A cryptocurrency (or crypto currency) is a medium of exchange using cryptography to secure the transactions and to control the creation of additional units of the currency. Cryptocurrencies are a subset of alternative currencies, or specifically of digital currencies. Bitcoin became the first decentralized cryptocurrency in 2009. Since then, numerous cryptocurrencies have been created. These are frequently called altcoins, as a blend of bitcoin alternative.

Property Value
dbo:abstract
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (مارس 2016) العملة المعماةأو (المشفرة) (بالانجليزية:Cryptocurrency) عبارة عن عملة رقمية تستخدم في علم التعمية بغرض أمني لحماية التعاملات الافتراضية والتحكم بإنشاء وحدات جديدة و لذلك صعب أن تزيف تلك العملة , وتعتبر وسيط للتبادل الأفتراضي (ألكترونيا) وأيضا فرعا من العملة البديلة أول عملة معماة أنشئت هي Bitcoin في 2009 و منذ ذلك الوقت انشئت عملات أخري لمنافستها مثل لايت كوين - Litecoin و نيم كوين - Namecoin وغيرها. للعملة المعماة مميزات , أولها ليس لديها سلطة مركزية (أي وسيط متحكم) علي عكس نظام العملة الإلكترونية مثل موقع Pay Pal , و ثانيها دفتر حسابات جهموري حيث تسجيل التعاملات الافتراضية بشكل متكامل (ar)
 • Una criptomoneda o criptodivisa (del inglés cryptocurrency) es un medio digital de intercambio. La primera criptomoneda que empezó a operar fue Bitcoin en 2009, y desde entonces han aparecido muchas otras, con diferentes característica y protocolos como pueda serlo Litecoin, Ripple, Dogecoin o GCRcoin. Al comparar una criptomoneda con el dinero fiduciario la diferencia más notable es la forma en que ningún grupo o particular puede acelerar la producción de dinero y usar éste ilegal o abusivamente de manera significativa, ya que sólo se genera una cierta cantidad de unidades colectivamente, a una velocidad que está limitada por un valor definido con anterioridad y conocido públicamente.[cita requerida] Han aparecido ya docenas de criptomonedas con diferentes especificaciones, pero la mayoría de ellas son similares o derivadas de la primera que ha sido totalmente implementada; el Bitcoin. En los sistemas de criptomonedas se garantiza la seguridad, integridad y equilibrio de sus estados de cuentas (contabilidad) por medio de un entramado de agentes (transferencia de archivo segmentada o transferencia de archivo multifuente) que se verifican (desconfían) mutuamente llamados "miners", que son, en su mayoría, público en general y protegen activamente la red (el entramado) al mantener una alta tasa de procesamiento de algoritmos, con la finalidad de tener la oportunidad de recibir una pequeña propina, que se reparte de manera aleatoria.[cita requerida] Romper la seguridad existente en una criptomoneda es matemáticamente posible, pero el costo para lograrlo sería inasumiblemente alto. Por ejemplo, un atacante que intentase quebrar el sistema de prueba de trabajo) de Bitcoin necesitaría una potencia computacional mayor que el de todo el entramado (red-emjambre) de todos los "miners" del sistema, y aun así, solo tendría una probabilidad de éxito del 50% (#ronda de autentificación), en otras palabras, romper la seguridad de Bitcoin exigiría una capacidad superior a la de empresas tecnológicas del tamaño de Google.[cita requerida] Está previsto que en el futuro la computación cuántica pueda llegar a ser una realidad, lo que rompería el equilibrio en caso de que los desarrolladores no pudieran implementar a tiempo el sistema para usar algoritmos post-cuánticos por tratarse de una tecnología propietaria. (es)
