An Entity of Type: organisation, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Hazardous waste is waste that has substantial or potential threats to public health or the environment. Hazardous waste is a type of dangerous goods. They usually have one or more of the following hazardous traits:ignitability, reactivity, corrosivity, toxicity. Listed hazardous wastes are materials specifically listed by regulatory authorities as hazardous wastes which are from non-specific sources, specific sources, or discarded chemical products. Hazardous wastes may be found in different physical states such as gaseous, liquids, or solids. A hazardous waste is a special type of waste because it cannot be disposed of by common means like other by-products of our everyday lives. Depending on the physical state of the waste, treatment and solidification processes might be required.

Property Value
dbo:abstract
 • تم تعريف النفايات الخطرة من قبل وكالة حماية البيئة الأمريكية بأنها نفاية أو خليط من عدة نفايات تشكل خطراً ،(EPA) على صحة الإنسان أو الكائنات الحية الأخرى سواء على المدى القريب أو البعيد، كونها؛ )أ( غير قابلة للتحلل وتدوم في الطبيعة، (ب) أو أنها قد تسبب آثاراً تراكمية ضارة". وهناك تعريف آخر للنفايات الخطرة من قبل الحكومة البريطانية، وهو؛ "أن النفايات الخطرة عبارة عن مواد سامة أو ضارة بالصحة العامة أو أنها مواد ملوثة تؤدي إلى إحداث أضرار بالبيئة مما يشكل خطراً على صحة الإنسان والكائنات الحية نتيجة تلوث عناصر البيئة بهذه المواد وخاصة مصادر المياه السطحية والجوفية. للسيطرة على النفايات الخطرة والحد من أضرارها على البيئة والصحة العامة، قامت العديد من الدول بوضع تشريعات للسيطرة على النفايات الخطرة والتخلص منها بطرق آمنة للحد من مخاطرها المحتملة على الإنسان، والحيوانات والنباتات، ولكن هذه الضوابط كانت قد أدخلت مؤخراً وأن تطبيقها يتم نسبيا لوجود كثيرٍ من التجاوزات التي تتم خارج نطاق السيطرة الرقابية، حيث أن هناك الكثير من الحالات التي يتم اكتشاف مستويات خطرة من المواد السامة فيها، وقد تسببت النفايات الكيميائية السامة في تلوث إمدادات المياه الجوفية، والمياه السطحية في المناطق المحيطة بها رغم عدم انتقال كميات كبيرة من تلك النفايات من موقعها. كما أن وجود مدفن قديم لنفايات سامة غير معروف لمالك عقار جديد في منطقة المدفن، قد يؤدي إلى تلوث المياه الجوفية المستخدمة من قبل مالك العقار، وأن الغازات الناجمة عن تحلل النفايات الصلبة السليلوزية قد تؤدي إلى قتل الغطاء النباتي وإلى خطر الانفجار في حال اشتعالها. كذلك النفايات السامة المتسامية فإنها تتحول من صلبة إلى سائلة أو غازات تتسرب بعد دفنها من خلال التربة وتؤدي إلى تلوث المياه الجوفية، والتربة، والنباتات ومراعي الماشية.هناك أنواع كثيرة من النفايات الخطرة، ولسهولة تصنيف هذه النفايات فقد تم وضعها في خمسة مجموعات رئيسية، وهي: 1. * مواد مشعة 2. * مواد كيميائية 3. * نفايات بيولوجية 4. * نفايات قابلة للاشتعال 5. * متفجرات (ar)
 • Nebezpečný odpad je takový druh odpadu, který je zároveň , tedy se vyznačuje negativním vlivem na životní prostředí a zdraví lidí nebo zvířat, nebo při manipulaci s ním hrozí nějaké další nebezpečí (viz níže). Nelze s ním proto nakládat jako např. se smíšeným komunálním odpadem nebo odpadem určeným k běžné recyklaci: Nelze ho tedy ukládat do otevřených skládek, ani spalovat v běžných spalovnách. Likviduje se buď ve speciálních spalovnách nebezpečných odpadů, nebo se dále recykluje ve specializovaných firmách. Jako nebezpečný označujeme takový odpad, který vykazuje jednu nebo více z níže uvedených vlastností: * Výbušnost * Oxidační