An Entity of Type: book, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Social philosophy is the study of questions about social behavior and interpretations of society and social institutions in terms of ethical values rather than empirical relations. Social philosophers place new emphasis on understanding the social contexts for political, legal, moral, and cultural questions, and to the development of novel theoretical frameworks, from social ontology to care ethics to cosmopolitan theories of democracy, natural law, human rights, gender equity and global justice.

Property Value
dbo:abstract
 • الفلسفة الاجتماعية هي الدراسة الفلسفية للأسئلة المتعلقة بالسلوك الاجتماعي، خاصة الإنساني منه.تتطرق الفلسفة الاجتماعية للعديد من المواضيع، من الآراء الفردية إلى شرعية القوانين، من العقد الاجتماعي إلى شروط الثورة، من وظائف الأفعال اليومية إلى تأثيرات العلم على الحضارة. (ar)
 • Sociální filosofie je obor na hranici filosofie a sociologie (a také antropologie, politické filosofie, politologie, ekonomie, religionistiky a práva), který se zabývá otázkami o smyslu a povaze společnosti. Klade důraz zejména na vztah mezi jednotlivcem a komunitou a na společenské struktury umožňující vzájemné soužití. (cs)
 • La filosofia social és una branca de la filosofia que s'encarrega d'estudiar el comportament humà en grup. Inclou les bases filosòfiques de la psicologia, la legitimitat de les lleis, el funcionament general de la cultura, l'ètica política, la identitat social, les diferents ideologies o la recepció del coneixement i les normes per part d'una comunitat. Analitza com es configura el jo respecte als altres, com afecten aquests altres a la llibertat personal i com es construeixen les societats en sentit ampli. Molts dels seus focus d'atenció coincideixen amb altres disciplines, com la sociologia o la psicologia social. Tot i que la majoria de pensadors s'han dedicat a les qüestions relacionades amb les relacions entre persones, la disciplina neix a finals del segle xviii com a branca autònoma. Els filòsofs socials fan èmfasi en la comprensió dels contextos socials per a les qüestions polítiques, jurídiques, morals i culturals, i al desenvolupament de marcs teòrics, des de l'ontologia social fins a les teories cosmopolites de la democràcia, els drets humans i la justícia global. (ca)
 • La philosophie sociale est une approche qui prend pour point de départ les « rapports sociaux » ou les « formes sociales de vie », et non des abstractions telles que l'individu, l'État ou l'Esprit. La philosophie sociale est caractérisée par une démarche qui insère la dimension politique dans la vie sociale et ne l'en abstrait pas ; elle est aussi une philosophie qui se sait être elle-même une pratique sociale, susceptible en tant que telle d'avoir des effets sur la vie sociale ; elle est enfin une démarche philosophique qui ne sépare pas la question de la vie bonne de celle de la justice et qui tente de les articuler l'une à l'autre. Elle entretient d'étroits rapports avec la sociologie et plus généralement les sciences sociales (droit, économie, politique). D'après Franck Fischbach reprenant Axel Honneth , la philosophie sociale naît en France sous l'impulsion de Jean-Jacques Rousseau, Claude Henri de Rouvroy de Saint-Simon et Auguste Comte. Elle est reprise par les Jeunes hégéliens, disparaît en France et prolifère en Allemagne, se divisant en plusieurs écoles : la principale est la théorie critique de la société fondée et représentée par l'École de Francfort (Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse), mais d'autres courants de la philosophie sociale existent, représentés par le néo-kantisme en Allemagne (Rudolf Stammler, Karl Vorländer, , Paul Natorp) ou par le pragmatisme aux États-Unis (en particulier Charlotte Perkins Gilman et John Dewey). L'un des chercheurs actuels les plus éminents en philosophie sociale est Axel Honneth. La philosophie sociale est moins représentée en France et l'expression de philosophie sociale y est