An Entity of Type: book, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A business process, business method or business function is a collection of related, structured activities or tasks by people or equipment in which a specific sequence produces a service or product (serves a particular business goal) for a particular customer or customers. Business processes occur at all organizational levels and may or may not be visible to the customers. A business process may often be visualized (modeled) as a flowchart of a sequence of activities with interleaving decision points or as a process matrix of a sequence of activities with relevance rules based on data in the process. The benefits of using business processes include improved customer satisfaction and improved agility for reacting to rapid market change. Process-oriented organizations break down the barriers

Property Value
dbo:abstract
 • Pro podnikový proces existuje celá řada různých definic, některé jsou uvedeny dále. Pojem vznikl překladem anglického názvu Business Process a jelikož slovo business má mnohem víc významů než jen podnik, přívlastek „podnikový“ je zde třeba chápat v širším slova smyslu. O podnikových procesech se proto dá mluvit i v organizacích, které skutečnými podniky nejsou. Svoje „podnikové procesy“ tak mohou mít i ministerstva, úřady, univerzity, armáda atd. V každém podniku i organizaci existuje mnoho podnikových procesů a každý z nich určuje, jak se má postupovat při plnění nějakého konkrétního úkolu daného podniku nebo organizace. Například co přesně a jak se má dělat, když do podniku dorazí reklamace od zákazníka, nebo na úřad stížnost od občana. (cs)
 • Ως επιχειρησιακή διαδικασία ορίζεται το σύνολο των δομημένων και μετρήσιμων ενεργειών που έχουν σχεδιαστεί με βάση συγκεκριμένες εισροές για την παραγωγή καθορισμένης εκροής (output), η οποία απευθύνεται σ'ένα συγκεκριμένο πελάτη ή αγορά. Η μελέτη των διαδικασιών λειτουργεί ως ολοκληρωμένη ερμηνεία του επιχειρηματικού μοντέλου, παρουσιάζοντας το σύνθετο εταιρικό σύστημα στα μέρη που το αποτελούν και στις διαδράσεις που το αναπτύσσουν. Ουσιαστικά με τις διαδικασίες, περιγράφεται η εταιρική πραγματικότητα με διαχειριστικό τρόπο, ώστε να γίνεται κατανοητό το σύστημα λειτουργιών, διεργαςιών, πόρων, πελατών και προμηθευτών. (el)
 • Der Geschäftsprozess (Abkürzung: GP) ist im Prozessmanagement ein Prozess, der in Unternehmen der Erfüllung der Unternehmensziele dient, indem er vorhandene Geschäftsfelder bearbeitet und neue entwickelt. (de)
 • A business process, business method or business function is a collection of related, structured activities or tasks by people or equipment in which a specific sequence produces a service or product (serves a particular business goal) for a particular customer or customers. Business processes occur at all organizational levels and may or may not be visible to the customers. A business process may often be visualized (modeled) as a flowchart of a sequence of activities with interleaving decision points or as a process matrix of a sequence of activities with relevance rules based on data in the process. The benefits of using business processes include improved customer satisfaction and improved agility for reacting to rapid market change. Process-oriented organizations break down the barriers of structural departments and try to avoid functional silos. (en)
 • Un proceso de negocio o un método de negocio es una colección de actividades o tareas relacionadas y estructuradas que en una secuencia específica produce un servicio o producto (cumple un objetivo de negocio en particular) para un cliente o clientes concretos.​​​ Un proceso de negocio a menudo puede ser visualizado (modelado) como un diagrama de flujo de una secuencia de actividades con puntos de decisión de intersalir o como una matriz de proceso de una secuencia de actividades con reglas de relevancia basadas en datos en el proceso.​​​​ Los beneficios de utilizar los procesos del negocio incluyen una mayor satisfacción del cliente y una mayor agilidad para reaccionar al rápido cambio del mercado.​​ Las organizaciones orientadas al proceso derriban las barreras de los departamentos estructurales e intentan evitar los .​ (es)
