About: Control chart

An Entity of Type: software, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

مخطط الرقابة، ويعرف أيضا باسم مخطط السيطرة أو مخطط شيوارت أو مخطط العملية والسلوك، وهو طريقة للرقابة الإحصائية على العمليات تمكن من رقابة توزيع الانحرافات بدلاً من محاولة رقابة كل انحراف فردي، ويمثل المحور الأفقي فيه الزمن والمحور العامودي بمقياس الجودة، كما يحتوي على ثلاثة خطوط أفقية: الأوسط: وهو الخط المركزي الذي يعتبر معيار لقياس التغير، والعلوي: هو الحد الأعلى لرقابة الجودة، والسفلي:هو الحد الأدنى لرقابة الجودة. وعندما تكون القرارات محصورة بين الحدين العلوي والسفلي يعتبر الانحراف مقبول.

Property Value
dbo:abstract
 • مخطط الرقابة، ويعرف أيضا باسم مخطط السيطرة أو مخطط شيوارت أو مخطط العملية والسلوك، وهو طريقة للرقابة الإحصائية على العمليات تمكن من رقابة توزيع الانحرافات بدلاً من محاولة رقابة كل انحراف فردي، ويمثل المحور الأفقي فيه الزمن والمحور العامودي بمقياس الجودة، كما يحتوي على ثلاثة خطوط أفقية: الأوسط: وهو الخط المركزي الذي يعتبر معيار لقياس التغير، والعلوي: هو الحد الأعلى لرقابة الجودة، والسفلي:هو الحد الأدنى لرقابة الجودة. وعندما تكون القرارات محصورة بين الحدين العلوي والسفلي يعتبر الانحراف مقبول. (ar)
 • Regulační diagram jako nástroj statistické regulace procesu (SPC z anglického Statistic Process Control) je graf, který se používá ke znázornění změn procesu resp. jeho klíčové metriky v průběhu času. Regulační diagram má vždy označenu střední hodnotu (CL - Central Line) a horní a dolní regulační mez (UCL – Upper Control Line a LCL – Lower Control Line), tzv. akční meze, které jsou určeny buď z historických dat, nebo jsou cílovou hodnotou určenou předpisem. Z časového průběhu diagramu je možné udělat závěr zda je chování procesu či metriky regulované, nebo zda je nepředvídatelné (mimo kontrolu). Regulační diagramy tak mohou být použity například ke kontrole stability procesu, tedy zjistit zda proces funguje jako stabilní systém s náhodnými vlivy působícími v malém rozsahu (systém s inherentní variabilitou) označovaný též jako proces ve „statisticky zvládnutém stavu“, případně zda dochází ke zlepšení či zhoršení tohoto stavu. Dále pak mohou být použity ke sledování trendů, iterací a chování systému a tak určovat predikovatelnost systému a předpovídat, zda systém vyhoví stanoveným požadavkům. Také se používají k identifikaci a případné eliminaci nepříznivých vlivů, k poskytnutí zpětné vazby pro nastavení procesu a při posuzování výkonnosti systému měření. Regulační diagram poskytuje uživatelům on-line pohled na chování procesu a jeho výhodou je jednoduchost jeho konstrukce a snadnost jeho užití. Regulační diagram je jedním ze sedmi základních nástrojů zlepšování kvality. (cs)
 • Die Qualitätsregelkarte (QRK) oder kurz Regelkarte (engl. „[quality] control chart“, wobei „chart“ eigentlich nicht „Karte“, sondern vielmehr „Schaubild“ oder „Datenblatt“ bedeutet) wird im Qualitätsmanagement zur Auswertung von Prüfdaten eingesetzt. Das Ziel ist die Bewertung von Prozessen hinsichtlich ihrer zeitlichen Qualitätskonstanz (Prozessstabilität). Wenn sich der Prozess signifikant ändert, wird durch die Qualitätsregelkarte signalisiert, in welche Richtung die Veränderung stattfindet (Vergrößerung der Qualitätsstreuung und/oder Änderung der Lage des Qualitätsmerkmals). Dazu werden statistische Stichprobenkennwerte (z. B. Stichprobenmittelwert und Stichprobenstandardabweichung des Qualitätsmerkmals) und Warn-, Eingriffs- und Toleranzgrenzen grafisch dargestellt. Qualitätsregelkarten sind wesentliche Werkzeuge für die Statistische Prozesslenkung (SPC – englisch statistical process control) zur Optimierung von Produktions- und Serviceprozessen. (de)
 • Los gráficos de control sirven para poder analizar el comportamiento de diferentes procesos y poder prever posibles fallos de producción mediante métodos estadísticos. Se utilizan en la mayoría de los procesos industriales. En ciertos procesos en los que se alcanza un alto grado de capacidad es aconsejable reducir el nivel de control proporcionado por los gráficos de control estándar, para ello utilizaremos los límites de control modificados. (es)
