Bounded rationality is the idea that rationality is limited, when individuals make decisions, by the tractability of the decision problem, the cognitive limitations of the mind, and the time available to make the decision. Decision-makers, in this view, act as satisficers, seeking a satisfactory solution rather than an optimal one.

Property Value
dbo:abstract
 • العقلانية المحدودة هي فكرة تصف محدودية عقلانية الفرد عند اتخاذه للقرارات. وتصفها بأنها عقلانية محدودة بمدى سهولة المشكلة المراد حلها، ومحدودة بالقيود المعرفية للفرد، و ايضاً محدودة بالوقت المتاح لاتخاذ القرار. وبالتالي، فأن صناع القرار من هذا المفهوم دائما ماتكون قراراتهم مرضيه لا مثالية، اي انهم يبحثون دوماً عن حل مرضي بدلاً من البحث عن الحل الأمثل. اقترح هربرت أ. سيمون العقلانية المحدودة كبديل للنماذج الرياضية الخاصه بصناعة القرار، والتي تستخدم في الاقتصاد, العلوم السياسية والتخصصات ذات الصلة. وهي برأيه تدعم فكرة ان حدود العقلانية هي حدود المثالية ، والتي تصف عملية اتخاذ القرار على انها عملية للعثور على الاختيار الأمثل في ضوء المعلومات المتاحة. أستخدم سيمون أسلوب المقارنة واتخذ من المقص مثال، حيث جعل احدى شفراته تمثل القيود المعرفية الفعلية للبشر والشفرة الاخرى تمثل تركيبة البيئة المحيطة، موضحاً العملية التي يقوم بها العقل ليعوض محدودية مواردة من خلال استغلال التركيبة البيئية من حوله. بعض نماذج السلوك الإنساني المستخدمة في العلوم الاجتماعية تفترض أن الإنسان يمكن وصفه بأنه كائن عقلاني (انظر نظرية الاختيار العقلاني). والعديد من نماذج الاقتصاد تفترض أن الناس بالمتوسط عقلانيون ، وغالبهم يتصرف وفقاً لتفضيلاتهم. مفهوم العقلانية المحدودة ينقح هذه الافتراضيات لمراعاة حقيقة أن القرارات العقلانية المثالية غالبا ما تكون غير ممكنة عملياً بسبب صعوبة التحكم بمدى سهولة المشاكل المراد حلها، ومحدودية النماذج الحاسوبية المتاحة لمساعدة صناع القرار. (ar)
 • Hlavní myšlenkou omezené racionality je tvrzení, že existence limitů lidského mozku, složitost struktury okolního prostředí ale i omezený čas, který na rozhodování máme, neumožňuje jedinci se ve většině případů rozhodovat optimálně. V důsledku omezenosti orgánu jsme k dořešení rozhodovacího procesu v reálném čase nuceni zjednodušovat rozhodovací mechanismy a používat pouze přibližné metody.Lidské rozhodování má tedy dle teorie omezené racionality spíše podobu hledání uspokojivého řešení pomocí různých heuristik, nežli hledání optimálního řešení, jak uvádí teorie racionální volby. Jelikož úspěšnost jednotlivých heuristik závisí na struktuře prostředí, modely omezené racionality popisují nejenom, jak je rozhodnutí dosaženo na základě zvolené heuristiky, ale posuzuje v kterých oblastech je tato heuristika úspěšná a v kterých ne. (Příkladem může být robot sbírající potravu ve vymezeném prostředí. Pokud jsou do prostoru přidány překážky, může se původní strategie pohybu robota jevit jako neefektivní, kontraproduktivní, nebo případně vést i ke zničení robota) (cs)
 • Bounded rationality is the idea that rationality is limited, when individuals make decisions, by the tractability of the decision problem, the cognitive limitations of the mind, and the time available to make the decision. Decision-makers, in this view, act as satisficers, seeking a satisfactory solution rather than an optimal one. Herbert A. Simon proposed bounded rationality as an alternative basis for the mathematical modeling of decision-making, as used in economics, political science and related disciplines. It complements "rationality as optimization", which views decision-making as a fully rational process of finding an optimal choice given the information available. Simon used the analogy of a pair of scissors, where one blade represents "cognitive limitations" of actual humans and the other the "structures of the environment", illustrating how minds compensate