About: DevOps

An Entity of Type: music genre, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

DevOps is a set of practices that combines software development (Dev) and IT operations (Ops). It aims to shorten the systems development life cycle and provide continuous delivery with high software quality. DevOps is complementary to agile software development; several DevOps aspects came from the agile way of working.

Property Value
dbo:abstract
 • ديف أوبس (بالإنجليزية: DevOps)‏ مصطلح شامل ومتعدد الجوانب يتضمن عددا من العلوم والمفاهيم بداخله، ولا يوجد تعريف دقيق له، ولكنه يقوم علي التعاون بين كل من مطوري البرامج وخبراء تقنية المعلومات، لإكمال عملية تطوير البرمجيات ، إذ تتم ميكنة جميع العمليات وجعلها تُدار بشكل رشيق، وذلك لزيادة التشارك والتفاعل بين المطورين والخبراء. وتنقسم العديد من أقسام تكنولوجيا المعلومات بين التنمية والعمليات والدعم والإدارة، بينما يسعي نظام "DevOps" لدمجها جميعًا معًا لتحسين الإنتاجية وسير العمل العام بشكل أكثر سلاسة، ويتيح هذا النظام للشركات تقديم تحديثات البرامج والأمن على الصعيد الداخلي وللعملاء، والهدف النهائي من ذلك هو طرح المنتجات في السوق وتقديم تحديثات البرامج والأمن بشكل أسرع، وجعل العملية كلها أكثر موثوقية. ووجد استطلاع للرأي تم إجراؤه على 4600 خبير أن أقسام تقنية المعلومات التي تستخدم نظام "DevOps" يتم فيها العمل بشكل أكثر كفاءة 200 مرة من أقسام تقنية المعلومات منخفضة الكفاءة، كما وجد الاستطلاع أن الشركات التي تستخدمه تكون أسرع 24 مرة، وأقل 3 مرات في معدل فشل التغيير. كما وجد أن أقسام تقنية المعلومات عالية الكفاءة تقضي وقتًا أقل بنسبة 50% في معالجة القضايا الأمنية، ووقت أقل بنسبة 22% في العمل غير المخطط له وإعادة صياغته، ووفقًا لموقع "Indeed" ارتفع عدد الوظائف الخاصة بنظام " DevOps" من أقل من 1% عام 2012 إلى أكثر من 30% في الوقت الحاضر. (ar)
 • DevOps (Un mot creuat de “desenvolupament” i "operacions") és un mètode de desenvolupament del programari que accentua la comunicació, la col·laboració (compartició d'informació i utilització del servei web), la integració, l'automatització i la mesura del nivell de cooperació entre desenvolupadors de programari i altres professionals de tecnologies de la informació. La metodologia DevOps reconeix la interdependència entre el desenvolupament de programari, l'assegurament de qualitat i les operacions TIC, i té com a objectiu ajudar una organització a produir ràpidament productes de programari i serveis, millorant l'eficiència del departament d'operacions. (ca)
 • DevOps je složenina anglických výrazů Development a . Je to přístup k vývoji software, který zdůrazňuje komunikaci, spolupráci a integraci mezi vývojářem a odborníky na informační technologie z provozu.DevOps je reakcí na vzájemnou závislost vývoje softwaru a IT provozu. Jeho cílem je pomoci organizaci rychle produkovat softwarové aplikace a služby. Jednoduché procesy jsou v DevOps jasně popsány. Cílem je maximalizovat předvídatelnost, účinnost, bezpečnost a udržovatelnost provozních procesů. Tento cíl je velmi často podporován automatizací. DevOps integrace se zaměřuje na dodání produktu, testování kvality, rozvoj produktu a vydávání oprav a nových verzí s cílem zvýšit bezpečnost a spolehlivost, zrychlit vývoj a cykly. Hodně nápadů (a lidí) zapojených do DevOps se tam dostalo z oblasti podnikového řízení systémů a agilního vývoje software. Ilustrace ukazuje DevOps jako průsečík vývoje softwarového inženýrství, provozu technologií a zajištění kvality (QA) DevOps podporuje release management firem, a to standardizací vývojových prostředí. Je zde podporované sledování událostí stejně jako je vyřešeno dokumentované řízení procesů a reportování problémů na různých úrovních. Firmy, které mají problémy s automatizací nových verzí, si obvykle stávající tvorbu verzí ponechají, ale chtějí ji pružněji řídit – aniž by musely zadávat vše ručně z příkazového řádku. V ideálním případě by tyto automatické procesy měly být spouštěny neprovozními zaměstnanci v konkrétních neprodukčních prostředích. Vývojáři dostanou větší kontrolu nad svým prostředím, což vede k aplikačně chápanému pojetí infrastruktury. (cs)
