In computing, a web application or web app is a client–server software application in which the client (or user interface) runs in a web browser. Common web applications include webmail, online retail sales, online auctions, wikis, instant messaging services and many other functions.

Property Value
dbo:abstract
 • In computing, a web application or web app is a client–server software application in which the client (or user interface) runs in a web browser. Common web applications include webmail, online retail sales, online auctions, wikis, instant messaging services and many other functions. (en)
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (مارس 2011) تطبيق الويب (بالإنجليزية: Web Application) هو تطبيق حاسوبي أو برنامج يمكن الوصول إليه واستخدامه من خلال متصفح الويب، أو عبر شبكة مثل الإنترنت أو الإنترانت. تبرمج تطبيقات الويب بواسطة لغات برمجة وصفية تدعمها أغلب متصفحات الويب الحديثة، مثل: إتش تي إم إل، جافا سكريبت، جافا، أجاكس. تطبيقات الويب، مصطلح جديد على عالم التقنية، وهو يصف بشكل خاص تلك البرمجيات التي يقدمها مطورو الويب (بالإنجليزية: Web Developers) عبر تقنيات الويب 2 التي ظهرت فكرتها مع مطلع العام 2006. تُقدم تطبيقات الويب للمستخدم برمجيات صغيرة تقوم بعمل مشابه لعمل البرامج الموجودة على أجهزت الحاسوب أو الهاتف. من الأمثلة الشهيرة لتطبيقات الويب: بريد الويب، الويكي، المدونات، منتديات الإنترنت. (ar)
 • Eine Webanwendung (auch Online-Anwendung, Webapplikation oder kurz Web-App) ist ein Anwendungsprogramm nach dem Client-Server-Modell. Anders als klassische Desktopanwendungen werden Webanwendungen also nicht lokal auf dem Rechner des Benutzers installiert und dort ausgeführt. Die Datenverarbeitung und -auswertung findet stattdessen hauptsächlich auf einem entfernten Webserver statt. Nur das Ergebnis der Datenverarbeitung wird zur Anzeige oder Ausgabe an den lokalen Client-Rechner des Benutzers übertragen (Thin Client). Genutzt wird eine Webanwendung dabei in der Regel über einen Webbrowser. Dieser übernimmt die Kommunikation mit dem Webserver (meist über das HTTP-Protokoll) sowie die Darstellung der Benutzeroberfläche. Im Gegensatz zu herkömmlichen Desktopanwendungen erfordern Webanwendungen kein spezielles Betriebssystem auf dem Rechner des Benutzers. Unter Umständen funktionieren sie aber nur mit bestimmten Webbrowserversionen oder benötigen spezielle Laufzeitumgebungen, wie z. B. JavaScript oder Flash. Durch die Nutzung zusätzlicher Techniken wie z. B. JavaScript, können Teile der Ausführungslogik vom Server auf den Client Rechner ausgelagert werden. Genutzt wird dies vor allem für die Validierung eingegebener Daten bevor diese für die Verarbeitung an den Server gesendet werden. Eingabefehler werden so bereits lokal erkannt. Rückmeldungen an den Nutzer erfolgen umgehend, ohne eine Verzögerungen die bei einer Kommunikation mit dem Server auftreten würden. Dies lässt sich durch Einsatz der AJAX-Technik noch erweitern. Hierbei werden nur einzelne Teilbereiche der Inhalte im Webclient aktualisiert, ohne einen typischen Seitenwechsel durchzuführen. Eine solche Verteilung kann bis hin zu einer Fat-Client-Architektur ausgebaut werden (siehe Single-page-Webanwendungen). Durch die Verbreitung internetfähiger, mobiler Endgeräte, vor allem Smartphones und Tabletcomputern, und die Relevanz von mobilen Apps für diese, verbreitet sich die Verwendung der Abkürzung Web-App im allgemeinen Sprachgebrauch zunehmend. (de)
 • En informatique, une application web (aussi appelée web app, de l'anglais) est une application manipulable grâce à un navigateur web. De la même manière que les sites web, une application web est généralement placée sur un serveur et se manipule en actionnant des widgets à l'aide d'un navigateur web, via un réseau informatique (Internet, intranet, réseau local, etc.). Les messageries web, les systèmes de gestion de contenu, les wikis et les blogs sont des applications web. Les moteurs de recherches, les logiciels de commerce électronique, les jeux en ligne, les logiciels de forum peuvent être sous forme d'application web. Des appareils réseau tels que les routeurs sont parfois équipés d'une application web dans leur micrologiciel. Les applications web font partie de l'évolution des usages et de la technologie du Web appelée Web 2.0. (fr)