for limited resources by exploiting known structural regularity in the environment. Many economics models assume that people are on average rational, and can in large enough quantities be approximated to act according to their preferences. With bounded rationality, Simon's goal was "to replace the global rationality of economic man with a kind of rational behavior that is compatible with the access to information and the computational capacities that are actually possessed by organisms, including man, in the kinds of environments in which such organisms exist." In short, the concept of bounded rationality revises notions of "perfect" rationality to account for the fact that perfectly rational decisions are often not feasible in practice because of the intractability of natural decision problems and the finite computational resources available for making them. The concept of bounded rationality continues to influence (and be debated in) different disciplines, including economics, psychology, law, political science and cognitive science. Some models of human behavior in the social sciences assume that humans can be reasonably approximated or described as "rational" entities, as in rational choice theory or Downs Political Agency Models. (en)
 • Begrenzte Rationalität (englisch bounded rationality, auch eingeschränkte Rationalität) bezeichnet eine aus der Verhaltensökonomik und der Psychologie stammende Weiterentwicklung des Modells der vollständigen bzw. uneingeschränkten Rationalität. Rationalität wird in den Wirtschaftswissenschaften häufig als Grundannahme verwendet, um sowohl das Denken, Verhalten und Handeln von Wirtschaftssubjekten zu erklären, als auch die Formalisierung von vereinfachenden Modellen und Theorien zu ermöglichen. Vollständige bzw. uneingeschränkte Rationalität erfordert unbegrenzte kognitive Fähigkeiten, womit alle mathematischen Probleme und Informationen in einem Bruchteil einer Sekunde und ohne Kosten verarbeitet werden können. In einem Entscheidungsproblem ist Verhalten dann rational, wenn eine Handlungsalternative gewählt wird, die den größten Nutzen für das entscheidende Individuum erbringt. Begrenzt rationales Verhalten beschreibt auf der einen Seite eine Absicht der Nutzenmaximierung eines handelnden Individuums unter bestimmten Einschränkungen. Diese bestehen aus begrenzten kognitiven Fähigkeiten und Rückgriff auf Heuristiken. Auf der anderen Seite ist Verhalten auch dann eingeschränkt rational, wenn ein Individuum abwägen muss, wann die Kosten zusätzlicher Informationsbeschaffung in einer Entscheidungssituation den Nutzen dieser hinzugewonnenen Information übersteigen und es somit eine Entscheidung unter Ungewissheit treffen muss. Das Individuum sucht dann so lange nach Handlungsalternativen, bis eine davon ein gewünschtes Nutzenniveau erreicht (Satisficing) unabhängig davon, ob es noch weitere Handlungsalternativen gäbe, die einen höheren Nutzen erzielen würden. Abzugrenzen ist begrenzte Rationalität von dem Begriff der Irrationalität. Irrationalität bezeichnet einen bewussten Verstoß gegen die Vernunft. Im ökonomischen Kontext kann irrationales Verhalten beispielsweise bedeuten, dass man eine nutzenstiftende Handlung B einer anderen Handlung A vorzieht, obwohl A mehr Nutzen erbringen würde, also A > B gelten würde. (de)
 • La racionalidad acotada o racionalidad limitada es un modelo de racionalidad humana propuesta para modelizar en ciencias sociales, especialmente en economía, la forma concreta de actuación de los agentes sociales. (es)
