In computer programming, a parameter or a formal argument, is a special kind of variable, used in a subroutine to refer to one of the pieces of data provided as input to the subroutine. These pieces of data are the values of the arguments (often called actual arguments or actual parameters) with which the subroutine is going to be called/invoked. An ordered list of parameters is usually included in the definition of a subroutine, so that, each time the subroutine is called, its arguments for that call are evaluated, and the resulting values can be assigned to the corresponding parameters.

Property Value
dbo:abstract
 • الوسيط عند مبرمجي الحواسيب هو مقدار متغير من يأخذ قيمة مدخلة يقال لها المعطى. الوسيط والمعطى يسميان الوسيطين تغليبا، ولتمييز بينها يسمى الوسيط بالوسيط الشكلي، والمعطى بالوسيط الفعلي. (ar)
 • En Ciències de la computació, un argument o paràmetre és una variable que pot ser rebuda per una rutina o subrutina. Una subrutina usa els valors assignats als seus arguments per alterar el seu comportament en temps d'execució. La major part dels llenguatges de programació poden definir subrutines que accepten zero o més arguments. (ca)
 • Parametr funkce je označení pro vstupní data funkce v programování. (cs)
 • Στον προγραμματισμό, καλούμε παράμετρο μια μεταβλητή που παίρνει το νόημα ενός αντίστοιχου ορίσματοςπου περνάμε σε μια κλήση μιας /. Στην πιο συνηθισμένη περίπτωση , μια παράμετρος λειτουργεί μέσα σε μια συνάρτηση σαν , δηλαδή ένα απομονωμένο αντίγραφο του ορίσματος, αλλά σε άλλες περιπτώσεις , το όρισμα που παρέχεται από τον καλούντα μπορεί να επηρεαστεί από ενέργειες μέσα στις κληθείσες ρουτίνες. Σχεδόν όλες οι γλώσσες προγραμματισμού υποστηρίζουν παραμέτρους συναρτήσεων/ρουτινών. Οι σημασιολογικοί κανόνες για το πώς μπορούν να δηλωθούν οι παράμετροι και πως περνούμε τα ορίσματα στις ρουτίνες καθορίζονται από την κάθε γλώσσα ξεχωριστά αλλά οι λεπτομέρειες για το πώς αναπαρίσταται αυτό σε κάθε υπολογιστικό σύστημα εξαρτώνται από τις συμβάσεις κλήσης αυτού του συστήματος. (el)
 • Parameter – (deutsch) auch Übergabewert genannt – sind in der Informatik Variablen, durch die ein Computerprogramm (oft ein Unterprogramm) auf die Verarbeitung bestimmter Werte „eingestellt“ werden kann. Parameter sind also programmextern gesetzte Einflussfaktoren; sie werden insbesondere beim Aufruf von Unterprogrammen verwendet, um diesen ‚mitzuteilen‘, welche Daten/Werte sie verarbeiten sollen und ggf. wie. Durch Parametrisierung können Programme in ihrer Anwendung flexibilisiert werden, ohne dass das Programm dazu neu erstellt werden muss. Welche Werte eingestellt werden können, muss bei der Erstellung von Programmen festgelegt werden. Parameter können z. B. bestimmte Grenzwerte/Auswahlbedingungen (für Beträge, ein Datum oder ähnliches) oder zu verwendende Texte sein oder auch das „Was“ und das „Wie“ der Verarbeitung steuern (z. B. Prüfung X vornehmen – ja/nein). Begrifflich wird unterschieden zwischen (= als Teil der Funktionsdefinition im Programmcode; Bsp: <Funktionsname>( <Par1>, <Par2>, ..) ) und , auch „Argumente“ genannt (= der jeweilige Wert für Par1 oder Par2 bei einzelnen Funktionsaufrufen). Wird beim Aufruf des (Unter-)Programms nicht für jeden Parameter ein Argument übergeben, kann dieses eine beim Erstellen des Programms festgelegte Standardannahme verwenden oder (je nach Implementierung) die Verarbeitung wegen fehlender Parameter abbrechen. (de)
