An index term, subject term, subject heading, or descriptor, in information retrieval, is a term that captures the essence of the topic of a document. Index terms make up a controlled vocabulary for use in bibliographic records. They are an integral part of bibliographic control, which is the function by which libraries collect, organize and disseminate documents. They are used as keywords to retrieve documents in an information system, for instance, a catalog or a search engine. A popular form of keywords on the web are tags which are directly visible and can be assigned by non-experts. Index terms can consist of a word, phrase, or alphanumerical term. They are created by analyzing the document either manually with subject indexing or automatically with automatic indexing or more sophisti

Property Value
dbo:abstract
 • Deskriptor je slovní výraz, který slouží k popisu obsahu dokumentů a jejich následnému vyhledávání. Spolu s nedeskriptorem (což je soubor výrazů, který nahrazuje deskriptor), tvoří slovníkovou jednotku tezauru. (cs)
 • Als Deskriptor (Plural Deskriptoren) oder Schlagwort (Plural Schlagwörter) bezeichnet man meist vorgegebene Bezeichnungen, die zur inhaltlichen Beschreibung eines Objektes ausgewählt werden können. Die Vergabe von Deskriptoren wird auch als Verschlagwortung (in Österreich Beschlagwortung) oder Indexierung bezeichnet. Im Gegensatz zu Stichwörtern – wichtigen Wörtern, die in einem Text vorkommen – entstammen Schlagwörter meist einem kontrollierten Vokabular, in dem festgelegt ist, welche Wörter für welche Sachverhalte verwendet werden sollen. Beispiele für solche Vokabulare sind Normdateien und Thesauri. Die Vergabe von Deskriptoren ist Bestandteil der inhaltlichen Erschließung von Dokumenten, zum Beispiel in Bibliotheken. Die Bezeichnung Descriptor wurde im Zusammenhang der Informationsrückgewinnung etwa Anfang der 1950er-Jahre von dem US-amerikanischen Mathematiker Calvin Mooers eingeführt. (de)
 • Una lista de encabezamientos de materia, abreviada LEM, es un lenguaje documental precoordinado y de estructura combinatoria o asociativa. Las LEM fueron creadas por Charles Ammi Cutter en 1876, pero fueron las elaboradas por Minnie Earl Sears quien ya en 1923 les dieron su formato actual. (es)
 • An index term, subject term, subject heading, or descriptor, in information retrieval, is a term that captures the essence of the topic of a document. Index terms make up a controlled vocabulary for use in bibliographic records. They are an integral part of bibliographic control, which is the function by which libraries collect, organize and disseminate documents. They are used as keywords to retrieve documents in an information system, for instance, a catalog or a search engine. A popular form of keywords on the web are tags which are directly visible and can be assigned by non-experts. Index terms can consist of a word, phrase, or alphanumerical term. They are created by analyzing the document either manually with subject indexing or automatically with automatic indexing or more sophisticated methods of keyword extraction. Index terms can either come from a controlled vocabulary or be freely assigned. Keywords are stored in a search index. Common words like articles (a, an, the) and conjunctions (and, or, but) are not treated as keywords because it's inefficient. Almost every English-language site on the Internet has the article "the", and so it makes no sense to search for it. The most popular search engine, Google removed stop words such as "the" and "a" from its indexes for several years, but then re-introduced them, making certain types of precise search possible again. The term "descriptor" was coined by Calvin Mooers in 1948. It is in particular used about a preferred term from a thesaurus. The Simple Knowledge Organization System language (SKOS) provides a way to express index terms with Resource Description Framework for use in the context of Semantic Web. (en)