 • La rationalité limitée (bounded rationality en version originale) est l'idée selon laquelle la capacité de décision d'un individu est altérée par un ensemble de contraintes comme le manque d'information, des biais cognitifs ou encore le manque de temps. Dans cette optique, les décideurs ont tendance à choisir des solutions satisfaisantes plutôt qu'optimales. Le concept a été initialement théorisé par Herbert Simon et utilisé en sociologie, en psychologie, en microéconomie ou encore en philosophie politique (par exemple chez Jon Elster). On s'écarte de l'un des postulats premiers de la microéconomie et/ou de la théorie du choix rationnel, qui veulent que l'acteur soit pleinement rationnel concernant la situation envisagée. Gerd Gigerenzer a toutefois souligné que pour Simon, la rationalité limitée n'était pas moins bonne qu'une rationalité complète. Au contraire, elle répond selon lui aux exigences de la situation, dans laquelle nos capacités de calcul sont limitées : c'est le caractère limité de la rationalité qui permet, in fine, le choix, et donc la possibilité d'agir à bon escient et à temps. Tout cela est permit notamment par les heuristiques de jugement, développées par Amos Tversky et le Nobel d'économie Daniel Kahneman. Cependant, certaines situations spécifiques requièrent l'utilisation de modèles classiques (donc mathématiques) dans le but de prendre une décision optimale. En ce sens, certains auteurs (notamment Edward Tsang) estiment que l'utilisation de modèles informatiques et le recours à l'intelligence artificielle permettraient de rationaliser la prise de décision et de passer outre les biais cognitifs. Par conséquent, la théorie du choix rationnel et celle de la rationalité limitée seraient complémentaires. (fr)
 • La razionalità limitata è il concetto, o idea, secondo cui, durante il processo decisionale, la razionalità di un individuo è limitata da vari fattori: dalle informazioni che possiede, dai limiti cognitivi della sua mente, dalla quantità finita di tempo di cui dispone per prendere una decisione. È stata proposta da Herbert A. Simon quale base alternativa per la modellazione matematica del processo decisionale, come usata in economia e in discipline correlate; essa integra la razionalità intesa solo come ottimizzazione, in cui quello decisionale sarebbe un processo pienamente razionale di ricerca di una scelta ottimale date le informazioni disponibili. Si può guardare alla razionalità limitata anche da un'altra prospettiva: poiché i decisori difettano delle capacità e delle risorse per arrivare alla soluzione ottimale, essi applicano invece la loro razionalità solo dopo un'enorme semplificazione delle scelte disponibili. Ovvero, il decisore agisce come un “satisficer”, cioè qualcuno che cerca una soluzione soddisfacente, anziché la migliore in assoluto. Simon usa l'analogia di un paio di forbici, dove una lama è la “limitazione cognitiva” degli esseri umani e l'altra è la “struttura dell'ambiente”; menti con risorse cognitive limitate possono quindi avere successo sfruttando strutture preesistenti e regolarità nell'ambiente. Alcuni modelli di comportamento nelle scienze sociali assumono che gli umani possano ragionevolmente essere approssimati o descritti come entità razionali (si veda, per esempio, la teoria della scelta razionale). Svariati modelli economici danno per scontato che le persone abbiano una razionalità media, e possano in quantità sufficientemente grandi essere approssimati come agenti in accordo alle loro preferenze. Il concetto di razionalità limitata rivede questo assunto per tenere conto del fatto che decisioni perfettamente razionali spesso non sono realizzabili nella pratica, proprio a causa della quantità finita di risorse computazionali disponibili per prenderle. (it)
