The cyclol hypothesis is the first structural model of a folded, globular protein. It was developed by Dorothy Wrinch in the late 1930s, and was based on three assumptions. Firstly, the hypothesis assumes that two peptide groups can be crosslinked by a cyclol reaction (Figure 1); these crosslinks are covalent analogs of non-covalent hydrogen bonds between peptide groups. These reactions have been observed in the ergopeptides and other compounds. Secondly, it assumes that, under some conditions, amino acids will naturally make the maximum possible number of cyclol crosslinks, resulting in cyclol molecules (Figure 2) and cyclol fabrics (Figure 3). These cyclol molecules and fabrics have never been observed. Finally, the hypothesis assumes that globular proteins have a tertiary structure corr

Property Value
dbo:abstract
 • فرضية السيكلول هوأول رباعى من البروتين مطوي ، بروتين كروي بروتين تم تطويره من قبل في أواخر 1930، وكانت تقوم على ثلاثة افتراضات. أولا، تفترض فرضية أن اثنين من رابطة ببتيدية يمكن أن ترتبط تشابكيا من قبل رد فعل سيكلول (الشكل 1)؛ هذه هي الرابطة التساهمية النظير من 'غير التساهمية-رابطة هيدروجينية بين مجموعات الببتيد. وقد لوحظت هذه التفاعلات في إرجوبيبتيد وغيرها من المركبات. ثانيا، يفترض أنه في ظل بعض الظروف، فإن الأحماض الأمينية ستنشىء بطبيعة الحال أكبر عدد ممكن من روابط سيكلول التساهمية ، مما يؤدى إلى جزيئات سيكلول (الشكل 2) ونسيج سيكلول (الشكل 3) . ولكن لم تلاحظ أبدا هذه جزيئات سيكلول وأنسجة سيكلول . وأخيرا، فإن الفرضية تفترض أن البروتينات الكروية لديها بنية رباعية المتوافقة مع صلب أفلاطوني و متعددات الوجوه/السطوح المنتظمة تشكلت من نسيج سيكلول مع عدم وجود حواف الحرة. لم يلاحظ مثل هذه "جزيئات المغلقة لسيكلول" سواء. (ar)
 • La hipòtesi del ciclol és una teoria científica obsoleta considerada el primer model estructural creat per descriure el plegament d'una proteïna globular. Va ser proposada per la matemàtica anglesa Dorothy Wrinch a la fi dels anys 1930 basant-se en tres premisses. Primera, la hipòtesi assumeix que dos grups peptídics poden unir-se mitjançant la reacció del ciclol, formant enllaços covalents anàlegs a enllaços d'hidrogen. Aquestes reaccions van ser observades en els ergopéptidos i altres compostos. En segon lloc assumeix que, en determinades condicions, els aminoàcids tendeixen naturalment a formar el màxim nombre possible d'«enllaços ciclol», donant lloc a molècules de cicloles i estructures de cicloles. Ambdues estructures hipotètiques no han estat mai observades. Finalment, la hipòtesi suposa que les proteïnes globulars tenen una estructura terciària que es correspon amb els sòlids platònics i els poliedres semirregulares formats per estructures de ciclol sense vores lliures. Aquests «cicloles tancats» tampoc han estat observats experimentalment. Encara que les dades experimentals obtingudes en el laboratori van demostrar que aquest model no es correspon amb la realitat, alguns dels seus elements, com la reacció del ciclol i la hipòtesi de la interacció hidròfoba, són part fonamental del plegament de proteïnes. La hipòtesi del ciclol va obrir el camí a la recerca de molts científics entorn de l'estructura de les proteïnes i la seva reactivitat i va ser la precursora dels models hipotètics de la doble hèlix d'ADN i l'estructura secundària de les proteïnes. La proposta de Wrinch i la comprovació del model es consideren, en la literatura científica, un exemple excel·lent d'aplicació del falsacionisme empíric com a part del mètode científic. (ca)
