An Entity of Type: company, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Single-sex education, also known as single-gender education and gender-isolated education, is the practice of conducting education with male and female students attending separate classes, perhaps in separate buildings or schools. The practice of single-sex schooling was common before the 20th century, particularly in secondary and higher education. Single-sex education is practiced in many parts of the world based on tradition and religion. Recently, there has been a surge of interest and the establishment of single-sex schools due to educational research. Single-sex education is practiced in many Muslim majority countries; while in other parts of the world it is most popular in Chile, Israel, South Korea, and English-speaking countries such as Singapore, Ireland, the United Kingdom, Hong

Property Value
dbo:abstract
 • Oddělené vzdělávání chlapců a dívek je způsob vzdělávání, kde dívky a chlapci navštěvují oddělené školní třídy nebo celé školy. Tento způsob vzdělávání byl dominantní do poloviny dvacátého století, oddělené vzdělávání přetrvává v mnoha kulturách na základě tradic nebo z náboženských důvodů. (cs)
 • L'educació diferenciada educació segregada o educació separada per sexes és un mètode educatiu que separa els alumnes en classes, edificis o escoles diferents segons el seu sexe, amb l'objectiu d'atendre els diferents ritmes de maduració i els diferents estils d'aprenentatge de nens i de nenes. Està contraposada per tant a la coeducació i a l'educació mixta, els models majoritaris als països occidentals. Aquest mètode va ser usual abans del segle xix, especialment en l'educació secundària i superior. L'escolarització de les dones havia sigut força rudimentària sinó inexistent. Quan es van difondre les idees d'ensenyament general i obligatori per a tots des de mitjan segle xvii es va posar la qüestió com organitzar-lo. Les cultures basades en la revelació (judaïsme, catolicisme i islam) sovint van propugnar e propugnen l'educació segregada basant-se en la tradició i la religió. A Occident, fins a ben entrat al segle xx l'entrada de les dones a les universitats era prohibida, de facto eren institucions unisexuals. Els partidaris contemporanis d'un ensenyament segregat hi veuen una adaptació a les diferències de desenvolupament psicològic de nens i nenes. Tanmateix, les recerques científiques que suposadament recolzen aquestes afirmacions han estat caracteritzades de pseudociència, argumentant que «no existeixen estudis ben dissenyats que demostrin que l'educació separada per sexes millori el rendiment acadèmic dels estudiants, però en canvi sí que hi ha proves científiques que la segregació per sexes augmenta els estereotips de gènere i legitima el sexisme institucional». La segregació com resposta pedagògica a una diferència (sigui de sexe, de discapacitat, de llengua materna…) ès contrària a la idea de l'educació inclusiva que respon a les necessitats particulars, no per edificis o classes segregats, però en adaptar l'escola per a tots (infraestructura, eines i cos ensenyant) de manera que pot accollir tothom. (ca)
 • Der pädagogische Begriff Monoedukation, auch Seedukation [ˈze.e.du.kaˌtsjoːn] (separierende Edukation), bezeichnet die getrennte Schulausbildung oder sonstige Unterrichtung von Personengruppen, die nach bestimmten Merkmalen zusammengestellt werden, z. B. nach Geschlechtern (Mädchen- bzw. Jungenschulen) oder nach Hautfarben getrennt („Weiß“/„Schwarz“, siehe auch Rassentrennung). Das Gegenteil der Monoedukation ist die Koedukation. (de)