 • En la ingeniería de software se denomina aplicación web a aquellas herramientas que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de Internet o de una intranet mediante un navegador. En otras palabras, es una aplicación software que se codifica en un lenguaje soportado por los navegadores web en la que se confía la ejecución al navegador. Las aplicaciones web son populares debido a lo práctico del navegador web como cliente ligero, a la independencia del sistema operativo, así como a la facilidad para actualizar y mantener aplicaciones web sin distribuir e instalar software a miles de usuarios potenciales. Existen aplicaciones como los webmails, wikis, weblogs, tiendas en línea y la propia Wikipedia que son ejemplos bastante conocidos de aplicaciones web. Es importante mencionar que una página Web puede contener elementos que permiten una comunicación activa entre el usuario y la información. Esto permite que el usuario acceda a los datos de modo interactivo, gracias a que la página responderá a cada una de sus acciones, como por ejemplo rellenar y enviar formularios, participar en juegos diversos y acceder a gestores de base de datos de todo tipo. (es)
 • In informatica l'espressione applicazione web, ovvero web-application in inglese, indica genericamente tutte le applicazioni distribuite web-based. Nell'ingegneria del software e nella programmazione Web essa indica infatti un'applicazione accessibile/fruibile via web per mezzo di un network, come ad esempio una Intranet all'interno di un sistema informatico o attraverso la Rete Internet, ovvero in una architettura tipica di tipo client-server, che offre determinati servizi all'utente client: un generico client accede connettendosi a funzionalità applicative residenti su un application server utilizzando come terminali utente normali web browser appoggiandosi dunque ai consueti protocolli di rete (i client finalizzati unicamente a collegarsi come terminali di web-application vengono chiamati sovente thin client). Questo modello applicativo è divenuto piuttosto popolare alla fine degli anni novanta con la diffusione di Internet, in un contesto di web dinamico. Infatti l'opportunità di aggiornare ed evolvere a costo ridotto il proprio applicativo, senza essere costretti a distribuire numerosi aggiornamenti ai propri clienti attraverso supporti fisici, ha reso la soluzione piuttosto popolare per molti produttori software. Più di recente società come Google e Microsoft hanno implementato interi pacchetti applicativi per office automation, tradizionalmente venduti in modo distribuito su supporti CD-ROM, e che ora si stanno velocemente trasformando a tutti gli effetti in webapps (es. Google Docs). Spesso sono applicazioni web complesse di tipo enterprise, ovvero di business ad uso interno prettamente aziendale, o verso i propri clienti esterni. (it)
 • ウェブアプリケーション(Web application)は、インターネット(もしくはイントラネット)などのネットワークを介して使用するアプリケーションソフトウェアである。多くの場合、これらのアプリケーションは、Webブラウザ上で動作するプログラミング言語(たとえばJavaScript)によるプログラムとWebサーバ側のプログラムが協調することによって動作し、ユーザはそれをWebブラウザ上で使用する。 ウェブアプリケーションの一例としては、ウィキペディアなどで使われているウィキやブログ、電子掲示板、銀行のインターネットバンキング、証券会社のオンライントレード、電子商店街などネット販売のショッピングカートなどを挙げることができる。 ウェブアプリケーションに対して、ローカルのデスクトップ環境上で動作するアプリケーションは、デスクトップアプリケーションやスタンドアロンアプリケーションと呼ばれる。 (ja)
 • Webapplicatie is een term die wordt gebruikt voor een programma dat op een webserver draait en via de webbrowser kan worden benaderd. Een webapplicatie bestaat uit één of meerdere scripts (zie server-side scripting) die gebruikmaken van dezelfde brongegevens op een webserver. Die brongegevens kunnen bijvoorbeeld in een database staan. Een voorbeeld van een webapplicatie wordt gevormd door webmailapplicaties (zoals Outlook.com) die een gebruiker in staat stellen om e-mail te ontvangen en versturen met een webbrowser. Een dergelijke applicatie bestaat onder andere uit een aanmeldpagina, een overzichtspagina met de onderwerpen van de ingekomen e-mailberichten, een pagina om een specifiek bericht te lezen, een pagina om een nieuw bericht te schrijven en een script om het nieuwe bericht te versturen. (nl)
