The McGurk effect is a perceptual phenomenon that demonstrates an interaction between hearing and vision in speech perception. The illusion occurs when the auditory component of one sound is paired with the visual component of another sound, leading to the perception of a third sound. The visual information a person gets from seeing a person speak changes the way they hear the sound. If a person is getting poor quality auditory information but good quality visual information, they may be more likely to experience the McGurk effect. Integration abilities for audio and visual information may also influence whether a person will experience the effect. People who are better at sensory integration have been shown to be more susceptible to the effect. Many people are affected differently by the

Property Value
dbo:abstract
 • The McGurk effect is a perceptual phenomenon that demonstrates an interaction between hearing and vision in speech perception. The illusion occurs when the auditory component of one sound is paired with the visual component of another sound, leading to the perception of a third sound. The visual information a person gets from seeing a person speak changes the way they hear the sound. If a person is getting poor quality auditory information but good quality visual information, they may be more likely to experience the McGurk effect. Integration abilities for audio and visual information may also influence whether a person will experience the effect. People who are better at sensory integration have been shown to be more susceptible to the effect. Many people are affected differently by the McGurk effect based on many factors, including brain damage and other disorders. (en)
 • Als McGurk-Effekt bezeichnet man die Beeinflussung der Wahrnehmung eines akustischen Sprachsignals durch die gleichzeitige Beobachtung einer Lippenbewegung bzw. unbewusstes Lippenlesen. Diese audio-visuelle Täuschung gilt als Meilenstein in der Wahrnehmungspsychologie und als Beweis für die Integration von visuellen Eindrücken in die Sprachwahrnehmung. (de)
 • McGurk efektua hautemate gertakari bat da, hizketa pertzepzioan entzumenaren eta ikusmenaren arteko elkarrekintza bat frogatzen duena. Ilusioa soinu baten entzumenezko osagaia beste soinu baten ikusmen-osagai batekin elkartzean gertatzen da, hirugarren soinu bat hautematen delarik. Pertsona batek beste pertsona bat hitz egiten ikustean jasotzen duen informazioak soinua entzuteko modua aldatzen du. Pertsona bat entzutezko informazio eskasa jasotzen ari bada baina ikus-informazio ona, pertsona horrek McGurk efektua nabaritzeko aukera gehiago izango ditu. (eu)
 • El efecto McGurk es un fenómeno perceptivo que demuestra una interacción entre la audición y la visión en la . La ilusión se produce cuando el componente auditivo de un sonido está emparejado con el componente visual de otro sonido, dando lugar a la percepción de un tercer sonido.​ La información visual que una persona recibe de ver una persona habla cambia la forma en que escuchan el sonido.​​ Si una persona está recibiendo la información auditiva de baja calidad pero recibe buena calidad de la información visual, pueden ser más propensos a experimentar el efecto McGurk.​ Las capacidades de integración de información visual y de audio también pueden influir en si una persona va a experimentar el efecto. Las personas que son mejores en la han demostrado ser más susceptibles al efecto.​ Muchas personas se ven afectadas de manera diferente por el efecto McGurk basado en muchos factores, incluyendo daño cerebral y otros trastornos. (es)
 • Efek McGurk adalah sebuah fenomena dan merupakan ilusi audio-visual. Hal ini terjadi apabila seseorang melihat gambar seseorang yang merealisasikan bunyi /p/ dengan bibir tetapi yang dibunyikan adalah fonem /k/. Maka yang akan terdengar adalah bunyi /t/. (in)
