An Entity of Type: book, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A package manager or package-management system is a collection of software tools that automates the process of installing, upgrading, configuring, and removing computer programs for a computer in a consistent manner. Package managers are designed to eliminate the need for manual installs and updates. This can be particularly useful for large enterprises whose operating systems typically consist of hundreds or even tens of thousands of distinct software packages.

Property Value
dbo:abstract
 • نظام إدارة الحزم ( (بالإنجليزية: Package Management System)‏ (اختصارا بـ PMS) هو مجموعة من الأدوات التي تقوم بتنصيب وتحديث إعداد وحذف حزم البرمجيات من الحاسوب بطريقة تلقائية. في لينكس والأنظمة الأخرى الشبيهة بيونكس تقوم بإدارة الآلاف من الحزم. الحزم هي توزيعات من التطبيقات والبرمجيات وبيانات ميتاداتا مثل اسم البرنامج الكامل ووصف الغرض منه ورقم النسخة ووقائمة التبعيات اللازمة لتشغيل البرنامج بالشكل الصحيح. بعد التنصيب، تخزن البيانات الوصفية في قاعدة بيانات محلية للحزم. يقدم نظام إدارة الحزم طريقة متسقة لتنصيب البرمجيات. يشير مصطلح نظام إدارة الحزم أحياناً إلى مدير الحزم Package Manager أو مدير تنصيب النظام System Install Manager.ويمكن ان نقول انه هوا الاختلاف الجوهرى بين التوزيعات حيث يوجد في كل توزيعة نظام مختلف لاداره الحزم. (ar)
 • Un gestor de paquets o sistema de gestió de paquets és una col·lecció d'eines de programari per a automatitzar la instal·lació, actualització, configuració i eliminació de programes als ordinadors d'una manera coherent. Poden realitzar moltes altres tasques com: llistar els paquets instal·lats, mostrar informació detallada d'un paquet instal·lat, trobar el paquet al qual pertany un determinat fitxer, mostrar les fonts principals des d'on el gestor descarrega els paquets, afegir o eliminar repositoris addicionals. El terme es fa servir usualment per a referir-se als gestors de paquets en sistemes Unix-like, especialment GNU/Linux, ja que van aparèixer en aquests sistemes operatius al voltant de 1993; són els més utilitzats i han estat el model per a altres. Els gestors de paquets emmagatzemen paquets informàtics en un determinat format i contenen binaris o programari; arxius de metadades que poden contenir el nom del programari, la descripció del seu propòsit, el número de versió, el proveïdor, checksum (preferiblement una funció hash criptogràfica), signatures, dependències i altra informació rellevant; arxius de configuració; documentació i manuals. En una instal·lació, les metadades s'emmagatzemen en una base de dades de paquets local. Els gestors de paquets acostumen a mantenir les bases de dades de dependències de programari i informació de versions. D'aquesta manera contrasten la integritat del paquet, es resolen automàticament possibles conflictes i s'evita que faltin requisits previs; alhora que es verifica la compatibilitat de l'arquitectura. Treballen estretament amb repositoris de programari, gestors de repositoris binaris i botigues d'aplicacions. Eliminen la necessitat d'instal·lacions i actualitzacions manuals. Desinstal·len i actualitzen amb facilitat. Fan un seguiment de tots els paquets instal·lats en el sistema perquè l'administrador del sistema pugui obtenir fàcilment informació sobre quins paquets hi ha, quan es varen instal·lar, en quina versió s'estan executant, etc. (ca)
 • Správce balíčků je v informatice nástroj pro správu software nainstalovaného v počítači. Jednotlivé programy a aplikace jsou umístěny do speciálních souborů (tzv. softwarových balíčků), které je možné pomocí správce balíčků jednoduchým způsobem nainstalovat i odinstalovat. Správce balíčků obvykle umožňuje jednotlivé balíčky automaticky stahovat ze softwarových repozitářů umístěných na Internetu. Boom filozofie správců balíčků pochází z opensource linuxového (unixového – BSD) světa. Kde už od počátku (až na výjimky slackware) bylo základem distribuce software. Zbytek světa následoval: MSI (Microsoft Windows), App Store (Apple), Microsoft Store, GooglePlay (Google, Android) a podobně. (cs)