 • Un processus d'affaires, également appelé processus métier ou processus d'entreprise ou processus opérationnel (en anglais « Business process »), désigne un ensemble d'activités corrélées ou en interaction qui contribue aux finalités des affaires d'une organisation. Il peut être structuré en procédés d'affaires, c'est-à dire selon ISO 19510 en un ou plusieurs ensembles définis d'activités qui représentent les étapes nécessaires pour atteindre des objectifs relatifs aux affaires, y compris les flux et utilisations d'informations et de ressources. Bien que le terme de « processus métier » soit souvent utilisé dans un sens général de manière interchangeable avec « processus d'affaires », il peut aussi être employé de manière plus restrictive pour marquer la différence entre les processus spécifiques au métier de l'entreprise et les processus plus généraux de support. (fr)
 • In economia aziendale il processo aziendale (o business process) è un insieme di attività interrelate, svolte all'interno dell'azienda nell'ambito della gestione operativa delle sue funzioni aziendali, che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto finale (output del processo) a valore aggiunto, destinato ad un soggetto interno o esterno all'azienda (cliente). Il processo è teso al raggiungimento di un obiettivo aziendale, determinato in sede di pianificazione, se questa è presente. Tanto le risorse quanto il prodotto possono essere beni, servizi o informazioni oppure una combinazione di questi elementi. La trasformazione dell'input in output può essere eseguita con l'impiego di lavoro umano, di macchine o di entrambi. Nelle aziende dotate di un sistema di gestione della qualità, in accordo alla norma ISO 9001, i processi aziendali devono essere misurabili e monitorabili nel tempo mediante l'utilizzo di indicatori di prestazione chiave. (it)
 • 事業プロセスまたは事業メソッドは、特定の顧客または顧客のため、特定のサービスまたは(特定の目標を提供する)プロダクトを創り出す、アクティビティまたはタスクの構造と関係の集合である。それはしばしば、アクティビティのシーケンスとしてフローチャートで可視化される。 (ja)
 • Proces biznesowy lub metoda biznesowa – seria powiązanych ze sobą działań lub zadań, które rozwiązują określony problem lub prowadzą do osiągnięcia określonego efektu. Proces biznesowy często jest opisywany schematem blokowym. Typy procesów biznesowych 1. * , który kieruje działaniem systemu. Typowym przykładem może być proces lub zarządzania strategicznego. 2. * , który stanowi istotę biznesu i jest pierwotnym źródłem wartości dodanej, np: zaopatrzenie, produkcja, marketing, sprzedaż. 3. * , który wspiera procesy główne, np: księgowość, rekrutacja, wsparcie techniczne. Proces biznesowy wynika z potrzeb klientów, a jego wynikiem jest zaspokojenie tych potrzeb. W organizacji zorientowanej procesowo powinny przełamywać bariery jednostek organizacyjnych i zapobiegać funkcjonalnym silosom. Proces biznesowy można podzielić na podprocesy o własnych atrybutach, które dają wkład w rezultat procesu nadrzędnego. Wymagane cechy procesu biznesowego * Definiowalność: Proces musi mieć jasno zdefiniowane granice, wejście i wyjście. * Porządek: Proces musi składać się z działań uporządkowanych według ich usytuowania w czasie i przestrzeni. * Klient: Musi być odbiorca rezultatów procesu. * Zwiększanie wartości: Transformacja w trakcie procesu musi dawać odbiorcy dodatkową wartość. * Osadzenie: Proces nie może egzystować samodzielnie - musi być wbudowany w strukturę organizacyjną. * Wielofunkcyjność: Proces może, ale niekoniecznie musi, obejmować wiele funkcji. Często właściciel procesu, tj. osoba odpowiedzialna za jego działanie i ciągłe ulepszanie jest też traktowany jako niezbędny czynnik. (pl)
 • Um processo de negócio, processo organizacional ou método de negócio é um conjunto de atividades ou estruturadas relacionadas que produzem um serviço ou produto específico (fornece uma meta particular) para seus clientes ou para um cliente particular. (pt)
