An Entity of Type: Election, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

في علم المعلومات، الضبط الاستنادي يساعد في التحديد بدقة ومن دون شك أشخاص، أشياء أو مفاهيم. الشكل المعتمد يرسّم، أي يضبط بالسند ومن هنا المصطلح العربي. من جهة أخرى هيعملية لتنسيق وترتيب الفهارس المكتبية.

Property Value
dbo:abstract
 • في علم المعلومات، الضبط الاستنادي يساعد في التحديد بدقة ومن دون شك أشخاص، أشياء أو مفاهيم. الشكل المعتمد يرسّم، أي يضبط بالسند ومن هنا المصطلح العربي. من جهة أخرى هيعملية لتنسيق وترتيب الفهارس المكتبية. (ar)
 • El control d'autoritats, en biblioteconomia i ciències de la informació, és el procés tècnic de mantenir el control d'encapçalaments (noms, títols, col·leccions, matèries) del catàleg d'una biblioteca, mitjançant una llista d'autoritats. El control d'autoritats compleix dues funcions importants: * Permet que catalogadors desambigüin noms semblants o idèntics * El control d'autoritats és usat per catalogadors per disposar materials que estan lògicament relacionats, encara que es presentin de forma diferent (ca)
 • Pojem autorita v knihovnické terminologii označuje ověřený a unifikovaný selekční údaj (heslo), který popisuje dokumenty a slouží k jejich vyhledávání v knihovních katalozích. (cs)
 • In der Bibliotheks-, Informations- und Dokumentationswissenschaft (BID) ist eine Normdatei ein Verzeichnis von normierten Begriffen zur Verwendung als Deskriptor in der Dokumentation. Eine Normdatei ist damit eine Form eines kontrollierten Vokabulars, in dem festgelegt wird, welche Ansetzung bei der Erschließung zu verwenden ist. Im Englischen werden Normdateien als authority files bezeichnet. Normierte Begriffe können Personennamen, Körperschaftsnamen und beliebige andere Mengen von Bezeichnungen von Dingen, Vorgängen oder abstrakten Begriffen sein. Der Bildung von Normbegriffen liegt eine Ontologie zugrunde, die die jeweils zu normierenden Begriffe und die Art der Normierung festlegt. Die Normbegriffe gehören nach Vergabe zu den Metadaten des jeweiligen Datensatzes. Als Vorform kann die freie Vergabe von Kategorien, Schlagwörtern oder Tags gelten, die sich aber an gewisse Regeln hält, wie die Festlegung auf Singular oder Plural, die bevorzugte Nutzung von Komposita etc. Im deutschsprachigen Raum begannen die Bemühungen um gemeinsame Normdaten im Jahr 1973 mit der Gemeinsamen Körperschaftsdatei (GKD) durch die Bayerische Staatsbibliothek, die Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz und die Deutsche Bibliothek. (de)
 • Κατάλογος καθιερωμένων όρων ή αρχείο καθιερωμένων όρων στην επιστήμη της βιβλιοθηκονομίας είναι η διαδικασία με την οποία οργανώνονται οι κατάλογοι των βιβλιοθηκών έτσι ώστε η κάθε οντότητα (π.χ. πρόσωπο, οργανισμός κ.τ.λ.) να αναφέρεται με μονοσήμαντο και τυποποιημένο τρόπο. Ο τρόπος αυτός τηρείται με συνέπεια σε όλο τον κατάλογο, αλλά και στη σύνδεσή τους με άλλες οντότητες. Οι κατάλογοι αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν πρόσωπα, οργανισμούς, ιδρύματα, συνέδρια ή μπορεί να είναι δομημένοι θεματικά. (el)
 • Autoritateen kontrola katalogo bibliografiko automatikoetarako sarbidea bateratu eta normalizatzeko prozesua da, egile, liburu, gai, erakunde, izen geografiko eta abarren zerrendak normalizatuz, katalogoetan homonimia, sinonimia eta antzeko izendapen-arazoak ebazteko. (eu)
 • En science de l'information, une autorité (ou notice d'autorité ou forme d'autorité) sert à identifier sans ambiguïté des personnes ou d'autres concepts, et à faciliter la recherche dans les catalogues de bibliothèques. Une autorité est composée au minimum d'une forme retenue, « faisant autorité », d'où son nom calqué sur l'expression anglaise d'origine, « authority control ». (fr)
 • Control de autoridades, en biblioteconomía y en ciencia de la información, es la práctica de instaurar y mantener el control de los materiales bibliográficos del catálogo de una biblioteca. El control de autoridades cumple dos funciones importantes: primero, que los catalogadores puedan distinguir entre nombres semejantes o idénticos; segundo, que puedan disponer de materiales que lógicamente están reunidos, aunque se presentan de forma diferente. (es)
 • Na bhunachair sonraí atá úsaidaithe mar rialú údaráis ("authority control") d'aithin daoine, áiteanna, no rudaí ar an idirlín. (ga)
