About: Chart

An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A chart is a graphical representation for data visualization, in which "the data is represented by symbols, such as bars in a bar chart, lines in a line chart, or slices in a pie chart". A chart can represent tabular numeric data, functions or some kinds of quality structure and provides different info. The term "chart" as a graphical representation of data has multiple meanings:

Property Value
dbo:abstract
 • Gràfica o gràfic són les denominacions de la representació de dades, generalment numèriques, mitjançant recursos gràfics (línies, vectors, superfícies o símbols, perquè es manifesti visualment la relació que guarden entre si. També pot ser un conjunt de punts, que es plasmen en coordenades cartesianes, i serveixen per analitzar el comportament d'un procés, o un conjunt d'elements o signes que permeten la interpretació d'un fenomen. La representació gràfica permet establir valors que no s'han obtingut experimentalment, sinó mitjançant la interpolació (lectura entre punts i l'extrapolació (valors fora l'interval experimental. L'estadística gràfica és una part important i diferenciada d'una aplicació de tècniques gràfiques, a la descripció i interpretació de dades i inferències sobre aquests. Forma part dels programes estadístics usats amb els ordinadors. Autors com Edward R. Tufte han desenvolupat noves solucions d'anàlisi gràfics. Hi ha diferents tipus de gràfiques, que es poden classificar en: * Gràfic lineal: es representen els valors en dos eixos cartesians ortogonals entre si. Les gràfiques lineals es recomanen per a representar sèries en el temps, i és on es mostren valors màxims i mínims, també s'utilitzen per a diverses mostres en un diagrama. * Gràfic de barres: es fa servir quan es pretén ressaltar la representació de percentatges de dades que componen un total. Una gràfica de barres conté barres verticals que representen valors numèrics, generalment utilitzant un full de càlcul. Les gràfiques de barres són una manera de representar freqüències, les freqüències estan associades amb categories. Una gràfica de barres es presenta de dues maneres: horitzontal o vertical. L'objectiu és posar una barra de llarg (alt si és horitzontal igual a la freqüència. La gràfica de barres serveix per comparar i tenir una representació gràfica de la diferència de freqüències o d'intensitat de la característica numèrica d'interès. * Histograma: s'utilitza per il·lustrar mostres agrupades en intervals. Està format per rectangles units a altres, els vèrtexs de la base coincideixen amb els límits dels intervals i el centre de cada interval és la marca de classe que representem en l'eix de les abscisses. L'alçada de cada rectangle és proporcional a la freqüència de l'interval respectiu. * Gràfic circular: permet veure la distribució interna de les dades que representen un fet, en forma de percentatges sobre un total. Se sol separar el sector corresponent al major o menor valor, segons el que es vulgui destacar. * Pictograma: està format amb imatges que serveixen per representar el comportament o la distribució de les dades quantitatives d'una població, utilitzant símbols de mida proporcional a la dada representada. Una possibilitat és que el gràfic sigui analògic per exemple, la representació dels resultats de les eleccions amb colors sobre un hemicicle. (ca)
 • المخطط البياني هو تمثيل رسومي للبيانات، حيث تمثّل البيانات بواسطة رموز، كالأشرطة في المخطط البياني الشريطي أو الخطوط في المخطط البياني الخطي أو الشرائح في المخطط البياني الدائري. يمكن أن يمثّل المخطط البياني بيانات رقمية من مجدولة، أو بيانات اقترانية أو بعض أنواع التركيبات البيانية النوعية. يستخدم التعبير "مخطط بياني" كتمثيل رسومي للبيانات التي تحتمل عدة معاني: * مخطط بياني من نوع تخطيط أو ، والتي تنظم وتمثل مجموعة بيانات رقمية أو نوعية. * غالباً ما تعرف الخرائط المزخرفة بمعلومات إضافية لأغراض محددة بالمخططات البيانية، كالمخططات البيانية البحرية أو مخططات الطيران. * تسمى بعض المخططات الخاصة بمجالات معينة بالمخططات البيانية أحياناً، كمخطط