About: Extranet

An Entity of Type: website, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

An extranet is a controlled private network that allows access to partners, vendors and suppliers or an authorized set of customers – normally to a subset of the information accessible from an organization's intranet. An extranet is similar to a DMZ in that it provides access to needed services for authorized parties, without granting access to an organization's entire network. Historically, the term was occasionally also used in the sense of two organizations sharing their internal networks over a virtual private network (VPN).

Property Value
dbo:abstract
 • الشبكة الخارجية (بالإنجليزية: Extranet)‏ هي تقنية تسمح لمجموعة من الشبكات الداخلية متباعدة أن تتواصل مع بعضها البعض وتتبادل البيانات. (ar)
 • Una extranet és un recurs en la tecnologia de la informació que connecta diferents xarxes internes o usuaris dispersos d'una organització. A l'extranet hi accedeixen usuaris externs a l'organització corresponent. Generalment fa servir internet per mitjà d'un servidor. La diferència major amb l'internet és que l'accés és restringit: no tothom pot entrar-hi com vulgui. La majoria d'organitzacions tenen una plana web pública, obert a tothom, mitjançant la qual els usuaris autoritzat poden entrar en l'apartat protegit. El terme extranet va ser encunyat per Jim Barksdale, el cap de la companyia Netscape Communications Corporation a mitjan anys 1990. El gestor d'una extranet organitza l'accés i les autoritzacions de cadascú, mitjançant una contrasenya o un altre procediment que permet identificar l'usuari. Fa menester un sistema de seguretat que deixi entrar només les persones autoritzades i només en els departaments que les concerneixen. Les lleis sobre privadesa i la protecció de dades també imposen restriccions i obligacions. També les organitzacions freturen de limitar l'accés a secrets i informació sensible: política de preus, secrets de fabricació, informació estratègica, per no parlar de secets bancaris o militars etc. També dins d'una mateixa organització, és de costum que els drets d'accés són differents segons l'estatut de l'usuari. Així, per exemple, a l'extranet del Servei Català de la Salut, els treballadors d'un centre d'atenció primària, els comptables, els apotecaris i els ciutadans tenen drets d'accés diferents. Requereix, doncs, un grau de ciberseguretat que protegeixi aquestes restriccions: tallafocs, gestió de servidors, expedició i ús de certificats digitals o mitjans similars d'autenticació d'usuari, sistema de xifratges, xarxes privades virtuals (Xarxa privada virtual (VPN) etc. De fet, des que les dades passen per qualsevol xarxa (cablejada o mòbil), hi ha el risc que un furoner, un competidor, un poder estranger o un pirata informàtic intercepti les dades. Les extranets de la majoria de les grans organitzacions solen tenir una protecció professional. Això no va evitar intrusions espectaculars. La gran feblesa tanmateix va palesar amb l'explosió del teletreball des del 2020 per la pandèmia de la covid quan els treballadors van fer servir llur xarxa domèstica que sovint no és poc o gaire protegida.(Vegeu també: Xarxa privada virtual, VPN, LAN, i WAN) (ca)
 • Extranet je označení používané pro specifický případ aplikace mechanismů, přístupů a protokolů uplatňovaných v Internetu (a Intranetu) na množinu spolupracujících ekonomických subjektů. Typickými uživateli Extranetu jsou partneři ekonomického subjektu. Přístup ke zdrojům Extranetu je řízen a kontrolován. Zdroje Extranetu jsou využívány k zefektivnění procesů, které mezi ekonomickým subjektem a partnery probíhají. Například firma sídlící v Praze má ve svém sídle vybudován Intranet. V Brně má obchodního zástupce, který se k Intranetu připojuje. Toto připojení se označuje Extranet. (cs)