 • Il controllo di autorità (inglese Authority control) nell'ambito biblioteconomico e documentalistico, indica l'attività volta a organizzare un catalogo o un archivio utilizzando un singolo termine per ogni entità (autore, titolo, ecc.). Attraverso il rinvio da forme varianti del nome a questa unica forma del nome (chiamata voce di autorità) si consente l'accesso a tutte le opere di un autore a prescindere dal fatto che in una specifica opera egli sia nominato con forma diversa: è il caso, ad esempio, di Carlo Lorenzini, nome anagrafico di Carlo Collodi. Tale controllo viene effettuato anche per i titoli (con rinvii da forme di titolo varianti, traduzioni ecc.). Il termine "autorità" sta ad indicare che le entità sono stabilite in una particolare forma che consente la loro applicazione coerente, facilitando il lavoro di catalogazione degli addetti ai lavori e la ricerca da parte dell'utente. Nell'archivio di autorità ogni record di autorità contiene una descrizione dell'entità (cioè il suo utilizzo); questo archivio aiuta il bibliotecario e il documentalista a tenere coerente il catalogo e a renderlo di più facile uso per l'utente. I catalogatori assegnano a ogni entità - quale autore, libro, collana, autore collettivo - una specifica univoca intestazione che è poi usata in senso esclusivo per indicare tutti i riferimenti a quella entità, anche se sono varianti come nel caso di pseudonimi. Un'unica intestazione può guidare l'utente verso tutte le informazioni rilevanti. I record di autorità sono riuniti in una base di dati chiamata archivio di autorità, e la manutenzione e l'aggiornamento di questi record, così come dei loro collegamenti logici con altri archivi al loro interno, è lavoro dei bibliotecari o di altri catalogatori. Il controllo di autorità è un esempio di vocabolario controllato e delle attività di controllo bibliografico. (it)
 • 図書館情報学や資料組織論において典拠管理(てんきょかんり)もしくは典拠コントロール(英語: authority control)とは、書誌情報に含まれる各種の主題(著者・件名など)やその他の概念について、一貫した見出し・識別子を付与し、適切な相互参照を指示した情報(典拠ファイル)を維持管理する行為およびその方法論のこと。図書目録の作成と提供についての仕組みづくりである書誌コントロールと深く結びついた概念であるが、構造化された知識ベースとして図書館外の領域で応用されることもある。 (ja)
 • Kontrola autorytatywna – określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową. Termin autorytatywna ma tutaj znaczenie inne niż słownikowe: 1. oparty na autorytecie zapewniającym wiarygodność; 2. pewny siebie, stanowczy, nieznoszący sprzeciwu, wywodzącego się z autorytet; w tym użyciu pochodzi on od słowa autor (oba te słowa są powiązane etymologicznie). (pl)
 • Controle de autoridade, controle de autoria (português brasileiro) ou controlo de autoridade, controlo de autoria (português europeu) na biblioteconomia e na ciência da informação é a prática de criar e manter cabeçalhos (também chamados de pontos de acesso) para materiais bibliográficos em um catálogo de biblioteca. O controle de autoridade cumpre duas funções importantes. Primeiro, ele permite que catalogadores desambiguem itens com cabeçalhos semelhantes ou idênticos. Por exemplo, dois autores que publicaram sob o mesmo nome podem ser distinguidos uns dos outros pelo acréscimo de iniciais dos nomes do meio, da data de nascimento e/ou morte (ou se destacou, se estes forem desconhecidos) ou um epíteto descritivo para o cabeçalho de um autor (ou de ambos). Em segundo lugar, o controle de autoridade é usado por catalogadores para dispor materiais que logicamente estão reunidos, embora eles apresentam-se de forma diferente. Por exemplo, registros de autoridade são utilizados para estabelecer títulos uniformes, os quais podem dispor todas as versões de uma determinada obra juntas, mesmo quando elas são publicadas sob títulos diferentes. Embora teoricamente qualquer parte de informação sobre um determinado livro seja sujeita ao controle de autoridade, catalogadores normalmente enfocam esse processo nos autores e nos títulos. (ou pontos de acesso de assunto) cumprem uma função semelhante aos registros de autoridade, embora eles geralmente sejam considerados separadamente. (pt)
 • Нормати́вный контро́ль, также авторитетные файлы в — организация библиотечных каталогов и библиографической информации путём присвоения каждой теме определённого названия. Такие уникальные заголовки последовательно используются в каталоге и работают вместе с другими организационными данными, например, перекрёстными ссылками. Каждый заголовок имеет краткое описание пределов применимости и использования, такая организация помогает персоналу библиотек поддерживать каталог в актуальном состоянии и упрощает работу исследователям. Каталогизаторы присваивают каждой сущности (автор, книга, серия, издательство) уникальный текстовый идентификатор, который последовательно используется для однозначного описания всех отсылок к этой сущности, даже если это вариант записи, псевдоним или криптоним. Уникальный заголовок позволяет получить всю релевантную информацию, включая сведения о связанных с данной сущностях. Нормативный контроль может располагаться в базе данных и содержать связи с другими сущностями и другими базами. Поэтому нормативный контроль — разновидность библиографического контроля и . Хотя теоретически нормативному контролю может подвергаться любая информация (условные заглавия, личные имена, корпоративные названия), в библиотеках каталоги обычно сосредоточены вокруг имён авторов и названий книг. Классификация Библиотеки Конгресса США выполняет сходную функцию, хотя обычно их рассматривают раздельно. Со временем записи нормативного контроля требуется изменять и обновлять; хотя его целью не является создание идеальной неразрывной системы хранения данных, он помогает систематизировать и искать информацию. (ru)
