About: Telephony

An Entity of Type: music genre, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Telephony (/təˈlɛfəni/ tə-LEF-ə-nee) is the field of technology involving the development, application, and deployment of telecommunication services for the purpose of electronic transmission of voice, fax, or data, between distant parties. The history of telephony is intimately linked to the invention and development of the telephone.

Property Value
dbo:abstract
 • تهاتف تقانةٌ هاتفيةٌ؛ وهي تحويلُ الصوت إلى إشارات كهربائية وإرسالُها إلى موضعٍ آخر، ثم إعادةُ تحويل الإشارة الكهربائية إلى صوتٍ باستخدام (أو بغير استخدام) أسلاكٍ للاتصال. (ar)
 • Telefonie je souhrnný název pro obousměrný způsob přenosu lidského hlasu na velkou vzdálenost v reálném čase. Telefonie se uskutečňuje prostřednictvím telefonní technologie. Ta zahrnuje * koncová zařízení (telefony, telefaxy, modemy, převodníky, ...) * přenosové systémy (místní i dálková vedení, zesilovače, opakovače, multiplexory, ...) * spojovací systémy (pobočkové i veřejné ústředny, koncentrátory, sdružovače, ...) Telefonní síť sestává z koncových zařízení a telefonních ústředen vzájemně propojených přenosovými systémy. (cs)
 • Die Telefonie (seit 1996 veraltete Schreibweise: Telephonie; griechisches Kunstwort τηλεφωνία tēlephonía, von altgriechisch τῆλε tēle „fern, weit“ und φωνή phonē „Stimme“) bezeichnet in erster Linie die Sprachkommunikation über eine technische Vorrichtung (z. B. Telefonnetz). Der erste Forscher, dem diese Form der Übermittlung von Sprachdaten bereits 1860 gelang, war Philipp Reis. Eine Übertragung von Sprache wird entweder durch analoge Telefondienste erreicht oder durch digitale, zum Beispiel ein Telefonnetz (z. B. ISDN), ein Funknetz (zum Beispiel GSM) oder ein paketvermitteltes Datennetz (zum Beispiel bei der IP-Telefonie). Wichtig ist dabei eine möglichst geringe Verzögerung (akzeptabel sind maximal 200 ms) und eine gute Tonqualität (meistens wird der Sprachverständlichkeit wegen der Frequenzbereich zwischen 300 und 3400 Hz übertragen). Endgeräte bei einem kabelgebundenen Telefonnetz sind Telefone, bei einem drahtlosen Funknetz Mobiltelefone und bei der IP-Telefonie ein spezielles IP-Telefon (VoIP- oder SIP-Telefon) oder ein Computer. Für die automatische Anrufannahme existieren Anrufbeantworter oder Voice-Mailboxen. Bei Funkdiensten werden Funkgeräte verwendet. Bei der Kommunikation über ein Telefonnetz wird das Ziel über eine numerische Rufnummer adressiert, bei der IP-Telefonie über die IP-Adresse, einen Benutzernamen oder eine ENUM-Rufnummer. (de)
 • Στις τηλεπικοινωνίες, η τηλεφωνία καλύπτει τη γενική χρήση τεχνικού εξοπλισμού για την μετάδοση φωνής, συγκεκριμένα με τη σύνδεση οποιωνδήποτε συσκευών τηλεφώνων μεταξύ τους ή με κάποιο κεντρικό σύστημα. Ο όρος προέρχεται από τον συνδυασμό των ελληνικών λέξεων: τηλε- που σημαίνει μακρυά και φωνή. (el)
 • Telefonio estas sistemo de transsendado de sonoj je distanco per elektraj kurentoj aŭ ondoj (nuntempe ankaŭ per lumo-signaloj). Ekde kiam Alexander Graham Bell komencis uzi la telefonon dum la 19-a jarcento, multaj el ĝiaj aspektoj tute ŝanĝiĝis. Ekstera formo, grandeco, pezo, ktp, eĉ la elektronika strukturo kiu funkciigas la telefonan sistemon. Aperis sen-kablaj telefonoj por en-hejma uzado kaj nuntempe oni eĉ uzas la telefonlineon por konekto al Interreto. (eo)
 • La telefonia, nel campo delle telecomunicazioni, è la trasmissione, a distanza e in tempo reale, della voce per mezzo di un opportuno impianto per telecomunicazioni. È una delle varie applicazioni o servizi offerti dalle telecomunicazioni agli utenti. (it)
