An Entity of Type: company, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A knowledge base (KB) is a technology used to store complex structured and unstructured information used by a computer system. The initial use of the term was in connection with expert systems, which were the first knowledge-based systems.

Property Value
dbo:abstract
 • قواعد المعرفة هي نوع من أنواع قواعد البيانات لإدارة المعرفة. قواعد المعرفة هي مخزن للمعلومات التي توفر وسيلة لجمع المعلومات وترتيبها ونشرها والبحث فيها والاستنفاع منها. ويمكن أن تكون على شكل قابل للقراءة الكترونيا أو تكون للاستخدام البشري فقط. (ar)
 • Pojem báze znalostí (znalostní báze, anglicky Knowledge base) je komponentem expertních znalostních systémů, které představují velmi široké téma pokrývající několik úhlů pohledu a to od technického řešení uchovávání, zachycování a používání znalostí, přes téma expertních systémů, způsobu získávání znalostí od expertů a expertek až po firemní procesy vedoucí k managementu znalostí. Také je to centralizované úložiště informací, může se jednat o veřejnou knihovnu, databázi informací vztahující se ke konkrétní aplikaci atd. Ve vztahu k informačním technologiím je čitelným zdrojem pro šíření informací v on-line podobě nebo s možností on-line zpřístupnění. Znalostní báze se využívá k optimalizaci shromažďování, organizaci a vyhledávání informací pro organizaci nebo veřejnost. Dobře organizovaná znalostní báze šetří firemní náklady a množství času uživatelů. Zároveň může poskytnou široké veřejnosti snadný přístup k informacím, které by jinak vyžadovali kontakt s odpovědnou osobou společnosti. K dispozici je široká škála softwarových aplikací, které uživatelům umožňují vytvářet vlastní znalostní báze samostatně, nebo jsou k dispozici jako součástí jiné aplikace. Pojem znalost (anglicky ) obsahuje v sobě výraz pro vědomosti a dovednosti, a to na rozdíl od informace, která v sobě obsahuje pouhé sdělení, fakta, čísla, ale nikoliv právě proces osvojení si informace a zakódování mezi dovednosti. Báze znalostí pak zachycují praxí ověřené informace dané do širších souvislostí a ověřené expertem/expertkou. V bázi znalostí je zapsáno velké množství různých znalostí – od nejobecnějších k úzce odborným. Specialitou jsou soukromé znalosti (též označovány jako heuristiky či nejisté znalosti). Jde o exaktně nedokázané znalosti, které expert získává postupně v průběhu praxe a o nichž ví, že mu pomáhají při řešení určitých problémů. (cs)
 • Eine Wissensdatenbank oder Wissensbasis (englisch knowledge base) ist eine spezielle Datenbank für das Hinterlegen von Wissen. Wissensdatenbank ist dabei im deutschen Sprachgebrauch ein nicht definierter Begriff, der meistens im Zusammenhang mit Wissensmanagement verwendet wird und eine Sammlung expliziten Wissens in meist schriftlicher Form darstellt. Der Begriff Wissensbasis wird für das formale, maschinell interpretierbare Wissen in wissensbasierten Systemen genutzt. Im Englischen wird stets von Knowledge Base gesprochen. Oft sind es Organisationen, die in einer Wissensdatenbank ihre Ideen, Problemlösungen, Artikel, Prozesse, White Papers, Benutzerhandbücher und das Qualitätsmanagementhandbuch für alle Berechtigten verfügbar machen. Eine Wissensdatenbank bedarf einer sorgfältig strukturierten Klassifizierung, einer Formatierung des Inhalts und benutzerfreundlicher Suchfunktionalität (siehe Taxonomie; Ontologie (Informatik)). Wissensdatenbanken im Sinne von gesammelten Dokumenten dienen dazu, Wissen personen-, zeit- und raumunabhängig bereitzustellen. Entsprechend finden sie auch im Privatleben Einsatz, z. B. in privaten Gruppen mit gleichen Interessen (Haustiere, Pflanzen, Hobbys). In Unternehmen finden sie hauptsächlich