 • 限定合理性(げんていごうりせい、英: bounded rationality, 仏: rationalité limitée)とは、合理的であろうと意図するけれども、認識能力の限界によって、限られた合理性しか経済主体が持ち得ないことを表す。これは、1947年にハーバート・サイモンが『Administrative Behavior』で提唱した人間の認識能力についての概念であり、オリバー・ウィリアムソンはこの概念を取引コストに関わる経済学の基礎として据えた。 (ja)
 • Beperkte rationaliteit of begrensde rationaliteit is rationaliteit van de mens in waarbij er rekening wordt gehouden met de beperkte beschikbaarheid van informatie, cognitieve beperkingen en de beperkte tijd om tot een besluit te komen. Herbert Simon formuleerde een aantal axioma's ter beschrijving van besluitvormingstheorie. Deze axioma's of proposities zijn: 1. * de mens kan onmogelijk alle alternatieven voor een beslissing kennen; 2. * de alternatieven die hij kent, kan hij niet alle simultaan vergelijken. Hij doorloopt eerst een sequentieel zoekproces, waardoor hij de alternatieven een voor een beschouwt en vergelijkt; 3. * als gevolg van de eerste twee axioma's zal de mens niet het optimale alternatief kiezen (zoals bij volledige rationaliteit het geval zou zijn). Hij zal daarentegen het eerste voldoening gevende alternatief kiezen; 4. * de mens beschikt over een set , die hij oproept zodra een herkenbaar probleem zich voordoet; 5. * deze routineacties bestaan alle los van elkaar (Simon noemt dit axioma het ); 6. * elk probleem wordt simultaan met het bestaande doel en de bestaande middelen beschouwd; 7. * als gevolg van axioma's 4 en 5 zal het sequentieel zoekproces uit axioma 2 pas in werking treden als de routineacties niet meer volstaan. Deze beschrijving van de mens staat in contrast met het rationaliteit, dat de mens als homo oeconomicus beschouwt. Beperkte rationaliteit beschouwt de mens daarentegen als . In tegenstelling tot bij volledige rationaliteit is de volgorde waarin alternatieven worden overwogen bij beperkte rationaliteit wel van belang. Bij volledige rationaliteit worden alle alternatieven overwogen en kan zo tot een optimale keuze gekomen worden. Bij beperkte rationaliteit zal het zoekproces gestaakt worden bij de eerste bevredigende optie (beschikbaarheidsheuristiek). Het nadeel van beperkte rationaliteit is daarmee dat niet noodzakelijk de optimale keuze wordt gemaakt en dat een besluit in sommige gevallen zelfs averechts kan uitwerken. Het probleem van te weinig of juist te veel informatie wordt opgelost door de vorming van een vereenvoudigd model van de werkelijkheid. Nieuwe informatie wordt op basis van dit model verwerkt en binnen die context kan een onjuiste beslissing juist lijken. Beperkte rationaliteit heeft echter ook voordelen. Doordat niet alle alternatieven worden overwogen, wordt voorkomen dat de besluitvorming verlamt. In een omgeving waar ruimte bestaat voor onjuiste beslissingen, wegen de voordelen dan ook op tegen de nadelen. Beperkte rationaliteit wordt vaak in verband gebracht met het logisch incrementalisme van Charles Lindblom en James Quinn. (nl)
 • A limitação da racionalidade procura compreender aspectos que influenciam a tomada de decisão do indivíduo baseada em sua limitação de informação. Essa teoria, desenvolvida primeiramente por Herbert A. Simon, propõe a complementação da racionalidade como “otimização", que vê a tomada de decisão como um processo totalmente racional de encontrar uma opção ideal dada a informação disponível. Para Herbert Simon, a racionalidade pessoal está limitada por três dimensões: 1. * A informação disponível; 2. * A limitação cognitiva da mente individual; 3. * O tempo disponível para tomada de decisão. (pt)