schopnost * Vysoká hořlavost * Dráždivost * Škodlivost zdraví * Toxicita * * Žíravost * Infekčnost * Teratogenita * Mutagenita * Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami * Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při odstraňování * Mezi nebezpečný odpad patří: * , laky * ředidla * * Elektrické baterie, Autobaterie * oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty * Kyseliny, hydroxidy * Lepidla, pryskyřice * Zdravotnický materiál ( znečištěné obvazy, jehly apod. ) * Tiskařské barvy, tonery, inkousty * Chladničky a obsahující freony * obrazovky * , fotochemikálie, pesticidy * Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť Nebezpečný odpad vzniká ve výrobní sféře (průmyslová výroba, zemědělství, doprava...), komunální sféře (obchod, zdravotnictví, bydlení...), ale nachází se také v (staré skládky, kontaminovaná půda apod.). V roce 2011 bylo v České republice vyprodukováno 1 489 953 tun nebezpečných odpadů, přičemž recyklováno nebo odstraněno bylo pouze 15,3 %. (cs)
 • Gefährliche Abfälle (englisch hazardous waste) sind Abfallstoffe, die festgelegte Gefährlichkeitsmerkmale aufweisen und somit eine Gefahr für die Gesundheit und/oder die Umwelt darstellen. Ein anderer üblicher Begriff für derartigen Abfall ist Sonderabfall. (de)
 • Hazardous waste is waste that has substantial or potential threats to public health or the environment. Hazardous waste is a type of dangerous goods. They usually have one or more of the following hazardous traits:ignitability, reactivity, corrosivity, toxicity. Listed hazardous wastes are materials specifically listed by regulatory authorities as hazardous wastes which are from non-specific sources, specific sources, or discarded chemical products. Hazardous wastes may be found in different physical states such as gaseous, liquids, or solids. A hazardous waste is a special type of waste because it cannot be disposed of by common means like other by-products of our everyday lives. Depending on the physical state of the waste, treatment and solidification processes might be required. The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal was signed by 199 countries and went into force in 1992. Plastic was added to the convention in 2019. (en)
 • Les déchets dangereux sont une des catégories de déchets définies par la législation propre à chaque pays, qui s'oppose à la catégorie des déchets non dangereux. Ils se caractérisent par leur dangerosité pour l'environnement ou la santé à travers leurs effets directs ou indirects à court, moyen ou long terme. Pour cette raison, ils doivent être collectés, transportés et traités de manière appropriée, et plusieurs stratégies d'États, de collectivités (dont l'Union européenne) ou d'entreprises visent à réduire leur production. Les déchets dangereux peuvent être apportés à des déchèteries communautaires spéciales. Les déchets dangereux peuvent être éliminés par incinération ou par enfouissement dans des décharges spéciales, appelées en France « installations de stockage de déchets dangereux » (ISDD). Ils doivent être prioritairement valorisés. (fr)
 • 유해 폐기물(有害廢棄物)은 방사성 폐기물 및 감염성 폐기물을 제외한 고형물, 슬러지, 액상폐액, 용기에 담긴 폐가스들로, 화학적인 반응성, 독성, 폭발성, 부식성, 그 밖의 특성으로 인해, 단독으로 혹은 다른 폐기물과 혼합되었을 때 인간의 건강이나 환경에 위해를 야기시키거나, 야기시킬 수 있는 폐기물을 말한다. 국가에 따라 방사성 폐기물과 , 대기와 물로 직접 방출되는 유해 물질은 관련 법규에 따라 분리되어 관리되기도 한다. 또한, 폐기물이 발생된 현장에서 관리되는가의 여부에 따라 현장 폐기물과 현장외 폐기물로 분류하는 경우도 있다. (ko)