 • Бизнес-процесс — совокупность взаимосвязанных мероприятий или работ, направленных на создание определённого продукта или услуги для потребителей. Управленческая концепция BPM (от англ. business process management) рассматривает бизнес-процессы как важные ресурсы предприятия, и предполагает управление ими как одну из ключевых организационных систем. Выделяют три вида бизнес-процессов: * управляющие — бизнес-процессы, которые управляют функционированием системы, такие как корпоративное управление и стратегический менеджмент; * операционные — представляющие основную деятельность организации, создающие основной поток доходов (снабжение, производство, маркетинг, продажи или взыскание долгов); * поддерживающие — обслуживающие организацию (бухгалтерский учет, подбор персонала, техническая поддержка). Бизнес-процесс начинается со спроса потребителя и заканчивается его удовлетворением. Процессно-ориентированные организации стараются устранять барьеры и задержки, возникающие на стыке двух различных подразделений организации при выполнении одного бизнес-процесса. Бизнес-процесс может быть декомпозирован на несколько подпроцессов, процедур и функций, которые имеют собственные атрибуты, однако также направлены на достижение цели основного бизнес-процесса. Такой анализ бизнес-процессов обычно включает в себя составление карты бизнес-процесса и его подпроцессов, разнесенных между определёнными уровнями активности. Бизнес-процессы должны быть построены таким образом, чтобы создавать стоимость и ценность для потребителей и исключать любые необязательные или вовсе лишние активности. На выходе правильно построенных бизнес-процессов увеличиваются ценность для потребителя и рентабельность (меньшая себестоимость производства товара или услуги). Бизнес-процессы могут подвергаться различному анализу в зависимости от целей моделирования. Анализ бизнес-процессов может применяться при , функционально-стоимостном анализе, формировании организационной структуры, реинжиниринге бизнес-процессов, автоматизации технологических процессов. Одним из методов анализа текущей деятельности является составление модели бизнес-процесса «как есть» (as is). После этого модель бизнес-процесса подвергается критическому анализу или обрабатывается специальным программным обеспечением. По результатам анализа формируется модель бизнес-процесса «как будет» (to be) и план мероприятий по внедрению необходимых изменений. Для визуализации бизнес-процессов часто применяются различные графические нотации в форме различных модификаций блок-схем, среди применяемых для моделирования бизнес-процессов — BPMN (функциональная последовательность работ), EPC (событийная последовательность работ), IDEF0 — логическая последовательность работ. (ru)
 • Een bedrijfsproces is een ordening van het werk dat uitgevoerd dient te worden in een organisatie. (nl)
 • Organisationsprocess, verksamhetsprocess, affärsprocess eller process är en uppsättning återkommande och sammanlänkade aktiviteter som utförs i ett företag eller annan organisation i syfte att tillfredsställa ett kundbehov. En affärsprocess är en uppsättning repetitiva aktiviteter som skapar värde genom att förvandla en insats till ett mer värdefullt utfall. Både de resurser som utgör insats och utfall kan vara information och/eller föremål, och kan utgöra fysiska produkter (varor) eller immateriella tjänster. Förvandlingen kan utföras av mänskliga aktörer, maskiner eller båda. Processen beskrivs ofta som ett avgränsat nätverk eller en kedja av sammanlänkade aktiviteter och utgör beskrivningar för hur och i vilken ordning olika återkommande aktiviteter ska utföras, om de kan utföras i sekvens, parallellt eller villkorligt. En är en grafisk beskrivning av en eller flera sådana nätverk, och kan också beskriva vilka resurser som levereras mellan varje aktivitet, och vilka aktörer som utför aktiviteterna. Processkartan ger en helhetsbild av en specifik verksamhet inom en organisation. Ofta används liknelsen att processen är en väg som man sedan gör återkommande resor längs varje gång en intressents behov behöver tillfredsställas. Varje resa kräver användande av olika resurser, till exempel personal och verktyg. Processen inom organisationen har en struktur med en definierad början och slut. Man kan därmed följa processen och tydligt förstå dess betydelse och position i den övergripande verksamheten. En process kan även definieras efter sina kunder, interna som externa, dessa blir processens direkta aktörer. En verksamhetsprocess skiljer sig från ett projekt som är en tidsbegränsad sekvens av aktiviteter som inte behöver repeteras. (sv)