 • Eine Paketverwaltung (englisch package management software) ermöglicht die komfortable Verwaltung von Software, die in Form von Programmpaketen vorliegt. Dazu gehören Installieren, Aktualisieren und Deinstallieren. (de)
 • Un sistema de gestión de paquetes, también conocido como gestor de paquetes, es una colección de herramientas que sirven para automatizar el proceso de instalación, actualización, configuración y eliminación de paquetes de software. El término se usa comúnmente para referirse a los gestores de paquetes en sistemas Unix-like, especialmente GNU/Linux, ya que se apoyan considerablemente en estos sistemas de gestión de paquetes. En estos sistemas, el software se distribuye en forma de paquetes, frecuentemente encapsulado en un solo fichero. Estos paquetes incluyen otra información importante, además del software mismo, como pueden ser el nombre completo, una descripción de su funcionalidad, el número de versión, el distribuidor del software, la suma de verificación y una lista de otros paquetes requeridos para el correcto funcionamiento del software. Esta metainformación se introduce normalmente en una base de datos de paquetes local. (es)
 • Un gestionnaire de paquets est un ou plusieurs outils automatisant le processus d'installation, désinstallation, mise à jour de logiciels installés sur un système informatique. Le terme est surtout utilisé pour les systèmes d'exploitation basés sur Unix, tels GNU/Linux. Ces derniers utilisent dans leur majorité un gestionnaire de paquets, souvent fourni en standard. Ils permettent de mettre à disposition simplement des milliers de paquetages lors d'une installation standard. (fr)
 • A package manager or package-management system is a collection of software tools that automates the process of installing, upgrading, configuring, and removing computer programs for a computer in a consistent manner. A package manager deals with packages, distributions of software and data in archive files. Packages contain metadata, such as the software's name, description of its purpose, version number, vendor, checksum (preferably a cryptographic hash function), and a list of dependencies necessary for the software to run properly. Upon installation, metadata is stored in a local package database. Package managers typically maintain a database of software dependencies and version information to prevent software mismatches and missing prerequisites. They work closely with software repositories, binary repository managers, and app stores. Package managers are designed to eliminate the need for manual installs and updates. This can be particularly useful for large enterprises whose operating systems typically consist of hundreds or even tens of thousands of distinct software packages. (en)
 • Manajer paket (atau secara konsep, sistem manajemen paket) adalah program yang memudahkan penggunanya dalam mengurus paket dengan memasang, menghapus, melacak dependensi, dan memperbarui paket perangkat lunak secara otomatis. Manajer paket berurusan dengan paket, yaitu berkas yang mengoleksi program yang dikompilasi menjadi siap dieksekusi dan metadata yang bersangkutan seperti deskripsi paket, daftar dependensi, dan nomor versi, menjadi berkas arsip tunggal untuk tujuan portabilitas atau untuk mengurangi ruang penyimpanan. Di Linux, beberapa manajer paket yang terkenal adalah APT, , , dan . Sejak 2010, Windows memperkenalkan NuGet yang digunakan sebagia manajer paket untuk .NET Framework. (in)
