An Entity of Type: software, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Gel electrophoresis is a method for separation and analysis of biomacromolecules (DNA, RNA, proteins, etc.) and their fragments, based on their size and charge. It is used in clinical chemistry to separate proteins by charge or size (IEF agarose, essentially size independent) and in biochemistry and molecular biology to separate a mixed population of DNA and RNA fragments by length, to estimate the size of DNA and RNA fragments or to separate proteins by charge.

Property Value
dbo:abstract
 • L'electroforesi en gel és un grup de tècniques de laboratori emprades per aïllar molècules presents en mescles, basades en les seves propietats biofísiques tals com la mida, la forma, la càrrega elèctrica, o el seu . L'electroforesi en gel té usualment un propòsit analític, però també tenen utilitat com a tècnica preparativa per a purificar parcialment molècules abans d'emprar altres tècniques com l'espectrometria de masses, la PCR, la clonació, la seqüenciació d'ADN o a Western blot per a la posterior caracterització. Un dels passos implica l'ús de gels d'electroforesi és a dir una matriu semifluida emprada a separar les molècules. En molts casos el gel és un polímer entrellaçat amb una densitat de porus que pot ser controlada en la creació del gel. En separar proteïnes o petites seqüències d'àcids nucleics (ADN o ARN) el gel sol ser fet per diferents concentracions d'acrilamida. En canvi, per separar llargues seqüències d'àcids nucleics (més d'un centenar de bases), la matriu preferida és la d'agarosa. En ambdós casos, el gel formarà un sòlid de base porosa amb aspecte semblant a la gelatina que permetrà el pas del components. L'acrilamida, en contrast a la poliacrilamida, és una neurotoxina que requereix ser manejada amb cura en el laboratori per evitar intoxicacions a les persones que la manipulen o el seu alliberament incontrolat al medi ambient L'electroforesi, fa referència la força electromotriu (FEM) que és emprada per empènyer o estirar les molècules a través de la matriu de gel; col·locant les molècules en els pous dels gels i aplicant-hi un corrent elèctric les molècules es mouran a través de la matriu a diferents velocitats, cap a l'ànode si està carregada negativament o cap al càtode si està carregada positivament (cal fer notar que el gel d'electroforesi opera com una cèl·lula electrolítica i que per tant l'ànode és positiu i el càtode negatiu). En el cas dels àcids nucleics, de naturalesa àcida, la direcció d'emigració és dels elèctrodes negatius cap als positius. Les proteïnes, per l'altra banda, tenen diferents càrregues i formes complexes, de manera que no migraran en els gels a similars velocitats. Les proteïnes, per tant, són normalment desnaturalitzades en presència de detergent com SDS/ que cobreix la proteïna amb una càrrega negativa. Generalment, la quantitat d'enllaços al SDS està relacionada amb la mida de la proteïna, de manera que les proteïnes desnaturalitzades resultants tenen un total de càrrega negativa i una proporció massa/càrrega similar. En aquestes condicions les diferències de velocitat entre proteïnes es deuen bàsicament a la mida, no a la càrrega ni a la forma tridimensional. Després de l'electroforesi, quan les molècules més petites ja han arribat fins a l'ànode, les molècules d'interès del gel poden ser tenyides per a fer-les visibles. Són molt emprats el bromur d'etidi, l'argent i el blau de Coomassie. També hi ha altres mètodes de detecció: per exemple, per luminescència en exposició a llum ultraviolada. Si les molècules a ser separades contenen