About: Quinarius

An Entity of Type: agent, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

The quinarius (plural: quinarii) was a small silver Roman coin valued at half a denarius. The quinarius was struck for a few years, along with the silver sestertius, following the introduction of the denarius in 211 BC. At this time the quinarius was valued at 5 asses. The coin was reintroduced in 101 BC as a replacement for the victoriatus, this time valued at 8 asses due to retariffing of the denarius to 16 asses in 118 BC. For a few years following its reintroduction, large quantities of quinarii were produced, mostly for circulation in Gaul. The coin was produced sporadically until the 3rd century. Its symbol is 𐆗.

Property Value
dbo:abstract
 • Ο κουινάριος, λατιν. quinarius, πληθ. quinarii ήταν ένα μικρό αργυρό Ρωμαϊκό νόμισμα, που άξιζε όσο το ήμισυ του δηναρίου. Ο κουινάριος κόπηκε για λίγα έτη, μαζί με τον αργυρό σηστέρτιο, έπειτα από την εισαγωγή του δηναρίου (denarius = δεκάρικο, 10 ασσάρια) το 211 π.Χ. Την εποχή αυτή ο κουινάριος άξιζε 5 ασσάρια. Το νόμισμα επανεισήχθη το 101 π.Χ. ως αντικατάσταση του βικτοριάτου, αλλά τώρα ο κουινάριος άξιζε 8 ασσάρια, λόγω του ότι επανακαθορίστηκε η ισοτιμία του δηναρίου στα 16 ασσάρια το 118 π.Χ. Για λίγα έτη μετά την επανεισαγωγή του, παρήχθησαν μεγάλες ποσότητες από κουινάριους κυρίως για κυκλοφορία στη Γαλατία. Το νόμισμα παρήχθη σποραδικά ως τον 3ο αι. Ο όρος χρυσός κουινάριος (quinarius aureus) χρησιμοποιείται για να περιγράψει το ήμισυ του aureus, δηλαδή του ρωμαϊκού χρυσού νομίσματος, και άξιζε 12,5 δηνάρια. Ο όρος δεν είχε αρχαία χρήση. (el)
 • Der Quinarius nummus (Silberquinar) war eine römische Münze. 211 v. Chr. wurde er als zweite Münze neben dem Denar eingeführt. Der Wert eines Silberquinars mit der Wertzahl "V" betrug 1/2 Denar bzw. 5 Asse und nach der Umwertung des Denars um etwa 150…130 v. Chr. von 10 alten Asse auf 16 neue, leichtere Asse demnach 8 neue Asse. Tatsächlich wurde er wie der später eingeführte Goldquinar nie oft geprägt. Mit der Einführung des Victoriatus, der anfangs 7 1/2 alte Asse galt, wurde die Prägung für rund 100 Jahre gestoppt. Erst mit dem Niedergang des Victoriatus wurde die Prägung des Silberquinars begonnen. Da er nahezu übergangslos an die Stelle des Victoriatus trat, erhielt er umgangssprachlich auch dessen Namen. Der Silberquinar wurde ausschließlich in Rom geprägt und diente wohl hauptsächlich als Münzgeschenk der Kaiser an das Volk. Unter Kaiser Trajan (um 115 n. Chr.) ist noch ein Silber-Quinar von 1,7 g Rauhgewicht bekannt. Aufgrund der galoppierenden Inflation gab es ihn ab 250 nur noch als Kleinmünze ohne Edelmetall, die bald völlig verschwand. (de)
 • Quinarioa, K.a. 211n, sestertzioa eta denarioarekin batera sortutako zilarrezko erromatar txanpona zen. Haren balioa denarioaren erdikoa zen, hau da, 5 , eta balio marka V edo Q zuen. Noizbehinka baino ez zen egin Errepublika garaian (K.a. 101ean, 99an, 97an, 43an, 42an, 39an eta 29an), baita Inperio garaian ere. Garaipena motarik ohikoena zuenez, zenbait egile klasikok victoriati deitu zuten. Quinarioa kobrea, oinarritutako txanpon patroi gisan ordezkatu zuen txanpon sistema berriaren zati da. Sistema hori, quinarioak gain, denarioak, sestertzioak eta asak osatzen zuten, honako baliokidetza sistemarekin: (eu)
