Guggenheim Fellowships are grants that have been awarded annually since 1925 by the John Simon Guggenheim Memorial Foundation to those "who have demonstrated exceptional capacity for productive scholarship or exceptional creative ability in the arts." Each year, the foundation issues awards in each of two separate competitions: * One open to citizens and permanent residents of the United States and Canada. * The other to citizens and permanent residents of Latin America and the Caribbean.

Property Value
dbo:abstract
 • زمالة غوغنهايم هي منحة ماليه يتم منحها سنوياً منذ عام 1925 من قبل إلى أشخاص ذو قدرة إبداعية استثنائية في مجال الفنون. (ar)
 • Guggenheimovo stipendium (anglicky Guggenheim Fellowship) je grant udělovaný každoročně od roku 1925 nadací John Simon Guggenheim Memorial Foundation. Stipendia jsou udělována „těm kteří předvedli výjimečnou schopnost tvořivého bádání nebo výjimečnou uměleckou kreativitu“. Každoročně nadace uděluje několik stovek stipendií v každé ze dvou samostatných soutěží: * pro žadatele s občanstvím nebo trvalým pobytem ve Spojených státech amerických a Kanadě * pro žadatele s občanstvím nebo trvalým pobytem v zemích Latinské Ameriky a Karibiku Stipendium není dostupné pro žadatele z oboru múzických umění, s výjimkou skladatelů, filmových režisérů a choreografů. Stipendia též nejsou udělována studentům, pouze „profesionálům v pokročilé kariéře“. Stipendisté mohou peníze využít dle vlastní vůle – smyslem grantu je poskytnout stipendistům „blok času ve kterém mohou pracovat s maximální tvůrčí svobodou“ a přitom „být v dostatečné míře zproštění běžných pracovních povinností“. Žadatelé musejí předložit profesní životopis a pracovní portfolio. Nadace každoročně obdrží 3500 až 4000 žádostí, přitom je ročně uděleno zhruba 220 grantů. Velikost grantu není jednotná, ale liší se podle potřeb jednotlivých žadatelů, s ohledem na jejich ostatní zdroje a na plánovaný rozsah a účel projektu. Průměrná velikost grantu udělovaného v soutěži pro USA a Kanadu byla v roce 2008 zhruba 43 200 amerických dolarů. (cs)
 • Οι υποτροφίες Γκούγκενχαϊμ, απονέμονται ετησίως από το 1925 από το Ίδρυμα Τζον Σάιμον Γκούγκενχάιμ (John Simon Guggenheim Memorial Foundation) για αυτούς «που επέδειξαν εξαιρετική ικανότητα για παραγωγική υποτροφία ή εξαιρετικές δημιουργικές ικανότητες στις τέχνες». Κάθε χρόνο, το ίδρυμα δίνει αρκετές εκατοντάδες βραβεία σε κάθε ένα από δύο χωριστούς διαγωνισμούς: * Έναν ανοικτό στους πολίτες και τους μόνιμους κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά. * Έναν άλλο για τους πολίτες και τους μόνιμους κατοίκους της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής. Το Ίδρυμα λαμβάνει περίπου 3.500 - 4.000 αιτήσεις κάθε χρόνο. Περίπου 220 υποτροφίες απονέμονται ετησίως. Το μέγεθος της επιχορήγησης κυμαίνεται και προσαρμόζεται στις ανάγκες των υπότροφων,ενώ λαμβάνονται υπόψιν και οι άλλοι πόρους τους, ο σκοπός και το πεδίο εφαρμογής των σχεδίων τους. Η μέση επιχορήγηση στο διαγωνισμό του 2008 στον Καναδά και και τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν περίπου US $ 43.200. (el)