 • Нормати́вний контро́ль (англ. Authority control) у бібліотечній справі — організація бібліотечних каталогів і бібліографічної інформації шляхом присвоєння кожній темі певної назви. Такі унікальні заголовки застосовують послідовно в каталозі та використовують з іншими організаційними даними, наприклад, перехресними посиланнями. До кожного заголовку дають короткий опис меж застосовності й використання, що допомагає персоналу бібліотек підтримувати каталог в актуальному стані та спрощує роботу дослідникам. Каталогізатори присвоюють кожній сутності (автор, книга, серія, видавництво) унікальний текстовий ідентифікатор, який послідовно використовують для однозначного опису всіх відсилань до цієї сутності, навіть якщо це варіант запису, псевдонім або криптонім. Унікальний заголовок дозволяє отримати всю релевантну інформацію, включно з відомостями, пов'язаними з даними сутностей. Нормативний контроль може розміщуватися в базі даних і містити зв'язки з іншими сутностями й іншими базами. Тому нормативний контроль є різновидом та . Хоча теоретично нормативному контролю може піддаватися будь-яка інформація (умовні заголовки, власні імена, корпоративні назви), бібліотечні каталоги зазвичай зосереджені на іменах авторів та назвах книг. Класифікація Бібліотеки Конгресу виконує схожу функцію, хоча зазвичай її розглядають окремо. З часом записи нормативного контролю потребують змін та оновлень; хоча його метою не є створення ідеальної неперервної системи зберігання даних, він допомагає систематизувати й шукати інформацію. (uk)
 • 權威控制或规范控制(英語:Authority control)是图书馆信息学中一个整理和目录信息的方式,使同一主题使用相同且唯一的标题。这些标题贯彻整个目录库并且能与其他交叉引用的数据库协同工作。每个标题简明扼要地標明其应用范围和用法,此系統讓图书馆工作人员更易於管理,而且研究者使用上也方便。 分配给同一主题如作者、书籍、系列图书或合著图书一个独特唯一的标题,在与此相关的引用中都只使用此标题,即使作者拥有其他筆名或化名。例如,作家林良的筆名為子敏,又被稱為小太陽,該館就可訂定一致的題名,當讀者查檢作者林良時,就可檢索到所有林良的作品。作者记录可以合并到一个数据库中成为一个作者文件,维护更新这些文件以及其间的“逻辑关系”也是图书馆员及信息编录人员的工作。因此,规范控制是受控词表和的一个例子。 虽然从理论上来讲,任何一条信息都可进行规范控制,如个人或企业的名称、统一标题、系列和主题。而图书馆编目通常侧重于作者姓名和书名。虽然它们通常单独考虑,不过美國國會圖書館的所起到的作用和规范控制类似。随着时间的推移和信息的变化促使这些信息重组的要求会越来越明显。根据一个观点,规范控制的宗旨并不在于创建一个天衣无缝的系统,而在于在帮助用户寻找信息的前提下不断努力适应变化提供更为“结构和秩序化”的内容。 在傳統人工編目系統中,用來維持卡片目錄著錄標目之一致性;在中,則可利用系統自動聯結與指引功能,辨識個人作者或團體作者的匿名重複性與更替情形,同時將相關主題聚集在一起。權威控制除了提供各個圖書館管理館藏與讀者檢索的便利,對於各館之間館藏交流或整合查詢也有重大影響,如果兩個合作館的规范控制系统不相同時,就會造成讀者檢索時無法檢索到所需的完整館藏。 (zh)
 • في علم المعلومات، الضبط الاستنادي يساعد في التحديد بدقة ومن دون شك أشخاص، أشياء أو مفاهيم. الشكل المعتمد يرسّم، أي يضبط بالسند ومن هنا المصطلح العربي. من جهة أخرى هيعملية لتنسيق وترتيب الفهارس المكتبية. (ar)
 • El control d'autoritats, en biblioteconomia i ciències de la informació, és el procés tècnic de mantenir el control d'encapçalaments (noms, títols, col·leccions, matèries) del catàleg d'una biblioteca, mitjançant una llista d'autoritats. El control d'autoritats compleix dues funcions importants: * Permet que catalogadors desambigüin noms semblants o idèntics * El control d'autoritats és usat per catalogadors per disposar materials que estan lògicament relacionats, encara que es presentin de forma diferent (ca)
 • Pojem autorita v knihovnické terminologii označuje ověřený a unifikovaný selekční údaj (heslo), který popisuje dokumenty a slouží k jejich vyhledávání v knihovních katalozích. (cs)
 • In der Bibliotheks-, Informations- und Dokumentationswissenschaft (BID) ist eine Normdatei ein Verzeichnis von normierten Begriffen zur Verwendung als Deskriptor in der Dokumentation. Eine Normdatei ist damit eine Form eines kontrollierten Vokabulars, in dem festgelegt wird, welche Ansetzung bei der Erschließung zu verwenden ist. Im Englischen werden Normdateien als authority files bezeichnet. Normierte Begriffe können Personennamen, Körperschaftsnamen und beliebige andere Mengen von Bezeichnungen von Dingen, Vorgängen oder abstrakten Begriffen sein. Der Bildung von Normbegriffen liegt eine Ontologie zugrunde, die die jeweils zu normierenden Begriffe und die Art der Normierung festlegt. Die Normbegriffe gehören nach Vergabe zu den Metadaten des jeweiligen Datensatzes. Als Vorform kann die freie Vergabe von Kategorien, Schlagwörtern oder Tags gelten, die sich aber an gewisse Regeln hält, wie die Festlegung auf Singular oder Plural, die bevorzugte Nutzung von Komposita etc. Im deutschsprachigen Raum begannen die Bemühungen um gemeinsame Normdaten im Jahr 1973 mit der Gemeinsamen Körperschaftsdatei (GKD) durch die Bayerische Staatsbibliothek, die Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz und die Deutsche Bibliothek. (de)
