About: Capital gain

An Entity of Type: organisation, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Capital gain is an economic concept defined as the profit earned on the sale of an asset which has increased in value over the holding period. An asset may include tangible property, a car, a business, or intangible property such as shares.

Property Value
dbo:abstract
 • يشير الربح الرأسمالي أو المكاسب الرأسمالية إلى الربح الناتج عن بيع أصل رأسمالي، مثل الأسهم أو السندات أو العقارات، حيث يتجاوز سعر البيع سعر الشراء. الربح هو الفرق بين سعر بيع أعلى وسعر شراء أقل. وعلى العكس من ذلك، تنشأ الخسارة الرأسمالية إذا كانت عائدات بيع أصل رأسمالي أقل من سعر الشراء. قد تشير مكاسب رأس المال أيضًا إلى شكل مختلف من الأرباح المحصلة من أصل يشير إلى «دخل الاستثمار» في شكل تدفق نقدي أو دخل سلبي ينشأ فيما يتعلق بالأصول الحقيقية، مثل الممتلكات؛ الأصول المالية، والأصول غير الملموسة. تفرض معظم البلدان ضريبة على مكاسب رأس المال للأفراد أو الشركات. (ar)
 • Ein privates Veräußerungsgeschäft erfolgt bei der Veräußerung eines zum Privatvermögen gehörenden Vermögensgegenstandes. Veräußerungsgewinne und -verluste werden im Einkommensteuerrecht zu den sonstigen Einkünften gezählt. Der Versuch, Preissteigerungen knapper, nicht alltäglicher Güter, wie Grundstücke, Immobilien, Kunstwerke und Antiquitäten, gewinnbringend auszunutzen, kann als wirtschaftliche Tätigkeit betrachtet werden und zur Besteuerung führen. Nicht primär auf Gewinn ausgerichtete Geschäfte werden über minimale Haltezeiten des Guts nach der Anschaffung, die Veräußerungsfrist (früher und umgangssprachlich Spekulationsfrist), und die Nutzung zu eigenen Wohnzwecken abgegrenzt und von der Steuer freigestellt. (de)
 • Capital gain is an economic concept defined as the profit earned on the sale of an asset which has increased in value over the holding period. An asset may include tangible property, a car, a business, or intangible property such as shares. A capital gain is only possible when the selling price of the asset is greater than the original purchase price. In the event that the purchase price exceeds the sale price, a capital loss occurs. Capital gains are often subject to taxation, of which rates and exemptions may differ between countries. The history of capital gain originates at the birth of the modern economic system and its evolution has been described as complex and multidimensional by a variety of economic thinkers. The concept of capital gain may be considered comparable with other key economic concepts such as profit and rate of return, however its distinguishing feature is that individuals, not just businesses, can accrue capital gains through everyday acquisition and disposal of assets. (en)
 • La plus-value désigne l'augmentation de la valeur d'un bien sur le marché par rapport à ce qu'elle était au moment de son acquisition. Elle peut découler de l'amélioration qualitative de ce bien, d'une augmentation de la demande pour ce bien ou de la spéculation sur sa valeur future. Son calcul au moment de la cession du bien permet de définir un éventuel impôt sur les plus-values. (fr)
 • Una ganancia de capital es un beneficio que resulta de una disposición de un , tales como valores (acciones), bonos o inmuebles, cuando el importe obtenido en la adquisición excede el precio de compra. La ganancia es la diferencia entre un precio de venta más alto y un precio de compra más bajo.​Por el contrario, una pérdida de capital surge si los ingresos de la venta de un activo de capital son menores que el precio de compra. Las ganancias de capital pueden referirse a "ingresos de inversión" que se plantean en relación con los activos reales, como la propiedad; activos financieros, como acciones o bonos; y a activos intangibles. (es)
