In software engineering, continuous integration (CI) is the practice of merging all developers' working copies to a shared mainline several times a day. Grady Booch first proposed the term CI in his 1991 method, although he did not advocate integrating several times a day. Extreme programming (XP) adopted the concept of CI and did advocate integrating more than once per day – perhaps as many as tens of times per day.

Property Value
dbo:abstract
 • التركيب المتواصل هو مصطلح خاص بهندسة البرمجيات يصف أسلوبًا في تطوير البرمجيات يتسم بتواصل عملية إعادة بناء تطبيق ما مصحوبة باختباره بصفة متكررة. بدأ العمل بهذا الأسلوب في البرامج الضخمة من خلال عملية بناء تسلسلية. بنهاية مهمة ما، يقوم المبرمج بأخذ الجزئية الخاصة بمهمته من المصدر (source code repository) ثم يعيد بناءها وتشغيلها مع اختيارها. إذا نجح التشغيل والاختبارات, يقوم المبرمج برد تلك الجزئية إلى المصدر مرة أخرى الطريقة الأكثر شيوعا في التركيب المتواصل هي التركيب المتواصل الآلي (Automated Continuous Integration) حيث يقوم السرفر بمراقبة كافة التغييرات بكل نسخة وتشغيلها مع إعادة البناء آليا ثم اختبارها. يقوم السرفر أيضا بعمل إحصائيات بما تم انجازه. إعادة البناء بصفة دورية يمكن اعتباره تركيبا متواصلا في حال إذا ما كانت فترات البناء متقاربة بشكل كاف. تتطلب هذه العملية: - أن يكون الكود المصدري الكود المصدري مشتركاً بين المبرمجين بإستعمال أدوات مثل نظام النسخ المتلاقية وجت وميركوريال. - أن يقوم المبرمج بإعادة المصدر إلى السرفير(commit) على الأقل يومياً بعد التعديل. - أن يتم عمل اختبارات تركيب (Integration testing) للتحقق من صحة التطبيق بإستعمال أدوات مثل JUnit. (ar)
 • La Integració Contínua o Continuous Integration (CI) és una pràctica de desenvolupament de programari on els membres d'un equip integren sovint el seu treball (per exemple, diàriament), donant lloc a múltiples integracions. La integració consisteix en la compilació i execució de les proves de tot el projecte. A cada integració es verifica per generació automatitzada (incloent proves) per detectar errors d'integració al més ràpidament possible. En l'enginyeria de programari, integració contínua significa l'aplicació contínua dels processos de control de qualitat, en les petites unitats d'esforç, aplicades sovint. El model d'integració contínua va ser proposat per l'any 2000. (ca)
 • Průběžná integrace (angl. Continuous Integration) je souhrnem různých vývojářských nástrojů a metod k urychlení vývoje softwaru a . Jedná se o součást metodik extrémního programování. Slouží mimo jiné k urychlení nalezení nedostatků a chyb u softwarových projektů ve fázi vývoje. Pro spojení těchto metod a nástrojů se používají . Pod slovem integrace je v tomto článku myšlena systémová integrace. Základem každého softwarového projektu je vydávání tzv buildů. Build je vykompilovaná verze vyvíjeného softwaru. Každý build musí mít svoji identifikaci ve formě verze. Oficiální definice průběžné integrace pochází od Martina Fowlera, který ji definuje jako metodu vývoje software, kde každý vývojář integruje svoji část práce průběžně (pravidelně) – nejlépe denně. Každá integrace je ověřena k co nejrychlejšímu nalezení chyb (viz softwarové testování). (cs)