 • En programado parametro estas operando de subprogramo (precipe de proceduro aŭ de makroo). (eo)
 • In computer programming, a parameter or a formal argument, is a special kind of variable, used in a subroutine to refer to one of the pieces of data provided as input to the subroutine. These pieces of data are the values of the arguments (often called actual arguments or actual parameters) with which the subroutine is going to be called/invoked. An ordered list of parameters is usually included in the definition of a subroutine, so that, each time the subroutine is called, its arguments for that call are evaluated, and the resulting values can be assigned to the corresponding parameters. Unlike argument in usual mathematical usage, the argument in computer science is thus the actual input expression passed/supplied to a function, procedure, or routine in the invocation/call statement, whereas the parameter is the variable inside the implementation of the subroutine. For example, if one defines the add subroutine as def add(x, y): return x + y, then x, y are parameters, while if this is called as add(2, 3), then 2, 3 are the arguments. Note that variables (and expressions thereof) from the calling context can be arguments: if the subroutine is called as a = 2; b = 3; add(a, b) then the variables a, b are the arguments, not the values 2, 3. See the section for more information. In the most common case, call by value, a parameter acts within the subroutine as a new local variable initialized to the value of the argument (a local (isolated) copy of the argument if the argument is a variable), but in other cases, e.g. call by reference, the argument variable supplied by the caller can be affected by actions within the called subroutine (as discussed in evaluation strategy). The semantics for how parameters can be declared and how the (value of) arguments are passed to the parameters of subroutines are defined by the language, but the details of how this is represented in any particular computer system depend on the calling conventions of that system. (en)
 • En ciencias de la computación, un parámetro es una variable utilizada para recibir valores de entrada en una rutina, subrutina o método. Dichos valores, que serán enviados desde la rutina invocante, son llamados argumentos. La subrutina usa los valores asignados a sus parámetros para alterar su comportamiento en tiempo de ejecución. La mayor parte de los lenguajes de programación pueden definir subrutinas que aceptan cero o más argumentos. (es)
 • En programmation informatique, un paramètre est une donnée manipulée par une section de code (voir : sous-programme, fonction, méthode) et connue du code appelant cette section. (fr)
 • Un parametro, in informatica, è un indirizzo di memoria o un valore (tra quelli di un insieme omogeneo e coerente) che una funzione si aspetta di ricevere per eseguire il suo compito. (it)
