An Entity of Type: LanguageUnit106284225, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Keynesian economics (/ˈkeɪnziən/ KAYN-zee-ən; sometimes Keynesianism, named after British economist John Maynard Keynes) are the various macroeconomic theories and models of how aggregate demand (total spending in the economy) strongly influences economic output and inflation. In the Keynesian view, aggregate demand does not necessarily equal the productive capacity of the economy. Instead, it is influenced by a host of factors – sometimes behaving erratically – affecting production, employment, and inflation.

Property Value
dbo:abstract
 • Economia keynesiana, o Keynesianisme, és la teoria econòmica basada en les idees de John Maynard Keynes, tal com les va plasmar al seu llibre Teoria general de l'ocupació, l'interès i el diner, publicat el 1936 com a resposta a la Gran Depressió dels anys 1930. L'interès final de Keynes va ser poder dotar a les institucions nacionals o internacionals de poder per a controlar l'economia en les èpoques de recessió o crisi. Aquest control s'exercia mitjançant la despesa pressupostària de l'Estat, política que es va anomenar política fiscal. La justificació econòmica per a actuar d'aquesta manera sorgeix, sobretot, de l' que es produeix davant un increment de la demanda agregada. Keynes refutava la teoria clàssica d'acord amb la qual l'economia, regulada per si sola, tendeix automàticament al ple ús dels factors productius o mitjans de producció (inclosos el treball i el capital). Keynes va postular que l' al que teòricament tendeix el lliure mercat depèn d'altres factors i no porta necessàriament a la plena ocupació dels mitjans de producció, és a dir, que els postulats bàsics de Smith (tal com varen ser formalitzades per Say) depenen d'una assumpció que no és necessàriament correcta o general. En termes no tècnics, el liberalisme econòmic clàssic assumeix que quan es produeix un bé s'han produït també els mitjans per a la seva compra (en la mesura que per a produir-lo s'ha gastat diners, ja sigui en inversions de capital, compra de matèries primeres, sous, etc.). En aquesta situació la cosa racional és comprar (atès que mantenir diners sense ús no produeix beneficis. En tot cas, el possible estalvi d'alguns és equilibrat pels endeutaments d'algun altre). Segueix a més que per a fomentar creixement econòmic cal fomentar la producció: a més producció, més diners, més compres, etc. Així, a llarg termini, no sols tot el que es produïx és el mateix que tot el que es compra sinó que tots estan interessats que el sistema funcioni a màxima capacitat (s'assoleix un equilibri entre la producció i la demanda agregada que tendeix al màxim ús dels recursos). Keynes va postular que en certes situacions és econòmicament racional no gastar diners. Per exemple, si els preus estan baixant, és racional no comprar avui perquè amb els mateixos diners es comprarà més la setmana que ve. Pel mateix motiu, disminuïx la quantitat de gent interessada a utilitzar préstecs (els estalvis d'altres): si els preus baixen, no solament es comprarà més la setmana que ve sinó que les taxes d'interès, sous, etc. seran menors. Igualment, una baixa de l'ocupació o dels salaris pot dur a una altra en la demanda, i per tant a una baixa en la producció, que porta, al seu torn a més atur. Així, succeeix que l'economia estableix un punt d'equilibri nou on conviuen perfectament en una situació llunyana de la utilització òptima dels mitjans de producció. Específicament, en la dècada dels '30 del segle xx, durant la Gran Depressió, amb una alta taxa d'atur. Formalitzant l'anterior. Keynes va postular l'equació del consum, C=Co+cYd, on C és el consum total, Co és el consum autònom (aquell consum que no depèn de l'ingrés), c és la propensió marginal a consumir (La PmgC és la variació del consum quan l'ingrés disponible varia en una unitat), i Yd (Yd=Yt-T+TR, on Yt és l'ingrés total, T són els impostos i TR són les transferències) és l'ingrés disponible. A efectes pràctics, i per contrarestar l'espiral negativa dels '30, Keynes proposava que en moments d'estancament econòmic, l'estat té l'obligació d'estimular la demanda amb majors despeses econòmiques. Teòricament, hi ha tres maneres per les quals l'Estat pot finançar aquestes despeses: 1.- Augmentar els impostos. 2.- Imprimir més diners i 3.- Endeutament fiscal (ús dels diners que la població està estalviant). Keynes va proposar finançar l'increment de la despesa fiscal a través de l'endeutament. L'altre costat d'aquesta política és que l'Estat ha de pagar aquest deute quan els seus ingressos augmentin, a causa de l'increment per ingressos d'impostos quan eventualment hi hagi un auge (fixeu-vos: aquest augment en els ingressos es deu a l'auge o expansió de l'economia, etc., no a un increment en la taxa d'impostos) En altres paraules, la proposta de Keynes és que l'Estat ha de jugar en general un paper contracíclic en l'economia: estimulant la demanda en moments de recessió i restringint-la en moments d'auge. D'aquesta manera, els cicles econòmics disminueixen i no es transformen en crisis. (ca)