 • Une carte de contrôle, ou plus exactement un graphique de contrôle, est un outil utilisé dans le domaine du contrôle de la qualité afin de maîtriser un processus. Elle permet de déterminer le moment où apparaît une cause particulière de variation d'une caractéristique, entraînant une altération du processus. Par exemple un processus de fabrication pourra être mis à l'arrêt avant de produire des pièces qui seront non-conformes. Les types de graphiques de contrôle les plus utilisés dans l'industrie sont les graphiques de contrôle de la moyenne et de l'étendue. Dans cette méthode, deux graphiques sont tracés et interprétés simultanément. Un autre type, souvent utilisé en économie, est le graphique de contrôle aux mesures individuelles. (fr)
 • Diagram Kontrol (Control Chart) adalah sebuah grafik yang memberi gambaran tentang perilaku sebuah proses. Diagram kontrol ini digunakan untuk memahami apakah sebuah proses manufakturing atau proses bisnes berjalan dalam kondisi yang terkontrol atau tidak. Sebuah proses yang cukup stabil, tetapi berjalan di luar batas yang diharapkan, harus diperbaiki untuk menemukan akar penyebabnya untuk mendapatkan hasil perbaikan yang fundamental. (in)
 • Le carte di controllo sono uno strumento utilizzato nell'ambito della statistica per mantenere sotto controllo i vari parametri di un processo. (it)
 • 管理図(かんりず、英: control chart)とは、生産管理において、品質や製造工程が安定な状況で管理されている状態にあるかどうかを判定するために使用するグラフ。時間ごとの状態をグラフ上に配置し、従来までの傾向と異なるデータや管理限界線を逸脱したデータの有無から異常の発生を判定する。管理図は、シューハート管理図 (JIS Z 9020-2) や累積和管理図などに分類される。 (ja)
 • Karty kontrolne (ang. control charts) - wykresy liniowe, na których dodatkowo znajdują się dwie linie, zwane górnym i dolnym limitem kontrolnym. Karty kontrolne służą do zobrazowania takich parametrów zjawiska jak średnia, odchylenie standardowe, rozstęp. (pl)
 • Carta de Controlo (português europeu) ou carta de Controle (português brasileiro), também chamada de gráfico de controle remoto da qualidade (português europeu) ou gráfico de controle (português brasileiro), é um tipo de gráfico, comumente foi-se utilizado para o acompanhamento durante um processo, determina uma faixa chamada de limites de controle pela linha superior (limite superior de controlo) e uma linha inferior (limite inferior de controlo) e uma linha média do processo (limite central), que foram estatisticamente determinadas. É uma das Sete Ferramentas da Qualidade. Realizado com amostras extraídas durante o processo, pressupõe que uma distribuição normal das características da qualidade. O objectivo é verificar se o processo está sob controlo. Este controlo é feito através do gráfico. Tipos de Gráficos de Controlo: * Controlo por variáveis * Controlo por atributos (pt)
 • Контрольная карта Шухарта — визуальный инструмент, применяемый в управлении производством и бизнес-процессами, график изменения параметров процесса во времени для осуществления статистического контроля стабильности процесса. Своевременное выявление нестабильности позволяет получить управляемый процесс, без чего никакие улучшения невозможны в принципе.Контрольные карты впервые введены в 1924 году Уолтером Шухартом с целью снижения вариабельности процессов путём исключения отклонений, вызванных несистемными причинами. Цель построения контрольной карты — выявление точек выхода процесса из стабильного состояния для последующего установления причин появившегося отклонения и их устранения. Задачи построения контрольной карты Шухарта — определить границы системной вариативности процесса, спрогнозировать поведение процесса в ближайшем будущем на основе прошлых данных о процессе. Выходящий параметр процесса всегда имеет изменчивость вследствие воздействия различных факторов (кратковременных отклонений входов и внутренних параметров). Таких факторов обычно много, и поэтому они частично компенсируют друг друга. Вследствие этого в стабильном состоянии выходы процесса лежат в определённом коридоре — зоне системной вариабельности процесса. Вероятность выхода параметра за пределы этого коридора не равна нулю, но, как правило, мала. При введении контрольных карт в организации важно определить первоочередные проблемы и использовать карты там, где они наиболее необходимы. Сигналы о проблемах могут исходить от систем управления дефектами, от претензий потребителей, от любых процессов организации. Контрольные границы — коридор, внутри которого лежат значения при стабильном состоянии процесса. Контрольные границы рассчитываются по формулам, жестко привязанным к типу карты; эти границы вычисляются по данным о процессе, и никак не связаны с допусками: * CL — центральная линия (обычно среднее значение или медиана по некоторому объёму данных), * LCL — нижняя контрольная