In computer science, a preprocessor is a program that processes its input data to produce output that is used as input to another program. The output is said to be a preprocessed form of the input data, which is often used by some subsequent programs like compilers. The amount and kind of processing done depends on the nature of the preprocessor; some preprocessors are only capable of performing relatively simple textual substitutions and macro expansions, while others have the power of full-fledged programming languages.

Property Value
dbo:abstract
 • المعالج المسبق، أو التمهيدي، في الحوسبة هو برنامج يعالج مدخلات وينتج مخرجات يعالجها بدوره برنامج آخر. (ar)
 • Preprocesor je počítačový program, který zpracovává vstupní data tak, aby výstup mohl dále zpracovávat jiný program. Preprocesor je často používán pro předzpracování zdrojového kódu před vlastní kompilací. Druh a míra předzpracování závisí zejména na schopnostech preprocesoru. Většina preprocesorů je relativně jednoduchá, zvládá nahrazování textu a jednoduchá makra. Existují též sofistikované preprocesory, případně plně rozvinuté programovací jazyky. Některé programovací jazyky (například jazyk C) vždy používají preprocesor ve fázi, která se nazývá preprocesing. (cs)
 • Στην πληροφορική ο προεπεξεργαστής είναι ένα πρόγραμμα υπολογιστή το οποίο επεξεργάζεται τα δεδομένα που του δίνονται και παράγει πηγαίο κώδικα για επεξεργασία από κάποιο άλλο πρόγραμμα (ή άλλον προεπεξεργαστή). Το πόσα και ποια δεδομένα επεξεργάζεται εξαρτάται από το είδος του προεπεξεργαστή. (el)
 • In computer science, a preprocessor is a program that processes its input data to produce output that is used as input to another program. The output is said to be a preprocessed form of the input data, which is often used by some subsequent programs like compilers. The amount and kind of processing done depends on the nature of the preprocessor; some preprocessors are only capable of performing relatively simple textual substitutions and macro expansions, while others have the power of full-fledged programming languages. A common example from computer programming is the processing performed on source code before the next step of compilation.In some computer languages (e.g., C and PL/I) there is a phase of translation known as preprocessing. It can also include macro processing, file inclusion and language extensions. (en)
 • Ein Präprozessor (seltener auch Präcompiler) ist ein Computerprogramm, das Eingabedaten vorbereitet und zur weiteren Bearbeitung an ein anderes Programm weitergibt. Der Präprozessor wird häufig von Compilern oder Interpretern dazu verwendet, einen Eingabetext zu konvertieren und das Ergebnis im eigentlichen Programm weiterzuverarbeiten. Viele Programmiersprachen, zum Beispiel die Programmiersprache C sowie das Textsatzprogramm TeX besitzen Makroprozessoren als Präprozessoren, die die Möglichkeiten der jeweiligen Sprache zur Steigerung der Lesbarkeit von Programmtexten sowie zur Strukturierung und Modularisierung von Projekten wesentlich erweitern. PHP – eine verbreitete Skriptsprache zur Generierung von Webseiten – kann als Präprozessor für HTML gesehen werden. Im Bereich des CAD-Entwurfs, des CAM sowie der Finite-Elemente-Simulation wird häufig ein Präprozessor verwendet, um das entworfene Bauteil für die Weiterverarbeitung vorzubereiten. Hierzu gehören beispielsweise Arbeitsschritte wie Kombination mit einem anderen Bauteil, Aufteilung in Segmente, Gittererzeugung, Umsetzen in ein anderes Koordinatensystem usw. (de)