 • Keynesiánství, keynesovství či Keynesova ekonomie je ekonomický směr, který ospravedlňuje zásahy státu do veřejné ekonomické sféry. Keynesiánství je tvořeno různými makroekonomickými teoriemi o tom, jak především v krátkodobém horizontu, a obzvláště v době recese, je ekonomická produkce výrazně ovlivněna agregátní poptávkou (celkovou poptávkou v ekonomice). Podle keynesiánství se agregátní poptávka nemusí přímo rovnat kapacitě produktivity ekonomiky. Místo toho je ovlivněna řadou faktorů a někdy se chová nevyzpytatelně, ovlivňuje produkci, zaměstnanost a inflaci. Keynesiánství se vyvíjelo během a po Velké hospodářské krizi z idejí prezentovaných Johnem Maynard Keynesem ve své knize z roku 1936 (Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz). Keynesův přístup byl v kontrastu s jeho přístupem k agregátní klasické ekonomice zaměřené na nabídku, která předcházela jeho knize. Interpretace Keynesovy teorie, které následovaly, jsou rozporuplné a několik škol ekonomického myšlení si přivlastňuje jeho odkaz. Keynesiánští ekonomové obecně polemizují o tom, že jelikož je agregátní poptávka těkavá a nestabilní, tržní hospodářství často pociťuje neefektivní makroekonomické výstupy ve formě ekonomické recese (když je poptávka nízká) a inflace (když je poptávka vysoká). Tyto mohou být zmírněny reakcemi hospodářské politiky, zejména opatřeními monetární politiky centrální bankou a opatřeními fiskální politiky od vlády, které mohou pomoci stabilizovat objem výroby po dobu hospodářského cyklu. Keynesiánští ekonomové většinou zastávají řízené tržní hospodářství – převážně v soukromém sektoru, ale s aktivní účastí vládních intervencí během recese a deprese. Keynesiánství představilo standardní ekonomický model v rozvinutých zemích během pozdějšího období Velké hospodářské krize, druhé světové války a poválečné ekonomické expanze (1945-1973), i přesto, že ztratilo nějaký vliv díky odpoutání od zlatého standardu a během ropné krize, což mělo za důsledek stagflaci 70. let. Vznik finanční krize v letech 2007-08 zapříčinilo oživení keynesiánské myšlenky, která pokračuje jako neokeynesiánství. (cs)
 • Τα Κεϋνσιανά Οικονομικά ή Κεϋνσιανισμός είναι μακροοικονομικές θεωρίες σχετικά με το πώς βραχυπρόθεσμα -και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της ύφεσης- η οικονομική παραγωγή επηρεάζεται έντονα από τη συνολική ζήτηση. Ο κεϋνσιανισμός, που ονομάζεται από τον βρετανό οικονομολόγο Τζων Μέυναρντ Κέυνς, υποστηρίζει ότι η συνολική ζήτηση δεν ισούται απαραιτήτως με την παραγωγική ικανότητα της οικονομίας. Αντιθέτως, επηρεάζεται από πλήθος παραγόντων και μερικές φορές συμπεριφέρεται ασταθώς, επηρεάζοντας την παραγωγή, την απασχόληση και τον πληθωρισμό. Οι κεϋνσιανικές πολιτικές χρησίμευσαν ως πρότυπο οικονομικό μοντέλο στα ανεπτυγμένα έθνη κατά τη διάρκεια του μεταγενέστερου μέρους της Μεγάλης Ύφεσης, του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και έως το 1973, αν και έχασε κάποια επιρροή μετά την το 1970. Η έλευση της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2007-08 προκάλεσε μια αναθεώρηση. Οι κεϋνσιανικές πολιτικές αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια και μετά τη Μεγάλη Ύφεση από τις ιδέες που παρουσίασε ο Κέυνς στο βιβλίο του του 1936. Ο Κέυνς έρχεται σε αντίθεση με την προσέγγισή του στο συνολικό κλασσικό οικονομικό στοιχείο που επικεντρώνεται στην προσφορά που προηγήθηκε του βιβλίου του. Οι ερμηνείες του Κέυνς που ακολούθησαν είναι αμφισβητούμενες. Οι κεϋνσιανοί οικονομολόγοι υποστηρίζουν γενικά ότι καθώς η αθροιστική ζήτηση είναι ασταθής, η οικονομία αντιμετωπίζει συχνά αναποτελεσματικά μακροοικονομικά αποτελέσματα υπό μορφή οικονομικών υποχωρήσεων (όταν η ζήτηση είναι χαμηλή) και πληθωρισμού (όταν η ζήτηση είναι υψηλή) και ότι μπορεί να μετριαστεί από οικονομικές πολιτικές αντιδράσεις, ιδίως νομισματικής πολιτικής από την κεντρική τράπεζα και δράσεις δημοσιονομικής πολιτικής από την κυβέρνηση, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στη σταθεροποίηση της παραγωγής κατά τη διάρκεια του οικονομικού κύκλου. Οι κεϋνσιανοί οικονομολόγοι υποστηρίζουν γενικά μια διαχειριζόμενη οικονομία με ενεργό ρόλο της κυβέρνησης. (el)
 • النظرية الكنزية في الاقتصاد (بالإنجليزية: Keynesian economics)‏ أسس هذه النظرية الاقتصادي البريطاني جون مينارد كينز, وتركز هذه النظرية على دور كلا القطاعين العام والخاص في الاقتصاد أي الاقتصاد المختلط حيث يختلف كينز مع السوق الحر (دون تدخل الدولة) أي انه مع تدخل الدولة في بعض المجالات. في نظريته يعتقد أن اتجاهات الاقتصاد الكلي تحدد إلى حد بعيد سلوك الافراد على مستوى الاقتصاد الجزئي، وهو قد أكد كما العديد من الاقتصاديين الكلاسيكيين على دور الطلب الإجمالي على السلع وان لهذا الطلب دور رئيسي في الاقتصاد خصوصا في فترات الركود الاقتصادي، حيث يعتقد أنه من خلال الطلب الكلي تستطيع الحكومة محاربة البطالة والكساد، خصوصا إبان الكساد الكبير. يعتقد أن الاقتصاد لا يميل إلى الاتجاه إلى التوظيف الكامل بشكل طبيعي وفق مبدأ اليد الخفية كما كان يعتقد الكلاسيكيين، وقد كان كثيرا يكتفي بشكر الاقتصادي سميث على كتاباته تتعارض نظرية التوظيف الحديثة بشدة مع النظرية الكلاسيكية حيث ترى النظرية الحديثة ان النظام الاقتصادي الرأسمالي لا يحتوي على ضمان تحقيق التوظيف الكامل وان الاقتصاد الوطني قد يعمد إلى التوازن في الناتج الوطني رغم وجود بطالة كبيرة أو تضخم شديد فحالة التوظيف الكامل والمصحوب باستقرار نسبي في الأسعار وفق الفكر الكنزي انما هي حالة عرضية وليست دائمة التحقق. (ar)