 • L’effet McGurk est un phénomène illusoire perceptif qui montre une entre l'audition et la vision lors de la perception de la parole. Cet effet suggère une multimodalité de la perception de la parole. L'effet McGurk (également appelé effet McGurk-MacDonald) se produit lorsque la vision et l’audition fournissent des signaux de parole incongrus. Deux types de phénomènes découlent de cette perception erronée : la fusion et la combinaison. (fr)
 • L'effetto McGurk è un fenomeno percettivo che dimostra un'interazione tra l'udito e la vista nel riconoscimento di una parola o di un singolo fonema. Questo suggerisce che il riconoscimento linguistico è un processo multimodale, cioè che coinvolge informazioni da più di una sorgente sensoriale. L'effetto McGurk è talvolta chiamato effetto McGurk-MacDonald, dato che è stato descritto per la prima volta nell'articolo di e nel 1976. Questo effetto può essere sperimentato quando un video che mostra la produzione di un fonema viene doppiato con il suono registrato di un altro fonema. Spesso il fonema percepito è una via di mezzo tra i due. Per esempio, un video che mostra /ga/ combinato con l'audio di /ba/ è spesso percepito come /da/. Questo effetto è molto robusto; la conoscenza della sua presenza sembra non aver quasi alcun effetto sulla sua percezione. Lo studio dell'effetto McGurk è stato utilizzato per la produzione di programmi di riconoscimento vocale che fanno uso di una videocamera e di un software di . Uno studio del 2005 di Wareham e Wright ha mostrato come l'inconsistenza dell'informazione visiva può cambiare la percezione delle frasi ascoltate, suggerendo che l'effetto McGurk potrebbe avere grande influenza nelle percezioni della vita quotidiana. (it)
 • マガーク効果(マガークこうか、McGurk effect)は、言語音声の音韻知覚において聴覚情報と視覚情報の相互作用を示す現象の1つ。 (ja)
 • Efekt McGurka – iluzja, ujawniająca rolę interakcji wzroku i słuchu w audiowizualnej percepcji mowy. Do zrozumienia ludzkiej mowy wykorzystywana jest zarówno informacja wzrokowa, jak i słuchowa, a kiedy informacje płynące z tych źródeł są sprzeczne, to mózg integruje je, generując błąd. (pl)
 • Het mcgurkeffect is een psychoakoestisch effect dat optreedt in bepaalde gevallen waarbij de visuele eigenschappen van natuurlijke spraakproductie niet overeenkomen met de auditieve aspecten daarvan, waarbij de interpretatie van de hoorder wordt beïnvloed door beide en een illusionair resultaat ontstaat. Het effect is genoemd naar Harry McGurk, die onderzoek verrichtte naar de waarneming van spraak bij taallerende kinderen en die het tijdens experimenten ontdekte. Het klassieke voorbeeld van dit mcgurkeffect is een experiment waarbij een spreker zowel de klank /ba/ herhaaldelijk uitspreekt, als de klank /ga/ (met de 'g' als in 'goal'). Het uitspreken van de klank /ba/ wordt auditief afgespeeld, synchroon met het beeld van het uitspreken van de /ga/, de hoorder zal dit vervolgens waarnemen als: /da/. Dus, met vereenvoudigde notatie: * Auditief: ba ba ba ba ba ba * Visueel: ga ga ga ga ga ga * Illusionair: da da da da da da In het voorbeeld wordt het Engelse foneem /d/ dus als het ware geconstrueerd uit de auditieve waarneming van het foneem /b/ en de visuele waarneming van het foneem /g/. Van het mcgurkeffect zijn demo's op het Internet te vinden. Hierbij valt het effect het meest op, als de waarnemer in eerste instantie zowel het auditieve als het visuele signaal gelijktijdig waarneemt. Het McGurk effect demonstreert dat bij de perceptie van spraak de interpretatie die in de menselijke hersenen plaatsvindt van cruciaal belang is voor die perceptie, en dat wat mensen horen voor een groot deel beïnvloed wordt door wat zij zien. Het effect werd in 1976 gepubliceerd door Harry McGurk en in een artikel genaamd: "Hearing Lips and Seeing Voices" in Nature, 264, en gaf een aanzet tot uitgebreid onderzoek in die richting. (nl)