 • DevOps ist eine Sammlung unterschiedlicher technischer Methoden und eine Kultur zur Zusammenarbeit zwischen Softwareentwicklung und IT-Betrieb. DevOps soll durch gemeinsame Prozesse und Software-Werkzeuge eine effektivere und effizientere Zusammenarbeit der Bereiche Softwareentwicklung (Dev), Systemadministratoren (Ops), aber auch Qualitätssicherung und der Nutzerschaft ermöglichen. Mit DevOps sollen die Softwarequalität, die Geschwindigkeit der Entwicklung und der Auslieferung, sowie das Miteinander der beteiligten Teams verbessert werden. Softwareentwicklung wird stark durch eine Kombination speziell aufeinander abgestimmter Werkzeuge, Infrastruktur und organisatorischer Prozesse beeinflusst. Je besser die beteiligten Teams, Werkzeuge und die Infrastruktur aufeinander abgestimmt sind, desto schneller sollen Organisationen ihre Software in einer besseren Qualität ausliefern können. Die Entwicklung möchte dem Kunden möglichst schnell Updates oder neue Funktionalitäten zur Verfügung stellen. Der IT-Betrieb muss die Betriebstabilität sicherstellen und potentielle technische Defekte durch Änderungen verhindern. DevOps soll diese beiden Ziele vereinen helfen. Der belgische Systemadministrator Patrick Debois erkannte, dass eine verbesserte Art und Weise der Zusammenarbeit zwischen Dev und Ops zu einer schnelleren und fehlerärmeren Softwareauslieferung führen kann. Während der Velocity Conference im Juni 2009 in San José entstand dabei der Begriff DevOps. Im Oktober 2009 organisierte Patrick Debois dann die erste DevOpsDays-Konferenz in Gent. (de)
 • DevOps (acrónimo inglés de development -desarrollo- y operations --) es un conjunto de prácticas que agrupan el desarrollo de software ( Dev ) y las operaciones de TI ( Ops ). Su objetivo es hacer más rápido el ciclo de vida del desarrollo de software y proporcionar una entrega continua de alta calidad. DevOps es una práctica complementaria al desarrollo de software ágil ; esto debido a que varias de las características de DevOps provienen de la metodología Agile (término en inglés para la metodología de desarrollo ágil). La principal característica del movimiento DevOps es defender activamente la automatización y el monitoreo en todos los pasos de la construcción del software, desde la integración, las pruebas, el despliegue, hasta la implementación y la . DevOps apunta a ciclos de desarrollo más cortos, mayor frecuencia de implementación, lanzamientos más efectivos, en estrecha alineación con los objetivos comerciales.​​​​ (es)
 • DevOps is a set of practices that combines software development (Dev) and IT operations (Ops). It aims to shorten the systems development life cycle and provide continuous delivery with high software quality. DevOps is complementary to agile software development; several DevOps aspects came from the agile way of working. (en)
 • DevOps ingeleseko development (garapena) eta operations (operazioak) software ingeniaritzan ematen den praktika bat da. Honen helburua Software garapena eta software operazioak bateratzea da. DevOps mugimenduaren ezaugarri nagusienetakoa automatizazioa eta softwarea sortzeko pausu guztien monitorizazioa. Honela dena monitorizatzea da gakoa: integrazioa, probak, inplementazioa eta azpiegituraren administrazioa barne. DevOps-ekin garapen ziklo asko eta laburragoak ditugu, honela software publikatze fidagarriagoak egin daitezke.​​​ (eu)
