About: Piece work

An Entity of Type: Abstraction100002137, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Piece work (or piecework) is any type of employment in which a worker is paid a fixed piece rate for each unit produced or action performed, regardless of time.

Property Value
dbo:abstract
 • En tots els sectors econòmics s'utilitza el concepte de treball a preu fet (o a escar, a escarada, a estall) com el mitjà per a augmentar la producció dels treballadors directes. El IV Conveni Col·lectiu General de la Construcció a Espanya,en el seu article 29, defineix el treball a preu fet, a preu fet o per unitat d'obra, amb primes a la producció o amb incentius de la següent manera: * Si el treballador acaba la tasca abans de concloure la jornada diària, l'empresa pot oferir-li, i aquest acceptar o no, entre continuar prestant els seus serveis fins a l'acabament de la jornada, o que abandoni el treball, donant per acabada la mateixa. * En els treballs a preu fet o per unitat d'obra, i a efectes de la seva retribució, només s'atén a la quantitat i qualitat de l'obra o treball realitzat, pagant per peces, mesures, trossos, conjunts o unitats determinades, independentment del temps invertit en la seva realització, si bé pot estipular un termini per a la seva terminació, en aquest cas, haurà acabar dins d'ell, però sense que pugui exigir, en aquest cas, un rendiment superior al normal. * En els treballs que es prestin a la seva aplicació, es poden establir primes a la productivitat o incentius, de tal manera que a la gent gran rendiments que s'assoleixin en el treball, corresponguin uns ingressos que guardin, respecte als normals, almenys, la mateixa proporció que la d'aquests rendiments en relació amb els normals (ca)
 • العمل بالقطعة هو أي نوع من الوظائف التي يدفع فيها للعامل أجر ثابت لكل قطعة ينتجها أو ينجز عليها عمل أو يبيعها بغض النظر عن الوقت المستهلك لإنجاز ذلك. (ar)
 • Der Akkordlohn bzw. das Akkordentgelt ist eine Form eines Arbeitsentgelts, dessen Höhe nicht nach der aufgewendeten Arbeitszeit, sondern nach dem erzielten Arbeitsergebnis bemessen wird. (de)
 • El trabajo a destajo es cualquier tipo de empleo en el que a un trabajador se le paga una tarifa fija por completar una tarea (o por cada unidad producida),​ independientemente del tiempo invertido en su realización. El Diccionario de la Real Academia define el término como "Obra u ocupación que se ajusta por un tanto alzado, a diferencia de la que se hace a jornal".​ (es)
 • Piece work (or piecework) is any type of employment in which a worker is paid a fixed piece rate for each unit produced or action performed, regardless of time. (en)
 • Kerja borongan adalah sebuah jenis pekerjaan di mana pekerja dibayar dengan upah borongan yang sudah pasti untuk setiap satuan yang diproduksi atau tindakan yang dilakukan, tanpa memperhatikan waktu. (in)
 • Le travail à la tâche ou travail à la pièce ou encore tâcheronnage est un travail dont la rémunération est basée sur le nombre de pièces produites ou d'opérations effectuées par un travailleur. Son renouveau au XXIe siècle implique souvent la connexion à des plateformes en ligne (ubérisation pour flexibiliser le personnel et externaliser les risques). (fr)
 • Akord – system wynagradzania, w którym płaca jest uzależniona od ilości wykonanej pracy (wytworzonych produktów, wykonanych czynności itp.) lub stopnia wykonania normy pracy oraz od ustalonej stawki za jednostkę wykonanej pracy. W systemie akordowym wysokość wynagrodzenia pracownika zależy zatem od wydajności jego pracy. Wyróżnia się akord: * prosty (czysty), w którym ustalona stawka wynagrodzenia jest stała za każdą wykonaną jednostkę pracy, niezależnie od tego, czy została ona wykonana w ramach przyjętej normy, czy ponad tę normę. * czasowy, w którym wynagrodzenie zależne jest od stopnia wykorzystania czasu przeznaczonego na wykonanie pracy; * progresywny lub degresywny, w którym stawka wynagrodzenia za jednostkę wykonanej pracy jest zmienna (zazwyczaj od pewnego poziomu wykonania normy, który zwykle znajduje się w granicach 100%) i wzrasta w przypadku akordu progresywnego lub ulega obniżeniu w przypadku akordu degresywnego; wzrost (spadek) może mieć charakter wielostopniowy (stawka wynagrodzenia zmienia się po osiągnięciu kolejnych poziomów normy) lub jednostopniowy; * zryczałtowany, w którym wynagrodzenie jest ustalone z góry za wykonanie całej pracy; * indywidualny lub zespołowy, w którym podstawą wynagradzania są wyniki pracy pojedynczego pracownika lub zespołu pracowniczego. (pl)