 • In economia la plusvalenza è un aumento di valore entro un determinato periodo di tempo di beni immobili (ad esempio abitazioni) e di valori mobiliari (ad esempio azioni). Questo aumento di valore ha rilevanza soprattutto ai fini fiscali in quanto le plusvalenze indicano una maggiore capacità contributiva e sono spesso gravate da imposte dirette. A differenza di altri redditi da capitale, non vengono calcolati sulla base imponibile dell'IRPEF. Sono assoggettate ad IRPEF le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate al capitale di una società - azioni - (>2% diritti di voto, o >5% del capitale azionario per le quotate; >20% e >25% per le non quotate). Inoltre, le plusvalenze di beni strumentali all'esercizio di professioni o arti (con l'esclusione degli oggetti d'arte di antinquariato e da collezione), concorrono alla formazione del reddito da lavoro autonomo ai fini IRPEF. Anche le plusvalenze relative a titoli non partecipativi, valute, metalli preziosi e i proventi dei prodotti derivati sono soggette ad IRPEF. Mentre alcune plusvalenze vengono tassate solo ed esclusivamente se previsto dalla legge (ad esempio, plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che siano stati in detenzione per più di 5 anni). Un aspetto particolare è costituito dalle plusvalenze (parzialmente) esenti da imposta, le cosiddette "Pex" (esenzioni fiscali delle plusvalenze). Altro aspetto molto rilevante delle plusvalenze è la loro natura contabile, non costituendo ricavo monetario, ma solo un aumento di redditività, non contribuiscono alla copertura dei debiti a breve termine. Non si può dunque basare una struttura finanziaria prevalentemente sulle plusvalenze perché si rischierebbe la morosità. (it)
 • キャピタル・ゲイン(英: capital gain)とは、債券や株式、不動産など資産価値の上昇による利益のことを言う。購入価格(に購入経費を加えた額)と売却価格(から売却経費を差し引いた額)の差による収益(ただし一般事業の仕入れと販売のような流動性・反復性の高い物は含まない)で、資本利得、資産益と訳せる。価格が下がって損をすることもある。この場合はキャピタル・ロス(英: capital loss)と呼ぶ。 (ja)
 • Meerwaarde is een begrip in de economie, boekhouden en fiscaliteit. Het staat voor de waardevermeerdering of de winst, die de onderneming heeft op vaste activa, dat wil zeggen gebouwen, machines, aandelen, en dergelijke. Als een meerwaarde gerealiseerd is, bij verkoop bijvoorbeeld, spreekt men ook van een vermogenswinst. Als een meerwaarde nog latent is, dat wil zeggen als men een eigendom heeft dat meer waard geworden is, spreekt men van een vermogensaanwas. In de boekhouding worden gerealiseerde meerwaarden geboekt als uitzonderlijke opbrengsten, behalve uiteraard wanneer het behalen van dit soort meerwaarden tot de courante activiteit behoort. Niet verwezenlijkte meerwaarden kunnen geboekt worden onder de post . Overal ter wereld zijn er bijzondere fiscale stelsels, waarbij meerwaarden lager belast worden dan gewone inkomsten. (nl)