граница, * UCL — верхняя контрольная граница. Признаки особой изменчивости сигнализируют о нарушении стабильности (управляемости) процесса: * выход точек за верхнюю или нижнюю границы контрольной карты, * 7 или более точек подряд лежат по одну сторону от средней линии, * более 6 точек монотонно возрастают или убывают. Есть и другие признаки; но установившегося общепринятого набора дополнительных правил чтения контрольных карт нет, поэтому рекомендуется использовать в первую очередь правило Шухарта (выход точек за границы), а все прочие вводить по мере накопления опыта при необходимости. По шкале измерения карты подразделяются на качественные и количественные.Среди возможных вариантов по выборочному параметру — карты индивидуальных значений, , среднего, среднеквадратического отклонения, медианы, размаха. (ru)
 • Контро́льна ка́рта — графік зміни параметрів вибірки, зазвичай середнього значення, розмаху або стандартного відхилу. Один з семи основних інструментів вимірювання, оцінювання, контролю та покращення якості виробничих процесів, що входять до «родини інструментів контролю якості»[джерело?]: 1. * 2. * діаграма Парето 3. * гістограма 4. * 5. * діаграма Ішикави 6. * 7. * діаграма розсіювання Розрізняють контрольну карту для кількісних і якісних ознак. Мета побудови контрольної карти — виявлення точок виходу процесу із стійкого стану для подальшого встановлення причин відхилення і його усунення. Завдання побудови КК: * визначити можливості процесу * визначити точки флуктуації * спрогнозувати якість процесу. Параметр вихідного процесу завжди має мінливість унаслідок дії різних шумів (малих короткочасних відхилень входів і внутрішніх параметрів). Чинників слабких (малих) шумів зазвичай багато, і тому вони частково компенсують один одного. Внаслідок цього в стійкому стані виходи процесу лежать в певному коридорі. Вірогідність виходу параметра за межі коридору під дією тільки шумів мала. Якщо довести вплив окремого чинника шумів на відхилення виходу з необхідною вірогідністю не можливо, то цей чинник називають незначущим. Застосування: деякі слабкі чинники шумів стають значущими при великій вибірці, але при цьому їх вплив все одно буде дуже малим, оскільки тих чинників, що викликають шуми багато.Практичний інтерес представляють крупні відхилення вихідного параметра, що перевищують звичайну його мінливість. Зазвичай крупні відхилення є значущими. Величину називають статистично значущою, якщо мала вірогідність чисто випадкового виникнення її або ще більш крайніх величин. При введенні контрольної карти в організації важливо визначити першочергові проблеми і використовувати карту там, де вона найбільш необхідна. Сигнали про проблеми можуть виходити від систем управління витратами, претензій споживачів тощо Контрольна карта вперше введені в 1924 році з метою виключення відхилень, викликаних не випадковими причинами, а при порушенні процесу обробки деталей (технології обробки). (uk)
 • 管制圖(Control chart),也称为修哈特图或流程行为图,是统计製程管制中,确定製造或業務流程是否在统计控制状态下的一种工具。 管制圖是七种品質管制的基本工具(品管七大手法)之一。 (zh)
 • مخطط الرقابة، ويعرف أيضا باسم مخطط السيطرة أو مخطط شيوارت أو مخطط العملية والسلوك، وهو طريقة للرقابة الإحصائية على العمليات تمكن من رقابة توزيع الانحرافات بدلاً من محاولة رقابة كل انحراف فردي، ويمثل المحور الأفقي فيه الزمن والمحور العامودي بمقياس الجودة، كما يحتوي على ثلاثة خطوط أفقية: الأوسط: وهو الخط المركزي الذي يعتبر معيار لقياس التغير، والعلوي: هو الحد الأعلى لرقابة الجودة، والسفلي:هو الحد الأدنى لرقابة الجودة. وعندما تكون القرارات محصورة بين الحدين العلوي والسفلي يعتبر الانحراف مقبول. (ar)
 • Regulační diagram jako nástroj statistické regulace procesu (SPC z anglického Statistic Process Control) je graf, který se používá ke znázornění změn procesu resp. jeho klíčové metriky v průběhu času. Regulační diagram má vždy označenu střední hodnotu (CL - Central Line) a horní a dolní regulační mez (UCL – Upper Control Line a LCL – Lower Control Line), tzv. akční meze, které jsou určeny buď z historických dat, nebo jsou cílovou hodnotou určenou předpisem. Z časového průběhu diagramu je možné udělat závěr zda je chování procesu či metriky regulované, nebo zda je nepředvídatelné (mimo kontrolu). Regulační diagramy tak mohou být použity například ke kontrole stability procesu, tedy zjistit zda proces funguje jako stabilní systém s náhodnými vlivy působícími v malém rozsahu (systém s inherentní variabilitou) označovaný též jako