 • Kontinuierliche Integration (auch fortlaufende oder permanente Integration; englisch continuous integration (CI)) ist ein Begriff aus der Software-Entwicklung, der den Prozess des fortlaufenden Zusammenfügens von Komponenten zu einer Anwendung beschreibt. Das Ziel der kontinuierlichen Integration ist die Steigerung der Softwarequalität. Typische Aktionen sind das Übersetzen und Linken der Anwendungsteile, prinzipiell können aber auch beliebige andere Operationen zur Erzeugung abgeleiteter Informationen durchgeführt werden. Üblicherweise wird dafür nicht nur das Gesamtsystem neu gebaut, sondern es werden auch automatisierte Tests durchgeführt und Softwaremetriken zur Messung der Softwarequalität erstellt. Der gesamte Vorgang wird automatisch ausgelöst durch Einchecken in die Versionsverwaltung. Eine Vorstufe der kontinuierlichen Integration ist der Nightly Build (nächtlicher Erstellungsprozess). In der Praxis trifft man auch auf kontinuierliche Integration, gepaart mit einem Nightly Build, um die Vorteile beider Systeme zu kombinieren. In der Methode DevOps wird diese Automatisierung auch Pipeline genannt, da die einzelnen Schritte sequentiell abgearbeitet werden. Die Pipeline ermöglicht hier, die Entwicklungsgeschwindigkeit zu erhöhen, denn schon nach wenigen Minuten erhält der Entwickler Rückmeldung, ob die Qualitätsansprüche erreicht wurden oder nicht. Eine Weiterentwicklung der kontinuierlichen Integration stellt die Continuous Delivery (CD) dar. Dabei wird in bestimmten Zeitabständen oder bei Erreichen einer bestimmten Qualitätsmetrik eine neue Version der Software ausgeliefert. (de)
 • In software engineering, continuous integration (CI) is the practice of merging all developers' working copies to a shared mainline several times a day. Grady Booch first proposed the term CI in his 1991 method, although he did not advocate integrating several times a day. Extreme programming (XP) adopted the concept of CI and did advocate integrating more than once per day – perhaps as many as tens of times per day. (en)
 • La integración continua (continuous integration en inglés) es un modelo informático propuesto inicialmente por Martin Fowler​ que consiste en hacer integraciones automáticas de un proyecto lo más a menudo posible para así poder detectar fallos cuanto antes. Entendemos por integración la compilación y ejecución de pruebas de todo un proyecto. El proceso suele ser: cada cierto tiempo (horas), descargarse las fuentes desde el control de versiones (por ejemplo CVS, Git, Subversion, Mercurial o Microsoft Visual SourceSafe) compilarlo, ejecutar pruebas y generar informes. Para esto suelen utilizarse aplicaciones como , , Pipeline, Apache Continuum, Hudson, Jenkins, , CruiseControl o (para proyectos Java) o , para .Net, que se encargan de controlar las ejecuciones, apoyadas en otras herramientas como Ant o Maven (también para proyectos Java), o Nant o MSBUILD (para .Net) que se encargan de realizar las compilaciones, ejecutar las pruebas y realizar los informes. A menudo la integración continua está asociada con las metodologías de programación extrema y desarrollo ágil. (es)
 • Integrazio etengabea (continuous integration ingelesez) Martin Fowler-eklehenik proposatutako eredu informatiko bat da.Software baten integrazio automatikoak sarri egiteak garapenaren neurrian akatsak detektatzeko eta zuzentzeko aukera ematen du.Integrazioaren osagai nagusiak konpilazioa eta softwarearen testak dira. Prosezua horrela funtzionatzen da : Softwarearen bertsioen kontrolatzeko sistematik (adibidez CVS, Git, Subversion) iturburuak deskargatu eta gero, programa konpilatzen da,testak exekutatzen dira eta emaitzen txostena sortzen da. Hori egiteko aplikazio hauek erabil daitezke : * Jenkins. * Solano CI, * Bamboo, * Continuum, Hauek exekuzioka kontrolatzen dituzte beste tresnen bidez (Javaz idatzitua proiektuetarako edo Maven erabil daitezke , C/C++ idatzitakoproiektuetarako edo ) ; Konpilazioak, testen saoiak eta emaitzen txostenak ere egiten dituzte. (eu)