moins utilisée que dans d'autres traditions nationales, en raison des rapports conflictuels qui ont prévalu dans ce pays entre la philosophie et la sociologie. Mais un certain nombre de travaux d'auteurs de langue française relèvent de la philosophie sociale : c'est le cas de L'institution imaginaire de la société de Cornelius Castoriadis, de la Critique de la raison dialectique de Sartre, des Aventures de la dialectique de Maurice Merleau-Ponty ou encore de l'Histoire de la folie de Michel Foucault. L'expression est également utilisée par Jürgen Habermas, par exemple dans son ouvrage La technique et la science comme « idéologie ». (fr)
 • La filosofía social es la rama de la filosofía que se ocupa de estudiar el comportamiento social humano. Comparte con la sociología su objeto material, la sociedad, pero, mientras que la sociología estudia cómo son las relaciones entre las diversas comunidades, la filosofía social apunta a saber cómo deben ser esas relaciones para que realmente se formalicen como una perfección para el ser humano. Así mismo, comparte con la ciencia política la racionalidad jurídica en la sociedad para que todo ello sea eficaz en la práctica.​ La esencia misma de la filosofía social la constituye el concepto de relación, en cuanto la sociedad no es sino un conjunto de relaciones libremente constituidas entre los hombres desde su remota antigüedad. Por tanto, la filosofía social se centra en el estudio del hombre en cuanto ser libre y relacionable, pues su esencial sociabilidad no puede sino proceder de la creatividad consustancial a su naturaleza. Sólo desde su libertad se entiende la sociedad como una determinación de su propia voluntad, y por ello es responsabilidad colectiva del grupo que la constituye.Desde la antigüedad se entiende por filosofía el amor a la sabiduría, y podemos interrogarnos sobre el concepto de esa expresión inmaterial. (es)
 • Filsafat sosial merupakan kajian dari filsafat yang mempelajari persoalan-persoalan perilaku sosial kemasyarakatan secara kritis, radikal dan lebih komprehensif. Sejak Plato dan Aristoteles, kajian terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan sudah menjadi objek penelitian tersendiri. Menurut Plato dan Aristoteles, susunan masyarakat mencerminkan susunan kosmos yang abadi, manusia berkewajiban untuk menyesuaikan diri dengan susunan itu dan mentaati demi keselamatannya, kalau tidak, ia menghancurkan dirinya. Tampilnya Auguste Comte dengan bukunya ‘Sistem Filsafat Positif’ telah memberikan warna tersendiri terhadap kajian kemasyarakatan secara kritis, sistematis dan intensif secara modern pada abad ke 19. Sejak kemunculannya hingga saat ini sosiologi masih dibayang-bayangi oleh pengaruh filsafat dan psikologi, hal semacam itu wajar karena kelahiran sosiologi ditengah persaingan pengaruh antara filsafat dan psikologi. Harus diakui kajian terhadap persoalan kemasyarakatan bukan sesuatu yang baru, karena menunggu adanya ilmu-ilmu lain yang kemudian menyatu ke dalam suatu keseluruhan yang integral sebagai ilmu tersendiri (K.J. Veeger, hlm:3). Maka ilmu sosial terus berkembang merambah ke seluruh Eropa, dan filsuf-filsuf sosial dan mazhab sosial terus bermunculan di mana-mana, salah satu yang paling terkenal adalah mazhab Frankfurt. Mazhab ini menunjukkan pada sekelompok sarjana yang bekerja pada lembaga untuk penelitian sosial di Frankfurt. Lembaga ini didirikan oleh Felix Weil pada tahun 1923, dan mengalami puncak keemasan ketika Max Horkheimer menjadi direktur pada tahun 1930 M. Horkheimer merupakan tokoh kiri yang mengkritik teori tradisional untuk menganalisis fungsi ilmu pengetahuan dan filsafat dalam masyarakat. (in)
