An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Agricultural policy describes a set of laws relating to domestic agriculture and imports of foreign agricultural products. Governments usually implement agricultural policies with the goal of achieving a specific outcome in the domestic agricultural product markets.

Property Value
dbo:abstract
 • توصف السياسة الزراعية بمجموعة من القوانين المرتبطة بـ الزراعة المحلية والمنتجات الزراعية الواردة من الخارج. وعادة ما تطبق الحكومات هذه السياسات الزراعية بهدف تحقيق نتائج محددة على صعيد الأسواق المحلية للمنتجات الزراعية. ومن بين هذه النتائج على سبيل المثال: ضمان مستوى ثابت من الإمدادات أو إستقرار الأسعار أو جودة المنتجات أو انتقاء المنتجات الجيدة أو الانتفاع بالأرض أو تشغيلها. (ar)
 • La política agrària descriu un conjunt de lleis relacionades amb l'agricultura nacional i les importacions de productes agrícoles estrangers. Els governs solen implementar polítiques agrícoles amb l'objectiu d'aconseguir un resultat específic en els mercats nacionals de productes agrícoles. Les polítiques agrícoles utilitzen metes, objectius i itineraris predeterminats establerts per un individu o un govern amb el propòsit d'aconseguir un resultat determinat, en benefici de l'individu, la societat i l'economia de les nacions en general. Les polítiques agràries tenen en compte els processos primaris, secundaris i terciaris en la producció agrícola. Els resultats poden incloure, per exemple, un nivell de subministrament garantit, estabilitat de preus, qualitat del producte, selecció de productes, ús del sòl o ocupació. L'agricultura té grans impactes sobre el canvi climàtic, que s'estima que contribueix entre el 20 i el 25% de les emissions anuals mundials a partir del 2010. A més, l'agricultura és molt vulnerable als impactes negatius del canvi climàtic, com ara la disminució de l'accés a l'aigua, els processos geofísics com l'augment del nivell dels oceans i el canvi climàtic, i els processos socioeconòmics que afecten els agricultors, molts dels quals es troben en condicions econòmiques de subsistència. Perquè la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic siguin efectives, cal implementar una àmplia gamma de polítiques per reduir el risc d'impactes negatius del canvi climàtic en l'agricultura i les emissions de gasos d'efecte hivernacle del sector agrícola. (ca)
 • Γενικά αγροτική πολιτική ονομάζεται το σύνολο μέτρων, μεθόδων και διαδικασιών που λαμβάνονται εκάστοτε για αγροτική ανάπτυξη. Στον όρο περιλαμβάνονται η γεωργική, κτηνοτροφική, δασική και αλιευτική ανάπτυξη. Από την εποχή που η ανθρωπότητα άρχισε να εισέρχεται σε ανώτερο πολιτισμό έπαυσε και η καλλιέργεια της γης να αφήνεται στη τύχη της όπως συνέβαινε στους πρωτόγονους λαούς. Η πολύ στενή σχέση του ανθρώπου με τα προϊόντα της γης, του επέβαλε από τους μυθικούς ακόμα χρόνους να προσπαθεί να πετύχει καλύτερες γεωργικές αποδόσεις αναζητώντας καλύτερα είδη καλλιέργειας, καταλληλότητα εδάφους, χρησιμοποιώντας καλύτερους σπόρους και φυσικά με τον καιρό καλύτερα λιπάσματα, παραγωγικότερα ζώα, καταλληλότερους