 • Kejnsisma ekonomiko estas la variaj teorioj pri kiel je mallonga tempolimo, kaj speciale dum la recesioj, la ekonomia produkto estas forte influita de la agregita mendado (totala elspezo en ekonomio). El Kejnsisma vidpunkto, agregita mendado ne necese egalas al produkta kapablo de ekonomio; anstataŭe, ĝi estas influita de serio de faktoroj kaj foje kondutas hazarde, tuŝante la produktadon, dungadon, kaj inflacion. La teorioj formantaj la bazon de Kejnsisma ekonomiko estis unuafoje prezentata de la brita ekonomikisto John Maynard Keynes en sia libro, The General Theory of Employment, Interest and Money, publikigita en 1936, dum la Granda Depresio. Keynes kontrastigis sian alproksimiĝon al la 'klasika' ekonomiko fokusigita al la agregita ofertado kiu antaŭis sian libron. La interpretoj de Keynes kiuj sekvis estas limigitaj kaj kelkaj skoloj de ekonomia pensaro postulas lian heredon. (eo)
 • El keynesianismo es una teoría económica propuesta por John Maynard Keynes, plasmada en su obra Teoría general del empleo, el interés y el dinero, publicada en 1936 como respuesta hipotética a la Gran Depresión de 1929. La economía propuesta por Keynes se centró en el análisis de las causas y consecuencias de las variaciones de la demanda agregada y sus relaciones con el nivel de empleo y de ingresos.​ El interés final de Keynes fue intentar dotar a las instituciones nacionales o internacionales de poder para controlar la economía en las épocas de recesión o crisis. Este control se ejercía mediante el gasto presupuestario del Estado, política que se llamó política fiscal. La justificación económica para actuar de esta manera parte, sobre todo, del efecto multiplicador que, según Keynes, se produce ante un incremento en la demanda. (es)
 • Unter Keynesianismus [keɪnz-] wird in den Wirtschaftswissenschaften ein auf John Maynard Keynes zurückgehendes Theoriegebäude verstanden, in dem die gesamtwirtschaftliche Nachfrage die entscheidende Größe für Produktion und Beschäftigung ist. Der Keynesianismus beruht vor allem auf seinem im Februar 1936 erschienenen Buch Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes. (de)
 • John Maynard Keynes ekonomialari britaniarra izan zen, Cambridgen jaio zen 1883ko ekainaren 5ean eta Sussexen hil egin zen 1946ko apirilaren 21ean. Bere ideiak oso ondorio aipagarriak izan zituzten teoria eta politika ekonomikoetan. Keynesek teoria bat proposatu zuen bere lanean , 1936. urtean argitaratutakoa. Lan horretan 1929ko Depresio Handiaren arrazoiak bilatu nahi zituen. Keynesek proposatutako teoriaren helburua izan zen eta enpleguaren eta diru sarreren arteko loturaren analisia egitea. Horrez gain, bere helburuak krisi ekonomikoetan nola jokatu eta gobernuei erakustea zein baliabide erabili kontrola izateko izan ziren. Kontrol hori lortzen zen gobernuen gastuaren bidez eta horrek politika fiskala izena hartu zuen. Teoria eta helburu horiei guztiei izena jarri zitzaien eta gaur eguneko gobernuek kontuan hartzen dute haren printzipio eta aholku asko politika ekonomikoa egiteko. (eu)
 • Keynesian economics (/ˈkeɪnziən/ KAYN-zee-ən; sometimes Keynesianism, named after British economist John Maynard Keynes) are the various macroeconomic theories and models of how aggregate demand (total spending in the economy) strongly influences economic output and inflation. In the Keynesian view, aggregate demand does not necessarily equal the productive capacity of the economy. Instead, it is influenced by a host of factors – sometimes behaving erratically – affecting production, employment, and inflation. Keynesian economists generally argue that aggregate demand is volatile and unstable and that, consequently, a market economy often experiences inefficient macroeconomic outcomes – a recession, when demand is low, or inflation, when demand is high. Further, they argue that these economic fluctuations can be mitigated by economic policy responses coordinated between government and central bank. In particular, fiscal policy actions (taken by the government) and monetary policy actions (taken by the central bank), can help stabilize economic output, inflation, and unemployment over the business cycle. Keynesian economists generally advocate a regulated market economy – predominantly private sector, but with an active role for government intervention during recessions and depressions. Keynesian economics developed during and after the Great Depression from the ideas presented by Keynes in his 1936 book, The General Theory of Employment, Interest and Money. Keynes' approach was a stark contrast to the aggregate supply-focused classical economics that preceded his book. Interpreting Keynes's work is a contentious topic, and several schools of economic thought claim his legacy. Keynesian economics, as part of the neoclassical synthesis, served as the standard macroeconomic model in the developed nations during the later part of the Great Depression, World War II, and the post-war economic expansion (1945–1973). It was developed in part to attempt to explain the Great Depression and to help economists understand future crises. It lost some influence following the oil shock and resulting stagflation of the 1970s. Keynesian economics was later redeveloped as New Keynesian economics, becoming part of the contemporary new neoclassical synthesis, that forms current-day mainstream macroeconomics. The advent of the financial crisis of 2007–2008 sparked renewed interest in Keynesian policies by governments around the world. (en)