 • La filosofia sociale è lo studio filosofico di questioni riguardanti il comportamento sociale e i rapporti tra gli individui. Comprende svariati argomenti, dai processi cognitivi individuali alla legittimità delle leggi, dai contratti sociali ai criteri per le rivoluzioni, dalle funzioni delle azioni di ogni giorno agli effetti della scienza sulla cultura, dai cambiamenti nella demografia all'ordine collettivo di un nido di vespe. Si tratta di un campo molto vasto in cui ricadono differenti discipline tra cui la sociologia. La filosofia sociale cerca di capire i percorsi, i cambiamenti e le tendenze delle società umane.Vi è un'area di sovrapponibilità considerevole tra le domande poste da questa dottrina e l'etica. La forma più diffusa di questa filosofia è quella politica, che riguarda principalmente l'idea di stato e di forma di governo. Alcuni argomenti trattati dalla filosofia sociale sono: * individualismo * * filosofia del diritto * diritto reale e proprietà * diritti umani * autorità * libero arbitrio * criticismo culturale * semiotica Fra i principali filosofi sociali figurano Rousseau, Hegel, Le Bon, Emerson, Dewey e la maggior parte dei pensatori dell'individualismo, nonché i membri della Scuola di Francoforte (culla della teoria critica). (it)
 • 社会哲学(しゃかいてつがく、英語: social philosophy)は、(主として人間の)社会行動についての諸問題に関する哲学的研究である。社会哲学は広範囲にわたるいくつもの主題を扱う。例えば、個人とは何かから法の正当性まで、社会契約から革命の規範まで、日常の行為の働きから科学が文化に与える影響まで、人口動態の変化からハチの巣における集団的秩序まで、といった具合である。 言語哲学と社会認識論は、いくつもの重要な点で社会哲学と共通部分のある分野である。 (ja)
 • 사회철학(社會哲學, social philosophy)은 (일반적으로 인간의) 사회적 행동 양상에 관한 철학적 연구이다. 사회철학은 다양한 주제들을 다루는데 이는 개인적 의미론에서부터 법의 정당성까지, 사회 계약에서 혁명의 전제까지, 일상 활동에서부터 과학이 문화에 끼치는 영향까지, 인류 변화부터 꿀벌의 사회질서까지 등을 포괄한다. (ko)
 • Filozofia społeczna - refleksja filozoficzna na temat natury społeczeństwa i zjawisk społecznych. Pojęcie filozofii społecznej nie ma ustalonego znaczenia i różni autorzy używają go w różny sposób. Można wyróżnić trzy zasadnicze znaczenia (często przenikające się): 1. * w znaczeniu zbliżonym do filozofii politycznej, jako normatywne rozważania, nad tym, jak powinien wyglądać porządek społeczny; 2. * jako synonim , czyli nienormatywnych rozważań na temat podstaw porządku społecznego. W tym znaczeniu pokrywa się częściowo z zainteresowaniami i teorii socjologicznej; 3. * jako synonim , czyli rozważań na temat epistemologicznych podstaw nauk społecznych. Filozofia społeczna jest stosunkowo nowym pojęciem, jest jednak odnoszona również do dawniejszych myślicieli. Można np. mówić o filozofii społecznej Arystotelesa, czy Hobbesa, wskazując w jaki sposób widzieli oni podstawy organizacji społecznej. (pl)
 • Sociale filosofie is een deelgebied binnen de filosofie dat zich bezighoudt met de vraag naar het ontstaan, de zin en het wezen van de maatschappij. Dat wil zeggen dat zij de verhouding tussen de individuele mens en de maatschappij en haar structuren bestudeert. De sociale filosofie heeft nauwe raakvlakken met de filosofische vakgebieden ethiek en rechtsfilosofie, maar begeeft zich daarnaast op het terrein van de sociale wetenschappen en meer in het bijzonder op dat van de sociologie.Filosofen die zich ook of uitsluitend bezighielden met sociaal-filosofische vraagstukken zijn onder meer: Plato, Aristoteles, Thomas Hobbes, Baruch Spinoza, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Georg Hegel, Karl Marx, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, en Jürgen Habermas, en recenter Ulrich Libbrecht en Hans Achterhuis. (nl)
 • Social philosophy is the study of questions about social behavior and interpretations of society and social institutions in terms of ethical values rather than empirical relations. Social philosophers place new emphasis on understanding the social contexts for political, legal, moral, and cultural questions, and to the development of novel theoretical frameworks, from social ontology to care ethics to cosmopolitan theories of democracy, natural law, human rights, gender equity and global justice. (en)