 • Некоторые модели человеческого поведения в общественных науках предполагают, что поведение людей может быть описано в предположении, что люди ведут себя как «рациональные» существа (смотри, например, теорию рационального выбора). Во многих экономических моделях полагается, что люди гиперрациональны и никогда не делают чего бы то ни было, что противоречит их интересам. Концепция ограниченной рациональности подвергает эти положения сомнению с целью учесть, что в действительности совершенно рациональные решения мало осуществимы на практике из-за ограниченности вычислительных ресурсов, необходимых для их принятия. Термин был предложен Гербертом Саймоном. В книге «Модели моей жизни» Саймон указывает, что большинство людей рациональны только отчасти, и эмоциональны либо иррациональны в остальных ситуациях. В другой работе он утверждает, что «агенты ограниченной рациональности испытывают затруднения при формулировании и решении сложных проблем, и обработке (получении, хранении, использовании, передаче) информации». Саймон описывает некоторое количество направлений, в которых классическая модель рациональности может быть дополнена и приведена в большее соответствие с реальностью, оставаясь в рамках строгого формализма: * ограничение по тому, какого рода могут быть функции полезности * учёт стоимости сбора и обработки информации * возможность существования векторной функции полезности Саймон предложил, что экономические агенты используют скорее эвристический анализ, чем строгое применение правил оптимизации, из-за сложности ситуации и невозможности вычислить и учесть полезность каждого возможного действия. Стоимость оценки ситуации может быть очень высока, при том что другая экономическая деятельность может также требовать принятия подобных решений. Даниэль Канеман позиционирует теорию ограниченной рациональности как модель, позволяющую преодолеть ограничения распространенной модели рациональных агентов. (ru)
 • Обмежена раціональність (англ. Bounded rationality) полягає в тому, що коли люди приймають рішення, їх раціональність обмежується проблемою вибору, пізнавальними обмеженнями їх розуму та часом, доступними для прийняття рішення. Приймачі рішень у цьому випадку виступають агентами, що задовольняють свої потреби, прагнучи знайти задовільний, а не оптимальний варіант. Герберт А. Саймон запропонував обмежену раціональність як альтернативну основу для математичного моделювання прийняття рішень, як це використовується в економіці, політології та суміжних дисциплінах. Він доповнює «раціональність як оптимізацію», яка розглядає прийняття рішень як цілком раціональний процес пошуку оптимального вибору з урахуванням наявної інформації. Саймон використовував аналогію пари ножиць, де одне лезо представляє «когнітивні обмеження» реальних людей, а інше — «структури навколишнього середовища», що показує, як розум компенсує обмежені ресурси, використовуючи відомі структурні закономірності в навколишньому середовищі. Деякі моделі людської поведінки в соціальних науках передбачають, що люди можуть бути описані як «раціональні» істоти (див., Наприклад, теорію раціонального вибору або Моделі політичних агентств Downs). Багато економічних моделей вважають, що люди, як правило, раціональні, і найчастіше вони діють відповідно до їхніх уподобань. Концепція обмеженої раціональності переглядає це припущення з огляду на те, що на практиці ідеально раціональні рішення часто неможливі через обмежені обчислювальні ресурси доступні для їх прийняття. (uk)
 • 限制理性(英語:Bounded rationality),又譯為有限理性,係由赫伯特·亞歷山大·西蒙(Herbert Alexander Simon)所提出,是基於生理學及心理學層面的思考,對於傳統經濟學理論所提出的修正。傳統經濟學一直以完全理性為前提,由於行為人可以得到所有資訊,因此可以在多種方案中,選擇能使效用最大化的一種方案;但是於現實狀況中,人們所獲得的資訊、知識與能力都是有限的,所能夠考慮的方案也是有限的,未必能作出使得效用最大化的決策。因此,西蒙認為必須考慮人的基本生理限制,以及由此而引起的認知限制、動機限制及其相互影響的限制。 西蒙所提出的理論是,將不完全的資訊以及處理資訊的費用,和一些非傳統的決策者目標函數引入。 (zh)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 70400 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 21952 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 986504393 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:isPartOf