 • Antaŭtraktilo estas komputila programo, akceptanta donaĵojn (enigatajn datumojn) kaj pretiganta ilin por plua prilaboro per alia programo (ekz-e por prilaboro per tradukilo). Ekz-e la programlingvoj C kaj C++ premisas la antaŭtraktilon CPP, kiu kutime estas enkostruita en ilian tradukilon, sed ankaŭ disponeblas aŭtonome. (eo)
 • Un preprocesador es un programa separado que es invocado por el compilador antes de que comience la traducción real. Un preprocesador de este tipo puede eliminar los comentarios, incluir otros archivos y ejecutar sustituciones de macros. Los preprocesadores pueden ser requeridos por el lenguaje (como en C) o pueden ser agregados posteriores que proporcionen facilidades adicionales (como el preprocesador Ratfor para FORTRAN). (es)
 • En informatique, un préprocesseur est un programme qui procède à des transformations sur un code source, avant l'étape de traduction proprement dite (compilation ou interprétation). Les préprocesseurs sont des exemples typiques de langages spécialisés. Selon le niveau de leur analyse du texte source, on distingue des préprocesseurs lexicaux et des préprocesseurs syntaxiques. (fr)
 • In informatica, un preprocessore o precompilatore è un programma (o una porzione di programma) che effettua sostituzioni testuali sul codice sorgente di un programma, ovvero la precompilazione. I più comuni tipi di sostituzioni sono l'espansione di macro, l'inclusione di altri file, e la (vedi in inglese).Tipicamente, il preprocessore viene lanciato nel processo di compilazione di un software, e il file risultante verrà preso in input da un compilatore. (it)
 • プリプロセッサ (英: preprocessor) とは、一般にある処理を行うソフトウェアに対して、データ入力やデータ整形などの準備的な処理を行うソフトウェアのことである。 他の分野の例としては、CADやCAEのデータ処理がある。またワープロソフトウェアにおける漢字変換ソフトウェアもプリプロセッサの一例である。 (ja)
 • 컴퓨터 과학에서 전처리기(前處理器) 또는 프리컴파일러영어: preprocessor)는 입력 데이터를 처리하여 다른 프로그램에 대한 입력으로서 사용되는 출력물을 만들어내는 프로그램이다. 여기서 출력물이란 전처리된 형태의 입력 데이터를 말하며 컴파일러와 같은 차후 프로그램들에 쓰인다. 처리할 양과 종류는 전처리기의 본성에 따라 다르며 어떠한 전처리기들은 상대적으로 단순한 문자 치환 및 매크로 확장만 할 수 있는 반면 다른 전처리기들은 성숙한 프로그래밍 언어의 기능을 하기도 한다. (ko)
 • In de informatica is een preprocessor een computerprogramma dat uitvoer produceert die gebruikt wordt als invoer voor andere programma's. Data laten verwerken door een preprocessor wordt preprocessen genoemd. Een preprocessor wordt vaak gebruikt om voorbereidende handelingen uit te voeren op data die vervolgens verder wordt verwerkt. De bewerkingen die een preprocessor uitvoert op de data kunnen verschillen: sommige voeren slechts eenvoudige macro's of substituties uit terwijl andere de data geheel transformeren naar de gewenste uitvoer. Preprocessors worden vaak gebruikt als eerste bewerkingsstap op de broncode van een programmeertaal, alvorens deze te bewerken met een compiler. In sommige talen, zoals C en C++, is de preprocessor zelfs een onmisbaar onderdeel dat in vrijwel elk programma wordt gebruikt. (nl)
 • Preprocesor – program komputerowy, którego zadaniem jest przetworzenie kodu źródłowego, w sposób określony przez programistę za pomocą dyrektyw preprocesora, na kod wyjściowy – tak przetworzony kod źródłowy poddawany jest następnie analizie składniowej, kompilacji, a w końcu konsolidacji. Preprocesor jest najczęściej zintegrowany z kompilatorem języka programowania. (pl)