 • Gevaarlijk afval is afval dat gevaarlijk is voor mens, dier of milieu. Voorbeelden van gevaarlijk afval is afval dat zware metalen, polychloorbifenylen (pcb's) of (landbouw)chemicaliën bevat. Ook afgewerkte olie, oliefilters, batterijen, accu's, oplosmiddelen en zijn gevaarlijk afval. Radioactief afval is weliswaar gevaarlijk, maar valt volgens de Nederlandse wetgeving niet onder gevaarlijk afval. Hiervoor gelden aparte regels. In de Europese afvalstoffenlijst, een geharmoniseerde lijst met een 800-tal stoffen, wordt gevaarlijk afval aangeduid met een asterisk (*). In het algemeen moet gevaarlijk afval naar categorie gescheiden opgeslagen, ingezameld en bewerkt of verbrand worden. Vanwege de schadelijke bestanddelen mag gevaarlijk afval niet bij het gewone afval. Klein gevaarlijk afval (KGA) van huishoudens wordt ook klein chemisch afval (KCA) genoemd, waarvoor de gemeenten of intercommunales de inzameling verzorgen. Dat van bedrijven moet door de bedrijven zelf herwerkt, gesorteerd worden. Voor het afgeven van gevaarlijk afval aan een verwerker in het buitenland geldt de EG-verordening 259/93 'betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de EG', de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen, kortweg de EVOA. Het meeste gevaarlijk afval mag niet zomaar naar het buitenland, daar moet eerst toestemming voor gevraagd worden. (nl)
 • 有害廃棄物(ゆうがいはいきぶつ、英: hazardous waste)は、バーゼル条約で規制の対象とされる有害な特性を有する廃棄物、または各国の国内法で定義される有害な特性を有する廃棄物。 (ja)
 • Odpady niebezpieczne – odpady, które po przedostaniu się do środowiska naturalnego mogą stanowić zagrożenie dla ludzi, zwierząt i innych form życia. (pl)
 • Resíduo tóxico ou perigoso é o material descartado, geralmente na forma química, que pode causar a morte ou danos à seres vivos. Normalmente são resíduos vindos da indústria ou comércio, porém também pode ter resíduos residenciais, da agricultura, militar, hospitais, fontes radioativas bem como lavanderias e tinturarias. Como muitos outros problemas de poluição, os resíduos tóxicos começam a ser um problema significativo durante a revolução industrial. O termo Resíduo Tóxico é escrito também como "Lixo Tóxico" ou material de descarte que pode causar riscos a saúde ou ao meio ambiente a longo prazo com as toxinas que são liberadas no ar, água ou terra. (pt)
 • Farligt avfall är sådant avfall som potentiellt utgör en risk för liv och hälsa genom att, i sig självt eller i kontakt med luft eller vatten, bära egenskaper såsom att vara frätande, toxiskt, radioaktivt, brandfarligt, skadligt för miljön med mera. Detta avfall bör därför separeras från det övriga avfallsflödet och omhändertas separat. Farligt avfall klassificeras huvudsakligen på grundval av biologiska, kemiska och fysikaliska egenskaper. (sv)
 • 有害垃圾是指會对公众健康或环境有重大或潜在威胁的废物。有害垃圾可能以不同的物理状态存在,如气态、液态或固态。化學廢料就是典型的有害垃圾。處理有害垃圾時需要特殊手段,這與一般垃圾有所不同。 * 有害垃圾一般具有以下特征: * 可燃性 * 可反應性 * 腐蝕性 * 毒性 (zh)