Einsatz: * im Self-Service, um Kunden und Anwendern den Anruf im Servicecenter ersparen zu können, * im Service, um eine einheitliche Auskunftsqualität sicherstellen zu können, * im Vertrieb und Marketing, um einheitliche Aussagen Kunden gegenüber sicherstellen zu können, * in Produktion, Entwicklung und Forschung, um einheitliche Standards zu gewährleisten und auf bereits gemachte Erfahrungen zugreifen zu können. Grundsätzlich ist es schwierig, zwischen Dokumentensammlungen und Wissensdatenbanken einen Trennstrich zu ziehen. Dementsprechend findet eine wissenschaftliche Bearbeitung der Wissensdatenbanken im Speziellen nicht oder kaum statt, sondern ist im Allgemeinen im Bereich „Wissensmanagement“ wiederzufinden. Ein Expertensystem könnte bsw. eine technische Supportfunktion sein, wobei die Wissensdatenbank eine durchsuchbare Sammlung von Fragen und Antworten darstellt. Andere Beispiele sind Systeme zur Unterstützung medizinischer Diagnosen oder zur Analyse wissenschaftlicher Daten. (de)
 • Une base de connaissance regroupe des connaissances spécifiques à un domaine spécialisé donné, sous une forme exploitable par un ordinateur. Elle peut contenir des règles (dans ce cas, on parle de base de règles), des faits ou d'autres représentations. Si elle contient des règles, un moteur d'inférence — simulant les raisonnements déductifs logiques — peut être utilisé pour déduire de nouveaux faits. Une autre manière de définir une base de connaissance est de dire qu'il s'agit d'une ontologie peuplée par des individus. Une base de connaissance sert à rassembler — de manière centralisée — l'expertise d'un domaine généralement formalisée de manière déclarative. À ne pas confondre avec une base de données (comme Oracle, Access, MySQL), (fr)
 • Una base de conocimiento es un tipo especial de base de datos para la gestión del conocimiento. Provee los medios para la recolección, organización y recuperación computarizada de conocimiento.​ (es)
 • A knowledge base (KB) is a technology used to store complex structured and unstructured information used by a computer system. The initial use of the term was in connection with expert systems, which were the first knowledge-based systems. (en)
 • Basis pengetahuan (Bahasa Inggris: knowledge base) adalah suatu jenis basis data yang dipergunakan untuk manajemen pengetahuan. Basis data ini menyediakan fasilitas untuk koleksi, organisasi, dan pengambilan pengetahuan terkomputerisasi. Hal terpenting dari suatu basis pengetahuan adalah kualitas informasi yang dikandungnya. Basis pengetahuan yang terbaik memiliki artikel-artikel yang ditulis dengan baik dan dijaga untuk selalu mutakhir, memiliki sistem pengambilan (mesin pencari) yang baik, serta format isi dan struktur klasifikasi yang dirancang dengan saksama. Sebuah basis pengetahuan terdiri dari sekian paket data berukuran besar, deskripsi dari data tersebut (metadata), dan serangkaian besar aturan-aturan. Secara umum, basis pengetahuan memiliki sifat yang dinamis, dengan kemampuan dan kapasitas untuk belajar, sehingga dekat dengan topik kecerdasan buatan. Untuk mengelola suatu basis pengetahuan, dibutuhkan suatu sistem manajemen basis pengetahuan yang biasanya memiliki kemampuan sebagai berikut: 1. * Membuat simpulan berdasarkan aturan-aturan, deskripsi data, dan fakta untuk menghasilkan informasi yang baru. Hal ini dibutuhkan karena pengguna sistem harus bisa menarik kesimpulan meski dengan ketidaklengkapan informasi. 2. * Mekanisme untuk melakukan perbaruan (semisal, memasukkan, menghapus, atau memodifikasi) basis pengetahuan. 