 • L'intégration continue est un ensemble de pratiques utilisées en génie logiciel consistant à vérifier à chaque modification de code source que le résultat des modifications ne produit pas de régression dans l'application développée. Le concept a pour la première fois été mentionné par Grady Booch et se réfère généralement à la pratique de l'extreme programming. Le principal but de cette pratique est de détecter les problèmes d'intégration au plus tôt lors du développement. De plus, elle permet d'automatiser l'exécution des suites de tests et de voir l'évolution du développement du logiciel. L'intégration continue est de plus en plus utilisée en entreprise afin d'améliorer la qualité du code et du produit final. (fr)
 • 継続的インテグレーション、CI(英: continuous integration)とは、主にプログラマーのアプリケーション作成時の品質改善や納期の短縮のための習慣のことである。エクストリーム・プログラミング (XP) のプラクティスの一つで、狭義にはビルドやテスト、インスペクションなどを継続的に実行していくことを意味する。特に、1990年代後半以降の開発においては、継続的インテグレーションをサポートするソフトウェアを使用する傾向が強まってきた。 (ja)
 • Nell'ingegneria del software, l'integrazione continua (continuous integration in inglese, spesso abbreviato in CI) è una pratica che si applica in contesti in cui lo sviluppo del software avviene attraverso un sistema di controllo versione. Consiste nell'allineamento frequente (ovvero "molte volte al giorno") dagli ambienti di lavoro degli sviluppatori verso l'ambiente condiviso (mainline). Il concetto è stato originariamente proposto nel contesto dell'extreme programming (XP), come contromisura preventiva per il problema dell'"integration hell" (le difficoltà dell'integrazione di porzioni di software sviluppati in modo indipendente su lunghi periodi di tempo e che di conseguenza potrebbero essere significativamente divergenti). Il CI può essere considerato come una estremizzazione di idee già presenti in altre metodologie precedenti all'XP, per esempio il metodo Booch. Il CI è stato originariamente concepito per essere complementare rispetto ad altre pratiche, in particolare legate al Test Driven Development (sviluppo guidato dai test, TDD). In particolare, si suppone generalmente che siano stati predisposti test automatici che gli sviluppatori possono eseguire immediatamente prima di rilasciare i loro contributi verso l'ambiente condiviso, in modo da garantire che le modifiche non introducano errori nel software esistente. Per questo motivo, il CI viene spesso applicato in ambienti in cui siano presenti sistemi di build automatico e/o esecuzione automatica di test, come Jenkins. Tuttavia, l'identificazione del CI con l'uso di strumenti di questo tipo, frequente in letteratura, è scorretta: di per sé, la pratica del CI può essere applicata anche a prescindere da sistemi di testing automatico. (it)
 • 소프트웨어 공학에서, 지속적 통합(continuous integration, CI)은 지속적으로 퀄리티 컨트롤을 적용하는 프로세스를 실행하는 것이다. - 작은 단위의 작업, 빈번한 적용. 지속적인 통합은 모든 개발을 완료한 뒤에 퀄리티 컨트롤을 적용하는 고전적인 방법을 대체하는 방법으로서 소프트웨어의 질적 향상과 소프트웨어를 배포하는데 걸리는 시간을 줄이는데 초점이 맞추어져 있다. 대표적인 CI 툴에는 젠킨스(Jenkins)가 있다. (ko)
 • Ciągła integracja (ang. continuous integration) – praktyka stosowana w trakcie rozwoju oprogramowania, polegająca na częstym, regularnym włączaniu (integracji) bieżących zmian w kodzie do głównego repozytorium i każdorazowej weryfikacji zmian, poprzez zbudowanie projektu (jeśli jest taka potrzeba) oraz wykonanie testów jednostkowych. W praktyce, zaleca się, by każdy członek zespołu programistycznego przynajmniej raz dziennie umieścił wykonaną przez siebie pracę w repozytorium. Prawidłowo przeprowadzana ciągła integracja powinna prowadzić do: * zmniejszenia kosztów i ilości pracy niezbędnej do łączenia prac wykonanych przez różne osoby, * uniknięcia powtórzeń, * wcześniejszego wykrywania błędów. (pl)