 • Aplikacja internetowa (ang. web application), zwana również aplikacją webową – program komputerowy, który pracuje na serwerze i komunikuje się poprzez sieć komputerową z hostem użytkownika komputera z wykorzystaniem przeglądarki internetowej użytkownika, będącego w takim przypadku interaktywnym klientem aplikacji internetowej. W pracy aplikacji internetowej musi pośredniczyć serwer WWW. Do przygotowania samej aplikacji używa się różnych mechanizmów (np. CGI, JSP, ASP.NET) i języków (np. PHP, Java, C#), jak również serwerów aplikacji. Mechanizm prezentacji danych w przeglądarce określa się czasem mianem cienkiego klienta. Przykładem aplikacji internetowej jest mechanizm edycji treści encyklopedii Wikipedia. Inne witryny WWW należące do tej kategorii to np. serwis aukcyjny Allegro czy księgarnia internetowa Merlin. (pl)
 • Em computação, aplicação web designa, de forma geral, sistemas de informática projetados para utilização através de um navegador, através da internet ou aplicativos desenvolvidos utilizando tecnologias web HTML, JavaScript e CSS.Pode ser executado a partir de um servidor HTTP (Web Host) ou localmente, no dispositivo do usuário. Uma aplicação web também é definida em tudo que se é processado em algum servidor, exemplo: quando você entra em um e-commerce a página que você acessa antes de vir até seu navegador é processada em um computador ligado a internet que retorna o processamento das regras de negócio nele contido. Por isso se chama aplicação e não simplesmente site web. A função do servidor web é receber uma solicitação (requisição) e devolver (resposta) algo para o cliente.O browser permite ao usuário solicitar um recurso e quando o servidor responde a uma solicitação são encontrados recursos como: páginas HTML, figuras e documento PDF que são exibidas depois para o usuário. Geralmente os servidores enviam instruções para o browser escritas em HTML. O HTML diz ao browser como apresentar conteúdo ao usuário web. O servidor em si tem alguns recursos, mas por algumas deficiências não consegue processar tudo sozinho como: criações de páginas dinâmicas e o armazenamento de dados em um banco de dados. Páginas dinâmicas – Quando a aplicação roda no servidor, este disponibiliza somente páginas estáticas. Porém, para efetuar essa comunicação é necessário o auxílio de uma outra aplicação de ajuda que é passada através de Servlet. Armazenar dados no servidor – Para efetuar essa ação o servidor precisa de uma aplicação de apoio (Servlet), fazendo com que o servidor envie esses parâmetros para o Servlet. As falhas de segurança podem surgir em diferentes etapas, tais como: análise de requisito; especificação; Implementação. Os riscos de aplicação na vulnerabilidade de uma empresa pode causar impactos. O HTTP usa um modelo de solicitações e respostas. Uma solicitação ocorre quando o usuário faz uma solicitação HTTP e o servidor web devolve uma resposta HTTP, sendo que o browser verifica como tratar esse conteúdo. Se a resposta que vem do servidor for uma página HTML, então é inserido na resposta HTTP. As diferenças entre as solicitações GET e POST são que enquanto o GET anexa dados do formulário no final da URL o POST inclui dados do formulário no corpo da solicitação. (pt)
 • Веб-приложение — клиент-серверное приложение, в котором клиентом выступает браузер, а сервером — веб-сервер. Логика веб-приложения распределена между сервером и клиентом, хранение данных осуществляется, преимущественно, на сервере, обмен информацией происходит по сети. Одним из преимуществ такого подхода является тот факт, что клиенты не зависят от конкретной операционной системы пользователя, поэтому веб-приложения являются кроссплатформенными сервисами.Веб-приложения стали широко популярными в конце 1990-х — начале 2000-х годов. (ru)
 • 网络应用程序(简称 Webapp)是一種使用網頁瀏覽器在網際網路或企業內部網上操作的應用軟體。是一種以網頁語言(例如HTML、JavaScript、Java等程式語言)撰寫的應用程式,需要透過瀏覽器來執行。 网络应用程序風行的原因之一,是因為可以直接在各種電腦平台上執行,不需要事先安裝或定期升級等程序。常見的網頁應用程式有Webmail、網路商店、網路拍賣、wiki、網路論壇、網誌、網路遊戲等許多應用。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 288311 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 744727324 (xsd:integer)
dbp:date
 • May 2015
dbp:reason
 • this statement suggests that open source software in particular simplifies the writing of web applications.