proces ve „statisticky zvládnutém stavu“, případně zda dochází ke zlepšení či zhoršení tohoto stavu. Dále pak mohou být použity ke sledování trendů, iterací a chování systému a tak určovat predikovatelnost systému a předpovídat, zda systém vyhoví stanoveným požadavkům. Také se používají k identifikaci a případné eliminaci nepříznivých vlivů, k poskytnutí zpětné vazby pro nastavení procesu a při posuzování výkonnosti systému měření. Regulační diagram poskytuje uživatelům on-line pohled na chování procesu a jeho výhodou je jednoduchost jeho konstrukce a snadnost jeho užití. Regulační diagram je jedním ze sedmi základních nástrojů zlepšování kvality. (cs)
 • Die Qualitätsregelkarte (QRK) oder kurz Regelkarte (engl. „[quality] control chart“, wobei „chart“ eigentlich nicht „Karte“, sondern vielmehr „Schaubild“ oder „Datenblatt“ bedeutet) wird im Qualitätsmanagement zur Auswertung von Prüfdaten eingesetzt. Das Ziel ist die Bewertung von Prozessen hinsichtlich ihrer zeitlichen Qualitätskonstanz (Prozessstabilität). Wenn sich der Prozess signifikant ändert, wird durch die Qualitätsregelkarte signalisiert, in welche Richtung die Veränderung stattfindet (Vergrößerung der Qualitätsstreuung und/oder Änderung der Lage des Qualitätsmerkmals). Dazu werden statistische Stichprobenkennwerte (z. B. Stichprobenmittelwert und Stichprobenstandardabweichung des Qualitätsmerkmals) und Warn-, Eingriffs- und Toleranzgrenzen grafisch dargestellt. Qualitätsregelkarten sind wesentliche Werkzeuge für die Statistische Prozesslenkung (SPC – englisch statistical process control) zur Optimierung von Produktions- und Serviceprozessen. (de)
 • Los gráficos de control sirven para poder analizar el comportamiento de diferentes procesos y poder prever posibles fallos de producción mediante métodos estadísticos. Se utilizan en la mayoría de los procesos industriales. En ciertos procesos en los que se alcanza un alto grado de capacidad es aconsejable reducir el nivel de control proporcionado por los gráficos de control estándar, para ello utilizaremos los límites de control modificados. (es)
 • Une carte de contrôle, ou plus exactement un graphique de contrôle, est un outil utilisé dans le domaine du contrôle de la qualité afin de maîtriser un processus. Elle permet de déterminer le moment où apparaît une cause particulière de variation d'une caractéristique, entraînant une altération du processus. Par exemple un processus de fabrication pourra être mis à l'arrêt avant de produire des pièces qui seront non-conformes. Les types de graphiques de contrôle les plus utilisés dans l'industrie sont les graphiques de contrôle de la moyenne et de l'étendue. Dans cette méthode, deux graphiques sont tracés et interprétés simultanément. Un autre type, souvent utilisé en économie, est le graphique de contrôle aux mesures individuelles. (fr)
 • Diagram Kontrol (Control Chart) adalah sebuah grafik yang memberi gambaran tentang perilaku sebuah proses. Diagram kontrol ini digunakan untuk memahami apakah sebuah proses manufakturing atau proses bisnes berjalan dalam kondisi yang terkontrol atau tidak. Sebuah proses yang cukup stabil, tetapi berjalan di luar batas yang diharapkan, harus diperbaiki untuk menemukan akar penyebabnya untuk mendapatkan hasil perbaikan yang fundamental. (in)
 • Le carte di controllo sono uno strumento utilizzato nell'ambito della statistica per mantenere sotto controllo i vari parametri di un processo. (it)
 • 管理図(かんりず、英: control chart)とは、生産管理において、品質や製造工程が安定な状況で管理されている状態にあるかどうかを判定するために使用するグラフ。時間ごとの状態をグラフ上に配置し、従来までの傾向と異なるデータや管理限界線を逸脱したデータの有無から異常の発生を判定する。管理図は、シューハート管理図 (JIS Z 9020-2) や累積和管理図などに分類される。 (ja)
 • Karty kontrolne (ang. control charts) - wykresy liniowe, na których dodatkowo znajdują się dwie linie, zwane górnym i dolnym limitem kontrolnym. Karty kontrolne służą do zobrazowania takich parametrów zjawiska jak średnia, odchylenie standardowe, rozstęp. (pl)
 • Carta de Controlo (português europeu) ou carta de Controle (português brasileiro), também chamada de gráfico de controle remoto da qualidade (português europeu) ou gráfico de controle (português brasileiro), é um tipo de gráfico, comumente foi-se utilizado para o acompanhamento durante um processo, determina uma faixa chamada de limites de controle pela linha superior (limite superior de controlo) e uma linha inferior (limite inferior de controlo) e uma linha média do processo (limite central), que foram estatisticamente determinadas. É uma das Sete Ferramentas da Qualidade. Realizado com amostras extraídas durante o processo, pressupõe que uma distribuição normal das características da qualidade. O objectivo é verificar se o processo está sob controlo. Este controlo é feito através do gráfico. Tipos de Gráficos de Controlo: * Controlo por variáveis * Controlo por atributos (pt)
