In lexical semantics, opposites are words lying in an inherently incompatible binary relationship. For example, something that is long entails that it is not short. It is referred to as a 'binary' relationship because there are two members in a set of opposites. The relationship between opposites is known as opposition. A member of a pair of opposites can generally be determined by the question What is the opposite of X ?

Property Value
dbo:abstract
 • في التعريف اللغوي، نقيض هي الكلمة التي تخالفها في المعنى ولا تجتمع معها بوجه واحد. فمثلا الشك نقيض اليقين؛ ولكن الهُزْأة ليس نقيض الهُزَأة بل هو معكوس منه. وقد يطلق على الضد. (ar)
 • Antonymum (z řec. αντί anti proti; ὄνομα onoma jméno), též opozitum /opozita/ označuje slovo opačného, protikladného významu. Jedno slovo může mít více antonym s různými významy, podle toho, o který druh antonymie jde, v jakém kontextu a na které významové škále k antonymii dochází, popřípadě ke kterému z více významů slova se vztahuje. Na rozdíl od synonymie a homonymie, které vznikají v podstatě náhodně (nejsou podmíněny vnější realitou), antonyma vznikají v každém jazyce přirozeně z důvodu vyjádřit významový protiklad k některému výrazu. Některá slova antonymní protějšek nemají (zejména číslovky určité, citoslovce). (cs)
 • Un antònim és aquell mot que té un significat totalment oposat a un altre. És el contrari de sinònim. L'origen de la paraula es troba a la filologia del segle xix. Els antònims es poden formar afegint un prefix negatiu a la paraula (com fer- desfer, per exemple) o canviant totalment el mot (com bonic-lleig, per exemple) Segons el tipus de relació que s'estableix entre els antònims es parla de: * antònims pròpiament dits: existeix una gradació entre els termes, es poden introduir paraules que matisin l'oposició (exemples: gran - petit, perquè es pot dir mitjà), * complementaris: l'afirmació d'un implica la negació d'un altre (exemples: mort - viu) i * inversos: l'existència d'un implica la de l'altre (exemples: comprar - vendre). (ca)
 • Antonyme (von altgriechisch αντί anti, deutsch ‚gegen‘ und altgriechisch ὄνομα ónoma, deutsch ‚Name, Wort‘) sind in der Sprachwissenschaft Wörter mit gegensätzlicher Bedeutung. In gleicher Bedeutung werden auch die Ausdrücke Gegensatzwort (oder (kürzer) Gegenwort) und Oppositionswort verwandt. Zwei Wörter, die füreinander Gegensatzwörter sind, heißen Gegensatzpaar. Die zwischen ihnen bestehende Relation heißt Antonymie, insbesondere von Wörtern, aber auch von Sätzen und Phrasen. Die entsprechende rhetorische Figur ist das Oxymoron. Der Begriff der Antonymie kann dabei nach der Ebene und Art des Gegensatzes unterschiedliche Ausprägungen erfahren. Die Art der Antonymie hängt inhaltlich davon ab, wie der Gegensatz im logischen Sinn zu verstehen ist, ob er etwa innerhalb eines Oberbegriffes gesucht wird oder ob ein konträres oder kontradiktorisches Verhältnis der mit dem Gegensatzpaar bezeichneten Begriffe vorliegt. Ein Ausdruck, der für beide Begriffe eines Gegensatzpaares stehen kann, heißt Oppositionswort. (de)
 • Antonimo (de Helena antonymos "kontraŭnoma") aŭ "mal-vorto" estas semantika inverso aŭ "mal-senco" de alia vorto: nigra - blanka, ega - eta, tago - nokto. Esperanto havas propran sufikson mal- por esprimi antonimojn: granda - malgranda. Kio estas malo, kelkfoje estas filozofia demando. La vorto malŝtono por plejmultaj homoj ne havus sencon, sed eble bone kongruas kun ia filozofia mondokoncepto. (eo)