 • Эффект Мак-Гурка — феномен восприятия, который демонстрирует взаимодействие между слухом и зрением в восприятии речи. Он предполагает, что восприятие речи мультимодально, то есть вовлекает информацию сразу из нескольких органов чувств. Эффект Мак-Гурка также иногда называют эффектом Мак-Гурка — Мак-Дональда. Впервые он был описан Мак-Гурком и Мак-Дональдом в 1976 году. Этот эффект может быть испытан при просмотре видеоролика с видеорядом с одной фонемой и звуковой дорожкой с произношением другой фонемы. Часто воспринятая фонема является третьей, средней между этими двумя. Для примера, в оригинальном эксперименте Мак-Гурка испытуемым показывали видеозапись человека, многократно произносившего одними губами слоги ga-ga, в то время как фонограмма воспроизводила слоги ba-ba. Когда испытуемые закрывали глаза и только слушали фонограмму, они точно распознавали слоги. Более того, когда они видели только движения губ говорившего человека, а фонограмма была выключена, они достаточно точно идентифицировали произносимые звуки как ga-ga (подтверждая тем самым, что при необходимости мы можем читать по губам и что, возможно, делаем это гораздо чаще, чем нам кажется). Однако когда испытуемым одновременно предъявлялись противоречащие друг другу слуховые и зрительные стимулы, они слышали звуки, которых не было ни в одном из них. Например, когда испытуемые видели на экране человека, артикуляция губ которого соответствовала слогам ga-ga, и одновременно звучал акустический сигнал ba-ba, большинство из них слышали совсем другой звук — da-da, при этом большинство испытуемых не осознали несоответствия слуховой и зрительной стимуляций. Последующие эксперименты показали, что подобный эффект наблюдается и при проведении экспериментов с целыми предложениями. Эффект очень устойчивый, и знание о нём почти не влияет на его восприятие, что отлично от некоторых оптических иллюзий, которые разрушаются при тщательном изучении. Изучение эффекта Мак-Гурка используется для создания более точных программ распознавания речи с применением видеокамеры и читающего по губам программного обеспечения. Исследование Вейрэма и Райта 2005 года показало, что эффект Мак-Гурка может иметь большое влияние на повседневное восприятие. (ru)
 • O efeito McGurk é um fenômeno perceptual que demonstra a interação entre a audição e visão na percepção da fala. A ilusão sonora consiste na apresentação de uma dublagem que induz o indivíduo a acreditar que ouve um fonema, quando na verdade está ouvindo outro. Tal efeito é conhecido desde o ano de 1976, quando o psicólogo Harry McGurk o descreveu num estudo na revista Nature. Pessoas que têm costume de assistir filmes dublados tem uma menor propensão ao efeito, por terem se condicionado a ignorar a informação vindo da boca do interlocutor. (pt)
 • McGurk-effekten kallar man det inflytande som ett synkront visuellt intryck från ett ansikte (till exempel läppslutning vid [b]) har på perceptionen av en akustisk talsignal. Denna effekt är uppkallad efter den ena av två författare () till den grundläggande artikeln (McGurk & McDonald, 1976) för detta fenomen. Talperception är alltså . (sv)
 • Ефект Мак-Гурка або ефект Мак-Гурка-Мак-Дональда — феномен, що демонструє взаємодію між слухом та зором, під час сприйняття мови. Вперше описаний Гарі Мак-Гурком та 1976 року. Ефект полягає у тому, що суперечлива аудіовізуальна мовна інформація сприймається людиною як щось середнє між тим, що вона насправді бачить і чує. Наприклад, піддослідні, яким демонстрували відеозапис із особою, що вимовляє звук «ґа», і фонограмою, в якій звучить «ба», повідомляли, що вони чують фонему «да». Коли піддослідні закривали очі і тільки слухали фонограму, вони точно розпізнавали склади. Більше того, коли вони бачили тільки рухи губ людини, що говорила, а фонограма була виключена, вони досить точно ідентифікували звуки, що вимовляються, як «ґа». Цей феномен свідчить про мультимодальність сприйняття мови. Ефект Мак-Грука виявляється не тільки в англомовних осіб, а й в інших культурах, хоча інколи має менш виражений характер. Також він був продемнострований у немовлят. Ефект Мак-Гурка