 • Ένα extranet (ουσιαστικά «εξωδίκτυο») είναι ένα δίκτυο υπολογιστών που επιτρέπει την ελεγχόμενη πρόσβαση από ένα εξωτερικό χώρο, για συγκεκριμένες επιχειρήσεις ή εκπαιδευτικούς σκοπούς . Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων προς τις επιχειρήσεις, ένα extranet μπορεί να θεωρηθεί ως προέκταση του intranet ενός οργανισμού που έχει επεκταθεί σε χρήστες εκτός του οργανισμού, συνήθως συνεργάτες, πωλητές και προμηθευτές, που είναι εκτός από όλους τους άλλους χρήστες του Διαδικτύου . Σε αντίθεση,με τα μοντέλα των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές (B2C) εμπεριέχουν γνωστούς servers από μία ή περισσότερες εταιρίες, που επικοινωνούν με άγνωστους χρήστες καταναλωτές. Ένα extranet είναι παρόμοιο με ένα DMZ υπό την έννοια ότι παρέχει πρόσβαση στις απαραίτητες υπηρεσίες για ένα εταιρικό κανάλι, χωρίς τη χορήγηση πρόσβασης σε ολόκληρο το δίκτυο ενός οργανισμού. (el)
 • Das Extranet nach ISO/IEC 2382 ist eine Erweiterung des Intranets um eine Komponente, die nur von einer festgelegten Gruppe externer Benutzer verwendet werden kann. Extranets dienen der Bereitstellung von Informationen, die zum Beispiel Unternehmen, Kunden oder Partnern zugänglich gemacht werden, nicht aber der Öffentlichkeit. Extranets ermöglichen den effizienten Austausch von vertraulichen Daten über Unternehmensgrenzen hinweg und eignen sich gut, um die Kommunikation entlang der Wertschöpfungskette zu beschleunigen. (de)
 • An extranet is a controlled private network that allows access to partners, vendors and suppliers or an authorized set of customers – normally to a subset of the information accessible from an organization's intranet. An extranet is similar to a DMZ in that it provides access to needed services for authorized parties, without granting access to an organization's entire network. Historically, the term was occasionally also used in the sense of two organizations sharing their internal networks over a virtual private network (VPN). (en)
 • Estranet (ingelesezko extended intranet esapidetik) Internet-en bidez intranet biren edo gehiagokoren elkar konexioaren artean sortzen den alegiazko sare pribatua (VPN) da.Hainbat enpresaren intranetek osatutako sare komertziala izaten da. Komunikazioa ahalbidetzeko lerro dedikatuak zein Internet bera erabil daiteke. Estranet-erekin lotutako kontzeptua da. Estranetak sarbide erdipribatua dauka, enpresa baten estranetera sartu ahal izateko erabiltzailea ez du zertan enpresaren langilea izan behar, baina erlazio bat izatea eskatzen da: hornitzaileak, bezeroak, bazkideak, etab. Hori dela eta, estranet batek segurtasun puntu bat behar du edozein internet erabiltzaile sartu ez dadin. Estranetaren beste ezaugarrietako bat beste erakundeekin lankidetza mantentzeko Internet kolaboratzaile bezala erabili daitekeela da. (eu)
 • Una extranet es una red privada que utiliza protocolos de Internet, protocolos de comunicación y probablemente infraestructura pública de comunicación para compartir de forma segura parte de la información u operación propia de una organización con proveedores, compradores, socios, clientes o cualquier otro negocio u organización. Se puede decir en otras palabras que una extranet es parte de la Intranet de una organización que se extiende a usuarios fuera de ella, usualmente utilizando Internet y sus protocolos. La extranet suele tener un acceso semiprivado. Para acceder a la extranet de una empresa no necesariamente el usuario ha de ser trabajador de la empresa, pero sí tener un vínculo con la entidad. Es por ello que una extranet requiere o necesita un grado de seguridad, para que no pueda acceder cualquier persona. Otra característica de la extranet es que se puede utilizar como una Intranet de colaboración con otras compañías. (es)