 • Η χωριστή εκπαίδευση ανά φύλο, είναι η πρακτική της διδασκαλίας όπου οι άνδρες και οι γυναίκες φοιτούν σε ξεχωριστές τάξεις ή σε ξεχωριστά κτίρια ή σχολεία (αρρένων και θηλέων). Η πρακτική ήταν κοινή μέχρι τον εικοστό αιώνα, ιδιαίτερα στη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η χωριστή εκπαίδευση σε πολλούς πολιτισμούς υποστηρίζεται με βάση την παράδοση και τη θρησκεία και ασκείται σε πολλά μέρη του κόσμου. Η χωριστή παιδεία εφαρμόζεται στον μουσουλμανικό κόσμο. ενώ στη Δύση είναι πιο δημοφιλής ιδίως στη Χιλή, το Ισραήλ, τη Νότια Κορέα και αγγλόφωνες χώρες όπως στη Σιγκαπούρη, στη Ιρλανδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Χονγκ Κονγκ, ση Νέα Ζηλανδία και στην Αυστραλία. Στον δυτικό κόσμο, η χωριστή διαπαιδαγώγηση ανά φύλο συνδέεται πρωτίστως με τον ιδιωτικό τομέα, ενώ στο δημόσιο τομέα εφαρμόζεται κατά κανόνα η μικτή εκπαίδευση. Στον μουσουλμανικό κόσμο η κατάσταση είναι αντίθετη: τα δημόσια σχολεία είναι συνήθως χωριστά ανά φύλο, ενώ πολλά ιδιωτικά σχολεία είναι μικτά. Τα κίνητρα για την χωριστή παιδεία κυμαίνονται από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις για διαχωρισμό των φύλων έως τις πεποιθήσεις ότι διαφορετικά φύλα μαθαίνουν και συμπεριφέρονται διαφορετικά και, ως εκ τούτου, ευδοκιμούν καλύτερα σε χωριστά περιβάλλοντα. (el)
 • La educación separada por sexos es un que separa a los alumnos por sexos, a diferencia de la educación mixta, el modelo mayoritario en los países occidentales.​ (es)
 • Sexuz bereizitako hezkuntza, besterik gabe hezkuntza bereizia ere deitzen dena batzuetan, neskak eta mutilak aparteko ikasgela eta eskoletan izateko hezkuntza-modua da. Hezkuntza bereizia justifikatzen duten arrazoiak bi dira funtsean: erlijio arrazoiak eta neskak eta mutilak hezkuntza eredu desberdinak behar dituztela baieztatzen duten arrazoiak. XX. mendera arte nagusi izan den hezkuntza modua izan da. Egun, herrialde batzuetan sexuz bereizitako hezkuntza debekatuta dago , baina baimendu egiten da ikastetxe pribatuetan; beste batzuetan, berriz, sexuz bereizitako hezkuntza eskaintzen duten ikastetxe publikoak badaude; azkenik, bereziki erlijio arrazoiengatik eta herrialde musulmanetan, hezkuntza bereizia derrigorrezkoa den egoerak badaude. (eu)
 • Single-sex education, also known as single-gender education and gender-isolated education, is the practice of conducting education with male and female students attending separate classes, perhaps in separate buildings or schools. The practice of single-sex schooling was common before the 20th century, particularly in secondary and higher education. Single-sex education is practiced in many parts of the world based on tradition and religion. Recently, there has been a surge of interest and the establishment of single-sex schools due to educational research. Single-sex education is practiced in many Muslim majority countries; while in other parts of the world it is most popular in Chile, Israel, South Korea, and English-speaking countries such as Singapore, Ireland, the United Kingdom, Hong Kong, New Zealand, South Africa and Australia. In the Western world, single-sex education is primarily associated with the private sector, with the public (state) sector being overwhelmingly mixed sex; while in the Muslim world public schools and private schools are sex-segregated. Motivations for single-sex education range from religious ideas of sex segregation to beliefs that the sexes learn and behave differently. As such, they thrive in a single-sex environment. In the 19th century, in Western countries, single-sex girls' finishing schools, and women's colleges offered women a chance of education at a time when they were denied access to mainstream educational institutions. The former was especially common in Switzerland, the latter in the U.S. and the U.K., pioneers in women's education. (en)