 • Kryptowährungen sind Geld bzw. Fiatgeld in Form digitaler Zahlungsmittel. Bei ihnen werden Prinzipien der Kryptographie angewandt, um ein verteiltes, dezentrales und sicheres, digitales Zahlungssystem zu realisieren. Sie werden im Gegensatz zu Zentralbankgeld bis heute ausschließlich durch Private geschöpft. Ihre Qualifizierung als Währung ist jedoch mitunter strittig. In deutschsprachigen Medien wird auch die Bezeichnung Kryptogeld benutzt. Das erste öffentlich gehandelte Kryptogeld dieser Art ist der seit 2009 gehandelte Bitcoin. Seitdem wurden zahlreiche weitere Kryptowährungen implementiert (siehe ). Neben den bekannteren sind nach dem Vorbild des Bitcoins inzwischen über 3000 weitere Kryptowährungen in Verwendung, von denen ca. 100 einen täglichen Handelsumsatz von jeweils über 1000 US-Dollar an entsprechenden Handelsplätzen für Kryptowährungen erreichen. (de)
 • Une crypto-monnaie ou monnaie cryptographique est une monnaie électronique sur un réseau informatique pair à pair ou décentralisée basé sur les principes de la cryptographie pour valider les transactions et émettre la monnaie elle-même. Aujourd'hui, toutes les crypto-monnaies sont des monnaies alternatives, car elles n'ont de cours légal dans aucun pays.Les crypto-monnaies utilisent un système de preuve de travail pour les protéger des contrefaçons électroniques. De nombreuses crypto-monnaies ont été développées mais la plupart sont similaires et dérivent de la première implémentation complète : le Bitcoin. Sauf exceptions, la majorité des crypto-monnaies sont conçues pour que la création de nouvelles unités de monnaie soit graduelle, tout en plaçant un plafond à la masse monétaire qui sera à terme en circulation. Ceci est fait dans le but d'imiter la rareté (et la valeur) des métaux précieux et d'éviter l'hyperinflation.Comparées aux monnaies ordinaires maintenues par des institutions financières ou gardées en espèce, les crypto-monnaies sont gérées par un grand livre de comptes ouvert et consultable de tous (la blockchain) qui répertorie l'ensemble des transactions depuis l'origine.Une crypto-monnaie n'est donc pas anonyme dans la mesure où n'importe quelle transaction est consultable sur internet avec mention de l'adresse électronique du compte émetteur et receveur ainsi que le montant de la transaction. Pour autant, ces transactions sont infalsifiables et inviolables grâce au recours à la cryptographie. Il existe des exceptions à cette règle comme le Darkcoin et le Zerocoin qui sont des monnaies totalement anonymes. (fr)
 • Una criptovaluta (o crittovaluta o criptomoneta) è una valuta paritaria, decentralizzata digitale la cui implementazione si basa sui principi della crittografia per convalidare le transazioni e la generazione di moneta in sé. Come ogni valuta digitale, consente di effettuare pagamenti online in maniera sicura. Le implementazioni di criptovalute spesso usano uno schema proof-of-work come salvaguardia alla contraffazione digitale. Esse utilizzano tecnologie di tipo peer-to-peer (p2p) su reti i cui nodi sono computer di utenti disseminati in tutto il globo. Su questi computer vengono eseguiti appositi programmi che svolgono funzioni di portamonete. Non c'è attualmente alcuna autorità centrale che le controlla. Le transazioni e il rilascio delle criptomonete avvengono collettivamente in rete, pertanto non c'è una gestione di tipo "centralizzato". Queste proprietà uniche nel suo genere, non possono essere esplicate dai sistemi di pagamento tradizionale. Sono state definite oltre 30 diverse specifiche e protocolli di criptovalute per lo più simili o derivate dalla prima criptovaluta mai implementata, il