εργάτες, τελειότερα μηχανήματα και μέσα παραγωγής. Έτσι όταν οι κοινωνίες άρχισαν να προσλαμβάνουν την έννοια της πόλης-κράτους και στη συνέχεια κράτους όπως εξελίχθηκε στη μορφή που παρουσιάζονται σήμερα σε συνάρτηση με το αυξανόμενο εμπόριο που έλαβε διεθνή χαρακτήρα η ανάγκη της κρατικής πλέον παρέμβασης για τη ρύθμιση των κυριοτέρων συναφών ζητημάτων κατέστη περισσότερο αναγκαία. Και αυτό ήταν φυσικό επακόλουθο αφού δεν θα μπορούσαν τα οργανωμένα κράτη να αγνοήσουν την ποιοτική και ποσοτική απόδοση των καλλιεργειών των εδαφών τους όταν μάλιστα έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό τόσο με την διατροφή του πληθυσμού όσο και κατ΄ επέκταση με την γενικότερη οικονομική ανάπτυξή τους. Η κρατική αυτή παρέμβαση για την αγροτική ανάπτυξη ονομάζεται αγροτική πολιτική που εφαρμόζεται με νόμους, μεθόδους και συστήματα που επιβάλλονται κατά καιρούς. Η σημασία δε αυτής είναι τέτοια που όλα σχεδόν τα κράτη του κόσμου έχουν δημιουργήσει ειδικό Υπουργείο για την άσκηση αυτής της πολιτικής. Στην Ελλάδα η αγροτική πολιτική ασκείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και από μεγάλο πιστωτικό φορέα όπως είναι η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς επίσης και από διάφορους άλλους αγροτικούς ημικρατικούς οργανισμούς ή γεωργικούς συνεταιρισμούς. Έτσι σήμερα η αγροτική πολιτική κάθε κράτους διακρίνεται σε διάφορους επιμέρους κλάδους όπως είναι η , η , η γεωργική εκπαίδευση, ο κρατικός παρεμβατισμός στη ρύθμιση των τιμών, η εξασφάλιση αγορών διάθεσης των προϊόντων, η ρύθμιση σχέσεων αγροκτημόνων - εργατών καθώς και διακρατικών σχέσεων συναφούς εμπορίου. Το σύνολο της νομοθεσίας που ρυθμίζει όλα τα παραπάνω σχετικά ζητήματα ονομάζεται . Η σπουδαιότητα της αγροτικής πολιτικής που έλαβε στη σύγχρονη εποχή μια διεθνή διάσταση δεν θα μπορούσε να αγνοηθεί και από τους μεγαλύτερους διεθνείς οργανισμούς. Έτσι η Κοινωνία των Εθνών αρχικά και στη συνέχεια ο ΟΗΕ περιέλαβαν στο πλαίσιο των γενικών προσπαθειών τους την επεξεργασία και εφαρμογή μιας διεθνούς αγροτικής πολιτικής που αποβλέπει στην αύξηση της παγκόσμιας γεωργικής παραγωγής με στόχο την καλλίτερη και φθηνότερη διατροφή των λαών της Γης. Εφαρμογή αυτού του στόχου είναι η από τον Οκτώβριο του 1945 δημιουργία ιδιαίτερου διεθνούς οργανισμού του ΟΗΕ, που φέρει τον επίσημο τίτλο Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας (FAO). (el)
 • Agricultural policy describes a set of laws relating to domestic agriculture and imports of foreign agricultural products. Governments usually implement agricultural policies with the goal of achieving a specific outcome in the domestic agricultural product markets. Agricultural policies use predetermined goals, objectives and pathways set by an individual or government for the purpose of achieving a specified outcome, for the benefit of the individual(s), society and the nations' economy at large. Agricultural policies take into consideration the primary, secondary and tertiary processes in agricultural production. Outcomes can involve, for example, a guaranteed supply level, price stability, product