 • Контрольная карта Шухарта — визуальный инструмент, применяемый в управлении производством и бизнес-процессами, график изменения параметров процесса во времени для осуществления статистического контроля стабильности процесса. Своевременное выявление нестабильности позволяет получить управляемый процесс, без чего никакие улучшения невозможны в принципе.Контрольные карты впервые введены в 1924 году Уолтером Шухартом с целью снижения вариабельности процессов путём исключения отклонений, вызванных несистемными причинами. Цель построения контрольной карты — выявление точек выхода процесса из стабильного состояния для последующего установления причин появившегося отклонения и их устранения. Задачи построения контрольной карты Шухарта — определить границы системной вариативности процесса, спрогнозировать поведение процесса в ближайшем будущем на основе прошлых данных о процессе. Выходящий параметр процесса всегда имеет изменчивость вследствие воздействия различных факторов (кратковременных отклонений входов и внутренних параметров). Таких факторов обычно много, и поэтому они частично компенсируют друг друга. Вследствие этого в стабильном состоянии выходы процесса лежат в определённом коридоре — зоне системной вариабельности процесса. Вероятность выхода параметра за пределы этого коридора не равна нулю, но, как правило, мала. При введении контрольных карт в организации важно определить первоочередные проблемы и использовать карты там, где они наиболее необходимы. Сигналы о проблемах могут исходить от систем управления дефектами, от претензий потребителей, от любых процессов организации. Контрольные границы — коридор, внутри которого лежат значения при стабильном состоянии процесса. Контрольные границы рассчитываются по формулам, жестко привязанным к типу карты; эти границы вычисляются по данным о процессе, и никак не связаны с допусками: * CL — центральная линия (обычно среднее значение или медиана по некоторому объёму данных), * LCL — нижняя контрольная граница, * UCL — верхняя контрольная граница. Признаки особой изменчивости сигнализируют о нарушении стабильности (управляемости) процесса: * выход точек за верхнюю или нижнюю границы контрольной карты, * 7 или более точек подряд лежат по одну сторону от средней линии, * более 6 точек монотонно возрастают или убывают. Есть и другие признаки; но установившегося общепринятого набора дополнительных правил чтения контрольных карт нет, поэтому рекомендуется использовать в первую очередь правило Шухарта (выход точек за границы), а все прочие вводить по мере накопления опыта при необходимости. По шкале измерения карты подразделяются на качественные и количественные.Среди возможных вариантов по выборочному параметру — карты индивидуальных значений, , среднего, среднеквадратического отклонения, медианы, размаха. (ru)
 • Контро́льна ка́рта — графік зміни параметрів вибірки, зазвичай середнього значення, розмаху або стандартного відхилу. Один з семи основних інструментів вимірювання, оцінювання, контролю та покращення якості виробничих процесів, що входять до «родини інструментів контролю якості»[джерело?]: 1. * 2. * діаграма Парето 3. * гістограма 4. * 5. * діаграма Ішикави 6. * 7. * діаграма розсіювання Розрізняють контрольну карту для кількісних і якісних ознак. Мета побудови контрольної карти — виявлення точок виходу процесу із стійкого стану для подальшого встановлення причин відхилення і його усунення. Завдання побудови КК: * визначити можливості процесу * визначити точки флуктуації * спрогнозувати якість процесу. Параметр вихідного процесу завжди має мінливість унаслідок дії різних шумів (малих короткочасних відхилень входів і внутрішніх параметрів). Чинників слабких (малих) шумів зазвичай багато, і тому вони частково компенсують один одного. Внаслідок цього в стійкому стані виходи процесу лежать в певному коридорі. Вірогідність виходу параметра за межі коридору під дією тільки шумів мала. Якщо довести вплив окремого чинника шумів на відхилення виходу з необхідною вірогідністю не можливо, то цей чинник називають незначущим. Застосування: деякі слабкі чинники шумів стають значущими при великій вибірці, але при цьому їх вплив все одно буде дуже малим, оскільки тих чинників, що викликають шуми багато.