 • Le keynésianisme est à la fois une école de pensée économique fondée par l'économiste britannique John Maynard Keynes, et le nom générique donné aux différentes écoles de pensées postérieures affiliées au keynésianisme. La thèse centrale des keynésianismes est que les marchés laissés à eux-mêmes ne conduisent pas nécessairement à l'optimum économique, et que l'État a un rôle à jouer dans le domaine économique pour pallier les défaillances des marchés. Chaque courant keynésien a proposé ses propres thèses, en augmentant ou rejetant celles soutenues par l'école précédente. Le keynésianisme originel de 1936 a enfanté la décennie suivante la synthèse néo-classique (aussi appelée néokeynésianisme) qui cherche à fusionner les travaux de Keynes et ceux de l'école néoclassique. Après une période d'effacement dans le monde académique, une école appelée nouvelle économie keynésienne émerge dans les années 1990. Parallèlement à cela subsiste une école post-keynésienne, hétérodoxe et minoritaire, qui se veut la plus proche du keynésianisme fondateur. (fr)
 • Keynesianisme, atau ekonomi ala Keynes atau Teori Keynes, adalah suatu teori ekonomi yang didasarkan pada ide ekonom Inggris abad ke-20, John Maynard Keynes. Teori ini mempromosikan suatu ekonomi campuran, di mana baik negara maupun sektor swasta memegang peranan penting. Kebangkitan ekonomi Keynesianisme menandai berakhirnya ekonomi laissez-faire, suatu teori ekonomi yang berdasarkan pada keyakinan bahwa pasar dan sektor swasta dapat berjalan sendiri tanpa campur tangan negara. Teori ini menyatakan bahwa kecenderungan ekonomi makro dapat memengaruhi perilaku individu ekonomi mikro. Berbeda dengan teori ekonom klasik yang menyatakan bahwa proses ekonomi didasari oleh pengembangan keluaran potensial, Keynes menekankan pentingnya permintaan agregat sebagai faktor utama penggerak perekonomian, terutama dalam perekonomian yang sedang lesu. Ia berpendapat bahwa kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk meningkatkan permintaan pada level makro, untuk mengurangi pengangguran dan deflasi. Jika pemerintah meningkatkan pengeluarannya, uang yang beredar di masyarakat akan bertambah sehingga masyarakat akan terdorong untuk berbelanja dan meningkatkan permintaannya sehingga permintaan agregat bertambah. Selain itu, tabungan juga akan meningkat sehingga dapat digunakan sebagai modal investasi, dan kondisi perekonomian akan kembali ke tingkat normal. Kesimpulan utama dari teori ini adalah bahwa tidak ada kecenderungan otomatis untuk menggerakan keluaran dan lapangan pekerjaan ke kondisi lapangan kerja penuh. Kesimpulan ini bertentangan dengan prinsip ekonomi klasik seperti sisi pasokan ekonomi yang menganjurkan untuk tidak menambah peredaran uang di masyarakat untuk menjaga harga keseimbangan di harga yang ideal. (in)
 • ケインズ経済学(ケインズけいざいがく、英: Keynesian economics)とは、ジョン・メイナード・ケインズの著書『雇用・利子および貨幣の一般理論』(1936年)を出発点に中心に展開された経済学(マクロ経済学)のこと。 ケインズ経済学の根幹を成しているのは、有効需要の原理である。この原理は、古典派経済学のセイの法則と相対するもので、「供給量が需要量(投資および消費)によって制約される」というものである。これは、有効需要によって決まる現実のGDPは古典派が唯一可能とした完全雇用における均衡GDPを下回って均衡する不完全雇用を伴う均衡の可能性を認めたものである。このような原理から、有効需要の政策的なコントロールによって、完全雇用GDPを達成し『豊富の中の貧困』という逆説を克服することを目的とした、総需要管理政策(ケインズ政策)が生まれた。これは「ケインズ革命」といわれている。またケインズは、財政規律にきわめて熱心であったことも明らかになっている。 ケインズ経済学では貨幣的な要因が重視されている。このことは、セイの法則の下で実物的な交換を想定とした古典派とは、対照的である。不完全雇用の原因について、ケインズの『一般理論』では「人々が月を欲するために失業が発生する」と言われている。これは歴史的な時間の流れにおける不確実性の本質的な介在によって、価値保蔵手段としての貨幣に対する過大な需要が発生し、これが不完全雇用をもたらすとするケインズの洞察を示すものとして知られている。 一般論として、経済モデルは不完全で疑わしく、その経済モデルが年単位で実体経済と乖離するようでは有用性に乏しい。また、経済モデルは、その実証性を検証するのに長い月日を要する。ケインズの言葉「長期的には我々はみな死んでいる」は、長期を無視するのではなくて、より優れた経済分析をすべしとの懇願でもある。ポール・クルーグマンも述べるように、財政政策の短期的効果の度合いは、その経済状況に大きく依存する。景気が悪いときに政府が歳出削減をすれば、失業率は悪化し、長期的な経済成長も阻害され、結局は長期的な財政状況も悪くなってしまう。 (ja)
 • 케인스 경제학(Keynesian economics)은 20세기 영국의 경제학자 존 메이너드 케인스의 사상에 기초한 경제학 이론이다. 케인스 경제학은 여러 경제학자들이 방임주의의 실패로 인한 것으로 여기는 문제점들을 해결하기 위해 개발되었다. 케인스의 이론은 거시경제적 흐름이 각 개인들의 미시적 행동을 압도할 수 있다고 말한다. 경제적 과정을 잠재 생산의 지속적인 성장으로 보는 18세기 후반 이후 고전파 경제학자들의 관점과는 달리, 케인스는 (특히 불황기에) 경제를 이끌어 가는 요소로서 상품에 대한 총수요를 강조했다. 이런 관점에서 케인스는 1930년대의 높은 실업률과 디플레이션에 대해 거시적인 규모에서 대처하기 위해 정부가 정책적으로 소비를 유도해야 한다고 논했다. 불황기에 정부가 지출을 늘리면 보다 많은 돈이 풀려서 시민들의 소비와 투자가 유도되어 경제가 정상 상태를 회복한다는 케인즈의 주장은 공급측면 경제학에 반대되는 의미로서 소비측면 경제학이라 할 수 있을 것이다. 케인즈 학파의 주장은 소위 통화주의자들과 많은 논쟁을 겪었다. 특히 통화정책과 재정정책의 장단기 효과에 대해서 두 학파의 학자들간에 많은 논쟁이 있었다. 케인스 학파의 학자들은 재정정책을 선호했지만, 통화주의자들은 재정정책의 구축효과 등을 지적하며 통화정책이 우월하다고 하였다. 경제 대공황 이후에 사람들은 존 케인스의 주장에 관심을 기울이기 시작했고, 케인스는 자신의 저서 '고용, 이자 및 화폐의 일반 이론'에서 완전고용을 실현·유지하기 위해서는 자유방임주의가 아닌 소비와 투자, 즉 유효수요를 확보하기 위한 정부의 보완책(공공지출)이 필요하다고 주장했다. 1930년대 경제 대공황, 두 차례의 세계전쟁 이후 서구에서 시행하는 복지사회는 케인스의 이러한 주장이 반영되어 나타난 결과이다. (자유방임주의는 1873년부터 1896년까지 20년 넘게 세계를 강타한 최초의 세계적 '대불황', 1930년대 경제 대공황 이후 사실상 막을 내렸다.) (ko)
