An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Escalation of commitment is a human behavior pattern in which an individual or group facing increasingly negative outcomes from a decision, action, or investment nevertheless continues the behavior instead of altering course. The actor maintains behaviors that are irrational, but align with previous decisions and actions.

Property Value
dbo:abstract
 • تصعيد الالتزام، هو نمط سلوكي بشري يواجه فيه الأفراد أو الجماعات النتائج السلبية المتزايدة لقرار أو إجراء أو استثمار ما، لكنهم يستمرون في هذا السلوك دون أن يغيروا مسارهم. يستمر المرء في سلوكياته غير العقلانية التي تتوافق مع قراراته وإجراءاته السابقة. يستخدم الاقتصاديون وعلماء السلوك مصطلح مغالطة التكلفة الغارقة المماثل، وذلك لوصف التبريرات المُستخدمة عند زيادة استثمار الأموال أو الجهد في قرار ما، إذ تستند هذه الزيادة إلى الاستثمار التراكمي السابق («التكلفة الغارقة») على الرغم من ظهور أدلة جديدة تشير إلى تفوق التكلفة المستقبلية لاستمرار السلوك على الفائدة المتوقعة. يصف كل من مصطلحي التصعيد غير العقلاني للالتزام أو انحياز الالتزام سلوكيات مماثلة ضمن مجال علم الاجتماع. تنعكس هذه الظاهرة والمشاعر الكامنة وراءها في بعض الأقوال المأثورة مثل «لا تعالج الخطأ بالخطأ» أو «الطمع كماء البحر: زد منه شربًا تزداد عطشًا» أو «اتخذ القرار الصحيح مهما كانت الظروف» أو «إن وجدت نفسك في مأزق، توقف عن المحاولة». (ar)
 • L'escalade de l'engagement, appelé aussi biais d'engagement, est un comportement humain dans lequel un individu ou un groupe confronté à des résultats de plus en plus négatifs d'une décision, d'une action ou d'un investissement (signaux d'échec ou de retard manifestes) persiste néanmoins dans le même comportement plutôt que de changer de cap. Par ce biais cognitif, l'acteur maintient des comportements irrationnels qui s'alignent sur les décisions et actions précédentes. Les économistes et les scientifiques du comportement utilisent un terme connexe, le biais des coûts irrécupérables, pour décrire la justification d'un investissement accru d'argent, de temps, de vies, etc. dans une décision, basée sur l'investissement préalable cumulatif («coût irrécupérable»); malgré de nouvelles preuves suggérant que le coût, à commencer immédiatement, de la poursuite de la décision l'emporte sur l'avantage attendu. En sociologie, l'escalade irrationnelle de l'engagement ou le biais d'engagement décrivent des comportements similaires. Le phénomène et le sentiment sous-jacent sont reflétés dans des images proverbiales telles que «jeter de l'argent par les fenêtres», «autant faire les choses jusqu'au bout», et «si au début vous n'y arrivez pas, essayez, essayez à nouveau». (fr)
 • Als eskalierendes Commitment (auch Entrapment, Sunk-costs-fallacy-Effekt oder Too-much-invested-to-quit-Syndrom) wird ein auf kognitiver Verzerrung basierendes Verhalten bezeichnet, das durch die Tendenz gekennzeichnet ist, sich gegenüber einer früher getroffenen Entscheidung verpflichtet zu fühlen und diese über die Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen zu stützen, obwohl sich diese Entscheidung bisher als ineffektiv oder falsch erwiesen hat. (de)
 • Escalation of commitment is a human behavior pattern in which an individual or group facing increasingly negative outcomes from a decision, action, or investment nevertheless continues the behavior instead of altering course. The actor maintains behaviors that are irrational, but align with previous decisions and actions. Economists and behavioral scientists use a related term, sunk-cost fallacy, to describe the justification of increased investment of money or effort in a decision, based on the cumulative prior investment ("sunk cost") despite new evidence suggesting that the future cost of continuing the behavior outweighs the expected benefit. In sociology, irrational escalation of commitment or commitment bias describe similar behaviors. The phenomenon and the sentiment underlying them are reflected in such proverbial images as "Throwing good money after bad", or "In for a penny, in for a pound", or "It's never the wrong time to make the right decision", or "If you find yourself in a hole, stop digging." (en)