 • Κατάλογος καθιερωμένων όρων ή αρχείο καθιερωμένων όρων στην επιστήμη της βιβλιοθηκονομίας είναι η διαδικασία με την οποία οργανώνονται οι κατάλογοι των βιβλιοθηκών έτσι ώστε η κάθε οντότητα (π.χ. πρόσωπο, οργανισμός κ.τ.λ.) να αναφέρεται με μονοσήμαντο και τυποποιημένο τρόπο. Ο τρόπος αυτός τηρείται με συνέπεια σε όλο τον κατάλογο, αλλά και στη σύνδεσή τους με άλλες οντότητες. Οι κατάλογοι αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν πρόσωπα, οργανισμούς, ιδρύματα, συνέδρια ή μπορεί να είναι δομημένοι θεματικά. (el)
 • Autoritateen kontrola katalogo bibliografiko automatikoetarako sarbidea bateratu eta normalizatzeko prozesua da, egile, liburu, gai, erakunde, izen geografiko eta abarren zerrendak normalizatuz, katalogoetan homonimia, sinonimia eta antzeko izendapen-arazoak ebazteko. (eu)
 • En science de l'information, une autorité (ou notice d'autorité ou forme d'autorité) sert à identifier sans ambiguïté des personnes ou d'autres concepts, et à faciliter la recherche dans les catalogues de bibliothèques. Une autorité est composée au minimum d'une forme retenue, « faisant autorité », d'où son nom calqué sur l'expression anglaise d'origine, « authority control ». (fr)
 • Control de autoridades, en biblioteconomía y en ciencia de la información, es la práctica de instaurar y mantener el control de los materiales bibliográficos del catálogo de una biblioteca. El control de autoridades cumple dos funciones importantes: primero, que los catalogadores puedan distinguir entre nombres semejantes o idénticos; segundo, que puedan disponer de materiales que lógicamente están reunidos, aunque se presentan de forma diferente. (es)
 • Na bhunachair sonraí atá úsaidaithe mar rialú údaráis ("authority control") d'aithin daoine, áiteanna, no rudaí ar an idirlín. (ga)
 • Il controllo di autorità (inglese Authority control) nell'ambito biblioteconomico e documentalistico, indica l'attività volta a organizzare un catalogo o un archivio utilizzando un singolo termine per ogni entità (autore, titolo, ecc.). Attraverso il rinvio da forme varianti del nome a questa unica forma del nome (chiamata voce di autorità) si consente l'accesso a tutte le opere di un autore a prescindere dal fatto che in una specifica opera egli sia nominato con forma diversa: è il caso, ad esempio, di Carlo Lorenzini, nome anagrafico di Carlo Collodi. Tale controllo viene effettuato anche per i titoli (con rinvii da forme di titolo varianti, traduzioni ecc.). Il termine "autorità" sta ad indicare che le entità sono stabilite in una particolare forma che consente la loro applicazione coerente, facilitando il lavoro di catalogazione degli addetti ai lavori e la ricerca da parte dell'utente. Nell'archivio di autorità ogni record di autorità contiene una descrizione dell'entità (cioè il suo utilizzo); questo archivio aiuta il bibliotecario e il documentalista a tenere coerente il catalogo e a renderlo di più facile uso per l'utente. I catalogatori assegnano a ogni entità - quale autore, libro, collana, autore collettivo - una specifica univoca intestazione che è poi usata in senso esclusivo per indicare tutti i riferimenti a quella entità, anche se sono varianti come nel caso di pseudonimi. Un'unica intestazione può guidare l'utente verso tutte le informazioni rilevanti. I record di autorità sono riuniti in una base di dati chiamata archivio di autorità, e la manutenzione e l'aggiornamento di questi record, così come dei loro collegamenti logici con altri archivi al loro interno, è lavoro dei bibliotecari o di altri catalogatori. Il controllo di autorità è un esempio di vocabolario controllato e delle attività di controllo bibliografico. (it)
 • 図書館情報学や資料組織論において典拠管理(てんきょかんり)もしくは典拠コントロール(英語: authority control)とは、書誌情報に含まれる各種の主題(著者・件名など)やその他の概念について、一貫した見出し・識別子を付与し、適切な相互参照を指示した情報(典拠ファイル)を維持管理する行為およびその方法論のこと。図書目録の作成と提供についての仕組みづくりである書誌コントロールと深く結びついた概念であるが、構造化された知識ベースとして図書館外の領域で応用されることもある。 (ja)
 • Kontrola autorytatywna – określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową. Termin autorytatywna ma tutaj znaczenie inne niż słownikowe: 1. oparty na autorytecie zapewniającym wiarygodność; 2. pewny siebie, stanowczy, nieznoszący sprzeciwu, wywodzącego się z autorytet; w tym użyciu pochodzi on od słowa autor (oba te słowa są powiązane etymologicznie). (pl)