 • Социа́льная филосо́фия — раздел философии, призванный ответить на вопрос о том, что есть общество и какое место занимает в нём человек. Социальная философия в этом понимании сближается с теоретической социологией. Различие заключается прежде всего в том, что социология занимается анализом общества и выявлением закономерностей в его существовании, в то время как философия выполняет критическую функцию. Социальная проблематика в философии восходит к античной традиции и прежде всего к текстам Платона («Государство») и Аристотеля («Политика»). С другой стороны, социальная философия (со стороны, в первую очередь коммуникативной «парадигмы» критической социальной теории: начиная, как минимум с Ю. Хабермаса) понимается не как раздел философии, областью исследования которой является общество и «социальное», но как полноценная, «полная» философия — это не только философия о социальном, но и философия из социального. Среди наиболее влиятельных философских и социологических концепций общества можно отметить марксизм (Маркс, Энгельс) и неомарксизм (Георг Лукач), либеральную теорию (фон Мизес, Хайек), теорию массового общества (Ортега-и-Гассет), теорию менеджериального общества , теорию тоталитарного общества (Юнгер, Арендт, Мангейм), теорию развитого индустриального общества Франкфуртской школы (Хоркхаймер и Адорно, Маркузе), теорию постиндустриального общества и информационного общества (Белл, Тоффлер), теорию общества «позднего модерна» (Гидденс) и теорию имперского глобализма ( и Негри). (ru)
 • Socialfilosofi är det filosofiska studiet av samhället och sociala institutioner, angående värden, snarare än empiriska relationer. (sv)
 • A filosofia social se ocupa de questões referentes ao significado e à essência da sociedade, considerando sua trajetória, suas mudanças e tendências, bem como as relações entre o indivíduo e a comunidade e as estruturas de convivência. O iluminismo foi o primeiro a aplicar isto a política econômica embora tenha estimulado com isso a discriminação. Dentro de seu âmbito estão as normas que regem a sociedade. Ela é um misto de sociedade, política e racionalidade. Estas são vertentes que apontam qual o caminho que seguem, e por quais variantes as aproximam ou as afastam do ser humano. Chegam-se a conclusões. E, parece que a filosofia apenas às compreendem, ou deixam de lado por não fazer sentido algum. Mas o nada não faz sentido, ele é apontado como disfuncional em função deste saber. A filosofia social apenas compreende o que lhe cabe, assim giram em torno deste saber as suas subjeções, e acontecimentos. (pt)
 • 社會哲學(英語:Social Philosophy)是關於社會行為和社會与社會制度在倫理價值觀方面的研究,但不包括在經驗關係方面的問題的研究。社會哲學家注重于理解政治,法律,道德和文化問題的社會背景,以及發展新的理論框架,從社會本體論到關注倫理,到國際性的民主理論,人權,性別平等和全球正義。 (zh)
 • Соціáльна філосóфія — розділ філософії, покликаний відповісти на питання про те, що є суспільство і яке місце займає в ньому людина. Соціальна філософія в цьому розумінні зближується з теоретичною соціологією. Відмінність полягає перш за все в тому, що соціологія займається аналізом суспільства і виявленням закономірностей в його існуванні тоді як філософія виконує критичну функцію. Соціальна проблематика у філософії сходить до античної традиції і перш за все до текстів Платона («Держава») і Арістотеля («Політика»). (uk)
dbo:wikiPageID
 • 586276 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 4387 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1024404178 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:isPartOf
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • الفلسفة الاجتماعية هي الدراسة الفلسفية للأسئلة المتعلقة بالسلوك الاجتماعي، خاصة الإنساني منه.تتطرق الفلسفة الاجتماعية للعديد من المواضيع، من الآراء الفردية إلى شرعية القوانين، من العقد الاجتماعي إلى شروط الثورة، من وظائف الأفعال اليومية إلى تأثيرات العلم على الحضارة. (ar)
 • Sociální filosofie je obor na hranici filosofie a sociologie (a také antropologie, politické filosofie, politologie, ekonomie, religionistiky a práva), který se zabývá otázkami o smyslu a povaze společnosti. Klade důraz zejména na vztah mezi jednotlivcem a komunitou a na společenské struktury umožňující vzájemné soužití. (cs)
 • 社会哲学(しゃかいてつがく、英語: social philosophy)は、(主として人間の)社会行動についての諸問題に関する哲学的研究である。社会哲学は広範囲にわたるいくつもの主題を扱う。例えば、個人とは何かから法の正当性まで、社会契約から革命の規範まで、日常の行為の働きから科学が文化に与える影響まで、人口動態の変化からハチの巣における集団的秩序まで、といった具合である。 言語哲学と社会認識論は、いくつもの重要な点で社会哲学と共通部分のある分野である。 (ja)
