An Entity of Type: music genre, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A literary magazine is a periodical devoted to literature in a broad sense. Literary magazines usually publish short stories, poetry, and essays, along with literary criticism, book reviews, biographical profiles of authors, interviews and letters. Literary magazines are often called literary journals, or little magazines, terms intended to contrast them with larger, commercial magazines.

Property Value
dbo:abstract
 • المجلة الأدبية هي دورية مكرسة للأدب بمعنى عام. عادة تنشر المجلات الأدبية قصصا قصيرة وشعرا و إضافة لنقد أدبي وعروض كتب وسير عن الكُتاب ومقابلات ورسائل. (ar)
 • Literární časopis je periodikum, jehož pozornost se soustředí na literaturu v širokém slova smyslu. Na rozdíl od knižních publikací se vyznačuje seriálovostí a obsahovou pestrostí, případně též vyšší aktuálností. (cs)
 • Eine Literaturzeitschrift ist eine Zeitschrift, die sich kritisch mit Literatur auseinandersetzt oder mit dem Abdruck literarischer Werke auch selbst zur Literatur beiträgt. Das originäre Thema der literarischen Journale des 17. und 18. Jahrhunderts war die Berichterstattung über neueste wissenschaftliche Arbeiten innerhalb der wissenschaftlichen Welt, der res publica literaria, der scientific community. Die Ausweitung des Themenspektrums auf die „belles lettres“, die „schöne Literatur“ brachte im Verlauf des 18. Jahrhunderts die thematischen Verlagerung mit sich, die Dramen, Romane und Gedichte zu „Literatur im engeren Sinne“ machte. Moderne Literaturzeitschriften gelten seit Anfang des 19. Jahrhunderts primär fiktionalen und poetischen Schriften (siehe auch das Stichwort Literaturgeschichte). (de)
 • Una revista literaria es una publicación periódica específica en el área literaria (literatura, poesía, crítica literaria). Allí, los escritores publican sus textos (en forma integral o en forma resumida), los que a su vez pueden ser objeto de republicaciones separadas. Las revistas son importantes vectores para la crítica, para el análisis, para el intercambio de ideas.​​​​​​ En los siglos XIX y XX, las revistas literarias actuaron como fuentes para la investigación y la experimentación, lo que ha permitido a investigadores y creadores, discurrir sobre la propia escritura, y a la vez tomar conocimiento de otros estilos semejantes o no al personal. Las diversas revistas surrealistas, por ejemplo, a través de los años jugaron un rol no despreciable, en cuanto a análisis y decodificación, en especial durante la década de los años 1920. Hoy, los espacios cubiertos por las revistas literarias son muy vivaces y creativos, dejan margen para la experimentación y para la presentación de cosas nuevas. (es)
 • Une revue littéraire est une publication périodique spécifique au champ littéraire (littérature, poésie, critique littéraire et autres). Les écrivains y publient des textes qui peuvent ensuite être repris en volume. Les revues sont également un des vecteurs principaux de la critique. Aux XIXe siècle et XXe siècle les revues littéraires ont été un vecteur de recherches et d'expérimentations permettant à de nombreux auteurs tout à la fois de rechercher leur propre écriture et de rencontrer des écritures pouvant correspondre à leur propre démarche. Les diverses revues surréalistes ont, par exemple, joué un rôle non négligeable de défrichage dans les années 1920. Aujourd'hui le monde de la revue est toujours aussi vivace et laisse une grande place à l'expérimentation. (fr)
 • A literary magazine is a periodical devoted to literature in a broad sense. Literary magazines usually publish short stories, poetry, and essays, along with literary criticism, book reviews, biographical profiles of authors, interviews and letters. Literary magazines are often called literary journals, or little magazines, terms intended to contrast them with larger, commercial magazines. (en)