 • Controle de autoridade, controle de autoria (português brasileiro) ou controlo de autoridade, controlo de autoria (português europeu) na biblioteconomia e na ciência da informação é a prática de criar e manter cabeçalhos (também chamados de pontos de acesso) para materiais bibliográficos em um catálogo de biblioteca. O controle de autoridade cumpre duas funções importantes. Primeiro, ele permite que catalogadores desambiguem itens com cabeçalhos semelhantes ou idênticos. Por exemplo, dois autores que publicaram sob o mesmo nome podem ser distinguidos uns dos outros pelo acréscimo de iniciais dos nomes do meio, da data de nascimento e/ou morte (ou se destacou, se estes forem desconhecidos) ou um epíteto descritivo para o cabeçalho de um autor (ou de ambos). Em segundo lugar, o controle de autoridade é usado por catalogadores para dispor materiais que logicamente estão reunidos, embora eles apresentam-se de forma diferente. Por exemplo, registros de autoridade são utilizados para estabelecer títulos uniformes, os quais podem dispor todas as versões de uma determinada obra juntas, mesmo quando elas são publicadas sob títulos diferentes. Embora teoricamente qualquer parte de informação sobre um determinado livro seja sujeita ao controle de autoridade, catalogadores normalmente enfocam esse processo nos autores e nos títulos. (ou pontos de acesso de assunto) cumprem uma função semelhante aos registros de autoridade, embora eles geralmente sejam considerados separadamente. (pt)
 • Нормати́вный контро́ль, также авторитетные файлы в — организация библиотечных каталогов и библиографической информации путём присвоения каждой теме определённого названия. Такие уникальные заголовки последовательно используются в каталоге и работают вместе с другими организационными данными, например, перекрёстными ссылками. Каждый заголовок имеет краткое описание пределов применимости и использования, такая организация помогает персоналу библиотек поддерживать каталог в актуальном состоянии и упрощает работу исследователям. Каталогизаторы присваивают каждой сущности (автор, книга, серия, издательство) уникальный текстовый идентификатор, который последовательно используется для однозначного описания всех отсылок к этой сущности, даже если это вариант записи, псевдоним или криптоним. Уникальный заголовок позволяет получить всю релевантную информацию, включая сведения о связанных с данной сущностях. Нормативный контроль может располагаться в базе данных и содержать связи с другими сущностями и другими базами. Поэтому нормативный контроль — разновидность библиографического контроля и . Хотя теоретически нормативному контролю может подвергаться любая информация (условные заглавия, личные имена, корпоративные названия), в библиотеках каталоги обычно сосредоточены вокруг имён авторов и названий книг. Классификация Библиотеки Конгресса США выполняет сходную функцию, хотя обычно их рассматривают раздельно. Со временем записи нормативного контроля требуется изменять и обновлять; хотя его целью не является создание идеальной неразрывной системы хранения данных, он помогает систематизировать и искать информацию. (ru)
 • Нормати́вний контро́ль (англ. Authority control) у бібліотечній справі — організація бібліотечних каталогів і бібліографічної інформації шляхом присвоєння кожній темі певної назви. Такі унікальні заголовки застосовують послідовно в каталозі та використовують з іншими організаційними даними, наприклад, перехресними посиланнями. До кожного заголовку дають короткий опис меж застосовності й використання, що допомагає персоналу бібліотек підтримувати каталог в актуальному стані та спрощує роботу дослідникам. Каталогізатори присвоюють кожній сутності (автор, книга, серія, видавництво) унікальний текстовий ідентифікатор, який послідовно використовують для однозначного опису всіх відсилань до цієї сутності, навіть якщо це варіант запису, псевдонім або криптонім. Унікальний заголовок дозволяє отримати всю релевантну інформацію, включно з відомостями, пов'язаними з даними сутностей. Нормативний контроль може розміщуватися в базі даних і містити зв'язки з іншими сутностями й іншими базами. Тому нормативний контроль є різновидом та . Хоча теоретично нормативному контролю може піддаватися будь-яка інформація (умовні заголовки, власні імена, корпоративні назви), бібліотечні каталоги зазвичай зосереджені на іменах авторів та назвах книг. Класифікація Бібліотеки Конгресу виконує схожу функцію, хоча зазвичай її розглядають окремо. З часом записи нормативного контролю потребують змін та оновлень; хоча його метою не є створення ідеальної неперервної системи зберігання даних, він допомагає систематизувати й шукати інформацію. (uk)