 • Suatu kata kunci merupakan sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan, yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci dan kode atau digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Sebutan kata kunci menurut SEM berarti sebuah kata atau frasa (gabungan kata, seperti 'Chicago Courier Service') yang digunakan untuk menemukan halaman web yang sesuai dan berguna.Artikel ini berdasarkan bahan-bahan dari , yang diberi lisensi GFDL. Kata kunci pada blog terbagi menjadi dua yaitu kata kunci pendek dan kata kunci panjang. adalah kata kunci yang hanya terdiri dari maksimal dua suku kata sedangkan adalah kata kunci yang lebih dari dua suku kata. Kata kunci pendek biasanya memiliki persaingan yang sangat ketat di mesin pencari sedangkan kata kunci panjang relatif lebih kurang persaingannya sehingga banyak digunakan oleh para blogger pemula. Untuk menentukan kata kunci pada blog yang akan anda buat sebaiknya anda melakukan riset kata kunci. Riset kata kunci atau riset keyword juga sangat diperlukan saat hendak membuat sarana online, sepeti website, untuk berjualan online. Melakukan riset kata kunci artinya melakukan penelitian kata kunci apa saja yang diketik di search engine, seperti Google, saat hendak mencari sesuatu. Riset kata kunci ini bisa dilakukan menggunakan Google Suggest, Google Keyword Planner dan Google Trend. (in)
 • Un mot clé (orthographié aussi mot-clé, mot clef ou mot-clef) est un mot ou un groupe de mots qui a une importance particulière permettant de caractériser le contenu d’un document et permettant une recherche d'informations. Une liste de mots-clés permet ainsi de définir les thématiques contenues dans un document. Dans le cadre de la recherche d'information, on assimile fréquemment les termes de recherche et de mot-clé : c'est en réalité un abus de langage, sauf si l'outil de recherche d'information contient un thésaurus dans lequel les termes de recherche saisis par les utilisateurs sont reliés aux mots-clés effectivement utilisés pour indexer les documents. (fr)
 • Un descrittore è un termine, una notazione o una stringa espressa in un linguaggio documentario (cioè un linguaggio d'indicizzazione) usato per definire il soggetto di un documento. Si utilizza al momento dell'inserimento di un nuovo documento nell'archivio documentale o per le ricerche successive. I descrittori vengono indicati anche con il nome di "termini autorizzati" o "termini di indicizzazione". (it)
 • 件名標目(英: subject heading)とは,資料を検索するのに用いられる,主題や形式を表す統制語彙である。 (ja)
 • Keyword – wyraz kluczowy, słowo kluczowe – charakterystyczny ciąg znaków stosowany jako wyróżnik w dokumentach, wspomagający proces wyszukiwania informacji. W szczególności wyraz kluczowy może być określeniem zawierającym kilka wyrazów języka, np. wynajem mieszkań. Ze względu na zachowanie kompatybilności z przyjętym przez W3C nazewnictwem tagów w dokumentach HTML oraz nieformalne standardy w oprogramowaniu wyszukiwarek internetowych oraz katalogów stron w języku polskim, używa się pojęcia anglojęzycznego w zastosowaniu do tego określonego znaczenia.[potrzebny przypis] Przykładowo, wyraz kluczowy w dokumencie HTML jest ciągiem znaków umieszczanym w części nagłówkowej dokumentu i traktowanym jako metadane, np.: <META NAME="Keywords" CONTENT="komputer, Internet, edytor, HTML"> Wpis ten informuje sieciowe programy indeksująco-wyszukiwawcze o wyrazach kluczowych dokumentu, zwracając przykładową wartość: Keywords: (komputer, Internet, edytor, HTML), wyrazy takie są umieszczane w specjalnie wydzielonej sekcji bazy danych wyszukiwarki, co zwiększa szansę znalezienia strony przez innych użytkowników sieci. To autor dokumentu decyduje, jakie są istotne elementy strony. Dla scharakteryzowania danej strony zazwyczaj wystarcza