спостерігається навіть у тому випадку, коли звук і зображення не повністю синхронізовані, зміщення може становити до 180 мс. Не перешкоджає йому і нечіткість візуальної інформації. Проте цей феномен має певні обмеження: зокрема, він значно менш виражений у випадку, коли фонему вимовляє знайома піддослідному людина. Також ефект Мак-Гурка слабше проявляється із словами ніж із беззмістовними звуками. (uk)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 433584 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 40070 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 986121595 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Als McGurk-Effekt bezeichnet man die Beeinflussung der Wahrnehmung eines akustischen Sprachsignals durch die gleichzeitige Beobachtung einer Lippenbewegung bzw. unbewusstes Lippenlesen. Diese audio-visuelle Täuschung gilt als Meilenstein in der Wahrnehmungspsychologie und als Beweis für die Integration von visuellen Eindrücken in die Sprachwahrnehmung. (de)
 • McGurk efektua hautemate gertakari bat da, hizketa pertzepzioan entzumenaren eta ikusmenaren arteko elkarrekintza bat frogatzen duena. Ilusioa soinu baten entzumenezko osagaia beste soinu baten ikusmen-osagai batekin elkartzean gertatzen da, hirugarren soinu bat hautematen delarik. Pertsona batek beste pertsona bat hitz egiten ikustean jasotzen duen informazioak soinua entzuteko modua aldatzen du. Pertsona bat entzutezko informazio eskasa jasotzen ari bada baina ikus-informazio ona, pertsona horrek McGurk efektua nabaritzeko aukera gehiago izango ditu. (eu)
 • Efek McGurk adalah sebuah fenomena dan merupakan ilusi audio-visual. Hal ini terjadi apabila seseorang melihat gambar seseorang yang merealisasikan bunyi /p/ dengan bibir tetapi yang dibunyikan adalah fonem /k/. Maka yang akan terdengar adalah bunyi /t/. (in)
 • L’effet McGurk est un phénomène illusoire perceptif qui montre une entre l'audition et la vision lors de la perception de la parole. Cet effet suggère une multimodalité de la perception de la parole. L'effet McGurk (également appelé effet McGurk-MacDonald) se produit lorsque la vision et l’audition fournissent des signaux de parole incongrus. Deux types de phénomènes découlent de cette perception erronée : la fusion et la combinaison. (fr)
 • マガーク効果(マガークこうか、McGurk effect)は、言語音声の音韻知覚において聴覚情報と視覚情報の相互作用を示す現象の1つ。 (ja)
 • Efekt McGurka – iluzja, ujawniająca rolę interakcji wzroku i słuchu w audiowizualnej percepcji mowy. Do zrozumienia ludzkiej mowy wykorzystywana jest zarówno informacja wzrokowa, jak i słuchowa, a kiedy informacje płynące z tych źródeł są sprzeczne, to mózg integruje je, generując błąd. (pl)
 • O efeito McGurk é um fenômeno perceptual que demonstra a interação entre a audição e visão na percepção da fala. A ilusão sonora consiste na apresentação de uma dublagem que induz o indivíduo a acreditar que ouve um fonema, quando na verdade está ouvindo outro. Tal efeito é conhecido desde o ano de 1976, quando o psicólogo Harry McGurk o descreveu num estudo na revista Nature. Pessoas que têm costume de assistir filmes dublados tem uma menor propensão ao efeito, por terem se condicionado a ignorar a informação vindo da boca do interlocutor. (pt)
 • McGurk-effekten kallar man det inflytande som ett synkront visuellt intryck från ett ansikte (till exempel läppslutning vid [b]) har på perceptionen av en akustisk talsignal. Denna effekt är uppkallad efter den ena av två författare () till den grundläggande artikeln (McGurk & McDonald, 1976) för detta fenomen. Talperception är alltså . (sv)