 • In macroeconomia l'economia keynesiana è una scuola di pensiero economica basata sulle idee di John Maynard Keynes, economista britannico vissuto a cavallo tra il XIX e il XX secolo. (it)
 • De keynesiaanse school is een stroming in de economische wetenschap, gebaseerd op de ideeën van de Engelse econoom John Maynard Keynes (1883-1946). De keynesiaanse economie verkondigt een grotendeels structuralistische opvatting, waarin de plaats van de mens in zijn (macro-)economische omgeving een voorname oorzaak is van individueel economisch gedrag. Als voornaamste tekst geldt Keynes' General Theory of Employment, Interest and Money (Algemene Theorie van Werkgelegenheid, Rente en Geld, 1936), een boek dat hij in 1936 publiceerde als een antwoord op de Grote Depressie die begin jaren 30 uitbrak. Keynes' ideeën, en die van zijn navolgers, boden beleidsrecepten om de effecten van conjunctuurschommelingen op te vangen, werkgelegenheid te scheppen in slechte tijden en zo markteconomieën te stabiliseren. Varianten van de keynesiaanse economie waren van 1945 tot ca. 1980 de dominante stroming in de economische wetenschap en de inspiratie voor veel economische politiek in de kapitalistische wereld. In de jaren 70 raakte de stroming in verval. (nl)
 • Keynesianism, eller keynesiansk ekonomisk teori, är en makroekonomisk skolbildning inom nationalekonomi som ursprungligen lanserades år 1936 av den brittiske ekonomen John Maynard Keynes. Teorin innehåller bland annat idéer om hur en regering kan dämpa konjunktursvängningar, genom att styra den aggregerade efterfrågan med finanspolitiska verktyg. (sv)
 • A escola Keynesiana ou Keynesianismo é a teoria econômica consolidada pelo economista inglês John Maynard Keynes em seu livro Teoria geral do emprego, do juro e da moeda (General theory of employment, interest and money) e que consiste numa organização político-econômica, oposta às concepções liberais, fundamentada na afirmação do Estado como agente indispensável de controle da economia, com o objetivo de conduzir a um sistema de pleno emprego. Tais teorias tiveram uma enorme influência na renovação das teorias clássicas e na reformulação da política de livre mercado. A escola keynesiana se fundamenta no princípio de que o ciclo econômico não é auto-regulado como defendem os neoclássicos, uma vez que é determinado por um suposto "espírito animal" (animal spirit no original em inglês) dos empresários.É por esse motivo que Keynes defende a intervenção do Estado na economia. Os economistas keynesianos geralmente argumentam que a demanda agregada é volátil e instável e que, consequentemente, uma economia de mercado muitas vezes experimenta resultados macroeconômicos ineficientes – uma recessão, quando a demanda é baixa, ou inflação, quando a demanda é alta. Além disso, eles argumentam que essas flutuações econômicas podem ser mitigadas por respostas de política econômica coordenadas entre governo e banco central. Em particular, ações de política fiscal (tomadas pelo governo) e ações de política monetária (tomadas pelo banco central) podem ajudar a estabilizar a produção econômica, a inflação e o desemprego ao longo do ciclo de negócios. Os economistas keynesianos geralmente defendem uma economia de mercado regulada – predominantemente setor privado, mas com um papel ativo para a intervenção do governo durante recessões e depressões. A economia keynesiana, como parte da síntese neoclássica, serviu como modelo macroeconômico padrão nas nações desenvolvidas durante a parte posterior da Grande Depressão, a Segunda Guerra Mundial e a expansão econômica do pós-guerra (1945-1973). Foi desenvolvido em parte para tentar explicar a Grande Depressão e ajudar os economistas a entender crises futuras. Perdeu alguma influência após o choque do petróleo e a estagflação resultante da década de 1970. A economia keynesiana foi posteriormente redesenhada, sendo atualmente dividida entre pós-keynesianos e neokeynesianos, tendo os últimos tornando-se parte da nova síntese neoclássica contemporânea. O advento da crise financeira de 2007–2008 despertou um interesse renovado nas políticas keynesianas por parte de governos de todo o mundo. (pt)
 • Keynesizm – głównonurtowa szkoła makroekonomiczna, której inicjatorem był John Maynard Keynes. Teoria, w której nawoływał do zwiększania wydatków rządowych netto, aby ożywić wzrost gospodarczy, aby uzyskać produkcję potencjalną. Została przez niego zaprezentowana po raz pierwszy w publikacji „Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza” w 1936 roku jako odpowiedź na wielki kryzys, który wstrząsnął gospodarką światową w latach 30. XX wieku. Nowa teoria ekonomii szybko zyskała dużą popularność wśród ekonomistów, którzy popierali interwencjonizm państwa. Została głównym nurtem niedługo po zakończeniu II wojny światowej, P.A. Samuelson określił to jako neoklasyczna synteza keynesizmu. W której połączono analizy Keynesa z neoklasyczną mikroekonomią i analizą długookresową. Obok tego wykształcił się postkeynesizm odrzucając modele neoklasyczne, wskazując na konieczność budowy kolejnych modeli teoretycznych, na podstawie teorii Keynesa, zamiast umiejscowić ją w neoklasycznym paradygmacie długookresowym. (pl)