الأوتار في التدوين الموسيقي أو مخطط السجلات في الألبومات الغنائية. تستخدم المخططات البيانية لتسهيل فهم كميات كبيرة من البيانات والعلاقات التي تربط بينها. يمكن قراءة المخطط البياني بسرعة أكبر من قراءة البيانات الخام. وتستخدم المخططات البيانية في مجالات عديدة ويمكن رسمها يدوياً أو بواسطة الكمبيوتر باستخدام برمجيات الرسم البياني. بعض أنواع المخططات البيانية أكثر فائدة في تمثيل مجموعة معطاة من البيانات من غيرها من الأنواع. على سبيل المثال، غالباً ما يتم تمثيل النسب المئوية في مجموعات مختلفة (مثلاً، راضٍ، غير راضٍ، غير متأكد) بمخطط بياني دائري، لكن قد تكون أكثر فهماً إن مُثّلت بمخطط بياني شريطي أفقي. من ناحية أخرى، فإن رسم البيانات التي تمثل أرقاماً متغير خلال فترة زمنية (كالأرباح السنوية منذ عام 1990 إلى عام 2000) يكون أفضل ما يكون باستخدام مخطط بياني خطي. (ar)
 • Datu diagrama datuen irudikapen ikusizko edo bisuala da, datu multzo baten (edo batzuren) ezaugarri nagusiak erakutsi nahi dituena. Zenbakizko datuak eta nolabaiteko egitura koatiboak irudikatzeko erabil daiteke. Datu multzo handiak aztertzeko eta datuei dagozkien aldagaien arteko erlazioak atzemateko bereziki erabilgarriak dira. Datu multzo mota zein den, eta datuen azterketaren helburua zein den, halako datu diagrama erabiliko da. Hala nola, aldagai kualitatiboak (sexua, egindako ikasketak, ...) irudikatzeko zutabe diagrama izan daiteke egokiena. Bestaldetik, aldagai kuantitatiboen arteko korrelazioa atzemateko, puntu hodeia da komenigarriena. (eu)
 • A chart is a graphical representation for data visualization, in which "the data is represented by symbols, such as bars in a bar chart, lines in a line chart, or slices in a pie chart". A chart can represent tabular numeric data, functions or some kinds of quality structure and provides different info. The term "chart" as a graphical representation of data has multiple meanings: * A data chart is a type of diagram or graph, that organizes and represents a set of numerical or qualitative data. * Maps that are adorned with extra information (map surround) for a specific purpose are often known as charts, such as a nautical chart or aeronautical chart, typically spread over several map sheets. * Other domain-specific constructs are sometimes called charts, such as the chord chart in music notation or a record chart for album popularity. Charts are often used to ease understanding of large quantities of data and the relationships between parts of the data. Charts can usually be read more quickly than the raw data. They are used in a wide variety of fields, and can be created by hand (often on graph paper) or by computer using a charting application. Certain types of charts are more useful for presenting a given data set than others. For example, data that presents percentages in different groups (such as "satisfied, not satisfied, unsure") are often displayed in a pie chart, but maybe more easily understood when presented in a horizontal bar chart. On the other hand, data that represents numbers that change over a period of time (such as "annual revenue from 1990 to 2000") might be best shown as a line chart. (en)
 • Bagan, juga diistilahkan sebagai grafik atau diagram, adalah sebuah representasi grafis dari data. Data yang diwakili dibentuk oleh simbol-simbol, seperti batang dalam , garis-garis dalam sebuah , atau irisan dalam . Sebuah bagan dapat mewakili bentuk tabel numerik data, fungsi, atau beberapa jenis struktur kualitatif yang memberikan informasi yang berbeda. Istilah "bagan" sebagai representasi grafis dari data memiliki beberapa arti lain. * Data dari bagan adalah tipe dari diagram atau , yang mengelompokkan dan memaparkan satu set data numerik atau data kualitatif. * Sebuah peta yang dilengkapi dengan informasi tambahan untuk tujuan tertentu yang sering dikenal sebagai bagan, seperti dan , biasanya tersebar di beberapa . * Beberapa istilah lain yang menggunakan instilah chart dalam bahasa Inggris, seperti dalam (chord chart) atau tangga musik (record chart) untuk mengetahui perkembangan popolaritas suatu karya musik. Bagan sering