An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

The Stockholm School (Swedish: Stockholmsskolan) is a school of economic thought. It refers to a loosely organized group of Swedish economists that worked together, in Stockholm, Sweden primarily in the 1930s. The Stockholm School had—like John Maynard Keynes—come to the same conclusions in macroeconomics and the theories of demand and supply. Like Keynes, they were inspired by the works of Knut Wicksell, a Swedish economist active in the early years of the twentieth century. William Barber's comment upon Gunnar Myrdal's work on monetary theory goes like this:

Property Value
dbo:abstract
 • Stockholmská škola (švédsky Stockholmsskolan) je škola ekonomického myšlení, kterou ve 30. letech 20. století utvořila skupina švédských ekonomů navazujících na odkaz Knuta Wicksella a . Škola působila a dosáhla největšího věhlasu ve 30. letech v době velké hospodářské deprese, kdy se spousta ekonomů zabývala vztahem úspor a investic, v Anglii to byl např. John Maynard Keynes. Stockholmská škola došla k podobným závěrům v makroekonomii jako Keynes, avšak nezávisle. Díla stockholmských ekonomů byla totiž přeložena do angličtiny až koncem 30. let. Stockholmská škola se zasloužila zejména o rozlišení investic a úspor ex post a ex ante, které je dnes součástí standardní makroekonomické analýzy. (cs)
 • La Escuela de Estocolmo (en sueco, Stockholmsskolan) es una escuela de pensamiento económico. Se refiere a un grupo débilmente organizado de economistas suecos que trabajaron juntos en la capital sueca de Estocolmo, principalmente en la década de 1930. La Escuela de Estocolmo llegó —como John Maynard Keynes— a las mismas conclusiones en macroeconomía y en las teorías del abastecimiento y la demanda. Al igual que Keynes, se inspiraron en los trabajos de Knut Wicksell, un economista sueco activo en los primeros años del siglo XX. El comentario de William Barber sobre el trabajo de Gunnar Myrdal sobre la teoría monetaria es el siguiente: Si su contribución hubiera estado disponible en inglés para los lectores antes de 1936, es interesante especular si la "revolución" en la teoría macroeconómica de la década de la depresión se conocería como "mirdaliana" tanto como "keynesiana".​ (es)
 • The Stockholm School (Swedish: Stockholmsskolan) is a school of economic thought. It refers to a loosely organized group of Swedish economists that worked together, in Stockholm, Sweden primarily in the 1930s. The Stockholm School had—like John Maynard Keynes—come to the same conclusions in macroeconomics and the theories of demand and supply. Like Keynes, they were inspired by the works of Knut Wicksell, a Swedish economist active in the early years of the twentieth century. William Barber's comment upon Gunnar Myrdal's work on monetary theory goes like this: "If his contribution had been available to readers of English before 1936, it is interesting to speculate whether the 'revolution' in macroeconomic theory of the depression decade would be referred to as 'Myrdalian' as much as 'Keynesian'” (en)