 • El quinario es una moneda romana de plata creada en el año 211 a. C., a la vez que el denario y el sestercio. Su valor es de medio denario, es decir, 5 ases y su marca de valor es V o Q. Su acuñación fue muy esporádica durante la República romana (años 101 a. C., 99-97 a. C., 43-42 a. C., 39 a. C. y 29 a. C.) y el imperio. La victoria es su tipo más habitual y por ello, algunos autores clásicos lo llamaron victoriati. El quinario forma parte del nuevo sistema monetario que sustituyó al cobre como patrón monetario basado en el As. El nuevo sistema monetario estaba formado además de por el quinario, por el denario, por el sestercio y por el As, con el siguiente cuadro de equivalencias: (es)
 • Le quinaire (quinarius nummus), est une monnaie romaine antique. Créée au IIIe siècle de la République romaine, c’est une monnaie d’argent qui vaut la moitié d'un denier, soit à sa création cinq as de bronze. Au début de la période impériale, l’appellation quinaire d’or (quinarius aureus) est aussi employée pour désigner le demi aureus d’or. (fr)
 • The quinarius (plural: quinarii) was a small silver Roman coin valued at half a denarius. The quinarius was struck for a few years, along with the silver sestertius, following the introduction of the denarius in 211 BC. At this time the quinarius was valued at 5 asses. The coin was reintroduced in 101 BC as a replacement for the victoriatus, this time valued at 8 asses due to retariffing of the denarius to 16 asses in 118 BC. For a few years following its reintroduction, large quantities of quinarii were produced, mostly for circulation in Gaul. The coin was produced sporadically until the 3rd century. Its symbol is 𐆗. The term gold quinarius or quinarius aureus is used to describe the half-aureus, which is valued at 12.5 denarii. This term has no ancient authority. (en)
 • Il quinario (latino quinarius) era una piccola moneta romana d'argento il cui valore era pari a metà denario. Il quinario fu battuto per un breve periodo, accanto al sesterzio d'argento, dopo l'introduzione del denario nel 211 a.C. In questo momento il quinario era valutato 5 assi, e caratterizzato dal segno V . La moneta fu reintrodotta nel 101 a.C. per rimpiazzare il vittoriato, e questa volta fu valutato pari a 8 assi a causa della rivalutazione del denario portato a 16 assi nel 118 a.C. Nei pochi anni che seguirono la sua reintroduzione una grande quantità di quinari fu battuta, la maggior parte per la circolazione in Gallia. Esiste un quinario di Ottaviano Augusto del 28-29 a.C., che mostra nel recto la dicitura ASIA RECEPTA, assieme ad una vittoria alata stante sopra una Cista Mystica, affiancata da due serpenti. I quinario fu poi prodotto di tanto in tanto fino al III secolo. Il termine quinario aureo è usato per indicare il mezzo-aureo, che era valutato pari a 12.5 denari. Questa espressione non ha riscontro nei testi antichi. (it)
 • Een quinarius, soms ook wel quinarius nummus genoemd, is een Romeinse zilveren munt ter waarde van een halve denarius. Na de introductie van de denarius in 211 v.Chr. werd de quinarius, samen met de zilver sestertius gedurende een aantal jaar geslagen. De quinarius had toen de waarde van 5 asses. In 101 v.Chr. werd de quinarius opnieuw geïntroduceerd als vervanger van de (7 ½ asses), dit keer met een waarde van een 8 asses of een halve denarius, daar deze laatste vanaf 118 v.Chr. 16 asses waard was. De oplages bleven beperkt en werden vooral in Gallië in omloop gebracht. (nl)