Практичний інтерес представляють крупні відхилення вихідного параметра, що перевищують звичайну його мінливість. Зазвичай крупні відхилення є значущими. Величину називають статистично значущою, якщо мала вірогідність чисто випадкового виникнення її або ще більш крайніх величин. При введенні контрольної карти в організації важливо визначити першочергові проблеми і використовувати карту там, де вона найбільш необхідна. Сигнали про проблеми можуть виходити від систем управління витратами, претензій споживачів тощо Контрольна карта вперше введені в 1924 році з метою виключення відхилень, викликаних не випадковими причинами, а при порушенні процесу обробки деталей (технології обробки). (uk)
 • 管制圖(Control chart),也称为修哈特图或流程行为图,是统计製程管制中,确定製造或業務流程是否在统计控制状态下的一种工具。 管制圖是七种品質管制的基本工具(品管七大手法)之一。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 435754 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 29227 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1024644294 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:category
 • One of the Seven basic tools of quality (en)
dbp:describer
dbp:purpose
 • To determine whether a process should undergo a formal examination for quality-related problems (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • مخطط الرقابة، ويعرف أيضا باسم مخطط السيطرة أو مخطط شيوارت أو مخطط العملية والسلوك، وهو طريقة للرقابة الإحصائية على العمليات تمكن من رقابة توزيع الانحرافات بدلاً من محاولة رقابة كل انحراف فردي، ويمثل المحور الأفقي فيه الزمن والمحور العامودي بمقياس الجودة، كما يحتوي على ثلاثة خطوط أفقية: الأوسط: وهو الخط المركزي الذي يعتبر معيار لقياس التغير، والعلوي: هو الحد الأعلى لرقابة الجودة، والسفلي:هو الحد الأدنى لرقابة الجودة. وعندما تكون القرارات محصورة بين الحدين العلوي والسفلي يعتبر الانحراف مقبول. (ar)
 • Los gráficos de control sirven para poder analizar el comportamiento de diferentes procesos y poder prever posibles fallos de producción mediante métodos estadísticos. Se utilizan en la mayoría de los procesos industriales. En ciertos procesos en los que se alcanza un alto grado de capacidad es aconsejable reducir el nivel de control proporcionado por los gráficos de control estándar, para ello utilizaremos los límites de control modificados. (es)
 • Diagram Kontrol (Control Chart) adalah sebuah grafik yang memberi gambaran tentang perilaku sebuah proses. Diagram kontrol ini digunakan untuk memahami apakah sebuah proses manufakturing atau proses bisnes berjalan dalam kondisi yang terkontrol atau tidak. Sebuah proses yang cukup stabil, tetapi berjalan di luar batas yang diharapkan, harus diperbaiki untuk menemukan akar penyebabnya untuk mendapatkan hasil perbaikan yang fundamental. (in)
 • Le carte di controllo sono uno strumento utilizzato nell'ambito della statistica per mantenere sotto controllo i vari parametri di un processo. (it)
 • 管理図(かんりず、英: control chart)とは、生産管理において、品質や製造工程が安定な状況で管理されている状態にあるかどうかを判定するために使用するグラフ。時間ごとの状態をグラフ上に配置し、従来までの傾向と異なるデータや管理限界線を逸脱したデータの有無から異常の発生を判定する。管理図は、シューハート管理図 (JIS Z 9020-2) や累積和管理図などに分類される。 (ja)
 • Karty kontrolne (ang. control charts) - wykresy liniowe, na których dodatkowo znajdują się dwie linie, zwane górnym i dolnym limitem kontrolnym. Karty kontrolne służą do zobrazowania takich parametrów zjawiska jak średnia, odchylenie standardowe, rozstęp. (pl)
 • 管制圖(Control chart),也称为修哈特图或流程行为图,是统计製程管制中,确定製造或業務流程是否在统计控制状态下的一种工具。 管制圖是七种品質管制的基本工具(品管七大手法)之一。 (zh)
 • Regulační diagram jako nástroj statistické regulace procesu (SPC z anglického Statistic Process Control) je graf, který se používá ke znázornění změn procesu resp. jeho klíčové metriky v průběhu času. Regulační diagram má vždy označenu střední hodnotu (CL - Central Line) a horní a dolní regulační mez (UCL – Upper Control Line a LCL – Lower Control Line), tzv. akční meze, které jsou určeny buď z historických dat, nebo jsou cílovou hodnotou určenou předpisem. Z časového průběhu diagramu je možné udělat závěr zda je chování procesu či metriky regulované, nebo zda je nepředvídatelné (mimo kontrolu). (cs)