 • Il termine educazione omogenea in senso lato fa riferimento a un'azione educativa realizzata in contesti nei quali i giovani (o gli adulti) a cui l'azione educativa è indirizzata sono accomunati da uno o più elementi caratterizzanti un dato gruppo. Tale omogeneità può avere diversi gradi e può riguardare molteplici aspetti: l'età, il sesso, la lingua, il livello d'istruzione, le competenze acquisite, elementi socio-culturali legati alla provenienza etnografica, e così via. Negli ultimi decenni del secolo scorso, l'espressione "educazione omogenea" ha assunto progressivamente anche una connotazione più precisa laddove indica un modello educativo basato sull'attenzione alle specificità maschili e femminili, perseguita attraverso l'organizzazione di momenti educativi nei quali alunni e alunne vengono separati per sesso. In questo senso si parla anche di "educazione specifica". Nei Paesi anglofoni si usa l'espressione "single sex education". (it)
 • Pendidikan jenis kelamin tunggal, juga dikenal sebagai pendidikan gender tunggal dan pendidikan terisolasi gender, adalah praktek mengadakan pendidikan dengan para murid laki-laki dan peempuan memasuki kelas terpisah, mungkin dalam bangunan atau sekolah terpisah. Praktek sekolah jenis kelamin tunggal adalah hal umum sebelum abad ke-20, terutama pada pendidikan sekunder dan perguruan tinggi. Pendidikan jenis kelamin tunggal dalam banyak budaya diadvokasikan atas dasar tradisi serta agama, dan diterapkan di banyak belahan dunia. (in)
 • 단성교육(單性敎育, 영어: single-sex education, single-gender education) 또는 남녀분리 교육(男女分離敎育)은 남녀공학의 반대적 개념으로, 남녀학생을 나눠서 교육하는 체계이다. (ko)
 • 男女別学(だんじょべつがく、英: Single-sex education)は、学校教育などにおいて、男子と女子が別々の場所(学校・校舎・教室)で学ぶこと。対義語は「男女共学」。一方の性別の生徒のみを教育する学校(男女別学校)のうち、男子のみが通う学校を『男子校』と、女子のみが通う学校を『女子校』と呼ぶ。 ある国や社会、ある時代の教育制度を論じる際など、文脈によっては単に使用する施設が異なるのみならず、男女で学校制度や教育課程が異なっており、女子の教育機会や教育内容に不平等がある状態を意味する。この場合、「男女別学制度」「男女別学体制」といった用語も用いられる。 (ja)
 • Gescheiden onderwijs is meestal een aanduiding voor het inrichten van onderwijs zo dat jongens en meisjes in aparte scholen of klassen les krijgen (seksesegregatie). Er is dan sprake van jongensscholen en meisjesscholen, of van scholen met aparte jongensklassen en meisjesklassen. De term kan ook verwijzen naar het gescheiden lesgeven aan verschillende etnische groepen. De tegenhanger van gescheiden onderwijs wordt gemengd onderwijs genoemd. (nl)
 • Edukacja zróżnicowana ze względu na płeć (ang. single-sex education) – sposób kształcenia opierający się na pedagogicznym założeniu, że chłopcy i dziewczęta od pewnego wieku uczą się i rozwijają inaczej i potrzebują innego podejścia w szkole. Celem tego modelu edukacyjnego jest wyrównanie szans edukacyjnych obu płci. (pl)
 • Разде́льное обуче́ние — практика обучения, при которой учащиеся мужского и женского пола обучаются не в смешанных, а в раздельных учебных подразделениях либо даже в разных учебных заведениях или учебно-воспитательных учреждениях. Чаще всего речь идёт о среднем образовании и о раздельном обучении мальчиков и девочек — об их обучении в раздельных классах и прежде всего — в разных средних учебных заведениях. Соответственно, при такой системе существуют женские и мужские школы, пансионы или другие учреждения, предназначенные для учащихся только одного пола. Существуют доводы как «за», так и «против» подобной практики обучения. Раздельное обучение существовало в разные периоды и существует сейчас в различных странах. Оно было широко распространено в начале XX века. (ru)
 • 单性别教育,即性別隔離教育(Single-sex education、Single-gender education),指將性別隔離的觀念應用於教育上,使班级、校舍或学校只接收教育男性或女性学生。单性别教育在二十世纪中叶前是主流,大部分中学、大学都是男校或女校。众多文化(如宗教原因)都主张单性别教育,它在世上众多地方得到实行,包括宣稱以消除性別隔離為目標,所做所為卻與性別平等背道而馳的國家。最近,因教育研究,人们对单性别教育兴趣增加,建立了大量男校、女校。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 1515358 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 58616 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1051566694 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Oddělené vzdělávání chlapců a dívek je způsob vzdělávání, kde dívky a chlapci navštěvují oddělené školní třídy nebo celé školy. Tento způsob vzdělávání byl dominantní do poloviny dvacátého století, oddělené vzdělávání přetrvává v mnoha kulturách na základě tradic nebo z náboženských důvodů. (cs)