 • In lexical semantics, opposites are words lying in an inherently incompatible binary relationship. For example, something that is long entails that it is not short. It is referred to as a 'binary' relationship because there are two members in a set of opposites. The relationship between opposites is known as opposition. A member of a pair of opposites can generally be determined by the question What is the opposite of X ? The term antonym (and the related antonymy) is commonly taken to be synonymous with opposite, but antonym also has other more restricted meanings. Graded (or gradable) antonyms are word pairs whose meanings are opposite and which lie on a continuous spectrum (hot, cold). Complementary antonyms are word pairs whose meanings are opposite but whose meanings do not lie on a continuous spectrum (push, pull). Relational antonyms are word pairs where opposite makes sense only in the context of the relationship between the two meanings (teacher, pupil). These more restricted meanings may not apply in all scholarly contexts, with Lyons (1968, 1977) defining antonym to mean gradable antonyms, and Crystal (2003) warns that antonymy and antonym should be regarded with care. (en)
 • Antonimoak esanahi guztiz kontrakoa duten bi hitz dira. Sinonimoaren aurkakoa da; adibidez, gizen eta argal edo lasai eta urduri. Zenbait kasutan, hitz bati ezezko aurrizki bat gehituz, antonimoak sor daitezke (egin / desegin; berdin / ezberdin; egoki / desegoki; normal / anormal). (eu)
 • Los antónimos son palabras que tienen significados opuestos o contrarios entre sí.​ Deben pertenecer (al igual que los sinónimos) a la misma categoría gramatical. Por ejemplo, antónimos de alegría son: tristeza, depresión, melancolía...; antónimos de grande son pequeño o chico. Existen tres clases de antónimos: * Graduales: Las dos palabras se oponen de forma gradual; hay otras palabras que significan lo mismo con diferente grado. Ejemplos: blanco y negro (hay gris), frío y caliente (hay templado, gélido, helado, tibio...). * Complementarios: El significado de una elimina el de la otra, incompatibles entre sí. Es decir, la afirmación de uno implica la negación del otro. Por ejemplo: Si algo es legal, no puede ser ilegal. * Recíprocos: Designan una relación desde el punto de vista opuesto, no se puede dar uno sin el otro. Ejemplo: comprar y vender (para que alguien venda una cosa otro tiene que comprarla; si uno no compra, el otro no vende, pero no se puede comprar algo si no lo vende alguien). Existen diccionarios especializados en antónimos. (es)
 • Is focal a chiallaíonn go díreach an urchomhaireach i gcomparáid focal sa teanga céanna é Frithchiallach. (ga)
 • Antonim adalah hubungan semantik antara dua buah satuan ujaran yang maknanya menyatakan kebalikan, pertentangan, atau kontras antara yang satu dengan yang lainnya. Lebih sederhana, antonim adalah suatu kata yang berlawanan makna dengan kata lain. Antonim disebut juga dengan lawan kata. (in)
 • 対義語(たいぎご/ついぎご、英: antonym)とは、意味が反対となる語や、意味が対照的になっている語。アントニム。反義語、反意語、反義詞、反対語、対語などともいう。「対義語」の対義語は「類義語」「同義語」などである。 (ja)
 • 반의어(反義語, 영어: antonym)는 뜻이 반대인 단어이다. (ko)
 • Twee woorden zijn elkaars antoniem als ze een tegengestelde betekenis hebben. Het woord is afgeleid uit het Grieks: anti ("tegen"), onoma ("naam, benoeming").Beide woorden vormen een antoniemenpaar. (nl)
 • Antonim (z gr. anti „naprzeciw”, onoma „imię, wyraz, tytuł”) – termin oznaczający przeciwieństwo, odwrotność znaczeniową wyrazu; antonimy to określenia przeciwstawne. Dyscyplina zajmująca się m.in. antonimami to leksykologia. Przykłady antonimów: * ciepło – zimno, * gruby – chudy, * syty – głodny. Termin „antonim” również ma swój antonim – jest nim „synonim”. (pl)