 • Die Qualitätsregelkarte (QRK) oder kurz Regelkarte (engl. „[quality] control chart“, wobei „chart“ eigentlich nicht „Karte“, sondern vielmehr „Schaubild“ oder „Datenblatt“ bedeutet) wird im Qualitätsmanagement zur Auswertung von Prüfdaten eingesetzt. Das Ziel ist die Bewertung von Prozessen hinsichtlich ihrer zeitlichen Qualitätskonstanz (Prozessstabilität). Wenn sich der Prozess signifikant ändert, wird durch die Qualitätsregelkarte signalisiert, in welche Richtung die Veränderung stattfindet (Vergrößerung der Qualitätsstreuung und/oder Änderung der Lage des Qualitätsmerkmals). Dazu werden statistische Stichprobenkennwerte (z. B. Stichprobenmittelwert und Stichprobenstandardabweichung des Qualitätsmerkmals) und Warn-, Eingriffs- und Toleranzgrenzen grafisch dargestellt. (de)
 • Une carte de contrôle, ou plus exactement un graphique de contrôle, est un outil utilisé dans le domaine du contrôle de la qualité afin de maîtriser un processus. Elle permet de déterminer le moment où apparaît une cause particulière de variation d'une caractéristique, entraînant une altération du processus. Par exemple un processus de fabrication pourra être mis à l'arrêt avant de produire des pièces qui seront non-conformes. (fr)
 • Carta de Controlo (português europeu) ou carta de Controle (português brasileiro), também chamada de gráfico de controle remoto da qualidade (português europeu) ou gráfico de controle (português brasileiro), é um tipo de gráfico, comumente foi-se utilizado para o acompanhamento durante um processo, determina uma faixa chamada de limites de controle pela linha superior (limite superior de controlo) e uma linha inferior (limite inferior de controlo) e uma linha média do processo (limite central), que foram estatisticamente determinadas. É uma das Sete Ferramentas da Qualidade. (pt)
 • Контрольная карта Шухарта — визуальный инструмент, применяемый в управлении производством и бизнес-процессами, график изменения параметров процесса во времени для осуществления статистического контроля стабильности процесса. Своевременное выявление нестабильности позволяет получить управляемый процесс, без чего никакие улучшения невозможны в принципе.Контрольные карты впервые введены в 1924 году Уолтером Шухартом с целью снижения вариабельности процессов путём исключения отклонений, вызванных несистемными причинами. (ru)
 • Контро́льна ка́рта — графік зміни параметрів вибірки, зазвичай середнього значення, розмаху або стандартного відхилу. Один з семи основних інструментів вимірювання, оцінювання, контролю та покращення якості виробничих процесів, що входять до «родини інструментів контролю якості»[джерело?]: 1. * 2. * діаграма Парето 3. * гістограма 4. * 5. * діаграма Ішикави 6. * 7. * діаграма розсіювання Завдання побудови КК: * визначити можливості процесу * визначити точки флуктуації * спрогнозувати якість процесу. (uk)
 • مخطط الرقابة، ويعرف أيضا باسم مخطط السيطرة أو مخطط شيوارت أو مخطط العملية والسلوك، وهو طريقة للرقابة الإحصائية على العمليات تمكن من رقابة توزيع الانحرافات بدلاً من محاولة رقابة كل انحراف فردي، ويمثل المحور الأفقي فيه الزمن والمحور العامودي بمقياس الجودة، كما يحتوي على ثلاثة خطوط أفقية: الأوسط: وهو الخط المركزي الذي يعتبر معيار لقياس التغير، والعلوي: هو الحد الأعلى لرقابة الجودة، والسفلي:هو الحد الأدنى لرقابة الجودة. وعندما تكون القرارات محصورة بين الحدين العلوي والسفلي يعتبر الانحراف مقبول. (ar)
 • Los gráficos de control sirven para poder analizar el comportamiento de diferentes procesos y poder prever posibles fallos de producción mediante métodos estadísticos. Se utilizan en la mayoría de los procesos industriales. En ciertos procesos en los que se alcanza un alto grado de capacidad es aconsejable reducir el nivel de control proporcionado por los gráficos de control estándar, para ello utilizaremos los límites de control modificados. (es)
 • Diagram Kontrol (Control Chart) adalah sebuah grafik yang memberi gambaran tentang perilaku sebuah proses. Diagram kontrol ini digunakan untuk memahami apakah sebuah proses manufakturing atau proses bisnes berjalan dalam kondisi yang terkontrol atau tidak. Sebuah proses yang cukup stabil, tetapi berjalan di luar batas yang diharapkan, harus diperbaiki untuk menemukan akar penyebabnya untuk mendapatkan hasil perbaikan yang fundamental. (in)
 • Le carte di controllo sono uno strumento utilizzato nell'ambito della statistica per mantenere sotto controllo i vari parametri di un processo. (it)