 • Guggenheim Fellowships are grants that have been awarded annually since 1925 by the John Simon Guggenheim Memorial Foundation to those "who have demonstrated exceptional capacity for productive scholarship or exceptional creative ability in the arts." Each year, the foundation issues awards in each of two separate competitions: * One open to citizens and permanent residents of the United States and Canada. * The other to citizens and permanent residents of Latin America and the Caribbean. The performing arts are excluded, although composers, film directors, and choreographers are eligible. The fellowships are not open to students, only to "advanced professionals in mid-career" such as published authors. The fellows may spend the money as they see fit, as the purpose is to give fellows "blocks of time in which they can work with as much creative freedom as possible," but they should also be "substantially free of their regular duties." Applicants are required to submit references as well as a CV and portfolio. The Foundation receives between 3,500 and 4,000 applications every year. Approximately 175 Fellowships are awarded each year. The size of grant varies and will be adjusted to the needs of Fellows, considering their other resources and the purpose and scope of their plans. The average grant in the 2008 Canada and United States competition was approximately US$43,200. (en)
 • Das Guggenheim-Stipendium (englisch Guggenheim Fellowship) ist ein Stipendium, das von der US-amerikanischen John-Simon-Guggenheim-Gedächtnis-Stiftung (engl. John Simon Guggenheim Memorial Foundation) an Amerikaner (im Sinne von Einwohner des Kontinents Amerika) vergeben wird, die sich in der Naturwissenschaft, der Sozialwissenschaft, den Geisteswissenschaften oder der Kunst hervorgetan haben. Die darstellende Kunst ist ausgeschlossen, Filmregisseure und Choreografen können aber gefördert werden. (de)
 • La Bourse Guggenheim est une récompense américaine décernée annuellement depuis 1925 par la Fondation John-Simon-Guggenheim. Elle prend la forme d'une bourse offerte à des artistes, scientifiques ou universitaires « ayant démontré une capacité exceptionnelle dans la recherche académique ou un talent créatif exceptionnel dans les arts ». Le spectre des domaines représentés est extrêmement large : il inclut par exemple la médecine, la danse, la géométrie, les sciences politiques ou le cinéma. Le prix encourage l'innovation, la recherche et la création sous toutes ses formes (toutes les disciplines universitaires sont acceptées, à l'exception du spectacle vivant, même si les metteurs en scène et réalisateurs sont admis). Chaque année, la fondation accorde de nombreuses bourses dans deux concours : * l'un est ouvert aux citoyens et aux résidents permanents du Canada et des États-Unis; * l'autre est ouvert aux citoyens et aux résidents permanents de l'Amérique latine et des Caraïbes. La récompense ne peut être remise qu'aux seuls professionnels (et non à des étudiants ou amateurs) et lorsqu'ils sont à mi-carrière. Les boursiers peuvent dépenser l'argent comme ils l'entendent - le but étant de leur apporter la liberté de créer et de continuer leur travail dans de bonnes conditions financières. La Fondation reçoit entre 3500 et 4000 candidatures par an. Environ 220 bourses sont accordées chaque année. Le montant des bourses varie et est ajusté aux besoins des lauréats, en fonction de leurs ressources propres, de leurs objectifs et de la taille de leurs projets. Le montant moyen des bourses s'élevait, en 2008, à environ 43 200 dollars, pour les États-Unis et le Canada. (fr)