 • O ganho de capital é representado pela diferença positiva entre o valor de revenda de um bem (móvel ou imóvel) e o seu valor de compra. Ganhos de capital indicam aumento da capacidade contributiva e são geralmente gravados por impostos diretos.como o imposto sobre a renda, seja das pessoas físicas ou mesmo das pessoas jurídicas. Quando ocorre a venda (ou mesmo a transferência por doação, permuta ou partilha) de qualquer bem, o alienante deve verificar se é o caso de apurar o ganho de capital e pagar o imposto sobre esse valor. Tanto os bens móveis (participações em empresas, carros, jóias, etc.) quanto os imóveis podem gerar ganho de capital. O adquirente (comprador ou o novo proprietário do bem), no momento da aquisição, não está obrigado a pagar o imposto sobre ganho de capital. São sujeitos à apuração de ganho de capital as operações que importem em: * alienação a qualquer título de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos afins que importem em transmissão de bens ou direitos; * transferência de direito de propriedade de bens ou direitos, por valor superior àquele pelo qual constavam na declaração de rendimentos do de cujus, do doador, do ex-cônjuge ou do ex-convivente, a herdeiros e legatários, na sucessão causa mortis, ou a donatários, inclusive em adiantamento da legítima ou a ex-cônjuge ou ex-convivente, na hipótese de dissolução da sociedade conjugal ou da união estável. (pt)
 • Realisationsvinst (reavinst) är en redovisningsterm och utgör skillnaden mellan erlagt anskaffningspris och erhållet försäljningspris för fast egendom eller lösöre. Begreppet förknippas ofta med den vinst som uppstår vid försäljning av en villa eller bostadsrätt. I många länder finns det en skattemässig definition av hur denna vinst skall beräknas som skiljer sig från den strikt redovisningsmässiga. Ofta beror detta på att man vill belasta reavinsten med skatt, så kallad reavinstskatt. (sv)
 • 資本利得是投資的專業術語,意即以低買高賣的方式,賺取差價來取得利益的一種投資方式,即(錢滾錢)。以不動產來說,假設某人以100萬美元買了一棟房子,將其以200萬美元的價錢賣出。這過程當中这个人因為差價而賺取了100萬美元,這種投資方式就稱為「資本利得」。同樣的方式也可以使用在有價證券(股票、共用基金)、原物料(黃金、石油)等投資案中。 另一個與其相對比的投資方式叫「現金流」(大錢生小錢)。典型的例子:假設某人購買了一棟房子,將其承租出去,並且每個月賺取房客的房租,這樣的投資方式就被稱為「現金流」。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 301870 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 18157 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1060174553 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • يشير الربح الرأسمالي أو المكاسب الرأسمالية إلى الربح الناتج عن بيع أصل رأسمالي، مثل الأسهم أو السندات أو العقارات، حيث يتجاوز سعر البيع سعر الشراء. الربح هو الفرق بين سعر بيع أعلى وسعر شراء أقل. وعلى العكس من ذلك، تنشأ الخسارة الرأسمالية إذا كانت عائدات بيع أصل رأسمالي أقل من سعر الشراء. قد تشير مكاسب رأس المال أيضًا إلى شكل مختلف من الأرباح المحصلة من أصل يشير إلى «دخل الاستثمار» في شكل تدفق نقدي أو دخل سلبي ينشأ فيما يتعلق بالأصول الحقيقية، مثل الممتلكات؛ الأصول المالية، والأصول غير الملموسة. تفرض معظم البلدان ضريبة على مكاسب رأس المال للأفراد أو الشركات. (ar)
 • La plus-value désigne l'augmentation de la valeur d'un bien sur le marché par rapport à ce qu'elle était au moment de son acquisition. Elle peut découler de l'amélioration qualitative de ce bien, d'une augmentation de la demande pour ce bien ou de la spéculation sur sa valeur future. Son calcul au moment de la cession du bien permet de définir un éventuel impôt sur les plus-values. (fr)
 • キャピタル・ゲイン(英: capital gain)とは、債券や株式、不動産など資産価値の上昇による利益のことを言う。購入価格(に購入経費を加えた額)と売却価格(から売却経費を差し引いた額)の差による収益(ただし一般事業の仕入れと販売のような流動性・反復性の高い物は含まない)で、資本利得、資産益と訳せる。価格が下がって損をすることもある。この場合はキャピタル・ロス(英: capital loss)と呼ぶ。 (ja)
 • Realisationsvinst (reavinst) är en redovisningsterm och utgör skillnaden mellan erlagt anskaffningspris och erhållet försäljningspris för fast egendom eller lösöre. Begreppet förknippas ofta med den vinst som uppstår vid försäljning av en villa eller bostadsrätt. I många länder finns det en skattemässig definition av hur denna vinst skall beräknas som skiljer sig från den strikt redovisningsmässiga. Ofta beror detta på att man vill belasta reavinsten med skatt, så kallad reavinstskatt. (sv)