 • The cyclol hypothesis is the first structural model of a folded, globular protein. It was developed by Dorothy Wrinch in the late 1930s, and was based on three assumptions. Firstly, the hypothesis assumes that two peptide groups can be crosslinked by a cyclol reaction (Figure 1); these crosslinks are covalent analogs of non-covalent hydrogen bonds between peptide groups. These reactions have been observed in the ergopeptides and other compounds. Secondly, it assumes that, under some conditions, amino acids will naturally make the maximum possible number of cyclol crosslinks, resulting in cyclol molecules (Figure 2) and cyclol fabrics (Figure 3). These cyclol molecules and fabrics have never been observed. Finally, the hypothesis assumes that globular proteins have a tertiary structure corresponding to Platonic solids and semiregular polyhedra formed of cyclol fabrics with no free edges. Such "closed cyclol" molecules have not been observed either. Although later data demonstrated that this original model for the structure of globular proteins needed to be amended, several elements of the cyclol model were verified, such as the cyclol reaction itself and the hypothesis that hydrophobic interactions are chiefly responsible for protein folding. The cyclol hypothesis stimulated many scientists to research questions in protein structure and chemistry, and was a precursor of the more accurate models hypothesized for the DNA double helix and protein secondary structure. The proposal and testing of the cyclol model also provides an excellent illustration of empirical falsifiability acting as part of the scientific method. (en)
 • Le mécanisme cyclol est le premier modèle structural d'une protéine globulaire. Il a été imaginé par Dorothy Wrinch à la fin des années 1930, et repose sur trois hypothèses : 1. * d'abord, que deux groupes peptides peuvent se recombiner par une réaction cyclol (Figure 1); ce mécanisme est une version covalente de la liaison par pont hydrogène entre groupes peptide. Ces réactions avaient été observées sur des ergopeptides et d’autres composés ; 2. * deuxièmement que, sous les mêmes conditions, les acides aminés engendrent spontanément le plus possible de combinaisons cyclol, donnant naissance à des molécules cyclol (Figure 2) et des composés cyclol (Figure 3). Ces molécules et composés cyclol n'ont jamais été observés ; 3. * finalement, l'hypothèse pose que les protéines globulaires ont une structure tertiaire affectant celles de solides platoniciens ou de polyèdres semi-réguliers formés de composés cyclol saturés. On n'a jamais observé non plus de telles molécules. Bien que les données recueillies depuis aient montré que ce modèle de structure des protéines globulaires devait être rectifié, plusieurs de ses prédictions ont été vérifiées : non seulement l'existence de la réaction cyclol elle-même, mais aussi l'hypothèse selon laquelle les interactions hydrophobes sont essentiellement responsables du repliement des protéines. Le mécanisme cyclol a stimulé de nombreux chercheurs dans l'étude de la structure et la chimie des protéines, et il est à la base de la plupart des interprétations de la double hélice de l'ADN et la structure secondaire des protéines. Enfin l'histoire des débats autour du modèle illustre comment les réfutations empiriques vivifient la méthode scientifique. (fr)
 • Гипотеза цикло́лов — первая структурная модель образования глобулярных белков. Разработана Дороти Уринч (англ. Dorothy Wrinch) в конце 1930-х на основе предположения, что две пептидные группы в составе белков могут быть соединены с помощью реакции образования циклолов. Гипотеза циклолов была основана на трёх предположениях. Во-первых, что пептидные сгруппы могут образовываться с помощью циклольной реакции, эти связи — ковалентные аналоги водородных связей. Подобные реакции наблюдались про образовании эргопептидов и других соединений. Во-вторых, что при некоторых условиях аминокислоты самопроизвольно образуют максимально возможное число циклольных связей, что приводит к образованию циклольных молекул и циклольных слоев. Однако эти молекулы и слои не наблюдаются. И наконец, гипотеза предполагает, что глобулярные белки обладают третичной структурой, соответствующей правильным многогранникам и полуправильным многогранникам, сформированных из циклольных слоев без свободных краев. Подобные структуры также не наблюдаются. (ru)