 • 權威控制或规范控制(英語:Authority control)是图书馆信息学中一个整理和目录信息的方式,使同一主题使用相同且唯一的标题。这些标题贯彻整个目录库并且能与其他交叉引用的数据库协同工作。每个标题简明扼要地標明其应用范围和用法,此系統讓图书馆工作人员更易於管理,而且研究者使用上也方便。 分配给同一主题如作者、书籍、系列图书或合著图书一个独特唯一的标题,在与此相关的引用中都只使用此标题,即使作者拥有其他筆名或化名。例如,作家林良的筆名為子敏,又被稱為小太陽,該館就可訂定一致的題名,當讀者查檢作者林良時,就可檢索到所有林良的作品。作者记录可以合并到一个数据库中成为一个作者文件,维护更新这些文件以及其间的“逻辑关系”也是图书馆员及信息编录人员的工作。因此,规范控制是受控词表和的一个例子。 虽然从理论上来讲,任何一条信息都可进行规范控制,如个人或企业的名称、统一标题、系列和主题。而图书馆编目通常侧重于作者姓名和书名。虽然它们通常单独考虑,不过美國國會圖書館的所起到的作用和规范控制类似。随着时间的推移和信息的变化促使这些信息重组的要求会越来越明显。根据一个观点,规范控制的宗旨并不在于创建一个天衣无缝的系统,而在于在帮助用户寻找信息的前提下不断努力适应变化提供更为“结构和秩序化”的内容。 在傳統人工編目系統中,用來維持卡片目錄著錄標目之一致性;在中,則可利用系統自動聯結與指引功能,辨識個人作者或團體作者的匿名重複性與更替情形,同時將相關主題聚集在一起。權威控制除了提供各個圖書館管理館藏與讀者檢索的便利,對於各館之間館藏交流或整合查詢也有重大影響,如果兩個合作館的规范控制系统不相同時,就會造成讀者檢索時無法檢索到所需的完整館藏。 (zh)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 1406260 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 29709 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1023756910 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • في علم المعلومات، الضبط الاستنادي يساعد في التحديد بدقة ومن دون شك أشخاص، أشياء أو مفاهيم. الشكل المعتمد يرسّم، أي يضبط بالسند ومن هنا المصطلح العربي. من جهة أخرى هيعملية لتنسيق وترتيب الفهارس المكتبية. (ar)
 • El control d'autoritats, en biblioteconomia i ciències de la informació, és el procés tècnic de mantenir el control d'encapçalaments (noms, títols, col·leccions, matèries) del catàleg d'una biblioteca, mitjançant una llista d'autoritats. El control d'autoritats compleix dues funcions importants: * Permet que catalogadors desambigüin noms semblants o idèntics * El control d'autoritats és usat per catalogadors per disposar materials que estan lògicament relacionats, encara que es presentin de forma diferent (ca)
 • Pojem autorita v knihovnické terminologii označuje ověřený a unifikovaný selekční údaj (heslo), který popisuje dokumenty a slouží k jejich vyhledávání v knihovních katalozích. (cs)
 • Κατάλογος καθιερωμένων όρων ή αρχείο καθιερωμένων όρων στην επιστήμη της βιβλιοθηκονομίας είναι η διαδικασία με την οποία οργανώνονται οι κατάλογοι των βιβλιοθηκών έτσι ώστε η κάθε οντότητα (π.χ. πρόσωπο, οργανισμός κ.τ.λ.) να αναφέρεται με μονοσήμαντο και τυποποιημένο τρόπο. Ο τρόπος αυτός τηρείται με συνέπεια σε όλο τον κατάλογο, αλλά και στη σύνδεσή τους με άλλες οντότητες. Οι κατάλογοι αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν πρόσωπα, οργανισμούς, ιδρύματα, συνέδρια ή μπορεί να είναι δομημένοι θεματικά. (el)
 • Autoritateen kontrola katalogo bibliografiko automatikoetarako sarbidea bateratu eta normalizatzeko prozesua da, egile, liburu, gai, erakunde, izen geografiko eta abarren zerrendak normalizatuz, katalogoetan homonimia, sinonimia eta antzeko izendapen-arazoak ebazteko. (eu)
 • En science de l'information, une autorité (ou notice d'autorité ou forme d'autorité) sert à identifier sans ambiguïté des personnes ou d'autres concepts, et à faciliter la recherche dans les catalogues de bibliothèques. Une autorité est composée au minimum d'une forme retenue, « faisant autorité », d'où son nom calqué sur l'expression anglaise d'origine, « authority control ». (fr)
 • Control de autoridades, en biblioteconomía y en ciencia de la información, es la práctica de instaurar y mantener el control de los materiales bibliográficos del catálogo de una biblioteca. El control de autoridades cumple dos funciones importantes: primero, que los catalogadores puedan distinguir entre nombres semejantes o idénticos; segundo, que puedan disponer de materiales que lógicamente están reunidos, aunque se presentan de forma diferente. (es)
 • Na bhunachair sonraí atá úsaidaithe mar rialú údaráis ("authority control") d'aithin daoine, áiteanna, no rudaí ar an idirlín. (ga)
 • 図書館情報学や資料組織論において典拠管理(てんきょかんり)もしくは典拠コントロール(英語: authority control)とは、書誌情報に含まれる各種の主題(著者・件名など)やその他の概念について、一貫した見出し・識別子を付与し、適切な相互参照を指示した情報(典拠ファイル)を維持管理する行為およびその方法論のこと。図書目録の作成と提供についての仕組みづくりである書誌コントロールと深く結びついた概念であるが、構造化された知識ベースとして図書館外の領域で応用されることもある。 (ja)
 • Kontrola autorytatywna – określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową. Termin autorytatywna ma tutaj znaczenie inne niż słownikowe: 1. oparty na autorytecie zapewniającym wiarygodność; 2. pewny siebie, stanowczy, nieznoszący sprzeciwu, wywodzącego się z autorytet; w tym użyciu pochodzi on od słowa autor (oba te słowa są powiązane etymologicznie). (pl)
 • In der Bibliotheks-, Informations- und Dokumentationswissenschaft (BID) ist eine Normdatei ein Verzeichnis von normierten Begriffen zur Verwendung als Deskriptor in der Dokumentation. Eine Normdatei ist damit eine Form eines kontrollierten Vokabulars, in dem festgelegt wird, welche Ansetzung bei der Erschließung zu verwenden ist. Im Englischen werden Normdateien als authority files bezeichnet. (de)