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • In computing, a web application or web app is a client–server software application in which the client (or user interface) runs in a web browser. Common web applications include webmail, online retail sales, online auctions, wikis, instant messaging services and many other functions. (en)
 • ウェブアプリケーション(Web application)は、インターネット(もしくはイントラネット)などのネットワークを介して使用するアプリケーションソフトウェアである。多くの場合、これらのアプリケーションは、Webブラウザ上で動作するプログラミング言語(たとえばJavaScript)によるプログラムとWebサーバ側のプログラムが協調することによって動作し、ユーザはそれをWebブラウザ上で使用する。 ウェブアプリケーションの一例としては、ウィキペディアなどで使われているウィキやブログ、電子掲示板、銀行のインターネットバンキング、証券会社のオンライントレード、電子商店街などネット販売のショッピングカートなどを挙げることができる。 ウェブアプリケーションに対して、ローカルのデスクトップ環境上で動作するアプリケーションは、デスクトップアプリケーションやスタンドアロンアプリケーションと呼ばれる。 (ja)
 • Веб-приложение — клиент-серверное приложение, в котором клиентом выступает браузер, а сервером — веб-сервер. Логика веб-приложения распределена между сервером и клиентом, хранение данных осуществляется, преимущественно, на сервере, обмен информацией происходит по сети. Одним из преимуществ такого подхода является тот факт, что клиенты не зависят от конкретной операционной системы пользователя, поэтому веб-приложения являются кроссплатформенными сервисами.Веб-приложения стали широко популярными в конце 1990-х — начале 2000-х годов. (ru)
 • 网络应用程序(简称 Webapp)是一種使用網頁瀏覽器在網際網路或企業內部網上操作的應用軟體。是一種以網頁語言(例如HTML、JavaScript、Java等程式語言)撰寫的應用程式,需要透過瀏覽器來執行。 网络应用程序風行的原因之一,是因為可以直接在各種電腦平台上執行,不需要事先安裝或定期升級等程序。常見的網頁應用程式有Webmail、網路商店、網路拍賣、wiki、網路論壇、網誌、網路遊戲等許多應用。 (zh)
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (مارس 2011) تطبيق الويب (بالإنجليزية: Web Application) هو تطبيق حاسوبي أو برنامج يمكن الوصول إليه واستخدامه من خلال متصفح الويب، أو عبر شبكة مثل الإنترنت أو الإنترانت. تبرمج تطبيقات الويب بواسطة لغات برمجة وصفية تدعمها أغلب متصفحات الويب الحديثة، مثل: إتش تي إم إل، جافا سكريبت، جافا، أجاكس. تطبيقات الويب، مصطلح جديد على عالم التقنية، وهو يصف بشكل خاص تلك البرمجيات التي يقدمها مطورو الويب (بالإنجليزية: Web Developers) عبر تقنيات الويب 2 التي ظهرت فكرتها مع مطلع العام 2006. (ar)
 • Eine Webanwendung (auch Online-Anwendung, Webapplikation oder kurz Web-App) ist ein Anwendungsprogramm nach dem Client-Server-Modell. Anders als klassische Desktopanwendungen werden Webanwendungen also nicht lokal auf dem Rechner des Benutzers installiert und dort ausgeführt. Die Datenverarbeitung und -auswertung findet stattdessen hauptsächlich auf einem entfernten Webserver statt. Nur das Ergebnis der Datenverarbeitung wird zur Anzeige oder Ausgabe an den lokalen Client-Rechner des Benutzers übertragen (Thin Client). Genutzt wird eine Webanwendung dabei in der Regel über einen Webbrowser. Dieser übernimmt die Kommunikation mit dem Webserver (meist über das HTTP-Protokoll) sowie die Darstellung der Benutzeroberfläche. (de)
 • En la ingeniería de software se denomina aplicación web a aquellas herramientas que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de Internet o de una intranet mediante un navegador. En otras palabras, es una aplicación software que se codifica en un lenguaje soportado por los navegadores web en la que se confía la ejecución al navegador. (es)