 • Un sistema di gestione dei pacchetti, in informatica, si intende una collezione di strumenti software, presenti in un sistema operativo, che automatizzano il processo di installazione, configurazione, aggiornamento e rimozione dei pacchetti software in un computer, venendo dunque utilizzato per installare, aggiornare, verificare e rimuovere software del sistema operativo in maniera semplice ed intuitiva, aiutando spesso a risolvere anche le dipendenze tra i pacchetti. (it)
 • パッケージ管理システム(パッケージかんりシステム)、またはパッケージマネージャーとは、コンピュータのプログラムを一貫した方法でインストールやアンインストール、ライブラリなどの依存関係を解決する流れをツールによって管理を自動化するシステムである。 パッケージ管理システムが定める方式で、ソースまたはバイナリをひとつのパッケージファイルにまとめる。このパッケージにはソフトウェア名、説明、バージョンナンバー、ベンダー、チェックサム、ソフトウェアが正常に動作するよう依存関係のリストなどがまとめられたメタデータを含んでいる。メタデータはパッケージをツールでインストールした際にローカルのデータベースに保存する。ツールはソフトウェアの整合性や前提条件の欠落を防ぐために、依存関係とバージョン情報のデータベースを維持する。 1994年頃にはdpkgのようなパッケージ管理システムが存在していた。1995年に登場したCPANは、リポジトリからパッケージをダウンロードし、依存関係を解決するなどの機能が備わっていた。 (ja)
 • In de informatica is pakketbeheer een methode om software te beheren. Dit omsluit onder meer het compileren, installeren, upgraden, configureren en verwijderen van softwarepakketten. Pakketbeheer wordt toegepast op vele besturingssystemen in de vorm van softwareverzamelingen (softwarebronnen) die te raadplegen zijn met een pakketbeheerder zoals APT, RPM en met grafische interfaces zoals PackageKit en Synaptic voor Linuxdistributies. Voor mobiele toepassingen zijn de App Store van Apple, Google Play, de Marketplace van Google en de van Nokia ontwikkeld. De softwarebronnen zijn meestal databases die een aantal versies van een programma bevatten, samen met software-afhankelijkheden, versie-informatie en softwareconflicten. Een pakketbeheerder zal proberen problemen tussen verschillende softwarepakketten op te lossen. (nl)
 • 패키지 관리자(package manager, 패키지 매니저), 패키지 관리 시스템(package management system)은 컴퓨터의 운영 체제를 위해 일정한 방식으로 컴퓨터 프로그램의 설치, 업그레이드, 구성, 제거 과정을 자동화하는 소프트웨어 도구들의 모임이다. 패키지 관리자는 아카이브 파일로 된 소프트웨어 배포판과 데이터인 패키지(package)를 다룬다. 패키지에는 소프트웨어의 이름, 목적에 관한 설명, 버전 번호, 벤더, 체크섬, 소프트웨어의 정상 수행에 필요한 의존성 목록과 같은 메타데이터가 포함된다. 설치 시에 메타데이터는 로컬 패키지 데이터베이스에 저장된다. 패키지 관리자들은 일반적으로 소프트웨어 불일치, 존재하지 않은 필수 항목을 방지하기 위해 소프트웨어 의존성과 버전 정보의 데이터베이스를 유지보수하는 것이 보통이다. 이들은 소프트웨어 저장소, , 앱 스토어와 밀접하게 동작한다. 패키지 관리자들은 수동 설치와 업데이트의 필요성을 근절하기 위해 설계되어 있다. 일반적으로 수백, 수천 개의 소프트웨어 패키지로 이루어져 있으면서, 운영 체제가 리눅스 및 그 밖의 유닉스 계열 운영 체제에 기반을 두는 대기업들에게 특히 유용하다. (ko)
 • System zarządzania pakietami – zestaw narzędzi służących do automatycznej instalacji, aktualizacji, konfiguracji i usuwania pakietów oprogramowania. Korzystanie z zarządcy pakietów różni się od instalowania pojedynczych pakietów ręcznie tym, iż zarządca zwykle obsługuje zależności i potrafi ściągnąć z Internetu wymagane pakiety. Termin ten jest najczęściej stosowany w odniesieniu do systemów typu Unix. (pl)
 • Система управления пакетами (также иногда «менеджер пакетов» или «пакетный менеджер») — набор программного обеспечения, позволяющего управлять процессом установки, удаления, настройки и обновления различных компонентов программного обеспечения. Системы управления пакетами активно используются в различных дистрибутивах операционной системы Linux и других UNIX-подобных операционных системах. Программное обеспечение представляется в виде особых пакетов, содержащих, помимо дистрибутива программного обеспечения, набор определённых метаданных, которые могут включать в себя полное имя пакета, номер версии, описание пакета, имя разработчика, контрольную сумму, отношения с другими пакетами. Метаданные сохраняются в системной базе данных пакетов. Некоторые известные системы управления пакетами для операционных систем: * RPM и yum (система управления пакетами Red Hat, использующаяся во