 • 引数(ひきすう)、パラメータ(ー)(英語:parameter)は、数学における関数やコンピュータプログラムにおける手続きにおいて、その外部と値をやりとりするための特別な変数、あるいはその変数の値のことである。 数学や最適化問題に関するそれ(「パラメータ」とカタカナで表現されることが多い)については「媒介変数」の記事を参照のこと。以下は専らコンピュータプログラミングに関して説明する。 関数・サブルーチン・メソッド等を定義する時に、外部から値を渡される特別な変数として指定されるのが仮引数。関数(等)を呼出す式において、仮引数に対応する式(あるいはその値)が実引数である。実行時には、実引数の値を仮引数が受け取る。 「引数」を「いんすう」と読む読み方もあるが、術語としては変則的に湯桶読みして「ひきすう」としている。数学分野で因数(factor)との取違えを防ぐためといった理由もある。 (ja)
 • 컴퓨터 프로그래밍에서 매개변수(영어: parameter 파라미터[*])란 변수의 특별한 한 종류로서, 함수 등과 같은 서브루틴의 인풋으로 제공되는 여러 데이터 중 하나를 가리키기 위해 사용된다. 여기서 서브루틴의 인풋으로 제공되는 여러 데이터들을 전달인자(argument) 라고 부른다. 보통 매개변수의 목록은 서브루틴의 정의 부분에 포함되며, 매번 서브루틴이 호출될 때 마다 해당 호출에서 사용된 전달인자들을 각각에 해당하는 매개변수에 대입시켜 준다. 보통 수학에서 사용되는 것과 마찬가지로, 전달인자는 (log(37)에서 37과 마찬가지로) 실제로 함수 또는 루틴에 전달되는 값을 의미하며, 반대로 매개변수는 함수의 내부에서 해당 함수(앞의 예에서 log)로 전달된 값을 가리키기 위한 변수를 의미한다. 단락 참조. 대부분의 경우 매개변수는 call by value의 형태로 동작하게 되며, 이 경우 서브루틴 내부에서 매개변수는 전달 인자를 복사한 독립적인 지역변수의 형태로 동작하게 된다. 반면 call by reference의 경우에는 서브루틴 내부에서의 동작이 이를 호출한 부분에서의 전달인자에 까지 영향을 주게 된다. 매개변수가 어떻게 정의되는지와 전달인자가 서브루틴의 매개변수에 어떻게 전달되는지에 대한 구문은 각각의 프로그래밍 언어에 따라 정의되지만, 이것이 각각의 컴퓨터 시스템 내부에서 실제로 어떻게 구현되는지에 대해서는 해당 시스템의 호출 규약에 달려있다. (ko)
 • Parametr (parametr formalny) − element składni w określonym języku programowania, umożliwiający komunikację pomiędzy podprogramem wywołanym a programem wywołującym. Parametry określa się wraz z deklaracją określonego podprogramu, w jego nagłówku. (pl)
 • Na ciência da computação, um parâmetro é um valor, proveniente de uma variável ou de uma expressão mais complexa, que pode ser passado para uma sub-rotina. Uma sub-rotina utiliza os valores atribuídos aos parâmetros para alterar o seu comportamento em tempo de execução. A maioria das linguagens de programação aceitam a definição de sub-rotinas que aceitam zero ou mais parâmetros. (pt)
 • Пара́метр в программировании — принятый функцией аргумент. Термин «аргумент» подразумевает, что конкретно и какой конкретной функции было передано, а параметр — в каком качестве функция применила это принятое. То есть вызывающий код передает аргумент в параметр, который определен в члене спецификации функции. (ru)
 • 參數(parameter)或形式引數(formal argument)是特殊的变量,在调用子程序时,可以透過參數向子程序传递資料。這些資料就是子程序引數(arguments)的值,會一併列在调用子程序的位置。在子程序的类型特征會定義參數組成的有序表,在每次调用子程序時,也會計算這些傳入的參數,並且將對應資料送到子程序中。 不同於在數學中通常所使用的引數,計算機科學中的引數是在引動過程(invocation)或者呼叫陳述式(call statement)中傳遞給函式(function)、程序(procedure)或者常式(routine)的實際輸入表達式,而參數是子程序實現內部的變量。例如,定義一個add子程序為def add(x, y): return x + y那麼x,y 就是一對參數。當呼叫這個子程序時,例如add(2, 3)那麼,2,3就是一對引數,請注意,呼叫上下文中的變量(及其表達式)可以是引數,如果以子程序的形式呼叫a = 2; b = 3; add(a, b)則變量a, b是引數,而不是值2, 3。 在最常見的[[求值策略#传值调用(Call by value)|傳值調用]]情況下,參數會在子程序中充當新的局部變量,並初始化為引數的值(如果引數是變量,則為引數的局部(隔離)副本)。但在例如[[求值策略#传值调用(Call by value)|傳引用調用]]的其他情況下,調用者提供的引數變量可能會受到被調用子例程中操作的影響。 所使用的語言一般定義了如何聲明參數以及將引數(的值)傳遞給子例程的參數的語義,但是在任何特定計算機系統中如何表示該參數的細節取決於該系統的調用約定。 (zh)
 • Параметр у програмуванні — змінна, значеня якої встановлюється при виклику функції і передається в функцію для використання в обчисленнях. (uk)
dbo:wikiPageID