 • L'Extranet est l'utilisation du réseau internet dans laquelle une organisation structure ce réseau pour s'interconnecter avec ses partenaires commerciaux ou ses parties prenantes. Par opposition, un réseau intranet, se limite au réseau interne à l'organisation, sans utiliser d'infrastructure tierce (publique). La liste de sécurité est l'ensemble des données regroupant les identifiants (nom d'utilisateur (login), adresse IP, adresses MAC, clefs logiques ou physiques) autorisés à se connecter. Réseau informatique à caractère commercial, constitué des intranets de plusieurs entreprises qui communiquent entre elles, à travers le réseau Internet, au moyen d'un serveur Web sécurisé. Par extension, désigne plus généralement les sites à accès sécurisé permettant à une entreprise de n'autoriser sa consultation qu'à certaines catégories d'intervenants externes, ses clients ou ses fournisseurs en général. Exemple de réseau Extranet : Le réseau automobile European Network Exchange (ENX) destiné à sécuriser les échanges de données entre constructeurs et sous-traitants automobiles en Europe. Il est supporté par des opérateurs (exemple : Telefónica, DT, Orange Business Services) qui assurent le transport, les interconnexions, garantissent la disponibilité d'une valeur minimum de la bande passante et qui minimisent le nombre de routeurs. (fr)
 • Extranet atau Ekstranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur (supplier), penjual (vendor), mitra (partner), pelanggan dan lain-lain. Extranet dapat juga diartikan sebagai intranet sebuah perusahaan yang dilebarkan bagi pengguna di luar perusahaan. Perusahaan yang membangun extranet dapat bertukar data bervolume besar dengan EDI (Electronic Data Interchange), berkolaborasi dengan perusahaan lain dalam suatu jaringan kerjasama dan lain-lain. Contoh aplikasi yang dapat digunakan untuk extranet adalah Lotus Notes. (in)
 • 엑스트라넷(extranet)은 외부 조직의 승인된 사용자들에게 확장된 사설 인트라넷이다. 엑스트라넷은 인트라넷과 달리, 특정회사 내의 종업원들만 사용하는 시스템이 아니라, 오히려 해당회사 외부의 이해관계자들도 함께 사용할 수 있는 시스템을 의미한다.기업은 개방형 인터넷 기술인 엑스트라넷을 이용함으로써 고객과 사업 파트너간의 커뮤니케이션을 개선할 수 있게 되었으며, 사업적으로 우위에 있을 수 있게 되었다. 엑스트라넷이 제공하는 효과로는 제품개발, 생산비 절감, 마케팅, 분배, 제휴회사와의 공동투자 등이 있다. 엑스트라넷은 인터넷 기술을 이용하여 자사의 인트라넷과 다른 비즈니스 파트너들의 인트라넷을 서로 연결하는 네트워크 연결이다. 엑스트라넷은 가상시설망을 이용하여 기업간에 직접적으로 안전하게 연결하기도 하며, 또는 인터넷을 사용하지만 데이터 암호화 기술과 방화벽을 이용하여 보안을 유지하기도 한다. (ko)
 • エクストラネット(Extranet)とは、コンピュータネットワークにおける用語の一つで、複数のイントラネットを相互接続したネットワークシステムのことである。 (ja)
 • L'extranet è un'estensione di una LAN che permette anche a soggetti non operanti all'interno della suddetta rete di accedere a informazioni, servizi e consultare o immettere dati. Solitamente l'utilizzo delle stesse non equivale alla sua raggiungibilità, ma sono previste forme di autenticazione utente e di sicurezza nello scambio dei dati. (it)
 • Een extranet is een type computernetwerk binnen een organisatie. Het maakt onder andere gebruik van het TCP/IP-protocol. Het extranet is verwant aan het intranet. In wezen is het extranet een gedeelte van het intranet dat beschikbaar is voor anderen, buiten de organisatie. Het doel van een extranet is het beveiligd beschikbaar stellen van bedrijfsinformatie en gegevens aan klanten, partners en leveranciers buiten de organisatie. Hierbij is het mogelijk, naast het raadplegen van gegevens, deze tevens te muteren. Bijvoorbeeld: een bedrijf staat klanten toe, via het extranet, rechtstreeks op het bedrijfsnetwerk bestellingen te plaatsen. (nl)
 • Ekstranet (extranet) – zamknięta sieć komputerowa oparta na protokołach internetowych, przeznaczona do wymiany informacji z partnerami biznesowymi. Według ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych jest to niepubliczna sieć telekomunikacyjna, do której dostęp może być uzyskiwany z punktów dostępu usytuowanych w więcej niż jednej strukturze organizacyjnej lub organizacji. Celem tworzenia ekstranetów jest udostępnienie własnych zasobów wzajemnie między organizacjami (przedsiębiorstwami) lub między nimi i ich klientami, przy zabronieniu powszechnego dostępu z sieci Internet. (pl)