 • 管理図(かんりず、英: control chart)とは、生産管理において、品質や製造工程が安定な状況で管理されている状態にあるかどうかを判定するために使用するグラフ。時間ごとの状態をグラフ上に配置し、従来までの傾向と異なるデータや管理限界線を逸脱したデータの有無から異常の発生を判定する。管理図は、シューハート管理図 (JIS Z 9020-2) や累積和管理図などに分類される。 (ja)
 • Karty kontrolne (ang. control charts) - wykresy liniowe, na których dodatkowo znajdują się dwie linie, zwane górnym i dolnym limitem kontrolnym. Karty kontrolne służą do zobrazowania takich parametrów zjawiska jak średnia, odchylenie standardowe, rozstęp. (pl)
 • 管制圖(Control chart),也称为修哈特图或流程行为图,是统计製程管制中,确定製造或業務流程是否在统计控制状态下的一种工具。 管制圖是七种品質管制的基本工具(品管七大手法)之一。 (zh)
 • Regulační diagram jako nástroj statistické regulace procesu (SPC z anglického Statistic Process Control) je graf, který se používá ke znázornění změn procesu resp. jeho klíčové metriky v průběhu času. Regulační diagram má vždy označenu střední hodnotu (CL - Central Line) a horní a dolní regulační mez (UCL – Upper Control Line a LCL – Lower Control Line), tzv. akční meze, které jsou určeny buď z historických dat, nebo jsou cílovou hodnotou určenou předpisem. Z časového průběhu diagramu je možné udělat závěr zda je chování procesu či metriky regulované, nebo zda je nepředvídatelné (mimo kontrolu). (cs)
 • Die Qualitätsregelkarte (QRK) oder kurz Regelkarte (engl. „[quality] control chart“, wobei „chart“ eigentlich nicht „Karte“, sondern vielmehr „Schaubild“ oder „Datenblatt“ bedeutet) wird im Qualitätsmanagement zur Auswertung von Prüfdaten eingesetzt. Das Ziel ist die Bewertung von Prozessen hinsichtlich ihrer zeitlichen Qualitätskonstanz (Prozessstabilität). Wenn sich der Prozess signifikant ändert, wird durch die Qualitätsregelkarte signalisiert, in welche Richtung die Veränderung stattfindet (Vergrößerung der Qualitätsstreuung und/oder Änderung der Lage des Qualitätsmerkmals). Dazu werden statistische Stichprobenkennwerte (z. B. Stichprobenmittelwert und Stichprobenstandardabweichung des Qualitätsmerkmals) und Warn-, Eingriffs- und Toleranzgrenzen grafisch dargestellt. (de)
 • Une carte de contrôle, ou plus exactement un graphique de contrôle, est un outil utilisé dans le domaine du contrôle de la qualité afin de maîtriser un processus. Elle permet de déterminer le moment où apparaît une cause particulière de variation d'une caractéristique, entraînant une altération du processus. Par exemple un processus de fabrication pourra être mis à l'arrêt avant de produire des pièces qui seront non-conformes. (fr)
 • Carta de Controlo (português europeu) ou carta de Controle (português brasileiro), também chamada de gráfico de controle remoto da qualidade (português europeu) ou gráfico de controle (português brasileiro), é um tipo de gráfico, comumente foi-se utilizado para o acompanhamento durante um processo, determina uma faixa chamada de limites de controle pela linha superior (limite superior de controlo) e uma linha inferior (limite inferior de controlo) e uma linha média do processo (limite central), que foram estatisticamente determinadas. É uma das Sete Ferramentas da Qualidade. (pt)
 • Контрольная карта Шухарта — визуальный инструмент, применяемый в управлении производством и бизнес-процессами, график изменения параметров процесса во времени для осуществления статистического контроля стабильности процесса. Своевременное выявление нестабильности позволяет получить управляемый процесс, без чего никакие улучшения невозможны в принципе.Контрольные карты впервые введены в 1924 году Уолтером Шухартом с целью снижения вариабельности процессов путём исключения отклонений, вызванных несистемными причинами. (ru)
 • Контро́льна ка́рта — графік зміни параметрів вибірки, зазвичай середнього значення, розмаху або стандартного відхилу. Один з семи основних інструментів вимірювання, оцінювання, контролю та покращення якості виробничих процесів, що входять до «родини інструментів контролю якості»[джерело?]: 1. * 2. * діаграма Парето 3. * гістограма 4. * 5. * діаграма Ішикави 6. * 7. * діаграма розсіювання Завдання побудови КК: * визначити можливості процесу * визначити точки флуктуації * спрогнозувати якість процесу. (uk)
rdfs:label
 • مخطط الرقابة (ar)
 • Regulační diagram (cs)
 • Qualitätsregelkarte (de)
 • Control chart (en)
 • Gráfico de control (es)
 • Carte de contrôle (fr)
 • Diagram kontrol (in)
 • 管理図 (ja)
 • Carta di controllo (it)
 • Karty kontrolne (pl)
 • Контрольная карта Шухарта (ru)
 • Carta de controlo (pt)
 • Styrdiagram (sv)
 • Контрольна карта (uk)
 • 管制圖 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License