 • スウェーデン学派は、19世紀末から20世紀前半にかけてのスウェーデンの経済学者の一派であり、彼らの考え方を一括してスウェーデン学派と呼ぶことが多い。クヌート・ヴィクセル、グスタフ・カッセルなどストックホルムを中心として活躍した経済学者たちの流れをくむ人々が多く、ストックホルム学派あるいは北欧学派と呼ばれることもある。 クヌート・ヴィクセルは、ワルラスの一般均衡理論に対して、オイゲン・フォン・ベーム=バヴェルクなどのいわゆるオーストリア学派の経済学者の考え方を取り入れて、資本主義経済における経済循環の動学的な分析を展開した。さらに、のちにジョン・ケインズたちによって定式化された投資と貯蓄との緊張関係に焦点を当てて、雇用量、価格水準などマクロ経済的諸変量について、その不均衡の累積過程を示すことによって、資本主義に内在する不定定性を分析しようとした。ヴィクセルのこの考え方は、やによって、経済循環と経済成長に関する動学的分析として一般化された。 これに対して、グスタフ・カッセルは、ワルラスの一般均衡理論に修正を加え、主観的価値判断の果たす役割を捨象して、市場における経済主体の行動様式を基礎にしながら、経済循環のプロセスを分析するという理論枠組みの構築を行った。そして、とくに国際的な経済関係に焦点を当てて、国際経済理論の基礎づけを行った。カッセルの業績はその後、ベルティル・オリーンやグンナー・ミュルダールによって展開されていった。 (ja)
 • Szkoła szwedzka w ekonomii (nazywana też szkołą sztokholmską) – kierunek w ekonomii zapoczątkowany na przełomie XIX i XX wieku przez szwedzkiego ekonomistę Knuta Wicksella. Szkoła ta skupiała wielu spośród najwybitniejszych szwedzkich ekonomistów, wśród nich dwóch laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Uczeni związani ze szkołą sztokholmską prowadzili badania dotyczące funkcjonowania gospodarki, równowagi ogólnej, wymiany międzynarodowej, ekonomiki krajów rozwijających się. Przedstawiciele szkoły szwedzkiej w ekonomii: * Knut Wicksell * Bertil Ohlin - laureat Nagrody Nobla w 1977 r. * Gunnar Myrdal - laureat Nagrody Nobla w 1974 r. * Erik Robert Lindahl * Gustav Cassel * Erik Lundberg * Rudolf Meidner (pl)
 • De Stockholmse school (Zweeds: Stockholmsskolan) is een economische school, die in het midden van de 20e eeuw een belangrijke rol in de Zweedse politiek speelde. Het verwijst naar een losjes georganiseerde groep van Zweedse economen die vanaf de jaren dertig in Stockholm met elkaar samenwerkten. Belangrijke leden waren Gunnar Myrdal, Gustav Cassel, Eli Heckscher, Bertil Ohlin en Erik Lindahl. De Stockholmse school werd geïnspireerd door de werken van Knut Wicksell, een Zweedse econoom die in de eerste jaren van de twintigste eeuw actief was. Hiermee verkeerde men in goed gezelschap. Ook de Britse econoom John Maynard Keynes werd in de jaren 30, overigens onafhankelijk van de Stockholmse school, geïnspireerd door de werken van Wicksell. Keynes en de Stockholmse school trokken dezelfde conclusies met betrekking tot het bestaan van onevenwichtheden in de markten van vraag en aanbod en de gevolgen daarvoor voor de macro-economie. De Stockholmse school stond diametraal tegen de Oostenrijkse School, die de gouden standaard centraal stelt. (nl)
 • A escola de Estocolmo (em sueco: Stockholmsskolan), é uma escola de pensamento econômico-social que defende uma economia de mercado onde exista uma regulação econômica por parte de órgãos e agentes reguladores controlados pelo estado a fim de corrigir as falhas de mercado que possivelmente estejam presentes. Deste modo, seriam maximizados os benefícios para a sociedade, através de um Estado de bem-estar social A escola de Estocolmo atuou na mesma época que John Maynard Keynes e a Escola austríaca. Inicialmente, era composta por um grupo de economistas (em sua maioria, oriundos da Universidade de Estocolmo) trabalhando em conjunto, majoritariamente pela década de 1930. Inicialmente, chegou às mesmas conclusões na área de macroeconomia e teoria de demanda e oferta que o keynesianismo. A escola, inicialmente, se inspirou nos trabalhos de Knut Wicksell, um economista sueco que atuou no começo do século XX. Porém o principal ícone da escola de Estocolmo é o economista social-democrata Gunnar Myrdal, vencedor do Prêmio Nobel de Ciências Econômicas de 1974 dividido com seu "rival ideológico" Friedrich Hayek. (pt)
