The cingulate cortex is a part of the brain situated in the medial aspect of the cerebral cortex. The cingulate cortex includes the entire cingulate gyrus, which lies immediately above the corpus callosum, and the continuation of this in the cingulate sulcus. The cingulate cortex is usually considered part of the limbic lobe.

Property Value
dbo:abstract
 • القشرة الحزامية (باللاتينية: Cortex cingularis) هي قسم من الدماغ يقع في الجانب الأنسي للقشرة الدماغية. تتضمن القشرة الحزامية كامل التلفيف الحزامي (باللاتينية: gyrus cinguli)، الذي يقع مباشرةً أعلى الجسم الثفني، ويستمر حتى الثلم الحزامي. تُعتبر القشرة الحزامية عادةً جزءًا من الفص الحوفي. تتلقى المدخلات من المهاد والقشرة الحديثة، وتنقلها إلى القشرة الشمية الداخلية عبر الحزام. تعتبر جزءًا هامًا من الجهاز الحوفي المسؤول عن تشكيل العاطفة ومعالجتها، والتعلم، والذاكرة. تجعل توليفة تلك الوظائف الثلاث من التلفيف الحزامي مؤثرًا كبيرًا في ربط المخرجات التحفيزية للسلوك (مثلًا، يحفز نشاط معين استجابةً عاطفية إيجابية ما، فتؤدي في النتيجة النهائية إلى التعلم). يساهم هذا الدور بزيادة أهمية القشرة الحزامية في اضطرابات مثل الاكتئاب والفصام. ويلعب دورًا في الوظيفة التنفيذية والتحكم بالتنفس أيضًا. (ar)
 • Cingulární kortex (či cingulární korová oblast) je část mozku umístěná v mediální (blíže středu) části mozkové kůry (neokortexu). Cingulární kortex zahrnuje celý gyrus cinguli (cingulární závit, cingulum, pás), který leží bezprostředně nad corpus callosum a jeho pokračování v . Cingulární kortex je obvykle považován za část limbického laloku. Kortex přijímá vstupy z thalamu a neokortexu a promítá do entorhinální kůry prostřednictvím cingula. Je nedílnou součástí limbického systému, který se podílí na tvorbě a zpracování emocí, učení a paměti. Kombinace těchto tří funkcí způsobuje, že cingulární gyrus má velký vliv na propojení motivačních výsledků s chováním (např. určitá akce vyvolala pozitivní emoční reakci, která vede k učení). Díky této roli je cingulární kůra velmi důležitá při poruchách jako je deprese a schizofrenie. Hraje také roli ve výkonných funkcích a při regulaci dýchání. (cs)
 • Der Gyrus cinguli (von lateinisch gyrus ‚Windung‘ und cingulum ‚Gürtel‘) oder Gürtelwindung ist ein Teil des Gehirns und gehört funktionell zum limbischen System. Es handelt sich um eine Struktur des Telencephalons (Endhirn), oberhalb des Corpus callosum (Balken), die die medial liegenden Teile der Hemisphären miteinander verbindet. Der Gyrus cinguli besteht aus vier Abschnitten: * Pars anterior = Brodmann-Areal 24 * Pars posterior = Brodmann-Areal 23 * Area subcallosa = Brodmann-Areal 25 * cinguläre Motor-Areale = Brodmann-Areal 32 Im Marklager des Gyrus cinguli verläuft eine lange Assoziationsbahn, das Cingulum. Er endet in der Rinde des Subiculums der Hippocampusformation. Eine operative Durchtrennung des Gyrus cinguli wird als Zingulotomie bezeichnet. (de)
 • The cingulate cortex is a part of the brain situated in the medial aspect of the cerebral cortex. The cingulate cortex includes the entire cingulate gyrus, which lies immediately above the corpus callosum, and the continuation of this in the cingulate sulcus. The cingulate cortex is usually considered part of the limbic lobe. It receives inputs from the thalamus and the neocortex, and projects to the entorhinal cortex via the cingulum. It is an integral part of the limbic system, which is involved with emotion formation and processing, learning, and memory. The combination of these three functions makes the cingulate gyrus highly influential in linking motivational outcomes to behavior (e.g. a certain action induced a positive emotional response, which results in learning). This role makes the cingulate cortex highly important in disorders such as depression and schizophrenia. It also plays a role in executive function and respiratory control. (en)