 • Quinarius, kwinar (łac. quinarius nummus) – srebrna moneta rzymska wprowadzona w czasach republiki jako równowartość pół denara. Emisję zapoczątkowano w 211 p.n.e. wraz z denarem, jako jego podziałki o wartości 5 asów, na co miało wskazywać oznaczenie V umieszczane na awersie obok głowy bogini Romy w uskrzydlonym hełmie. Na rewersie republikański półdenar nosił wyobrażenie galopujących na koniach Dioskurów. Monetę o normatywnej wadze 2,275 g emitowano sporadycznie, a w 180 p.n.e. całkiem wstrzymano i podjęto znów w 101 p.n.e., lecz ze zmienionym wyglądem i wartością odpowiadającą 8 asom. W okresie cesarstwa kwinar bardzo rzadko, jako moneta bilonowa, kursował jeszcze do schyłku III wieku n.e. (m.in. wśród monet Allektusa). Odrębną jednostką (również nieczęsto wybijaną) był złoty quinarius (quinarius aureus), stanowiący połowę aureusa i tym samym odpowiadający wartości 12,5 denara. (pl)
 • Quinário (em latim: Quinarius) era uma moeda de prata do valor de cinco asses. Também era chamada por ter a imagem de Vitória. Era cunhada desde a República Romana, mas com o tempo foi abandonada. Pouco antes da Guerra Social (r. 91–88 a.C.), foi recunhada, mas deliberadamente degradada. (pt)
 • Квінарій (лат. quinarius, буквально — той що містить п'ять одиниць) — дрібна срібна монета, ходила в обігу у Стародавньому Римі. Карбувалася з 269 до н. е. по III століття. До 217 року до н. е. мала номінал 5 асів, потім — 8 асів. Срібний квінарій необхідно відрізняти від золотого квінарія номіналом 200 асів. Стандартні вага і розмір квінарія коливалися в районі 1,5 грам і 15 мм в діаметрі відповідно. За часів імперії квінарій мав фіксовану форму. Як правило, на аверсі було викарбувано зображення самого імператора в профіль, а на реверсі — богині Вікторії в тій чи іншій позі. Така відміна від різноманітно оформленого денарія мабуть пояснюється тим, що квінарій був призначений для виплати платні легіонерам. Розміром і маленькою вагою ця легка і компактна, але, тим не менше, ємна монетка добре підходила для зберігання солдатами своїх заощаджень. У цивільному обігу проявила себе мало, зустрічається в знахідках також рідко. (uk)
 • Квинарий (от лат. quinarius — «содержащий пять единиц») — название ряда древнеримских монет III века до н. э. — III века н. э. Впервые их выпустили в 269—268 годах до н. э. Изначально являлись серебряным аналогом пяти медных ассов, откуда и получили своё название. После начала второй Пунической войны (218 год до н. э.) государство было вынуждено изменить соотношения денежных единиц и содержание в них металла. Денарий становится равным 16 ассам, а квинарий, будучи равным его половине — восьми. Эти соотношения сохранились вплоть до смены формы правления с республиканской на монархическую. В конце существования Римской республики, во время Галльских походов Юлия Цезаря, стоимость золота относительно серебра упала, что было связано с притоком золота из завоёванных земель. В 45 г. до н. э. появилась равная половине ауреуса золотая монета. В современной литературе она и последующие аналоги получили название половинных ауреусов, золотых квинариев (лат. Quinarius aureus) или золотых викториатов (лат. Victoriatus aureus). Впоследствии серебряные и золотые квинарии сосуществовали в денежном обращении империи. Выпуск золотых квинариев был нерегулярным. Их использовали преимущественно для выплат войскам и раздачи во время тех или иных праздников. Кроме римских квинариями называют серебряные кельтские монеты, денежные знаки императора-узурпатора мятежной Британии в 