 • Um pré-processador é um programa que recebe texto e efectua conversões léxicas nele. As conversões podem incluir , inclusão condicional e inclusão de outros ficheiros. A linguagem de programação C possui um pré-processador que efectua as seguintes transformações: * substitui trigrafos por equivalentes * concatena ficheiros de código-fonte * substitui comentários por * reage a linhas iniciadas com um caracter de cardinal (#), efectuando substituição de macros, inclusão de ficheiros, inclusão condicional e outras operações O uso de pré-processadores tem vindo a ser cada vez menos comum à medida que as linguagens recentes fornecem características mais abstractas em vez de características orientadas lexicalmente. É certo que o abuso do pré-processador pode dar origem a código caótico. Ao desenhar uma linguagem de programação baseada em C, Bjarne Stroustrup introduziu características tais como e na linguagem C++ numa tentativa de tornar o pré-processador de C menos relevante.Há também linguagens recentes que tem pouca ou nenhuma funcionalidade de pré-processador, como por exemplo a linguagem Java, que não possui um pré-processador.O pré-processamento pode ser bastante incómodo ao implementar-se ou , pois alterações às regras de pré-processamento podem afectar por completo o texto a ser pré-processado. (pt)
 • Препроцессор — это компьютерная программа, принимающая данные на входе и выдающая данные, предназначенные для входа другой программы (например, компилятора). О данных на выходе препроцессора говорят, что они находятся в препроцессированной форме, пригодной для обработки последующими программами (компилятор). Результат и вид обработки зависят от вида препроцессора; так, некоторые препроцессоры могут только выполнить простую текстовую подстановку, другие способны по возможностям сравниться с языками программирования. Наиболее частый случай использования препроцессора — обработка исходного кода перед передачей его на следующий шаг компиляции. Языки программирования C/C++ и система компьютерной вёрстки TeX используют препроцессоры, значительно расширяющие их возможности. В некоторых языках программирования этап компиляции и трансляции получили название «препроцессинга». (ru)
 • 在计算机科学中,预处理器是程序中处理输入数据,产生能用来输入到其他程序的数据的程序。输出被称为输入数据预处理过的形式,常用在之后的程序比如编译器中。所作处理的数量和种类依赖于预处理器的类型,一些预处理器只能够执行相对简单的文本替换和巨集展开,而另一些则有着完全成熟的编程语言的能力。 一个来自计算机编程的常见的例子是在进行下一步编译之前,对源代码执行处理。在一些计算机语言(例如:C语言)中有一个叫做预处理的翻译阶段。 (zh)
 • Препроцесор — програма, яка виконує попередню обробку даних, для того, щоб вони могли використовуватись іншою програмою, наприклад, такою як компілятор. Про дані на виході препроцесора говорять, що вони знаходяться в препроцесованій формі, придатній для обробки подальшими програмами (компілятор). Результат і вид обробки залежать від виду препроцесора; так, деякі препроцесори можуть тільки виконати просту текстову підстановку, інші здатні за можливостями порівнятися з мовами програмування. Найчастіший випадок використання препроцесора — обробка початкового коду перед передачею його на наступний крок компіляції. Мови програмування C/C++ і система комп'ютерної верстки TeX використовують препроцесори, що значно розширяють їхні можливості.У деяких мовах програмування етап компіляції і трансляції отримали назву препроцесинг. Назва широко поширеної скриптової мови програмування PHP є рекурсивним акронімом "PHP: Hypertext Preprocessor". (uk)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 81971 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 10268 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 977177091 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • المعالج المسبق، أو التمهيدي، في الحوسبة هو برنامج يعالج مدخلات وينتج مخرجات يعالجها بدوره برنامج آخر. (ar)
 • Preprocesor je počítačový program, který zpracovává vstupní data tak, aby výstup mohl dále zpracovávat jiný program. Preprocesor je často používán pro předzpracování zdrojového kódu před vlastní kompilací. Druh a míra předzpracování závisí zejména na schopnostech preprocesoru. Většina preprocesorů je relativně jednoduchá, zvládá nahrazování textu a jednoduchá makra. Existují též sofistikované preprocesory, případně plně rozvinuté programovací jazyky. Některé programovací jazyky (například jazyk C) vždy používají preprocesor ve fázi, která se nazývá preprocesing. (cs)