 • Uma extranet é uma rede de computadores que permite acesso externo controlado, para negócios específicos ou propósitos educacionais. Em um contexto de business-to-business, uma extranet pode ser vista como uma extensão de uma intranet da organização que é estendida para usuários externos à organização, geralmente parceiros, vendedores e fornecedores, em isolamento de todos os outros usuários da Internet. Em contraste, os modelos business-to-consumer envolvem servidores conhecidos de uma ou mais empresas, comunicando-se com usuários consumidores previamente desconhecidos. Uma extranet é semelhante a uma DMZ (DeMilitarized Zone ou zona desmilitarizada) em que ela fornece acesso a serviços requeridos para canais de parceiros, sem acesso concessão de acesso a uma rede inteira da empresa. Tomado o termo em seu sentido mais amplo, o conceito confunde-se com Intranet. Uma Extranet também pode ser vista como uma parte da empresa que é estendida a usuários externos ("rede extra-empresa"), mas com visões parciais dos seus dados corporativos, para por exemplo: representantes, fornecedores e clientes. Outro uso comum do termo Extranet ocorre na designação da "parte privada" de um site, onde somente "usuários registrados" podem navegar, previamente autenticados por sua senha (login). (pt)
 • 外部网(Extranet)是一个使用与互联网同样技术的计算机网络,它通常属于一个企业或组织的内部网(Intranet)或建立在互联网中并为指定的用户提供信息的共享和交流等服务。 外部网应用互联网与内部网的技术去服务一些外部企业,包括特定的客户、供应商或生意上的伙伴。 从九十年代到2000年以前,曾经有许多大企业使用企业外部网,通过基于互联网浏览器认证的形式对享有权限的用户提供共享和交换数据的服务。这项技术通常被大型企业用于专为商业伙伴或客户提供的各种信息服务,例如:价格表、产品信息、项目合作、备忘录等等。 使用者可以通过不同的技术访问外部网,例如,VPN或者。 (zh)
 • Екстране́т (англ. extranet) — це захищена від несанкціонованого доступу корпоративна мережа, що використовує Інтернет-технології для внутрішньокорпоративних цілей, а також для надання частини корпоративної інформації і корпоративних застосунків діловим партнерам компанії. Питання забезпечення безпеки в екстранеті набагато серйозніше, ніж у інтранеті. Для мережі «Екстранет» особливо важливі аутентифікація користувача (який може і не бути співробітником компанії) і, особливо, захист від несанкціонованого доступу, тоді як для застосунків Інтранет вони грають набагато менш істотну роль, оскільки доступ до цієї мережі обмежений фізичними рамками компанії. Корпоративне застосування «Екстранет» — це закриті корпоративні портали, на яких розміщуються закриті корпоративні матеріали і надається доступ уповноваженим співробітникам компанії до застосунків для колективної роботи, систем автоматизованого управління компанією, а також доступ до обмеженого ряду матеріалів партнерам і постійним клієнтам компанії. Крім того, в Екстранет можливе застосування і інших сервісів інтернету: електронної пошти, FTP тощо. (uk)
 • Экстранет (англ. extranet) — защищённая от несанкционированного доступа корпоративная сеть, использующая Интернет-технологии для внутрикорпоративных целей, а также для предоставления части корпоративной информации и корпоративных приложений деловым партнерам компании. Вопросы обеспечения безопасности в Экстранет намного серьёзнее, чем в Интранет. Для сети Экстранет особенно важны аутентификация пользователя (который может и не являться сотрудником компании) и, особенно, защита от несанкционированного доступа, тогда как для приложений Интранет они играют гораздо менее существенную роль, поскольку доступ к этой сети ограничен физическими рамками компании. Корпоративное применение Экстранета — это закрытые корпоративные порталы, на которых размещаются закрытые корпоративные материалы и предоставляется доступ уполномоченным сотрудникам компании к приложениям для коллективной работы, системам автоматизированного управления компанией, а также доступ к ограниченному ряду материалов партнерам и постоянным клиентам компании. Кроме того, в Экстранете возможно применение и других сервисов Интернета: электронной почты, FTP и т.д. (ru)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 131823 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 3726 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1113478345 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • الشبكة الخارجية (بالإنجليزية: Extranet)‏ هي تقنية تسمح لمجموعة من الشبكات الداخلية متباعدة أن تتواصل مع بعضها البعض وتتبادل البيانات. (ar)