 • 出来高給(できだかきゅう)とは、作られた生産物の量やそれに対する作業量に応じて賃金を定める仕組み。請負給とも。 一定の定数のもとで労働時間数に応じて賃金が支給される時間給に対し、実際に生産された生産物の量に応じて賃金が支給されるのが出来高給である。これが健全な形で運用された場合には、労働者はより多くの賃金を得るために多くの生産物を生み出そうとして労働効率は上昇する。だが、実際には使用者側が定数(出来高単価)を切り下げて人件費支出を抑制しようと図り、一方労働者側も組織的に生産量を抑制して使用者側に定数(出来高単価)引き上げを求める戦術を行うなど、工場管理の近代化にとって大きな障害となった。このため、基準生産量や標準作業時間を科学的方法で割り出して賃金制度の改革を行い、今日的な近代的制度が確立されることになった。 日本では親方や頭領による作業請負制とセットの形で1890年代以後に広く行われるようになった。当初は鉱山において生産を高める方法として行われたが、やがて他の産業にも広まっていったが、日露戦争以後は作業請負制は後退して能率給制度へと移行していった。 日本の現行労働基準法においては、出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない(労働基準法第27条)と定め、固定給の無い「完全出来高払制」を禁止している。 「賃金#出来高払制の保障給」も参照 (ja)
 • Il termine cottimo indica una modalità di retribuzione del lavoro proporzionale o comunque specificamente riferita alla quantità di prodotto lavorato. Vale a dire che più si produce e più si viene retribuiti. (it)
 • Stukloon is de uitbetaling van arbeidsloon per van tevoren afgesproken eenheid product. Zo kan met een naaister worden afgesproken dat zij per afgeleverd kledingstuk en met een postbezorger dat hij of zij per afgeleverd poststuk wordt betaald. Stukloon wordt nog nauwelijks betaald omdat het als onrechtvaardig wordt ervaren: * niet iedereen werkt even hard * de kwaliteit kan eronder lijden * de kans op te lang werken is groot * het is mogelijk dat arbeiders een lager loon ontvangen dan het minimumloon Tegenover stukloon staat uurloon. Stukloon hoort ook wel bij de oude stroming genaamd: Scientific Management, ook wel wetenschappelijke bedrijfsvoering genoemd. Ook een combinatie van beide wordt geregeld gebruikt: een vast basisuurloon, met daarbovenop een stukloon of aanmoedigingspremie bij meer dan gemiddelde productie. Stukloon kan in omstandigheden de enig mogelijke rechtvaardige beloning zijn als de prestatie van de werknemer alleen achteraf gemeten kan worden.Bijvoorbeeld bij thuiswerkers waarbij de verrichte arbeid bestaat uit eenvoudige handelingen per onderdeel van een product. Sinds 1 januari 2018 is een werkgever verplicht het minimumloon te betalen als het stukloon over een periode lager is dan het minimumloon van die periode. (nl)
 • Ackord är ersättning eller lön till anställd i relation till hur mycket arbete som har utförts. Prestationslön. Denna kan utgå från den enskilde arbetarens prestation eller ett arbetslag. (sv)
 • Сдельная система оплаты труда (сдельная оплата труда, англ. piece-rate pay, нем. Akkordlohn) — система оплаты труда наёмного работника, при которой заработок зависит от количества произведённых им единиц продукции или выполненного объёма работ с учётом их качества, сложности и условий труда. Ранее в России такая оплата называлась задельная плата или сдельная плата. (ru)
 • Відря́дна фо́рма опла́ти пра́ці — оплата праці, яка прямо залежить від кількості виробленої продукції. Відрядна оплата праці має такі різновиди : 1. * пряма відрядна; 2. * відрядно-преміальна; 3. * відрядно-прогресивна; 4. * акордна; 5. * побічно-відрядна. * При прямій відрядній системі виплата заробітної плати прямо пропорційна кількості виробленої продукції чи виконаної роботи. Помноживши відрядну розцінку на обсяг вироблення, визначають розмір заробітної плати. * Відрядно-преміальна система оплати праці відрізняється від прямої відрядної системи тим, що робітником, крім заробітної плати по основних відрядних розцінках, виплачують премії по встановленій шкалі за ті чи інші якісні і кількісні показники