quality, product selection, land use or employment. Agriculture has large impacts on climate change, estimated to be contributing 20–25% of global annual emissions as of 2010. Moreover, agriculture is highly vulnerable to the negative impacts of climate change, such as decreases in water access, geophysical processes such as ocean level rise and changing weather, and socioeconomic processes that affect farmers, many of whom are in subsistence economic conditions. In order for global climate change mitigation and adaptation to be effective a wide range of policies need to be implemented to reduce the risk of negative climate change impacts on agriculture and greenhouse gas emissions from the agriculture sector. (en)
 • Die Agrarpolitik ist ein Teilbereich der allgemeinen Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, der schwerpunktmäßig auf die Agrarwirtschaft und die mit ihr verbundenen Wirtschaftsbereiche und Bevölkerungsgruppen ausgerichtet ist. Sie kann allgemein und umfassend definiert werden als die Gesamtheit aller Bestrebungen und Maßnahmen, die darauf abzielen, die ordnungspolitischen Rahmenbedingungen für den Agrarsektor zu gestalten und den Ablauf der ökonomischen Prozesse im Agrarsektor zu beeinflussen. Im Folgenden wird die Agrarpolitik im Allgemeinen beschrieben. Die Agrarpolitiken auf den verschiedenen Ebenen sind Gegenstand von separaten Artikeln. (de)
 • La política agraria describe un conjunto de leyes relacionadas con la agricultura nacional y las importaciones de productos agrícolas extranjeros. Los gobiernos suelen implementar políticas agrarias con el objetivo de lograr un resultado específico en los mercados nacionales de productos agrícolas. Las políticas agrícolas utilizan metas, objetivos y caminos predeterminados establecidos por un individuo o un gobierno con el propósito de lograr un resultado específico, en beneficio de los individuos, la sociedad y la economía de las naciones en general.​ Las políticas agrarias tienen en cuenta los procesos primarios, secundarios y terciarios de la producción agrícola.​ Los resultados pueden incluir, por ejemplo, un nivel de oferta garantizado, estabilidad de precios, calidad del producto, selección de productos, uso de la tierra o empleo. La agricultura tiene grandes impactos en el cambio climático, y se estima que contribuye entre el 20% y el 25% de las emisiones anuales mundiales en 2010.​ Además, la agricultura es muy vulnerable a los impactos negativos del cambio climático, como la disminución del acceso al agua y los procesos geofísicos, como el aumento del nivel del océano y el cambio climático, y los procesos socioeconómicos que afectan a los agricultores, muchos de los cuales se encuentran en condiciones económicas de subsistencia . Para que la mitigación y adaptación al cambio climático global sean efectivas, es necesario implementar una amplia gama de políticas para reducir el riesgo de impactos negativos del cambio climático en la agricultura ​​ y emisiones de gases de efecto invernadero del sector agrícola.​​​ (es)