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • La racionalidad acotada o racionalidad limitada es un modelo de racionalidad humana propuesta para modelizar en ciencias sociales, especialmente en economía, la forma concreta de actuación de los agentes sociales. (es)
 • 限定合理性(げんていごうりせい、英: bounded rationality, 仏: rationalité limitée)とは、合理的であろうと意図するけれども、認識能力の限界によって、限られた合理性しか経済主体が持ち得ないことを表す。これは、1947年にハーバート・サイモンが『Administrative Behavior』で提唱した人間の認識能力についての概念であり、オリバー・ウィリアムソンはこの概念を取引コストに関わる経済学の基礎として据えた。 (ja)
 • 限制理性(英語:Bounded rationality),又譯為有限理性,係由赫伯特·亞歷山大·西蒙(Herbert Alexander Simon)所提出,是基於生理學及心理學層面的思考,對於傳統經濟學理論所提出的修正。傳統經濟學一直以完全理性為前提,由於行為人可以得到所有資訊,因此可以在多種方案中,選擇能使效用最大化的一種方案;但是於現實狀況中,人們所獲得的資訊、知識與能力都是有限的,所能夠考慮的方案也是有限的,未必能作出使得效用最大化的決策。因此,西蒙認為必須考慮人的基本生理限制,以及由此而引起的認知限制、動機限制及其相互影響的限制。 西蒙所提出的理論是,將不完全的資訊以及處理資訊的費用,和一些非傳統的決策者目標函數引入。 (zh)
 • العقلانية المحدودة هي فكرة تصف محدودية عقلانية الفرد عند اتخاذه للقرارات. وتصفها بأنها عقلانية محدودة بمدى سهولة المشكلة المراد حلها، ومحدودة بالقيود المعرفية للفرد، و ايضاً محدودة بالوقت المتاح لاتخاذ القرار. وبالتالي، فأن صناع القرار من هذا المفهوم دائما ماتكون قراراتهم مرضيه لا مثالية، اي انهم يبحثون دوماً عن حل مرضي بدلاً من البحث عن الحل الأمثل. اقترح هربرت أ. سيمون العقلانية المحدودة كبديل للنماذج الرياضية الخاصه بصناعة القرار، والتي تستخدم في الاقتصاد, العلوم السياسية والتخصصات ذات الصلة. وهي برأيه تدعم فكرة ان حدود العقلانية هي حدود المثالية ، والتي تصف عملية اتخاذ القرار على انها عملية للعثور على الاختيار الأمثل في ضوء المعلومات المتاحة. أستخدم سيمون أسلوب المقارنة واتخذ من المقص مثال، حيث جعل احدى شفراته تمثل القيود المعرفية الفعلية للبشر والشفرة الاخرى تمثل تركيبة البيئة المحيطة (ar)
 • Hlavní myšlenkou omezené racionality je tvrzení, že existence limitů lidského mozku, složitost struktury okolního prostředí ale i omezený čas, který na rozhodování máme, neumožňuje jedinci se ve většině případů rozhodovat optimálně. V důsledku omezenosti orgánu jsme k dořešení rozhodovacího procesu v reálném čase nuceni zjednodušovat rozhodovací mechanismy a používat pouze přibližné metody.Lidské rozhodování má tedy dle teorie omezené racionality spíše podobu hledání uspokojivého řešení pomocí různých heuristik, nežli hledání optimálního řešení, jak uvádí teorie racionální volby. Jelikož úspěšnost jednotlivých heuristik závisí na struktuře prostředí, modely omezené racionality popisují nejenom, jak je rozhodnutí dosaženo na základě zvolené heuristiky, ale posuzuje v kterých oblastech je (cs)
 • Begrenzte Rationalität (englisch bounded rationality, auch eingeschränkte Rationalität) bezeichnet eine aus der Verhaltensökonomik und der Psychologie stammende Weiterentwicklung des Modells der vollständigen bzw. uneingeschränkten Rationalität. (de)
 • Bounded rationality is the idea that rationality is limited, when individuals make decisions, by the tractability of the decision problem, the cognitive limitations of the mind, and the time available to make the decision. Decision-makers, in this view, act as satisficers, seeking a satisfactory solution rather than an optimal one. (en)
 • La rationalité limitée (bounded rationality en version originale) est l'idée selon laquelle la capacité de décision d'un individu est altérée par un ensemble de contraintes comme le manque d'information, des biais cognitifs ou encore le manque de temps. Dans cette optique, les décideurs ont tendance à choisir des solutions satisfaisantes plutôt qu'optimales. Le concept a été initialement théorisé par Herbert Simon et utilisé en sociologie, en psychologie, en microéconomie ou encore en philosophie politique (par exemple chez Jon Elster). (fr)