 • Antónimo (pt) ou antônimo (pt-BR) é a palavra cujo significado seja contrário, oposto ou inverso ao de outra. O emprego de antónimos na construção de frases é um dos recursos estilísticos que conferem ao trecho empregado uma forma mais erudita ou que chame atenção do leitor ou do ouvinte. (pt)
 • Анто́нимы (др.-греч. ἀντι- приставка со значением противоположности + ὄνυμα — «имя») — это слова одной части речи, различные по звучанию и написанию, имеющие прямо противоположные лексические значения, например: «правда» — «ложь», «добрый» — «злой», «говорить» — «молчать». Лексические единицы словарного состава языка оказываются тесно связанными не только на основании их ассоциативной связи по сходству или смежности как лексико-семантические варианты многозначного слова. Большинство слов языка не содержит признака, способного к противопоставлению, следовательно, антонимические отношения для них невозможны, однако, в переносном значении они могут обрести антоним. Таким образом, в контекстуальной антонимии антонимические отношения слов с прямым значением возможны, и тогда эти пары слов несут эмфатическую нагрузку и выполняют особую стилистическую функцию. Антонимы возможны у таких слов, значения которых заключают в себе противоположные качественные оттенки, но в основе значений всегда лежит общий признак (вес, рост, чувство, время суток и т. д.). Также противопоставлены могут быть только слова, принадлежащие к одной грамматической или стилистической категории. Следовательно, языковыми антонимами не могут стать слова, относящиеся к разным частям речи или лексическим уровням. У собственных имён, местоимений, числительных антонимов нет. (ru)
 • En antonym eller motsatsord är en motsats till något annat ord, det vill säga att det betyder tvärtom. En antonym anger vilket ord som ligger på motsatta sidan av den dikotomi som ett visst ord tillhör. Således tillhör antonymen samma härad som sitt motsatsord, och även om det i denna dimension ligger så långt ifrån utgångsordet som möjligt är ett ord alltid starkt besläktat med sina antonymer. Ett ord som är antonym till sig själv kallas autoantonym. Exempel: * "Antonym" är antonymt mot "synonym". * Både "ond" och "äcklig" är antonymer till "god", men är för den sakens skull inte synonymer, eftersom de tillhör olika dikotomier. (sv)
 • Анто́німи (грец. αντι — «проти», ονομα — «ім'я») — слова, протилежні за значенням. Наприклад: іменники (хоробрість — боягузтво), прикметники (коханий — остогидлий), дієслова (дружити — ворогувати), прислівники (мирно — войовничо). У поетичній та ораторській мові антоніми вживаються як засіб антитези, наприклад: «Той мурує, той руйнує…» (Т. Шевченко). Антоніми в семантичному полі розташовуються на протилежних полюсах. Коли взяти низку слів на позначення стосунків між людьми (семантичне поле): любов, симпатія, дружба, приязнь, пошана, прихильність, доброзичливість, байдужість, неповага, недолюблювання, неприязнь, зневага, ворожість, ненависть, то на протилежних кінцях стоятимуть антоніми любов — ненависть. Антоніми в мові існують тому, що в самій дійсності та в людських оцінках існують предмети, явища, дії, ознаки з протилежними якісними, кількісними, просторовими й часовими властивостями: день і ніч, тепло і холод, добро і зло, початок і кінець чогось, легкі й важкі предмети, близькі й далекі відстані, давній і майбутній час тощо. Мова лише називає ці якості. (uk)