3. * Kemampuan untuk mengoptimalkan query. Bila sistem tidak memiliki query, maka aktivitas pencarian informasi bisa berlangsung amat lama. 4. * Kemampuan untuk mengintegrasikan beragam basis pengetahuan. Kemampuan semacam ini sangat dibutuhkan terutama oleh organisasi yang tersebar secara lokasi. 5. * Kemampuan untuk menyediakan jawaban yang bersifat kooperatif kepada pengguna. Semisal saja, pengguna perlu tahu manakala sebuah query ternyata tidak bisa memberikan suatu keluaran dikarenakan kondisi keterbatasan basis data, atau data yang di-query-kan ternyata tidak tersedia di dalam basis data. 6. * Kemampuan untuk melakukan penggalian data, atau penemuan pengetahuan di dalam basis data. Penggalian data merupakan suatu bentuk cara berpikir induktif, yang mana membentuk suatu aturan dari suatu atau rangkaian kasus yang ada. (in)
 • 지식 베이스는 전문가 시스템의 구성 요소의 하나로써, 인공지능 에이전트가 사용될 분야와 관련된 지적 활동과 경험을 통해서 축적한 전문 지식 그리고 문제 해결에 필요한 사실과 규칙 등이 저장되어 있는 데이터베이스이다. 전문 지식의 표현 방법으로 IF-THEN 형식의 생성 규칙이 사용되며, 사실의 표현을 위해서는 프레임 표현이 사용된다. 생성 규칙과 프레임 표현을 사용함으로써 지식의 모듈화, 구조화가 가능하게 되며 그 결과 지식의 추가와 변경이 가능하게 되어 상황의 변화에 따라 성장하는 시스템을 구축할 수도 있지만,지식의 추가와 변경 작업에 대한 방식이 인공지능 에이전트의 사용분야에 따라 다르며, 에이전트의 사용자들의 기준에 따라 달라지기 때문에 이러한 작업은 상황에 맞게 개별적으로 작성되어야 한다. 인공지능 대상의 관련 지식을 지식 베이스에 반영하는 작업을 지식 획득(knowledge acquisition)이라고 한다. 지식 획득에는 확립된 방법이 없으며 이것이 전문가 시스템 구축에 큰 장애가 되고 있다. (ko)
 • Una base di conoscenza (individuata anche con il termine inglese knowledge base e con l'acronimo KB) è un tipo speciale di banca dati per la gestione della conoscenza per scopi aziendali, culturali o didattici. Essa costituisce dunque un ambiente volto a facilitare la raccolta, l'organizzazione e la distribuzione della conoscenza. (it)
 • 知識ベース(ちしきベース、knowledge base)はナレッジマネジメントのための特殊なデータベースであり、KBと略記されることもある。それは知識の検索を可能とし、知識を組織化し、知識をコンピュータ上に集合させたものである。 (ja)
 • Een kennisbank is een gespecialiseerde databank voor de opslag en het beheer van 'kennis'. Een kennisbank is de basis voor een collectie van kennis. Normaliter bestaat een kennisbank uit specifieke kennis met betrekking tot een organisatie bijvoorbeeld: * artikel * * white papers * Voor structuur en zoekmogelijkheden is classificatie van de data in een kennisbank onontbeerlijk. (nl)
 • База знаний (БЗ; англ. knowledge base, KB) — база данных, содержащая правила вывода и информацию о человеческом опыте и знаниях в некоторой предметной области (ISO/IEC/IEEE 24765-2010, ISO/IEC 2382-1:1993). В самообучающихся системах база знаний также содержит информацию, являющуюся результатом решения предыдущих задач. Современные базы знаний работают совместно с системами поиска и извлечения информации. Для этого требуется некоторая модель классификации понятий и определённый формат представления знаний. Иерархический способ представления в базе знаний набора понятий и их связей называется онтологией. Онтологию некоторой области знаний вместе со сведениями о свойствах конкретных объектов часто называют «базой знаний». Вместе с тем полноценные базы знаний (в отличие от обычной базы данных) содержат в себе не только фактическую информацию, но и правила вывода, позволяющие делать автоматические умозаключения об уже имеющихся или вновь вводимых фактах и тем самым производить семантическую (осмысленную) обработку информации. Область наук об искусственном интеллекте, изучающая базы знаний и методы работы со знаниями, называется инженерией знаний. (ru)
 • Baza wiedzy (ang. knowledge base) – zbiór powiązanych logicznie reguł, definicji pojęć lub opisów faktów dotyczących określonej dziedziny wiedzy, stanowiących część składową komputerowego systemu eksperckiego. Przechowywana w pamięci komputera wraz z regułami logicznymi (sformułowanymi przez fachowców z danej dziedziny) umożliwia efektywne wykorzystywanie bazy danych na wzór systemu ekspertowego. (pl)
