An Entity of Type: building, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A business cluster is a geographic concentration of interconnected businesses, suppliers, and associated institutions in a particular field. Clusters are considered to increase the productivity with which companies can compete, nationally and globally. Accounting is a part of the business cluster. In urban studies, the term agglomeration is used. Clusters are also important aspects of strategic management.

Property Value
dbo:abstract
 • Un clúster, districte industrial o clúster industrial, en l'àmbit econòmic, és una concentració geogràfica d'empreses, institucions i agents relacionades amb un determinat mercat, producte o sector industrial. Aquesta agrupació crea unes economies de concentració que proporciona avantatges competitius. Segons Michael E. Porter és un grup nombrós d'empreses i institucions, totes elles relacionades amb la mateixa activitat econòmica i en el mateix entorn geogràfic. Ja el 1890 Alfred Marshall va parlar del districtes industrials com a concentracions sectorials en un territori concret. Així mateix, el professor Giacomo Becattini ha tractat desenvolupat en profunditat l'estudi d'aquest fenomen en el context italià. Però aquest concepte, rebatejat com a clúster, ha estat popularitzat pel professor Michael Porter al llibre "The Competitive Advantage of Nations". Paul Krugman, des del comerç internacional també ha fet notar la importància de la geografia. No obstant això, és un fenomen que, amb altres denominacions menys populars, ha estat profusament estudiat amb anterioritat per l'economia territorial. Els clústers es beneficien de l'aparició d'economies d'aglomeració, que es manifesten en forma d'una sèrie d'avantatges per a les seves empreses. La presència d'un mercat prou ample de mà d'obra qualificada facilita la contractació de les empreses i permet que les pràctiques es difonguin entre el sector. Aquesta alta densitat també ajuda a la creació d'institucions de formació i recerca especialitzades, així com a l'aparició d'uns valors i un context social que transmeten el coneixement tàcit, tant de tipus tècnic com empresarial, i una cultura que afavoreix l'emulació i la competència. Finalment, la concentració sectorial permet que les empreses del sector diversifiquin els seus riscos derivats de la cadena de subministrament, en existir una base de proveïdors prou ampla. En el món existeixen molts clústers d'indústries, com Silicon Valley en la informàtica i biotecnologia, Detroit en automoció o Bangalore en software. Catalunya havia estat un clúster tèxtil d'importància (Barcelona, Sabadell, Terrassa). En l'actualitat hi té diversos clústers destacables: d'automoció, editorial i de mitjans de comunicació, químic (Tarragona), entre d'altres. Els clústers són objecte d'atenció per part de les polítiques industrials, a través de polítiques específiques de base territorial, entre les que figuren la creació de xarxes sectorials d'empreses, instituts de recerca i formació especialitzats i la promoció de models d'innovació oberta. Amb aquesta darrera es fomenta el repartiment de costos de desenvolupament entre conjunts d'empreses, permetent-los de realitzar projectes més ambiciosos del que la seva capacitat financera individual els permetria. (ca)
 • A business cluster is a geographic concentration of interconnected businesses, suppliers, and associated institutions in a particular field. Clusters are considered to increase the productivity with which companies can compete, nationally and globally. Accounting is a part of the business cluster. In urban studies, the term agglomeration is used. Clusters are also important aspects of strategic management. (en)
 • Cluster (englisch, deutsch Traube, Schwarm) sind in den Wirtschaftswissenschaften der Anglizismus für Netzwerke von Produzenten, Zulieferern, Forschungseinrichtungen (z. B. Hochschulen), Dienstleistern (z. B. Design- und Ingenieurbüros), Handwerkern und verbundenen Institutionen (z. B. Handelskammern) mit einer gewissen regionalen Nähe zueinander, die über gemeinsame Austauschbeziehungen entlang einer Wertschöpfungskette (z. B. Automobilproduktion) entstehen oder die sich aufgrund gemeinsamer günstiger Standortfaktoren regional ballen. Die Mitglieder stehen dabei über Liefer- oder Wettbewerbsbeziehungen oder gemeinsame Interessen miteinander in Beziehung. (de)