 • Le devops — ou DevOps (selon la graphie habituellement utilisée en langue anglaise) — est un mouvement en ingénierie informatique et une pratique technique visant à l'unification du développement logiciel (dev) et de l' (ops), notamment l'administration système. Apparu autour de 2007 en Belgique avec Patrick Debois, le mouvement Devops se caractérise principalement par la promotion de l'automatisation et du suivi (monitoring) de toutes les étapes de la création d'un logiciel, depuis le développement, l'intégration, les tests, la livraison jusqu'au déploiement, l'exploitation et la maintenance des infrastructures. Les principes Devops soutiennent des cycles de développement plus courts, une augmentation de la fréquence des déploiements et des livraisons continues, pour une meilleure atteinte des objectifs économiques de l'entreprise. (fr)
 • DevOps(デブオプス)は、ソフトウェア開発手法の一つ。開発 (Development) と運用 (Operations) を組み合わせたかばん語であり、開発担当者と運用担当者が連携して協力する(さらに両担当者の境目もあいまいにする)開発手法をさす。ソフトウェアを迅速にビルドおよびテストする文化と環境により、確実なリリースを、以前よりも迅速に高い頻度で可能とする組織体制の構築を目指している。 (ja)
 • 데브옵스(DevOps)는 소프트웨어의 개발(Development)과 운영(Operations)의 합성어로서, 소프트웨어 개발자와 정보기술 전문가 간의 소통, 협업 및 통합을 강조하는 개발 환경이나 문화를 말한다. 데브옵스는 소프트웨어 개발조직과 운영조직간의 상호 의존적 대응이며 조직이 소프트웨어 제품과 서비스를 빠른 시간에 개발 및 배포하는 것을 목적으로 한다. (ko)
 • DevOps (dalla contrazione inglese di development, "sviluppo", e operations, qui simile a "messa in produzione" o "deployment") è una metodologia di sviluppo del software utilizzata in informatica che punta alla comunicazione, collaborazione e integrazione tra sviluppatori e addetti alle operations della information technology (IT).DevOps vuole rispondere all'interdipendenza tra sviluppo software e IT operations, puntando ad aiutare un'organizzazione a sviluppare in modo più rapido ed efficiente prodotti e servizi software. (it)
 • DevOps (od ang. development and operations) – metodyka zespolenia rozwoju (ang. development) i eksploatacji (ang. operations) oraz zapewnienia jakości (ang. quality assurance), która została zaprezentowana na pierwszej z serii konferencji DevOps Days w 2009 roku w Belgii. Metodyka ta kładzie nacisk na ścisłą współpracę i komunikację profesjonalistów z zakresu utrzymania IT (administratorów) oraz specjalistów od rozwoju oprogramowania (programistów). Uwzględnia współzależność rozwoju i utrzymania IT. Skraca czas wdrożenia funkcji w oprogramowaniu.Pojęcie DevOps zostało zaproponowane w 2009 przez Patricka Debois w trakcie dni DevOps w Gandawie. Metoda rozwoju oprogramowania DevOps jest wskazana dla firm, w których częstotliwość edycji jest stosunkowo wysoka. Jeden z serwisów internetowych wykorzystuje DevOps do realizacji dziesięciu wdrożeń dziennie. W firmach stosujących organizację DevOps wdrożenia aplikacji wiążą się z mniejszym ryzykiem z powodu zwiększonej koordynacji wydań oraz zastosowania narzędzi współpracy takich jak wideokonferencja, e-mail, komunikatory internetowe oraz serwisy internetowe klasy wiki w celu zagwarantowania dokładnego zrozumienia wymagań i właściwej współpracy wszystkich uczestników projektu. (pl)
 • DevOps (een samentrekking van "development" en "operations") is een gebruik en een praktijk binnen softwareontwikkeling die tot doel heeft softwareontwikkeling (Dev) en softwareoperaties (Ops) samen te brengen. Het hoofdkenmerk van de DevOps-beweging is het benadrukken van automatisering en monitoring in alle onderdelen bij het bouwen van software, van integratie, testen, release tot deployment en infrastructuurmanagement. DevOps probeert te komen tot kortere ontwikkelcycli, een verhoogde frequentie van oplevering en een meer betrouwbare oplevering, in nauwe overeenstemming met de businessdoelstellingen. In 2009 bedacht Patrick Debois de term door een conferentie "devopsdays" te noemen, wat begon in België en wat sindsdien in andere landen overgenomen is. (nl)