 • Majalah sastra adalah publikasi berkala yang ditujukan untuk sastra dalam arti luas. Majalah sastra biasanya mempublikasikan cerita pendek, puisi dan esai, beserta kritik sastra, resensi buku, profil biografi penulis, wawancara, dan surat-surat. Majalah sastra sering disebut jurnal sastra, atau majalah kecil, yang tidak dimaksudkan untuk merendahkan, melainkan sebagai kontras dengan majalah-majalah yang lebih besar atau majalah komersial. (in)
 • 문예지(文藝紙)는 문예 작품을 싣는 잡지이다. 주로 등단 작가들의 작품으로 구성하고 있으며, 월간/격월간/계간/반년간 등의 형태로 발행되고 있다. 문예지와 비슷한 성격으로 동인지가 있다. 문예지와 동인지를 구별하는 뚜렷한 근거는 없지만, 대체로 문예지는 등단작가를 중심으로 특정 문학 분과나 문학 전반에 걸친 내용을 정식 출판을 통해 책으로 엮는 반면, 동인지는 등단유무와 상관없이 같은 문학의 방향성을 모색하는 작가들이 모여서 창작물을 내는 것이다. 한국의 경우 대표적인 문예지로 《실천문학》과 《문학과 사회》, 《창작과 비평》, 《》,《현대문학》등을 비롯해 문학동네,민음사의 릿터 등을 들수있다 문학 잡지 : 244종 1,175권(수록 작품 9만여 건) 2015년 기준. (ko)
 • 文芸雑誌(ぶんげいざっし)とは、雑誌の一種で、書評や評論、小説・詩歌・随筆などの短い作品を中心に掲載するもので、同人の間で刊行されてきたものや、個人や出版社などが発行人となり、原稿を文芸家に依頼したり、一般から募集するものなどがある。内容はいわゆる「文学」だけでなく、美術・音楽・漫画・旅行・料理・哲学・思想などにおよぶものもある。また企画を組み、テーマに合わせた文章や関連事項などを扱い、研究などの発表にも多く利用される。 欧米の19世紀初頭の、出版やジャーナリズムの昂揚に伴って文芸雑誌が誕生した。特にイギリス、ロシア、アメリカ合衆国において盛んであった。初期のものは評論雑誌から発達したもので、必ずしも文芸に特化したものではなく、また発行も長く続かなかった。しかし、19世紀末年ごろになると、文芸雑誌は世界的に大変な活況を見せ、作家の拠点とされるようになる。 (ja)
 • Una rivista letteraria è una pubblicazione che si occupa di letteratura e che offre spazi a scrittori e poeti, affermati o esordienti, per proporre al pubblico le loro opere. Fino al secolo scorso la pubblicazione su una rivista si poneva come una tappa fondamentale per chi volesse entrare nel mondo delle lettere. In moltissime biografie di scrittori del passato l'esperienza della rivista letteraria rappresentava l'inizio della loro carriera. (it)
 • Een literair tijdschrift is een tijdschrift dat zich geheel of gedeeltelijk toelegt op berichtgeving over literatuur. Aan de letteren gewijde tijdschriften zijn sinds de 18e eeuw een podium voor nieuw talent onder schrijvers en dichters om een geïnteresseerd en deskundig publiek te bereiken. Niet zelden is de samenstelling en redactie in handen van gevestigde schrijvers. Terugkerende genres zijn het korte verhaal, poëzie, literaire kritieken, essays, polemieken en beschrijvingen van tentoonstellingen, lezingen, prijsuitreikingen en andere culturele actualiteiten. Er kan veel plaats zijn ingeruimd voor briefwisselingen. Ook de eerste wetenschappelijke tijdschriften, waarin 17e- en 18e-eeuwse onderzoekers hun resultaten deelden, zijn voortgekomen uit de brief. (nl)
 • Revistas literárias são publicações periódicas dedicadas à literatura, publicando contos, poesias, trechos de romances e crítica literária. O título mais antigo desse gênero de que se tem notícia é a Nouvelles de la Republique des Lettres, editada por Pierre Bayle em 1684, na França. No Brasil, Plínio Doyle, em seu estudo História de Revistas e Jornais Literários, aponta como pioneira a Nitheroy, Revista Brasiliense, de Sciencias, Letras, e Artes, de 1836. Antes dela, porém, já haviam sido publicadas a Variedades – ou Ensaios de Literatura, em 1812, na Bahia, e a Revista da Sociedade Filomática, em 1833, em São Paulo. O fim do século XIX assistiu a uma proliferação de revistas desse tipo, celebradas por Olavo Bilac como o principal meio para escritores atingirem seu público.Nas primeiras décadas do século XX o meio foi explorado pelos diferentes movimentos de vanguarda, que criam títulos efêmeros porém de grande impacto, como a Klaxon de Oswald e Mário de Andrade e a Revista de Antropofagia. Mais tarde surgem a Joaquim, editada em 1946 por Dalton Trevisan, e, na década de 1970, as diversas revistas alternativas influenciadas pelo Tropicalismo (Navilouca, Código) e pela geração mimeógrafo (Construtura, Ficção, Símbolo, Escrita, Almanaque, O Saco). Revistas literárias eletrônicas As revistas literárias eletrônicas representam, em