 • Un clúster industrial (o simplemente clúster) es un concepto nacido a principios de la década de los 90 como herramienta para el análisis de aquellos factores que permiten a una industria específica incorporar nuevos eslabones en su cadena productiva, los factores que determinan el uso de nuevas tecnologías en sus procesos, y los factores determinantes de la generación de actividades de aglomeración.​ Estas ideas provienen del trabajo pionero de Michael Porter y colaboradores,​ quienes analizan la adquisición —por parte de concentraciones territoriales de empresas— de ventajas comparativas en ciertos sectores del comercio manufacturero mundial.​ En este contexto, Porter define «clúster» como concentraciones de empresas e instituciones interconectadas en un campo particular para la competencia,​ pudiéndose observar en el mundo gran variedad de clústeres en industrias como la automotriz, tecnologías de la información, turismo, servicios de negocios, minería, petróleo y gas, productos agrícolas, transporte, productos manufactureros y logística, entre otros. Desde el trabajo pionero de Porter sin embargo, han aparecido una gran variedad de investigaciones, enfoques y perspectivas de análisis, lo que en la práctica no permite afirmar a priori una definición que satisfaga o reúna los elementos que cada autor considera como relevantes; en efecto, «(...) existe un amplio abanico de variedades de conceptos de organización territorial que reciben el nombre genérico de clúster, si bien existen importantes matices que (…) conducen a fenómenos de concentración con importantes rasgos diferenciales» (Dalmau y Hervás, 2005, p. 16).​ En lo que sí la mayoría coincide es en que el análisis clúster es un instrumento analítico de gran utilidad a la hora de describir la complejidad de las actividades productivas y para comprender la relación que éstas tienen con el territorio,​ aunque algunos autores indican que se podría apreciar una convergencia de definiciones con la de distrito industrial de Marshall.​ Sin embargo, es posible indicar algunas definiciones representativas de lo que es un clúster, además de algunos elementos inherentes a su conceptualización, pudiéndose agrupar en tres grandes grupos: clústeres industriales, clústeres regionales y distritos industriales,​ que difieren en las metodologías desarrolladas para afrontar su análisis. (es)
 • Enpresa-klusterraren definizioa, elkarri konektatutako negozioen, hornitzaileen zein zerbitzu-emaileen, eta arlo espezifiko baten jarduten duten erakunde espezializatuen kontzentrazio geografikoa da. Klusterren bidez helburua produktibitatea handitzea da, enpresek nazio mailan eta mundu mailan hobeto lehia dezaten. (eu)
 • Une grappe d'entreprises, appelée aussi grappe industrielle, pôle de compétitivité ou cluster (anglicisme utilisé par une partie des publications francophones), est une concentration d’entreprises et d’institutions interreliées dans un domaine particulier sur un territoire géographique. Les grappes couvrent un ensemble d’industries liées et d’autres entités importantes pour la compétitivité. Elles comprennent, par exemple, des fournisseurs de produits spécialisés comme des composantes, de la machinerie, des services et des fournisseurs d’infrastructures spécialisées. Par exemple, la Silicon Valley contient au moins deux grappes industrielles, l'une spécialisée dans la fabrication de matériel électronique et l'autre dans la production de logiciels. Concrètement, il s'agit d'une région, généralement urbanisée, où s'accumulent des savoir-faire dans un domaine technique donné, lesquels peuvent procurer un avantage compétitif à l'échelle internationale une fois atteinte une masse critique. La croissance économique générée tend à se propager aux autres activités locales, notamment dans les services et la sous-traitance. Les grappes vont au-delà des canaux de distribution et des consommateurs ; elles s’étendent latéralement à des fabricants de produits complémentaires et à des entreprises liées par les compétences, la technologie ou des intrants communs. Enfin, plusieurs grappes comprennent des institutions gouvernementales ou autres, telles que des universités, les agences, les instituts de formation et les associations d’affaires. (fr)