 • El giro cingulado también conocido en neuroanatomía como giro del cíngulo, circunvolución del cíngulo, giro cingular, gyrus cinguli o —abreviadamente— cingulum es una circunvolución o gyrus en el área media del cerebro que cumple funciones determinantes en la actividad cerebral del sistema límbico; se encuentra hacia el borde o limbo de la corteza cerebral. (es)
 • Le gyrus cingulaire est un gyrus du lobe limbique du cortex cérébral. Il est situé sur la face médiale des hémisphères, au-dessus du corps calleux. Au-dessus, il est séparé du gyrus frontal supérieur par le sillon cingulaire et du précuneus par le sillon sous-pariétal. En dessous, sa limite est le sillon du corps calleux. Au niveau du splénium du corps calleux, le gyrus cingulaire se rétrécit dans l'isthme qui se poursuit par le gyrus parahippocampique. En latin, cingulum signifie « ceinture » (Gaffiot). L'ensemble gyrus cingulaire, gyrus parahippocampique et diverses formations olfactives forment un anneau presque fermé qui s'appelle gyrus fornicatus (en latin, fornicatus signifie « voûté, cintré »). Le cortex cingulaire est une structure hétérogène, qui peut être divisée en plusieurs parties différentes quand on prend en compte la cytoarchitecture, les connexions et les fonctions. La division du cortex cingulaire en deux parties, l'antérieure et la postérieure, a été proposée par Korbinian Brodmann en 1909 sur la base d'une différence anatomique et en ignorant les fonctions de ces régions. Ce n'est qu'un siècle plus tard, grâce à la neuroimagerie, que l'on commence à localiser les réponses fonctionnelles. Mais ces études ne permettent pas de tirer des conclusions sur les bases cytoarchitecturales des observations fonctionnelles et la division binaire de Brodmann continuant à être prise à la lettre, il en est résulté une profusion incohérente de dénominations des divisions. Les deux divisions principales sont classiquement désignées : * le cortex cingulaire antérieur CCA, qui consiste dans les aires de Brodmann 24 et 25, * le cortex cingulaire postérieur CCP, qui consiste dans les aires de Brodman 29, 30, 23, et 31, assure des fonctions « évaluatives ». Parfois la région retrospleniale formée des aires 29 et 30 est considérée à part. Vogt (1993) a proposé une nouvelle division en quatre parties : * le cortex cingulaire antérieur, CCA * le cortex cingulaire moyen, CCM * le cortex cingulaire retrosplenial, CRS * le cortex cingulaire postérieur, CCP On peut diviser le gyrus cingulaire en quatre grandes parties, chacune d'elles accomplissant des tâches spécifiques. Le cortex cingulaire antérieur (CCA) occupe ainsi un rôle dans les états affectifs alors que le cortex cingulaire moyen (CCM) intervient dans le choix des réponses. Le cortex cingulaire postérieur (CCP), quant à lui, tient une place dans la fonction mémorielle. Enfin, le cortex cingulaire rétrospinal (CCR), participe au traitement des informations visuo-spatiales. L'ancien "cortex cingulaire antérieur" est maintenant divisé en cortex cingulaire antérieur et moyen et l'ancien "cortex cingulaire postérieur", maintenant nommé gyrus cingulaire postérieur est divisé en cortex cingulaire postérieur et retrosplenial. Certains chercheurs continuent à utiliser la division bipartie mais la plupart ont adopté la division quadripartie, aux risques de confusion entre les valeurs ancienne et nouvelle de CCA et CCP. Vogt résume les corrélations fonctionnelles des quatre régions cingulaires ainsi : * le CCA périgénual est impliqué dans les affects * le CCM dans la sélection des réponses * le CCP dans le traitement visuo-spatial * le CRS dans l'accès aux souvenirs (fr)