Bitcoin. Ad oggi, tutte le criptovalute sono tutte valute alternative rispetto alle valute con valore legale. La maggior parte delle criptovalute sono progettate per introdurre gradualmente nuove unità di valuta, ponendo un tetto massimo alla quantità di moneta che è in circolazione. Ciò viene fatto sia per imitare la scarsità (e il valore) dei metalli preziosi, sia per evitare l'iperinflazione.Comparata con le valute ordinarie gestite dagli istituti finanziari o tenute come contante, le criptovalute sono meno suscettibili a confische da parte delle forze dell'ordine. Le criptovalute esistenti sono tutte pseudonimi che consentirebbero l'anonimato. (it)
 • 暗号通貨(あんごうつうか)とは、暗号理論を用いて取引の安全性の確保、およびその新たな発行の統制をする仮想通貨である。暗号通貨は代替通貨のひとつであり、特にデジタル通貨のひとつでもある。2009年にはビットコインが初めての分散化された暗号通貨として登場した。それ以来、数多の暗号通貨が作られてきた。それらの呼称には bitcoin alternative(ビットコインの代替)から来る造語の altcoins(オルトコイン)がよく用いられる。 暗号通貨の統制は分散化されていて、集中化されている電子マネーや集中化されている銀行システムとは対照的である。この分散化された統制はビットコインの分散型台帳ブロックチェーンという取引データベースの使用に関係している。 (ja)
 • Cryptogeld (ook cryptovaluta of - met een Engels woord - cryptocurrency) is een soort digitale munteenheid, die vaak gebruikt wordt als alternatief geldsysteem voor de reguliere geldsoorten. (nl)
 • Uma criptomoeda (ou criptodinheiro) é um meio de troca que se utiliza de criptografia para assegurar transações e para controlar a criação de novas unidades da moeda. Criptomoedas são um subconjunto das moedas digitais. O Bitcoin tornou-se a primeira criptomoeda descentralizada em 2009. Desde então, inúmeras criptomoedas foram criadas. Criptomoedas usam um controle descentralizado, ao contrário de sistemas bancários centralizados. O controle descentralizado está relacionado ao uso do block chain (Banco de transações do Bitcoin) no papel de livro de registros. (pt)
 • Kryptowaluta, rzadziej waluta kryptograficzna – rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu („portfelami”) w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostki. Kryptowaluta nie jest przez większość krajów (w tym Polskę) uznawana za jednostkę walutową, czy pieniądz elektroniczny, dzięki czemu tworzenie jednostek w ramach wbudowanego w system algorytmu (tzw. wydobywanie lub wykopywanie) jest legalne. Zwykle z tych samych powodów nie korzysta jednak z ulg podatkowych przewidzianych dla handlu walutą – na przykład może dotyczyć jej VAT. Najpopularniejszą kryptowalutą jest bitcoin, jednak istnieje kilkaset innych kryptowalut. Utworzenie niektórych z nich miało przy okazji zrealizować inne cele, na przykład namecoin tworzy zdecentralizowany system DNS, a peercoin stara się bardziej równomiernie rozłożyć dochody z wydobywania swych jednostek. Istnieją też plany zbudowania na planie kryptowaluty rynku prognostycznego. Obecnie notowanych jest ponad 300 kryptowalut na piętnastu specjalnych giełdach (tak zwanych kryptogiełdach). (pl)
 • 加密貨幣(英文:Cryptocurrency)是一種使用密碼學來確保交易安全及控制交易單位創造的交易媒介。 加密貨幣是数字货币的一種 。比特幣在2009年成為第一個去中心化的加密貨幣,這之後加密貨幣一詞多指此類設計。 自此之後數種類似的加密貨幣被創造,它們通常被稱作altcoins。 加密貨幣仰賴去中心化的控制 ,與銀行的中心化電子金融系統相對。 去中心化的性質源自於使用分散式帳本的区块链(Blockchain)技術。 (zh)
 • Криптовалюта — электронный механизм обмена, цифровой актив, эмиссия и учёт которого зачастую децентрализованы. Функционирование системы происходит в рамках распределённой компьютерной сети. При этом обычно вся информация о транзакциях не шифруется и всегда доступна в открытом виде. Криптография используется не для ограничения доступа к данным о транзакциях, а для гарантирования неизменности цепочки блоков базы транзакций.Термин закрепился вследствие статьи o Bitcoin «Crypto currency» (Криптографическая валюта), опубликованной в 2011 году в журнале Forbes. Сам же автор Bitcoin, как и многие другие, использовал термин «электронная наличность» (Electronic cash). (ru)