 • Kebijakan pertanian menjelaskan serangkaian hukum terkait pertanian domestik dan impor hasil pertanian. Pemerintah pada umumnya mengimplementasikan kebijakan pertanian dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu di dalam pasar produk pertanian domestik. Tujuan tersebut bisa melibatkan jaminan tingkat suplai, kestabilan harga, kualitas produk, seleksi produk, penggunaan lahan, hingga tenaga kerja. (in)
 • 농업 정책(農業政策)은 농업부문 내에서 개개의 농업경영만으로 수행할 수 없는 역할이나 또는 충족시킬 수 없는 요구에 대하여 국가 또는 중앙·지방정부가 이에 응하여 시행하는 시책이다. 농업 정책은 크게 둘로 분류될 수 있다. 첫째는 농업의 생산성을 향상하고 그 종사자의 생활을 향상시키는 데에 있어서 국가 또는 지방관서가 수행하는 역할에 관한 것이며 농업은 상공업의 각 기업과는 달리 한국뿐만 아니라 세계 전반에 걸쳐서 영세한 가족경영으로 성립되어 있기 때문에 많은 정부 시책을 필요로 하는 것이다. 대기업에서 소유할 수 있는 조사부나 연구소는 영세한 가족경영에서는 전혀 같을 수가 없다. 따라서 농업의 경우 국립 또는 기타의 연구소를 설립하여 그 성과를 국가 책임하에 농가에 보급한다던가 또는 국가가 농가를 대신하여 시장조사를 실시하여 그 성과를 농가에 전달하는 등이 필요하게 된다. 또한 상공업이 도시에 집중하고 있는 반면에 농업은 광범위한 면적에 걸쳐서 산재하고 있기 때문에 도로의 건설 등이 막대한 부담이 되며 이것을 공공사업비에 의해서 부담하는 것도 넓은 뜻의 농업정책의 일환이 된다. 농업은 또한 작물재배를 주로 하는 것이기 때문에 기후에 영향을 받기 쉬우므로 풍작, 흉작을 되풀이하게 된다. 풍작시에는 수확물을 저장하고 흉작시에는 대비하는 비축창(備蓄倉 : ever normal granary), 작업보험 등은 많건 적건 국가의 원조하에 운영되고 있다. 둘째로 국민경제 및 사회에 있어서 농업 및 농촌이 충분히 그 역할을 수행하게 하기 위하여 국가 및 정부가 실시하여야 할 시책이 있다. 인류생활상 식량은 기본적인 것이기 때문에 예부터 농업에는 특수한 가치가 부여되어 왔다. 전쟁·천재(天災) 기타 사태에 직면하여 국민이 아사하는 일이 없도록 식량을 어느정도 자급자족하지 않으면 안될 것으로 생각되어 외국으로부터 훨씬 값싸게 식량을 수입할 수 있는 경우에도 식량자급도의 향상은 계속 농업정책상의 주요 목표의 하나가 되어 왔다. 이러한 관념은 석유 등의 물자가 국민경제운영상 식량과 같은 정도로 중요하게 된 오늘에도 변함이 없다. 뿐만 아니라 자연을 상대로 하는 농촌생활, 가족농업에 특정한 문화적 가치를 부여하여 농촌 및 농업을 유지하고자 하는 견해가 있다. 농본주의, 토머스 제퍼슨에게서 시작된 가족농업주의가 이것이다. 이 경우에 농업정책이란 농업 및 농촌을 유지하기 위한 정책이다. 기타 농업 및 농촌을 군인의 인적자원이나 노동력 자원 등의 공급원으로서 그 유지를 위한 정책이 시행되고 있는 경우가 많다. 전자의 내용은 그 국민경제 및 사회에 있어서의 농업 및 농촌의 지위와 더불어 변화하여 간다는 것은 말할 필요조차 없다. 농업정책사(農業政策史)라고 부를 수 있는 것이 여기에 존재한다. 농업정책사는 ‘종획(綜劃)운동’에서 기원을 찾을 수 있는데 이것은 18세기 후반으로부터 19세기 전후에 걸쳐 볼 수 있는 현상으로 한마디로 표현하면 중세기적 농촌공동체를 해체하고 토지를 재분하여 당시의 진보된 농업기술을 이용한 개량농업의 완전 실현을 도모하고자 하는 것이었다. 또한 영주와 영민의 관계의 변혁이며 그리고 재산상의 권리규정과 확인의 과정이기도 하였다. 여기서 주목을 끄는 것은 영국에서는 이러한 것이 지주측에 유리하게 수행되어 차지농(借地農, farmer)이 발생한 데 대하여 유럽 대륙에서는 소농이 지배적으로 되었다는 사실이다. 그 다음 시기는 정부가 토지농업으로부터 세금을 받아들이는데 전념한 시대이며 상세한 과세지측량도(課稅地測量圖, Cadastral survey)를 완성시켰다. 또 그 다음 시기에는 사유지에 있어서의 지주·소작관계의 개선이 농업정책의 주요 부분을 형성하였다. 실로 자급적 색채가 강력하였던 당시의 소농경제에 있어서는 농민의 안정을 도모하고 또한 농민의 증산의욕을 일깨우는 최선의 방법은 소작관계의 개선을 통하여 농민의 분배분(分配分)을 확보하는 일이었다. 상술한 과정은 미국 신대륙에는 적용되지 않는다. 이것은 신대륙에는 중세기가 없었고 이미 프론티어가 존재하여 지주제도가 발달한 여지가 없었기 때문이다. 신대륙에 있어서의 초기의 정책은 가산법(家産法, homestead act) 등의 이민촉진에 관한 것이었다. 최근에 이르러 농산물의 상품화가 진척되고 농업정책의 주요과제는 생산물의 유리한 가격이나 판매로 이행되어 상인을 제약하기 위한 농업협동조합(農業協同組合)운동의 추진, 양곡거래법(糧穀去來法) 등의 정비가 되고 나아가서 농업교육이라든가 농업시험연구(農業試驗硏究)가 농업정책의 중심으로 되어간다. 또한 1930년대의 세계적인 농업공황을 계기로 하여 각국 정부는 대폭적으로 농산물시장통제에 착수함과 동시에 해외와의 경쟁에 승리하고자 관개·배수계획의 수행 등 토지조건의 정비까지 착수하게 되었다. 이것은 농업이 자유기업인 산업으로부터 정부에 의존하는 산업(dependent industry)으로 전환되었다는 사실을 말해 준다. 그동안 우리 농업은 정부의 가격 통제하에 해외로부터의 경쟁에서 격리되어 왔다. 또한 농업구조 개선사업을 추진하여 토지조건의 정비와 소비증가 경향이 있는 축산·원예 등 농업생산구조의 변경이나 농작법의 개량을 시행하고 농가소득을 올리기 위해 특수농작물단지의 설정 등 농업정책을 시행하고 있으나, 아직도 농업에서 영세성을 면치 못하고 있다. 그럼에도 불구하고 1993년 말 UR 협상타결에 이어 1995년 WTO체제 돌입함으로써 대한민국은 농산물 수입개방에 대처하여 한국농업을 최대한 보호하고 농가소득을 올리기 위한 농업구조개선사업이 시급한 당면 과제가 되고 있다. (ko)