 • Il controllo di autorità (inglese Authority control) nell'ambito biblioteconomico e documentalistico, indica l'attività volta a organizzare un catalogo o un archivio utilizzando un singolo termine per ogni entità (autore, titolo, ecc.). Attraverso il rinvio da forme varianti del nome a questa unica forma del nome (chiamata voce di autorità) si consente l'accesso a tutte le opere di un autore a prescindere dal fatto che in una specifica opera egli sia nominato con forma diversa: è il caso, ad esempio, di Carlo Lorenzini, nome anagrafico di Carlo Collodi. Tale controllo viene effettuato anche per i titoli (con rinvii da forme di titolo varianti, traduzioni ecc.). (it)
 • Controle de autoridade, controle de autoria (português brasileiro) ou controlo de autoridade, controlo de autoria (português europeu) na biblioteconomia e na ciência da informação é a prática de criar e manter cabeçalhos (também chamados de pontos de acesso) para materiais bibliográficos em um catálogo de biblioteca. (pt)
 • Нормати́вный контро́ль, также авторитетные файлы в — организация библиотечных каталогов и библиографической информации путём присвоения каждой теме определённого названия. Такие уникальные заголовки последовательно используются в каталоге и работают вместе с другими организационными данными, например, перекрёстными ссылками. Каждый заголовок имеет краткое описание пределов применимости и использования, такая организация помогает персоналу библиотек поддерживать каталог в актуальном состоянии и упрощает работу исследователям. (ru)
 • Нормати́вний контро́ль (англ. Authority control) у бібліотечній справі — організація бібліотечних каталогів і бібліографічної інформації шляхом присвоєння кожній темі певної назви. Такі унікальні заголовки застосовують послідовно в каталозі та використовують з іншими організаційними даними, наприклад, перехресними посиланнями. До кожного заголовку дають короткий опис меж застосовності й використання, що допомагає персоналу бібліотек підтримувати каталог в актуальному стані та спрощує роботу дослідникам. (uk)
 • 權威控制或规范控制(英語:Authority control)是图书馆信息学中一个整理和目录信息的方式,使同一主题使用相同且唯一的标题。这些标题贯彻整个目录库并且能与其他交叉引用的数据库协同工作。每个标题简明扼要地標明其应用范围和用法,此系統讓图书馆工作人员更易於管理,而且研究者使用上也方便。 分配给同一主题如作者、书籍、系列图书或合著图书一个独特唯一的标题,在与此相关的引用中都只使用此标题,即使作者拥有其他筆名或化名。例如,作家林良的筆名為子敏,又被稱為小太陽,該館就可訂定一致的題名,當讀者查檢作者林良時,就可檢索到所有林良的作品。作者记录可以合并到一个数据库中成为一个作者文件,维护更新这些文件以及其间的“逻辑关系”也是图书馆员及信息编录人员的工作。因此,规范控制是受控词表和的一个例子。 虽然从理论上来讲,任何一条信息都可进行规范控制,如个人或企业的名称、统一标题、系列和主题。而图书馆编目通常侧重于作者姓名和书名。虽然它们通常单独考虑,不过美國國會圖書館的所起到的作用和规范控制类似。随着时间的推移和信息的变化促使这些信息重组的要求会越来越明显。根据一个观点,规范控制的宗旨并不在于创建一个天衣无缝的系统,而在于在帮助用户寻找信息的前提下不断努力适应变化提供更为“结构和秩序化”的内容。 (zh)
 • في علم المعلومات، الضبط الاستنادي يساعد في التحديد بدقة ومن دون شك أشخاص، أشياء أو مفاهيم. الشكل المعتمد يرسّم، أي يضبط بالسند ومن هنا المصطلح العربي. من جهة أخرى هيعملية لتنسيق وترتيب الفهارس المكتبية. (ar)
 • El control d'autoritats, en biblioteconomia i ciències de la informació, és el procés tècnic de mantenir el control d'encapçalaments (noms, títols, col·leccions, matèries) del catàleg d'una biblioteca, mitjançant una llista d'autoritats. El control d'autoritats compleix dues funcions importants: * Permet que catalogadors desambigüin noms semblants o idèntics * El control d'autoritats és usat per catalogadors per disposar materials que estan lògicament relacionats, encara que es presentin de forma diferent (ca)
 • Pojem autorita v knihovnické terminologii označuje ověřený a unifikovaný selekční údaj (heslo), který popisuje dokumenty a slouží k jejich vyhledávání v knihovních katalozích. (cs)
 • Κατάλογος καθιερωμένων όρων ή αρχείο καθιερωμένων όρων στην επιστήμη της βιβλιοθηκονομίας είναι η διαδικασία με την οποία οργανώνονται οι κατάλογοι των βιβλιοθηκών έτσι ώστε η κάθε οντότητα (π.χ. πρόσωπο, οργανισμός κ.τ.λ.) να αναφέρεται με μονοσήμαντο και τυποποιημένο τρόπο. Ο τρόπος αυτός τηρείται με συνέπεια σε όλο τον κατάλογο, αλλά και στη σύνδεσή τους με άλλες οντότητες. Οι κατάλογοι αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν πρόσωπα, οργανισμούς, ιδρύματα, συνέδρια ή μπορεί να είναι δομημένοι θεματικά. (el)
 • Autoritateen kontrola katalogo bibliografiko automatikoetarako sarbidea bateratu eta normalizatzeko prozesua da, egile, liburu, gai, erakunde, izen geografiko eta abarren zerrendak normalizatuz, katalogoetan homonimia, sinonimia eta antzeko izendapen-arazoak ebazteko. (eu)
 • En science de l'information, une autorité (ou notice d'autorité ou forme d'autorité) sert à identifier sans ambiguïté des personnes ou d'autres concepts, et à faciliter la recherche dans les catalogues de bibliothèques. Une autorité est composée au minimum d'une forme retenue, « faisant autorité », d'où son nom calqué sur l'expression anglaise d'origine, « authority control ». (fr)