 • Der pädagogische Begriff Monoedukation, auch Seedukation [ˈze.e.du.kaˌtsjoːn] (separierende Edukation), bezeichnet die getrennte Schulausbildung oder sonstige Unterrichtung von Personengruppen, die nach bestimmten Merkmalen zusammengestellt werden, z. B. nach Geschlechtern (Mädchen- bzw. Jungenschulen) oder nach Hautfarben getrennt („Weiß“/„Schwarz“, siehe auch Rassentrennung). Das Gegenteil der Monoedukation ist die Koedukation. (de)
 • La educación separada por sexos es un que separa a los alumnos por sexos, a diferencia de la educación mixta, el modelo mayoritario en los países occidentales.​ (es)
 • Sexuz bereizitako hezkuntza, besterik gabe hezkuntza bereizia ere deitzen dena batzuetan, neskak eta mutilak aparteko ikasgela eta eskoletan izateko hezkuntza-modua da. Hezkuntza bereizia justifikatzen duten arrazoiak bi dira funtsean: erlijio arrazoiak eta neskak eta mutilak hezkuntza eredu desberdinak behar dituztela baieztatzen duten arrazoiak. XX. mendera arte nagusi izan den hezkuntza modua izan da. Egun, herrialde batzuetan sexuz bereizitako hezkuntza debekatuta dago , baina baimendu egiten da ikastetxe pribatuetan; beste batzuetan, berriz, sexuz bereizitako hezkuntza eskaintzen duten ikastetxe publikoak badaude; azkenik, bereziki erlijio arrazoiengatik eta herrialde musulmanetan, hezkuntza bereizia derrigorrezkoa den egoerak badaude. (eu)
 • Pendidikan jenis kelamin tunggal, juga dikenal sebagai pendidikan gender tunggal dan pendidikan terisolasi gender, adalah praktek mengadakan pendidikan dengan para murid laki-laki dan peempuan memasuki kelas terpisah, mungkin dalam bangunan atau sekolah terpisah. Praktek sekolah jenis kelamin tunggal adalah hal umum sebelum abad ke-20, terutama pada pendidikan sekunder dan perguruan tinggi. Pendidikan jenis kelamin tunggal dalam banyak budaya diadvokasikan atas dasar tradisi serta agama, dan diterapkan di banyak belahan dunia. (in)
 • 단성교육(單性敎育, 영어: single-sex education, single-gender education) 또는 남녀분리 교육(男女分離敎育)은 남녀공학의 반대적 개념으로, 남녀학생을 나눠서 교육하는 체계이다. (ko)
 • 男女別学(だんじょべつがく、英: Single-sex education)は、学校教育などにおいて、男子と女子が別々の場所(学校・校舎・教室)で学ぶこと。対義語は「男女共学」。一方の性別の生徒のみを教育する学校(男女別学校)のうち、男子のみが通う学校を『男子校』と、女子のみが通う学校を『女子校』と呼ぶ。 ある国や社会、ある時代の教育制度を論じる際など、文脈によっては単に使用する施設が異なるのみならず、男女で学校制度や教育課程が異なっており、女子の教育機会や教育内容に不平等がある状態を意味する。この場合、「男女別学制度」「男女別学体制」といった用語も用いられる。 (ja)
 • Gescheiden onderwijs is meestal een aanduiding voor het inrichten van onderwijs zo dat jongens en meisjes in aparte scholen of klassen les krijgen (seksesegregatie). Er is dan sprake van jongensscholen en meisjesscholen, of van scholen met aparte jongensklassen en meisjesklassen. De term kan ook verwijzen naar het gescheiden lesgeven aan verschillende etnische groepen. De tegenhanger van gescheiden onderwijs wordt gemengd onderwijs genoemd. (nl)
 • Edukacja zróżnicowana ze względu na płeć (ang. single-sex education) – sposób kształcenia opierający się na pedagogicznym założeniu, że chłopcy i dziewczęta od pewnego wieku uczą się i rozwijają inaczej i potrzebują innego podejścia w szkole. Celem tego modelu edukacyjnego jest wyrównanie szans edukacyjnych obu płci. (pl)
 • 单性别教育,即性別隔離教育(Single-sex education、Single-gender education),指將性別隔離的觀念應用於教育上,使班级、校舍或学校只接收教育男性或女性学生。单性别教育在二十世纪中叶前是主流,大部分中学、大学都是男校或女校。众多文化(如宗教原因)都主张单性别教育,它在世上众多地方得到实行,包括宣稱以消除性別隔離為目標,所做所為卻與性別平等背道而馳的國家。最近,因教育研究,人们对单性别教育兴趣增加,建立了大量男校、女校。 (zh)
