About: Hydrobiology

An Entity of Type: work, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Hydrobiology is the science of life and life processes in water. Much of modern hydrobiology can be viewed as a sub-discipline of ecology but the sphere of hydrobiology includes taxonomy, economic biology, industrial biology, morphology, physiology etc. The one distinguishing aspect is that all relate to aquatic organisms. Much work is closely related to limnology and can be divided into lotic system ecology (flowing waters) and lentic system ecology (still waters).

Property Value
dbo:abstract
 • علم الاحياء المائية هو علم الحياة والعمليات الحياتية في ال الماء. يمكن الاطلاع على الكثير من علم الاحياء المائية الحديثة كنظام فرعي من البيئة ولكن مجال علم الاحياء المائية يتضمن التصنيف، علم الأحياء الاقتصادي، علم الأحياء الصناعية، التشكل، علم وظائف الأعضاء وما إلى ذلك. الجوانب التي تميزه واحدة هو أن جميعها تتصل بالكائنات المائية. ويرتبط الكثير من العمل بشكل وثيق مع علم المياه العذبة ويمكن تقسيمها إلى نظام بيئة (المياه المتدفقة) lotic و نظام بيئة (المياه الراكدة) lentic. التصنيف هو العلم الذي يسعى إلى تحديد ووصف الأنواع ولد قبل حوالي 300 سنة بقيادة عالم الأحياء السويدي كارل لينيوس.علم التصنيف حقق طفرة كبيرة بفضل تقنية جديدة تم التوصل إليها في إطار مشروع يموله الاتحاد أوروبي. يتم وضع إحدى هذه المخلوقات التي اكتشفت في البحر في ماسح ضوئي مقطعي محسوب. الجهاز يأخذ سلسلة من صور الأشعة السينية التي سيتم تحويلها تلقائيا إلى نماذخ ثلاثية الأبعاد في غاية الوضوح. واحدة من المساحات الكبيرة للبحوث الحالية هي التشبع الغذائي. يوجه اهتمام خاص بالمكونات الحيوية في تفاعلات مستعمرات البلانكتون مع المجاميع بما في ذلك ، وآلية تأثير إزهار الماء وحمل الفوسفور. وتجرى دراسات على المدى التدريجي الطويل على التغيرات في التكوين الايوني لمياه الأنهار والبحيرات والخزانات في مستعمرات صلة مع الأمطار الحمضية و الإخصاب. أحد الأهداف من البحوث الحالية . استجلاء هذه الوظائف البيئية الأساسية للنظام البيئي في مستعمرات الخزانات، والتي تعتبر هامة لإدارة نوعية المياه و إمدادات المياه. (ar)
 • Υδροβιολογία (Hydrobiology) χαρακτηρίζεται ο κλάδος της Βιολογίας, που έχει ως κύριο αντικείμενο την εξέταση των υδρόβιων οργανισμών καθώς και το περιβάλλον στο οποίο αυτά ζουν, δηλαδή το νερό. Ο όρος αυτός αποτελεί γενικότερη έκφραση του έτερου επίσης επικρατήσαντος όρου της Ωκεανογραφίας και ιδίως της διαλογικής, δεδομένου ότι η υδροβιολογία ασχολείται με τη μελέτη των οποιωνδήποτε κατηγορίας υδάτων είτε θαλάσσιων είτε χερσαίων ακόμη και υπογείων όπου απαντώνται έμβιες μορφές. Οι ιδιότυπες ακόμη συνθήκες που παρουσιάζουν οι λίμνες δημιούργησαν νεότερο κλάδο την λιμνολογία που είναι εγγύτερος στην οικολογία. (el)
 • Hydrobiologie (aus altgr. ὕδωρ hydor, ‚Wasser‘, ‚Gewässer‘, + Biologie) ist die Wissenschaft von den in Gewässern lebenden Organismen (Lebewesen), insbesondere, soweit ihre spezifischen biologischen Adaptionen von der Anpassung an den Lebensraum Wasser gekennzeichnet sind.So sind beispielsweise die Anpassung der Planktonorganismen an das Schweben im freien Wasser sowie die Anpassung von Gewässerorganismen an das Nahrungsspektrum oder die Substratbedingungen im jeweiligen Gewässer Inhalte der Hydrobiologie. Aber auch methodische und technische Aspekte der Ökologie von Gewässerorganismen, z. B. im Rahmen der Abwasserreinigung, werden unter dem Begriff beschrieben.Zumeist inkludiert der Begriff ausschließlich die Biologie von Organismen aus Binnengewässern (limnologische Organismen) und nur selten auch diejenige von Meeresorganismen (maritime Organismen). (de)
 • Staidéar ar bheatha i ngnáthóga uisciúla, uisce úr go háirithe. Baineann sí le plandaí is ainmhithe planctónacha agus a ngaolta le príomhthréithe fisiciúla is ceimiceacha sa cholún uisce. (ga)