 • Extranet je označení používané pro specifický případ aplikace mechanismů, přístupů a protokolů uplatňovaných v Internetu (a Intranetu) na množinu spolupracujících ekonomických subjektů. Typickými uživateli Extranetu jsou partneři ekonomického subjektu. Přístup ke zdrojům Extranetu je řízen a kontrolován. Zdroje Extranetu jsou využívány k zefektivnění procesů, které mezi ekonomickým subjektem a partnery probíhají. Například firma sídlící v Praze má ve svém sídle vybudován Intranet. V Brně má obchodního zástupce, který se k Intranetu připojuje. Toto připojení se označuje Extranet. (cs)
 • Das Extranet nach ISO/IEC 2382 ist eine Erweiterung des Intranets um eine Komponente, die nur von einer festgelegten Gruppe externer Benutzer verwendet werden kann. Extranets dienen der Bereitstellung von Informationen, die zum Beispiel Unternehmen, Kunden oder Partnern zugänglich gemacht werden, nicht aber der Öffentlichkeit. Extranets ermöglichen den effizienten Austausch von vertraulichen Daten über Unternehmensgrenzen hinweg und eignen sich gut, um die Kommunikation entlang der Wertschöpfungskette zu beschleunigen. (de)
 • An extranet is a controlled private network that allows access to partners, vendors and suppliers or an authorized set of customers – normally to a subset of the information accessible from an organization's intranet. An extranet is similar to a DMZ in that it provides access to needed services for authorized parties, without granting access to an organization's entire network. Historically, the term was occasionally also used in the sense of two organizations sharing their internal networks over a virtual private network (VPN). (en)
 • 엑스트라넷(extranet)은 외부 조직의 승인된 사용자들에게 확장된 사설 인트라넷이다. 엑스트라넷은 인트라넷과 달리, 특정회사 내의 종업원들만 사용하는 시스템이 아니라, 오히려 해당회사 외부의 이해관계자들도 함께 사용할 수 있는 시스템을 의미한다.기업은 개방형 인터넷 기술인 엑스트라넷을 이용함으로써 고객과 사업 파트너간의 커뮤니케이션을 개선할 수 있게 되었으며, 사업적으로 우위에 있을 수 있게 되었다. 엑스트라넷이 제공하는 효과로는 제품개발, 생산비 절감, 마케팅, 분배, 제휴회사와의 공동투자 등이 있다. 엑스트라넷은 인터넷 기술을 이용하여 자사의 인트라넷과 다른 비즈니스 파트너들의 인트라넷을 서로 연결하는 네트워크 연결이다. 엑스트라넷은 가상시설망을 이용하여 기업간에 직접적으로 안전하게 연결하기도 하며, 또는 인터넷을 사용하지만 데이터 암호화 기술과 방화벽을 이용하여 보안을 유지하기도 한다. (ko)
 • エクストラネット(Extranet)とは、コンピュータネットワークにおける用語の一つで、複数のイントラネットを相互接続したネットワークシステムのことである。 (ja)
 • L'extranet è un'estensione di una LAN che permette anche a soggetti non operanti all'interno della suddetta rete di accedere a informazioni, servizi e consultare o immettere dati. Solitamente l'utilizzo delle stesse non equivale alla sua raggiungibilità, ma sono previste forme di autenticazione utente e di sicurezza nello scambio dei dati. (it)
 • 外部网(Extranet)是一个使用与互联网同样技术的计算机网络,它通常属于一个企业或组织的内部网(Intranet)或建立在互联网中并为指定的用户提供信息的共享和交流等服务。 外部网应用互联网与内部网的技术去服务一些外部企业,包括特定的客户、供应商或生意上的伙伴。 从九十年代到2000年以前,曾经有许多大企业使用企业外部网,通过基于互联网浏览器认证的形式对享有权限的用户提供共享和交换数据的服务。这项技术通常被大型企业用于专为商业伙伴或客户提供的各种信息服务,例如:价格表、产品信息、项目合作、备忘录等等。 使用者可以通过不同的技术访问外部网,例如,VPN或者。 (zh)
 • Una extranet és un recurs en la tecnologia de la informació que connecta diferents xarxes internes o usuaris dispersos d'una organització. A l'extranet hi accedeixen usuaris externs a l'organització corresponent. També dins d'una mateixa organització, és de costum que els drets d'accés són differents segons l'estatut de l'usuari. Així, per exemple, a l'extranet del Servei Català de la Salut, els treballadors d'un centre d'atenció primària, els comptables, els apotecaris i els ciutadans tenen drets d'accés diferents.(Vegeu també: Xarxa privada virtual, VPN, LAN, i WAN) (ca)