digunakan untuk memudahkan pemahaman data dalam jumlah besar dan hubungan antara bagian-bagian dari data. Bagan biasanya dapat dipahami lebih cepat dari data mentah. Metode ini digunakan di berbagai macam bidang, dan dapat dibuat secara manual dalam kertas bagan atau menggunakan bantuan perangkat lunak. Beberapa jenis bagan lebih berguna untuk menyajikan sebuah kumpulan data dibandingkan jenis lainnya. Misalnya, data yang menyajikan persentase dalam kelompok-kelompok yang berbeda (seperti "puas, tidak puas, tidak tahu") sering ditampilkan dalam , tapi mungkin akan lebih mudah dipahami jika disajikan dalam . Di sisi lain, data yang mewakili angka-angka yang berubah selama periode waktu (seperti "pendapatan tahunan dari tahun 1990 hingga 2000") akan lebih cocok ditampilkan dengan . (in)
 • 統計図表(とうけいずひょう)は、複数の統計データの整理・視覚化・分析・解析などに用いられるグラフおよび表の総称である。ここで、グラフとは「図形を用いて視覚的に、複数の数量・標本資料の関係などを特徴付けたもの」を指す。この意味においてのグラフはしばしば「統計グラフ」と呼ばれる。 統計図表は、統計データの整理・分析・検定などの過程で用いられる。統計図表を駆使することで * 調査活動によって得られた数量(統計データ)の特徴(増減の傾向の型、集団の構成など) * 統計データ同士の関係(相関関係など) を視覚的に理解できる。 (ja)
 • Wykres – graficzna forma przedstawienia zjawiska, bądź jego zmienności, procesu, wielkości, zależności lub jakichkolwiek danych. Zwykle przedstawiany w dwóch wymiarach, ale może być wielowymiarowy. Często używany w naukach przyrodniczych, statystyce i wizualizacji danych biznesowych (m.in. w rozwiązaniach z zakresu Business Intelligence). (pl)
 • Em estatística, Gráfico é a tentativa de se expressar visualmente estatísticas simplificadas, matemáticas ou não de algum(uns dado(os ou valor(es obtidos, assim facilitando a compreensão. Gráficos são recursos visuais muito utilizados para facilitar a leitura e a compreensão de informações sobre fenômenos e processos naturais, sociais e econômicos. No cotidiano, jornais, revistas e livros, além de programas educativos, mostram o quanto esse recurso é explorado pelos meios de comunicação. O gráfico é uma representação com forma geométrica construída de maneira exata e precisa a partir de informações numéricas obtidas através de pesquisas e organizadas em uma tabela. Existem vários tipos de gráficos e os mais utilizados são os de colunas, os de linhas e os circulares. (pt)
 • 一張圖表(Chart),或又稱為統計圖表,代表了一張圖像化的數據,並經常以所用的圖像命名,例如圓餅圖,是主要使用圓形符號,長條圖或直方圖,則主要使用長方形符號。折線圖,意味著使用符號。右方的範本,就是利用切割圓形,來表示數據,它也能用來詮釋某些類型的結構,同時提供不同的資訊。 圖表一字的用法,前面不一定永遠都會帶有統計一稱,下列的圖表帶有統計的意含,但名稱並沒有統計一詞: * 數據圖可以是一組圖解(Diagram)或數理上的圖形(Graph),同時帶有量化的數據,或質性的資訊。 * 海圖或航圖,帶有額外指引等數據的地圖,也是圖表之一。 * 英語裡的樂譜符號圖(chord chart)或排行榜(Record chart),在英語世界,也常被認為是圖表的一種,但中文使用並沒有將其視為圖表的習慣。 總之,圖表,或統計圖表,通常用來方便理解大量數據,以及數據之間的關係。讓人們透過視覺化的符號,更快速的讀取原始數據。現今圖表已經被廣泛用於各種領域,過去是在或方格紙上手繪,現代則多用電腦軟體產生。特定類型的圖表有特別適合的數據。例如,圆饼图和条形图适合呈現不同群體的百分比,而折线图或直方图适合呈現有時間概念的數據。 (zh)
 • Діагра́ма — (англ. Chart; від грец. Διάγραμμα (diagramma) — зображення — малюнок, рисунок або креслення) — графічне зображення, що у вигляді певних графічних позначень показує співвідношення між різними величинами, які порівнюються, звичайно є графічним представленням деяких табличних даних. Одними з найвідоміших видів діаграм є графіки та гістограми. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 164460 (xsd:integer)
dbo:wikiPageInterLanguageLink
dbo:wikiPageLength
 • 13411 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1036664701 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:date
 • October 2019 (en)
dbp:reason
 • 4 (xsd:integer)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • 統計図表(とうけいずひょう)は、複数の統計データの整理・視覚化・分析・解析などに用いられるグラフおよび表の総称である。ここで、グラフとは「図形を用いて視覚的に、複数の数量・標本資料の関係などを特徴付けたもの」を指す。この意味においてのグラフはしばしば「統計グラフ」と呼ばれる。 統計図表は、統計データの整理・分析・検定などの過程で用いられる。統計図表を駆使することで * 調査活動によって得られた数量(統計データ)の特徴(増減の傾向の型、集団の構成など) * 統計データ同士の関係(相関関係など) を視覚的に理解できる。 (ja)
 • Wykres – graficzna forma przedstawienia zjawiska, bądź jego zmienności, procesu, wielkości, zależności lub jakichkolwiek danych. Zwykle przedstawiany w dwóch wymiarach, ale może być wielowymiarowy. Często używany w naukach przyrodniczych, statystyce i wizualizacji danych biznesowych (m.in. w rozwiązaniach z zakresu Business Intelligence). (pl)