 • Base de conhecimento é uma tecnologia usada para armazenar dados e usadas por um sistema computacional. O termo foi inicialmente usado para se referir a sistemas especialistas, que foram os primeiros (SBCs). Essas informações podem ser úteis na solução de problemas, por meio de ferramentas de inteligência artifical ou sistemas de informação. Bases de conhecimento também são utilizadas em help desk ou em suporte técnico, como em centrais de atendimento telefônico. (pt)
 • En kunskapsbas är en teknik som används för att lagra komplex strukturerad och ostrukturerad information som används av ett datorsystem. Det första användningen av termen var i samband med expertsystemen som var de första kunskapsbaserade systemen. Den ursprungliga användningen av termen kunskapsbas var för att beskriva en av de två undersystemen av ett kunskapsbaserat system. Ett kunskapsbaserat system består av en kunskapsbas som representerar fakta om världen och en inference engine (slutledningsmotor) som kan komma fram till dessa fakta samt använda regler och andra former av logik för att utläsa ny fakta eller hitta inkonsekvenser. Termen "kunskapsbas" användes för att särskilja från den mer vanliga termen databas. På den tiden (1970-talet) lagrade alla större Management Information Systems sin data virtuellt i någon typ av hierarkisk eller relationell databas. Vid denna tidpunkt i informationsteknikens historia var skillnaden mellan en databas och en kunskapsbas klar och entydig. En databas hade följande egenskaper: * Platt data. Data representerades vanligtvis i ett tabellformat med textsträngar eller siffror i varje fält. * Flera användare. A vanlig databas måste stödja mer än en användare eller ett system som har åtkomst till samma data samtidigt. * Transaktioner. Ett nödvändigt krav för en databas var att upprätthålla integritet och konsistens för data som nås av samtidiga användare. Dessa är så kallade ACID-egenskaper: Atomicity (atomicitet), consistency (konsistens), isolation (isolering) och durability (hållbarhet). * Stor långlivad data. En företagsdatabas behöver stödja inte bara tusentals men hundratusentals rader av data. En sådan databas behöver vanligtvis kvarstå längre än specifika användningarna för ett enskilt program, den måste kunna lagra data i år och årtionden till skillnad från livslängden för ett program. (sv)
 • Ба́за зна́нь, БЗ (англ. Knowledge base, KB) — це особливого роду база даних, розроблена для управління знаннями (метаданими), тобто збором, зберіганням, пошуком і видачею знань. Розділ штучного інтелекту, що вивчає бази даних і методи роботи із знаннями, називається інженерією знань[джерело не вказане 3328 днів]. Інше визначення ж говорить, що: База знань — це сукупність відомостей (про реальні об'єкти, процес, події або явища), що відносяться до певної теми або задачі, організована так, щоб забезпечити зручне представлення цієї сукупності як в цілому так і будь-якої її частини[джерело не вказане 3328 днів].Це означає, що система управління базою знань (саме знань, а не даних) повинна забезпечити представлення й обробку моделі, зіставною за своєю складністю з моделлю, що використовується свідомістю людини. Найважливіший параметр БЗ — якість знань, що накопичені в ній. Найкращі БЗ містять релевантну і свіжу інформацію, мають довершені системи пошуку інформації і ретельно пророблену структуру і формат знань. (uk)
 • 知识库(Knowledge base)是用于知识管理的一种特殊的数据库,以便于有关领域知识的采集、整理以及提取。知识库中的知识源于,它是求解问题所需领域知识的集合,包括基本事实、规则和其它有关信息。 (zh)
dbo:wikiPageID
 • 239497 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 9609 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1096950974 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • قواعد المعرفة هي نوع من أنواع قواعد البيانات لإدارة المعرفة. قواعد المعرفة هي مخزن للمعلومات التي توفر وسيلة لجمع المعلومات وترتيبها ونشرها والبحث فيها والاستنفاع منها. ويمكن أن تكون على شكل قابل للقراءة الكترونيا أو تكون للاستخدام البشري فقط. (ar)