 • A cryptocurrency (or crypto currency) is a medium of exchange using cryptography to secure the transactions and to control the creation of additional units of the currency. Cryptocurrencies are a subset of alternative currencies, or specifically of digital currencies. Bitcoin became the first decentralized cryptocurrency in 2009. Since then, numerous cryptocurrencies have been created. These are frequently called altcoins, as a blend of bitcoin alternative. Cryptocurrencies use decentralized control as opposed to centralized electronic money/centralized banking systems. The decentralized control is related to the use of bitcoin's blockchain transaction database in the role of a distributed ledger. (en)
dbo:wikiPageID
 • 36662188 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 740873653 (xsd:integer)
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdfs:comment
 • 暗号通貨(あんごうつうか)とは、暗号理論を用いて取引の安全性の確保、およびその新たな発行の統制をする仮想通貨である。暗号通貨は代替通貨のひとつであり、特にデジタル通貨のひとつでもある。2009年にはビットコインが初めての分散化された暗号通貨として登場した。それ以来、数多の暗号通貨が作られてきた。それらの呼称には bitcoin alternative(ビットコインの代替)から来る造語の altcoins(オルトコイン)がよく用いられる。 暗号通貨の統制は分散化されていて、集中化されている電子マネーや集中化されている銀行システムとは対照的である。この分散化された統制はビットコインの分散型台帳ブロックチェーンという取引データベースの使用に関係している。 (ja)
 • Cryptogeld (ook cryptovaluta of - met een Engels woord - cryptocurrency) is een soort digitale munteenheid, die vaak gebruikt wordt als alternatief geldsysteem voor de reguliere geldsoorten. (nl)
 • Uma criptomoeda (ou criptodinheiro) é um meio de troca que se utiliza de criptografia para assegurar transações e para controlar a criação de novas unidades da moeda. Criptomoedas são um subconjunto das moedas digitais. O Bitcoin tornou-se a primeira criptomoeda descentralizada em 2009. Desde então, inúmeras criptomoedas foram criadas. Criptomoedas usam um controle descentralizado, ao contrário de sistemas bancários centralizados. O controle descentralizado está relacionado ao uso do block chain (Banco de transações do Bitcoin) no papel de livro de registros. (pt)
 • 加密貨幣(英文:Cryptocurrency)是一種使用密碼學來確保交易安全及控制交易單位創造的交易媒介。 加密貨幣是数字货币的一種 。比特幣在2009年成為第一個去中心化的加密貨幣,這之後加密貨幣一詞多指此類設計。 自此之後數種類似的加密貨幣被創造,它們通常被稱作altcoins。 加密貨幣仰賴去中心化的控制 ,與銀行的中心化電子金融系統相對。 去中心化的性質源自於使用分散式帳本的区块链(Blockchain)技術。 (zh)
 • Криптовалюта — электронный механизм обмена, цифровой актив, эмиссия и учёт которого зачастую децентрализованы. Функционирование системы происходит в рамках распределённой компьютерной сети. При этом обычно вся информация о транзакциях не шифруется и всегда доступна в открытом виде. Криптография используется не для ограничения доступа к данным о транзакциях, а для гарантирования неизменности цепочки блоков базы транзакций.Термин закрепился вследствие статьи o Bitcoin «Crypto currency» (Криптографическая валюта), опубликованной в 2011 году в журнале Forbes. Сам же автор Bitcoin, как и многие другие, использовал термин «электронная наличность» (Electronic cash). (ru)
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (مارس 2016) العملة المعماةأو (المشفرة) (بالانجليزية:Cryptocurrency) عبارة عن عملة رقمية تستخدم في علم التعمية بغرض أمني لحماية التعاملات الافتراضية والتحكم بإنشاء وحدات جديدة و لذلك صعب أن تزيف تلك العملة , وتعتبر وسيط للتبادل الأفتراضي (ألكترونيا) وأيضا فرعا من العملة البديلة أول عملة معماة أنشئت هي Bitcoin في 2009 و منذ ذلك الوقت انشئت عملات أخري لمنافستها مثل لايت كوين - Litecoin و نيم كوين - Namecoin وغيرها. (ar)
