는 국가가 지정하는 기관에 비치하는 기록을 말한다. 때로는 지표면이나 공간 또는 지하를 막론하고 재정적 가치가 있는 모든 부동산 물건을 계속 유지·관리하기 위한 국가의 으로 확장해 정의하기도 한다. 토지와 관련한 물리적 현황과 법적 권리 관계 등을 등록·공시하며, 공적인 측면에서는 국토를 효율적으로 관리하며 사적인 측면에서는 일필지 단위의 토지에 대한 소유권의 보호 및 재산의 가치를 제고하는데 활용한다. 처음에는 과세를 위한 수단으로 출발였으나, 토지 소유권과 부동산 시장을 촉진하는 법지적을 통해 가격 정보, 필지 관계 정보를 기록하고 보관·제공 및 운영을 목적으로 하는 다목적 지적(Multipurpose Cadastre)으로 발전하고 있다. (ko)
 • Kataster (w Polsce powszechnie jako kataster nieruchomości lub hist. kataster gruntowy i budynkowy) – rejestr publiczny o gruntach i budynkach (przedmioty katastru) oraz o ich właścicielach i (podmioty katastru). Najstarszy dokument katastralny w Europie został założony w Anglii w 1086 r. pod nazwą Domesday Book[potrzebny przypis]. (pl)
 • Када́стр (фр. cadastre) — список, реестр чего-либо или кого-либо, например, землепользователей, подлежащих налогообложению. Слово происходит от средневекового лат. catastrum, то есть capitastrum (от caput — голова), означавшего регистр душ, подлежавших поголовной подати. (ru)
 • 地籍是指一个国家记载土地基本状况的簿册。其内容一般包括土地的位置、界址、权属、质量、数量和用途等,有时还包括土地等级、地价及有关文件、数据和图件。地籍是由国家建立和管理的,其核心内容就是土地的权属。土地為立國之基礎,亦為國計民生之所繫。孟子滕文公篇有曰:「仁政必自經界始」,又曰「經界正則庶民興」,由此可知地籍釐整之重要性。地政為庶政之母,地籍之正確性影響人民權益甚鉅,亦為政府各項施政之基礎依據所在。 (zh)
 • Када́стр (фр. Cadastre; рос. кадастр; англ. cadastre; нім. Kataster, Grundbuch n, Flurbuch n) — упорядкована геоінформаційна система про правове, природне, господарське, економічне та просторове положення об'єктів, що підлягають обліку в системі відповідного рівня управління. Кадастри є різновидом інформаційних систем, які повинні використовуватися в процесі здійснення державного управління. Кадастровому обліку може підлягати інформація про стан різних об'єктів. Серед них можна назвати: кадастри природних ресурсів (земельний, водний, лісовий, рослинний, тваринний та інші), містобудівний кадастр, кадастр нерухомості, екологічні кадастри (кадастри відходів, кадастри небезпечних відходів, кадастр лавин, кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів та інші) (uk)
 • Termín katastr znamená rejstřík či seznam a používá se v těchto významech: * soupis nemovitého majetku vytvořený pro daňové a úřední účely (Berní rula, Lánové rejstříky, , Tereziánský katastr, Josefínský katastr, Stabilní katastr), případně též instituce spravující takový rejstřík (Katastr nemovitostí České republiky) * katastr nemovitostí, katastrální kniha – soupis nemovitostí (pozemků a budov) pro jednu katastrální obec, resp. katastrální území * katastrální území – oblast vymezená nemovitostmi evidovanými ve společném katastru (katastrální knize), zpravidla je totožná s územím dnešní nebo původní obce; někdy se lidově slovem „katastr“ označuje též rozloha území obce (cs)
 • Ein Katasterbuch ist das Verzeichnis des Kataster, also jene Bücher, Listen und Datenbanken, in denen die Flurstücke nach Lage, Nutzung, Größe, Besitzverhältnissen usw. verzeichnet sind. Es wird – wie das gesamte Liegenschaftskataster – vom zuständigen Kataster- bzw. Vermessungsamt geführt. Es dient dem Grundbuch als amtliches Verzeichnis entsprechend dem § 2 der Grundbuchordnung. Zum Kataster gehört außer diesem "beschreibenden Teil" der "Bücher" noch das Kartenwerk (Katastermappe), das die Flurstücke maßstäblich darstellt. (de)