àtoms marcats radioactivament, es pot fer una autoradiografia per a detectar-los. Si s'ha de fer córrer diferents barreges aquestes es posaran en diferents pou els uns al costat dels altres i es desplaçaran en paral·lel per carrils individuals. Depenent del nombre de molècules cada carril mostra una separació entre els diferents components: una banda per component. La separació incompleta dels components pot conduir a les bandes sobreposades o a llapissades indistingibles representant múltiples components no caracteritzats. Les bandes en diferents carrils que quan deixen de ser sotmeses al corrent estan a la mateixa distància de l'inici contenen molècules que han passat a través del gel a la mateixa velocitat, cosa que habitualment ve a significar que tenen les mateixes dimensions. Hi ha diversos marcadors disponibles en el mercat que contenen una barreja de molècules de dimensions conegudes. Si un d'aquests marcadors ha corregut en el seu carril paral·lelament a una mostra llavors es pot dir que tenen el mateix pes molecular. En cas que la mostra estigui en posició intermèdia entre marcadors es pot aproximar el seu pes mitjançant una de les distàncies del marcador i interpolant-ne la distància de la mostra. La distància a la que viatja una banda és aproximadament inversament proporcional al logaritme de la mida de la molècula. (ca)
 • Gelová elektroforéza je metoda pro separaci a analýzu makromolekul (DNA, RNA a proteinů) v závislosti na jejich velikosti či tvaru a náboji. Jedná se o druh elektroforézy, která využívá gelu o různé velikosti pórů, skrze které se fragmenty makromolekul pohybují. Horizontální gelová elektroforéza (vlevo elektroforetická vana, vpravo zdroj elektrického napětí Nejčastěji používanými typy gelové elektroforézy je elektroforéza DNA v agaróze a elektroforéza proteinů v polyakrylamidovém gelu při metodě SDS-PAGE. * Typy gelů * Agaróza * Polyakrylamid * Škrob * Podmínky * Denaturující v přítomnosti detergentu, nejčastěji SDS * Redukující podmínky, které rozrušují kovalentní disulfidické můstky, které jsou nejčastěji zajištěny přítomností beta-merkaptoethanolu nebo dithiotreitolu * Nativní, při kterých si protein zachovává přirozenou konformaci * Vizualizace po rozdělení vzorku elektroforézou * Analýza DNA * Ethidium bromid * * Analýza proteinů * Coomassie Brilliant Blue * Barvení stříbrem (cs)
 • الفصل الكهربائي الهلامي أو الرحلان الكهربي الهلامي أو الهجرة الكهربائية الهلامية أو الفصل الكهربائي للهلام (بالإنجليزية: Gel electrophoresis)‏ هي عملية فصل البروتينات حسب خواص معينة على الهلام باستدراج البروتينات نحو أقطاب كهربائية تساعد على فصل البروتينات المعينة ضمن الهلام تحضيراً لاستخدامات أخرى. (ar)
 • Gelelektrophorese (Wortteile: Gel|elektro|phorese – letzterer abgeleitet von altgriechisch φέρειν pherein ‚tragen‘) ist eine analytische Methode der Chemie und Molekularbiologie, um verschiedene Arten von Molekülen zu trennen. (de)
 • Gel electrophoresis is a method for separation and analysis of biomacromolecules (DNA, RNA, proteins, etc.) and their fragments, based on their size and charge. It is used in clinical chemistry to separate proteins by charge or size (IEF agarose, essentially size independent) and in biochemistry and molecular biology to separate a mixed population of DNA and RNA fragments by length, to estimate the size of DNA and RNA fragments or to separate proteins by charge. Nucleic acid molecules are separated by applying an electric field to move the negatively charged molecules through a matrix of agarose or other substances. Shorter molecules move faster and migrate farther than longer ones because shorter