 • Небезпечні відходи — відходи, які мають значну чи потенційну загрозу для здоров'я населення та навколишнього середовища. Характерними небезпечними відходами є матеріали з речовинами, які мають одну або декілька небезпечних ознак: * пожежонебезпечність * вибухонебезпечність * висока реакційна здатність * токсичність * містять збудників інфекційних хвороб Небезпечні відходи — це матеріали, спеціально перелічені регуляторними органами як небезпечні відходи, які походять з неспецифічних джерел, конкретних джерел або викинутої хімічної продукції. Небезпечні відходи можуть знаходитися в різних фізичних станах: газоподібному, рідкому або твердому. Це особливий тип відходів, оскільки їх не можна утилізувати загальноприйнятими способами, як інші побічні продукти повсякденного життя. Залежно від фізичного стану відходів, можуть знадобитися процеси обробки та пресування. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 38031 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 20479 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1119875437 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:isPartOf
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Gefährliche Abfälle (englisch hazardous waste) sind Abfallstoffe, die festgelegte Gefährlichkeitsmerkmale aufweisen und somit eine Gefahr für die Gesundheit und/oder die Umwelt darstellen. Ein anderer üblicher Begriff für derartigen Abfall ist Sonderabfall. (de)
 • 유해 폐기물(有害廢棄物)은 방사성 폐기물 및 감염성 폐기물을 제외한 고형물, 슬러지, 액상폐액, 용기에 담긴 폐가스들로, 화학적인 반응성, 독성, 폭발성, 부식성, 그 밖의 특성으로 인해, 단독으로 혹은 다른 폐기물과 혼합되었을 때 인간의 건강이나 환경에 위해를 야기시키거나, 야기시킬 수 있는 폐기물을 말한다. 국가에 따라 방사성 폐기물과 , 대기와 물로 직접 방출되는 유해 물질은 관련 법규에 따라 분리되어 관리되기도 한다. 또한, 폐기물이 발생된 현장에서 관리되는가의 여부에 따라 현장 폐기물과 현장외 폐기물로 분류하는 경우도 있다. (ko)
 • 有害廃棄物(ゆうがいはいきぶつ、英: hazardous waste)は、バーゼル条約で規制の対象とされる有害な特性を有する廃棄物、または各国の国内法で定義される有害な特性を有する廃棄物。 (ja)
 • Odpady niebezpieczne – odpady, które po przedostaniu się do środowiska naturalnego mogą stanowić zagrożenie dla ludzi, zwierząt i innych form życia. (pl)
 • Farligt avfall är sådant avfall som potentiellt utgör en risk för liv och hälsa genom att, i sig självt eller i kontakt med luft eller vatten, bära egenskaper såsom att vara frätande, toxiskt, radioaktivt, brandfarligt, skadligt för miljön med mera. Detta avfall bör därför separeras från det övriga avfallsflödet och omhändertas separat. Farligt avfall klassificeras huvudsakligen på grundval av biologiska, kemiska och fysikaliska egenskaper. (sv)
 • 有害垃圾是指會对公众健康或环境有重大或潜在威胁的废物。有害垃圾可能以不同的物理状态存在,如气态、液态或固态。化學廢料就是典型的有害垃圾。處理有害垃圾時需要特殊手段,這與一般垃圾有所不同。 * 有害垃圾一般具有以下特征: * 可燃性 * 可反應性 * 腐蝕性 * 毒性 (zh)
 • تم تعريف النفايات الخطرة من قبل وكالة حماية البيئة الأمريكية بأنها نفاية أو خليط من عدة نفايات تشكل خطراً ،(EPA) على صحة الإنسان أو الكائنات الحية الأخرى سواء على المدى القريب أو البعيد، كونها؛ )أ( غير قابلة للتحلل وتدوم في الطبيعة، (ب) أو أنها قد تسبب آثاراً تراكمية ضارة". وهناك تعريف آخر للنفايات الخطرة من قبل الحكومة البريطانية، وهو؛ "أن النفايات الخطرة عبارة عن مواد سامة أو ضارة بالصحة العامة أو أنها مواد ملوثة تؤدي إلى إحداث أضرار بالبيئة مما يشكل خطراً على صحة الإنسان والكائنات الحية نتيجة تلوث عناصر البيئة بهذه المواد وخاصة مصادر المياه السطحية والجوفية. (ar)
 • Nebezpečný odpad je takový druh odpadu, který je zároveň , tedy se vyznačuje negativním vlivem na životní prostředí a zdraví lidí nebo zvířat, nebo při manipulaci s ním hrozí nějaké další nebezpečí (viz níže). Nelze s ním proto nakládat jako např. se smíšeným komunálním odpadem nebo odpadem určeným k běžné recyklaci: Nelze ho tedy ukládat do otevřených skládek, ani spalovat v běžných spalovnách. Likviduje se buď ve speciálních spalovnách nebezpečných odpadů, nebo se dále recykluje ve specializovaných firmách. Mezi nebezpečný odpad patří: (cs)