 • El comportamiento denominado aumento del compromiso fue descrito por primera vez en 1976 por Barry M. Staw en su trabajo, "Knee deep in the big muddy: A study of escalating commitment to a chosen course of action" (traducción: "Enterrado en el barro: estudio sobre el aumento del compromiso con respecto a un curso de acción elegido").​ Más recientemente se ha usado la expresión "" para describir el fenómeno por el cual las personas justifican una decisión de incrementar una inversión, basándose en la inversión previa acumulada, a pesar de que exista evidencia reciente que indica que el costo, a partir de hoy, de continuar en el curso de acción elegido supera al beneficio que es razonable obtener. Estas inversiones pueden incluir dinero, tiempo, o — en el caso de estrategia militar —vidas humanas. La expresión también se utiliza para referirse a situaciones en que se toman decisiones erróneas en el ámbito de los negocios, política, y juego. Se ha utilizado esta expresión para describir el compromiso de Estados Unidos en conflictos militares tales como Vietnam en la década de 1960 - 1970 e Iraq en los 2000, donde los dólares y vidas perdidas se usaban para justificar la continuación del compromiso.​ Adicionalmente, a veces se utiliza el término, "aumento irracional" (a veces mencionado como "aumento irracional del compromiso" o "sesgo del compromiso") en el ámbito de la psicología y sociología para referirse a una situación en la cual las personas pueden tomar decisiones irracionales basadas en decisiones racionales del pasado o para justificar decisiones que ya se han tomado. Existen numerosos ejemplos sobre casos en los cuales se generan guerras de ofertas y contraofertas por un bien (por ejemplo en una subasta); los oferentes pueden terminar pagando un precio muy superior al valor del objeto para justificar los costos iniciales asociados con la preparación de la oferta (tal como investigación), y como parte de un instinto competitivo. (es)
 • Il concetto di intensificazione dell'impegno (escalation of commitment in inglese indica, nel campo delle scienze organizzative, la tendenza a perseverare in decisioni inefficaci, anche quando è improbabile che la situazione negativa venutasi a creare possa mutare in positivo. I ricercatori J. Ross e B. Staw, ricercatori specializzati in comportamento organizzativo hanno individuato quattro principali ragioni alla base dell'intensificazione dell'impegno: * fattori sociali e psicologici: quali la difesa dell'ego, la pressione da parte dei colleghi, il mantenimento della propria credibilità e numerose motivazioni individuali. Si tratta della categoria di fattori maggiormente influente; * fattori organizzativi: tra i più comuni, interruzioni della comunicazione, inerzia politica, questioni politiche; * caratteristiche di progetto: tipiche dei progetti le cui caratteristiche prevedono obiettivi di lungo termine. La durata temporale prevista spinge i decisori a continuare fino alla fine, interpretando gli imprevisti come momentanei, giustificati come intoppi a cui porre rimedio; * fattori contestuali: dovuti a forze esterne, difficilmente controllabili dall'organizzazione; primo tra questi fattori è la cultura nazionale. (it)
 • Escalada irracional do compromisso ou escalada (irracional do comprometimento também conhecido como aumento do comprometimento é um padrão de comportamento no qual um indivíduo ou grupo, apesar de enfrentar cada vez mais resultados negativos em uma decisão, ação ou investimento, continua a investir mais e mais nessa decisão. Economistas e cientistas comportamentais usam o termo falácia do custo afundado para descrever esse aumento do investimento de dinheiro, tempo e energia em uma decisão, com base nos investimentos passados acumulados ("custos irrecuperáveis", apesar das novas evidências indicarem que investir em outra ação seria mais benéfico. Na sociologia, a escalada irracional do comprometimento é um viés decisório descreve comportamentos semelhantes. A persistência no erro são estimulados pelos provérbios populares "nunca desista", "se no início você não conseguir, tente de novo", "está no inferno, abraça o capeta", "o que é um peido pra quem já está cagado" e "água mole e pedra dura, tanto bate até que fura". (pt)