molecules migrate more easily through the pores of the gel. This phenomenon is called sieving. Proteins are separated by the charge in agarose because the pores of the gel are too small to sieve proteins. Gel electrophoresis can also be used for the separation of nanoparticles. Gel electrophoresis uses a gel as an anticonvective medium or sieving medium during electrophoresis, the movement of a charged particle in an electrical current. Gels suppress the thermal convection caused by the application of the electric field, and can also act as a sieving medium, slowing the passage of molecules; gels can also simply serve to maintain the finished separation so that a post electrophoresis stain can be applied. DNA gel electrophoresis is usually performed for analytical purposes, often after amplification of DNA via polymerase chain reaction (PCR), but may be used as a preparative technique prior to use of other methods such as mass spectrometry, RFLP, PCR, cloning, DNA sequencing, or Southern blotting for further characterization. (en)
 • La electroforesis en gel es un grupo de técnicas empleadas por los científicos para separar moléculas basándose en propiedades como el tamaño, la forma o el punto isoeléctrico. La electroforesis en gel se utiliza generalmente con propósitos analíticos, pero puede ser una técnica preparativa para purificar moléculas parcialmente antes de aplicar espectrometría de masas, PCR, clonación o secuenciación de ADN. (es)
 • Elektroforesis gel merupakan suatu teknik analisis penting dan sangat sering dipakai dalam bidang biokimia dan biologi molekular. Secara prinsip, teknik ini mirip dengan kromatografi: memisahkan campuran bahan-bahan berdasarkan perbedaan sifatnya. Dalam elektroforesis gel, pemisahan dilakukan terhadap campuran bahan dengan muatan listrik yang berbeda-beda (menggunakan prinsip dalam elektroforesis). (in)
 • L'électrophorèse sur gel est une variante de l'électrophorèse de zones. Très utilisée en biochimie ou en biologie moléculaire, cette technique d'électrophorèse permet de séparer des molécules en fonction de leur charge, de leur taille (appelée poids moléculaire) ou les deux à la fois en les faisant migrer à travers un gel par application d'un champ électrique. Le gel est rempli d'une phase aqueuse saline, le plus souvent tamponnée dont les ions jouent le rôle d'électrolyte et conduisent le courant. Les molécules analysées migrent dans le gel sous les effets conjugués de la force exercée par le champ électrique et des forces de friction exercées par la matrice du gel. (fr)
 • 겔 전기영동(영어: gel electrophoresis)은 겔 메트릭스에 전류를 흘려보내 DNA, RNA, 단백질 등을 분리하는 실험 방법이다. (ko)
 • ゲル電気泳動(ゲルでんきえいどう、英: gel electrophoresis)は、高分子(DNA、RNA、タンパク質)とそのフラグメント(断片)を、その大きさや電荷に基づいて分離および分析する方法である。臨床化学では、タンパク質を電荷または大きさで分離するために用いられ、生化学および分子生物学では、DNAおよびRNAフラグメントの混合種個体群を長さで分離したり、大きさを推定したり、タンパク質を電荷で分離するために用いられる。 核酸分子は負に帯電しているため、電場を印加してアガロースまたは他の物質のマトリックスを通して移動させることで分離される。短い分子は、長い分子よりもゲルの細孔を通過しやすいため、速くそして遠くまで移動する。この現象はふるい分けと呼ばれる。タンパク質の場合は、ゲルの細孔が小さすぎてふるいにかけることができないため、アガロース中の電荷によって分離される。ゲル電気泳動は、ナノ粒子の分離にも利用できる。 ゲル電気泳動は、電流による荷電粒子の移動である電気泳動において、ゲルを対流媒質またはふるい媒質として使用するものである。ゲルは、電場の印加による熱対流を抑制し、分子の通過を妨げるふるい媒体としても機能する。また、ゲルは、電気泳動後の染色を行うために、単に分離状態を維持する役割も果たす。DNAゲル電気泳動は、通常、ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)でDNAを増幅した後、分析目的で行われる他、質量分析、RFLP、PCR、クローニング、DNAシークエンシング、サザンブロットなどの他の方法を使用する前の分取技術として、さらなる特性評価のために利用される。 (ja)