kilka, rzadziej kilkanaście określeń, wyjątkowo kilkadziesiąt – generalnie, nie powinny one przekraczać 1000 znaków. Ważnym jest również, by nie powtarzać wyrazów kluczowych w celu tzw. „podbicia” rankingu (np. free, free, free), gdyż wiele wyszukiwarek może to potraktować jako spam lub próbę oszustwa mechanizmu i wykluczyć całkowicie stronę z indeksu. Nie należy także używać szczególnie popularnych wyrazów kluczowych, poszukiwanych przez internautów, jeśli strona w ogóle się z nimi nie wiąże, gdyż jest to postępowanie nieetyczne, a zaawansowane mechanizmy indeksujące mogą wykryć tę manipulację i postąpić w sposób jak powyżej. Wyrazy kluczowe są używane również do opisu zawartości pozycji przy tworzeniu zbiorów plików muzycznych, płyt CD, e-booków, zdjęć cyfrowych, filmów, a nawet prac dyplomowych czy magisterskich. Następnie mogą być one wykorzystywane przez użytkowników podczas definiowania zapytań w mechanizmie wyszukiwania informacji. Typowym przykładem takiego zastosowania jest wyszukiwanie wiadomości w sieciowych encyklopediach, jak Wikipedia, czy słownikach – np. Wikisłownik. (pl)
 • Uma palavra-chave é uma palavra que resume os temas principais de um texto. Identifica ideias e temas importantes para servir de referência a pesquisas. Um único parágrafo pode conter várias palavras-chave. As palavras-chave são usadas sobretudo em arquivística, biblioteconomia, catálogo, artigos e entre outras. Você pode encontrar e analisar rapidamente milhares de palavras-chave relevantes e precisas usando ferramentas como o Google Keyword Planner ou o Keyword Tool e usá-las para criação de conteúdo, otimização de mecanismos de pesquisa, publicidade com pagamento por clique ou outras atividades de marketing. Atualmente, principalmente para estrategistas em marketing de conteúdo, a boa escolha da palavra-chave para produção de artigos otimizados é o caminho de partida para ter sucesso na conquista de tráfego orgânico. Jornalistas, escritores e muitos outros produtores de conteúdo elaboram textos bem fundamentados com regras de SEO para que eles posicionem os sites de forma natural nos motores de busca, gerando novos negócios. (pt)
 • Ämnesord är ord som beskriver innehållet i eller formen för till exempel en bok eller en film. Det är vanligt att böcker i en bibliotekskatalog är försedda med ämnesord. Man skiljer mellan "fria" ämnesord och "kontrollerade" ämnesord. Kontrollerade ämnesord hämtas från en ordlista (tesaurus) med godkända ord. I ordlistan finns hänvisningar mellan synonymer. T.ex. från "självsvält" till "anorexia". På så sätt kan man hjälpa både dem som förser material med ämnesord och dem som söker information. Ett exempel på en lista över kontrollerade ämnesord är Svenska ämnesord (SAO). Det är ett kontrollerat ämnesordssystem med nästan 38000 termer från alla ämnesområden. Systemet har funnits sedan 2000 och används av de flesta högskole- och universitetsbibliotek. Ett annat ämnesordsystem är Medical Subject Headings (MeSH) som är framtaget av U.S. National Library of Medicine (NLM). Det är en lista med kontrollerade ämnesord inom medicin och hälsovetenskaper som används i databaserna Medline och Cochrane. Karolinska institutet har skapat en svensk översättning av MeSH som heter Svensk MeSH. I Finland har man länge allmänt använt tesaurusen Allärs, som har en hierarkisk struktur där ämnesorden kan ha relaterade, underordnade eller överordnade termer. Allärs används i Finland både inom kommunala och vetenskapliga bibliotek. Dess finska motsvarighet heter YSA. (sv)
 • Ключевое слово — слово в тексте, способное в совокупности с другими ключевыми словами дать высокоуровневое описание содержания текстового документа, выявить его тематику. В вебе используется главным образом для поиска. Набор ключевых слов близок к аннотации, плану и конспекту, которые тоже представляют документ с меньшей детализацией. Когда используют термин «ключевое слово», подразумевают несколько близких, но не сводимых друг к другу понятий. (ru)