 • Στην πληροφορική ο προεπεξεργαστής είναι ένα πρόγραμμα υπολογιστή το οποίο επεξεργάζεται τα δεδομένα που του δίνονται και παράγει πηγαίο κώδικα για επεξεργασία από κάποιο άλλο πρόγραμμα (ή άλλον προεπεξεργαστή). Το πόσα και ποια δεδομένα επεξεργάζεται εξαρτάται από το είδος του προεπεξεργαστή. (el)
 • Antaŭtraktilo estas komputila programo, akceptanta donaĵojn (enigatajn datumojn) kaj pretiganta ilin por plua prilaboro per alia programo (ekz-e por prilaboro per tradukilo). Ekz-e la programlingvoj C kaj C++ premisas la antaŭtraktilon CPP, kiu kutime estas enkostruita en ilian tradukilon, sed ankaŭ disponeblas aŭtonome. (eo)
 • Un preprocesador es un programa separado que es invocado por el compilador antes de que comience la traducción real. Un preprocesador de este tipo puede eliminar los comentarios, incluir otros archivos y ejecutar sustituciones de macros. Los preprocesadores pueden ser requeridos por el lenguaje (como en C) o pueden ser agregados posteriores que proporcionen facilidades adicionales (como el preprocesador Ratfor para FORTRAN). (es)
 • En informatique, un préprocesseur est un programme qui procède à des transformations sur un code source, avant l'étape de traduction proprement dite (compilation ou interprétation). Les préprocesseurs sont des exemples typiques de langages spécialisés. Selon le niveau de leur analyse du texte source, on distingue des préprocesseurs lexicaux et des préprocesseurs syntaxiques. (fr)
 • In informatica, un preprocessore o precompilatore è un programma (o una porzione di programma) che effettua sostituzioni testuali sul codice sorgente di un programma, ovvero la precompilazione. I più comuni tipi di sostituzioni sono l'espansione di macro, l'inclusione di altri file, e la (vedi in inglese).Tipicamente, il preprocessore viene lanciato nel processo di compilazione di un software, e il file risultante verrà preso in input da un compilatore. (it)
 • プリプロセッサ (英: preprocessor) とは、一般にある処理を行うソフトウェアに対して、データ入力やデータ整形などの準備的な処理を行うソフトウェアのことである。 他の分野の例としては、CADやCAEのデータ処理がある。またワープロソフトウェアにおける漢字変換ソフトウェアもプリプロセッサの一例である。 (ja)
 • 컴퓨터 과학에서 전처리기(前處理器) 또는 프리컴파일러영어: preprocessor)는 입력 데이터를 처리하여 다른 프로그램에 대한 입력으로서 사용되는 출력물을 만들어내는 프로그램이다. 여기서 출력물이란 전처리된 형태의 입력 데이터를 말하며 컴파일러와 같은 차후 프로그램들에 쓰인다. 처리할 양과 종류는 전처리기의 본성에 따라 다르며 어떠한 전처리기들은 상대적으로 단순한 문자 치환 및 매크로 확장만 할 수 있는 반면 다른 전처리기들은 성숙한 프로그래밍 언어의 기능을 하기도 한다. (ko)
 • Preprocesor – program komputerowy, którego zadaniem jest przetworzenie kodu źródłowego, w sposób określony przez programistę za pomocą dyrektyw preprocesora, na kod wyjściowy – tak przetworzony kod źródłowy poddawany jest następnie analizie składniowej, kompilacji, a w końcu konsolidacji. Preprocesor jest najczęściej zintegrowany z kompilatorem języka programowania. (pl)
 • 在计算机科学中,预处理器是程序中处理输入数据,产生能用来输入到其他程序的数据的程序。输出被称为输入数据预处理过的形式,常用在之后的程序比如编译器中。所作处理的数量和种类依赖于预处理器的类型,一些预处理器只能够执行相对简单的文本替换和巨集展开,而另一些则有着完全成熟的编程语言的能力。 一个来自计算机编程的常见的例子是在进行下一步编译之前,对源代码执行处理。在一些计算机语言(例如:C语言)中有一个叫做预处理的翻译阶段。 (zh)
 • Ein Präprozessor (seltener auch Präcompiler) ist ein Computerprogramm, das Eingabedaten vorbereitet und zur weiteren Bearbeitung an ein anderes Programm weitergibt. Der Präprozessor wird häufig von Compilern oder Interpretern dazu verwendet, einen Eingabetext zu konvertieren und das Ergebnis im eigentlichen Programm weiterzuverarbeiten. (de)