 • Gelelektroforese (een samenstelling van de woorden gel en elektroforese) is een scheidingstechniek waarbij moleculen met verschillende afmetingen gescheiden kunnen worden. Elektrisch geladen moleculen gaan onder invloed van een homogeen elektrisch veld bewegen in een gel. Gelelektroforese is een van de toepassingen van het fysische verschijnsel elektroforese. Als de positieve pool (de anode) zich onderin de gel bevindt, bewegen negatief geladen moleculen zich naar beneden. Hoe groter de moleculen, des te trager ze zullen bewegen (migreren); hoe kleiner de moleculen, hoe sneller ze zullen bewegen. De te scheiden moleculen kunnen bijvoorbeeld eiwitten of DNA-fragmenten zijn. Aanvankelijk werd aardappelzetmeel gebruikt voor de gel, en naar verluidt werkt zelfs aardbeiengelei. Moderne gels voor deze vorm van elektroforese zijn gebaseerd op polymeren. De gel kan uit polyacrylamide bestaan (=polyacrylamide-gel-elektroforese). Ook wordt er vaak een agarosegel gebruikt. Voor chromosomaal DNA wordt vaak een agarosegel gebruikt van 0,8 tot 1%, voor PCR-producten is dit 1 à 2% en voor restrictieproducten 1,5 à 2%. (nl)
 • Gelelektrofores är en metod för att separera molekyler genom användande av fenomenet att de rör sig med olika hastighet i en gel och under inverkan av ett elektriskt fält. Gelelektroforesmetoder separerar molekyler med avseende på deras laddning, storlek och massa genom att man lägger en elektrisk spänning över gelen där man laddat provet. Genom att de olika molekylerna rör sig längs samma linje med olika hastighet kommer de med tiden att befinna sig på olika platser i gelen. Skillnaderna i rörelsehastighet beror i varierande grad på olika elektrisk laddning, storlek respektive form. Genom val av buffertlösning kan man dessutom i viss mån påverka hur laddade molekylerna i gelen är. Gelelektrofores är en mycket vanlig molekylärbiologisk metod som framförallt används för separation av makromolekyler, till exempel proteiner och nukleinsyror. Oftast används geler som består av agaros (för DNA) eller polyakrylamid (för proteiner). En vanlig tillämpning av gelelektrofores är vid , då man med hjälp av PCR har producerat ett mycket stort antal kopior av ett DNA-fragment som är 100-5000 baspar långt. (sv)
 • Электрофорез в полиакриламидном геле (сокр. электрофорез в ПААГ, ПААГ электрофорез; англ. PAGE, Polyacrylamide Gel Electrophoresis) — метод молекулярной биологии и биохимии, используемый для разделения белков и нуклеиновых кислот, основанный на движении заряженных биологических макромолекул в постоянном электрическом поле. Разделение в полиакриламидном геле происходит за счёт различий заряда разделяемых молекул и отличий молекулярных масс, а также от конфигурации молекул. Разделяют т. н. неденатурирующий, или нативный ПААГ-электрофорез (при котором разделяемые биологические макромолекулы в процессе электрофореза остаются в нативном состоянии) и денатурирующий ПААГ-электрофорез (при котором пробы предварительно денатурируют, в случае нуклеиновых кислот используют непродолжительное нагревание пробы с формамидом либо глиоксалем, для денатурации белков обычно используют кипячение пробы в буфере, содержащем сильный ионный детергент (обычно додецилсульфат натрия) и агент, разрушающий четвертичную структуру белка за счёт разрушения дисульфидных мостиков между глобулами белка и внутри полипептидной цепи — ). В процессе денатурирующего ПААГ-электрофореза молекулы сохраняются в денатурированном состоянии за счёт наличия в геле хаотропных агентов (обычно мочевины) в случае ПААГ-электрофореза нуклеиновых кислот и белков и наличия ионных (например додецилсульфата натрия, ) и неионных (например ) детергентов. * В случае электрофореза белков в полиакриламидном геле метод обычно используют в модификации Леммли (Laemmli) * Также электрофорез в полиакриламидном геле применяют для разделения коротких фрагментов нуклеиновых кислот, например, ДНК-электрофорез, например, при секвенировании по Сэнгеру. Кроме этого, ПААГ-электрофорез применяют для визуализации в методах ПДРФ и ПЦР. * Различают также т. н. (от англ. discontinuous), при котором в геле в процессе электрофоретического разделения белков на границе между концентрирующим и разделяющим гелями создаётся градиент pH, за счёт чего достигается лучшее разделение белковых молекул. (ru)