 • DevOps (акроним от англ. development & operations) — методология автоматизации технологических процессов сборки, настройки и развёртывания программного обеспечения. Методология предполагает активное взаимодействие специалистов по разработке со специалистами по информационно-технологическому обслуживанию и взаимную интеграцию их технологических процессов друг в друга для обеспечения высокого качества программного продукта. Предназначена для эффективной организации создания и обновления программных продуктов и услуг. Основана на идее тесной взаимозависимости создания продукта и эксплуатации программного обеспечения, которая прививается команде как культура создания продукта. Организациям, которым необходимы частые выпуски программного обеспечения, может понадобиться DevOps, т.е. автоматизация технологических процессов сборки, настройки и развёртывания программного обеспечения. Дневной цикл выпусков ПО может быть гораздо более интенсивным у организаций, которые выпускают несколько разнонаправленных приложений. Методология фокусируется на стандартизации окружений разработки с целью быстрого переноса программного обеспечения через стадии жизненного цикла ПО, способствуя быстрому выпуску версий программного продукта. В идеале, системы автоматизации сборки и выпуска должны быть доступны всем разработчикам в любом окружении, и у разработчиков должен быть контроль над окружением разработки, а информационно-технологическая инфраструктура должна становиться более сфокусированной на приложении. Задача инженеров автоматизации технологических процессов сборки, настройки и развёртывания программного обеспечения (DevOps engineers) — сделать процессы разработки и поставки программного обеспечения согласованным с эксплуатацией, объединив их в единое целое с помощью инструментов автоматизации. Движение за автоматизацию технологических процессов сборки, настройки и развёртывания программного обеспечения (DevOps-движение) возникло в 2009 году и было призвано решить проблемы взаимодействия команд разработки и эксплуатации программных продуктов. В том же году в Бельгии была организована серия конференций «DevOps Days». Затем «DevOps-дни» проходили в различных городах и странах мира. (ru)
 • Na Ciência da Computação o DevOps (contração de development e operations), é uma cultura na engenharia de software que aproxima os desenvolvedores de software (Dev) e os operadores do software / administradores do sistema (Ops), com característica principal de melhorar a comunicação dos dois papéis dentro de um projeto e defender a automação e monitoramento em todas as fases da construção de um software (desde a integração, teste, liberação para implantação, ao gerenciamento de infraestrutura), auxiliam empresas no gerenciamento de lançamento de novas versões, padronizando ambientes em ciclos de desenvolvimento menores, frequência de implantação aumentada, liberações mais seguras, em alinhamento próximo com os objetivos de negócio. Empresas que liberam novas versões de software frequentemente podem precisar das considerações ou orientações de um SysAdmin (Administrador do sistema). O Flickr desenvolveu a cultura de DevOps para suprir uma necessidade do negócio de realizar dez implantações por dia, este ciclo diário de implantações será muito maior em organizações que produzem aplicações multi-foco ou multi-funções. É conhecido como implantação contínua ou entrega contínua. Grupos de trabalho, associações de profissionais e blogs estão tratando do tema desde 2009. A cultura DevOps auxilia empresas no gerenciamento de lançamento de novas versões, estimular a comunicação entre os dois papéis. Eventos podem ser acompanhados com maior facilidade, assim como o controle de processos documentados e emissão de relatórios granulares. Empresas com problemas no processo de liberação/implantação de novas versões, normalmente possuem automação, mas querem maior flexibilidade para gerenciar e conduzir esse processo - sem precisar editar tudo na linha de comando. Idealmente, essa automação deve ser disparada por recursos não