 • Кейнсиа́нство (англ. Keynesian economics) — макроэкономическое течение, сложившееся как реакция экономической теории на Великую депрессию в США. Основополагающей работой была «Общая теория занятости, процента и денег» Джона Мейнарда Кейнса, опубликованная в 1936 году, тем не менее ряд научных работ Дж. М. Кейнса, где вырабатывается его теория, публиковались ещё с начала 1920-х гг., под влиянием уроков и последствий Первой мировой войны. В работе «Экономические последствия мира» Дж. М. Кейнс выдвигает в качестве центральной проблему наложения на Германию огромных контрибуций. Кейнс считал это трагической ошибкой, которая должна привести к возрождению экспортной экспансии этой страны и появлению противоречий, которые, как и прогнозировал Дж. М. Кейнс, приводят к новой мировой войне. Роберт Скидельски, британский экономист, кейнсианец, биограф Дж. М. Кейнса, пишет о теории Дж. М. Кейнса так: При том, что Джон Мейнард Кейнс был английским экономистом, предлагавшим, как писал Шумпетер, «прежде всего английские советы для решения именно английских проблем, даже когда эти советы адресовались другим странам», его теории привлекли всеобщее внимание, потому что они появились как раз во время экономического краха, завершившегося Великой депрессией 1929—33 годов. Его выдающееся произведение «Общая теория занятости, процента и денег» (1936) очевидным образом выдержано в понятиях отвлечённых, имеющих всеобщее значение. Это также была попытка объяснить то, что марксисты, тогда и позже, называли «общим кризисом капитализма». Появление экономической теории Кейнса называют «кейнсианской революцией». С 40-х до первой половины 70-х годов XX века концепция Дж. М. Кейнса занимала доминирующие позиции в правительственных и академических кругах наиболее развитых индустриальных стран Запада. В 1950-е и 1960-е многие положения кейнсианства были поставлены под сомнение представителями неоклассической школы. Появление монетаризма прервало господство кейнсианства, тем не менее, монетаризм использовал концепцию денежного регулирования, разработанную Дж. М. Кейнсом. Именно Кейнсу принадлежит идея создания МВФ. В рамках кейнсианства выделяют следующие направления: неокейнсианство, посткейнсианство и новое кейнсианство. Под влиянием кейнсианства большинство экономистов пришли к убеждению в полезности и необходимости проведения макроэкономической политики для долгосрочного роста, избежания инфляции и рецессий. Однако в 1970-х гг. в Соединённых Штатах снова случился кризис, при котором была высокая безработица и одновременно высокая инфляция, это явление получило название стагфляции. Это ослабило доверие экономистов к кейнсианству. Впоследствии кейнсианцы смогли объяснить в рамках своей модели и явление стагфляции. (ru)
 • Кейнсіа́нство — у економічній теорії XX століття — одна з чільних макроекономічних шкіл, закладених Джоном Мейнардом Кейнсом. Започаткована працею «Загальна теорія зайнятості, відсотків і грошей» (англ. The General Theory of Employment, Interest and Money, 1936). (uk)
 • 凱恩斯經濟學(英語:Keynesian economics),或凯恩斯主义(英語:Keynesianism),凱恩斯理論(英語:Keynesian theory),是根据英國經濟學家约翰·梅纳德·凯恩斯的著作《就业、利息和货币通论》的思想基础上的经济理论,主张国家應采用扩张性的经济政策,透过增加總需求來促进经济增长。 凯恩斯的经济理论认为,總體的经济趋向会制约个人的特定行为。18世纪晚期以来的“政治经济学”或者“经济学”建立在不断发展生产从而增加经济产出,而凯恩斯则认为对商品总需求的减少是经济衰退的主要原因。由此出发,他认为维持整体经济活动数据平衡的措施可以在總體上平衡供给和需求。因此,凯恩斯的和其他建立在凯恩斯理论基础上的经济学理论被称为總體经济学,与以注重研究个人行为的個體经济学相区别。 凯恩斯经济理论的主要结论是经济中不存在生产和就业向完全就业方向发展的自动机制。这与古典主义经济学所谓的萨依定律相对,后者认为价格和利息率的自动调整会趋向于创造完全就业。试图将總體经济学和個體经济学联系起来的努力成了凯恩斯《通论》以后经济学研究中最富有成果的领域,一方面個體经济学家试图找到他们思想的總體表达,另一方面,例如货币主义和新興凱恩斯學派经济学家试图为凯恩斯经济理论找到扎实的個體基础。二战以后,这一趋势发展成为新古典主义综合。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 17326 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 105481 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1124042578 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:date
 • 2020-01-06 (xsd:date)
 • 2022-07-17 (xsd:date)
dbp:id
 • John_Maynard_Keynes (en)
dbp:name
 • John Maynard Keynes (en)
dbp:state
 • expanded (en)
dbp:title
 • Articles related to Keynesian economics (en)
dbp:url
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:isPartOf
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Unter Keynesianismus [keɪnz-] wird in den Wirtschaftswissenschaften ein auf John Maynard Keynes zurückgehendes Theoriegebäude verstanden, in dem die gesamtwirtschaftliche Nachfrage die entscheidende Größe für Produktion und Beschäftigung ist. Der Keynesianismus beruht vor allem auf seinem im Februar 1936 erschienenen Buch Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes. (de)
 • In macroeconomia l'economia keynesiana è una scuola di pensiero economica basata sulle idee di John Maynard Keynes, economista britannico vissuto a cavallo tra il XIX e il XX secolo. (it)