 • A eletroforese em gel é uma técnica de separação de moléculas que envolve a migração de partículas em um determinado gel durante a aplicação de uma diferença de potencial. As moléculas são separadas de acordo com o seu tamanho, pois as de menor massa irão migrar mais rapidamente que as de maior massa. Em alguns casos, o formato da moléculas também influi, pois algumas terão maior facilidade para migrar pelo gel. A eletroforese normalmente é utilizada para separar proteínas e moléculas de DNA e RNA. (pt)
 • Гель-електрофорез — аналітичний метод хімії і молекулярної біології для розділення різних видів молекул. Суміш молекул пропускається через гель, який являє собою молекулярне сито, яке легше пропускає дрібніші молекули, аніж великі. Рушійну силу задає електричне поле, тому молекули мають бути заряджені. Метод використовується в молекулярній біології для розділення фрагментів дезоксирибонуклеїнової, рибонуклеїнової кислоти або білків, використовуючи електричне поле, що створюється в гелевій матриці. Метод зазвичай застосовується для аналітичних цілей, але може також використовуватися як попередня стадія таких методів як мас-спектрометрія, поліморфізм довжини рестрикційних фрагментів (ПДРФ), полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР), молекулярне клонування, секвенування ДНК, саузерн-блот, вестерн блот що застосовуються для аналізу послідовностей молекул або визначення певних білків. (uk)
 • 凝胶电泳(英语:Gel electrophoresis)或称胶体电泳,是一种用于大分子(如DNA、RNA、蛋白质)以及其碎片的分离、分析技术。该技术被科学工作者用于分离具有不同物理性质(大小、电荷、等电点)的分子。凝胶电泳通常用于分析用途,但也可以作为预处理技术,在进行质谱、聚合酶链式反应、克隆、DNA测序或者免疫印迹等检测之前,进行分子的纯化。 凝胶电泳在用于分离核酸分子时,带有负电荷的核酸分子在外加电场的作用下穿过凝胶组成的网格。由于较小的分子更容易通过网孔,较小的分子凝胶基质中穿行地更快,并且可以移动得更远。这与分子筛的现象类似。 在分离蛋白质分子时,蛋白质分子往往由于太大而不能穿过凝胶中的网孔,因此蛋白质的分离是依靠蛋白质分子上带的电荷来进行的。 除了分离核酸和蛋白质等分子,凝胶电泳还可以用于分离纳米微粒。 之所以选用凝胶而不是液体作为电泳的介质,有以下因素的考量:首先,外加电场可以引起液体的热对流,在胶体中这种对流会被抑制;其次,有的凝胶可以起到一种分子筛的作用;凝胶还可以延缓分子穿越的速度,并且能在电泳后保持分离结果,为后续的染色提供机会。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 12582 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 41399 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1124521524 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:caption
 • Gel electrophoresis apparatus – an agarose gel is placed in this buffer-filled box and an electrical current is applied via the power supply to the rear. The negative terminal is at the far end , so DNA migrates toward the positively charged anode . (en)
dbp:classification
dbp:name
 • Gel electrophoresis (en)
dbp:related
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • الفصل الكهربائي الهلامي أو الرحلان الكهربي الهلامي أو الهجرة الكهربائية الهلامية أو الفصل الكهربائي للهلام (بالإنجليزية: Gel electrophoresis)‏ هي عملية فصل البروتينات حسب خواص معينة على الهلام باستدراج البروتينات نحو أقطاب كهربائية تساعد على فصل البروتينات المعينة ضمن الهلام تحضيراً لاستخدامات أخرى. (ar)
 • Gelelektrophorese (Wortteile: Gel|elektro|phorese – letzterer abgeleitet von altgriechisch φέρειν pherein ‚tragen‘) ist eine analytische Methode der Chemie und Molekularbiologie, um verschiedene Arten von Molekülen zu trennen. (de)