 • Stockholmsskolan är en benämning på en grupp nationalekonomer verksamma från och med 1930-talet och fyra årtionden framåt. Gemensamt för dessa ekonomer var att de var influerade av den brittiske nationalekonomen John Maynard Keynes och svensken Knut Wicksell. Gruppen hade ett nära samarbete och utbyte av idéer. Ideologiskt sett var de dock inte att betrakta som en enhetlig gruppering, då det fanns företrädare för flera olika tankeriktningar; det förekom ett mått av konstruktiv kritik inom gruppen. Drivande inom gruppen var Gunnar Myrdal, Karin Kock, Bertil Ohlin och Erik Lindahl, men till kretsen brukar även Dag Hammarskjöld, Alf Johansson, Erik Lundberg och Ingvar Svennilson räknas, trots att deras insatser på det nationalekonomiska området varit av varierande intresse för eftervärlden. Gruppens namn lanserades av Bertil Ohlin i artikeln "Some notes on the Stockholm theory of savings and investment" i Economic Journal 1937. Detta skedde i direkt respons på att Keynes publicerat sin The general theory on Employment, Interest and Money året innan (1936), och hade till syfte att väcka världens uppmärksamhet på de svenska forskningsresultaten inom ämnet. Skolan lanserade bland annat idén om framtidsförväntningarna och periodanalyser; analyser av förändringar var i fokus redan från början. Två av gruppens medlemmar, professorerna vid Handelshögskolan i Stockholm, Gunnar Myrdal och Bertil Ohlin, fick 1974 respektive 1977 Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Till minnet av skolans femtioårsdag hölls en internationell konferens i Stockholm 1987. Föreläsningarna gavs av Lars Jonung, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, ut i bokform under titeln The Stockholm School of Economics revisited (Cambridge 1991). (sv)
 • Стокгольмская школа (шведская школа) — этим термином обозначают слабо организованную группу шведских экономистов, работавших в Стокгольме, Швеция, в первую очередь в 1930-х годах. Стокгольмская школа работала в те же годы, что и Джон Мейнард Кейнс, однако к аналогичным выводам в макроэкономике и теории спроса и предложения пришла самостоятельно. Как и Кейнс, ученые были вдохновлены трудами Кнута Викселля, работавшего в первые годы XX века. Ли­де­ры ре­фор­ми­ст­ско-со­циа­ли­стического кры­ла стокгольмской школы Э. Лин­даль и Г. Мюр­даль со­зда­ли тео­ре­тическую ба­зу шведской мо­де­ли «народно­го дома»: рас­ши­ре­ние кру­га про­из­во­ди­мых го­су­дар­ст­вом об­щественных благ, прогрессивное налогообложение и со­ци­аль­ные транс­фер­ты, ре­гу­ли­ро­ва­ние центральным бан­ком нор­мы про­цен­та для урав­но­ве­ши­ва­ния сбе­ре­же­ний и ин­ве­сти­ций и смяг­че­ния цик­лических ко­ле­ба­ний. Представители ли­бе­раль­ного кры­ла стокгольмской школы Б. Улин и Э. Лунд­берг, кри­ти­ко­вали раз­ра­бо­тан­ную проф­сою­за­ми стра­те­гию государственной под­держ­ки пе­ре­под­го­тов­ки и ра­бочей мо­биль­но­сти. (ru)