 • Door hun landbouwpolitiek interveniëren overheden in de landbouw om inkomen en bestaanszekerheid van boeren (producenten) te verbeteren. De VS, de EU en Japan geven substantiële steun aan hun landbouw. Deze steun kan meer of minder handelsverstorende effecten hebben. Ontwikkelingslanden zeggen daar last van te hebben omdat de steun prijsverlagend kan werken. Ze geven aan dat de inkomsten van boeren in ontwikkelingslanden dalen, wanneer gesubsidieerde producten onder de kostprijs op de markt gebracht worden en zodoende boeren uit ontwikkelingslanden uit de markt prijzen. Landbouw is een gevoelig item in de internationale handelspolitiek. Landbouw kan niet van de ene op de andere dag operationeel gemaakt worden, het vergt tijd om een wijngaard winstgevend te krijgen. Investeringen worden slechts op middellange of lange termijn winstgevend. Wanneer een areaal uit productie genomen wordt, dan gaat het over in ander gebruik. Wanneer vervolgens een voedseltekort ontstaat, dan kan deze grond niet op korte termijn opnieuw in productie genomen worden. Landbouw is dus een gevoelig item voor de autonomie van een culturele entiteit. (nl)
 • In economia, nell'ambito della politica economica, la politica agraria analizza e studia i provvedimenti di sostegno al settore agricolo, destinati a sostenere la domanda e/o il prezzo dei beni agricoli e dei prodotti agro-alimentari, nonché a elaborare strategie di intervento. A questo filone appartiene lo studio delle politiche comunitarie che, riducendo la quantità prodotta, come nel caso delle quote latte, o sostenendo la produzione di taluni beni con contributi economici elargiti ai produttori, cercano di governare il settore agricolo con lo scopo di difendere il reddito degli agricoltori, limitare la concorrenza straniera e in particolare di molti paesi del terzo mondo che possono produrre a prezzi bassissimi gli stessi beni, difendere l'ambiente, evitare l'abbandono delle terre soprattutto montane. Altri temi assai più generali affrontati dalla politica economica riguardano gli effetti dei provvedimenti di politica agraria e delle scelte delle imprese sul reddito, l'occupazione, la bilancia dei pagamenti e la produttività. (it)
 • 農業政策(のうぎょうせいさく、英: agriculture policy)とは、農業に関した行政・政策のこと。農政(のうせい)とも呼ばれる。 かつての中国や日本では、勧農(かんのう)と呼ばれていた。これは儒教的な農本主義に基づくものであった。近代的な経済政策・社会政策としての農業政策が日本に登場するのは大正時代の頃と言われている。 (ja)
 • Polityka rolna – dziedzina polityki mikroekonomicznej określająca zespół środków, regulacji i działań państwa mających na celu kształtowanie rozmiarów produkcji rolnej i utrzymanie jej opłacalności, kreowanie przeobrażeń agrarnych zmierzających do koncentracji i specjalizacji w rolnictwie, przyspieszanie postępu technicznego i agrotechnicznego warunkującego efektywność rolnictwa oraz wpływanie na procesy demograficzne na wsi. Polityka ta pełni dwie zasadnicze funkcje: ochronną i stymulującą rozwój, co znajduje wyraz w protekcjonizmie i interwencjonizmie władz państwowych wobec rolnictwa. (pl)