множестве дистрибутивов Linux, в том числе Fedora, RHEL, ASP Linux, Mandriva, OpenMandriva Lx, openSUSE) * dpkg и apt (система управления пакетами в Debian и в различных дистрибутивах, основанных на нём, например Ubuntu), * Pacman (менеджер пакетов в Arch-подобных дистрибутивах), * Portage (основная система управления пакетами в Gentoo, аналог системы портов FreeBSD), * Entropy (система управления пакетами в Sabayon Linux), * PiSi (система управления пакетами, используется турецким дистрибутивом Pardus), * Image Packaging System (система управления пакетами для OpenSolaris) * NuGet (система управления пакетами для Windows 10). Кроме того, в ряде экосистем вокруг популярных языков программирования созданы собственные менеджеры пакетов, обеспечивающие установку приложений на этих языках и необходимых библиотек, среди таковых Composer (PHP), NPM (JavaScript, менеджер пакетов в составе Node.js), Pip (Python), Gem (Ruby). Пакеты хранятся в специальном хранилище — репозитории — которое обычно располагается на сервере, находящемся в интернете или же в локальной сети (например, во внутренней сети компании). (ru)
 • En pakethanterare är ett datorprogram, främst i Linux-miljö, som används för att installera så kallade paket, till sin dator. Vanliga Linux-användare installerar så gott som alla datorprogram de använder med hjälp av pakethanteraren. Pakethanterarna är mer eller mindre bundna till specifika linuxdistributioner. Det finns ett antal olika paketformat, som används i olika distributioner, och en pakethanterare hanterar i allmänhet endast ett paketformat. Goda egenskaper hos en pakethanterare kopieras dock ofta till andra pakethanterare och genom att funktion och användargränssnitt ofta hålls åtskilda i linuxprogram kan olika användargränssnitt lätt användas för samma grundläggande funktionalitet. Det finns också verktyg för att anpassa paket byggda för ett system så att de i enklare fall direkt kan användas i ett annat. (sv)
 • Система керування пакунками — набір системного програмного забезпечення, що дозволяє керувати процесом установки, вилучення, налаштування і оновлення різних компонентів програмного забезпечення. Системи керування пакунками активно використовуються в різних дистрибутивах операційної системи Linux та інших UNIX-подібних операційних системах. Програмне забезпечення представляється у вигляді особливих пакунків, що містять, крім власне програмного забезпечення, набір певних метаданих, які можуть включати в себе повне ім'я пакунку, номер версії, опис пакунку, ім'я розробника, контрольну суму, відносини з іншими пакунками. Метадані зберігається в системній базі даних встановлених пакунків. Як правило, система керування пакунками працює з безліччю пакунків, котрі зберігаються в спеціальному репозиторії — сховищі, яке може розташовуватися як на локальних пристроях (оптичному або твердому диску), так і на віддаленій машині (HTTP-, FTP- або rsync-сервері). Часто базова система керування пакунками є досить низькорівневою утилітою, і її супроводжують більш високорівневі утиліти — менеджери пакунків, які можуть завантажувати пакунки з мережевого сховища та відстежувати залежності між пакунками. Кінцевий споживач на настільних чи мобільних системах може працювати з графічними оболонками таких менеджерів. (uk)