 • 帯状回(たいじょうかい、英: cingulum, cingulate gyrus、CG)は、大脳の内側面において、脳梁の辺縁を前後方向に走る脳回。帯状皮質(たいじょうひしつ、英: cingulate cortex、CC)とも呼ばれる。領域の下端が脳梁溝で、領域の上端が帯状溝で区切られる。 (ja)
 • Zakręt obręczy (łac. gyrus cinguli) – struktura anatomiczna mózgowia, część układu limbicznego, konkretnie część kory limbicznej. Biegnie od dolnej powierzchni dzioba ciała modzelowatego (łac. facies inferior rostri corporis callosi), będąc przedłużeniem pola podspoidłowego. Zewnętrznie ograniczony przez bruzdę obręczy (łac. sulcus cinguli) i bruzdę podciemieniową (łac. sulcus subparietalis). Od wewnątrz ograniczenie stanowi bruzda ciała modzelowatego (łac. sulcus corporis callosi). Zakończeniem zakrętu obręczy jest jej cieśń (łac. isthmus gyri cinguli), wywołane przez wrzynanie się w zakręt łączących się ze sobą w tym miejscu bruzdy ostrogowej (łac. sulcus calcarinus) oraz bruzdy ciemieniowo-potylicznej (łac. sulcus parietooccipitalis). (pl)
 • De gyrus cinguli of gordelwinding maakt deel uit van het limbische systeem van de hersenen. Hij loopt om de hersenbalk heen en bestaat uit twee delen, de gyrus cinguli anterior of voorste gordelwinding en de of achterste gordelwinding. Door de gyrus cinguli loopt een bundel van witte vezels heen, namelijk het cingulum. De gyrus cinguli wordt van de bovengelegen hersengebieden gescheiden door de sulcus cinguli en van de hersenbalk door de sulcus corporis callosi. Aan de achterkant loopt de gyrus cinguli gekromd om het heen richting de gyrus parahippocampalis. Dit gedeelte van de gordelwinding is wat smaller en wordt daarom ook isthmus gyri cinguli (Grieks: ἰσθμός, isthmos = landengte) genoemd. (nl)
 • Giro do cíngulo ou supracaloso é um aglomerado de fibras de substância branca em formato de C com axônios fazendo comunicação entre o sistema límbico(controle mais emocional) e o córtex(controle mais racional). Tem funções na evocação de memórias e na aprendizagem. (pt)
 • Поясная кора (лат. cortex cingularis) — часть головного мозга, расположенная в медиобазальной части коры больших полушарий. Поясная извилина (лат. gyrus cinguli) является частью поясной коры и расположена непосредственно над мозолистым телом. Поясная кора считается частью . Поясная кора обрабатывает данные из таламуса и новой коры и передаёт в энторинальную кору посредством ассоциативных волокон . Является важной частью лимбической системы, отвечает за формирование и обработку эмоций обучение и память. Объединяет результаты поведения с мотивацией (например, если какое-то действие вызвало позитивную эмоциональную реакцию, это способствует обучению). Структуры поясной коры играют большую роль в возникновении таких расстройств как депрессия и шизофрения. Также играет роль в осуществлении исполнительных функций и дыхательном контроле. (ru)
 • Gördelvindlingen, eller gyrus cinguli, är en vindling på hjärnbarken i hjärnans mellersta del. Den är situerad ovanför och i direkt anslutning till hjärnbalken (corpus callosum) och avgränsas uppåt av gördelfåran (sulcus cinguli). Gördelvindlingen är en del av det limbiska systemet som är engagerat i emotionella processer, inlärning och minne. Den har en central roll i orientering av uppmärksamhet, vid uppfattningen av smärta och kan ses som en källa för mental och motorisk aktivitet. Gördelvindlingen reglerar emotionella och minnesrelaterade processer och är en viktig struktur i den exekutiva funktionen. Gördelvindlingen har en central roll i kognitiva funktionsnedsättningar. Både strukturella och funktionella förändringar i området har setts vara avgörande för psykiska störningar som schizofreni, depressioner och Alzheimers sjukdom. (sv)