 • Control de autoridades, en biblioteconomía y en ciencia de la información, es la práctica de instaurar y mantener el control de los materiales bibliográficos del catálogo de una biblioteca. El control de autoridades cumple dos funciones importantes: primero, que los catalogadores puedan distinguir entre nombres semejantes o idénticos; segundo, que puedan disponer de materiales que lógicamente están reunidos, aunque se presentan de forma diferente. (es)
 • Na bhunachair sonraí atá úsaidaithe mar rialú údaráis ("authority control") d'aithin daoine, áiteanna, no rudaí ar an idirlín. (ga)
 • 図書館情報学や資料組織論において典拠管理(てんきょかんり)もしくは典拠コントロール(英語: authority control)とは、書誌情報に含まれる各種の主題(著者・件名など)やその他の概念について、一貫した見出し・識別子を付与し、適切な相互参照を指示した情報(典拠ファイル)を維持管理する行為およびその方法論のこと。図書目録の作成と提供についての仕組みづくりである書誌コントロールと深く結びついた概念であるが、構造化された知識ベースとして図書館外の領域で応用されることもある。 (ja)
 • Kontrola autorytatywna – określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową. Termin autorytatywna ma tutaj znaczenie inne niż słownikowe: 1. oparty na autorytecie zapewniającym wiarygodność; 2. pewny siebie, stanowczy, nieznoszący sprzeciwu, wywodzącego się z autorytet; w tym użyciu pochodzi on od słowa autor (oba te słowa są powiązane etymologicznie). (pl)
 • In der Bibliotheks-, Informations- und Dokumentationswissenschaft (BID) ist eine Normdatei ein Verzeichnis von normierten Begriffen zur Verwendung als Deskriptor in der Dokumentation. Eine Normdatei ist damit eine Form eines kontrollierten Vokabulars, in dem festgelegt wird, welche Ansetzung bei der Erschließung zu verwenden ist. Im Englischen werden Normdateien als authority files bezeichnet. (de)
 • Il controllo di autorità (inglese Authority control) nell'ambito biblioteconomico e documentalistico, indica l'attività volta a organizzare un catalogo o un archivio utilizzando un singolo termine per ogni entità (autore, titolo, ecc.). Attraverso il rinvio da forme varianti del nome a questa unica forma del nome (chiamata voce di autorità) si consente l'accesso a tutte le opere di un autore a prescindere dal fatto che in una specifica opera egli sia nominato con forma diversa: è il caso, ad esempio, di Carlo Lorenzini, nome anagrafico di Carlo Collodi. Tale controllo viene effettuato anche per i titoli (con rinvii da forme di titolo varianti, traduzioni ecc.). (it)
 • Controle de autoridade, controle de autoria (português brasileiro) ou controlo de autoridade, controlo de autoria (português europeu) na biblioteconomia e na ciência da informação é a prática de criar e manter cabeçalhos (também chamados de pontos de acesso) para materiais bibliográficos em um catálogo de biblioteca. (pt)
 • Нормати́вный контро́ль, также авторитетные файлы в — организация библиотечных каталогов и библиографической информации путём присвоения каждой теме определённого названия. Такие уникальные заголовки последовательно используются в каталоге и работают вместе с другими организационными данными, например, перекрёстными ссылками. Каждый заголовок имеет краткое описание пределов применимости и использования, такая организация помогает персоналу библиотек поддерживать каталог в актуальном состоянии и упрощает работу исследователям. (ru)
 • Нормати́вний контро́ль (англ. Authority control) у бібліотечній справі — організація бібліотечних каталогів і бібліографічної інформації шляхом присвоєння кожній темі певної назви. Такі унікальні заголовки застосовують послідовно в каталозі та використовують з іншими організаційними даними, наприклад, перехресними посиланнями. До кожного заголовку дають короткий опис меж застосовності й використання, що допомагає персоналу бібліотек підтримувати каталог в актуальному стані та спрощує роботу дослідникам. (uk)
 • 權威控制或规范控制(英語:Authority control)是图书馆信息学中一个整理和目录信息的方式,使同一主题使用相同且唯一的标题。这些标题贯彻整个目录库并且能与其他交叉引用的数据库协同工作。每个标题简明扼要地標明其应用范围和用法,此系統讓图书馆工作人员更易於管理,而且研究者使用上也方便。 分配给同一主题如作者、书籍、系列图书或合著图书一个独特唯一的标题,在与此相关的引用中都只使用此标题,即使作者拥有其他筆名或化名。例如,作家林良的筆名為子敏,又被稱為小太陽,該館就可訂定一致的題名,當讀者查檢作者林良時,就可檢索到所有林良的作品。作者记录可以合并到一个数据库中成为一个作者文件,维护更新这些文件以及其间的“逻辑关系”也是图书馆员及信息编录人员的工作。因此,规范控制是受控词表和的一个例子。 虽然从理论上来讲,任何一条信息都可进行规范控制,如个人或企业的名称、统一标题、系列和主题。而图书馆编目通常侧重于作者姓名和书名。虽然它们通常单独考虑,不过美國國會圖書館的所起到的作用和规范控制类似。随着时间的推移和信息的变化促使这些信息重组的要求会越来越明显。根据一个观点,规范控制的宗旨并不在于创建一个天衣无缝的系统,而在于在帮助用户寻找信息的前提下不断努力适应变化提供更为“结构和秩序化”的内容。 (zh)
rdfs:label
 • ضبط استنادي (ar)
 • Control d'autoritats (ca)
 • Autorita (knihovnictví) (cs)
 • Normdatei (de)
 • Κατάλογος καθιερωμένων όρων (el)
 • Authority control (en)
 • Norma datumaro (eo)
 • Control de autoridades (es)
 • Autoritateen kontrol (eu)
 • Liosta bunachar sonraí (ga)
 • Autorité (sciences de l'information) (fr)
 • Controllo di autorità (it)
 • 典拠管理 (ja)
 • 전거 통제 (ko)
 • Kontrola autorytatywna (pl)
 • Controle de autoridade (pt)
 • Нормативный контроль (ru)
 • Auktoritetsdata (sv)
 • Нормативний контроль (uk)
 • 權威控制 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:type of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License