 • Ключове́ сло́во — слово, або старий вислів природної мови, яке використовують для вираження деякого аспекту змісту документа (або запиту); слово, яке має істотне смислове навантаження. Воно може служити ключем під час пошуку інформації в інтернеті чи на сторінці сайту. При використанні методу координатного індексування пошукові образи являють собою множини ключових слів, які, в такому випадку, називають, також унітермами. Між ключовими словами можуть існувати відношення синонімії, або еквівалентності сенсу, тобто, синонімії з точки зору даної . Накопичення ключових слів шляхом змістовного аналізу текстів, або алгоритмічно, наприклад, порівнянням слів тексту з фіксованим переліком неключових слів, є важливим етапом при виборі вихідної лексики дескрипторних ; відібрані ключові слова об'єднуються, далі, в дескриптори. (uk)
 • 關鍵字(Keyword),特指单个媒体在制作使用索引时,所用到的词汇。是图书馆学中的词汇,關鍵字搜索是网络搜索索引主要方法之一。 例如一本书的书名或部分书名、副标题、作者名都可以作为本书的关键词用于检索。现在大部分的图书及网上检索都是用關鍵字检索的形式。 相对于關鍵字,在检索中还有导出词的应用。 這是與圖書館學相關的小作品。你可以通过編輯或修訂擴充其內容。 (zh)
dbo:wikiPageID
 • 6118940 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 4676 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 969336281 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Deskriptor je slovní výraz, který slouží k popisu obsahu dokumentů a jejich následnému vyhledávání. Spolu s nedeskriptorem (což je soubor výrazů, který nahrazuje deskriptor), tvoří slovníkovou jednotku tezauru. (cs)
 • Una lista de encabezamientos de materia, abreviada LEM, es un lenguaje documental precoordinado y de estructura combinatoria o asociativa. Las LEM fueron creadas por Charles Ammi Cutter en 1876, pero fueron las elaboradas por Minnie Earl Sears quien ya en 1923 les dieron su formato actual. (es)
 • Un descrittore è un termine, una notazione o una stringa espressa in un linguaggio documentario (cioè un linguaggio d'indicizzazione) usato per definire il soggetto di un documento. Si utilizza al momento dell'inserimento di un nuovo documento nell'archivio documentale o per le ricerche successive. I descrittori vengono indicati anche con il nome di "termini autorizzati" o "termini di indicizzazione". (it)
 • 件名標目(英: subject heading)とは,資料を検索するのに用いられる,主題や形式を表す統制語彙である。 (ja)
 • Ключевое слово — слово в тексте, способное в совокупности с другими ключевыми словами дать высокоуровневое описание содержания текстового документа, выявить его тематику. В вебе используется главным образом для поиска. Набор ключевых слов близок к аннотации, плану и конспекту, которые тоже представляют документ с меньшей детализацией. Когда используют термин «ключевое слово», подразумевают несколько близких, но не сводимых друг к другу понятий. (ru)
 • 關鍵字(Keyword),特指单个媒体在制作使用索引时,所用到的词汇。是图书馆学中的词汇,關鍵字搜索是网络搜索索引主要方法之一。 例如一本书的书名或部分书名、副标题、作者名都可以作为本书的关键词用于检索。现在大部分的图书及网上检索都是用關鍵字检索的形式。 相对于關鍵字,在检索中还有导出词的应用。 這是與圖書館學相關的小作品。你可以通过編輯或修訂擴充其內容。 (zh)
 • Als Deskriptor (Plural Deskriptoren) oder Schlagwort (Plural Schlagwörter) bezeichnet man meist vorgegebene Bezeichnungen, die zur inhaltlichen Beschreibung eines Objektes ausgewählt werden können. Die Vergabe von Deskriptoren wird auch als Verschlagwortung (in Österreich Beschlagwortung) oder Indexierung bezeichnet. Im Gegensatz zu Stichwörtern – wichtigen Wörtern, die in einem Text vorkommen – entstammen Schlagwörter meist einem kontrollierten Vokabular, in dem festgelegt ist, welche Wörter für welche Sachverhalte verwendet werden sollen. Beispiele für solche Vokabulare sind Normdateien und Thesauri. Die Vergabe von Deskriptoren ist Bestandteil der inhaltlichen Erschließung von Dokumenten, zum Beispiel in Bibliotheken. (de)