 • 扣带皮层(英文:cingulate cortex)是位于扣带回的大脑皮层。扣带皮层在前侧由下至上从胼胝体附近延伸到。根据Brodmann分区系统,扣带皮层包括23,24,26,29,30,31和32区。 (zh)
 • Поясна кора — глибинна ділянка, розташована в медіальній частині кори головного мозку. Поясна кора складається з поясної звивини (лат. gyrus cinguli), яка лежить безпосередньо над мозолистим тілом, і поясної борозни (лат. sulcus cinguli). Поясна кора зазвичай вважається частиною обідкової або лімбічної частки (яку останнім часом в літературі виділяють окремо, ставлячи в один ряд з лобовою, тім'яною, скроневою й потиличною). Поясна кора отримує вхідні імпульси від таламуса та кори головного мозку, а також, у свою чергу, надсилає вихідні імпульси до енторинальної кори через шляхи білої речовини, які мають назву поясу (лат. cingulum). Поясна кора — невід'ємна частина лімбічної системи, яка бере участь у формуванні й обробці емоцій навчання і пам'яті. Поєднання цих трьох функцій робить поясну звивину досить значущою у прив'язці поведінкових результатів до мотивації (наприклад, певна дія зумовлює позитивний емоційний відгук, в результаті навчання). Ця роль робить поясну кору дуже важливою в патогенезі таких розладів, як депресія та шизофренія. Вона також відіграє роль у виконавчій функції і дихальному контролі. (uk)
dbo:artery
dbo:isPartOfAnatomicalStructure
dbo:thumbnail
dbo:vein
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 419575 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 24641 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 986220643 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:acronym
 • Cg (en)
dbp:artery
dbp:caption
 • Medial surface of left cerebral hemisphere, with cingulate gyrus and cingulate sulcus highlighted. (en)
dbp:ispartof
dbp:latin
 • Cortex cingularis, gyrus cinguli (en)
dbp:name
 • Cingulate cortex (en)
dbp:vein
dbp:wikiPageUsesTemplate
dbp:wordnet_type
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • El giro cingulado también conocido en neuroanatomía como giro del cíngulo, circunvolución del cíngulo, giro cingular, gyrus cinguli o —abreviadamente— cingulum es una circunvolución o gyrus en el área media del cerebro que cumple funciones determinantes en la actividad cerebral del sistema límbico; se encuentra hacia el borde o limbo de la corteza cerebral. (es)
 • 帯状回(たいじょうかい、英: cingulum, cingulate gyrus、CG)は、大脳の内側面において、脳梁の辺縁を前後方向に走る脳回。帯状皮質(たいじょうひしつ、英: cingulate cortex、CC)とも呼ばれる。領域の下端が脳梁溝で、領域の上端が帯状溝で区切られる。 (ja)
 • Giro do cíngulo ou supracaloso é um aglomerado de fibras de substância branca em formato de C com axônios fazendo comunicação entre o sistema límbico(controle mais emocional) e o córtex(controle mais racional). Tem funções na evocação de memórias e na aprendizagem. (pt)
 • 扣带皮层(英文:cingulate cortex)是位于扣带回的大脑皮层。扣带皮层在前侧由下至上从胼胝体附近延伸到。根据Brodmann分区系统,扣带皮层包括23,24,26,29,30,31和32区。 (zh)
 • القشرة الحزامية (باللاتينية: Cortex cingularis) هي قسم من الدماغ يقع في الجانب الأنسي للقشرة الدماغية. تتضمن القشرة الحزامية كامل التلفيف الحزامي (باللاتينية: gyrus cinguli)، الذي يقع مباشرةً أعلى الجسم الثفني، ويستمر حتى الثلم الحزامي. تُعتبر القشرة الحزامية عادةً جزءًا من الفص الحوفي. (ar)
 • Cingulární kortex (či cingulární korová oblast) je část mozku umístěná v mediální (blíže středu) části mozkové kůry (neokortexu). Cingulární kortex zahrnuje celý gyrus cinguli (cingulární závit, cingulum, pás), který leží bezprostředně nad corpus callosum a jeho pokračování v . Cingulární kortex je obvykle považován za část limbického laloku. (cs)