 • Een cluster, ook wel industrieel district genoemd, is een geografische locatie of regio waarin een groep bedrijven en andere instanties (zoals universiteiten) binnen een bepaald vakgebied bij elkaar in de buurt gevestigd zijn. Een bekend voorbeeld van een cluster is Silicon Valley in Californië. (nl)
 • Klaster (ang. industrial cluster, business cluster) – skoncentrowana przestrzennie (geograficznie) grupa przedsiębiorstw pochodzących z tego samego lub pokrewnych sektorów, a także instytucji i organizacji, powiązanych ze sobą siecią pionowych i poziomych zależności, konkurujących i współpracujących ze sobą. Obecność w klastrze daje przedsiębiorstwom szereg korzyści i pozwala wzmocnić ich przewagę konkurencyjną. (pl)
 • Ett näringslivskluster eller bara kluster är en geografiskt avgränsad miljö, inom vars "gränser" företag inom liknande branscher, under konkurrens och samverkan, producerar en "speciell" slutprodukt. Kluster startar ofta som företagsnätverk där det primära syftet är att skapa gemensamma samarbetsområden eller plattformar utifrån vilka man kan skapa kostnadsbesparingar såsom inköpssamverkan eller gemensam profilering. På sikt kan dock nätverket komma att utveckla gemensamma produkter eller sälja in sig till nya kunder och nya marknader. När företagen börjar skapa värden för varandra börjar klustringen att ta form. Exempel på kluster är Silicon Valley utanför San Francisco i USA och Kista i Stockholm, Sverige. Positiva effekter av klustring: 1. * Klustring ökar tillgång på spetskompetens, människor flyttar till platser där det finns en arbetsmarknad och möjlighet till karriär inom sitt område. 2. * Klustring stimulerar till innovation, kunskapsutveckling och kunskapsutbyte eftersom människor kan röra sig mellan företagen i klustret; kunskap delas och utvecklas på detta sätt. 3. * Klustring reducerar kostnader och ökar produktivitet eftersom fler gör samma sak. Detta innebär specialisering och den regionala konkurrensen ökar. 4. * Klustring skapar en självgenererande kritisk massa för tillväxt. För att bibehålla detta måste dock klustret uppgradera och förnya sig.[källa behövs] (sv)
 • Um cluster, no mundo da indústria, é uma concentração de empresas que se comunicam por possuírem características semelhantes e coabitarem no mesmo local. Elas colaboram entre si e, assim, tornam-se mais eficientes. Este conceito foi popularizado pelo economista Michel E. Porter no ano 1990, no seu livro Competitive Advantages of Nations ("As vantagens competitivas das nações"). No mundo existem diversos clusters industriais ligados a sectores como o automóvel as tecnologias da informação, turismo, industria audiovisual, transporte, logística, agricultura ou pesca entre outros. Exemplos de clusters são Silicon Valley, na área da Califórnia (Estados Unidos) onde se concentram um grande número de empresas de tecnologia (microelectrónica, tecnologias da informação e biotecnologia) ou o Kista na Suécia. A cooperação entre empresas tem, no ultimo ano, proliferado por variadas áreas de negocio. De forma resumida podemos agrupar as razões e motivações principais em dois grandes grupos:a necessidade de conseguir maior flexibilidade e por outro lado a procura de maior eficiência na satisfação de uma oportunidade temporária. Este fenómeno tem tido uma maior evolução nas pequenas e medias empresas com limitada disponibilidade de recursos (financeiros, tecnológicos, produtivos, humanos) e com actividades complementares. Em geral a cooperação entre empresas pode ser de dois tipos:- Cooperação Horizontal: Envolve geralmente acordos de longo prazo entre empresas do mesmo sector que originam as denominadas “alianças estratégicas”;- Cooperação vertical: Envolve diferentes entidades da cadeia de fornecimento, nomeadamente, fornecedores, fabricantes, distribuidores e clientes. (pt)