 • La electroforesis en gel es un grupo de técnicas empleadas por los científicos para separar moléculas basándose en propiedades como el tamaño, la forma o el punto isoeléctrico. La electroforesis en gel se utiliza generalmente con propósitos analíticos, pero puede ser una técnica preparativa para purificar moléculas parcialmente antes de aplicar espectrometría de masas, PCR, clonación o secuenciación de ADN. (es)
 • Elektroforesis gel merupakan suatu teknik analisis penting dan sangat sering dipakai dalam bidang biokimia dan biologi molekular. Secara prinsip, teknik ini mirip dengan kromatografi: memisahkan campuran bahan-bahan berdasarkan perbedaan sifatnya. Dalam elektroforesis gel, pemisahan dilakukan terhadap campuran bahan dengan muatan listrik yang berbeda-beda (menggunakan prinsip dalam elektroforesis). (in)
 • L'électrophorèse sur gel est une variante de l'électrophorèse de zones. Très utilisée en biochimie ou en biologie moléculaire, cette technique d'électrophorèse permet de séparer des molécules en fonction de leur charge, de leur taille (appelée poids moléculaire) ou les deux à la fois en les faisant migrer à travers un gel par application d'un champ électrique. Le gel est rempli d'une phase aqueuse saline, le plus souvent tamponnée dont les ions jouent le rôle d'électrolyte et conduisent le courant. Les molécules analysées migrent dans le gel sous les effets conjugués de la force exercée par le champ électrique et des forces de friction exercées par la matrice du gel. (fr)
 • 겔 전기영동(영어: gel electrophoresis)은 겔 메트릭스에 전류를 흘려보내 DNA, RNA, 단백질 등을 분리하는 실험 방법이다. (ko)
 • A eletroforese em gel é uma técnica de separação de moléculas que envolve a migração de partículas em um determinado gel durante a aplicação de uma diferença de potencial. As moléculas são separadas de acordo com o seu tamanho, pois as de menor massa irão migrar mais rapidamente que as de maior massa. Em alguns casos, o formato da moléculas também influi, pois algumas terão maior facilidade para migrar pelo gel. A eletroforese normalmente é utilizada para separar proteínas e moléculas de DNA e RNA. (pt)
 • 凝胶电泳(英语:Gel electrophoresis)或称胶体电泳,是一种用于大分子(如DNA、RNA、蛋白质)以及其碎片的分离、分析技术。该技术被科学工作者用于分离具有不同物理性质(大小、电荷、等电点)的分子。凝胶电泳通常用于分析用途,但也可以作为预处理技术,在进行质谱、聚合酶链式反应、克隆、DNA测序或者免疫印迹等检测之前,进行分子的纯化。 凝胶电泳在用于分离核酸分子时,带有负电荷的核酸分子在外加电场的作用下穿过凝胶组成的网格。由于较小的分子更容易通过网孔,较小的分子凝胶基质中穿行地更快,并且可以移动得更远。这与分子筛的现象类似。 在分离蛋白质分子时,蛋白质分子往往由于太大而不能穿过凝胶中的网孔,因此蛋白质的分离是依靠蛋白质分子上带的电荷来进行的。 除了分离核酸和蛋白质等分子,凝胶电泳还可以用于分离纳米微粒。 之所以选用凝胶而不是液体作为电泳的介质,有以下因素的考量:首先,外加电场可以引起液体的热对流,在胶体中这种对流会被抑制;其次,有的凝胶可以起到一种分子筛的作用;凝胶还可以延缓分子穿越的速度,并且能在电泳后保持分离结果,为后续的染色提供机会。 (zh)
 • L'electroforesi en gel és un grup de tècniques de laboratori emprades per aïllar molècules presents en mescles, basades en les seves propietats biofísiques tals com la mida, la forma, la càrrega elèctrica, o el seu . L'electroforesi en gel té usualment un propòsit analític, però també tenen utilitat com a tècnica preparativa per a purificar parcialment molècules abans d'emprar altres tècniques com l'espectrometria de masses, la PCR, la clonació, la seqüenciació d'ADN o a Western blot per a la posterior caracterització. (ca)
 • Gelová elektroforéza je metoda pro separaci a analýzu makromolekul (DNA, RNA a proteinů) v závislosti na jejich velikosti či tvaru a náboji. Jedná se o druh elektroforézy, která využívá gelu o různé velikosti pórů, skrze které se fragmenty makromolekul pohybují. Horizontální gelová elektroforéza (vlevo elektroforetická vana, vpravo zdroj elektrického napětí Nejčastěji používanými typy gelové elektroforézy je elektroforéza DNA v agaróze a elektroforéza proteinů v polyakrylamidovém gelu při metodě SDS-PAGE. (cs)