 • Непрерывная интеграция (CI, англ. Continuous Integration) — практика разработки программного обеспечения, которая заключается в постоянном слиянии рабочих копий в общую основную ветвь разработки (до нескольких раз в день) и выполнении частых автоматизированных сборок проекта для скорейшего выявления потенциальных дефектов и решения интеграционных проблем. В обычном проекте, где над разными частями системы разработчики трудятся независимо, стадия интеграции является заключительной. Она может непредсказуемо задержать окончание работ. Переход к непрерывной интеграции позволяет снизить трудоёмкость интеграции и сделать её более предсказуемой за счёт наиболее раннего обнаружения и устранения ошибок и противоречий, но основным преимуществом является сокращение стоимости исправления дефекта, за счёт раннего его выявления. Впервые концептуализирована и предложена Гради Бучем в 1991 году. Является одним из основных элементов практики экстремального программирования. (ru)
 • Неперервна інтеграція (англ. Continuous Integration) — практика розробки програмного забезпечення, яка полягає у виконанні частих автоматизованих складань проекту для якнайшвидшого виявлення та вирішення інтеграційних проблем. У звичайному проекті, де над різними частинами системи розробники працюють незалежно, стадія інтеграції є завершальною. Вона може непередбачувано затримати закінчення робіт. Перехід до неперервної (постійної) інтеграції дозволяє знизити трудомісткість інтеграції і зробити її передбачуванішою за рахунок найбільш раннього виявлення та усунення помилок і суперечностей. (uk)
 • 持續整合(英語:Continuous integration,縮寫CI),又譯為持續集成,是一種軟體工程流程,是將所有软件工程師對於軟體的工作副本持续整合到共用主線(mainline)的一种举措。该名稱最早由葛來迪·布區(Grady Booch)在他的中提出,在测试驱动开发(TDD)的作法中,通常還會搭配自動單元測試。持續整合的提出主要是為解決軟體進行系統整合時面臨的各項問題,極限編程稱這些問題為集成地獄(integration hell)。 (zh)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 1774081 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 24918 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 980879925 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • In software engineering, continuous integration (CI) is the practice of merging all developers' working copies to a shared mainline several times a day. Grady Booch first proposed the term CI in his 1991 method, although he did not advocate integrating several times a day. Extreme programming (XP) adopted the concept of CI and did advocate integrating more than once per day – perhaps as many as tens of times per day. (en)
 • 継続的インテグレーション、CI(英: continuous integration)とは、主にプログラマーのアプリケーション作成時の品質改善や納期の短縮のための習慣のことである。エクストリーム・プログラミング (XP) のプラクティスの一つで、狭義にはビルドやテスト、インスペクションなどを継続的に実行していくことを意味する。特に、1990年代後半以降の開発においては、継続的インテグレーションをサポートするソフトウェアを使用する傾向が強まってきた。 (ja)
 • 소프트웨어 공학에서, 지속적 통합(continuous integration, CI)은 지속적으로 퀄리티 컨트롤을 적용하는 프로세스를 실행하는 것이다. - 작은 단위의 작업, 빈번한 적용. 지속적인 통합은 모든 개발을 완료한 뒤에 퀄리티 컨트롤을 적용하는 고전적인 방법을 대체하는 방법으로서 소프트웨어의 질적 향상과 소프트웨어를 배포하는데 걸리는 시간을 줄이는데 초점이 맞추어져 있다. 대표적인 CI 툴에는 젠킨스(Jenkins)가 있다. (ko)
 • Неперервна інтеграція (англ. Continuous Integration) — практика розробки програмного забезпечення, яка полягає у виконанні частих автоматизованих складань проекту для якнайшвидшого виявлення та вирішення інтеграційних проблем. У звичайному проекті, де над різними частинами системи розробники працюють незалежно, стадія інтеграції є завершальною. Вона може непередбачувано затримати закінчення робіт. Перехід до неперервної (постійної) інтеграції дозволяє знизити трудомісткість інтеграції і зробити її передбачуванішою за рахунок найбільш раннього виявлення та усунення помилок і суперечностей. (uk)