 • 사회철학(社會哲學, social philosophy)은 (일반적으로 인간의) 사회적 행동 양상에 관한 철학적 연구이다. 사회철학은 다양한 주제들을 다루는데 이는 개인적 의미론에서부터 법의 정당성까지, 사회 계약에서 혁명의 전제까지, 일상 활동에서부터 과학이 문화에 끼치는 영향까지, 인류 변화부터 꿀벌의 사회질서까지 등을 포괄한다. (ko)
 • Social philosophy is the study of questions about social behavior and interpretations of society and social institutions in terms of ethical values rather than empirical relations. Social philosophers place new emphasis on understanding the social contexts for political, legal, moral, and cultural questions, and to the development of novel theoretical frameworks, from social ontology to care ethics to cosmopolitan theories of democracy, natural law, human rights, gender equity and global justice. (en)
 • Socialfilosofi är det filosofiska studiet av samhället och sociala institutioner, angående värden, snarare än empiriska relationer. (sv)
 • 社會哲學(英語:Social Philosophy)是關於社會行為和社會与社會制度在倫理價值觀方面的研究,但不包括在經驗關係方面的問題的研究。社會哲學家注重于理解政治,法律,道德和文化問題的社會背景,以及發展新的理論框架,從社會本體論到關注倫理,到國際性的民主理論,人權,性別平等和全球正義。 (zh)
 • Соціáльна філосóфія — розділ філософії, покликаний відповісти на питання про те, що є суспільство і яке місце займає в ньому людина. Соціальна філософія в цьому розумінні зближується з теоретичною соціологією. Відмінність полягає перш за все в тому, що соціологія займається аналізом суспільства і виявленням закономірностей в його існуванні тоді як філософія виконує критичну функцію. Соціальна проблематика у філософії сходить до античної традиції і перш за все до текстів Платона («Держава») і Арістотеля («Політика»). (uk)
 • La filosofia social és una branca de la filosofia que s'encarrega d'estudiar el comportament humà en grup. Inclou les bases filosòfiques de la psicologia, la legitimitat de les lleis, el funcionament general de la cultura, l'ètica política, la identitat social, les diferents ideologies o la recepció del coneixement i les normes per part d'una comunitat. Analitza com es configura el jo respecte als altres, com afecten aquests altres a la llibertat personal i com es construeixen les societats en sentit ampli. (ca)
 • La filosofía social es la rama de la filosofía que se ocupa de estudiar el comportamiento social humano. Comparte con la sociología su objeto material, la sociedad, pero, mientras que la sociología estudia cómo son las relaciones entre las diversas comunidades, la filosofía social apunta a saber cómo deben ser esas relaciones para que realmente se formalicen como una perfección para el ser humano. Así mismo, comparte con la ciencia política la racionalidad jurídica en la sociedad para que todo ello sea eficaz en la práctica.​ (es)
 • La philosophie sociale est une approche qui prend pour point de départ les « rapports sociaux » ou les « formes sociales de vie », et non des abstractions telles que l'individu, l'État ou l'Esprit. La philosophie sociale est caractérisée par une démarche qui insère la dimension politique dans la vie sociale et ne l'en abstrait pas ; elle est aussi une philosophie qui se sait être elle-même une pratique sociale, susceptible en tant que telle d'avoir des effets sur la vie sociale ; elle est enfin une démarche philosophique qui ne sépare pas la question de la vie bonne de celle de la justice et qui tente de les articuler l'une à l'autre. Elle entretient d'étroits rapports avec la sociologie et plus généralement les sciences sociales (droit, économie, politique). (fr)
 • Filsafat sosial merupakan kajian dari filsafat yang mempelajari persoalan-persoalan perilaku sosial kemasyarakatan secara kritis, radikal dan lebih komprehensif. Sejak Plato dan Aristoteles, kajian terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan sudah menjadi objek penelitian tersendiri. Menurut Plato dan Aristoteles, susunan masyarakat mencerminkan susunan kosmos yang abadi, manusia berkewajiban untuk menyesuaikan diri dengan susunan itu dan mentaati demi keselamatannya, kalau tidak, ia menghancurkan dirinya. (in)