 • Кластер — термін має різні значення в економіці і різне смислове навантаження в різних куточках Європи. Кластери варіюють від невеликих мереж малих, середніх підприємств у обмежених географічних зонах до "мега-кластерів" у Данії або Фінляндії, які складають значну частину економіки. (uk)
 • Кла́стер (англ. cluster) — взаимозаменяемый элемент самодостаточной локализованной сферы производства или услуг определённого направления. Экономический кластер — сконцентрированная на некоторой территории группа взаимосвязанных организаций (компаний, корпораций, университетов, банков и проч.): поставщиков продукции, комплектующих и специализированных услуг, инфраструктуры, научно-исследовательских институтов, вузов и других организаций, взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом. Кластер обладает свойствами взаимной конкуренции его участников, кооперации его участников, формирования уникальных компетенций региона, формированием концентрации предприятий и организаций на определённой территории. Кластеры являются одной из форм взаимодействия организаций и социальных групп в рамках совместной цепочки ценности. Кластеры следует отличать от холдингов, профессиональных ассоциаций, технопарков, индустриальных парков и округов, региональных инновационных систем, территориально-производственных комплексов, промышленных агломераций. Кластерной инициативой называется управляемый процесс создания и развития кластера.Кластерной политикой называется процесс стимуляции роста кластеров и кластерных инициатив государственными и общественными организациями. (ru)
 • 商业集群(英語:Business Cluster)是特定领域内相互关联的企业、供应商和相关机构的地理上的集中。集群被认为可以提高公司在国内和全球竞争的竞争力。会计是商业集群的一部分。 在城市研究中,使用术语集聚。 集群也是战略管理的重要方面。 (zh)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 6330236 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 23306 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1096429463 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • A business cluster is a geographic concentration of interconnected businesses, suppliers, and associated institutions in a particular field. Clusters are considered to increase the productivity with which companies can compete, nationally and globally. Accounting is a part of the business cluster. In urban studies, the term agglomeration is used. Clusters are also important aspects of strategic management. (en)
 • Cluster (englisch, deutsch Traube, Schwarm) sind in den Wirtschaftswissenschaften der Anglizismus für Netzwerke von Produzenten, Zulieferern, Forschungseinrichtungen (z. B. Hochschulen), Dienstleistern (z. B. Design- und Ingenieurbüros), Handwerkern und verbundenen Institutionen (z. B. Handelskammern) mit einer gewissen regionalen Nähe zueinander, die über gemeinsame Austauschbeziehungen entlang einer Wertschöpfungskette (z. B. Automobilproduktion) entstehen oder die sich aufgrund gemeinsamer günstiger Standortfaktoren regional ballen. Die Mitglieder stehen dabei über Liefer- oder Wettbewerbsbeziehungen oder gemeinsame Interessen miteinander in Beziehung. (de)
 • Enpresa-klusterraren definizioa, elkarri konektatutako negozioen, hornitzaileen zein zerbitzu-emaileen, eta arlo espezifiko baten jarduten duten erakunde espezializatuen kontzentrazio geografikoa da. Klusterren bidez helburua produktibitatea handitzea da, enpresek nazio mailan eta mundu mailan hobeto lehia dezaten. (eu)
 • Een cluster, ook wel industrieel district genoemd, is een geografische locatie of regio waarin een groep bedrijven en andere instanties (zoals universiteiten) binnen een bepaald vakgebied bij elkaar in de buurt gevestigd zijn. Een bekend voorbeeld van een cluster is Silicon Valley in Californië. (nl)
 • Klaster (ang. industrial cluster, business cluster) – skoncentrowana przestrzennie (geograficznie) grupa przedsiębiorstw pochodzących z tego samego lub pokrewnych sektorów, a także instytucji i organizacji, powiązanych ze sobą siecią pionowych i poziomych zależności, konkurujących i współpracujących ze sobą. Obecność w klastrze daje przedsiębiorstwom szereg korzyści i pozwala wzmocnić ich przewagę konkurencyjną. (pl)
 • Кластер — термін має різні значення в економіці і різне смислове навантаження в різних куточках Європи. Кластери варіюють від невеликих мереж малих, середніх підприємств у обмежених географічних зонах до "мега-кластерів" у Данії або Фінляндії, які складають значну частину економіки. (uk)