 • 在现代管理学或组织的经营管理领域,业务过程不是一个普通词组,它被赋予了更确定的含义,专指为特定的对象(客户)创造价值的过程;具体地说,就是达成这一目标的一系列相互关联、有组织的活动或任务。这一特定含义的确立,源自20世纪90年代从美国兴起的业务过程再造(BPR)。从近年的趋势看,在表达上述意义的场合,“业务流程”得到了更多的使用。二者都可被用来对应于英语文献中的business process(es),但在中文中,它们的含义仍是有区别的。“业务过程”的意义更一般化,学术讨论中使用较多;“业务流程”的意义更具体,更倾向于指称具体的活动与任务的流,使用上更大众化。 (zh)
 • Бі́знес-проце́с (англ. Business Process) — будь-яка діяльність, що має вхідний продукт, додає вартість до нього, та забезпечує вихідний продукт для внутрішнього або зовнішнього споживача. (uk)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 342977 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 36057 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1067864824 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Der Geschäftsprozess (Abkürzung: GP) ist im Prozessmanagement ein Prozess, der in Unternehmen der Erfüllung der Unternehmensziele dient, indem er vorhandene Geschäftsfelder bearbeitet und neue entwickelt. (de)
 • 事業プロセスまたは事業メソッドは、特定の顧客または顧客のため、特定のサービスまたは(特定の目標を提供する)プロダクトを創り出す、アクティビティまたはタスクの構造と関係の集合である。それはしばしば、アクティビティのシーケンスとしてフローチャートで可視化される。 (ja)
 • Um processo de negócio, processo organizacional ou método de negócio é um conjunto de atividades ou estruturadas relacionadas que produzem um serviço ou produto específico (fornece uma meta particular) para seus clientes ou para um cliente particular. (pt)
 • Een bedrijfsproces is een ordening van het werk dat uitgevoerd dient te worden in een organisatie. (nl)
 • 在现代管理学或组织的经营管理领域,业务过程不是一个普通词组,它被赋予了更确定的含义,专指为特定的对象(客户)创造价值的过程;具体地说,就是达成这一目标的一系列相互关联、有组织的活动或任务。这一特定含义的确立,源自20世纪90年代从美国兴起的业务过程再造(BPR)。从近年的趋势看,在表达上述意义的场合,“业务流程”得到了更多的使用。二者都可被用来对应于英语文献中的business process(es),但在中文中,它们的含义仍是有区别的。“业务过程”的意义更一般化,学术讨论中使用较多;“业务流程”的意义更具体,更倾向于指称具体的活动与任务的流,使用上更大众化。 (zh)
 • Бі́знес-проце́с (англ. Business Process) — будь-яка діяльність, що має вхідний продукт, додає вартість до нього, та забезпечує вихідний продукт для внутрішнього або зовнішнього споживача. (uk)
 • Pro podnikový proces existuje celá řada různých definic, některé jsou uvedeny dále. Pojem vznikl překladem anglického názvu Business Process a jelikož slovo business má mnohem víc významů než jen podnik, přívlastek „podnikový“ je zde třeba chápat v širším slova smyslu. O podnikových procesech se proto dá mluvit i v organizacích, které skutečnými podniky nejsou. Svoje „podnikové procesy“ tak mohou mít i ministerstva, úřady, univerzity, armáda atd. (cs)
 • Ως επιχειρησιακή διαδικασία ορίζεται το σύνολο των δομημένων και μετρήσιμων ενεργειών που έχουν σχεδιαστεί με βάση συγκεκριμένες εισροές για την παραγωγή καθορισμένης εκροής (output), η οποία απευθύνεται σ'ένα συγκεκριμένο πελάτη ή αγορά. (el)
 • A business process, business method or business function is a collection of related, structured activities or tasks by people or equipment in which a specific sequence produces a service or product (serves a particular business goal) for a particular customer or customers. Business processes occur at all organizational levels and may or may not be visible to the customers. A business process may often be visualized (modeled) as a flowchart of a sequence of activities with interleaving decision points or as a process matrix of a sequence of activities with relevance rules based on data in the process. The benefits of using business processes include improved customer satisfaction and improved agility for reacting to rapid market change. Process-oriented organizations break down the barriers (en)