 • Um gerenciador de pacotes (português brasileiro) ou gestor de pacotes (português europeu) ou sistema de gerenciamento de pacotes (português brasileiro) ou sistema de gestão de pacotes (português europeu) é uma coleção de ferramentas de software que automatiza o processo de instalação, atualização, configuração e remoção de programas de computador para um sistema operacional de uma maneira consistente. É comumente usado em sistemas operacionais tipo Unix, que consistem de centenas de pacotes distintos, para facilitar a identificação, instalação e atualização do sistema. Um gerenciador de pacotes manipula pacotes, distribuições de software e dados em arquivos. Os pacotes contém metadados, como o nome do software, descrição e seu propósito, número de versão, fornecedor, checksum e uma lista de dependências necessárias para o software funcionar corretamente. Na instalação, os metadados são armazenados em um banco de dados de pacotes local. Gerenciadores de pacotes normalmente mantém um banco de dados de dependências de software e informações de versão para evitar incompatibilidades de software e pré-requisitos ausentes. Eles trabalham próximos aos repositórios de software, e lojas de aplicativos. São projetados para eliminar a necessidade de instalações e atualizações manuais. Isto pode ser particularmente útil para grandes empresas cujos sistemas operacionais são baseados em Linux e outros sistemas do tipo Unix, normalmente consistindo de centenas, ou mesmo milhares, de pacotes de software diferentes. (pt)
 • 软件包管理系统是在电脑中自动安装、配制、卸载和升级软件包的工具组合,在各种系统软件和应用软件的安装管理中均有广泛应用。 在Linux发行版中,几乎每一个发行版都有自己的软件包管理系统。常见的有: * 管理deb软件包的dpkg以及它的前端APT(使用于Debian、Ubuntu)。 * RPM套件管理員以及它的前端dnf(使用于Fedora、Red Hat Enterprise Linux 8、CentOS 8)、前端yum(使用于Red Hat Enterprise Linux、CentOS)、前端ZYpp(使用于openSUSE)、前端urpmi(使用于Mandriva Linux、Mageia)等。 使用软件包管理系统将大大简化在Linux发行版中安装软件的过程。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 47017 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 28541 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1124513117 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Správce balíčků je v informatice nástroj pro správu software nainstalovaného v počítači. Jednotlivé programy a aplikace jsou umístěny do speciálních souborů (tzv. softwarových balíčků), které je možné pomocí správce balíčků jednoduchým způsobem nainstalovat i odinstalovat. Správce balíčků obvykle umožňuje jednotlivé balíčky automaticky stahovat ze softwarových repozitářů umístěných na Internetu. Boom filozofie správců balíčků pochází z opensource linuxového (unixového – BSD) světa. Kde už od počátku (až na výjimky slackware) bylo základem distribuce software. Zbytek světa následoval: MSI (Microsoft Windows), App Store (Apple), Microsoft Store, GooglePlay (Google, Android) a podobně. (cs)
 • Eine Paketverwaltung (englisch package management software) ermöglicht die komfortable Verwaltung von Software, die in Form von Programmpaketen vorliegt. Dazu gehören Installieren, Aktualisieren und Deinstallieren. (de)
 • Un gestionnaire de paquets est un ou plusieurs outils automatisant le processus d'installation, désinstallation, mise à jour de logiciels installés sur un système informatique. Le terme est surtout utilisé pour les systèmes d'exploitation basés sur Unix, tels GNU/Linux. Ces derniers utilisent dans leur majorité un gestionnaire de paquets, souvent fourni en standard. Ils permettent de mettre à disposition simplement des milliers de paquetages lors d'une installation standard. (fr)
 • Un sistema di gestione dei pacchetti, in informatica, si intende una collezione di strumenti software, presenti in un sistema operativo, che automatizzano il processo di installazione, configurazione, aggiornamento e rimozione dei pacchetti software in un computer, venendo dunque utilizzato per installare, aggiornare, verificare e rimuovere software del sistema operativo in maniera semplice ed intuitiva, aiutando spesso a risolvere anche le dipendenze tra i pacchetti. (it)