293—296 годах Аллекта, а также два сестерция второй половины III века. (ru)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 575338 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 1805 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1069643652 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Le quinaire (quinarius nummus), est une monnaie romaine antique. Créée au IIIe siècle de la République romaine, c’est une monnaie d’argent qui vaut la moitié d'un denier, soit à sa création cinq as de bronze. Au début de la période impériale, l’appellation quinaire d’or (quinarius aureus) est aussi employée pour désigner le demi aureus d’or. (fr)
 • Een quinarius, soms ook wel quinarius nummus genoemd, is een Romeinse zilveren munt ter waarde van een halve denarius. Na de introductie van de denarius in 211 v.Chr. werd de quinarius, samen met de zilver sestertius gedurende een aantal jaar geslagen. De quinarius had toen de waarde van 5 asses. In 101 v.Chr. werd de quinarius opnieuw geïntroduceerd als vervanger van de (7 ½ asses), dit keer met een waarde van een 8 asses of een halve denarius, daar deze laatste vanaf 118 v.Chr. 16 asses waard was. De oplages bleven beperkt en werden vooral in Gallië in omloop gebracht. (nl)
 • Quinário (em latim: Quinarius) era uma moeda de prata do valor de cinco asses. Também era chamada por ter a imagem de Vitória. Era cunhada desde a República Romana, mas com o tempo foi abandonada. Pouco antes da Guerra Social (r. 91–88 a.C.), foi recunhada, mas deliberadamente degradada. (pt)
 • Ο κουινάριος, λατιν. quinarius, πληθ. quinarii ήταν ένα μικρό αργυρό Ρωμαϊκό νόμισμα, που άξιζε όσο το ήμισυ του δηναρίου. Ο κουινάριος κόπηκε για λίγα έτη, μαζί με τον αργυρό σηστέρτιο, έπειτα από την εισαγωγή του δηναρίου (denarius = δεκάρικο, 10 ασσάρια) το 211 π.Χ. Την εποχή αυτή ο κουινάριος άξιζε 5 ασσάρια. Το νόμισμα επανεισήχθη το 101 π.Χ. ως αντικατάσταση του βικτοριάτου, αλλά τώρα ο κουινάριος άξιζε 8 ασσάρια, λόγω του ότι επανακαθορίστηκε η ισοτιμία του δηναρίου στα 16 ασσάρια το 118 π.Χ. Για λίγα έτη μετά την επανεισαγωγή του, παρήχθησαν μεγάλες ποσότητες από κουινάριους κυρίως για κυκλοφορία στη Γαλατία. Το νόμισμα παρήχθη σποραδικά ως τον 3ο αι. (el)
 • Der Quinarius nummus (Silberquinar) war eine römische Münze. 211 v. Chr. wurde er als zweite Münze neben dem Denar eingeführt. Der Wert eines Silberquinars mit der Wertzahl "V" betrug 1/2 Denar bzw. 5 Asse und nach der Umwertung des Denars um etwa 150…130 v. Chr. von 10 alten Asse auf 16 neue, leichtere Asse demnach 8 neue Asse. Tatsächlich wurde er wie der später eingeführte Goldquinar nie oft geprägt. Mit der Einführung des Victoriatus, der anfangs 7 1/2 alte Asse galt, wurde die Prägung für rund 100 Jahre gestoppt. (de)
 • Quinarioa, K.a. 211n, sestertzioa eta denarioarekin batera sortutako zilarrezko erromatar txanpona zen. Haren balioa denarioaren erdikoa zen, hau da, 5 , eta balio marka V edo Q zuen. Noizbehinka baino ez zen egin Errepublika garaian (K.a. 101ean, 99an, 97an, 43an, 42an, 39an eta 29an), baita Inperio garaian ere. Garaipena motarik ohikoena zuenez, zenbait egile klasikok victoriati deitu zuten. (eu)
 • El quinario es una moneda romana de plata creada en el año 211 a. C., a la vez que el denario y el sestercio. Su valor es de medio denario, es decir, 5 ases y su marca de valor es V o Q. Su acuñación fue muy esporádica durante la República romana (años 101 a. C., 99-97 a. C., 43-42 a. C., 39 a. C. y 29 a. C.) y el imperio. La victoria es su tipo más habitual y por ello, algunos autores clásicos lo llamaron victoriati. El quinario forma parte del nuevo sistema monetario que sustituyó al cobre como patrón monetario basado en el As. (es)