 • La razionalità limitata è il concetto, o idea, secondo cui, durante il processo decisionale, la razionalità di un individuo è limitata da vari fattori: dalle informazioni che possiede, dai limiti cognitivi della sua mente, dalla quantità finita di tempo di cui dispone per prendere una decisione. È stata proposta da Herbert A. Simon quale base alternativa per la modellazione matematica del processo decisionale, come usata in economia e in discipline correlate; essa integra la razionalità intesa solo come ottimizzazione, in cui quello decisionale sarebbe un processo pienamente razionale di ricerca di una scelta ottimale date le informazioni disponibili. (it)
 • Beperkte rationaliteit of begrensde rationaliteit is rationaliteit van de mens in waarbij er rekening wordt gehouden met de beperkte beschikbaarheid van informatie, cognitieve beperkingen en de beperkte tijd om tot een besluit te komen. Herbert Simon formuleerde een aantal axioma's ter beschrijving van besluitvormingstheorie. Deze axioma's of proposities zijn: Deze beschrijving van de mens staat in contrast met het rationaliteit, dat de mens als homo oeconomicus beschouwt. Beperkte rationaliteit beschouwt de mens daarentegen als . (nl)
 • Некоторые модели человеческого поведения в общественных науках предполагают, что поведение людей может быть описано в предположении, что люди ведут себя как «рациональные» существа (смотри, например, теорию рационального выбора). Во многих экономических моделях полагается, что люди гиперрациональны и никогда не делают чего бы то ни было, что противоречит их интересам. Концепция ограниченной рациональности подвергает эти положения сомнению с целью учесть, что в действительности совершенно рациональные решения мало осуществимы на практике из-за ограниченности вычислительных ресурсов, необходимых для их принятия. (ru)
 • A limitação da racionalidade procura compreender aspectos que influenciam a tomada de decisão do indivíduo baseada em sua limitação de informação. Essa teoria, desenvolvida primeiramente por Herbert A. Simon, propõe a complementação da racionalidade como “otimização", que vê a tomada de decisão como um processo totalmente racional de encontrar uma opção ideal dada a informação disponível. Para Herbert Simon, a racionalidade pessoal está limitada por três dimensões: (pt)
 • Обмежена раціональність (англ. Bounded rationality) полягає в тому, що коли люди приймають рішення, їх раціональність обмежується проблемою вибору, пізнавальними обмеженнями їх розуму та часом, доступними для прийняття рішення. Приймачі рішень у цьому випадку виступають агентами, що задовольняють свої потреби, прагнучи знайти задовільний, а не оптимальний варіант. Герберт А. Саймон запропонував обмежену раціональність як альтернативну основу для математичного моделювання прийняття рішень, як це використовується в економіці, політології та суміжних дисциплінах. Він доповнює «раціональність як оптимізацію», яка розглядає прийняття рішень як цілком раціональний процес пошуку оптимального вибору з урахуванням наявної інформації. Саймон використовував аналогію пари ножиць, де одне лезо представ (uk)
rdfs:label
 • عقلانية محدودة (ar)
 • Omezená racionalita (cs)
 • Begrenzte Rationalität (de)
 • Bounded rationality (en)
 • Racionalidad limitada (es)
 • Rationalité limitée (fr)
 • 限定合理性 (ja)
 • Razionalità limitata (it)
 • Beperkte rationaliteit (nl)
 • Limitação da racionalidade (pt)
 • Ограниченная рациональность (ru)
 • Обмежена раціональність (uk)
 • 有限理性 (zh)
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:knownFor of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:field of
is dbp:knownFor of
is foaf:primaryTopic of