 • Гіпотеза циклолів — перша спроба створення моделі просторової структури згорнутого глобулярного білка. Гіпотеза була запропонована (англ. Dorothy Maud Wrinch) в кінці 1930-х років, і засновувалася на трьох припущеннях. По-перше, гіпотеза припускала, що дві пептидні групи можуть бути зв'язани перехресним зв'язком у циклольній реакції, ці перехресні зв'язки — ковалентні аналоги нековалентних водневих зв'язків між пептидними групами. Ця реакція дійсно спостерігається в та деяких інших сполуках. По-друге, гіпотеза припускала, що за деякими умовами, амінокислоти природно утворюють максимальне можливе число циклольних зв'язків, приводячи до утворення циклольних молекул та навіть мереж або тканин. Ці циклольні молекули і тканини ніколи не спостерігалися. Нарешті, гіпотеза припускала, що глобулярні білки мають третинну структуру у формі правильного або напівправильного багатогранника, створеного з циклолів без вільних країв. Такі «закриті циклольні молекули» також ніколи не спостерігалися. Хоча пізніші дані привели до повної перебудови цієї моделі, кілька елементів моделі було підтверджено, наприклад безпосередньо циклольна реакція та гіпотеза, що гідрофобний ефект головним чином відповідає за згортання білків. Циклольна гіпотеза стимулювала багатьох учених почати дослідження структури і хімії білків, та була передвісником точніших моделей, що запропонували подвійну спіраль ДНК і білків. Гіпотеза також стала прикладом, як емпірична теорія може опинитися помилковою. (uk)
 • 环醇假说(cyclol hypothesis),為第一个折叠的球状蛋白质结构模型概念 ,这是在20世纪30年代基于三个假设提出的。首先,该假设假设两个肽键由Cyclol反应交联而成(图1),这些交联键是共价的肽的同系物之间的氢键,而非“共价键”。这些反应已被发现存在于麦角肽和其他化合物中。第二,该假设提出在某些条件下,氨基酸会自然地在最大数量上进行Cyclol交联反应,生成Cyclol分子(图2)和Cyclol结构(图3)。这些Cyclol分子和Cyclol结构从来没有被观察到。最后,该假设认为球状蛋白质的三级结构对应的正多面體和形成的Cyclol结构是没有自由边缘的。这种“封闭式的Cyclol”分子也没有被观察到。 尽管后来的数据表明,这种本源的球状蛋白质结构需要被修正,几种元素的Cyclol模型也得到了验证,比如Cyclol反应本身和该假设,即疏水性相互作用主要负责蛋白质的折叠。Cyclol假设是一个更精确的DNA双螺旋结构和蛋白质二级结构模型假设,同时激励许许多多的科学家研究蛋白质结构和化学性质的相关问题。Cyclol假设的提出和测试也为经验证伪性作为科学方法的一部分提供了一个很好的例证。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 6884590 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 66110 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 969843841 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • 环醇假说(cyclol hypothesis),為第一个折叠的球状蛋白质结构模型概念 ,这是在20世纪30年代基于三个假设提出的。首先,该假设假设两个肽键由Cyclol反应交联而成(图1),这些交联键是共价的肽的同系物之间的氢键,而非“共价键”。这些反应已被发现存在于麦角肽和其他化合物中。第二,该假设提出在某些条件下,氨基酸会自然地在最大数量上进行Cyclol交联反应,生成Cyclol分子(图2)和Cyclol结构(图3)。这些Cyclol分子和Cyclol结构从来没有被观察到。最后,该假设认为球状蛋白质的三级结构对应的正多面體和形成的Cyclol结构是没有自由边缘的。这种“封闭式的Cyclol”分子也没有被观察到。 尽管后来的数据表明,这种本源的球状蛋白质结构需要被修正,几种元素的Cyclol模型也得到了验证,比如Cyclol反应本身和该假设,即疏水性相互作用主要负责蛋白质的折叠。Cyclol假设是一个更精确的DNA双螺旋结构和蛋白质二级结构模型假设,同时激励许许多多的科学家研究蛋白质结构和化学性质的相关问题。Cyclol假设的提出和测试也为经验证伪性作为科学方法的一部分提供了一个很好的例证。 (zh)
 • فرضية السيكلول هوأول رباعى من البروتين مطوي ، بروتين كروي بروتين تم تطويره من قبل في أواخر 1930، وكانت تقوم على ثلاثة افتراضات. أولا، تفترض فرضية أن اثنين من رابطة ببتيدية يمكن أن ترتبط تشابكيا من قبل رد فعل سيكلول (الشكل 1)؛ هذه هي الرابطة التساهمية النظير من 'غير التساهمية-رابطة هيدروجينية بين مجموعات الببتيد. وقد لوحظت هذه التفاعلات في إرجوبيبتيد وغيرها من المركبات. ثانيا، يفترض أنه في ظل بعض الظروف، فإن الأحماض الأمينية ستنشىء بطبيعة الحال أكبر عدد ممكن من روابط سيكلول التساهمية ، مما يؤدى إلى جزيئات سيكلول (الشكل 2) ونسيج سيكلول (الشكل 3) . ولكن لم تلاحظ أبدا هذه جزيئات سيكلول وأنسجة سيكلول . وأخيرا، فإن الفرضية تفترض أن البروتينات الكروية لديها بنية رباعية المتوافقة مع صلب أفلاطوني و متعددات الوجوه/السطوح المنتظمة تشكلت من نسيج سيكلول مع عدم وجود حواف الحرة. لم يلاحظ مثل هذه "جزي (ar)