 • パッケージ管理システム(パッケージかんりシステム)、またはパッケージマネージャーとは、コンピュータのプログラムを一貫した方法でインストールやアンインストール、ライブラリなどの依存関係を解決する流れをツールによって管理を自動化するシステムである。 パッケージ管理システムが定める方式で、ソースまたはバイナリをひとつのパッケージファイルにまとめる。このパッケージにはソフトウェア名、説明、バージョンナンバー、ベンダー、チェックサム、ソフトウェアが正常に動作するよう依存関係のリストなどがまとめられたメタデータを含んでいる。メタデータはパッケージをツールでインストールした際にローカルのデータベースに保存する。ツールはソフトウェアの整合性や前提条件の欠落を防ぐために、依存関係とバージョン情報のデータベースを維持する。 1994年頃にはdpkgのようなパッケージ管理システムが存在していた。1995年に登場したCPANは、リポジトリからパッケージをダウンロードし、依存関係を解決するなどの機能が備わっていた。 (ja)
 • 패키지 관리자(package manager, 패키지 매니저), 패키지 관리 시스템(package management system)은 컴퓨터의 운영 체제를 위해 일정한 방식으로 컴퓨터 프로그램의 설치, 업그레이드, 구성, 제거 과정을 자동화하는 소프트웨어 도구들의 모임이다. 패키지 관리자는 아카이브 파일로 된 소프트웨어 배포판과 데이터인 패키지(package)를 다룬다. 패키지에는 소프트웨어의 이름, 목적에 관한 설명, 버전 번호, 벤더, 체크섬, 소프트웨어의 정상 수행에 필요한 의존성 목록과 같은 메타데이터가 포함된다. 설치 시에 메타데이터는 로컬 패키지 데이터베이스에 저장된다. 패키지 관리자들은 일반적으로 소프트웨어 불일치, 존재하지 않은 필수 항목을 방지하기 위해 소프트웨어 의존성과 버전 정보의 데이터베이스를 유지보수하는 것이 보통이다. 이들은 소프트웨어 저장소, , 앱 스토어와 밀접하게 동작한다. 패키지 관리자들은 수동 설치와 업데이트의 필요성을 근절하기 위해 설계되어 있다. 일반적으로 수백, 수천 개의 소프트웨어 패키지로 이루어져 있으면서, 운영 체제가 리눅스 및 그 밖의 유닉스 계열 운영 체제에 기반을 두는 대기업들에게 특히 유용하다. (ko)
 • System zarządzania pakietami – zestaw narzędzi służących do automatycznej instalacji, aktualizacji, konfiguracji i usuwania pakietów oprogramowania. Korzystanie z zarządcy pakietów różni się od instalowania pojedynczych pakietów ręcznie tym, iż zarządca zwykle obsługuje zależności i potrafi ściągnąć z Internetu wymagane pakiety. Termin ten jest najczęściej stosowany w odniesieniu do systemów typu Unix. (pl)
 • 软件包管理系统是在电脑中自动安装、配制、卸载和升级软件包的工具组合,在各种系统软件和应用软件的安装管理中均有广泛应用。 在Linux发行版中,几乎每一个发行版都有自己的软件包管理系统。常见的有: * 管理deb软件包的dpkg以及它的前端APT(使用于Debian、Ubuntu)。 * RPM套件管理員以及它的前端dnf(使用于Fedora、Red Hat Enterprise Linux 8、CentOS 8)、前端yum(使用于Red Hat Enterprise Linux、CentOS)、前端ZYpp(使用于openSUSE)、前端urpmi(使用于Mandriva Linux、Mageia)等。 使用软件包管理系统将大大简化在Linux发行版中安装软件的过程。 (zh)
 • نظام إدارة الحزم ( (بالإنجليزية: Package Management System)‏ (اختصارا بـ PMS) هو مجموعة من الأدوات التي تقوم بتنصيب وتحديث إعداد وحذف حزم البرمجيات من الحاسوب بطريقة تلقائية. في لينكس والأنظمة الأخرى الشبيهة بيونكس تقوم بإدارة الآلاف من الحزم. الحزم هي توزيعات من التطبيقات والبرمجيات وبيانات ميتاداتا مثل اسم البرنامج الكامل ووصف الغرض منه ورقم النسخة ووقائمة التبعيات اللازمة لتشغيل البرنامج بالشكل الصحيح. بعد التنصيب، تخزن البيانات الوصفية في قاعدة بيانات محلية للحزم. (ar)
 • Un gestor de paquets o sistema de gestió de paquets és una col·lecció d'eines de programari per a automatitzar la instal·lació, actualització, configuració i eliminació de programes als ordinadors d'una manera coherent. Poden realitzar moltes altres tasques com: llistar els paquets instal·lats, mostrar informació detallada d'un paquet instal·lat, trobar el paquet al qual pertany un determinat fitxer, mostrar les fonts principals des d'on el gestor descarrega els paquets, afegir o eliminar repositoris addicionals. El terme es fa servir usualment per a referir-se als gestors de paquets en sistemes Unix-like, especialment GNU/Linux, ja que van aparèixer en aquests sistemes operatius al voltant de 1993; són els més utilitzats i han estat el model per a altres. (ca)
 • Un sistema de gestión de paquetes, también conocido como gestor de paquetes, es una colección de herramientas que sirven para automatizar el proceso de instalación, actualización, configuración y eliminación de paquetes de software. El término se usa comúnmente para referirse a los gestores de paquetes en sistemas Unix-like, especialmente GNU/Linux, ya que se apoyan considerablemente en estos sistemas de gestión de paquetes. (es)
 • A package manager or package-management system is a collection of software tools that automates the process of installing, upgrading, configuring, and removing computer programs for a computer in a consistent manner. Package managers are designed to eliminate the need for manual installs and updates. This can be particularly useful for large enterprises whose operating systems typically consist of hundreds or even tens of thousands of distinct software packages. (en)