 • L'hydrobiologie est la science de la vie et des processus vitaux de l'eau. Une grande partie de l'hydrobiologie moderne peut être considérée comme une sous-discipline de l'écologie, mais le domaine de l'hydrobiologie comprend la taxonomie, la biologie économique, la biologie industrielle, la morphologie, la physiologie, etc. Tous se rapportent aux organismes aquatiques. L'Hydrobiologie est étroitement liée à la limnologie et peut être divisée en écologie des systèmes lotiques (eaux vives) et écologie des systèmes lentiques (eaux calmes). L'un des domaines importants de la recherche actuelle est l'eutrophisation. Une attention particulière est accordée aux interactions biotiques dans le plancton y compris la boucle microbienne, le mécanisme d'influence de l'efflorescence algale, la charge en phosphore et le brassage des lacs. Autre sujet de recherche est l'acidification des lacs de montagne. Des études à long terme sont effectuées sur les changements dans la composition ionique de l'eau des rivières, des lacs et des réservoirs d'eau dans le cadre des pluies acides et de la fertilisation. L'un des objectifs de la recherche actuelle est l'élucidation des fonctions environnementales de base de l'écosystème dans les réservoirs d'eau, qui sont importants pour la qualité de l'eau et la gestion d'approvisionnement en eau. Une grande partie des premiers travaux des hydrobiologistes était concentrée sur les processus biologiques utilisés dans le traitement des eaux usées et la purification de l'eau, en particulier les filtres lents à sable. D'autres travaux historiquement importants ont cherché à fournir des indices biotiques pour la classification des eaux selon les communautés biotiques qu'ils déterminent. Ce travail se poursuit à ce jour en Europe dans le développement d'outils de classement pour évaluer les plans d'eau (Directive cadre sur l'eau). Le technicien hydrobiologiste effectue des analyses sur le terrain. Il identifie les végétaux et les espèces vivantes, les localise, les dénombre. Il recense les pollutions et les nuisances qui peuvent avoir une incidence sur la faune et la flore aquatiques. Il procède aux prélèvements et rédige un compte rendu de ses observations. L'ingénieur hydrobiologiste intervient plus dans le process de l'étude. Il définit les protocoles d'intervention, les échantillons à prélever. Il planifie et programme les campagnes d'études puis synthétise ses résultats. En cas de pollution, il propose des solutions pour améliorer la qualité biologique des eaux dans le cadre des règlements en vigueur et des moyens disponibles. Dans le cas de programmes complexes, l'hydrobiologiste peut travailler en équipe pluridisciplinaire avec des botanistes, des zoologistes L'hydrobiologiste travaille pour le compte des grands établissements publics à caractère scientifique et technologique (CNRS, l’INRA, l’IRD, le CIRAD, IRSTEA...), des établissements publics (Agences de l’eau, Directions régionales de l’environnement, Conseil supérieur de la pêche, CEMAGREF...), des entreprises (EDF, Véolia environnement, Suez environnement, Saur, ...), des collectivités territoriales, des bureaux d’études, des associations (Fédérations de pêche, Centres permanents d’initiatives pour l’environnement…). (fr)
 • Hydrobiology is the science of life and life processes in water. Much of modern hydrobiology can be viewed as a sub-discipline of ecology but the sphere of hydrobiology includes taxonomy, economic biology, industrial biology, morphology, physiology etc. The one distinguishing aspect is that all relate to aquatic organisms. Much work is closely related to limnology and can be divided into lotic system ecology (flowing waters) and lentic system ecology (still waters). One of the significant areas of current research is eutrophication. Special attention is paid to biotic interactions in plankton assemblage including the microbial loop, the mechanism of influencing water blooms, phosphorus load and lake turnover. Another subject of research is the acidification of mountain lakes. Long-term studies are carried out on changes in the ionic composition of the water of rivers, lakes and reservoirs in connection with acid rain and fertilisation. One goal of current research is elucidation of the basic environmental functions of the ecosystem in reservoirs, which are important for water quality management and water supply. Much of the early work of hydrobiologists concentrated on the biological processes utilised in sewage treatment and water purification especially slow sand filters. Other historically important work sought to provide biotic indices for classifying waters according to the biotic communities that they supported. This work continues to this day in Europe in the development of classification tools for assessing water