 • In informatica l'espressione applicazione web, ovvero web-application in inglese, indica genericamente tutte le applicazioni distribuite web-based. Nell'ingegneria del software e nella programmazione Web essa indica infatti un'applicazione accessibile/fruibile via web per mezzo di un network, come ad esempio una Intranet all'interno di un sistema informatico o attraverso la Rete Internet, ovvero in una architettura tipica di tipo client-server, che offre determinati servizi all'utente client: un generico client accede connettendosi a funzionalità applicative residenti su un application server utilizzando come terminali utente normali web browser appoggiandosi dunque ai consueti protocolli di rete (i client finalizzati unicamente a collegarsi come terminali di web-application vengono chiama (it)
 • En informatique, une application web (aussi appelée web app, de l'anglais) est une application manipulable grâce à un navigateur web. De la même manière que les sites web, une application web est généralement placée sur un serveur et se manipule en actionnant des widgets à l'aide d'un navigateur web, via un réseau informatique (Internet, intranet, réseau local, etc.). Les messageries web, les systèmes de gestion de contenu, les wikis et les blogs sont des applications web. Des appareils réseau tels que les routeurs sont parfois équipés d'une application web dans leur micrologiciel. (fr)
 • Webapplicatie is een term die wordt gebruikt voor een programma dat op een webserver draait en via de webbrowser kan worden benaderd. Een webapplicatie bestaat uit één of meerdere scripts (zie server-side scripting) die gebruikmaken van dezelfde brongegevens op een webserver. Die brongegevens kunnen bijvoorbeeld in een database staan. (nl)
 • Aplikacja internetowa (ang. web application), zwana również aplikacją webową – program komputerowy, który pracuje na serwerze i komunikuje się poprzez sieć komputerową z hostem użytkownika komputera z wykorzystaniem przeglądarki internetowej użytkownika, będącego w takim przypadku interaktywnym klientem aplikacji internetowej. Przykładem aplikacji internetowej jest mechanizm edycji treści encyklopedii Wikipedia. Inne witryny WWW należące do tej kategorii to np. serwis aukcyjny Allegro czy księgarnia internetowa Merlin. (pl)
 • Em computação, aplicação web designa, de forma geral, sistemas de informática projetados para utilização através de um navegador, através da internet ou aplicativos desenvolvidos utilizando tecnologias web HTML, JavaScript e CSS.Pode ser executado a partir de um servidor HTTP (Web Host) ou localmente, no dispositivo do usuário. O servidor em si tem alguns recursos, mas por algumas deficiências não consegue processar tudo sozinho como: criações de páginas dinâmicas e o armazenamento de dados em um banco de dados. (pt)
rdfs:label
 • Web application (en)
 • تطبيق ويب (ar)
 • Webanwendung (de)
 • Aplicación web (es)
 • Application web (fr)
 • Applicazione web (it)
 • ウェブアプリケーション (ja)
 • Webapplicatie (nl)
 • Aplikacja internetowa (pl)
 • Aplicação web (pt)
 • Веб-приложение (ru)
 • 网络应用程序 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:computingPlatform of
is dbo:genre of
is dbo:industry of
is dbo:operatingSystem of
is dbo:product of
is dbo:service of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:operatingSystem of
is foaf:primaryTopic of