parte, a transposição dos periódicos literários de mídia tradicional para o meio eletrônico, aproximando-se mais, no entanto, de um modelo híbrido que expande as possibilidades da mídia física potencializando certa tendência ao sincretismo e ao experimentalismo, ainda que seja um campo heterogêneo formado a partir de suas categorias e subcategorias seja em virtude da formação de certos grupos de influência seja pela mais básica necessidade de circulação da cultura; além disso, a mídia virtual abre espaço à veiculação de obras antes restritas a nichos comerciais específicos, a exemplo de material fonográfico e cinematográfico, noticiário, propaganda, tornando mais democrático o acesso do público a gêneros menos conhecidos de expressão estética mais heteróclita como vídeo-poemas, poesia interativa experimental etc. Em outras palavras, a revista literária eletrônica condiciona modelos pré-concebidos de plataformas como blogers e diários pessoais, proporcionando um aporte mais adequado aos novos meios de produção artísticos e sobretudo de recepção, reunião, contato, oxigenação dos diversos núcleos culturais do país, o que permite inclusive processos colaborativos e a internacionalização desses artistas. As revistas mais tradicionais, acadêmicas, passam atualmente por transição nas universidades mediante as diretrizes de avaliação implementadas pela recentemente CAPES. (pt)
 • Czasopismo literackie – periodyk wyłącznie lub w przeważającej części poświęcony zagadnieniom literatury. Czasopisma stały się od początku XIX wieku ważnym składnikiem bieżącego życia literackiego i źródłami do badań historycznych. (pl)
 • Litteraturtidskrift är en kulturtidskrift ägnad åt att publicera skönlitterära bidrag eller diskussion och analys av skönlitterära texter i form av artiklar och recensioner. De tidigaste litterära tidskrifterna var främst ägnade åt den vetenskapliga litteraturen. Den skönlitterärt inriktade litteraturtidskriften uppstod på 1700-talet. Den användes ofta för polemik, bland annat av romantikens författare. Litteraturtidskrifter är huvudsakligen av två typer, antingen avantgardistiska, ofta kortlivade, så kallade "unglitterära" tidskrifter, eller större, mer allmänna och långlivade litterära tidskrifter. Den unglitterära tidskriften är internationellt mycket vanligt förekommande och i hög grad sammanlänkad med modernismens framväxt. Exempel på tongivande svenska unglitterära tidskrifter är Spektrum (1931–1933), 40-tal (1944–1947), Femtital (1951–1952), (1961–1964), Komma (1966–1969) och Åttiotal med efterföljare (1980–). Bonniers Litterära Magasin (1932–1999; 2002–2004) var i många år den centrala, mer allmänna litteraturtidskriften. Lyrikvännen är sedan 1954 en viktig tidskrift för poesiintresserade. I slutet av 1990-talet fick den tryckta tidskriften konkurrens av internet, flera internettidskrifter växte fram och de tryckta litteraturtidskrifterna kompletterades ofta med en nätupplaga. (sv)
 • Литерату́рный журна́л — журнал, публикующий произведения художественной литературы, а также литературно-критические статьи. Бывают как общелитературные журналы, так и журналы, представляющие какое-то одно литературное направление. В СССР, а затем и в России, литературно-художественные журналы полноценного объёма в 192—256 полос получили условное название — толстые журналы (без кавычек). Под ним они упоминаются, например, ещё у Булгакова. (ru)
 • 文學期刊(英語:literary magazine),或稱文學雜志,在廣義上汎指專注于文學内容的期刊。文學雜志通常發表的内容包括短篇小説、詩歌、散文、文學批評、書評、訪談、書信與作家傳記。此類雜志在英文當中也時常被稱作「Literary journals」(意即「文學學報」)或「Little magazines」(意即「小雜志」),以與規模較大的商業性雜志加以區分。 在文學雜志之概念中,小雜志(little magazine,或small magazine)一詞也特指專門發表與較小知名度的作家所寫的非主流作品的雜志,因而通常不以營利爲目的、發行次數也沒有規律。早期具有代表性的範例有設立于美國波士頓、由拉尔夫·沃尔多·爱默生與主編的超驗主義刊物《》(1840),以及源自英國倫敦、由主編的反維多利亞時代唯物主義刊物《》(1896)。小雜志的存在爲20世紀的詩人們起到了至關重要的作用,使之能夠造就諸如現代主義與後現代主義這樣的世界性前衛運動。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 1112586 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 13260 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1087525664 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • المجلة الأدبية هي دورية مكرسة للأدب بمعنى عام. عادة تنشر المجلات الأدبية قصصا قصيرة وشعرا و إضافة لنقد أدبي وعروض كتب وسير عن الكُتاب ومقابلات ورسائل. (ar)