 • 反义词或相反词是语言学上的现象,指的是某一对字或单词具有相反意义或定义,如“有”和“无”、“爱”和“恨”、“冷”和“热”都是反义词。 一种语言中的所有词汇不一定都有对应的反义词,如助词、量词、数词、叹词、拟声词等一般就没有反义词。还有一些因没有反义或反义较模糊而没有相应的反义词的词汇。然而大部分语言的反义词属于形容词、名词与动词的词汇,且反義詞與同义词普遍存在於所有的人類語言當中。 一般来说,某词对应的反义词不只限一个,而会包含所有反义词的同义词在内。如“少”、“幼”、“年轻”都可以算是“老”的反义词,因为都是同义词。 不过,因为很多词汇在不同场合可以有不同的定义,所以可能有一个词对应多数完全不同的反义词的情况出现。例如以上“少”作为“老”的反义词,是因为“少”字有“年少”的意思,而如果“少”解读为“少数”的意思,其反义词则应为“多”而非“老”。因此还有特定的词可有几个完全不同定义的反义词,如“白”的反义词在不同场合分别可能是“黑”(如白色与黑色)“红”(如白事与红事,或白军与红军)“文”(如白话与文言)等不同意义的词汇。 (zh)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 147930 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 14270 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 981158293 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • في التعريف اللغوي، نقيض هي الكلمة التي تخالفها في المعنى ولا تجتمع معها بوجه واحد. فمثلا الشك نقيض اليقين؛ ولكن الهُزْأة ليس نقيض الهُزَأة بل هو معكوس منه. وقد يطلق على الضد. (ar)
 • Antonymum (z řec. αντί anti proti; ὄνομα onoma jméno), též opozitum /opozita/ označuje slovo opačného, protikladného významu. Jedno slovo může mít více antonym s různými významy, podle toho, o který druh antonymie jde, v jakém kontextu a na které významové škále k antonymii dochází, popřípadě ke kterému z více významů slova se vztahuje. Na rozdíl od synonymie a homonymie, které vznikají v podstatě náhodně (nejsou podmíněny vnější realitou), antonyma vznikají v každém jazyce přirozeně z důvodu vyjádřit významový protiklad k některému výrazu. Některá slova antonymní protějšek nemají (zejména číslovky určité, citoslovce). (cs)
 • Antonimo (de Helena antonymos "kontraŭnoma") aŭ "mal-vorto" estas semantika inverso aŭ "mal-senco" de alia vorto: nigra - blanka, ega - eta, tago - nokto. Esperanto havas propran sufikson mal- por esprimi antonimojn: granda - malgranda. Kio estas malo, kelkfoje estas filozofia demando. La vorto malŝtono por plejmultaj homoj ne havus sencon, sed eble bone kongruas kun ia filozofia mondokoncepto. (eo)
 • Antonimoak esanahi guztiz kontrakoa duten bi hitz dira. Sinonimoaren aurkakoa da; adibidez, gizen eta argal edo lasai eta urduri. Zenbait kasutan, hitz bati ezezko aurrizki bat gehituz, antonimoak sor daitezke (egin / desegin; berdin / ezberdin; egoki / desegoki; normal / anormal). (eu)
 • Is focal a chiallaíonn go díreach an urchomhaireach i gcomparáid focal sa teanga céanna é Frithchiallach. (ga)
 • Antonim adalah hubungan semantik antara dua buah satuan ujaran yang maknanya menyatakan kebalikan, pertentangan, atau kontras antara yang satu dengan yang lainnya. Lebih sederhana, antonim adalah suatu kata yang berlawanan makna dengan kata lain. Antonim disebut juga dengan lawan kata. (in)
 • 対義語(たいぎご/ついぎご、英: antonym)とは、意味が反対となる語や、意味が対照的になっている語。アントニム。反義語、反意語、反義詞、反対語、対語などともいう。「対義語」の対義語は「類義語」「同義語」などである。 (ja)
 • 반의어(反義語, 영어: antonym)는 뜻이 반대인 단어이다. (ko)
 • Twee woorden zijn elkaars antoniem als ze een tegengestelde betekenis hebben. Het woord is afgeleid uit het Grieks: anti ("tegen"), onoma ("naam, benoeming").Beide woorden vormen een antoniemenpaar. (nl)
 • Antonim (z gr. anti „naprzeciw”, onoma „imię, wyraz, tytuł”) – termin oznaczający przeciwieństwo, odwrotność znaczeniową wyrazu; antonimy to określenia przeciwstawne. Dyscyplina zajmująca się m.in. antonimami to leksykologia. Przykłady antonimów: * ciepło – zimno, * gruby – chudy, * syty – głodny. Termin „antonim” również ma swój antonim – jest nim „synonim”. (pl)
 • Antónimo (pt) ou antônimo (pt-BR) é a palavra cujo significado seja contrário, oposto ou inverso ao de outra. O emprego de antónimos na construção de frases é um dos recursos estilísticos que conferem ao trecho empregado uma forma mais erudita ou que chame atenção do leitor ou do ouvinte. (pt)