роботи. Такими показниками звичайно бувають: перевиконання норм виробітку, підвищення якості продукції, відсутність браку тощо. * При відрядно-прогресивній системі частина продукції чи робіт, випущеної чи здійсненої в зв'язку з перевиконанням установлених норм, оплачують за підвищеними розцінками. * Акордною формою називають відрядну оплату праці за кінцеві результати виробництва, тобто за виконання у визначений термін закінченого комплексу (циклу) робіт (готовий будівельний об'єкт, монтаж обладнання та ін.). Акордна система оплати праці вводиться для посилення матеріальної зацікавленості у скороченні строків виконання робіт без зниження їх якості. * Побічно-відрядна система заробітної плати, як правило, застосовується для оплати праці допоміжних робітників, які обслуговують основне виробництво, їх заробіток визначається за відрядними розцінками, що встановлені на одиницю продукції, виготовлену робітниками основного виробництва. Переважно заробітна плата нараховується і виплачується індивідуально кожному працівнику. Разом з тим існує колективна форма організації праці, яка застосовується в бригаді. При бригадній формі організації праці заробіток кожного члена бригади визначається на підставі загальних результатів роботи бригади. Загальний колективний заробіток бригади розподіляється між членами бригади відповідно до їх кваліфікації і відпрацьованого часу. При цьому застосовується коефіцієнт трудової участі. Умовами, що визначають доцільність застосування відрядної форми оплати праці, є такі: * необхідність стимулювання до збільшення виробітку продукції і скорочення чисельності працівників за рахунок інтенсифікації їхньої праці; * реальна можливість застосування технічно обґрунтованих норм; * наявність у працівників реальної можливості збільшувати виробіток понад встановлену норму за існуючих організаційно-технічних умов виробництва; * можливість і економічна доцільність розроблення норм праці та обліку виробітку працівників, тобто витрати на нормування робіт і їхній облік мають перекриватися економічною ефективністю збільшення виробітку; * відсутність негативного впливу цієї форми оплати на якість продукції, рівень дотримання технологічних режимів і вимог техніки безпеки, раціональність використання матеріальних ресурсів. (uk)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 2424922 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 14761 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1118652779 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:isPartOf
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • العمل بالقطعة هو أي نوع من الوظائف التي يدفع فيها للعامل أجر ثابت لكل قطعة ينتجها أو ينجز عليها عمل أو يبيعها بغض النظر عن الوقت المستهلك لإنجاز ذلك. (ar)
 • Der Akkordlohn bzw. das Akkordentgelt ist eine Form eines Arbeitsentgelts, dessen Höhe nicht nach der aufgewendeten Arbeitszeit, sondern nach dem erzielten Arbeitsergebnis bemessen wird. (de)
 • El trabajo a destajo es cualquier tipo de empleo en el que a un trabajador se le paga una tarifa fija por completar una tarea (o por cada unidad producida),​ independientemente del tiempo invertido en su realización. El Diccionario de la Real Academia define el término como "Obra u ocupación que se ajusta por un tanto alzado, a diferencia de la que se hace a jornal".​ (es)
 • Piece work (or piecework) is any type of employment in which a worker is paid a fixed piece rate for each unit produced or action performed, regardless of time. (en)
 • Kerja borongan adalah sebuah jenis pekerjaan di mana pekerja dibayar dengan upah borongan yang sudah pasti untuk setiap satuan yang diproduksi atau tindakan yang dilakukan, tanpa memperhatikan waktu. (in)
 • Le travail à la tâche ou travail à la pièce ou encore tâcheronnage est un travail dont la rémunération est basée sur le nombre de pièces produites ou d'opérations effectuées par un travailleur. Son renouveau au XXIe siècle implique souvent la connexion à des plateformes en ligne (ubérisation pour flexibiliser le personnel et externaliser les risques). (fr)