 • Telephony (/təˈlɛfəni/ tə-LEF-ə-nee) is the field of technology involving the development, application, and deployment of telecommunication services for the purpose of electronic transmission of voice, fax, or data, between distant parties. The history of telephony is intimately linked to the invention and development of the telephone. Telephony is commonly referred to as the construction or operation of telephones and telephonic systems and as a system of telecommunications in which telephonic equipment is employed in the transmission of speech or other sound between points, with or without the use of wires. The term is also used frequently to refer to computer hardware, software, and computer network systems, that perform functions traditionally performed by telephone equipment. In this context the technology is specifically referred to as Internet telephony, or voice over Internet Protocol (VoIP). (en)
 • Téléphonie fut d’abord le nom donné par François Sudre, dans les années 1830, à son système de transmission de sons à distance, basé sur les notes de musique, pour l’échange de messages. La téléphonie est devenue ensuite un système de communication assurant essentiellement la transmission et la reproduction de la voix (et plus rarement d'autres signaux sonores), système qui regroupe un ensemble de fonctionnalités téléphoniques. Le téléphone est l'appareil électrique puis électronique qui sert à téléphoner, c'est-à-dire à tenir une conversation avec une personne qui est loin, plus exactement, trop loin pour pouvoir nous entendre de vive voix. La téléphonie courante est bidirectionnelle : les deux personnes en conversation peuvent se parler et s'entendre en même temps, comme dans une conversation en face à face. Ainsi, la téléphonie sert à titre privé, pour garder le contact avec ses proches où qu'ils soient et à titre professionnel, pour échanger des informations orales sans avoir à se rencontrer physiquement. La téléphonie permet également des services plus avancés tels que la messagerie vocale, la conférence téléphonique ou les services vocaux. La téléphonie transforme la voix de son correspondant, ou plutôt la dégrade, tout en gardant une grande intelligibilité. En effet, la téléphonie ne permet de transmettre qu'une partie des fréquences de la voix. Le son de la voix est transformé en onde par le microphone du téléphone. Celui-ci est muni d'une membrane qui réagit aux basses fréquences de la voix par exemple. En vibrant, elle entraîne une bobine qui glisse dans un aimant. Ce mouvement de va-et-vient crée un champ magnétique de même fréquence que la voix afin de pouvoir la convertir en un signal électrique. (fr)
 • 電話(でんわ、(英: telephone)とは、音声を電気的信号に変え、離れた場所に伝達し、これをふたたび音声に戻すことで、相互に通話できるようにした通信方法。 (ja)
 • Telefonie of telefoon (Grieks: τήλε (tèle), "ver", en φωνή (phónè), "geluid") is een telecommunicatiesysteem voor gesprekken tussen personen die zich buiten gehoorbereik van elkaar bevinden. Hiervoor hebben alle gesprekspartners een telefoontoestel nodig en moet tussen die toestellen een verbinding zijn. Die verbinding kan een directe draadverbinding zijn, bijvoorbeeld voor een eenvoudige huistelefoon, maar inmiddels zijn de meeste telefoontoestellen aangesloten op het wereldwijde netwerk van telefooncentrales en zijn veel verbindingen draadloos. (nl)