 • An index term, subject term, subject heading, or descriptor, in information retrieval, is a term that captures the essence of the topic of a document. Index terms make up a controlled vocabulary for use in bibliographic records. They are an integral part of bibliographic control, which is the function by which libraries collect, organize and disseminate documents. They are used as keywords to retrieve documents in an information system, for instance, a catalog or a search engine. A popular form of keywords on the web are tags which are directly visible and can be assigned by non-experts. Index terms can consist of a word, phrase, or alphanumerical term. They are created by analyzing the document either manually with subject indexing or automatically with automatic indexing or more sophisti (en)
 • Un mot clé (orthographié aussi mot-clé, mot clef ou mot-clef) est un mot ou un groupe de mots qui a une importance particulière permettant de caractériser le contenu d’un document et permettant une recherche d'informations. Une liste de mots-clés permet ainsi de définir les thématiques contenues dans un document. (fr)
 • Suatu kata kunci merupakan sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan, yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci dan kode atau digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Sebutan kata kunci menurut SEM berarti sebuah kata atau frasa (gabungan kata, seperti 'Chicago Courier Service') yang digunakan untuk menemukan halaman web yang sesuai dan berguna.Artikel ini berdasarkan bahan-bahan dari , yang diberi lisensi GFDL. (in)
 • Keyword – wyraz kluczowy, słowo kluczowe – charakterystyczny ciąg znaków stosowany jako wyróżnik w dokumentach, wspomagający proces wyszukiwania informacji. W szczególności wyraz kluczowy może być określeniem zawierającym kilka wyrazów języka, np. wynajem mieszkań. Ze względu na zachowanie kompatybilności z przyjętym przez W3C nazewnictwem tagów w dokumentach HTML oraz nieformalne standardy w oprogramowaniu wyszukiwarek internetowych oraz katalogów stron w języku polskim, używa się pojęcia anglojęzycznego w zastosowaniu do tego określonego znaczenia.[potrzebny przypis] (pl)
 • Uma palavra-chave é uma palavra que resume os temas principais de um texto. Identifica ideias e temas importantes para servir de referência a pesquisas. Um único parágrafo pode conter várias palavras-chave. As palavras-chave são usadas sobretudo em arquivística, biblioteconomia, catálogo, artigos e entre outras. Atualmente, principalmente para estrategistas em marketing de conteúdo, a boa escolha da palavra-chave para produção de artigos otimizados é o caminho de partida para ter sucesso na conquista de tráfego orgânico. (pt)
 • Ämnesord är ord som beskriver innehållet i eller formen för till exempel en bok eller en film. Det är vanligt att böcker i en bibliotekskatalog är försedda med ämnesord. Man skiljer mellan "fria" ämnesord och "kontrollerade" ämnesord. Kontrollerade ämnesord hämtas från en ordlista (tesaurus) med godkända ord. I ordlistan finns hänvisningar mellan synonymer. T.ex. från "självsvält" till "anorexia". På så sätt kan man hjälpa både dem som förser material med ämnesord och dem som söker information. (sv)
 • Ключове́ сло́во — слово, або старий вислів природної мови, яке використовують для вираження деякого аспекту змісту документа (або запиту); слово, яке має істотне смислове навантаження. Воно може служити ключем під час пошуку інформації в інтернеті чи на сторінці сайту. При використанні методу координатного індексування пошукові образи являють собою множини ключових слів, які, в такому випадку, називають, також унітермами. (uk)
rdfs:label
 • Deskriptor (cs)
 • Deskriptor (de)
 • Index term (en)
 • Encabezamientos de materia (es)
 • Mot clé (fr)
 • Kata kunci (in)
 • Descrittore (informazione) (it)
 • 件名標目 (ja)
 • Keyword (pl)
 • Palavra-chave (pt)
 • Ключевое слово (ru)
 • Ämnesord (sv)
 • Ключове слово (uk)
 • 关键词 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of