 • Hazardous waste is waste that has substantial or potential threats to public health or the environment. Hazardous waste is a type of dangerous goods. They usually have one or more of the following hazardous traits:ignitability, reactivity, corrosivity, toxicity. Listed hazardous wastes are materials specifically listed by regulatory authorities as hazardous wastes which are from non-specific sources, specific sources, or discarded chemical products. Hazardous wastes may be found in different physical states such as gaseous, liquids, or solids. A hazardous waste is a special type of waste because it cannot be disposed of by common means like other by-products of our everyday lives. Depending on the physical state of the waste, treatment and solidification processes might be required. (en)
 • Les déchets dangereux sont une des catégories de déchets définies par la législation propre à chaque pays, qui s'oppose à la catégorie des déchets non dangereux. Ils se caractérisent par leur dangerosité pour l'environnement ou la santé à travers leurs effets directs ou indirects à court, moyen ou long terme. Les déchets dangereux peuvent être éliminés par incinération ou par enfouissement dans des décharges spéciales, appelées en France « installations de stockage de déchets dangereux » (ISDD). Ils doivent être prioritairement valorisés. (fr)
 • Gevaarlijk afval is afval dat gevaarlijk is voor mens, dier of milieu. Voorbeelden van gevaarlijk afval is afval dat zware metalen, polychloorbifenylen (pcb's) of (landbouw)chemicaliën bevat. Ook afgewerkte olie, oliefilters, batterijen, accu's, oplosmiddelen en zijn gevaarlijk afval. Radioactief afval is weliswaar gevaarlijk, maar valt volgens de Nederlandse wetgeving niet onder gevaarlijk afval. Hiervoor gelden aparte regels. In de Europese afvalstoffenlijst, een geharmoniseerde lijst met een 800-tal stoffen, wordt gevaarlijk afval aangeduid met een asterisk (*). (nl)
 • Resíduo tóxico ou perigoso é o material descartado, geralmente na forma química, que pode causar a morte ou danos à seres vivos. Normalmente são resíduos vindos da indústria ou comércio, porém também pode ter resíduos residenciais, da agricultura, militar, hospitais, fontes radioativas bem como lavanderias e tinturarias. Como muitos outros problemas de poluição, os resíduos tóxicos começam a ser um problema significativo durante a revolução industrial. (pt)
 • Небезпечні відходи — відходи, які мають значну чи потенційну загрозу для здоров'я населення та навколишнього середовища. Характерними небезпечними відходами є матеріали з речовинами, які мають одну або декілька небезпечних ознак: * пожежонебезпечність * вибухонебезпечність * висока реакційна здатність * токсичність * містять збудників інфекційних хвороб Небезпечні відходи — це матеріали, спеціально перелічені регуляторними органами як небезпечні відходи, які походять з неспецифічних джерел, конкретних джерел або викинутої хімічної продукції. (uk)
rdfs:label
 • Hazardous waste (en)
 • نفايات خطرة (ar)
 • Nebezpečný odpad (cs)
 • Gefährliche Abfälle (de)
 • Déchet dangereux (fr)
 • 有害廃棄物 (ja)
 • 유해 폐기물 (ko)
 • Gevaarlijk afval (nl)
 • Resíduo perigoso (pt)
 • Odpady niebezpieczne (pl)
 • Farligt avfall (sv)
 • 有害垃圾 (zh)
 • Небезпечні відходи (uk)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License