 • Literární časopis je periodikum, jehož pozornost se soustředí na literaturu v širokém slova smyslu. Na rozdíl od knižních publikací se vyznačuje seriálovostí a obsahovou pestrostí, případně též vyšší aktuálností. (cs)
 • A literary magazine is a periodical devoted to literature in a broad sense. Literary magazines usually publish short stories, poetry, and essays, along with literary criticism, book reviews, biographical profiles of authors, interviews and letters. Literary magazines are often called literary journals, or little magazines, terms intended to contrast them with larger, commercial magazines. (en)
 • Majalah sastra adalah publikasi berkala yang ditujukan untuk sastra dalam arti luas. Majalah sastra biasanya mempublikasikan cerita pendek, puisi dan esai, beserta kritik sastra, resensi buku, profil biografi penulis, wawancara, dan surat-surat. Majalah sastra sering disebut jurnal sastra, atau majalah kecil, yang tidak dimaksudkan untuk merendahkan, melainkan sebagai kontras dengan majalah-majalah yang lebih besar atau majalah komersial. (in)
 • 문예지(文藝紙)는 문예 작품을 싣는 잡지이다. 주로 등단 작가들의 작품으로 구성하고 있으며, 월간/격월간/계간/반년간 등의 형태로 발행되고 있다. 문예지와 비슷한 성격으로 동인지가 있다. 문예지와 동인지를 구별하는 뚜렷한 근거는 없지만, 대체로 문예지는 등단작가를 중심으로 특정 문학 분과나 문학 전반에 걸친 내용을 정식 출판을 통해 책으로 엮는 반면, 동인지는 등단유무와 상관없이 같은 문학의 방향성을 모색하는 작가들이 모여서 창작물을 내는 것이다. 한국의 경우 대표적인 문예지로 《실천문학》과 《문학과 사회》, 《창작과 비평》, 《》,《현대문학》등을 비롯해 문학동네,민음사의 릿터 등을 들수있다 문학 잡지 : 244종 1,175권(수록 작품 9만여 건) 2015년 기준. (ko)
 • 文芸雑誌(ぶんげいざっし)とは、雑誌の一種で、書評や評論、小説・詩歌・随筆などの短い作品を中心に掲載するもので、同人の間で刊行されてきたものや、個人や出版社などが発行人となり、原稿を文芸家に依頼したり、一般から募集するものなどがある。内容はいわゆる「文学」だけでなく、美術・音楽・漫画・旅行・料理・哲学・思想などにおよぶものもある。また企画を組み、テーマに合わせた文章や関連事項などを扱い、研究などの発表にも多く利用される。 欧米の19世紀初頭の、出版やジャーナリズムの昂揚に伴って文芸雑誌が誕生した。特にイギリス、ロシア、アメリカ合衆国において盛んであった。初期のものは評論雑誌から発達したもので、必ずしも文芸に特化したものではなく、また発行も長く続かなかった。しかし、19世紀末年ごろになると、文芸雑誌は世界的に大変な活況を見せ、作家の拠点とされるようになる。 (ja)
 • Una rivista letteraria è una pubblicazione che si occupa di letteratura e che offre spazi a scrittori e poeti, affermati o esordienti, per proporre al pubblico le loro opere. Fino al secolo scorso la pubblicazione su una rivista si poneva come una tappa fondamentale per chi volesse entrare nel mondo delle lettere. In moltissime biografie di scrittori del passato l'esperienza della rivista letteraria rappresentava l'inizio della loro carriera. (it)
 • Een literair tijdschrift is een tijdschrift dat zich geheel of gedeeltelijk toelegt op berichtgeving over literatuur. Aan de letteren gewijde tijdschriften zijn sinds de 18e eeuw een podium voor nieuw talent onder schrijvers en dichters om een geïnteresseerd en deskundig publiek te bereiken. Niet zelden is de samenstelling en redactie in handen van gevestigde schrijvers. Terugkerende genres zijn het korte verhaal, poëzie, literaire kritieken, essays, polemieken en beschrijvingen van tentoonstellingen, lezingen, prijsuitreikingen en andere culturele actualiteiten. Er kan veel plaats zijn ingeruimd voor briefwisselingen. Ook de eerste wetenschappelijke tijdschriften, waarin 17e- en 18e-eeuwse onderzoekers hun resultaten deelden, zijn voortgekomen uit de brief. (nl)
 • Czasopismo literackie – periodyk wyłącznie lub w przeważającej części poświęcony zagadnieniom literatury. Czasopisma stały się od początku XIX wieku ważnym składnikiem bieżącego życia literackiego i źródłami do badań historycznych. (pl)