 • Аграрная политика, или сельскохозяйственная политика, — политика, направленная на динамичное и эффективное развитие сельскохозяйственного производства и других отраслей . (ru)
 • O termo política agrícola se refere a um conjunto de práticas que visam amparar e direcionar o setor referente a economia rural e as atividades agropecuárias. Mais especificamente, quando se fala em políticas agrícolas está se fazendo uma menção às políticas estatais que promovem pesquisas no âmbito da agricultura e pecuária, facilidade no acesso a instrumentos agrícolas, garantia de preços mínimos justos para os produtos destinado a esse tipo de produção, assistência de crédito e implantação de medidas que buscam uma harmonia entre o segmento agropecuário e o setor da indústria nacional. De maneira geral, a política agrícola pode ser entendida como ações governamentais que por meio do estabelecimento, modificação ou eliminação de leis promovam o estímulo ou desestímulo à produção rural. (pt)
 • 農業政策(英語:Agricultural policy)指與本地農業和進口外地農產品相關的一系列法律。政府實行農業政策通常是為了在本地農產市場達到特定的目標,例如保證供應水平、價格穩定、產品品質、產品選擇、土地使用或就業。 (zh)
 • Аграрна політика – курс та система заходів, спрямованих на інтенсивний розвиток продуктивних сил села, вдосконалення або докорінну зміну існуючих там форм власності, на поліпшення умов життя й побуту його мешканців, на забезпечення сировиною промисловості та ін. Аграрна політика держави є важливим складовим елементом соціально-економічної політики держави і передбачає наукове обґрунтування стратегії і тактики розвитку аграрних відносин, економічне обґрунтування шляхів розвитку села. (uk)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 171865 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 52454 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1123470041 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:isPartOf
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • توصف السياسة الزراعية بمجموعة من القوانين المرتبطة بـ الزراعة المحلية والمنتجات الزراعية الواردة من الخارج. وعادة ما تطبق الحكومات هذه السياسات الزراعية بهدف تحقيق نتائج محددة على صعيد الأسواق المحلية للمنتجات الزراعية. ومن بين هذه النتائج على سبيل المثال: ضمان مستوى ثابت من الإمدادات أو إستقرار الأسعار أو جودة المنتجات أو انتقاء المنتجات الجيدة أو الانتفاع بالأرض أو تشغيلها. (ar)
 • Kebijakan pertanian menjelaskan serangkaian hukum terkait pertanian domestik dan impor hasil pertanian. Pemerintah pada umumnya mengimplementasikan kebijakan pertanian dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu di dalam pasar produk pertanian domestik. Tujuan tersebut bisa melibatkan jaminan tingkat suplai, kestabilan harga, kualitas produk, seleksi produk, penggunaan lahan, hingga tenaga kerja. (in)
 • 農業政策(のうぎょうせいさく、英: agriculture policy)とは、農業に関した行政・政策のこと。農政(のうせい)とも呼ばれる。 かつての中国や日本では、勧農(かんのう)と呼ばれていた。これは儒教的な農本主義に基づくものであった。近代的な経済政策・社会政策としての農業政策が日本に登場するのは大正時代の頃と言われている。 (ja)