 • Keynesianism, eller keynesiansk ekonomisk teori, är en makroekonomisk skolbildning inom nationalekonomi som ursprungligen lanserades år 1936 av den brittiske ekonomen John Maynard Keynes. Teorin innehåller bland annat idéer om hur en regering kan dämpa konjunktursvängningar, genom att styra den aggregerade efterfrågan med finanspolitiska verktyg. (sv)
 • Кейнсіа́нство — у економічній теорії XX століття — одна з чільних макроекономічних шкіл, закладених Джоном Мейнардом Кейнсом. Започаткована працею «Загальна теорія зайнятості, відсотків і грошей» (англ. The General Theory of Employment, Interest and Money, 1936). (uk)
 • 凱恩斯經濟學(英語:Keynesian economics),或凯恩斯主义(英語:Keynesianism),凱恩斯理論(英語:Keynesian theory),是根据英國經濟學家约翰·梅纳德·凯恩斯的著作《就业、利息和货币通论》的思想基础上的经济理论,主张国家應采用扩张性的经济政策,透过增加總需求來促进经济增长。 凯恩斯的经济理论认为,總體的经济趋向会制约个人的特定行为。18世纪晚期以来的“政治经济学”或者“经济学”建立在不断发展生产从而增加经济产出,而凯恩斯则认为对商品总需求的减少是经济衰退的主要原因。由此出发,他认为维持整体经济活动数据平衡的措施可以在總體上平衡供给和需求。因此,凯恩斯的和其他建立在凯恩斯理论基础上的经济学理论被称为總體经济学,与以注重研究个人行为的個體经济学相区别。 凯恩斯经济理论的主要结论是经济中不存在生产和就业向完全就业方向发展的自动机制。这与古典主义经济学所谓的萨依定律相对,后者认为价格和利息率的自动调整会趋向于创造完全就业。试图将總體经济学和個體经济学联系起来的努力成了凯恩斯《通论》以后经济学研究中最富有成果的领域,一方面個體经济学家试图找到他们思想的總體表达,另一方面,例如货币主义和新興凱恩斯學派经济学家试图为凯恩斯经济理论找到扎实的個體基础。二战以后,这一趋势发展成为新古典主义综合。 (zh)
 • النظرية الكنزية في الاقتصاد (بالإنجليزية: Keynesian economics)‏ أسس هذه النظرية الاقتصادي البريطاني جون مينارد كينز, وتركز هذه النظرية على دور كلا القطاعين العام والخاص في الاقتصاد أي الاقتصاد المختلط حيث يختلف كينز مع السوق الحر (دون تدخل الدولة) أي انه مع تدخل الدولة في بعض المجالات. يعتقد أن الاقتصاد لا يميل إلى الاتجاه إلى التوظيف الكامل بشكل طبيعي وفق مبدأ اليد الخفية كما كان يعتقد الكلاسيكيين، وقد كان كثيرا يكتفي بشكر الاقتصادي سميث على كتاباته (ar)
 • Economia keynesiana, o Keynesianisme, és la teoria econòmica basada en les idees de John Maynard Keynes, tal com les va plasmar al seu llibre Teoria general de l'ocupació, l'interès i el diner, publicat el 1936 com a resposta a la Gran Depressió dels anys 1930. L'interès final de Keynes va ser poder dotar a les institucions nacionals o internacionals de poder per a controlar l'economia en les èpoques de recessió o crisi. Aquest control s'exercia mitjançant la despesa pressupostària de l'Estat, política que es va anomenar política fiscal. La justificació econòmica per a actuar d'aquesta manera sorgeix, sobretot, de l' que es produeix davant un increment de la demanda agregada. (ca)
 • Keynesiánství, keynesovství či Keynesova ekonomie je ekonomický směr, který ospravedlňuje zásahy státu do veřejné ekonomické sféry. Keynesiánství je tvořeno různými makroekonomickými teoriemi o tom, jak především v krátkodobém horizontu, a obzvláště v době recese, je ekonomická produkce výrazně ovlivněna agregátní poptávkou (celkovou poptávkou v ekonomice). Podle keynesiánství se agregátní poptávka nemusí přímo rovnat kapacitě produktivity ekonomiky. Místo toho je ovlivněna řadou faktorů a někdy se chová nevyzpytatelně, ovlivňuje produkci, zaměstnanost a inflaci. (cs)
 • Τα Κεϋνσιανά Οικονομικά ή Κεϋνσιανισμός είναι μακροοικονομικές θεωρίες σχετικά με το πώς βραχυπρόθεσμα -και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της ύφεσης- η οικονομική παραγωγή επηρεάζεται έντονα από τη συνολική ζήτηση. Ο κεϋνσιανισμός, που ονομάζεται από τον βρετανό οικονομολόγο Τζων Μέυναρντ Κέυνς, υποστηρίζει ότι η συνολική ζήτηση δεν ισούται απαραιτήτως με την παραγωγική ικανότητα της οικονομίας. Αντιθέτως, επηρεάζεται από πλήθος παραγόντων και μερικές φορές συμπεριφέρεται ασταθώς, επηρεάζοντας την παραγωγή, την απασχόληση και τον πληθωρισμό. (el)
 • Kejnsisma ekonomiko estas la variaj teorioj pri kiel je mallonga tempolimo, kaj speciale dum la recesioj, la ekonomia produkto estas forte influita de la agregita mendado (totala elspezo en ekonomio). El Kejnsisma vidpunkto, agregita mendado ne necese egalas al produkta kapablo de ekonomio; anstataŭe, ĝi estas influita de serio de faktoroj kaj foje kondutas hazarde, tuŝante la produktadon, dungadon, kaj inflacion. (eo)
 • El keynesianismo es una teoría económica propuesta por John Maynard Keynes, plasmada en su obra Teoría general del empleo, el interés y el dinero, publicada en 1936 como respuesta hipotética a la Gran Depresión de 1929. (es)
 • Keynesian economics (/ˈkeɪnziən/ KAYN-zee-ən; sometimes Keynesianism, named after British economist John Maynard Keynes) are the various macroeconomic theories and models of how aggregate demand (total spending in the economy) strongly influences economic output and inflation. In the Keynesian view, aggregate demand does not necessarily equal the productive capacity of the economy. Instead, it is influenced by a host of factors – sometimes behaving erratically – affecting production, employment, and inflation. (en)
 • John Maynard Keynes ekonomialari britaniarra izan zen, Cambridgen jaio zen 1883ko ekainaren 5ean eta Sussexen hil egin zen 1946ko apirilaren 21ean. Bere ideiak oso ondorio aipagarriak izan zituzten teoria eta politika ekonomikoetan. Keynesek teoria bat proposatu zuen bere lanean , 1936. urtean argitaratutakoa. Lan horretan 1929ko Depresio Handiaren arrazoiak bilatu nahi zituen. (eu)