 • 324375 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 29381 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 983467868 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • الوسيط عند مبرمجي الحواسيب هو مقدار متغير من يأخذ قيمة مدخلة يقال لها المعطى. الوسيط والمعطى يسميان الوسيطين تغليبا، ولتمييز بينها يسمى الوسيط بالوسيط الشكلي، والمعطى بالوسيط الفعلي. (ar)
 • En Ciències de la computació, un argument o paràmetre és una variable que pot ser rebuda per una rutina o subrutina. Una subrutina usa els valors assignats als seus arguments per alterar el seu comportament en temps d'execució. La major part dels llenguatges de programació poden definir subrutines que accepten zero o més arguments. (ca)
 • Parametr funkce je označení pro vstupní data funkce v programování. (cs)
 • En programado parametro estas operando de subprogramo (precipe de proceduro aŭ de makroo). (eo)
 • En ciencias de la computación, un parámetro es una variable utilizada para recibir valores de entrada en una rutina, subrutina o método. Dichos valores, que serán enviados desde la rutina invocante, son llamados argumentos. La subrutina usa los valores asignados a sus parámetros para alterar su comportamiento en tiempo de ejecución. La mayor parte de los lenguajes de programación pueden definir subrutinas que aceptan cero o más argumentos. (es)
 • En programmation informatique, un paramètre est une donnée manipulée par une section de code (voir : sous-programme, fonction, méthode) et connue du code appelant cette section. (fr)
 • Un parametro, in informatica, è un indirizzo di memoria o un valore (tra quelli di un insieme omogeneo e coerente) che una funzione si aspetta di ricevere per eseguire il suo compito. (it)
 • 引数(ひきすう)、パラメータ(ー)(英語:parameter)は、数学における関数やコンピュータプログラムにおける手続きにおいて、その外部と値をやりとりするための特別な変数、あるいはその変数の値のことである。 数学や最適化問題に関するそれ(「パラメータ」とカタカナで表現されることが多い)については「媒介変数」の記事を参照のこと。以下は専らコンピュータプログラミングに関して説明する。 関数・サブルーチン・メソッド等を定義する時に、外部から値を渡される特別な変数として指定されるのが仮引数。関数(等)を呼出す式において、仮引数に対応する式(あるいはその値)が実引数である。実行時には、実引数の値を仮引数が受け取る。 「引数」を「いんすう」と読む読み方もあるが、術語としては変則的に湯桶読みして「ひきすう」としている。数学分野で因数(factor)との取違えを防ぐためといった理由もある。 (ja)
 • Parametr (parametr formalny) − element składni w określonym języku programowania, umożliwiający komunikację pomiędzy podprogramem wywołanym a programem wywołującym. Parametry określa się wraz z deklaracją określonego podprogramu, w jego nagłówku. (pl)
 • Na ciência da computação, um parâmetro é um valor, proveniente de uma variável ou de uma expressão mais complexa, que pode ser passado para uma sub-rotina. Uma sub-rotina utiliza os valores atribuídos aos parâmetros para alterar o seu comportamento em tempo de execução. A maioria das linguagens de programação aceitam a definição de sub-rotinas que aceitam zero ou mais parâmetros. (pt)
 • Пара́метр в программировании — принятый функцией аргумент. Термин «аргумент» подразумевает, что конкретно и какой конкретной функции было передано, а параметр — в каком качестве функция применила это принятое. То есть вызывающий код передает аргумент в параметр, который определен в члене спецификации функции. (ru)
 • Параметр у програмуванні — змінна, значеня якої встановлюється при виклику функції і передається в функцію для використання в обчисленнях. (uk)