bodies for the EU water framework directive. The hydrobiologist technician conducts field analysis. It identifies plants and living species, locates them, counts them. It identifies pollutions and nuisances that can affect the aquatic fauna and flora. He takes the samples and writes a report of his observations. The hydrobiologist engineer intervenes more in the process of the study. It defines the intervention protocols, the samples to be taken. He plans and programs the study campaigns and then summarizes his results. In the event of pollution, it proposes solutions to improve the biological quality of water within the framework of the regulations in force and the available means. In the case of complex programs, the hydrobiologist can work in a multidisciplinary team with botanists, zoologists The hydrobiologist works on behalf of large public institutions of a scientific and technological nature (CNRS, INRA, IRD, CIRAD, IRSTEA ...), public institutions (Water Agencies, Regional Directorates environment, Higher Council of Fisheries, CEMAGREF ...), companies (EDF, Veolia environment, Suez environment, Saur, ...), local authorities, research departments, associations (Federations of fishing, Permanent Centers for Environmental Initiatives ...). (en)
 • L'idrobiologia (dal greco ὕδωρ "ydor" = acqua e λόγος "logos" = studio è la scienza che studia gli organismi viventi nelle acque interne in tutti i loro aspetti: (tassonomici, fisiologici, associativi, etologici. (it)
 • Hydrobiologie is het vakgebied binnen de biologie dat zich bezighoudt met de biologische en ecologische studie van organismen in het water. De hydrobiologie wordt doorgaans in twee vakgebieden opgedeeld: * Mariene biologie (zout water) * Limnologie (zoet water) Het vakgebied vormt een onderdeel van zowel de ecologie, taxonomie, , geomorfologie en fysiologie. Onderzoeksonderwerpen zijn onder andere eutrofiëring, planktonecologie, de cyclus van nutriënten (zoals fosfor en stikstof) in het water en verzuring van bergmeren (effecten van zure regen) en van oceanen. Er worden ook langdurende experimenten en studies opgezet, onder meer om de wijzigingen in ionaire samenstelling in kaart te brengen van het water in rivieren en meren. In België en Nederland voeren diverse instanties hydrobiologisch onderzoek uit voor de beoordeling van oppervlaktewater. (nl)
 • Hydrobiologia – nauka o życiu organizmów w środowisku wodnym, biologia środowiska wodnego, w węższym rozumieniu ekologia organizmów wodnych. Hydrobiologia może dotyczyć ekologii wód śródlądowych i morskich. Ta pierwsza bywa nazywana limnologią, przy czym termin limnologia bywa również definiowany nie jako synonim hydrobiologii słodkowodnej, ale jako dział hydrologii dotyczący jezior, także w oderwaniu od ich biologicznego wymiaru, i jako taki odróżniany od potamologii, czyli nauki o rzekach, i , czyli nauki o ekologii źródeł. Stąd terminy hydrobiologia i limnologia mogą być używane jako pojęcia bliskoznaczne lub jako oznaczające odrębne dziedziny nauki. Jednym z terminów określających tę dziedzinę nauki jest limnoekologia, jednak nie jest w praktyce używany. W przypadku ekologii wód morskich hydrobiologia jest traktowana jako dział oceanologii. Według niektórych autorów hydrobiologia (limnologia) jest działem ekologii, przez co w jej zakres wchodzą jedynie badania organizmów wodnych w odniesieniu do ich związków z ekosystemem. W tym ujęciu do hydrobiologii nie należą oderwane od ekologii zagadnienia takie jak taksonomia, fizjologia czy genetyka organizmów wodnych. Hydrobiologia uwzględnia warunki abiotyczne, jak i biotyczne. Obejmuje kilka dyscyplin podstawowych, takich jak: hydrochemia, hydrobotanika, algologia), hydrozoologia. Wyróżnia się też w jej obrębie węższe dyscypliny, głównie o charakterze stosowanym: * hydrobiologię rybacką * hydrobiologię techniczną – zajmuje się ochroną urządzeń technicznych i problematyką oczyszczania ścieków * hydrobiologię sanitarną – zajmuje się aspektami zdrowotnymi * trofologię wód – zajmuje się problematyką żyzności zbiorników wodnych (patrz trofizm) Hydrobiologia jako nauka ma charakter ekologiczny – opisuje relacje i zależności między organizmami a różnymi czynnikami środowiska. Posługuje się przy tym szerokim wachlarzem metod badawczych, zapożyczonych z botaniki, zoologii, mikrobiologii, chemii i fizyki, a zwłaszcza w ostatnim czasie – także w coraz większym zakresie z matematyki (zaawansowana analiza statystyczna). Hydrobiologia dostarcza także modeli stosowanych w ekologii ogólnej, np. dotyczących populacjologii, produktywności ekosystemów, etologii, bioróżnorodności. (pl)