 • Telefonia é o campo da tecnologia envolvendo o desenvolvimento, aplicação e implantação de telecomunicações serviços com a finalidade de transmissão eletrónica de voz, fax ou dados, entre partes distantes. A história da telefonia está intimamente ligada à invenção e ao desenvolvimento do telefone. A telefonia é comumente referida como a construção ou operação de telefones e sistemas telefônicos e como um sistema de telecomunicações em que o equipamento telefônico é empregado na transmissão da fala ou outro som entre pontos, com ou sem o uso de fios. O termo também é usado com frequência para se referir a hardware, software e sistemas de rede de computador que executam funções tradicionalmente executadas por equipamento telefônico. Neste contexto, a tecnologia é especificamente referida como telefonia pela Internet ou voz sobre protocolo da Internet (VoIP). (pt)
 • Telefonia – dział obejmujący zagadnienia wykorzystania środków do łączności głosowej na odległość, w szczególności przez zestawianie połączeń pomiędzy telefonami. Początkowo telefony były połączone bezpośrednio parami. Było to niewygodne, gdy chciano rozmawiać przy pomocy wielu telefonów. Doprowadziło to do wynalezienia centrali telefonicznej. Każdy telefon był dołączony do centrali oddzielnym łączem a centrala zestawiała połączenia telefoniczne. Wkrótce centrale zostały połączone liniami międzycentralowymi a w tym dalekosiężnymi.Obecnie telefony są najczęściej włączone do gniazdka. Gniazdka są połączone, poprzez okablowanie budynku z kablem rozdzielczym. Kable rozdzielcze zwykle zawierają wiele par przewodów od telefonów do jednego centralnego miejsca lub centrali telefonicznej. Gdy użytkownik telefonu sygnalizuje, że chce zestawić połączenie telefoniczne, wyposażenie centrali wykrywa to i łączy to łącze abonenckie z innym w tej samej centrali albo z łączem do innej odległej centrali. Większość central na świecie ma połączenia ze wszystkimi innymi, tworząc publiczną komutowaną sieć telefoniczną (Public Switched Telephone Network – PSTN). Dla takich usług jest używany również termin POTS. Pod koniec XX wieku prawie wszystkie centrale telefoniczne były sterowane komputerami (Stored Program Control – SPC). W drugiej połowie XX wieku sieci stworzone do przenoszenia głosu zostały wykorzystane dla telefaksu i . W celu poprawienia realizacji takich usług sieci zostały ulepszone poprzez ISDN i DSL. W ostatniej dekadzie XX wieku powszechnie dostępne stały się sieci umożliwiające mobilność użytkowników (Public Land Mobile Network – PLMN), często nazywane sieciami telefonii komórkowej, w których przewodową linię abonencką zastąpiło . Umożliwia to mobilność użytkowników. Telefonia komórkowa stała się symbolem nowoczesnej telekomunikacji. Telefonia satelitarna również wykorzystuje łącze radiowe w komunikacji. W tym jednak przypadku zamiast stacji naziemnych wykorzystywane są satelity telekomunikacyjne znajdujące się na orbitach okołoziemskich. Cyfrowa telefonia wykorzystuje cyfrowe technologie do realizacji usług telefonicznych i systemów. Prawie wszystkie połączenia telefoniczne są realizowane w ten sposób, ale czasami ten termin jest używany tylko w przypadkach, gdy „” jest cyfrowa lub gdy ma miejsce w telefonie. Cyfryzacja telefonii nastąpiła w celu obniżenia kosztów i poprawienia jakości usług głosowych, ale cyfrowa telefonia okazała się użyteczna w realizacji nowych usług (ISDN) i do szybszego transferu danych przez linie telefoniczne. Telefonia IP jest nowoczesną formą telefonii wykorzystującą protokół TCP/IP, na którym opiera się Internet, do przesyłania danych głosu w postaci pakietowej w sieciach komputerowych. Często taka forma telefonii jest nazywana Voice over Internet Protocol (VoIP). Telefonia komputerowa (Computer Telephony Integration – CTI) wykorzystuje komputery do sterowania funkcjami telefonicznymi, takimi jak zestawianie i odbieranie połączeń głosowych, faksów i danych w połączeniu z funkcjami książki adresowej i identyfikacji korespondentów. Integracja funkcji telefonicznych i systemów komputerowych jest ważnym czynnikiem rozwoju zautomatyzowanego biura. Interfejs programowania aplikacji telefonicznych (Telephony Application Programming Interface, TAPI) integruje komputer z telefonią. Interfejs TAPI obsługuje zarówno tradycyjną telefonię PSTN, jak i telefonię IP, umożliwiając komunikowanie się przy użyciu głosu, danych i wideo. (pl)