 • 資本利得是投資的專業術語,意即以低買高賣的方式,賺取差價來取得利益的一種投資方式,即(錢滾錢)。以不動產來說,假設某人以100萬美元買了一棟房子,將其以200萬美元的價錢賣出。這過程當中这个人因為差價而賺取了100萬美元,這種投資方式就稱為「資本利得」。同樣的方式也可以使用在有價證券(股票、共用基金)、原物料(黃金、石油)等投資案中。 另一個與其相對比的投資方式叫「現金流」(大錢生小錢)。典型的例子:假設某人購買了一棟房子,將其承租出去,並且每個月賺取房客的房租,這樣的投資方式就被稱為「現金流」。 (zh)
 • Ein privates Veräußerungsgeschäft erfolgt bei der Veräußerung eines zum Privatvermögen gehörenden Vermögensgegenstandes. Veräußerungsgewinne und -verluste werden im Einkommensteuerrecht zu den sonstigen Einkünften gezählt. (de)
 • Capital gain is an economic concept defined as the profit earned on the sale of an asset which has increased in value over the holding period. An asset may include tangible property, a car, a business, or intangible property such as shares. (en)
 • Una ganancia de capital es un beneficio que resulta de una disposición de un , tales como valores (acciones), bonos o inmuebles, cuando el importe obtenido en la adquisición excede el precio de compra. La ganancia es la diferencia entre un precio de venta más alto y un precio de compra más bajo.​Por el contrario, una pérdida de capital surge si los ingresos de la venta de un activo de capital son menores que el precio de compra. (es)
 • In economia la plusvalenza è un aumento di valore entro un determinato periodo di tempo di beni immobili (ad esempio abitazioni) e di valori mobiliari (ad esempio azioni). Questo aumento di valore ha rilevanza soprattutto ai fini fiscali in quanto le plusvalenze indicano una maggiore capacità contributiva e sono spesso gravate da imposte dirette. A differenza di altri redditi da capitale, non vengono calcolati sulla base imponibile dell'IRPEF. Sono assoggettate ad IRPEF le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate al capitale di una società - azioni - (>2% diritti di voto, o >5% del capitale azionario per le quotate; >20% e >25% per le non quotate). Inoltre, le plusvalenze di beni strumentali all'esercizio di professioni o arti (con l'esclusione degli oggetti d'arte di antinquari (it)
 • Meerwaarde is een begrip in de economie, boekhouden en fiscaliteit. Het staat voor de waardevermeerdering of de winst, die de onderneming heeft op vaste activa, dat wil zeggen gebouwen, machines, aandelen, en dergelijke. Als een meerwaarde gerealiseerd is, bij verkoop bijvoorbeeld, spreekt men ook van een vermogenswinst. Als een meerwaarde nog latent is, dat wil zeggen als men een eigendom heeft dat meer waard geworden is, spreekt men van een vermogensaanwas. Overal ter wereld zijn er bijzondere fiscale stelsels, waarbij meerwaarden lager belast worden dan gewone inkomsten. (nl)
 • O ganho de capital é representado pela diferença positiva entre o valor de revenda de um bem (móvel ou imóvel) e o seu valor de compra. Ganhos de capital indicam aumento da capacidade contributiva e são geralmente gravados por impostos diretos.como o imposto sobre a renda, seja das pessoas físicas ou mesmo das pessoas jurídicas. São sujeitos à apuração de ganho de capital as operações que importem em: (pt)
rdfs:label
 • ربح رأسمالي (ar)
 • Guany de capital (ca)
 • Privates Veräußerungsgeschäft (de)
 • Capital gain (en)
 • Ganancia de capital (es)
 • Plus-value (fr)
 • Keuntungan modal (in)
 • Plusvalenza (it)
 • キャピタル・ゲイン (ja)
 • Meerwaarde (bedrijfseconomie) (nl)
 • Ganho de capital (pt)
 • Realisationsvinst (sv)
 • 资本利得 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License