 • Gel electrophoresis is a method for separation and analysis of biomacromolecules (DNA, RNA, proteins, etc.) and their fragments, based on their size and charge. It is used in clinical chemistry to separate proteins by charge or size (IEF agarose, essentially size independent) and in biochemistry and molecular biology to separate a mixed population of DNA and RNA fragments by length, to estimate the size of DNA and RNA fragments or to separate proteins by charge. (en)
 • ゲル電気泳動(ゲルでんきえいどう、英: gel electrophoresis)は、高分子(DNA、RNA、タンパク質)とそのフラグメント(断片)を、その大きさや電荷に基づいて分離および分析する方法である。臨床化学では、タンパク質を電荷または大きさで分離するために用いられ、生化学および分子生物学では、DNAおよびRNAフラグメントの混合種個体群を長さで分離したり、大きさを推定したり、タンパク質を電荷で分離するために用いられる。 核酸分子は負に帯電しているため、電場を印加してアガロースまたは他の物質のマトリックスを通して移動させることで分離される。短い分子は、長い分子よりもゲルの細孔を通過しやすいため、速くそして遠くまで移動する。この現象はふるい分けと呼ばれる。タンパク質の場合は、ゲルの細孔が小さすぎてふるいにかけることができないため、アガロース中の電荷によって分離される。ゲル電気泳動は、ナノ粒子の分離にも利用できる。 (ja)
 • Gelelektroforese (een samenstelling van de woorden gel en elektroforese) is een scheidingstechniek waarbij moleculen met verschillende afmetingen gescheiden kunnen worden. Elektrisch geladen moleculen gaan onder invloed van een homogeen elektrisch veld bewegen in een gel. Gelelektroforese is een van de toepassingen van het fysische verschijnsel elektroforese. De te scheiden moleculen kunnen bijvoorbeeld eiwitten of DNA-fragmenten zijn. (nl)
 • Gelelektrofores är en metod för att separera molekyler genom användande av fenomenet att de rör sig med olika hastighet i en gel och under inverkan av ett elektriskt fält. Gelelektroforesmetoder separerar molekyler med avseende på deras laddning, storlek och massa genom att man lägger en elektrisk spänning över gelen där man laddat provet. Genom att de olika molekylerna rör sig längs samma linje med olika hastighet kommer de med tiden att befinna sig på olika platser i gelen. Skillnaderna i rörelsehastighet beror i varierande grad på olika elektrisk laddning, storlek respektive form. (sv)
 • Электрофорез в полиакриламидном геле (сокр. электрофорез в ПААГ, ПААГ электрофорез; англ. PAGE, Polyacrylamide Gel Electrophoresis) — метод молекулярной биологии и биохимии, используемый для разделения белков и нуклеиновых кислот, основанный на движении заряженных биологических макромолекул в постоянном электрическом поле. Разделение в полиакриламидном геле происходит за счёт различий заряда разделяемых молекул и отличий молекулярных масс, а также от конфигурации молекул. Разделяют т. н. неденатурирующий, или нативный ПААГ-электрофорез (при котором разделяемые биологические макромолекулы в процессе электрофореза остаются в нативном состоянии) и денатурирующий ПААГ-электрофорез (при котором пробы предварительно денатурируют, в случае нуклеиновых кислот используют непродолжительное нагревани (ru)
 • Гель-електрофорез — аналітичний метод хімії і молекулярної біології для розділення різних видів молекул. Суміш молекул пропускається через гель, який являє собою молекулярне сито, яке легше пропускає дрібніші молекули, аніж великі. Рушійну силу задає електричне поле, тому молекули мають бути заряджені. (uk)
rdfs:label
 • فصل كهربائي هلامي (ar)
 • Electroforesi en gel (ca)
 • Gelová elektroforéza (cs)
 • Gelelektrophorese (de)
 • Gel electrophoresis (en)
 • Electroforesis en gel (es)
 • Elektroforesis gel (in)
 • Électrophorèse sur gel (fr)
 • 겔 전기영동 (ko)
 • ゲル電気泳動 (ja)
 • Gelelektroforese (nl)
 • Eletroforese em gel (pt)
 • Электрофорез в полиакриламидном геле (ru)
 • Gelelektrofores (sv)
 • 凝膠電泳 (zh)
 • Гель-електрофорез (uk)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:knownFor of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:related of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License