 • Иррациональное усиление (также: усиление обязательства, наращивание вовлечённости, эскалация участия, эскалация обязательств) — психологический поведенческий шаблон, при котором индивидуум или группа лиц, наталкиваясь на негативные последствия принятия какого-либо решения или действия, всё равно продолжает его делать. Экономисты и учёные- используют термин «ошибка невозвратных затрат» для описания явления, когда продолжается инвестирование во что-либо вопреки тому, что затраты превышают потенциальные выгоды. Примерами иррационального усиления являются: * Лудомания * в теории игр * Покупка универмага Bloomingdale's бизнесменом с ценой на $600 млн. выше рыночной на агрессивных торгах на аукционе, после чего тот был вынужден объявить о банкротстве. Wall Street Journal отметил, что дело было попыткой потешить своё эго * Следование инструкциям нигерийских писем несмотря на очевидное мошенничество * Строительство Big Dig * Строительство * Строительство туннеля через Ла-Манш * * Помощь American International Group * Система управления багажом со сметой на $2 млрд. выше запланированной * Поддержка Конгрессом * Поддержка * Битва за Гуадалканал (ru)
 • 承諾升級(英語:Escalation of commitment)是一種行為模式,指稱當某個體或團體面對日益增高的負面結果,反而會持續合理化既存的決策、動作和投資的現象,而非改變它們。 這種行為模式的本質在於沉没成本謬誤,此謬誤被經濟學者和行為科學家用來描述,當人們證實先前累積的投資額(沉沒成本)都已經浪費掉了,反而會因為覺得過去已經投入而且不能回收的成本很「浪費」,因而做出不理性的選擇,比如說當消費者發現電影票不能退費時,很多人會強迫自己看一場根本不想看的電影,因為他們怕浪費了買票的錢。 (zh)
 • Ірраціональна ескалація або ескалація прив'язаності була вперше описана Баррі М. Стоу в його роботі 1976 року «По коліно у болоті: дослідження зростання прив'язаності до обраного напрямку дій» (англ. Knee deep in the big muddy: A study of escalating commitment to a chosen course of action). Пізніше також почав вживатися термін омана неповоротних витрат для опису феномену, коли люди виправдовують зростаючі вкладення у рішення, спираючись на кумулятивний ефект попередніх вкладень, незважаючи на те, що нові докази свідчать, що починаючи з поточного дня витрати на продовження якогось шляху дій переважають очікуваний зиск від нього. Такі вкладення можуть бути грошима, часом, або навіть — у випадку військової стратегії — людськими життями. Феномен та почуття, що лежать в його основі, знайшли відображення і у фольклорі: «кидати гроші на вітер», «узявся за гуж, не кажи, що не дуж» тощо. Термін також використовується, щоб описати поганий процес прийняття рішень в бізнесі, політиці та азартних іграх. Зокрема, цей термін був використаний для опису втягування США у військові конфлікти, включно з В'єтнамом в 1960-1970 роки та Іраком в 2000-і, коли безповоротні втрати, як фінансові, так і людські, використовувалися для виправдання їх продовження. Крім того, «ірраціональна ескалація» (деколи також називається «ірраціональна ескалація прив'язаності» або «упередження прив'язаності») — це термін, який часто використовується в психології та соціології для позначення ситуації, коли люди приймають ірраціональні рішення на основі раціональних рішень у минулому або виправдовують ними вже здійснені дії. Приклади таких дій часто можна побачити на аукціонах; ті, хто купують, часто за фактом сплачують значно більшу ціну, ніж предмет торгів коштує насправді, щоб виправдати початкові витрати, пов'язані з торгами (наприклад, дослідження). Це є наслідок змагального інстинкту. (uk)
dbo:wikiPageID
 • 1704142 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 33995 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 995863021 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdfs:comment
 • Als eskalierendes Commitment (auch Entrapment, Sunk-costs-fallacy-Effekt oder Too-much-invested-to-quit-Syndrom) wird ein auf kognitiver Verzerrung basierendes Verhalten bezeichnet, das durch die Tendenz gekennzeichnet ist, sich gegenüber einer früher getroffenen Entscheidung verpflichtet zu fühlen und diese über die Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen zu stützen, obwohl sich diese Entscheidung bisher als ineffektiv oder falsch erwiesen hat. (de)
 • 承諾升級(英語:Escalation of commitment)是一種行為模式,指稱當某個體或團體面對日益增高的負面結果,反而會持續合理化既存的決策、動作和投資的現象,而非改變它們。 這種行為模式的本質在於沉没成本謬誤,此謬誤被經濟學者和行為科學家用來描述,當人們證實先前累積的投資額(沉沒成本)都已經浪費掉了,反而會因為覺得過去已經投入而且不能回收的成本很「浪費」,因而做出不理性的選擇,比如說當消費者發現電影票不能退費時,很多人會強迫自己看一場根本不想看的電影,因為他們怕浪費了買票的錢。 (zh)
 • تصعيد الالتزام، هو نمط سلوكي بشري يواجه فيه الأفراد أو الجماعات النتائج السلبية المتزايدة لقرار أو إجراء أو استثمار ما، لكنهم يستمرون في هذا السلوك دون أن يغيروا مسارهم. يستمر المرء في سلوكياته غير العقلانية التي تتوافق مع قراراته وإجراءاته السابقة. يستخدم الاقتصاديون وعلماء السلوك مصطلح مغالطة التكلفة الغارقة المماثل، وذلك لوصف التبريرات المُستخدمة عند زيادة استثمار الأموال أو الجهد في قرار ما، إذ تستند هذه الزيادة إلى الاستثمار التراكمي السابق («التكلفة الغارقة») على الرغم من ظهور أدلة جديدة تشير إلى تفوق التكلفة المستقبلية لاستمرار السلوك على الفائدة المتوقعة. (ar)