 • The quinarius (plural: quinarii) was a small silver Roman coin valued at half a denarius. The quinarius was struck for a few years, along with the silver sestertius, following the introduction of the denarius in 211 BC. At this time the quinarius was valued at 5 asses. The coin was reintroduced in 101 BC as a replacement for the victoriatus, this time valued at 8 asses due to retariffing of the denarius to 16 asses in 118 BC. For a few years following its reintroduction, large quantities of quinarii were produced, mostly for circulation in Gaul. The coin was produced sporadically until the 3rd century. Its symbol is 𐆗. (en)
 • Il quinario (latino quinarius) era una piccola moneta romana d'argento il cui valore era pari a metà denario. Il quinario fu battuto per un breve periodo, accanto al sesterzio d'argento, dopo l'introduzione del denario nel 211 a.C. In questo momento il quinario era valutato 5 assi, e caratterizzato dal segno V . Esiste un quinario di Ottaviano Augusto del 28-29 a.C., che mostra nel recto la dicitura ASIA RECEPTA, assieme ad una vittoria alata stante sopra una Cista Mystica, affiancata da due serpenti. I quinario fu poi prodotto di tanto in tanto fino al III secolo. (it)
 • Quinarius, kwinar (łac. quinarius nummus) – srebrna moneta rzymska wprowadzona w czasach republiki jako równowartość pół denara. Emisję zapoczątkowano w 211 p.n.e. wraz z denarem, jako jego podziałki o wartości 5 asów, na co miało wskazywać oznaczenie V umieszczane na awersie obok głowy bogini Romy w uskrzydlonym hełmie. Na rewersie republikański półdenar nosił wyobrażenie galopujących na koniach Dioskurów. Monetę o normatywnej wadze 2,275 g emitowano sporadycznie, a w 180 p.n.e. całkiem wstrzymano i podjęto znów w 101 p.n.e., lecz ze zmienionym wyglądem i wartością odpowiadającą 8 asom. W okresie cesarstwa kwinar bardzo rzadko, jako moneta bilonowa, kursował jeszcze do schyłku III wieku n.e. (m.in. wśród monet Allektusa). (pl)
 • Квинарий (от лат. quinarius — «содержащий пять единиц») — название ряда древнеримских монет III века до н. э. — III века н. э. Впервые их выпустили в 269—268 годах до н. э. Изначально являлись серебряным аналогом пяти медных ассов, откуда и получили своё название. После начала второй Пунической войны (218 год до н. э.) государство было вынуждено изменить соотношения денежных единиц и содержание в них металла. Денарий становится равным 16 ассам, а квинарий, будучи равным его половине — восьми. Эти соотношения сохранились вплоть до смены формы правления с республиканской на монархическую. (ru)
 • Квінарій (лат. quinarius, буквально — той що містить п'ять одиниць) — дрібна срібна монета, ходила в обігу у Стародавньому Римі. Карбувалася з 269 до н. е. по III століття. До 217 року до н. е. мала номінал 5 асів, потім — 8 асів. Срібний квінарій необхідно відрізняти від золотого квінарія номіналом 200 асів. (uk)
rdfs:label
 • Quinarius nummus (de)
 • Κουινάριος (el)
 • Quinario (es)
 • Quinario (eu)
 • Quinaire (monnaie) (fr)
 • Quinario (moneta) (it)
 • Quinarius (en)
 • Quinarius (nl)
 • Quinarius (pl)
 • Quinário (pt)
 • Квинарий (ru)
 • Квінарій (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License