 • A cadastre (also spelled cadaster) is a comprehensive land recording of the real estate or real property's metes-and-bounds of a country. In most countries, legal systems have developed around the original administrative systems and use the cadastre to define the dimensions and location of land parcels described in legal documentation. A land parcel or cadastral parcel is defined as "a continuous area, or more appropriately volume, that is identified by a unique set of homogeneous property rights". (en)
 • Un cadastre est un registre dressant l’état de la propriété foncière d’un territoire. Le terme cadastre s’applique aussi parfois aux systèmes informatisés ayant le même objet, à l’organisation chargée de maintenir ces documents ou systèmes d’information ou même aux travaux de terrain aboutissant à la constitution de ces documents ou systèmes d’information. (fr)
 • Kadaster atau yang lebih dikenal dengan adalah sebuah sistem administrasi informasi tanah (land information system) yang berisi kepentingan-kepentingan atas tanah, yaitu hak, batasan, dan tanggung jawab (rights, restrictions, and responsibilities) dalam bentuk uraian geometrik (peta) dan daftar-daftar di suatu pemerintahan. Secara umum, kadaster dimaksudkan untuk pengelolaan hak atas tanah, , dan (land tenure,land value, and land use). (in)
 • Het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten. Tevens wordt de term gebruikt om de dienst aan te duiden die met het beheer van een dergelijk register is belast. Het kadaster is dan ook de informatiebron voor degenen die gegevens van bepaalde percelen willen weten. (nl)
 • Um cadastro (do grego antigo κατάστιχον ["registro"], de κατά στίχον ["linha por linha"]) era originalmente qualquer relação de bens, móveis ou imóveis, de um determinado proprietário, feito, em regra, com o objetivo de repartir proporcionalmente as cargas fiscais. O termo cadastro na língua portuguesa, por extensão de sentido, pode referir-se a qualquer registro detalhado de entidades seriais, normalmente pessoas: clientes de uma empresa ou estabelecimento comercial, alunos de uma escola, frequentadores de uma biblioteca etc. (pt)
 • Kataster eller kadaster (franska cadastre, av medeltidslatin catastrum eller capitastrum, av klassiskt latin capitum registrum) är ett begrepp inom förvaltningen. Kataster var ursprungligen namnet på en förteckning över dem, som var skyldiga att betala skatt per huvud eller personliga avgifter (således ungefär liktydigt med det svenska ordet "mantalslängd"), men övergick småningom till att beteckna skattelängd i allmänhet. Numera förstås i Tyskland, Österrike, Italien med flera länder med kadaster en institution eller samling av kartor, mätnings- och beskrivningshandlingar, närmast avseende jordegendomens beskattning inom ett land, men även de flesta övriga med ägande- och nyttjanderätt av jord och annan fastighet förbundna juridiska med flera förhållanden av vikt för såväl staten och andr (sv)
rdfs:label
 • المسح العقاري (ar)
 • Katastr (cs)
 • Cadastre (en)
 • Katasterbuch (de)
 • Kataster (de)
 • Κτηματολόγιο (el)
 • Katastro (eo)
 • Catastro (es)
 • Katastro (eu)
 • Cadastre (fr)
 • Kadaster (in)
 • Catasto (it)
 • 地籍 (ja)
 • 지적 (ko)
 • Kadaster (nl)
 • Kataster nieruchomości (pl)
 • Cadastro (pt)
 • Кадастр (ru)
 • Kataster (sv)
 • Кадастр (uk)
 • 地籍 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:occupation of
is dbo:profession of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:profession of
is foaf:primaryTopic of