 • Kryptowährungen sind Geld bzw. Fiatgeld in Form digitaler Zahlungsmittel. Bei ihnen werden Prinzipien der Kryptographie angewandt, um ein verteiltes, dezentrales und sicheres, digitales Zahlungssystem zu realisieren. Sie werden im Gegensatz zu Zentralbankgeld bis heute ausschließlich durch Private geschöpft. Ihre Qualifizierung als Währung ist jedoch mitunter strittig. In deutschsprachigen Medien wird auch die Bezeichnung Kryptogeld benutzt. (de)
 • Una criptomoneda o criptodivisa (del inglés cryptocurrency) es un medio digital de intercambio. La primera criptomoneda que empezó a operar fue Bitcoin en 2009, y desde entonces han aparecido muchas otras, con diferentes característica y protocolos como pueda serlo Litecoin, Ripple, Dogecoin o GCRcoin. Al comparar una criptomoneda con el dinero fiduciario la diferencia más notable es la forma en que ningún grupo o particular puede acelerar la producción de dinero y usar éste ilegal o abusivamente de manera significativa, ya que sólo se genera una cierta cantidad de unidades colectivamente, a una velocidad que está limitada por un valor definido con anterioridad y conocido públicamente.[cita requerida] (es)
 • Una criptovaluta (o crittovaluta o criptomoneta) è una valuta paritaria, decentralizzata digitale la cui implementazione si basa sui principi della crittografia per convalidare le transazioni e la generazione di moneta in sé. Come ogni valuta digitale, consente di effettuare pagamenti online in maniera sicura. Sono state definite oltre 30 diverse specifiche e protocolli di criptovalute per lo più simili o derivate dalla prima criptovaluta mai implementata, il Bitcoin. Ad oggi, tutte le criptovalute sono tutte valute alternative rispetto alle valute con valore legale. (it)
 • Une crypto-monnaie ou monnaie cryptographique est une monnaie électronique sur un réseau informatique pair à pair ou décentralisée basé sur les principes de la cryptographie pour valider les transactions et émettre la monnaie elle-même. Aujourd'hui, toutes les crypto-monnaies sont des monnaies alternatives, car elles n'ont de cours légal dans aucun pays.Les crypto-monnaies utilisent un système de preuve de travail pour les protéger des contrefaçons électroniques. De nombreuses crypto-monnaies ont été développées mais la plupart sont similaires et dérivent de la première implémentation complète : le Bitcoin. (fr)
 • Kryptowaluta, rzadziej waluta kryptograficzna – rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu („portfelami”) w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostki. Obecnie notowanych jest ponad 300 kryptowalut na piętnastu specjalnych giełdach (tak zwanych kryptogiełdach). (pl)
 • A cryptocurrency (or crypto currency) is a medium of exchange using cryptography to secure the transactions and to control the creation of additional units of the currency. Cryptocurrencies are a subset of alternative currencies, or specifically of digital currencies. Bitcoin became the first decentralized cryptocurrency in 2009. Since then, numerous cryptocurrencies have been created. These are frequently called altcoins, as a blend of bitcoin alternative. (en)
rdfs:label
 • عملة معماة (ar)
 • Kryptowährung (de)
 • Criptomoneda (es)
 • Criptovaluta (it)
 • Crypto-monnaie (fr)
 • 暗号通貨 (ja)
 • Cryptogeld (nl)
 • Kryptowaluta (pl)
 • Criptomoeda (pt)
 • Криптовалюта (ru)
 • 加密貨幣 (zh)
 • Cryptocurrency (en)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:genre of
is dbo:industry of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:issuingAuthority of
is dbp:languageFootnote of
is http://purl.org/linguistics/gold/hypernym of
is foaf:primaryTopic of