 • Polityka rolna – dziedzina polityki mikroekonomicznej określająca zespół środków, regulacji i działań państwa mających na celu kształtowanie rozmiarów produkcji rolnej i utrzymanie jej opłacalności, kreowanie przeobrażeń agrarnych zmierzających do koncentracji i specjalizacji w rolnictwie, przyspieszanie postępu technicznego i agrotechnicznego warunkującego efektywność rolnictwa oraz wpływanie na procesy demograficzne na wsi. Polityka ta pełni dwie zasadnicze funkcje: ochronną i stymulującą rozwój, co znajduje wyraz w protekcjonizmie i interwencjonizmie władz państwowych wobec rolnictwa. (pl)
 • Аграрная политика, или сельскохозяйственная политика, — политика, направленная на динамичное и эффективное развитие сельскохозяйственного производства и других отраслей . (ru)
 • O termo política agrícola se refere a um conjunto de práticas que visam amparar e direcionar o setor referente a economia rural e as atividades agropecuárias. Mais especificamente, quando se fala em políticas agrícolas está se fazendo uma menção às políticas estatais que promovem pesquisas no âmbito da agricultura e pecuária, facilidade no acesso a instrumentos agrícolas, garantia de preços mínimos justos para os produtos destinado a esse tipo de produção, assistência de crédito e implantação de medidas que buscam uma harmonia entre o segmento agropecuário e o setor da indústria nacional. De maneira geral, a política agrícola pode ser entendida como ações governamentais que por meio do estabelecimento, modificação ou eliminação de leis promovam o estímulo ou desestímulo à produção rural. (pt)
 • 農業政策(英語:Agricultural policy)指與本地農業和進口外地農產品相關的一系列法律。政府實行農業政策通常是為了在本地農產市場達到特定的目標,例如保證供應水平、價格穩定、產品品質、產品選擇、土地使用或就業。 (zh)
 • Аграрна політика – курс та система заходів, спрямованих на інтенсивний розвиток продуктивних сил села, вдосконалення або докорінну зміну існуючих там форм власності, на поліпшення умов життя й побуту його мешканців, на забезпечення сировиною промисловості та ін. Аграрна політика держави є важливим складовим елементом соціально-економічної політики держави і передбачає наукове обґрунтування стратегії і тактики розвитку аграрних відносин, економічне обґрунтування шляхів розвитку села. (uk)
 • La política agrària descriu un conjunt de lleis relacionades amb l'agricultura nacional i les importacions de productes agrícoles estrangers. Els governs solen implementar polítiques agrícoles amb l'objectiu d'aconseguir un resultat específic en els mercats nacionals de productes agrícoles. (ca)
 • Γενικά αγροτική πολιτική ονομάζεται το σύνολο μέτρων, μεθόδων και διαδικασιών που λαμβάνονται εκάστοτε για αγροτική ανάπτυξη. Στον όρο περιλαμβάνονται η γεωργική, κτηνοτροφική, δασική και αλιευτική ανάπτυξη. (el)
 • Die Agrarpolitik ist ein Teilbereich der allgemeinen Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, der schwerpunktmäßig auf die Agrarwirtschaft und die mit ihr verbundenen Wirtschaftsbereiche und Bevölkerungsgruppen ausgerichtet ist. Sie kann allgemein und umfassend definiert werden als die Gesamtheit aller Bestrebungen und Maßnahmen, die darauf abzielen, die ordnungspolitischen Rahmenbedingungen für den Agrarsektor zu gestalten und den Ablauf der ökonomischen Prozesse im Agrarsektor zu beeinflussen. (de)