 • La Guggenheim Fellowship è un premio concesso ogni anno dal 1925 dalla statunitense John Simon Guggenheim Memorial Foundation a chi "ha dimostrato capacità eccezionali nella produzione culturale o eccezionali capacità creative nelle arti". Ogni anno la Fondazione assegna diversi premi in due concorsi distinti: * uno aperto ai cittadini e residenti in Canada o Stati Uniti; * l'altro aperto ai cittadini e residenti in America Latina o nei Caraibi. I premiati possono usare il finanziamento come meglio credono, in quanto lo scopo è quello di dare loro "periodi di tempo nel quale possano lavorare con la massima libertà creativa possibile" ed essere "sostanzialmente liberi dagli impegni abituali". Sono escluse le esecuzioni artistiche, mentre sono ammessi compositori, registi e coreografi.I riconoscimenti non sono aperti a studenti ma solo a "professionisti già in carriera", autori consolidati con alle spalle una significativa quantità di opere pubblicate. I candidati sono tenuti specificare in dettaglio quale ricerca o progetto intendono realizzare, oltre a presentare referenze, curriculum vitae e portfolio.A differenza che nel passato, attualmente la fellowship può essere concessa a una persona una sola volta. (it)
 • グッゲンハイム・フェロー(Guggenheim Fellowships)とは、1925年に創設された、が「芸術における、助成金を受けるのにふさわしい優れた能力を実証した、あるいは、卓越した創造力を発揮した」人々に授与している助成金(grant)である。グッゲンハイム・フェローの受賞者には、後にノーベル賞、ピューリッツァー賞などの著名な賞を受賞した者が数多くいる。 毎年、財団は以下の2つの部門について受賞者を決定している。 * アメリカ合衆国・カナダの市民および永住者 * ラテンアメリカ・カリブ海地域の市民および永住者 舞台芸術は除外されるが、作曲家・映画監督・振付師は対象となる。フェローシップは学生を受賞対象としておらず、本を出版した作家のような「中堅の上級専門家」を対象としている。フェローシップの目的は、フェローに「可能な限り創造的な自由を持って仕事をすることができる時間の塊」を与えることであるので、フェローは適切と思うものに対してお金を使うことができるが、彼らはまた「実質的に彼らの通常の義務から自由になる」べきである。 応募者は履歴書(curriculum vitae)やなどを提出する必要がある。 財団は、毎年3,500から4,000の申請を受けている。毎年約175名のフェローシップが授与される。助成金の額は様々であり、フェローの他の収入および計画の目的と範囲を考慮して、フェローのニーズに合わせて調整される。2008年のカナダと米国のコンペティションにおける助成金の平均の額は約43,200ドルだった。 (ja)
 • 구겐하임 펠로십은 미국의 그랜트로, 에 의해, 장학금을 받을 정도로 뛰어난 능력을 가졌음을 보였거나, 뛰어난 창의력을 가지고 있는 연구자들에게 1925년부터 매년 수상되어오고 있다. 이 기금은 매년, 다음 두 지역에 한정하여 여러 명의 수상자를 내고 있다. * 미국 혹은 캐나다의 시민권 혹은 영주권을 가진 사람 * 라틴 아메리카 혹은 카리브 제도의 시민권 혹은 영주권을 가진 사람 (ko)
 • A bolsa Guggenheim (em inglês: Guggenheim Fellowship) é um financiamento concedido anualmente pela Fundação Memorial John Simon Guggenheim desde 1925, para aqueles "que demonstram excepcional capacidade para produtividade com a bolsa ou habilidade criativa excepcional em artes." A cada ano a fundação concede centenas de prêmios em cada uma de duas áreas separadas de competição: * uma aberta a cidadãos e residentes permanentes nos Estados Unidos e Canadá * outra aberta a cidadãos e residentes permanentes na América Latina e Caribe. As artes cênicas são excluídas, no entanto compositores, diretores de cinema e coreógrafos são elegíveis. As bolsas não são disponibilizadas para estudantes, somente para "profissionais avançados em meio de carreira", tal como autores com obras já publicadas. Os fellows podem gastar o dinheiro como bem entenderem, pois o propósito da bolsa é possibilitar a eles "blocos de tempo em que podem trabalhar com tanta liberdade criativa quanto possível", mas também devem estar "substancialmente livres de suas funções regulares". A fundação recebe anualmente entre 3.500 a 4.000 inscrições. Aproximadamente 220 bolsas são concedidads a cada ano. A média das bolsas de 2008 para os Estados Unidos e Canadá foi aproximadamente $ 43.200. (pt)