operacionais, em ambientes específicos que não estejam "em produção". O desenvolvedor ganha maior controle sobre o ambiente, e o administrador do sistema maior entendimento sobre os aplicativos. Processos simples se tornam claramente articuláveis, através do DevOps. O objetivo é automatizar a maior quantidade possível de processos operacionais. Integrações DevOps visam a entrega de produtos, testes de qualidade, desenvolvimento de características e releases de manutenção, de modo a incrementar a confiança e segurança, desenvolvimento rápido e ciclos de desenvolvimento. Muitas das ideias (e pessoas) envolvidas com a cultura DevOps vieram dos movimentos de Gerenciamento de sistemas empresariais e Desenvolvimento ágil de software. (pt)
 • DevOps (акронім від англ. development і operations) — низка практик, призначених для пожвавлення взаємодії розробників із фахівцями інформаційно-технологічного обслуговування та зближення їхніх робочих процесів одне з одним. Ґрунтується на думці про тісну взаємозалежність між розробкою та використанням програмного забезпечення і має на меті допомогти організаціям швидше створювати та оновлювати програмні продукти та послуги. (uk)
 • DevOps(Development和Operations的组合詞)是一种重视「软件开发人员(Dev)」和「IT运维技术人员(Ops)」之间沟通合作的文化、运动或慣例。通过自动化「软件交付」和「架构变更」的流程,来使得构建、测试、发布软件能够更加地快捷、频繁和可靠。 传统的软件组织将开发、IT运维和质量保障设为各自分离的部门,在这种环境下如何采用新的开发方法(例如敏捷软件开发),是一个重要的课题。按照从前的工作方式,开发和部署,不需要IT支持或者QA深入的跨部门的支持;而现在却需要极其紧密的多部门协作。而DevOps考虑的还不止是软件部署,它是一套针对这几个部门间沟通与协作问题的流程和方法。 需要频繁交付的企业可能更需要对DevOps有一个大致的了解。Flickr发展了自己的DevOps能力,使之能够支撑业务部门“每天部署10次”的要求──如果一个组织要生产面向多种用户、具备多样功能的应用程序,其部署周期必然会很短。这种能力也被称为持续部署,并且经常与精益创业方法联系起来。 从2009年起,相关的工作组、专业组织和博客快速涌现。 DevOps的引入能对产品交付、测试、功能开发和维护(包括──曾经罕见但如今已屡见不鲜的──“热补丁”)起到意义深远的影响。在缺乏DevOps能力的组织中,开发与运营之间存在着信息“鸿沟”──例如运营人员要求更好的可靠性和安全性,开发人员则希望基础设施响应更快,而业务用户的需求则是更快地将更多的特性发布给最终用户使用。这种信息鸿沟就是最常出问题的地方。 以下几方面因素可能促使一个组织引入DevOps: 1. * 使用敏捷或其他软件开发过程与方法 2. * 业务负责人要求加快产品交付的速率 3. * 虚拟化和云计算基础设施(可能来自内部或外部供应商)日益普遍 4. * 数据中心自动化技术和配置管理工具的普及 5. * 有一种观点认为,目前占主导地位的“传统”美国式管理风格(“斯隆模型 vs 模型”)会导致“烟囱式自动化”,从而造成开发与运维之间的鸿沟,因此需要DevOps能力来克服由此引发的问题。 DevOps经常被描述为“开发团队与运维团队之间更具协作性、更高效的关系”。由于团队间协作关系的改善,整个组织的效率因此得到提升,伴随频繁变化而来的生产环境的风险也能得到降低。 (zh)
dbo:wikiPageID
 • 27488100 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 21225 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1124816167 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • DevOps is a set of practices that combines software development (Dev) and IT operations (Ops). It aims to shorten the systems development life cycle and provide continuous delivery with high software quality. DevOps is complementary to agile software development; several DevOps aspects came from the agile way of working. (en)
 • DevOps ingeleseko development (garapena) eta operations (operazioak) software ingeniaritzan ematen den praktika bat da. Honen helburua Software garapena eta software operazioak bateratzea da. DevOps mugimenduaren ezaugarri nagusienetakoa automatizazioa eta softwarea sortzeko pausu guztien monitorizazioa. Honela dena monitorizatzea da gakoa: integrazioa, probak, inplementazioa eta azpiegituraren administrazioa barne. DevOps-ekin garapen ziklo asko eta laburragoak ditugu, honela software publikatze fidagarriagoak egin daitezke.​​​ (eu)
 • DevOps(デブオプス)は、ソフトウェア開発手法の一つ。開発 (Development) と運用 (Operations) を組み合わせたかばん語であり、開発担当者と運用担当者が連携して協力する(さらに両担当者の境目もあいまいにする)開発手法をさす。ソフトウェアを迅速にビルドおよびテストする文化と環境により、確実なリリースを、以前よりも迅速に高い頻度で可能とする組織体制の構築を目指している。 (ja)
 • 데브옵스(DevOps)는 소프트웨어의 개발(Development)과 운영(Operations)의 합성어로서, 소프트웨어 개발자와 정보기술 전문가 간의 소통, 협업 및 통합을 강조하는 개발 환경이나 문화를 말한다. 데브옵스는 소프트웨어 개발조직과 운영조직간의 상호 의존적 대응이며 조직이 소프트웨어 제품과 서비스를 빠른 시간에 개발 및 배포하는 것을 목적으로 한다. (ko)