 • Keynesianisme, atau ekonomi ala Keynes atau Teori Keynes, adalah suatu teori ekonomi yang didasarkan pada ide ekonom Inggris abad ke-20, John Maynard Keynes. Teori ini mempromosikan suatu ekonomi campuran, di mana baik negara maupun sektor swasta memegang peranan penting. Kebangkitan ekonomi Keynesianisme menandai berakhirnya ekonomi laissez-faire, suatu teori ekonomi yang berdasarkan pada keyakinan bahwa pasar dan sektor swasta dapat berjalan sendiri tanpa campur tangan negara. (in)
 • Le keynésianisme est à la fois une école de pensée économique fondée par l'économiste britannique John Maynard Keynes, et le nom générique donné aux différentes écoles de pensées postérieures affiliées au keynésianisme. La thèse centrale des keynésianismes est que les marchés laissés à eux-mêmes ne conduisent pas nécessairement à l'optimum économique, et que l'État a un rôle à jouer dans le domaine économique pour pallier les défaillances des marchés. (fr)
 • 케인스 경제학(Keynesian economics)은 20세기 영국의 경제학자 존 메이너드 케인스의 사상에 기초한 경제학 이론이다. 케인스 경제학은 여러 경제학자들이 방임주의의 실패로 인한 것으로 여기는 문제점들을 해결하기 위해 개발되었다. 케인스의 이론은 거시경제적 흐름이 각 개인들의 미시적 행동을 압도할 수 있다고 말한다. 경제적 과정을 잠재 생산의 지속적인 성장으로 보는 18세기 후반 이후 고전파 경제학자들의 관점과는 달리, 케인스는 (특히 불황기에) 경제를 이끌어 가는 요소로서 상품에 대한 총수요를 강조했다. 이런 관점에서 케인스는 1930년대의 높은 실업률과 디플레이션에 대해 거시적인 규모에서 대처하기 위해 정부가 정책적으로 소비를 유도해야 한다고 논했다. 불황기에 정부가 지출을 늘리면 보다 많은 돈이 풀려서 시민들의 소비와 투자가 유도되어 경제가 정상 상태를 회복한다는 케인즈의 주장은 공급측면 경제학에 반대되는 의미로서 소비측면 경제학이라 할 수 있을 것이다. (ko)
 • ケインズ経済学(ケインズけいざいがく、英: Keynesian economics)とは、ジョン・メイナード・ケインズの著書『雇用・利子および貨幣の一般理論』(1936年)を出発点に中心に展開された経済学(マクロ経済学)のこと。 ケインズ経済学の根幹を成しているのは、有効需要の原理である。この原理は、古典派経済学のセイの法則と相対するもので、「供給量が需要量(投資および消費)によって制約される」というものである。これは、有効需要によって決まる現実のGDPは古典派が唯一可能とした完全雇用における均衡GDPを下回って均衡する不完全雇用を伴う均衡の可能性を認めたものである。このような原理から、有効需要の政策的なコントロールによって、完全雇用GDPを達成し『豊富の中の貧困』という逆説を克服することを目的とした、総需要管理政策(ケインズ政策)が生まれた。これは「ケインズ革命」といわれている。またケインズは、財政規律にきわめて熱心であったことも明らかになっている。 (ja)
 • Keynesizm – głównonurtowa szkoła makroekonomiczna, której inicjatorem był John Maynard Keynes. Teoria, w której nawoływał do zwiększania wydatków rządowych netto, aby ożywić wzrost gospodarczy, aby uzyskać produkcję potencjalną. Została przez niego zaprezentowana po raz pierwszy w publikacji „Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza” w 1936 roku jako odpowiedź na wielki kryzys, który wstrząsnął gospodarką światową w latach 30. XX wieku. Nowa teoria ekonomii szybko zyskała dużą popularność wśród ekonomistów, którzy popierali interwencjonizm państwa. Została głównym nurtem niedługo po zakończeniu II wojny światowej, P.A. Samuelson określił to jako neoklasyczna synteza keynesizmu. W której połączono analizy Keynesa z neoklasyczną mikroekonomią i analizą długookresową. Obok tego wykszt (pl)
 • De keynesiaanse school is een stroming in de economische wetenschap, gebaseerd op de ideeën van de Engelse econoom John Maynard Keynes (1883-1946). De keynesiaanse economie verkondigt een grotendeels structuralistische opvatting, waarin de plaats van de mens in zijn (macro-)economische omgeving een voorname oorzaak is van individueel economisch gedrag. (nl)
 • A escola Keynesiana ou Keynesianismo é a teoria econômica consolidada pelo economista inglês John Maynard Keynes em seu livro Teoria geral do emprego, do juro e da moeda (General theory of employment, interest and money) e que consiste numa organização político-econômica, oposta às concepções liberais, fundamentada na afirmação do Estado como agente indispensável de controle da economia, com o objetivo de conduzir a um sistema de pleno emprego. Tais teorias tiveram uma enorme influência na renovação das teorias clássicas e na reformulação da política de livre mercado. (pt)
 • Кейнсиа́нство (англ. Keynesian economics) — макроэкономическое течение, сложившееся как реакция экономической теории на Великую депрессию в США. Основополагающей работой была «Общая теория занятости, процента и денег» Джона Мейнарда Кейнса, опубликованная в 1936 году, тем не менее ряд научных работ Дж. М. Кейнса, где вырабатывается его теория, публиковались ещё с начала 1920-х гг., под влиянием уроков и последствий Первой мировой войны. В работе «Экономические последствия мира» Дж. М. Кейнс выдвигает в качестве центральной проблему наложения на Германию огромных контрибуций. Кейнс считал это трагической ошибкой, которая должна привести к возрождению экспортной экспансии этой страны и появлению противоречий, которые, как и прогнозировал Дж. М. Кейнс, приводят к новой мировой войне. (ru)
rdfs:label
 • Keynesian economics (en)
 • اقتصاد كينزي (ar)
 • Keynesianisme (ca)
 • Keynesiánství (cs)
 • Keynesianismus (de)
 • Κεϋνσιανά οικονομικά (el)
 • Kejnsisma ekonomiko (eo)
 • Keynesianismo (es)
 • Keynesianismo (eu)
 • Keynésianisme (fr)
 • Keynesianisme (in)
 • Economia keynesiana (it)
 • 케인스 경제학 (ko)
 • ケインズ経済学 (ja)
 • Keynesiaanse economie (nl)
 • Keynesizm (pl)
 • Escola keynesiana (pt)
 • Кейнсианство (ru)
 • Keynesianism (sv)
 • Кейнсіанство (uk)
 • 凯恩斯主义经济学 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
skos:exactMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:field of
is dbo:ideology of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:contributions of
is dbp:field of
is dbp:ideology of
is dbp:party of
is dbp:schoolTradition of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License