 • The McGurk effect is a perceptual phenomenon that demonstrates an interaction between hearing and vision in speech perception. The illusion occurs when the auditory component of one sound is paired with the visual component of another sound, leading to the perception of a third sound. The visual information a person gets from seeing a person speak changes the way they hear the sound. If a person is getting poor quality auditory information but good quality visual information, they may be more likely to experience the McGurk effect. Integration abilities for audio and visual information may also influence whether a person will experience the effect. People who are better at sensory integration have been shown to be more susceptible to the effect. Many people are affected differently by the (en)
 • El efecto McGurk es un fenómeno perceptivo que demuestra una interacción entre la audición y la visión en la . La ilusión se produce cuando el componente auditivo de un sonido está emparejado con el componente visual de otro sonido, dando lugar a la percepción de un tercer sonido.​ La información visual que una persona recibe de ver una persona habla cambia la forma en que escuchan el sonido.​​ Si una persona está recibiendo la información auditiva de baja calidad pero recibe buena calidad de la información visual, pueden ser más propensos a experimentar el efecto McGurk.​ Las capacidades de integración de información visual y de audio también pueden influir en si una persona va a experimentar el efecto. Las personas que son mejores en la han demostrado ser más susceptibles al efecto.​ Mu (es)
 • L'effetto McGurk è un fenomeno percettivo che dimostra un'interazione tra l'udito e la vista nel riconoscimento di una parola o di un singolo fonema. Questo suggerisce che il riconoscimento linguistico è un processo multimodale, cioè che coinvolge informazioni da più di una sorgente sensoriale. L'effetto McGurk è talvolta chiamato effetto McGurk-MacDonald, dato che è stato descritto per la prima volta nell'articolo di e nel 1976. Lo studio dell'effetto McGurk è stato utilizzato per la produzione di programmi di riconoscimento vocale che fanno uso di una videocamera e di un software di . (it)
 • Het mcgurkeffect is een psychoakoestisch effect dat optreedt in bepaalde gevallen waarbij de visuele eigenschappen van natuurlijke spraakproductie niet overeenkomen met de auditieve aspecten daarvan, waarbij de interpretatie van de hoorder wordt beïnvloed door beide en een illusionair resultaat ontstaat. Het effect is genoemd naar Harry McGurk, die onderzoek verrichtte naar de waarneming van spraak bij taallerende kinderen en die het tijdens experimenten ontdekte. * Auditief: ba ba ba ba ba ba * Visueel: ga ga ga ga ga ga * Illusionair: da da da da da da (nl)
 • Ефект Мак-Гурка або ефект Мак-Гурка-Мак-Дональда — феномен, що демонструє взаємодію між слухом та зором, під час сприйняття мови. Вперше описаний Гарі Мак-Гурком та 1976 року. Ефект полягає у тому, що суперечлива аудіовізуальна мовна інформація сприймається людиною як щось середнє між тим, що вона насправді бачить і чує. Наприклад, піддослідні, яким демонстрували відеозапис із особою, що вимовляє звук «ґа», і фонограмою, в якій звучить «ба», повідомляли, що вони чують фонему «да». Коли піддослідні закривали очі і тільки слухали фонограму, вони точно розпізнавали склади. Більше того, коли вони бачили тільки рухи губ людини, що говорила, а фонограма була виключена, вони досить точно ідентифікували звуки, що вимовляються, як «ґа». Цей феномен свідчить про мультимодальність сприйняття мови. (uk)
 • Эффект Мак-Гурка — феномен восприятия, который демонстрирует взаимодействие между слухом и зрением в восприятии речи. Он предполагает, что восприятие речи мультимодально, то есть вовлекает информацию сразу из нескольких органов чувств. Эффект Мак-Гурка также иногда называют эффектом Мак-Гурка — Мак-Дональда. Впервые он был описан Мак-Гурком и Мак-Дональдом в 1976 году. (ru)
rdfs:label
 • McGurk-Effekt (de)
 • McGurk effect (en)
 • Efecto McGurk (es)
 • McGurk efektua (eu)
 • Effet McGurk (fr)
 • Efek McGurk (in)
 • Effetto McGurk (it)
 • マガーク効果 (ja)
 • McGurk-effect (nl)
 • Efekt McGurka (pl)
 • Эффект Мак-Гурка (ru)
 • Efeito McGurk (pt)
 • McGurk-effekten (sv)
 • Ефект Мак-Гурка (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of