 • 反义词或相反词是语言学上的现象,指的是某一对字或单词具有相反意义或定义,如“有”和“无”、“爱”和“恨”、“冷”和“热”都是反义词。 一种语言中的所有词汇不一定都有对应的反义词,如助词、量词、数词、叹词、拟声词等一般就没有反义词。还有一些因没有反义或反义较模糊而没有相应的反义词的词汇。然而大部分语言的反义词属于形容词、名词与动词的词汇,且反義詞與同义词普遍存在於所有的人類語言當中。 一般来说,某词对应的反义词不只限一个,而会包含所有反义词的同义词在内。如“少”、“幼”、“年轻”都可以算是“老”的反义词,因为都是同义词。 不过,因为很多词汇在不同场合可以有不同的定义,所以可能有一个词对应多数完全不同的反义词的情况出现。例如以上“少”作为“老”的反义词,是因为“少”字有“年少”的意思,而如果“少”解读为“少数”的意思,其反义词则应为“多”而非“老”。因此还有特定的词可有几个完全不同定义的反义词,如“白”的反义词在不同场合分别可能是“黑”(如白色与黑色)“红”(如白事与红事,或白军与红军)“文”(如白话与文言)等不同意义的词汇。 (zh)
 • Un antònim és aquell mot que té un significat totalment oposat a un altre. És el contrari de sinònim. L'origen de la paraula es troba a la filologia del segle xix. Els antònims es poden formar afegint un prefix negatiu a la paraula (com fer- desfer, per exemple) o canviant totalment el mot (com bonic-lleig, per exemple) Segons el tipus de relació que s'estableix entre els antònims es parla de: (ca)
 • Antonyme (von altgriechisch αντί anti, deutsch ‚gegen‘ und altgriechisch ὄνομα ónoma, deutsch ‚Name, Wort‘) sind in der Sprachwissenschaft Wörter mit gegensätzlicher Bedeutung. In gleicher Bedeutung werden auch die Ausdrücke Gegensatzwort (oder (kürzer) Gegenwort) und Oppositionswort verwandt. Zwei Wörter, die füreinander Gegensatzwörter sind, heißen Gegensatzpaar. Die zwischen ihnen bestehende Relation heißt Antonymie, insbesondere von Wörtern, aber auch von Sätzen und Phrasen. Die entsprechende rhetorische Figur ist das Oxymoron. (de)
 • In lexical semantics, opposites are words lying in an inherently incompatible binary relationship. For example, something that is long entails that it is not short. It is referred to as a 'binary' relationship because there are two members in a set of opposites. The relationship between opposites is known as opposition. A member of a pair of opposites can generally be determined by the question What is the opposite of X ? (en)
 • Los antónimos son palabras que tienen significados opuestos o contrarios entre sí.​ Deben pertenecer (al igual que los sinónimos) a la misma categoría gramatical. Por ejemplo, antónimos de alegría son: tristeza, depresión, melancolía...; antónimos de grande son pequeño o chico. Existen tres clases de antónimos: Existen diccionarios especializados en antónimos. (es)
 • Анто́нимы (др.-греч. ἀντι- приставка со значением противоположности + ὄνυμα — «имя») — это слова одной части речи, различные по звучанию и написанию, имеющие прямо противоположные лексические значения, например: «правда» — «ложь», «добрый» — «злой», «говорить» — «молчать». У собственных имён, местоимений, числительных антонимов нет. (ru)
 • En antonym eller motsatsord är en motsats till något annat ord, det vill säga att det betyder tvärtom. En antonym anger vilket ord som ligger på motsatta sidan av den dikotomi som ett visst ord tillhör. Således tillhör antonymen samma härad som sitt motsatsord, och även om det i denna dimension ligger så långt ifrån utgångsordet som möjligt är ett ord alltid starkt besläktat med sina antonymer. Ett ord som är antonym till sig själv kallas autoantonym. Exempel: (sv)
 • Анто́німи (грец. αντι — «проти», ονομα — «ім'я») — слова, протилежні за значенням. Наприклад: іменники (хоробрість — боягузтво), прикметники (коханий — остогидлий), дієслова (дружити — ворогувати), прислівники (мирно — войовничо). У поетичній та ораторській мові антоніми вживаються як засіб антитези, наприклад: «Той мурує, той руйнує…» (Т. Шевченко). (uk)
rdfs:label
 • نقيض (لغة) (ar)
 • Antònim (ca)
 • Antonymum (cs)
 • Antonym (de)
 • Antonimo (eo)
 • Opposite (semantics) (en)
 • Antónimo (es)
 • Antonimo (eu)
 • Frithchiallach (ga)
 • Antonim (in)
 • 対義語 (ja)
 • 반의어 (ko)
 • Antoniem (nl)
 • Antonim (pl)
 • Antônimo (pt)
 • Антонимы (ru)
 • Antonym (sv)
 • Антонім (uk)
 • 反义词 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of