 • Parameter – (deutsch) auch Übergabewert genannt – sind in der Informatik Variablen, durch die ein Computerprogramm (oft ein Unterprogramm) auf die Verarbeitung bestimmter Werte „eingestellt“ werden kann. Parameter sind also programmextern gesetzte Einflussfaktoren; sie werden insbesondere beim Aufruf von Unterprogrammen verwendet, um diesen ‚mitzuteilen‘, welche Daten/Werte sie verarbeiten sollen und ggf. wie. (de)
 • Στον προγραμματισμό, καλούμε παράμετρο μια μεταβλητή που παίρνει το νόημα ενός αντίστοιχου ορίσματοςπου περνάμε σε μια κλήση μιας /. Στην πιο συνηθισμένη περίπτωση , μια παράμετρος λειτουργεί μέσα σε μια συνάρτηση σαν , δηλαδή ένα απομονωμένο αντίγραφο του ορίσματος, αλλά σε άλλες περιπτώσεις , το όρισμα που παρέχεται από τον καλούντα μπορεί να επηρεαστεί από ενέργειες μέσα στις κληθείσες ρουτίνες. (el)
 • In computer programming, a parameter or a formal argument, is a special kind of variable, used in a subroutine to refer to one of the pieces of data provided as input to the subroutine. These pieces of data are the values of the arguments (often called actual arguments or actual parameters) with which the subroutine is going to be called/invoked. An ordered list of parameters is usually included in the definition of a subroutine, so that, each time the subroutine is called, its arguments for that call are evaluated, and the resulting values can be assigned to the corresponding parameters. (en)
 • 컴퓨터 프로그래밍에서 매개변수(영어: parameter 파라미터[*])란 변수의 특별한 한 종류로서, 함수 등과 같은 서브루틴의 인풋으로 제공되는 여러 데이터 중 하나를 가리키기 위해 사용된다. 여기서 서브루틴의 인풋으로 제공되는 여러 데이터들을 전달인자(argument) 라고 부른다. 보통 매개변수의 목록은 서브루틴의 정의 부분에 포함되며, 매번 서브루틴이 호출될 때 마다 해당 호출에서 사용된 전달인자들을 각각에 해당하는 매개변수에 대입시켜 준다. 보통 수학에서 사용되는 것과 마찬가지로, 전달인자는 (log(37)에서 37과 마찬가지로) 실제로 함수 또는 루틴에 전달되는 값을 의미하며, 반대로 매개변수는 함수의 내부에서 해당 함수(앞의 예에서 log)로 전달된 값을 가리키기 위한 변수를 의미한다. 단락 참조. 대부분의 경우 매개변수는 call by value의 형태로 동작하게 되며, 이 경우 서브루틴 내부에서 매개변수는 전달 인자를 복사한 독립적인 지역변수의 형태로 동작하게 된다. 반면 call by reference의 경우에는 서브루틴 내부에서의 동작이 이를 호출한 부분에서의 전달인자에 까지 영향을 주게 된다. (ko)
 • 參數(parameter)或形式引數(formal argument)是特殊的变量,在调用子程序时,可以透過參數向子程序传递資料。這些資料就是子程序引數(arguments)的值,會一併列在调用子程序的位置。在子程序的类型特征會定義參數組成的有序表,在每次调用子程序時,也會計算這些傳入的參數,並且將對應資料送到子程序中。 不同於在數學中通常所使用的引數,計算機科學中的引數是在引動過程(invocation)或者呼叫陳述式(call statement)中傳遞給函式(function)、程序(procedure)或者常式(routine)的實際輸入表達式,而參數是子程序實現內部的變量。例如,定義一個add子程序為def add(x, y): return x + y那麼x,y 就是一對參數。當呼叫這個子程序時,例如add(2, 3)那麼,2,3就是一對引數,請注意,呼叫上下文中的變量(及其表達式)可以是引數,如果以子程序的形式呼叫a = 2; b = 3; add(a, b)則變量a, b是引數,而不是值2, 3。 所使用的語言一般定義了如何聲明參數以及將引數(的值)傳遞給子例程的參數的語義,但是在任何特定計算機系統中如何表示該參數的細節取決於該系統的調用約定。 (zh)
rdfs:label
 • وسيط (برمجة حاسوب) (ar)
 • Paràmetre (informàtica) (ca)
 • Parametr funkce (cs)
 • Parameter (Informatik) (de)
 • Παράμετρος (υπολογιστές) (el)
 • Parametro (programado) (eo)
 • Parameter (computer programming) (en)
 • Argumento (informática) (es)
 • Paramètre (programmation informatique) (fr)
 • 引数 (ja)
 • Parametro (programmazione) (it)
 • 매개변수 (컴퓨터 프로그래밍) (ko)
 • Parametr (informatyka) (pl)
 • Parâmetro (ciência da computação) (pt)
 • Параметр (программирование) (ru)
 • Параметр (програмування) (uk)
 • 參數 (程式設計) (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of