 • La filosofia sociale è lo studio filosofico di questioni riguardanti il comportamento sociale e i rapporti tra gli individui. Comprende svariati argomenti, dai processi cognitivi individuali alla legittimità delle leggi, dai contratti sociali ai criteri per le rivoluzioni, dalle funzioni delle azioni di ogni giorno agli effetti della scienza sulla cultura, dai cambiamenti nella demografia all'ordine collettivo di un nido di vespe. Si tratta di un campo molto vasto in cui ricadono differenti discipline tra cui la sociologia. Alcuni argomenti trattati dalla filosofia sociale sono: (it)
 • Sociale filosofie is een deelgebied binnen de filosofie dat zich bezighoudt met de vraag naar het ontstaan, de zin en het wezen van de maatschappij. Dat wil zeggen dat zij de verhouding tussen de individuele mens en de maatschappij en haar structuren bestudeert. De sociale filosofie heeft nauwe raakvlakken met de filosofische vakgebieden ethiek en rechtsfilosofie, maar begeeft zich daarnaast op het terrein van de sociale wetenschappen en meer in het bijzonder op dat van de sociologie.Filosofen die zich ook of uitsluitend bezighielden met sociaal-filosofische vraagstukken zijn onder meer: Plato, Aristoteles, Thomas Hobbes, Baruch Spinoza, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Georg Hegel, Karl Marx, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, en Jürgen Habermas, en recenter Ulrich Libbrecht (nl)
 • A filosofia social se ocupa de questões referentes ao significado e à essência da sociedade, considerando sua trajetória, suas mudanças e tendências, bem como as relações entre o indivíduo e a comunidade e as estruturas de convivência. O iluminismo foi o primeiro a aplicar isto a política econômica embora tenha estimulado com isso a discriminação. Dentro de seu âmbito estão as normas que regem a sociedade. Ela é um misto de sociedade, política e racionalidade. Estas são vertentes que apontam qual o caminho que seguem, e por quais variantes as aproximam ou as afastam do ser humano. (pt)
 • Filozofia społeczna - refleksja filozoficzna na temat natury społeczeństwa i zjawisk społecznych. Pojęcie filozofii społecznej nie ma ustalonego znaczenia i różni autorzy używają go w różny sposób. Można wyróżnić trzy zasadnicze znaczenia (często przenikające się): Filozofia społeczna jest stosunkowo nowym pojęciem, jest jednak odnoszona również do dawniejszych myślicieli. Można np. mówić o filozofii społecznej Arystotelesa, czy Hobbesa, wskazując w jaki sposób widzieli oni podstawy organizacji społecznej. (pl)
 • Социа́льная филосо́фия — раздел философии, призванный ответить на вопрос о том, что есть общество и какое место занимает в нём человек. Социальная философия в этом понимании сближается с теоретической социологией. Различие заключается прежде всего в том, что социология занимается анализом общества и выявлением закономерностей в его существовании, в то время как философия выполняет критическую функцию. Социальная проблематика в философии восходит к античной традиции и прежде всего к текстам Платона («Государство») и Аристотеля («Политика»). (ru)
rdfs:label
 • Social philosophy (en)
 • فلسفة اجتماعية (ar)
 • Filosofia social (ca)
 • Sociální filosofie (cs)
 • Sozialphilosophie (de)
 • Socifilozofio (eo)
 • Filosofía social (es)
 • Filsafat sosial (in)
 • Philosophie sociale (fr)
 • Filosofia sociale (it)
 • 社会哲学 (ja)
 • 사회철학 (ko)
 • Sociale filosofie (nl)
 • Filozofia społeczna (pl)
 • Социальная философия (ru)
 • Filosofia social (pt)
 • Socialfilosofi (sv)
 • Соціальна філософія (uk)
 • 社会哲学 (zh)
owl:sameAs
skos:exactMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:field of
is dbo:knownFor of
is dbo:mainInterest of
is dbo:nonFictionSubject of
is dbo:notableIdea of
is dbo:occupation of
is dbo:philosophicalSchool of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:discipline of
is dbp:field of
is dbp:mainInterests of
is dbp:schoolTradition of
is dbp:subDiscipline of
is dbp:subject of
is dbp:subjects of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License