 • Стипе́ндия Гуггенха́йма (англ. Guggenheim Fellowship) — грант представляет собой субсидию, присуждаемую ежегодно, начиная с 1925 года тем, «кто продемонстрировал исключительный творческий потенциал или исключительные творческие способности в искусстве». Ежегодно Фонд предоставляет несколько сотен наград в каждой из двух отдельных категорий: * гражданам и постоянным жителям Соединённых Штатов и Канады. * другим гражданам, постоянным жителям Латинской Америки и Карибского бассейна. Исполнительские искусства не входят в сферу интересов Фонда; исключение составляют категории композиторов, режиссёров и хореографов. Условия присуждения стипендии не подразумевают студентов в качестве претендентов на грант, но лишь «продвинутых профессионалов в зените карьеры», уже заявивших о себе выставками, постановками, публикациями. Стипендиаты могут тратить деньги по своему усмотрению, и основной целью Стипендии является предоставление получателям временны́х отрезков, в течение которых они могли бы работать со всей творческой свободой, на которую способны, кроме того, они должны в основном освободиться от своих текущих нагрузок. Кандидаты должны предоставить ссылки на свои работы, а также резюме и портфолио.Фонд получает от 3500 до 4000 заявок в год; при этом ежегодно присуждается около 220 Стипендий. Размер гранта варьируется и скорректирован в соответствии с потребностями стипендиатов, учитывая другие их ресурсы, а также их цели и масштабы их планов. Средний грант в конкурсе 2008 года среди претендентов из США и Канады был равен $43,200. (ru)
 • Грант Ґуґґенгайма (англ. Guggenheim Fellowship, як варіант перекладу Стипендія Ґуґґенгайма) — грошовий грант, котрий надає постійним мешканцям Сполучених Штатів, Канади, відомим діячам Латинської Америки та карибських країн (США). Фонд заснували 1922 року в пам'ять передчасно померлого сина Джона Саймона Ґуґґенгайма його батьки — політик і бізнесмен Саймон Ґуґґенгайм та його дружина Ольга Гірш. Грант почали надавати щорічно з 1925 року. Фонд не має ніякого відношення до музею з такою ж назвою чи до премії Ґуґґенгайма, котру надає Смітсоновський інститут (Guggenheim Fellowship, Smithsonian Institution). Це різні заклади. Претендент на грант має виявити винятково яскраві творчі здібності в галузі якогось мистецтва. Розглядаються дві номінації - * для постійних мешканців США та Канади (кандидати з Канади отримали право на гранти з 1940 року) * для постійних мешканців Латинської Америки та карибських країн. У переліку претендентів нема музикантів-виконавців, хоча є композитори, хореографи, режисери. Грант Ґуґґенгайма не надають також талановитим студентам, а лише митцям та науковцям в середині їхньої кар'єри, що вже уславились і мають власні роботи, визнані в країні (у літераторів — це вже друковані твори, у художників — картини, фрески, графічні цикли). Кандидати подають власні резюме та портфоліо, які перевіряють на добропорядність інформації. Меморіальний Фонд Джона Саймона Ґуґґенгайма (США) щорічно розглядає до 4000 заяв. Грошова сума міняється за розмірами, так, 2008 року для номінантів зі США та Канади сума дорівнювала 43 200 доларів США. За новими настановами Фонду номінант може отримати грошову суму лише один раз і використати її як йому зручно, аби мати можливість забезпечено працювати у власній галузі. Кількість виданих грантів теж коливається і становить на один рік приблизно 200. Серед номінантів чимало всесвітньо відомих науковців і згодом Нобелівських лауреатів, відомих у Сполучених Штатах чи Латинські Америці діячів мистецтва. Серед них: * хімік науковець Лайнус Полінг (Linus Pauling) * художник-графік Леопольдо Мендес (Leopoldo Méndez) * фізик (Frank Oppenheimer) * композитор (Sebastian Currier) * Максиміліан Нахт * Крейґ Мілтон Райт (uk)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 1554430 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 8067 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 969950115 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • زمالة غوغنهايم هي منحة ماليه يتم منحها سنوياً منذ عام 1925 من قبل إلى أشخاص ذو قدرة إبداعية استثنائية في مجال الفنون. (ar)
 • Das Guggenheim-Stipendium (englisch Guggenheim Fellowship) ist ein Stipendium, das von der US-amerikanischen John-Simon-Guggenheim-Gedächtnis-Stiftung (engl. John Simon Guggenheim Memorial Foundation) an Amerikaner (im Sinne von Einwohner des Kontinents Amerika) vergeben wird, die sich in der Naturwissenschaft, der Sozialwissenschaft, den Geisteswissenschaften oder der Kunst hervorgetan haben. Die darstellende Kunst ist ausgeschlossen, Filmregisseure und Choreografen können aber gefördert werden. (de)
 • 구겐하임 펠로십은 미국의 그랜트로, 에 의해, 장학금을 받을 정도로 뛰어난 능력을 가졌음을 보였거나, 뛰어난 창의력을 가지고 있는 연구자들에게 1925년부터 매년 수상되어오고 있다. 이 기금은 매년, 다음 두 지역에 한정하여 여러 명의 수상자를 내고 있다. * 미국 혹은 캐나다의 시민권 혹은 영주권을 가진 사람 * 라틴 아메리카 혹은 카리브 제도의 시민권 혹은 영주권을 가진 사람 (ko)
 • Guggenheimovo stipendium (anglicky Guggenheim Fellowship) je grant udělovaný každoročně od roku 1925 nadací John Simon Guggenheim Memorial Foundation. Stipendia jsou udělována „těm kteří předvedli výjimečnou schopnost tvořivého bádání nebo výjimečnou uměleckou kreativitu“. Každoročně nadace uděluje několik stovek stipendií v každé ze dvou samostatných soutěží: * pro žadatele s občanstvím nebo trvalým pobytem ve Spojených státech amerických a Kanadě * pro žadatele s občanstvím nebo trvalým pobytem v zemích Latinské Ameriky a Karibiku (cs)
 • Οι υποτροφίες Γκούγκενχαϊμ, απονέμονται ετησίως από το 1925 από το Ίδρυμα Τζον Σάιμον Γκούγκενχάιμ (John Simon Guggenheim Memorial Foundation) για αυτούς «που επέδειξαν εξαιρετική ικανότητα για παραγωγική υποτροφία ή εξαιρετικές δημιουργικές ικανότητες στις τέχνες». Κάθε χρόνο, το ίδρυμα δίνει αρκετές εκατοντάδες βραβεία σε κάθε ένα από δύο χωριστούς διαγωνισμούς: * Έναν ανοικτό στους πολίτες και τους μόνιμους κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά. * Έναν άλλο για τους πολίτες και τους μόνιμους κατοίκους της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής. (el)
 • Guggenheim Fellowships are grants that have been awarded annually since 1925 by the John Simon Guggenheim Memorial Foundation to those "who have demonstrated exceptional capacity for productive scholarship or exceptional creative ability in the arts." Each year, the foundation issues awards in each of two separate competitions: * One open to citizens and permanent residents of the United States and Canada. * The other to citizens and permanent residents of Latin America and the Caribbean. (en)
 • La Bourse Guggenheim est une récompense américaine décernée annuellement depuis 1925 par la Fondation John-Simon-Guggenheim. Elle prend la forme d'une bourse offerte à des artistes, scientifiques ou universitaires « ayant démontré une capacité exceptionnelle dans la recherche académique ou un talent créatif exceptionnel dans les arts ». Le spectre des domaines représentés est extrêmement large : il inclut par exemple la médecine, la danse, la géométrie, les sciences politiques ou le cinéma. Le prix encourage l'innovation, la recherche et la création sous toutes ses formes (toutes les disciplines universitaires sont acceptées, à l'exception du spectacle vivant, même si les metteurs en scène et réalisateurs sont admis). (fr)