 • 持續整合(英語:Continuous integration,縮寫CI),又譯為持續集成,是一種軟體工程流程,是將所有软件工程師對於軟體的工作副本持续整合到共用主線(mainline)的一种举措。该名稱最早由葛來迪·布區(Grady Booch)在他的中提出,在测试驱动开发(TDD)的作法中,通常還會搭配自動單元測試。持續整合的提出主要是為解決軟體進行系統整合時面臨的各項問題,極限編程稱這些問題為集成地獄(integration hell)。 (zh)
 • التركيب المتواصل هو مصطلح خاص بهندسة البرمجيات يصف أسلوبًا في تطوير البرمجيات يتسم بتواصل عملية إعادة بناء تطبيق ما مصحوبة باختباره بصفة متكررة. بدأ العمل بهذا الأسلوب في البرامج الضخمة من خلال عملية بناء تسلسلية. بنهاية مهمة ما، يقوم المبرمج بأخذ الجزئية الخاصة بمهمته من المصدر (source code repository) ثم يعيد بناءها وتشغيلها مع اختيارها. إذا نجح التشغيل والاختبارات, يقوم المبرمج برد تلك الجزئية إلى المصدر مرة أخرى إعادة البناء بصفة دورية يمكن اعتباره تركيبا متواصلا في حال إذا ما كانت فترات البناء متقاربة بشكل كاف. تتطلب هذه العملية: (ar)
 • La Integració Contínua o Continuous Integration (CI) és una pràctica de desenvolupament de programari on els membres d'un equip integren sovint el seu treball (per exemple, diàriament), donant lloc a múltiples integracions. La integració consisteix en la compilació i execució de les proves de tot el projecte. A cada integració es verifica per generació automatitzada (incloent proves) per detectar errors d'integració al més ràpidament possible. El model d'integració contínua va ser proposat per l'any 2000. (ca)
 • Průběžná integrace (angl. Continuous Integration) je souhrnem různých vývojářských nástrojů a metod k urychlení vývoje softwaru a . Jedná se o součást metodik extrémního programování. Slouží mimo jiné k urychlení nalezení nedostatků a chyb u softwarových projektů ve fázi vývoje. Pro spojení těchto metod a nástrojů se používají . Pod slovem integrace je v tomto článku myšlena systémová integrace. Základem každého softwarového projektu je vydávání tzv buildů. Build je vykompilovaná verze vyvíjeného softwaru. Každý build musí mít svoji identifikaci ve formě verze. (cs)
 • Kontinuierliche Integration (auch fortlaufende oder permanente Integration; englisch continuous integration (CI)) ist ein Begriff aus der Software-Entwicklung, der den Prozess des fortlaufenden Zusammenfügens von Komponenten zu einer Anwendung beschreibt. Das Ziel der kontinuierlichen Integration ist die Steigerung der Softwarequalität. Typische Aktionen sind das Übersetzen und Linken der Anwendungsteile, prinzipiell können aber auch beliebige andere Operationen zur Erzeugung abgeleiteter Informationen durchgeführt werden. Üblicherweise wird dafür nicht nur das Gesamtsystem neu gebaut, sondern es werden auch automatisierte Tests durchgeführt und Softwaremetriken zur Messung der Softwarequalität erstellt. Der gesamte Vorgang wird automatisch ausgelöst durch Einchecken in die Versionsverwalt (de)
 • Integrazio etengabea (continuous integration ingelesez) Martin Fowler-eklehenik proposatutako eredu informatiko bat da.Software baten integrazio automatikoak sarri egiteak garapenaren neurrian akatsak detektatzeko eta zuzentzeko aukera ematen du.Integrazioaren osagai nagusiak konpilazioa eta softwarearen testak dira. Prosezua horrela funtzionatzen da : Softwarearen bertsioen kontrolatzeko sistematik (adibidez CVS, Git, Subversion) iturburuak deskargatu eta gero, programa konpilatzen da,testak exekutatzen dira eta emaitzen txostena sortzen da. Hori egiteko aplikazio hauek erabil daitezke : (eu)
 • La integración continua (continuous integration en inglés) es un modelo informático propuesto inicialmente por Martin Fowler​ que consiste en hacer integraciones automáticas de un proyecto lo más a menudo posible para así poder detectar fallos cuanto antes. Entendemos por integración la compilación y ejecución de pruebas de todo un proyecto. El proceso suele ser: cada cierto tiempo (horas), descargarse las fuentes desde el control de versiones (por ejemplo CVS, Git, Subversion, Mercurial o Microsoft Visual SourceSafe) compilarlo, ejecutar pruebas y generar informes. (es)