 • Una base de conocimiento es un tipo especial de base de datos para la gestión del conocimiento. Provee los medios para la recolección, organización y recuperación computarizada de conocimiento.​ (es)
 • A knowledge base (KB) is a technology used to store complex structured and unstructured information used by a computer system. The initial use of the term was in connection with expert systems, which were the first knowledge-based systems. (en)
 • 지식 베이스는 전문가 시스템의 구성 요소의 하나로써, 인공지능 에이전트가 사용될 분야와 관련된 지적 활동과 경험을 통해서 축적한 전문 지식 그리고 문제 해결에 필요한 사실과 규칙 등이 저장되어 있는 데이터베이스이다. 전문 지식의 표현 방법으로 IF-THEN 형식의 생성 규칙이 사용되며, 사실의 표현을 위해서는 프레임 표현이 사용된다. 생성 규칙과 프레임 표현을 사용함으로써 지식의 모듈화, 구조화가 가능하게 되며 그 결과 지식의 추가와 변경이 가능하게 되어 상황의 변화에 따라 성장하는 시스템을 구축할 수도 있지만,지식의 추가와 변경 작업에 대한 방식이 인공지능 에이전트의 사용분야에 따라 다르며, 에이전트의 사용자들의 기준에 따라 달라지기 때문에 이러한 작업은 상황에 맞게 개별적으로 작성되어야 한다. 인공지능 대상의 관련 지식을 지식 베이스에 반영하는 작업을 지식 획득(knowledge acquisition)이라고 한다. 지식 획득에는 확립된 방법이 없으며 이것이 전문가 시스템 구축에 큰 장애가 되고 있다. (ko)
 • Una base di conoscenza (individuata anche con il termine inglese knowledge base e con l'acronimo KB) è un tipo speciale di banca dati per la gestione della conoscenza per scopi aziendali, culturali o didattici. Essa costituisce dunque un ambiente volto a facilitare la raccolta, l'organizzazione e la distribuzione della conoscenza. (it)
 • 知識ベース(ちしきベース、knowledge base)はナレッジマネジメントのための特殊なデータベースであり、KBと略記されることもある。それは知識の検索を可能とし、知識を組織化し、知識をコンピュータ上に集合させたものである。 (ja)
 • Een kennisbank is een gespecialiseerde databank voor de opslag en het beheer van 'kennis'. Een kennisbank is de basis voor een collectie van kennis. Normaliter bestaat een kennisbank uit specifieke kennis met betrekking tot een organisatie bijvoorbeeld: * artikel * * white papers * Voor structuur en zoekmogelijkheden is classificatie van de data in een kennisbank onontbeerlijk. (nl)
 • Baza wiedzy (ang. knowledge base) – zbiór powiązanych logicznie reguł, definicji pojęć lub opisów faktów dotyczących określonej dziedziny wiedzy, stanowiących część składową komputerowego systemu eksperckiego. Przechowywana w pamięci komputera wraz z regułami logicznymi (sformułowanymi przez fachowców z danej dziedziny) umożliwia efektywne wykorzystywanie bazy danych na wzór systemu ekspertowego. (pl)
 • Base de conhecimento é uma tecnologia usada para armazenar dados e usadas por um sistema computacional. O termo foi inicialmente usado para se referir a sistemas especialistas, que foram os primeiros (SBCs). Essas informações podem ser úteis na solução de problemas, por meio de ferramentas de inteligência artifical ou sistemas de informação. Bases de conhecimento também são utilizadas em help desk ou em suporte técnico, como em centrais de atendimento telefônico. (pt)
 • 知识库(Knowledge base)是用于知识管理的一种特殊的数据库,以便于有关领域知识的采集、整理以及提取。知识库中的知识源于,它是求解问题所需领域知识的集合,包括基本事实、规则和其它有关信息。 (zh)
 • Pojem báze znalostí (znalostní báze, anglicky Knowledge base) je komponentem expertních znalostních systémů, které představují velmi široké téma pokrývající několik úhlů pohledu a to od technického řešení uchovávání, zachycování a používání znalostí, přes téma expertních systémů, způsobu získávání znalostí od expertů a expertek až po firemní procesy vedoucí k managementu znalostí. Také je to centralizované úložiště informací, může se jednat o veřejnou knihovnu, databázi informací vztahující se ke konkrétní aplikaci atd. Ve vztahu k informačním technologiím je čitelným zdrojem pro šíření informací v on-line podobě nebo s možností on-line zpřístupnění. Znalostní báze se využívá k optimalizaci shromažďování, organizaci a vyhledávání informací pro organizaci nebo veřejnost. (cs)