 • In computer science, a preprocessor is a program that processes its input data to produce output that is used as input to another program. The output is said to be a preprocessed form of the input data, which is often used by some subsequent programs like compilers. The amount and kind of processing done depends on the nature of the preprocessor; some preprocessors are only capable of performing relatively simple textual substitutions and macro expansions, while others have the power of full-fledged programming languages. (en)
 • In de informatica is een preprocessor een computerprogramma dat uitvoer produceert die gebruikt wordt als invoer voor andere programma's. Data laten verwerken door een preprocessor wordt preprocessen genoemd. Een preprocessor wordt vaak gebruikt om voorbereidende handelingen uit te voeren op data die vervolgens verder wordt verwerkt. De bewerkingen die een preprocessor uitvoert op de data kunnen verschillen: sommige voeren slechts eenvoudige macro's of substituties uit terwijl andere de data geheel transformeren naar de gewenste uitvoer. (nl)
 • Um pré-processador é um programa que recebe texto e efectua conversões léxicas nele. As conversões podem incluir , inclusão condicional e inclusão de outros ficheiros. A linguagem de programação C possui um pré-processador que efectua as seguintes transformações: * substitui trigrafos por equivalentes * concatena ficheiros de código-fonte * substitui comentários por * reage a linhas iniciadas com um caracter de cardinal (#), efectuando substituição de macros, inclusão de ficheiros, inclusão condicional e outras operações (pt)
 • Препроцессор — это компьютерная программа, принимающая данные на входе и выдающая данные, предназначенные для входа другой программы (например, компилятора). О данных на выходе препроцессора говорят, что они находятся в препроцессированной форме, пригодной для обработки последующими программами (компилятор). Результат и вид обработки зависят от вида препроцессора; так, некоторые препроцессоры могут только выполнить простую текстовую подстановку, другие способны по возможностям сравниться с языками программирования. Наиболее частый случай использования препроцессора — обработка исходного кода перед передачей его на следующий шаг компиляции. Языки программирования C/C++ и система компьютерной вёрстки TeX используют препроцессоры, значительно расширяющие их возможности. (ru)
 • Препроцесор — програма, яка виконує попередню обробку даних, для того, щоб вони могли використовуватись іншою програмою, наприклад, такою як компілятор. Про дані на виході препроцесора говорять, що вони знаходяться в препроцесованій формі, придатній для обробки подальшими програмами (компілятор). Результат і вид обробки залежать від виду препроцесора; так, деякі препроцесори можуть тільки виконати просту текстову підстановку, інші здатні за можливостями порівнятися з мовами програмування. Найчастіший випадок використання препроцесора — обробка початкового коду перед передачею його на наступний крок компіляції. Мови програмування C/C++ і система комп'ютерної верстки TeX використовують препроцесори, що значно розширяють їхні можливості.У деяких мовах програмування етап компіляції і трансляці (uk)
rdfs:label
 • معالج مسبق (ar)
 • Preprocesor (cs)
 • Präprozessor (de)
 • Προεπεξεργαστής (el)
 • Antaŭtraktilo (eo)
 • Preprocesador (es)
 • Preprocessor (en)
 • Préprocesseur (fr)
 • プリプロセッサ (ja)
 • Preprocessore (it)
 • 전처리기 (ko)
 • Preprocessor (nl)
 • Preprocesor (pl)
 • Pré-processador (pt)
 • Препроцессор (ru)
 • Препроцесор (uk)
 • 预处理器 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of