 • グッゲンハイム・フェロー(Guggenheim Fellowships)とは、1925年に創設された、が「芸術における、助成金を受けるのにふさわしい優れた能力を実証した、あるいは、卓越した創造力を発揮した」人々に授与している助成金(grant)である。グッゲンハイム・フェローの受賞者には、後にノーベル賞、ピューリッツァー賞などの著名な賞を受賞した者が数多くいる。 毎年、財団は以下の2つの部門について受賞者を決定している。 * アメリカ合衆国・カナダの市民および永住者 * ラテンアメリカ・カリブ海地域の市民および永住者 舞台芸術は除外されるが、作曲家・映画監督・振付師は対象となる。フェローシップは学生を受賞対象としておらず、本を出版した作家のような「中堅の上級専門家」を対象としている。フェローシップの目的は、フェローに「可能な限り創造的な自由を持って仕事をすることができる時間の塊」を与えることであるので、フェローは適切と思うものに対してお金を使うことができるが、彼らはまた「実質的に彼らの通常の義務から自由になる」べきである。 応募者は履歴書(curriculum vitae)やなどを提出する必要がある。 (ja)
 • La Guggenheim Fellowship è un premio concesso ogni anno dal 1925 dalla statunitense John Simon Guggenheim Memorial Foundation a chi "ha dimostrato capacità eccezionali nella produzione culturale o eccezionali capacità creative nelle arti". Ogni anno la Fondazione assegna diversi premi in due concorsi distinti: * uno aperto ai cittadini e residenti in Canada o Stati Uniti; * l'altro aperto ai cittadini e residenti in America Latina o nei Caraibi. (it)
 • A bolsa Guggenheim (em inglês: Guggenheim Fellowship) é um financiamento concedido anualmente pela Fundação Memorial John Simon Guggenheim desde 1925, para aqueles "que demonstram excepcional capacidade para produtividade com a bolsa ou habilidade criativa excepcional em artes." A cada ano a fundação concede centenas de prêmios em cada uma de duas áreas separadas de competição: * uma aberta a cidadãos e residentes permanentes nos Estados Unidos e Canadá * outra aberta a cidadãos e residentes permanentes na América Latina e Caribe. (pt)
 • Стипе́ндия Гуггенха́йма (англ. Guggenheim Fellowship) — грант представляет собой субсидию, присуждаемую ежегодно, начиная с 1925 года тем, «кто продемонстрировал исключительный творческий потенциал или исключительные творческие способности в искусстве». Ежегодно Фонд предоставляет несколько сотен наград в каждой из двух отдельных категорий: * гражданам и постоянным жителям Соединённых Штатов и Канады. * другим гражданам, постоянным жителям Латинской Америки и Карибского бассейна. (ru)
 • Грант Ґуґґенгайма (англ. Guggenheim Fellowship, як варіант перекладу Стипендія Ґуґґенгайма) — грошовий грант, котрий надає постійним мешканцям Сполучених Штатів, Канади, відомим діячам Латинської Америки та карибських країн (США). Фонд заснували 1922 року в пам'ять передчасно померлого сина Джона Саймона Ґуґґенгайма його батьки — політик і бізнесмен Саймон Ґуґґенгайм та його дружина Ольга Гірш. Грант почали надавати щорічно з 1925 року. Претендент на грант має виявити винятково яскраві творчі здібності в галузі якогось мистецтва. Розглядаються дві номінації - (uk)
rdfs:label
 • زمالة غوغنهايم (ar)
 • Guggenheimovo stipendium (cs)
 • Guggenheim Fellowship (en)
 • Guggenheim-Stipendium (de)
 • Υποτροφίες Γκούγκενχαϊμ (el)
 • Bourse Guggenheim (fr)
 • Guggenheim Fellowship (it)
 • グッゲンハイム・フェロー (ja)
 • 구겐하임 펠로십 (ko)
 • Bolsa Guggenheim (pt)
 • Стипендия Гуггенхайма (ru)
 • Грант Ґуґґенгайма (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:award of
is dbo:knownFor of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:awards of
is dbp:data of
is dbp:event of
is dbp:honours of
is dbp:knownFor of
is dbp:nota of
is dbp:prizes of
is foaf:primaryTopic of