 • 一張圖表(Chart),或又稱為統計圖表,代表了一張圖像化的數據,並經常以所用的圖像命名,例如圓餅圖,是主要使用圓形符號,長條圖或直方圖,則主要使用長方形符號。折線圖,意味著使用符號。右方的範本,就是利用切割圓形,來表示數據,它也能用來詮釋某些類型的結構,同時提供不同的資訊。 圖表一字的用法,前面不一定永遠都會帶有統計一稱,下列的圖表帶有統計的意含,但名稱並沒有統計一詞: * 數據圖可以是一組圖解(Diagram)或數理上的圖形(Graph),同時帶有量化的數據,或質性的資訊。 * 海圖或航圖,帶有額外指引等數據的地圖,也是圖表之一。 * 英語裡的樂譜符號圖(chord chart)或排行榜(Record chart),在英語世界,也常被認為是圖表的一種,但中文使用並沒有將其視為圖表的習慣。 總之,圖表,或統計圖表,通常用來方便理解大量數據,以及數據之間的關係。讓人們透過視覺化的符號,更快速的讀取原始數據。現今圖表已經被廣泛用於各種領域,過去是在或方格紙上手繪,現代則多用電腦軟體產生。特定類型的圖表有特別適合的數據。例如,圆饼图和条形图适合呈現不同群體的百分比,而折线图或直方图适合呈現有時間概念的數據。 (zh)
 • Діагра́ма — (англ. Chart; від грец. Διάγραμμα (diagramma) — зображення — малюнок, рисунок або креслення) — графічне зображення, що у вигляді певних графічних позначень показує співвідношення між різними величинами, які порівнюються, звичайно є графічним представленням деяких табличних даних. Одними з найвідоміших видів діаграм є графіки та гістограми. (uk)
 • المخطط البياني هو تمثيل رسومي للبيانات، حيث تمثّل البيانات بواسطة رموز، كالأشرطة في المخطط البياني الشريطي أو الخطوط في المخطط البياني الخطي أو الشرائح في المخطط البياني الدائري. يمكن أن يمثّل المخطط البياني بيانات رقمية من مجدولة، أو بيانات اقترانية أو بعض أنواع التركيبات البيانية النوعية. يستخدم التعبير "مخطط بياني" كتمثيل رسومي للبيانات التي تحتمل عدة معاني: (ar)
 • Gràfica o gràfic són les denominacions de la representació de dades, generalment numèriques, mitjançant recursos gràfics (línies, vectors, superfícies o símbols, perquè es manifesti visualment la relació que guarden entre si. També pot ser un conjunt de punts, que es plasmen en coordenades cartesianes, i serveixen per analitzar el comportament d'un procés, o un conjunt d'elements o signes que permeten la interpretació d'un fenomen. La representació gràfica permet establir valors que no s'han obtingut experimentalment, sinó mitjançant la interpolació (lectura entre punts i l'extrapolació (valors fora l'interval experimental. (ca)
 • A chart is a graphical representation for data visualization, in which "the data is represented by symbols, such as bars in a bar chart, lines in a line chart, or slices in a pie chart". A chart can represent tabular numeric data, functions or some kinds of quality structure and provides different info. The term "chart" as a graphical representation of data has multiple meanings: (en)
 • Datu diagrama datuen irudikapen ikusizko edo bisuala da, datu multzo baten (edo batzuren) ezaugarri nagusiak erakutsi nahi dituena. Zenbakizko datuak eta nolabaiteko egitura koatiboak irudikatzeko erabil daiteke. Datu multzo handiak aztertzeko eta datuei dagozkien aldagaien arteko erlazioak atzemateko bereziki erabilgarriak dira. (eu)
 • Bagan, juga diistilahkan sebagai grafik atau diagram, adalah sebuah representasi grafis dari data. Data yang diwakili dibentuk oleh simbol-simbol, seperti batang dalam , garis-garis dalam sebuah , atau irisan dalam . Sebuah bagan dapat mewakili bentuk tabel numerik data, fungsi, atau beberapa jenis struktur kualitatif yang memberikan informasi yang berbeda. Istilah "bagan" sebagai representasi grafis dari data memiliki beberapa arti lain. (in)
 • Em estatística, Gráfico é a tentativa de se expressar visualmente estatísticas simplificadas, matemáticas ou não de algum(uns dado(os ou valor(es obtidos, assim facilitando a compreensão. Gráficos são recursos visuais muito utilizados para facilitar a leitura e a compreensão de informações sobre fenômenos e processos naturais, sociais e econômicos. No cotidiano, jornais, revistas e livros, além de programas educativos, mostram o quanto esse recurso é explorado pelos meios de comunicação. (pt)
rdfs:label
 • مخطط بياني (ar)
 • Chart (en)
 • Gràfica (ca)
 • Datu-diagrama (eu)
 • Gráfica (es)
 • Bagan (in)
 • 統計図表 (ja)
 • 차트 (ko)
 • Wykres (pl)
 • Gráfico (estatística) (pt)
 • Діаграма (представлення даних) (uk)
 • 統計圖表 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:genre of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:genre of
is gold:hypernym of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License