 • DevOps (dalla contrazione inglese di development, "sviluppo", e operations, qui simile a "messa in produzione" o "deployment") è una metodologia di sviluppo del software utilizzata in informatica che punta alla comunicazione, collaborazione e integrazione tra sviluppatori e addetti alle operations della information technology (IT).DevOps vuole rispondere all'interdipendenza tra sviluppo software e IT operations, puntando ad aiutare un'organizzazione a sviluppare in modo più rapido ed efficiente prodotti e servizi software. (it)
 • DevOps (акронім від англ. development і operations) — низка практик, призначених для пожвавлення взаємодії розробників із фахівцями інформаційно-технологічного обслуговування та зближення їхніх робочих процесів одне з одним. Ґрунтується на думці про тісну взаємозалежність між розробкою та використанням програмного забезпечення і має на меті допомогти організаціям швидше створювати та оновлювати програмні продукти та послуги. (uk)
 • ديف أوبس (بالإنجليزية: DevOps)‏ مصطلح شامل ومتعدد الجوانب يتضمن عددا من العلوم والمفاهيم بداخله، ولا يوجد تعريف دقيق له، ولكنه يقوم علي التعاون بين كل من مطوري البرامج وخبراء تقنية المعلومات، لإكمال عملية تطوير البرمجيات ، إذ تتم ميكنة جميع العمليات وجعلها تُدار بشكل رشيق، وذلك لزيادة التشارك والتفاعل بين المطورين والخبراء. ووجد استطلاع للرأي تم إجراؤه على 4600 خبير أن أقسام تقنية المعلومات التي تستخدم نظام "DevOps" يتم فيها العمل بشكل أكثر كفاءة 200 مرة من أقسام تقنية المعلومات منخفضة الكفاءة، كما وجد الاستطلاع أن الشركات التي تستخدمه تكون أسرع 24 مرة، وأقل 3 مرات في معدل فشل التغيير. (ar)
 • DevOps (Un mot creuat de “desenvolupament” i "operacions") és un mètode de desenvolupament del programari que accentua la comunicació, la col·laboració (compartició d'informació i utilització del servei web), la integració, l'automatització i la mesura del nivell de cooperació entre desenvolupadors de programari i altres professionals de tecnologies de la informació. (ca)
 • DevOps je složenina anglických výrazů Development a . Je to přístup k vývoji software, který zdůrazňuje komunikaci, spolupráci a integraci mezi vývojářem a odborníky na informační technologie z provozu.DevOps je reakcí na vzájemnou závislost vývoje softwaru a IT provozu. Jeho cílem je pomoci organizaci rychle produkovat softwarové aplikace a služby. Jednoduché procesy jsou v DevOps jasně popsány. Cílem je maximalizovat předvídatelnost, účinnost, bezpečnost a udržovatelnost provozních procesů. Tento cíl je velmi často podporován automatizací. (cs)
 • DevOps ist eine Sammlung unterschiedlicher technischer Methoden und eine Kultur zur Zusammenarbeit zwischen Softwareentwicklung und IT-Betrieb. DevOps soll durch gemeinsame Prozesse und Software-Werkzeuge eine effektivere und effizientere Zusammenarbeit der Bereiche Softwareentwicklung (Dev), Systemadministratoren (Ops), aber auch Qualitätssicherung und der Nutzerschaft ermöglichen. Mit DevOps sollen die Softwarequalität, die Geschwindigkeit der Entwicklung und der Auslieferung, sowie das Miteinander der beteiligten Teams verbessert werden. (de)
 • DevOps (acrónimo inglés de development -desarrollo- y operations --) es un conjunto de prácticas que agrupan el desarrollo de software ( Dev ) y las operaciones de TI ( Ops ). Su objetivo es hacer más rápido el ciclo de vida del desarrollo de software y proporcionar una entrega continua de alta calidad. DevOps es una práctica complementaria al desarrollo de software ágil ; esto debido a que varias de las características de DevOps provienen de la metodología Agile (término en inglés para la metodología de desarrollo ágil). (es)
 • Le devops — ou DevOps (selon la graphie habituellement utilisée en langue anglaise) — est un mouvement en ingénierie informatique et une pratique technique visant à l'unification du développement logiciel (dev) et de l' (ops), notamment l'administration système. (fr)