 • L'educació diferenciada educació segregada o educació separada per sexes és un mètode educatiu que separa els alumnes en classes, edificis o escoles diferents segons el seu sexe, amb l'objectiu d'atendre els diferents ritmes de maduració i els diferents estils d'aprenentatge de nens i de nenes. Està contraposada per tant a la coeducació i a l'educació mixta, els models majoritaris als països occidentals. (ca)
 • Η χωριστή εκπαίδευση ανά φύλο, είναι η πρακτική της διδασκαλίας όπου οι άνδρες και οι γυναίκες φοιτούν σε ξεχωριστές τάξεις ή σε ξεχωριστά κτίρια ή σχολεία (αρρένων και θηλέων). Η πρακτική ήταν κοινή μέχρι τον εικοστό αιώνα, ιδιαίτερα στη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η χωριστή εκπαίδευση σε πολλούς πολιτισμούς υποστηρίζεται με βάση την παράδοση και τη θρησκεία και ασκείται σε πολλά μέρη του κόσμου. Η χωριστή παιδεία εφαρμόζεται στον μουσουλμανικό κόσμο. ενώ στη Δύση είναι πιο δημοφιλής ιδίως στη Χιλή, το Ισραήλ, τη Νότια Κορέα και αγγλόφωνες χώρες όπως στη Σιγκαπούρη, στη Ιρλανδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Χονγκ Κονγκ, ση Νέα Ζηλανδία και στην Αυστραλία. Στον δυτικό κόσμο, η χωριστή διαπαιδαγώγηση ανά φύλο συνδέεται πρωτίστως με τον ιδιωτικό τομέα, ενώ στο δημόσιο τομέα ε (el)
 • Single-sex education, also known as single-gender education and gender-isolated education, is the practice of conducting education with male and female students attending separate classes, perhaps in separate buildings or schools. The practice of single-sex schooling was common before the 20th century, particularly in secondary and higher education. Single-sex education is practiced in many parts of the world based on tradition and religion. Recently, there has been a surge of interest and the establishment of single-sex schools due to educational research. Single-sex education is practiced in many Muslim majority countries; while in other parts of the world it is most popular in Chile, Israel, South Korea, and English-speaking countries such as Singapore, Ireland, the United Kingdom, Hong (en)
 • Il termine educazione omogenea in senso lato fa riferimento a un'azione educativa realizzata in contesti nei quali i giovani (o gli adulti) a cui l'azione educativa è indirizzata sono accomunati da uno o più elementi caratterizzanti un dato gruppo. Tale omogeneità può avere diversi gradi e può riguardare molteplici aspetti: l'età, il sesso, la lingua, il livello d'istruzione, le competenze acquisite, elementi socio-culturali legati alla provenienza etnografica, e così via. (it)
 • Разде́льное обуче́ние — практика обучения, при которой учащиеся мужского и женского пола обучаются не в смешанных, а в раздельных учебных подразделениях либо даже в разных учебных заведениях или учебно-воспитательных учреждениях. Чаще всего речь идёт о среднем образовании и о раздельном обучении мальчиков и девочек — об их обучении в раздельных классах и прежде всего — в разных средних учебных заведениях. Соответственно, при такой системе существуют женские и мужские школы, пансионы или другие учреждения, предназначенные для учащихся только одного пола. Существуют доводы как «за», так и «против» подобной практики обучения. (ru)
rdfs:label
 • Single-sex education (en)
 • Educació diferenciada (ca)
 • Oddělené vzdělávání (cs)
 • Monoedukation (de)
 • Χωριστή εκπαίδευση ανά φύλο (el)
 • Educación separada por sexos (es)
 • Sexuz bereizitako hezkuntza (eu)
 • Pendidikan jenis kelamin tunggal (in)
 • Educazione omogenea (it)
 • 단성교육 (ko)
 • 男女別学 (ja)
 • Gescheiden onderwijs (nl)
 • Edukacja zróżnicowana (pl)
 • Раздельное обучение (ru)
 • 單性別教育 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:type of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:free of
is dbp:gender of
is dbp:schooltype of
is dbp:type of
is rdfs:seeAlso of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License