 • Гидробиология — наука о жизни и биологических процессах в воде, одна из биологических дисциплин. Современная гидробиология может рассматриваться в значительной степени как раздел экологии, но также включает в себя таксономию, , , морфологию, физиологию и т. д. Отличительная черта состоит в том, что всё это рассматривается по отношению к водным организмам. Значительная часть работ тесно связана с озероведением (лимнологией), и может быть разделена на и . Описанием моделирования экосистемы в замкнутом искусственном водоёме и различных аспектов разведения рыб занимается аквариумистика. (ru)
 • Гідробіоло́гія — комплексна біологічна наука, яка вивчає населення гідросфери, з'ясовує вплив факторів на гідробіонтів, виявляє біологічні процеси, що відбуваються у водоймах внаслідок взаємодії біотичних і абіотичних компонентів. Досліджує структуру та функціонування , розподіл різних видів організмів у водоймах, їх біологічні особливості — , розвиток, , обмін речовин тощо, вивчає роль гідробіонтів у процесах трансформації речовини та енергії в екосистемах. Включає , спрямовані на вивчення екологічних особливостей особин певних видів водних організмів та їх взаємодії з довкіллям, демекологічні та синекологічні, що стосуються вивчення відповідно популяцій та біоценозів як надорганізованих біосистем, а також водних екосистем як структурно-функціональних одиниць біосфери. (uk)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 2146241 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 9741 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1039114639 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Υδροβιολογία (Hydrobiology) χαρακτηρίζεται ο κλάδος της Βιολογίας, που έχει ως κύριο αντικείμενο την εξέταση των υδρόβιων οργανισμών καθώς και το περιβάλλον στο οποίο αυτά ζουν, δηλαδή το νερό. Ο όρος αυτός αποτελεί γενικότερη έκφραση του έτερου επίσης επικρατήσαντος όρου της Ωκεανογραφίας και ιδίως της διαλογικής, δεδομένου ότι η υδροβιολογία ασχολείται με τη μελέτη των οποιωνδήποτε κατηγορίας υδάτων είτε θαλάσσιων είτε χερσαίων ακόμη και υπογείων όπου απαντώνται έμβιες μορφές. Οι ιδιότυπες ακόμη συνθήκες που παρουσιάζουν οι λίμνες δημιούργησαν νεότερο κλάδο την λιμνολογία που είναι εγγύτερος στην οικολογία. (el)
 • Staidéar ar bheatha i ngnáthóga uisciúla, uisce úr go háirithe. Baineann sí le plandaí is ainmhithe planctónacha agus a ngaolta le príomhthréithe fisiciúla is ceimiceacha sa cholún uisce. (ga)
 • L'idrobiologia (dal greco ὕδωρ "ydor" = acqua e λόγος "logos" = studio è la scienza che studia gli organismi viventi nelle acque interne in tutti i loro aspetti: (tassonomici, fisiologici, associativi, etologici. (it)
 • Гидробиология — наука о жизни и биологических процессах в воде, одна из биологических дисциплин. Современная гидробиология может рассматриваться в значительной степени как раздел экологии, но также включает в себя таксономию, , , морфологию, физиологию и т. д. Отличительная черта состоит в том, что всё это рассматривается по отношению к водным организмам. Значительная часть работ тесно связана с озероведением (лимнологией), и может быть разделена на и . Описанием моделирования экосистемы в замкнутом искусственном водоёме и различных аспектов разведения рыб занимается аквариумистика. (ru)
 • Гідробіоло́гія — комплексна біологічна наука, яка вивчає населення гідросфери, з'ясовує вплив факторів на гідробіонтів, виявляє біологічні процеси, що відбуваються у водоймах внаслідок взаємодії біотичних і абіотичних компонентів. Досліджує структуру та функціонування , розподіл різних видів організмів у водоймах, їх біологічні особливості — , розвиток, , обмін речовин тощо, вивчає роль гідробіонтів у процесах трансформації речовини та енергії в екосистемах. Включає , спрямовані на вивчення екологічних особливостей особин певних видів водних організмів та їх взаємодії з довкіллям, демекологічні та синекологічні, що стосуються вивчення відповідно популяцій та біоценозів як надорганізованих біосистем, а також водних екосистем як структурно-функціональних одиниць біосфери. (uk)