 • L'intégration continue est un ensemble de pratiques utilisées en génie logiciel consistant à vérifier à chaque modification de code source que le résultat des modifications ne produit pas de régression dans l'application développée. Le concept a pour la première fois été mentionné par Grady Booch et se réfère généralement à la pratique de l'extreme programming. Le principal but de cette pratique est de détecter les problèmes d'intégration au plus tôt lors du développement. De plus, elle permet d'automatiser l'exécution des suites de tests et de voir l'évolution du développement du logiciel. (fr)
 • Nell'ingegneria del software, l'integrazione continua (continuous integration in inglese, spesso abbreviato in CI) è una pratica che si applica in contesti in cui lo sviluppo del software avviene attraverso un sistema di controllo versione. Consiste nell'allineamento frequente (ovvero "molte volte al giorno") dagli ambienti di lavoro degli sviluppatori verso l'ambiente condiviso (mainline). Il concetto è stato originariamente proposto nel contesto dell'extreme programming (XP), come contromisura preventiva per il problema dell'"integration hell" (le difficoltà dell'integrazione di porzioni di software sviluppati in modo indipendente su lunghi periodi di tempo e che di conseguenza potrebbero essere significativamente divergenti). Il CI può essere considerato come una estremizzazione di idee (it)
 • Ciągła integracja (ang. continuous integration) – praktyka stosowana w trakcie rozwoju oprogramowania, polegająca na częstym, regularnym włączaniu (integracji) bieżących zmian w kodzie do głównego repozytorium i każdorazowej weryfikacji zmian, poprzez zbudowanie projektu (jeśli jest taka potrzeba) oraz wykonanie testów jednostkowych. W praktyce, zaleca się, by każdy członek zespołu programistycznego przynajmniej raz dziennie umieścił wykonaną przez siebie pracę w repozytorium. Prawidłowo przeprowadzana ciągła integracja powinna prowadzić do: (pl)
 • Непрерывная интеграция (CI, англ. Continuous Integration) — практика разработки программного обеспечения, которая заключается в постоянном слиянии рабочих копий в общую основную ветвь разработки (до нескольких раз в день) и выполнении частых автоматизированных сборок проекта для скорейшего выявления потенциальных дефектов и решения интеграционных проблем. В обычном проекте, где над разными частями системы разработчики трудятся независимо, стадия интеграции является заключительной. Она может непредсказуемо задержать окончание работ. Переход к непрерывной интеграции позволяет снизить трудоёмкость интеграции и сделать её более предсказуемой за счёт наиболее раннего обнаружения и устранения ошибок и противоречий, но основным преимуществом является сокращение стоимости исправления дефекта, за с (ru)
rdfs:label
 • Continuous integration (en)
 • تركيب متواصل (ar)
 • Integració contínua (ca)
 • Průběžná integrace (cs)
 • Kontinuierliche Integration (de)
 • Integración continua (es)
 • Integrazio etengabe (eu)
 • Intégration continue (fr)
 • 継続的インテグレーション (ja)
 • Integrazione continua (it)
 • 지속적 통합 (ko)
 • Ciągła integracja (pl)
 • Непрерывная интеграция (ru)
 • Неперервна інтеграція (uk)
 • 持續整合 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:genre of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:genre of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of