 • Un proceso de negocio o un método de negocio es una colección de actividades o tareas relacionadas y estructuradas que en una secuencia específica produce un servicio o producto (cumple un objetivo de negocio en particular) para un cliente o clientes concretos.​​​ Un proceso de negocio a menudo puede ser visualizado (modelado) como un diagrama de flujo de una secuencia de actividades con puntos de decisión de intersalir o como una matriz de proceso de una secuencia de actividades con reglas de relevancia basadas en datos en el proceso.​​​​ Los beneficios de utilizar los procesos del negocio incluyen una mayor satisfacción del cliente y una mayor agilidad para reaccionar al rápido cambio del mercado.​​ Las organizaciones orientadas al proceso derriban las barreras de los departamentos estru (es)
 • Un processus d'affaires, également appelé processus métier ou processus d'entreprise ou processus opérationnel (en anglais « Business process »), désigne un ensemble d'activités corrélées ou en interaction qui contribue aux finalités des affaires d'une organisation. Il peut être structuré en procédés d'affaires, c'est-à dire selon ISO 19510 en un ou plusieurs ensembles définis d'activités qui représentent les étapes nécessaires pour atteindre des objectifs relatifs aux affaires, y compris les flux et utilisations d'informations et de ressources. (fr)
 • In economia aziendale il processo aziendale (o business process) è un insieme di attività interrelate, svolte all'interno dell'azienda nell'ambito della gestione operativa delle sue funzioni aziendali, che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto finale (output del processo) a valore aggiunto, destinato ad un soggetto interno o esterno all'azienda (cliente). Il processo è teso al raggiungimento di un obiettivo aziendale, determinato in sede di pianificazione, se questa è presente. (it)
 • Proces biznesowy lub metoda biznesowa – seria powiązanych ze sobą działań lub zadań, które rozwiązują określony problem lub prowadzą do osiągnięcia określonego efektu. Proces biznesowy często jest opisywany schematem blokowym. Typy procesów biznesowych 1. * , który kieruje działaniem systemu. Typowym przykładem może być proces lub zarządzania strategicznego. 2. * , który stanowi istotę biznesu i jest pierwotnym źródłem wartości dodanej, np: zaopatrzenie, produkcja, marketing, sprzedaż. 3. * , który wspiera procesy główne, np: księgowość, rekrutacja, wsparcie techniczne. (pl)
 • Organisationsprocess, verksamhetsprocess, affärsprocess eller process är en uppsättning återkommande och sammanlänkade aktiviteter som utförs i ett företag eller annan organisation i syfte att tillfredsställa ett kundbehov. En affärsprocess är en uppsättning repetitiva aktiviteter som skapar värde genom att förvandla en insats till ett mer värdefullt utfall. Både de resurser som utgör insats och utfall kan vara information och/eller föremål, och kan utgöra fysiska produkter (varor) eller immateriella tjänster. Förvandlingen kan utföras av mänskliga aktörer, maskiner eller båda. (sv)
 • Бизнес-процесс — совокупность взаимосвязанных мероприятий или работ, направленных на создание определённого продукта или услуги для потребителей. Управленческая концепция BPM (от англ. business process management) рассматривает бизнес-процессы как важные ресурсы предприятия, и предполагает управление ими как одну из ключевых организационных систем. Выделяют три вида бизнес-процессов: (ru)
rdfs:label
 • Business process (en)
 • عملية (أعمال) (ar)
 • Procés de negoci (ca)
 • Podnikový proces (cs)
 • Επιχειρησιακή διεργασία (el)
 • Geschäftsprozess (de)
 • Proceso de negocio (es)
 • Processus d'affaires (fr)
 • Proses bisnis (in)
 • ビジネスプロセス (ja)
 • Processo aziendale (it)
 • Bedrijfsproces (nl)
 • 비즈니스 프로세스 (ko)
 • Processo de negócio (pt)
 • Proces biznesowy (pl)
 • Бизнес-процесс (ru)
 • Бізнес-процес (uk)
 • Process (organisation) (sv)
 • 业务过程 (zh)
owl:differentFrom
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:genre of
is dbo:industry of
is dbo:occupation of
is dbo:profession of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:genre of
is dbp:occupation of
is dbp:profession of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License