 • Литерату́рный журна́л — журнал, публикующий произведения художественной литературы, а также литературно-критические статьи. Бывают как общелитературные журналы, так и журналы, представляющие какое-то одно литературное направление. В СССР, а затем и в России, литературно-художественные журналы полноценного объёма в 192—256 полос получили условное название — толстые журналы (без кавычек). Под ним они упоминаются, например, ещё у Булгакова. (ru)
 • 文學期刊(英語:literary magazine),或稱文學雜志,在廣義上汎指專注于文學内容的期刊。文學雜志通常發表的内容包括短篇小説、詩歌、散文、文學批評、書評、訪談、書信與作家傳記。此類雜志在英文當中也時常被稱作「Literary journals」(意即「文學學報」)或「Little magazines」(意即「小雜志」),以與規模較大的商業性雜志加以區分。 在文學雜志之概念中,小雜志(little magazine,或small magazine)一詞也特指專門發表與較小知名度的作家所寫的非主流作品的雜志,因而通常不以營利爲目的、發行次數也沒有規律。早期具有代表性的範例有設立于美國波士頓、由拉尔夫·沃尔多·爱默生與主編的超驗主義刊物《》(1840),以及源自英國倫敦、由主編的反維多利亞時代唯物主義刊物《》(1896)。小雜志的存在爲20世紀的詩人們起到了至關重要的作用,使之能夠造就諸如現代主義與後現代主義這樣的世界性前衛運動。 (zh)
 • Una revista literaria es una publicación periódica específica en el área literaria (literatura, poesía, crítica literaria). Allí, los escritores publican sus textos (en forma integral o en forma resumida), los que a su vez pueden ser objeto de republicaciones separadas. Las revistas son importantes vectores para la crítica, para el análisis, para el intercambio de ideas.​​​​​​ (es)
 • Eine Literaturzeitschrift ist eine Zeitschrift, die sich kritisch mit Literatur auseinandersetzt oder mit dem Abdruck literarischer Werke auch selbst zur Literatur beiträgt. Das originäre Thema der literarischen Journale des 17. und 18. Jahrhunderts war die Berichterstattung über neueste wissenschaftliche Arbeiten innerhalb der wissenschaftlichen Welt, der res publica literaria, der scientific community. Die Ausweitung des Themenspektrums auf die „belles lettres“, die „schöne Literatur“ brachte im Verlauf des 18. Jahrhunderts die thematischen Verlagerung mit sich, die Dramen, Romane und Gedichte zu „Literatur im engeren Sinne“ machte. Moderne Literaturzeitschriften gelten seit Anfang des 19. Jahrhunderts primär fiktionalen und poetischen Schriften (siehe auch das Stichwort Literaturgeschic (de)
 • Une revue littéraire est une publication périodique spécifique au champ littéraire (littérature, poésie, critique littéraire et autres). Les écrivains y publient des textes qui peuvent ensuite être repris en volume. Les revues sont également un des vecteurs principaux de la critique. (fr)
 • Revistas literárias são publicações periódicas dedicadas à literatura, publicando contos, poesias, trechos de romances e crítica literária. O título mais antigo desse gênero de que se tem notícia é a Nouvelles de la Republique des Lettres, editada por Pierre Bayle em 1684, na França. Revistas literárias eletrônicas (pt)
 • Litteraturtidskrift är en kulturtidskrift ägnad åt att publicera skönlitterära bidrag eller diskussion och analys av skönlitterära texter i form av artiklar och recensioner. De tidigaste litterära tidskrifterna var främst ägnade åt den vetenskapliga litteraturen. Den skönlitterärt inriktade litteraturtidskriften uppstod på 1700-talet. Den användes ofta för polemik, bland annat av romantikens författare. I slutet av 1990-talet fick den tryckta tidskriften konkurrens av internet, flera internettidskrifter växte fram och de tryckta litteraturtidskrifterna kompletterades ofta med en nätupplaga. (sv)
rdfs:label
 • Literary magazine (en)
 • مجلة أدبية (ar)
 • Literární časopis (cs)
 • Literaturzeitschrift (de)
 • Revista literaria (es)
 • Majalah sastra (in)
 • Revue littéraire (fr)
 • Rivista letteraria (it)
 • 文芸雑誌 (ja)
 • 문예지 (ko)
 • Czasopismo literackie (pl)
 • Literair tijdschrift (nl)
 • Литературный журнал (ru)
 • Revista literária (pt)
 • Litteraturtidskrift (sv)
 • 文學期刊 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:format of
is dbo:genre of
is dbo:mediaType of
is dbo:newspaper of
is dbo:occupation of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:category of
is dbp:discipline of
is dbp:publicationType of
is dbp:subject of
is dbp:type of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License