 • El comportamiento denominado aumento del compromiso fue descrito por primera vez en 1976 por Barry M. Staw en su trabajo, "Knee deep in the big muddy: A study of escalating commitment to a chosen course of action" (traducción: "Enterrado en el barro: estudio sobre el aumento del compromiso con respecto a un curso de acción elegido").​ Más recientemente se ha usado la expresión "" para describir el fenómeno por el cual las personas justifican una decisión de incrementar una inversión, basándose en la inversión previa acumulada, a pesar de que exista evidencia reciente que indica que el costo, a partir de hoy, de continuar en el curso de acción elegido supera al beneficio que es razonable obtener. Estas inversiones pueden incluir dinero, tiempo, o — en el caso de estrategia militar —vidas hu (es)
 • Escalation of commitment is a human behavior pattern in which an individual or group facing increasingly negative outcomes from a decision, action, or investment nevertheless continues the behavior instead of altering course. The actor maintains behaviors that are irrational, but align with previous decisions and actions. (en)
 • L'escalade de l'engagement, appelé aussi biais d'engagement, est un comportement humain dans lequel un individu ou un groupe confronté à des résultats de plus en plus négatifs d'une décision, d'une action ou d'un investissement (signaux d'échec ou de retard manifestes) persiste néanmoins dans le même comportement plutôt que de changer de cap. Par ce biais cognitif, l'acteur maintient des comportements irrationnels qui s'alignent sur les décisions et actions précédentes. (fr)
 • Il concetto di intensificazione dell'impegno (escalation of commitment in inglese indica, nel campo delle scienze organizzative, la tendenza a perseverare in decisioni inefficaci, anche quando è improbabile che la situazione negativa venutasi a creare possa mutare in positivo. I ricercatori J. Ross e B. Staw, ricercatori specializzati in comportamento organizzativo hanno individuato quattro principali ragioni alla base dell'intensificazione dell'impegno: (it)
 • Иррациональное усиление (также: усиление обязательства, наращивание вовлечённости, эскалация участия, эскалация обязательств) — психологический поведенческий шаблон, при котором индивидуум или группа лиц, наталкиваясь на негативные последствия принятия какого-либо решения или действия, всё равно продолжает его делать. Экономисты и учёные- используют термин «ошибка невозвратных затрат» для описания явления, когда продолжается инвестирование во что-либо вопреки тому, что затраты превышают потенциальные выгоды. Примерами иррационального усиления являются: (ru)
 • Escalada irracional do compromisso ou escalada (irracional do comprometimento também conhecido como aumento do comprometimento é um padrão de comportamento no qual um indivíduo ou grupo, apesar de enfrentar cada vez mais resultados negativos em uma decisão, ação ou investimento, continua a investir mais e mais nessa decisão. (pt)
 • Ірраціональна ескалація або ескалація прив'язаності була вперше описана Баррі М. Стоу в його роботі 1976 року «По коліно у болоті: дослідження зростання прив'язаності до обраного напрямку дій» (англ. Knee deep in the big muddy: A study of escalating commitment to a chosen course of action). Пізніше також почав вживатися термін омана неповоротних витрат для опису феномену, коли люди виправдовують зростаючі вкладення у рішення, спираючись на кумулятивний ефект попередніх вкладень, незважаючи на те, що нові докази свідчать, що починаючи з поточного дня витрати на продовження якогось шляху дій переважають очікуваний зиск від нього. Такі вкладення можуть бути грошима, часом, або навіть — у випадку військової стратегії — людськими життями. (uk)
rdfs:label
 • تصعيد الالتزام (ar)
 • Eskalierendes Commitment (de)
 • Aumento del compromiso (es)
 • Escalade d'engagement (fr)
 • Escalation of commitment (en)
 • Intensificazione dell'impegno (it)
 • 몰입상승 효과 (ko)
 • Escalada irracional de compromisso (pt)
 • Иррациональное усиление (ru)
 • 承諾升級 (zh)
 • Ірраціональна ескалація (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License