 • Eine Wissensdatenbank oder Wissensbasis (englisch knowledge base) ist eine spezielle Datenbank für das Hinterlegen von Wissen. Wissensdatenbank ist dabei im deutschen Sprachgebrauch ein nicht definierter Begriff, der meistens im Zusammenhang mit Wissensmanagement verwendet wird und eine Sammlung expliziten Wissens in meist schriftlicher Form darstellt. Der Begriff Wissensbasis wird für das formale, maschinell interpretierbare Wissen in wissensbasierten Systemen genutzt. Im Englischen wird stets von Knowledge Base gesprochen. In Unternehmen finden sie hauptsächlich Einsatz: (de)
 • Une base de connaissance regroupe des connaissances spécifiques à un domaine spécialisé donné, sous une forme exploitable par un ordinateur. Elle peut contenir des règles (dans ce cas, on parle de base de règles), des faits ou d'autres représentations. Si elle contient des règles, un moteur d'inférence — simulant les raisonnements déductifs logiques — peut être utilisé pour déduire de nouveaux faits. Une autre manière de définir une base de connaissance est de dire qu'il s'agit d'une ontologie peuplée par des individus. À ne pas confondre avec une base de données (comme Oracle, Access, MySQL), (fr)
 • Basis pengetahuan (Bahasa Inggris: knowledge base) adalah suatu jenis basis data yang dipergunakan untuk manajemen pengetahuan. Basis data ini menyediakan fasilitas untuk koleksi, organisasi, dan pengambilan pengetahuan terkomputerisasi. Hal terpenting dari suatu basis pengetahuan adalah kualitas informasi yang dikandungnya. Basis pengetahuan yang terbaik memiliki artikel-artikel yang ditulis dengan baik dan dijaga untuk selalu mutakhir, memiliki sistem pengambilan (mesin pencari) yang baik, serta format isi dan struktur klasifikasi yang dirancang dengan saksama. (in)
 • En kunskapsbas är en teknik som används för att lagra komplex strukturerad och ostrukturerad information som används av ett datorsystem. Det första användningen av termen var i samband med expertsystemen som var de första kunskapsbaserade systemen. (sv)
 • База знаний (БЗ; англ. knowledge base, KB) — база данных, содержащая правила вывода и информацию о человеческом опыте и знаниях в некоторой предметной области (ISO/IEC/IEEE 24765-2010, ISO/IEC 2382-1:1993). В самообучающихся системах база знаний также содержит информацию, являющуюся результатом решения предыдущих задач. Область наук об искусственном интеллекте, изучающая базы знаний и методы работы со знаниями, называется инженерией знаний. (ru)
 • Ба́за зна́нь, БЗ (англ. Knowledge base, KB) — це особливого роду база даних, розроблена для управління знаннями (метаданими), тобто збором, зберіганням, пошуком і видачею знань. Розділ штучного інтелекту, що вивчає бази даних і методи роботи із знаннями, називається інженерією знань[джерело не вказане 3328 днів]. Найважливіший параметр БЗ — якість знань, що накопичені в ній. Найкращі БЗ містять релевантну і свіжу інформацію, мають довершені системи пошуку інформації і ретельно пророблену структуру і формат знань. (uk)
rdfs:label
 • قاعدة معرفة (ar)
 • Báze znalostí (cs)
 • Wissensdatenbank (de)
 • Base de conocimiento (es)
 • Knowledge base (en)
 • Base de connaissance (fr)
 • Basis pengetahuan (in)
 • Base di conoscenza (it)
 • 知識ベース (ja)
 • 지식 베이스 (ko)
 • Baza wiedzy (pl)
 • Kennisbank (nl)
 • Base de conhecimento (pt)
 • База знаний (ru)
 • Kunskapsbas (sv)
 • 知识库 (zh)
 • База знань (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:genre of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:type of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License