 • 斯德哥爾摩學派(瑞典語:Stockholmsskolan,英語:Stockholm school),是經濟學史上的一個學術流派,於1930年代,由一群組織鬆散的瑞典學者領軍。因他們同在瑞典的斯德哥爾摩從事學術工作,而得此稱號。 它雖和同時期的凱恩斯學派,在宏觀經濟學和等議題上,有著相同結論和見解,但彼此為各自獨立的研究。斯德哥爾摩學派和凱恩斯學派一樣,均受到克努特·維克塞爾著作的啟發,這學派的成員很多都是克努特·維克塞爾的學生。 主要成員有後來獲得諾貝爾經濟學獎的貢納爾·默達爾和貝蒂爾·奧林。在1930年代,他們的想法可說是非常新穎,但由於學派從未戮力於集結發表他們的著作,加上之後成員們各飛東西,此學派因而式微。默達爾長年在美國工作,致力於有關非裔美國人處境的調查,發表了《An American Dilemma》一書;奧林當了有20年之久的反對黨瑞典自由党的領袖,和在朝的社會民主工人黨對峙;其他成員,如Erik Lundberg,展開他景氣循環方面的經濟學者生涯。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 216841 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 7997 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1111535471 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Stockholmská škola (švédsky Stockholmsskolan) je škola ekonomického myšlení, kterou ve 30. letech 20. století utvořila skupina švédských ekonomů navazujících na odkaz Knuta Wicksella a . Škola působila a dosáhla největšího věhlasu ve 30. letech v době velké hospodářské deprese, kdy se spousta ekonomů zabývala vztahem úspor a investic, v Anglii to byl např. John Maynard Keynes. Stockholmská škola došla k podobným závěrům v makroekonomii jako Keynes, avšak nezávisle. Díla stockholmských ekonomů byla totiž přeložena do angličtiny až koncem 30. let. Stockholmská škola se zasloužila zejména o rozlišení investic a úspor ex post a ex ante, které je dnes součástí standardní makroekonomické analýzy. (cs)
 • 斯德哥爾摩學派(瑞典語:Stockholmsskolan,英語:Stockholm school),是經濟學史上的一個學術流派,於1930年代,由一群組織鬆散的瑞典學者領軍。因他們同在瑞典的斯德哥爾摩從事學術工作,而得此稱號。 它雖和同時期的凱恩斯學派,在宏觀經濟學和等議題上,有著相同結論和見解,但彼此為各自獨立的研究。斯德哥爾摩學派和凱恩斯學派一樣,均受到克努特·維克塞爾著作的啟發,這學派的成員很多都是克努特·維克塞爾的學生。 主要成員有後來獲得諾貝爾經濟學獎的貢納爾·默達爾和貝蒂爾·奧林。在1930年代,他們的想法可說是非常新穎,但由於學派從未戮力於集結發表他們的著作,加上之後成員們各飛東西,此學派因而式微。默達爾長年在美國工作,致力於有關非裔美國人處境的調查,發表了《An American Dilemma》一書;奧林當了有20年之久的反對黨瑞典自由党的領袖,和在朝的社會民主工人黨對峙;其他成員,如Erik Lundberg,展開他景氣循環方面的經濟學者生涯。 (zh)
 • La Escuela de Estocolmo (en sueco, Stockholmsskolan) es una escuela de pensamiento económico. Se refiere a un grupo débilmente organizado de economistas suecos que trabajaron juntos en la capital sueca de Estocolmo, principalmente en la década de 1930. La Escuela de Estocolmo llegó —como John Maynard Keynes— a las mismas conclusiones en macroeconomía y en las teorías del abastecimiento y la demanda. Al igual que Keynes, se inspiraron en los trabajos de Knut Wicksell, un economista sueco activo en los primeros años del siglo XX. (es)
 • The Stockholm School (Swedish: Stockholmsskolan) is a school of economic thought. It refers to a loosely organized group of Swedish economists that worked together, in Stockholm, Sweden primarily in the 1930s. The Stockholm School had—like John Maynard Keynes—come to the same conclusions in macroeconomics and the theories of demand and supply. Like Keynes, they were inspired by the works of Knut Wicksell, a Swedish economist active in the early years of the twentieth century. William Barber's comment upon Gunnar Myrdal's work on monetary theory goes like this: (en)
 • スウェーデン学派は、19世紀末から20世紀前半にかけてのスウェーデンの経済学者の一派であり、彼らの考え方を一括してスウェーデン学派と呼ぶことが多い。クヌート・ヴィクセル、グスタフ・カッセルなどストックホルムを中心として活躍した経済学者たちの流れをくむ人々が多く、ストックホルム学派あるいは北欧学派と呼ばれることもある。 クヌート・ヴィクセルは、ワルラスの一般均衡理論に対して、オイゲン・フォン・ベーム=バヴェルクなどのいわゆるオーストリア学派の経済学者の考え方を取り入れて、資本主義経済における経済循環の動学的な分析を展開した。さらに、のちにジョン・ケインズたちによって定式化された投資と貯蓄との緊張関係に焦点を当てて、雇用量、価格水準などマクロ経済的諸変量について、その不均衡の累積過程を示すことによって、資本主義に内在する不定定性を分析しようとした。ヴィクセルのこの考え方は、やによって、経済循環と経済成長に関する動学的分析として一般化された。 (ja)