 • علم الاحياء المائية هو علم الحياة والعمليات الحياتية في ال الماء. يمكن الاطلاع على الكثير من علم الاحياء المائية الحديثة كنظام فرعي من البيئة ولكن مجال علم الاحياء المائية يتضمن التصنيف، علم الأحياء الاقتصادي، علم الأحياء الصناعية، التشكل، علم وظائف الأعضاء وما إلى ذلك. الجوانب التي تميزه واحدة هو أن جميعها تتصل بالكائنات المائية. ويرتبط الكثير من العمل بشكل وثيق مع علم المياه العذبة ويمكن تقسيمها إلى نظام بيئة (المياه المتدفقة) lotic و نظام بيئة (المياه الراكدة) lentic. (ar)
 • Hydrobiologie (aus altgr. ὕδωρ hydor, ‚Wasser‘, ‚Gewässer‘, + Biologie) ist die Wissenschaft von den in Gewässern lebenden Organismen (Lebewesen), insbesondere, soweit ihre spezifischen biologischen Adaptionen von der Anpassung an den Lebensraum Wasser gekennzeichnet sind.So sind beispielsweise die Anpassung der Planktonorganismen an das Schweben im freien Wasser sowie die Anpassung von Gewässerorganismen an das Nahrungsspektrum oder die Substratbedingungen im jeweiligen Gewässer Inhalte der Hydrobiologie. Aber auch methodische und technische Aspekte der Ökologie von Gewässerorganismen, z. B. im Rahmen der Abwasserreinigung, werden unter dem Begriff beschrieben.Zumeist inkludiert der Begriff ausschließlich die Biologie von Organismen aus Binnengewässern (limnologische Organismen) und nur s (de)
 • Hydrobiology is the science of life and life processes in water. Much of modern hydrobiology can be viewed as a sub-discipline of ecology but the sphere of hydrobiology includes taxonomy, economic biology, industrial biology, morphology, physiology etc. The one distinguishing aspect is that all relate to aquatic organisms. Much work is closely related to limnology and can be divided into lotic system ecology (flowing waters) and lentic system ecology (still waters). (en)
 • L'hydrobiologie est la science de la vie et des processus vitaux de l'eau. Une grande partie de l'hydrobiologie moderne peut être considérée comme une sous-discipline de l'écologie, mais le domaine de l'hydrobiologie comprend la taxonomie, la biologie économique, la biologie industrielle, la morphologie, la physiologie, etc. Tous se rapportent aux organismes aquatiques. L'Hydrobiologie est étroitement liée à la limnologie et peut être divisée en écologie des systèmes lotiques (eaux vives) et écologie des systèmes lentiques (eaux calmes). (fr)
 • Hydrobiologie is het vakgebied binnen de biologie dat zich bezighoudt met de biologische en ecologische studie van organismen in het water. De hydrobiologie wordt doorgaans in twee vakgebieden opgedeeld: * Mariene biologie (zout water) * Limnologie (zoet water) In België en Nederland voeren diverse instanties hydrobiologisch onderzoek uit voor de beoordeling van oppervlaktewater. (nl)
 • Hydrobiologia – nauka o życiu organizmów w środowisku wodnym, biologia środowiska wodnego, w węższym rozumieniu ekologia organizmów wodnych. Hydrobiologia może dotyczyć ekologii wód śródlądowych i morskich. Ta pierwsza bywa nazywana limnologią, przy czym termin limnologia bywa również definiowany nie jako synonim hydrobiologii słodkowodnej, ale jako dział hydrologii dotyczący jezior, także w oderwaniu od ich biologicznego wymiaru, i jako taki odróżniany od potamologii, czyli nauki o rzekach, i , czyli nauki o ekologii źródeł. Stąd terminy hydrobiologia i limnologia mogą być używane jako pojęcia bliskoznaczne lub jako oznaczające odrębne dziedziny nauki. Jednym z terminów określających tę dziedzinę nauki jest limnoekologia, jednak nie jest w praktyce używany. W przypadku ekologii wód morski (pl)
rdfs:label
 • علم الأحياء المائية (ar)
 • Υδροβιολογία (el)
 • Hydrobiologie (de)
 • Biología acuática (es)
 • Hidribhitheolaíocht (ga)
 • Hydrobiologie (fr)
 • Idrobiologia (it)
 • Hydrobiology (en)
 • 수생생물학 (ko)
 • Hydrobiologie (nl)
 • Hydrobiologia (pl)
 • Гидробиология (ru)
 • Гідробіологія (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:knownFor of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:discipline of
is dbp:field of
is dbp:knownFor of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License