 • Agricultural policy describes a set of laws relating to domestic agriculture and imports of foreign agricultural products. Governments usually implement agricultural policies with the goal of achieving a specific outcome in the domestic agricultural product markets. (en)
 • La política agraria describe un conjunto de leyes relacionadas con la agricultura nacional y las importaciones de productos agrícolas extranjeros. Los gobiernos suelen implementar políticas agrarias con el objetivo de lograr un resultado específico en los mercados nacionales de productos agrícolas. (es)
 • 농업 정책(農業政策)은 농업부문 내에서 개개의 농업경영만으로 수행할 수 없는 역할이나 또는 충족시킬 수 없는 요구에 대하여 국가 또는 중앙·지방정부가 이에 응하여 시행하는 시책이다. 농업 정책은 크게 둘로 분류될 수 있다. 첫째는 농업의 생산성을 향상하고 그 종사자의 생활을 향상시키는 데에 있어서 국가 또는 지방관서가 수행하는 역할에 관한 것이며 농업은 상공업의 각 기업과는 달리 한국뿐만 아니라 세계 전반에 걸쳐서 영세한 가족경영으로 성립되어 있기 때문에 많은 정부 시책을 필요로 하는 것이다. 대기업에서 소유할 수 있는 조사부나 연구소는 영세한 가족경영에서는 전혀 같을 수가 없다. 따라서 농업의 경우 국립 또는 기타의 연구소를 설립하여 그 성과를 국가 책임하에 농가에 보급한다던가 또는 국가가 농가를 대신하여 시장조사를 실시하여 그 성과를 농가에 전달하는 등이 필요하게 된다. 또한 상공업이 도시에 집중하고 있는 반면에 농업은 광범위한 면적에 걸쳐서 산재하고 있기 때문에 도로의 건설 등이 막대한 부담이 되며 이것을 공공사업비에 의해서 부담하는 것도 넓은 뜻의 농업정책의 일환이 된다. 농업은 또한 작물재배를 주로 하는 것이기 때문에 기후에 영향을 받기 쉬우므로 풍작, 흉작을 되풀이하게 된다. 풍작시에는 수확물을 저장하고 흉작시에는 대비하는 비축창(備蓄倉 : ever normal granary), 작업보험 등은 많건 적건 국가의 원조하에 운영되고 있다. 둘째로 국민경제 및 사회에 있어서 농업 및 농촌이 충분히 그 역할을 수행하게 하기 위하여 국가 및 정부가 실시하여야 할 시책이 있다. 인류생활상 식량은 기본적인 것이 (ko)
 • Door hun landbouwpolitiek interveniëren overheden in de landbouw om inkomen en bestaanszekerheid van boeren (producenten) te verbeteren. De VS, de EU en Japan geven substantiële steun aan hun landbouw. Deze steun kan meer of minder handelsverstorende effecten hebben. Ontwikkelingslanden zeggen daar last van te hebben omdat de steun prijsverlagend kan werken. Ze geven aan dat de inkomsten van boeren in ontwikkelingslanden dalen, wanneer gesubsidieerde producten onder de kostprijs op de markt gebracht worden en zodoende boeren uit ontwikkelingslanden uit de markt prijzen. (nl)
 • In economia, nell'ambito della politica economica, la politica agraria analizza e studia i provvedimenti di sostegno al settore agricolo, destinati a sostenere la domanda e/o il prezzo dei beni agricoli e dei prodotti agro-alimentari, nonché a elaborare strategie di intervento. Altri temi assai più generali affrontati dalla politica economica riguardano gli effetti dei provvedimenti di politica agraria e delle scelte delle imprese sul reddito, l'occupazione, la bilancia dei pagamenti e la produttività. (it)
rdfs:label
 • Agricultural policy (en)
 • سياسة زراعية (ar)
 • Política agrària (ca)
 • Agrarpolitik (de)
 • Αγροτική πολιτική (el)
 • Política agraria (es)
 • Kebijakan pertanian (in)
 • Politica agraria (it)
 • 농업 정책 (ko)
 • 農業政策 (ja)
 • Landbouwpolitiek (nl)
 • Polityka rolna (pl)
 • Política agrícola (pt)
 • Аграрная политика (ru)
 • Аграрна політика (uk)
 • 農業政策 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:field of
is dbo:ideology of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:ideology of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License