 • Телефони́я (от др.-греч. τῆλε «далеко» + φωνή «голос», «звук») — область науки и техники, охватывающая изучение принципов построения систем телефонной электросвязи, разработку аппаратуры для её реализации и использования, а также оценку качества передачи речевой информации по таковым каналам связи. (ru)
 • Телефо́нний зв'язо́к — галузь зв'язку, електрозв'язку, телекомунікацій; передача на відстань мовної інформації, здійснюваної електричними сигналами телефонною мережею загального користування (ТМЗК) або радіосигналами. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 41831 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 22850 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1107404547 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • تهاتف تقانةٌ هاتفيةٌ؛ وهي تحويلُ الصوت إلى إشارات كهربائية وإرسالُها إلى موضعٍ آخر، ثم إعادةُ تحويل الإشارة الكهربائية إلى صوتٍ باستخدام (أو بغير استخدام) أسلاكٍ للاتصال. (ar)
 • Telefonie je souhrnný název pro obousměrný způsob přenosu lidského hlasu na velkou vzdálenost v reálném čase. Telefonie se uskutečňuje prostřednictvím telefonní technologie. Ta zahrnuje * koncová zařízení (telefony, telefaxy, modemy, převodníky, ...) * přenosové systémy (místní i dálková vedení, zesilovače, opakovače, multiplexory, ...) * spojovací systémy (pobočkové i veřejné ústředny, koncentrátory, sdružovače, ...) Telefonní síť sestává z koncových zařízení a telefonních ústředen vzájemně propojených přenosovými systémy. (cs)
 • Στις τηλεπικοινωνίες, η τηλεφωνία καλύπτει τη γενική χρήση τεχνικού εξοπλισμού για την μετάδοση φωνής, συγκεκριμένα με τη σύνδεση οποιωνδήποτε συσκευών τηλεφώνων μεταξύ τους ή με κάποιο κεντρικό σύστημα. Ο όρος προέρχεται από τον συνδυασμό των ελληνικών λέξεων: τηλε- που σημαίνει μακρυά και φωνή. (el)
 • Telefonio estas sistemo de transsendado de sonoj je distanco per elektraj kurentoj aŭ ondoj (nuntempe ankaŭ per lumo-signaloj). Ekde kiam Alexander Graham Bell komencis uzi la telefonon dum la 19-a jarcento, multaj el ĝiaj aspektoj tute ŝanĝiĝis. Ekstera formo, grandeco, pezo, ktp, eĉ la elektronika strukturo kiu funkciigas la telefonan sistemon. Aperis sen-kablaj telefonoj por en-hejma uzado kaj nuntempe oni eĉ uzas la telefonlineon por konekto al Interreto. (eo)
 • La telefonia, nel campo delle telecomunicazioni, è la trasmissione, a distanza e in tempo reale, della voce per mezzo di un opportuno impianto per telecomunicazioni. È una delle varie applicazioni o servizi offerti dalle telecomunicazioni agli utenti. (it)
 • 電話(でんわ、(英: telephone)とは、音声を電気的信号に変え、離れた場所に伝達し、これをふたたび音声に戻すことで、相互に通話できるようにした通信方法。 (ja)
 • Telefonie of telefoon (Grieks: τήλε (tèle), "ver", en φωνή (phónè), "geluid") is een telecommunicatiesysteem voor gesprekken tussen personen die zich buiten gehoorbereik van elkaar bevinden. Hiervoor hebben alle gesprekspartners een telefoontoestel nodig en moet tussen die toestellen een verbinding zijn. Die verbinding kan een directe draadverbinding zijn, bijvoorbeeld voor een eenvoudige huistelefoon, maar inmiddels zijn de meeste telefoontoestellen aangesloten op het wereldwijde netwerk van telefooncentrales en zijn veel verbindingen draadloos. (nl)