 • Il termine cottimo indica una modalità di retribuzione del lavoro proporzionale o comunque specificamente riferita alla quantità di prodotto lavorato. Vale a dire che più si produce e più si viene retribuiti. (it)
 • Ackord är ersättning eller lön till anställd i relation till hur mycket arbete som har utförts. Prestationslön. Denna kan utgå från den enskilde arbetarens prestation eller ett arbetslag. (sv)
 • Сдельная система оплаты труда (сдельная оплата труда, англ. piece-rate pay, нем. Akkordlohn) — система оплаты труда наёмного работника, при которой заработок зависит от количества произведённых им единиц продукции или выполненного объёма работ с учётом их качества, сложности и условий труда. Ранее в России такая оплата называлась задельная плата или сдельная плата. (ru)
 • En tots els sectors econòmics s'utilitza el concepte de treball a preu fet (o a escar, a escarada, a estall) com el mitjà per a augmentar la producció dels treballadors directes. El IV Conveni Col·lectiu General de la Construcció a Espanya,en el seu article 29, defineix el treball a preu fet, a preu fet o per unitat d'obra, amb primes a la producció o amb incentius de la següent manera: (ca)
 • 出来高給(できだかきゅう)とは、作られた生産物の量やそれに対する作業量に応じて賃金を定める仕組み。請負給とも。 一定の定数のもとで労働時間数に応じて賃金が支給される時間給に対し、実際に生産された生産物の量に応じて賃金が支給されるのが出来高給である。これが健全な形で運用された場合には、労働者はより多くの賃金を得るために多くの生産物を生み出そうとして労働効率は上昇する。だが、実際には使用者側が定数(出来高単価)を切り下げて人件費支出を抑制しようと図り、一方労働者側も組織的に生産量を抑制して使用者側に定数(出来高単価)引き上げを求める戦術を行うなど、工場管理の近代化にとって大きな障害となった。このため、基準生産量や標準作業時間を科学的方法で割り出して賃金制度の改革を行い、今日的な近代的制度が確立されることになった。 日本では親方や頭領による作業請負制とセットの形で1890年代以後に広く行われるようになった。当初は鉱山において生産を高める方法として行われたが、やがて他の産業にも広まっていったが、日露戦争以後は作業請負制は後退して能率給制度へと移行していった。 日本の現行労働基準法においては、出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない(労働基準法第27条)と定め、固定給の無い「完全出来高払制」を禁止している。 (ja)
 • Stukloon is de uitbetaling van arbeidsloon per van tevoren afgesproken eenheid product. Zo kan met een naaister worden afgesproken dat zij per afgeleverd kledingstuk en met een postbezorger dat hij of zij per afgeleverd poststuk wordt betaald. Stukloon wordt nog nauwelijks betaald omdat het als onrechtvaardig wordt ervaren: * niet iedereen werkt even hard * de kwaliteit kan eronder lijden * de kans op te lang werken is groot * het is mogelijk dat arbeiders een lager loon ontvangen dan het minimumloon (nl)
 • Akord – system wynagradzania, w którym płaca jest uzależniona od ilości wykonanej pracy (wytworzonych produktów, wykonanych czynności itp.) lub stopnia wykonania normy pracy oraz od ustalonej stawki za jednostkę wykonanej pracy. W systemie akordowym wysokość wynagrodzenia pracownika zależy zatem od wydajności jego pracy. Wyróżnia się akord: (pl)
 • Відря́дна фо́рма опла́ти пра́ці — оплата праці, яка прямо залежить від кількості виробленої продукції. Відрядна оплата праці має такі різновиди : 1. * пряма відрядна; 2. * відрядно-преміальна; 3. * відрядно-прогресивна; 4. * акордна; 5. * побічно-відрядна. * При прямій відрядній системі виплата заробітної плати прямо пропорційна кількості виробленої продукції чи виконаної роботи. Помноживши відрядну розцінку на обсяг вироблення, визначають розмір заробітної плати. * Відрядно-преміальна система оплати праці відрізняється від прямої відрядної системи тим, що робітником, крім заробітної плати по основних відрядних розцінках, виплачують премії по встановленій шкалі за ті чи інші якісні і кількісні показники роботи. Такими показниками звичайно бувають: перевиконання норм виробітку, (uk)
rdfs:label
 • عمل بالقطعة (ar)
 • Treball a preu fet (ca)
 • Akkordlohn (de)
 • Trabajo a destajo (es)
 • Kerja borongan (in)
 • Travail à la tâche (fr)
 • Cottimo (it)
 • 出来高給 (ja)
 • Piece work (en)
 • Stukloon (nl)
 • Akord (ekonomia) (pl)
 • Сдельная система оплаты труда (ru)
 • Ackord (arbete) (sv)
 • Відрядна форма оплати праці (uk)
owl:sameAs
skos:exactMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License