 • Na Ciência da Computação o DevOps (contração de development e operations), é uma cultura na engenharia de software que aproxima os desenvolvedores de software (Dev) e os operadores do software / administradores do sistema (Ops), com característica principal de melhorar a comunicação dos dois papéis dentro de um projeto e defender a automação e monitoramento em todas as fases da construção de um software (desde a integração, teste, liberação para implantação, ao gerenciamento de infraestrutura), auxiliam empresas no gerenciamento de lançamento de novas versões, padronizando ambientes em ciclos de desenvolvimento menores, frequência de implantação aumentada, liberações mais seguras, em alinhamento próximo com os objetivos de negócio. (pt)
 • DevOps (od ang. development and operations) – metodyka zespolenia rozwoju (ang. development) i eksploatacji (ang. operations) oraz zapewnienia jakości (ang. quality assurance), która została zaprezentowana na pierwszej z serii konferencji DevOps Days w 2009 roku w Belgii. Metodyka ta kładzie nacisk na ścisłą współpracę i komunikację profesjonalistów z zakresu utrzymania IT (administratorów) oraz specjalistów od rozwoju oprogramowania (programistów). Uwzględnia współzależność rozwoju i utrzymania IT. Skraca czas wdrożenia funkcji w oprogramowaniu.Pojęcie DevOps zostało zaproponowane w 2009 przez Patricka Debois w trakcie dni DevOps w Gandawie. (pl)
 • DevOps (een samentrekking van "development" en "operations") is een gebruik en een praktijk binnen softwareontwikkeling die tot doel heeft softwareontwikkeling (Dev) en softwareoperaties (Ops) samen te brengen. Het hoofdkenmerk van de DevOps-beweging is het benadrukken van automatisering en monitoring in alle onderdelen bij het bouwen van software, van integratie, testen, release tot deployment en infrastructuurmanagement. DevOps probeert te komen tot kortere ontwikkelcycli, een verhoogde frequentie van oplevering en een meer betrouwbare oplevering, in nauwe overeenstemming met de businessdoelstellingen. (nl)
 • DevOps (акроним от англ. development & operations) — методология автоматизации технологических процессов сборки, настройки и развёртывания программного обеспечения. Методология предполагает активное взаимодействие специалистов по разработке со специалистами по информационно-технологическому обслуживанию и взаимную интеграцию их технологических процессов друг в друга для обеспечения высокого качества программного продукта. Предназначена для эффективной организации создания и обновления программных продуктов и услуг. Основана на идее тесной взаимозависимости создания продукта и эксплуатации программного обеспечения, которая прививается команде как культура создания продукта. (ru)
 • DevOps(Development和Operations的组合詞)是一种重视「软件开发人员(Dev)」和「IT运维技术人员(Ops)」之间沟通合作的文化、运动或慣例。通过自动化「软件交付」和「架构变更」的流程,来使得构建、测试、发布软件能够更加地快捷、频繁和可靠。 传统的软件组织将开发、IT运维和质量保障设为各自分离的部门,在这种环境下如何采用新的开发方法(例如敏捷软件开发),是一个重要的课题。按照从前的工作方式,开发和部署,不需要IT支持或者QA深入的跨部门的支持;而现在却需要极其紧密的多部门协作。而DevOps考虑的还不止是软件部署,它是一套针对这几个部门间沟通与协作问题的流程和方法。 需要频繁交付的企业可能更需要对DevOps有一个大致的了解。Flickr发展了自己的DevOps能力,使之能够支撑业务部门“每天部署10次”的要求──如果一个组织要生产面向多种用户、具备多样功能的应用程序,其部署周期必然会很短。这种能力也被称为持续部署,并且经常与精益创业方法联系起来。 从2009年起,相关的工作组、专业组织和博客快速涌现。 以下几方面因素可能促使一个组织引入DevOps: DevOps经常被描述为“开发团队与运维团队之间更具协作性、更高效的关系”。由于团队间协作关系的改善,整个组织的效率因此得到提升,伴随频繁变化而来的生产环境的风险也能得到降低。 (zh)
rdfs:label
 • ديف أوبس (ar)
 • DevOps (ca)
 • DevOps (cs)
 • DevOps (de)
 • DevOps (es)
 • DevOps (eu)
 • DevOps (en)
 • DevOps (it)
 • Devops (fr)
 • 데브옵스 (ko)
 • DevOps (ja)
 • DevOps (nl)
 • DevOps (pl)
 • DevOps (pt)
 • DevOps (ru)
 • DevOps (uk)
 • DevOps (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:division of
is dbo:genre of
is dbo:industry of
is dbo:knownFor of
is dbo:nonFictionSubject of
is dbo:service of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:genre of
is dbp:industry of
is dbp:services of
is dbp:subject of
is gold:hypernym of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License