 • Manajer paket (atau secara konsep, sistem manajemen paket) adalah program yang memudahkan penggunanya dalam mengurus paket dengan memasang, menghapus, melacak dependensi, dan memperbarui paket perangkat lunak secara otomatis. Manajer paket berurusan dengan paket, yaitu berkas yang mengoleksi program yang dikompilasi menjadi siap dieksekusi dan metadata yang bersangkutan seperti deskripsi paket, daftar dependensi, dan nomor versi, menjadi berkas arsip tunggal untuk tujuan portabilitas atau untuk mengurangi ruang penyimpanan. (in)
 • In de informatica is pakketbeheer een methode om software te beheren. Dit omsluit onder meer het compileren, installeren, upgraden, configureren en verwijderen van softwarepakketten. Pakketbeheer wordt toegepast op vele besturingssystemen in de vorm van softwareverzamelingen (softwarebronnen) die te raadplegen zijn met een pakketbeheerder zoals APT, RPM en met grafische interfaces zoals PackageKit en Synaptic voor Linuxdistributies. Voor mobiele toepassingen zijn de App Store van Apple, Google Play, de Marketplace van Google en de van Nokia ontwikkeld. De softwarebronnen zijn meestal databases die een aantal versies van een programma bevatten, samen met software-afhankelijkheden, versie-informatie en softwareconflicten. Een pakketbeheerder zal proberen problemen tussen verschillende soft (nl)
 • Um gerenciador de pacotes (português brasileiro) ou gestor de pacotes (português europeu) ou sistema de gerenciamento de pacotes (português brasileiro) ou sistema de gestão de pacotes (português europeu) é uma coleção de ferramentas de software que automatiza o processo de instalação, atualização, configuração e remoção de programas de computador para um sistema operacional de uma maneira consistente. É comumente usado em sistemas operacionais tipo Unix, que consistem de centenas de pacotes distintos, para facilitar a identificação, instalação e atualização do sistema. (pt)
 • En pakethanterare är ett datorprogram, främst i Linux-miljö, som används för att installera så kallade paket, till sin dator. Vanliga Linux-användare installerar så gott som alla datorprogram de använder med hjälp av pakethanteraren. (sv)
 • Система управления пакетами (также иногда «менеджер пакетов» или «пакетный менеджер») — набор программного обеспечения, позволяющего управлять процессом установки, удаления, настройки и обновления различных компонентов программного обеспечения. Системы управления пакетами активно используются в различных дистрибутивах операционной системы Linux и других UNIX-подобных операционных системах. Некоторые известные системы управления пакетами для операционных систем: (ru)
 • Система керування пакунками — набір системного програмного забезпечення, що дозволяє керувати процесом установки, вилучення, налаштування і оновлення різних компонентів програмного забезпечення. Системи керування пакунками активно використовуються в різних дистрибутивах операційної системи Linux та інших UNIX-подібних операційних системах. (uk)
rdfs:label
 • نظام إدارة الحزم (ar)
 • Gestor de paquets (ca)
 • Správce balíčků (cs)
 • Paketverwaltung (de)
 • Sistema de gestión de paquetes (es)
 • Manajer paket (in)
 • Gestionnaire de paquets (fr)
 • Sistema di gestione dei pacchetti (it)
 • パッケージ管理システム (ja)
 • 패키지 관리자 (ko)
 • Pakketbeheer (nl)
 • Package manager (en)
 • System zarządzania pakietami (pl)
 • Sistema gestor de pacotes (pt)
 • Pakethanterare (sv)
 • Система управления пакетами (ru)
 • Система керування пакунками (uk)
 • 软件包管理系统 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:genre of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:genre of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License