 • Телефони́я (от др.-греч. τῆλε «далеко» + φωνή «голос», «звук») — область науки и техники, охватывающая изучение принципов построения систем телефонной электросвязи, разработку аппаратуры для её реализации и использования, а также оценку качества передачи речевой информации по таковым каналам связи. (ru)
 • Телефо́нний зв'язо́к — галузь зв'язку, електрозв'язку, телекомунікацій; передача на відстань мовної інформації, здійснюваної електричними сигналами телефонною мережею загального користування (ТМЗК) або радіосигналами. (uk)
 • Die Telefonie (seit 1996 veraltete Schreibweise: Telephonie; griechisches Kunstwort τηλεφωνία tēlephonía, von altgriechisch τῆλε tēle „fern, weit“ und φωνή phonē „Stimme“) bezeichnet in erster Linie die Sprachkommunikation über eine technische Vorrichtung (z. B. Telefonnetz). Der erste Forscher, dem diese Form der Übermittlung von Sprachdaten bereits 1860 gelang, war Philipp Reis. Bei der Kommunikation über ein Telefonnetz wird das Ziel über eine numerische Rufnummer adressiert, bei der IP-Telefonie über die IP-Adresse, einen Benutzernamen oder eine ENUM-Rufnummer. (de)
 • Téléphonie fut d’abord le nom donné par François Sudre, dans les années 1830, à son système de transmission de sons à distance, basé sur les notes de musique, pour l’échange de messages. La téléphonie est devenue ensuite un système de communication assurant essentiellement la transmission et la reproduction de la voix (et plus rarement d'autres signaux sonores), système qui regroupe un ensemble de fonctionnalités téléphoniques. (fr)
 • Telephony (/təˈlɛfəni/ tə-LEF-ə-nee) is the field of technology involving the development, application, and deployment of telecommunication services for the purpose of electronic transmission of voice, fax, or data, between distant parties. The history of telephony is intimately linked to the invention and development of the telephone. (en)
 • Telefonia – dział obejmujący zagadnienia wykorzystania środków do łączności głosowej na odległość, w szczególności przez zestawianie połączeń pomiędzy telefonami. Początkowo telefony były połączone bezpośrednio parami. Było to niewygodne, gdy chciano rozmawiać przy pomocy wielu telefonów. Doprowadziło to do wynalezienia centrali telefonicznej. Każdy telefon był dołączony do centrali oddzielnym łączem a centrala zestawiała połączenia telefoniczne. Wkrótce centrale zostały połączone liniami międzycentralowymi a w tym dalekosiężnymi.Obecnie telefony są najczęściej włączone do gniazdka. Gniazdka są połączone, poprzez okablowanie budynku z kablem rozdzielczym. Kable rozdzielcze zwykle zawierają wiele par przewodów od telefonów do jednego centralnego miejsca lub centrali telefonicznej. Gdy użyt (pl)
 • Telefonia é o campo da tecnologia envolvendo o desenvolvimento, aplicação e implantação de telecomunicações serviços com a finalidade de transmissão eletrónica de voz, fax ou dados, entre partes distantes. A história da telefonia está intimamente ligada à invenção e ao desenvolvimento do telefone. (pt)
rdfs:label
 • Telephony (en)
 • تهاتف (ar)
 • Telefonie (cs)
 • Τηλεφωνία (el)
 • Telefonie (de)
 • Telefonio (eo)
 • Téléphonie (fr)
 • Telefonia (it)
 • 電話 (ja)
 • Telefonie (nl)
 • Telefonia (pl)
 • Telefonia (pt)
 • Телефония (ru)
 • Телефонний зв'язок (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:genre of
is dbo:industry of
is dbo:knownFor of
is dbo:mainInterest of
is dbo:product of
is dbo:service of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:domain of
is dbp:genre of
is dbp:industry of
is dbp:products of
is dbp:services of
is gold:hypernym of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License