 • La hipòtesi del ciclol és una teoria científica obsoleta considerada el primer model estructural creat per descriure el plegament d'una proteïna globular. Va ser proposada per la matemàtica anglesa Dorothy Wrinch a la fi dels anys 1930 basant-se en tres premisses. Primera, la hipòtesi assumeix que dos grups peptídics poden unir-se mitjançant la reacció del ciclol, formant enllaços covalents anàlegs a enllaços d'hidrogen. Aquestes reaccions van ser observades en els ergopéptidos i altres compostos. En segon lloc assumeix que, en determinades condicions, els aminoàcids tendeixen naturalment a formar el màxim nombre possible d'«enllaços ciclol», donant lloc a molècules de cicloles i estructures de cicloles. Ambdues estructures hipotètiques no han estat mai observades. Finalment, la hipòtesi s (ca)
 • The cyclol hypothesis is the first structural model of a folded, globular protein. It was developed by Dorothy Wrinch in the late 1930s, and was based on three assumptions. Firstly, the hypothesis assumes that two peptide groups can be crosslinked by a cyclol reaction (Figure 1); these crosslinks are covalent analogs of non-covalent hydrogen bonds between peptide groups. These reactions have been observed in the ergopeptides and other compounds. Secondly, it assumes that, under some conditions, amino acids will naturally make the maximum possible number of cyclol crosslinks, resulting in cyclol molecules (Figure 2) and cyclol fabrics (Figure 3). These cyclol molecules and fabrics have never been observed. Finally, the hypothesis assumes that globular proteins have a tertiary structure corr (en)
 • Le mécanisme cyclol est le premier modèle structural d'une protéine globulaire. Il a été imaginé par Dorothy Wrinch à la fin des années 1930, et repose sur trois hypothèses : 1. * d'abord, que deux groupes peptides peuvent se recombiner par une réaction cyclol (Figure 1); ce mécanisme est une version covalente de la liaison par pont hydrogène entre groupes peptide. Ces réactions avaient été observées sur des ergopeptides et d’autres composés ; 2. * deuxièmement que, sous les mêmes conditions, les acides aminés engendrent spontanément le plus possible de combinaisons cyclol, donnant naissance à des molécules cyclol (Figure 2) et des composés cyclol (Figure 3). Ces molécules et composés cyclol n'ont jamais été observés ; 3. * finalement, l'hypothèse pose que les protéines globulaires o (fr)
 • Гипотеза цикло́лов — первая структурная модель образования глобулярных белков. Разработана Дороти Уринч (англ. Dorothy Wrinch) в конце 1930-х на основе предположения, что две пептидные группы в составе белков могут быть соединены с помощью реакции образования циклолов. (ru)
 • Гіпотеза циклолів — перша спроба створення моделі просторової структури згорнутого глобулярного білка. Гіпотеза була запропонована (англ. Dorothy Maud Wrinch) в кінці 1930-х років, і засновувалася на трьох припущеннях. По-перше, гіпотеза припускала, що дві пептидні групи можуть бути зв'язани перехресним зв'язком у циклольній реакції, ці перехресні зв'язки — ковалентні аналоги нековалентних водневих зв'язків між пептидними групами. Ця реакція дійсно спостерігається в та деяких інших сполуках. По-друге, гіпотеза припускала, що за деякими умовами, амінокислоти природно утворюють максимальне можливе число циклольних зв'язків, приводячи до утворення циклольних молекул та навіть мереж або тканин. Ці циклольні молекули і тканини ніколи не спостерігалися. Нарешті, гіпотеза припускала, що глобуля (uk)
rdfs:label
 • سيكلول (ar)
 • Hipòtesi del ciclol (ca)
 • Cyclol (en)
 • Cyclol (fr)
 • Циклолы (ru)
 • Циклоли (uk)
 • 环醇假说 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of