 • De Stockholmse school (Zweeds: Stockholmsskolan) is een economische school, die in het midden van de 20e eeuw een belangrijke rol in de Zweedse politiek speelde. Het verwijst naar een losjes georganiseerde groep van Zweedse economen die vanaf de jaren dertig in Stockholm met elkaar samenwerkten. Belangrijke leden waren Gunnar Myrdal, Gustav Cassel, Eli Heckscher, Bertil Ohlin en Erik Lindahl. De Stockholmse school werd geïnspireerd door de werken van Knut Wicksell, een Zweedse econoom die in de eerste jaren van de twintigste eeuw actief was. (nl)
 • A escola de Estocolmo (em sueco: Stockholmsskolan), é uma escola de pensamento econômico-social que defende uma economia de mercado onde exista uma regulação econômica por parte de órgãos e agentes reguladores controlados pelo estado a fim de corrigir as falhas de mercado que possivelmente estejam presentes. Deste modo, seriam maximizados os benefícios para a sociedade, através de um Estado de bem-estar social Inicialmente, chegou às mesmas conclusões na área de macroeconomia e teoria de demanda e oferta que o keynesianismo. (pt)
 • Szkoła szwedzka w ekonomii (nazywana też szkołą sztokholmską) – kierunek w ekonomii zapoczątkowany na przełomie XIX i XX wieku przez szwedzkiego ekonomistę Knuta Wicksella. Szkoła ta skupiała wielu spośród najwybitniejszych szwedzkich ekonomistów, wśród nich dwóch laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Uczeni związani ze szkołą sztokholmską prowadzili badania dotyczące funkcjonowania gospodarki, równowagi ogólnej, wymiany międzynarodowej, ekonomiki krajów rozwijających się. Przedstawiciele szkoły szwedzkiej w ekonomii: (pl)
 • Stockholmsskolan är en benämning på en grupp nationalekonomer verksamma från och med 1930-talet och fyra årtionden framåt. Gemensamt för dessa ekonomer var att de var influerade av den brittiske nationalekonomen John Maynard Keynes och svensken Knut Wicksell. Gruppen hade ett nära samarbete och utbyte av idéer. Ideologiskt sett var de dock inte att betrakta som en enhetlig gruppering, då det fanns företrädare för flera olika tankeriktningar; det förekom ett mått av konstruktiv kritik inom gruppen. Drivande inom gruppen var Gunnar Myrdal, Karin Kock, Bertil Ohlin och Erik Lindahl, men till kretsen brukar även Dag Hammarskjöld, Alf Johansson, Erik Lundberg och Ingvar Svennilson räknas, trots att deras insatser på det nationalekonomiska området varit av varierande intresse för eftervärlden. (sv)
 • Стокгольмская школа (шведская школа) — этим термином обозначают слабо организованную группу шведских экономистов, работавших в Стокгольме, Швеция, в первую очередь в 1930-х годах. Стокгольмская школа работала в те же годы, что и Джон Мейнард Кейнс, однако к аналогичным выводам в макроэкономике и теории спроса и предложения пришла самостоятельно. Как и Кейнс, ученые были вдохновлены трудами Кнута Викселля, работавшего в первые годы XX века. (ru)
rdfs:label
 • Stockholmská škola (cs)
 • Escuela de Estocolmo (es)
 • スウェーデン学派 (ja)
 • Stockholmse school (nl)
 • Szwedzka szkoła w ekonomii (pl)
 • Escola de Estocolmo (pt)
 • Stockholm School (economics) (en)
 • Stockholmsskolan (nationalekonomi) (sv)
 • Стокгольмская школа (ru)
 • 斯德哥爾摩學派 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:differentFrom
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License