 • Der Gyrus cinguli (von lateinisch gyrus ‚Windung‘ und cingulum ‚Gürtel‘) oder Gürtelwindung ist ein Teil des Gehirns und gehört funktionell zum limbischen System. Es handelt sich um eine Struktur des Telencephalons (Endhirn), oberhalb des Corpus callosum (Balken), die die medial liegenden Teile der Hemisphären miteinander verbindet. Der Gyrus cinguli besteht aus vier Abschnitten: * Pars anterior = Brodmann-Areal 24 * Pars posterior = Brodmann-Areal 23 * Area subcallosa = Brodmann-Areal 25 * cinguläre Motor-Areale = Brodmann-Areal 32 (de)
 • The cingulate cortex is a part of the brain situated in the medial aspect of the cerebral cortex. The cingulate cortex includes the entire cingulate gyrus, which lies immediately above the corpus callosum, and the continuation of this in the cingulate sulcus. The cingulate cortex is usually considered part of the limbic lobe. (en)
 • Le gyrus cingulaire est un gyrus du lobe limbique du cortex cérébral. Il est situé sur la face médiale des hémisphères, au-dessus du corps calleux. Au-dessus, il est séparé du gyrus frontal supérieur par le sillon cingulaire et du précuneus par le sillon sous-pariétal. En dessous, sa limite est le sillon du corps calleux. Au niveau du splénium du corps calleux, le gyrus cingulaire se rétrécit dans l'isthme qui se poursuit par le gyrus parahippocampique. En latin, cingulum signifie « ceinture » (Gaffiot). Les deux divisions principales sont classiquement désignées : (fr)
 • Zakręt obręczy (łac. gyrus cinguli) – struktura anatomiczna mózgowia, część układu limbicznego, konkretnie część kory limbicznej. Biegnie od dolnej powierzchni dzioba ciała modzelowatego (łac. facies inferior rostri corporis callosi), będąc przedłużeniem pola podspoidłowego. Zewnętrznie ograniczony przez bruzdę obręczy (łac. sulcus cinguli) i bruzdę podciemieniową (łac. sulcus subparietalis). Od wewnątrz ograniczenie stanowi bruzda ciała modzelowatego (łac. sulcus corporis callosi). (pl)
 • De gyrus cinguli of gordelwinding maakt deel uit van het limbische systeem van de hersenen. Hij loopt om de hersenbalk heen en bestaat uit twee delen, de gyrus cinguli anterior of voorste gordelwinding en de of achterste gordelwinding. Door de gyrus cinguli loopt een bundel van witte vezels heen, namelijk het cingulum. (nl)
 • Поясная кора (лат. cortex cingularis) — часть головного мозга, расположенная в медиобазальной части коры больших полушарий. Поясная извилина (лат. gyrus cinguli) является частью поясной коры и расположена непосредственно над мозолистым телом. Поясная кора считается частью . (ru)
 • Поясна кора — глибинна ділянка, розташована в медіальній частині кори головного мозку. Поясна кора складається з поясної звивини (лат. gyrus cinguli), яка лежить безпосередньо над мозолистим тілом, і поясної борозни (лат. sulcus cinguli). Поясна кора зазвичай вважається частиною обідкової або лімбічної частки (яку останнім часом в літературі виділяють окремо, ставлячи в один ряд з лобовою, тім'яною, скроневою й потиличною). (uk)
 • Gördelvindlingen, eller gyrus cinguli, är en vindling på hjärnbarken i hjärnans mellersta del. Den är situerad ovanför och i direkt anslutning till hjärnbalken (corpus callosum) och avgränsas uppåt av gördelfåran (sulcus cinguli). (sv)
rdfs:label
 • تلفيف حزامي (ar)
 • Cingulární kortex (cs)
 • Gyrus cinguli (de)
 • Cingulate cortex (en)
 • Giro cingulado (es)
 • Gyrus cingulaire (fr)
 • 帯状回 (ja)
 • Gyrus cinguli (nl)
 • Zakręt obręczy (pl)
 • Giro do cíngulo (pt)
 • Поясная кора (ru)
 • Gördelvindlingen (sv)
 • Поясна кора (uk)
 • 扣带皮层 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Cingulate cortex (en)
 • Cortex cingularis, gyrus cinguli (en)
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:ispartof of
is foaf:primaryTopic of