 • 商业集群(英語:Business Cluster)是特定领域内相互关联的企业、供应商和相关机构的地理上的集中。集群被认为可以提高公司在国内和全球竞争的竞争力。会计是商业集群的一部分。 在城市研究中,使用术语集聚。 集群也是战略管理的重要方面。 (zh)
 • Un clúster, districte industrial o clúster industrial, en l'àmbit econòmic, és una concentració geogràfica d'empreses, institucions i agents relacionades amb un determinat mercat, producte o sector industrial. Aquesta agrupació crea unes economies de concentració que proporciona avantatges competitius. Segons Michael E. Porter és un grup nombrós d'empreses i institucions, totes elles relacionades amb la mateixa activitat econòmica i en el mateix entorn geogràfic. (ca)
 • Un clúster industrial (o simplemente clúster) es un concepto nacido a principios de la década de los 90 como herramienta para el análisis de aquellos factores que permiten a una industria específica incorporar nuevos eslabones en su cadena productiva, los factores que determinan el uso de nuevas tecnologías en sus procesos, y los factores determinantes de la generación de actividades de aglomeración.​ Estas ideas provienen del trabajo pionero de Michael Porter y colaboradores,​ quienes analizan la adquisición —por parte de concentraciones territoriales de empresas— de ventajas comparativas en ciertos sectores del comercio manufacturero mundial.​ (es)
 • Une grappe d'entreprises, appelée aussi grappe industrielle, pôle de compétitivité ou cluster (anglicisme utilisé par une partie des publications francophones), est une concentration d’entreprises et d’institutions interreliées dans un domaine particulier sur un territoire géographique. Les grappes couvrent un ensemble d’industries liées et d’autres entités importantes pour la compétitivité. Elles comprennent, par exemple, des fournisseurs de produits spécialisés comme des composantes, de la machinerie, des services et des fournisseurs d’infrastructures spécialisées. Par exemple, la Silicon Valley contient au moins deux grappes industrielles, l'une spécialisée dans la fabrication de matériel électronique et l'autre dans la production de logiciels. (fr)
 • Um cluster, no mundo da indústria, é uma concentração de empresas que se comunicam por possuírem características semelhantes e coabitarem no mesmo local. Elas colaboram entre si e, assim, tornam-se mais eficientes. Este conceito foi popularizado pelo economista Michel E. Porter no ano 1990, no seu livro Competitive Advantages of Nations ("As vantagens competitivas das nações"). No mundo existem diversos clusters industriais ligados a sectores como o automóvel as tecnologias da informação, turismo, industria audiovisual, transporte, logística, agricultura ou pesca entre outros. (pt)
 • Ett näringslivskluster eller bara kluster är en geografiskt avgränsad miljö, inom vars "gränser" företag inom liknande branscher, under konkurrens och samverkan, producerar en "speciell" slutprodukt. Kluster startar ofta som företagsnätverk där det primära syftet är att skapa gemensamma samarbetsområden eller plattformar utifrån vilka man kan skapa kostnadsbesparingar såsom inköpssamverkan eller gemensam profilering. På sikt kan dock nätverket komma att utveckla gemensamma produkter eller sälja in sig till nya kunder och nya marknader. När företagen börjar skapa värden för varandra börjar klustringen att ta form. (sv)
 • Кла́стер (англ. cluster) — взаимозаменяемый элемент самодостаточной локализованной сферы производства или услуг определённого направления. Экономический кластер — сконцентрированная на некоторой территории группа взаимосвязанных организаций (компаний, корпораций, университетов, банков и проч.): поставщиков продукции, комплектующих и специализированных услуг, инфраструктуры, научно-исследовательских институтов, вузов и других организаций, взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом. (ru)
rdfs:label
 • Clúster (indústria) (ca)
 • Klastry (cs)
 • Cluster (Wirtschaft) (de)
 • Clúster (industria) (es)
 • Business cluster (en)
 • Kluster (eu)
 • Pole de compétitivité (fr)
 • Cluster (economie) (nl)
 • Klaster (gospodarka) (pl)
 • Cluster industrial (pt)
 • Кластер (экономика) (ru)
 • Näringslivskluster (sv)
 • 商业集群 (zh)
 • Кластер (економіка) (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License