 • Ένα extranet (ουσιαστικά «εξωδίκτυο») είναι ένα δίκτυο υπολογιστών που επιτρέπει την ελεγχόμενη πρόσβαση από ένα εξωτερικό χώρο, για συγκεκριμένες επιχειρήσεις ή εκπαιδευτικούς σκοπούς . Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων προς τις επιχειρήσεις, ένα extranet μπορεί να θεωρηθεί ως προέκταση του intranet ενός οργανισμού που έχει επεκταθεί σε χρήστες εκτός του οργανισμού, συνήθως συνεργάτες, πωλητές και προμηθευτές, που είναι εκτός από όλους τους άλλους χρήστες του Διαδικτύου . Σε αντίθεση,με τα μοντέλα των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές (B2C) εμπεριέχουν γνωστούς servers από μία ή περισσότερες εταιρίες, που επικοινωνούν με άγνωστους χρήστες καταναλωτές. Ένα extranet είναι παρόμοιο με ένα DMZ υπό την έννοια ότι παρέχει πρόσβαση στις απαραίτητες υπηρεσίες για ένα εταιρικό κανάλι, χωρίς τη χορήγησ (el)
 • Una extranet es una red privada que utiliza protocolos de Internet, protocolos de comunicación y probablemente infraestructura pública de comunicación para compartir de forma segura parte de la información u operación propia de una organización con proveedores, compradores, socios, clientes o cualquier otro negocio u organización. Se puede decir en otras palabras que una extranet es parte de la Intranet de una organización que se extiende a usuarios fuera de ella, usualmente utilizando Internet y sus protocolos. (es)
 • Estranet (ingelesezko extended intranet esapidetik) Internet-en bidez intranet biren edo gehiagokoren elkar konexioaren artean sortzen den alegiazko sare pribatua (VPN) da.Hainbat enpresaren intranetek osatutako sare komertziala izaten da. Komunikazioa ahalbidetzeko lerro dedikatuak zein Internet bera erabil daiteke. Estranet-erekin lotutako kontzeptua da. (eu)
 • L'Extranet est l'utilisation du réseau internet dans laquelle une organisation structure ce réseau pour s'interconnecter avec ses partenaires commerciaux ou ses parties prenantes. Par opposition, un réseau intranet, se limite au réseau interne à l'organisation, sans utiliser d'infrastructure tierce (publique). La liste de sécurité est l'ensemble des données regroupant les identifiants (nom d'utilisateur (login), adresse IP, adresses MAC, clefs logiques ou physiques) autorisés à se connecter. (fr)
 • Extranet atau Ekstranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur (supplier), penjual (vendor), mitra (partner), pelanggan dan lain-lain. Extranet dapat juga diartikan sebagai intranet sebuah perusahaan yang dilebarkan bagi pengguna di luar perusahaan. Perusahaan yang membangun extranet dapat bertukar data bervolume besar dengan EDI (Electronic Data Interchange), berkolaborasi dengan perusahaan lain dalam suatu jaringan kerjasama dan lain-lain. (in)
 • Een extranet is een type computernetwerk binnen een organisatie. Het maakt onder andere gebruik van het TCP/IP-protocol. Het extranet is verwant aan het intranet. In wezen is het extranet een gedeelte van het intranet dat beschikbaar is voor anderen, buiten de organisatie. (nl)
 • Ekstranet (extranet) – zamknięta sieć komputerowa oparta na protokołach internetowych, przeznaczona do wymiany informacji z partnerami biznesowymi. Według ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych jest to niepubliczna sieć telekomunikacyjna, do której dostęp może być uzyskiwany z punktów dostępu usytuowanych w więcej niż jednej strukturze organizacyjnej lub organizacji. (pl)
 • Uma extranet é uma rede de computadores que permite acesso externo controlado, para negócios específicos ou propósitos educacionais. Em um contexto de business-to-business, uma extranet pode ser vista como uma extensão de uma intranet da organização que é estendida para usuários externos à organização, geralmente parceiros, vendedores e fornecedores, em isolamento de todos os outros usuários da Internet. Em contraste, os modelos business-to-consumer envolvem servidores conhecidos de uma ou mais empresas, comunicando-se com usuários consumidores previamente desconhecidos. Uma extranet é semelhante a uma DMZ (DeMilitarized Zone ou zona desmilitarizada) em que ela fornece acesso a serviços requeridos para canais de parceiros, sem acesso concessão de acesso a uma rede inteira da empresa. (pt)
 • Экстранет (англ. extranet) — защищённая от несанкционированного доступа корпоративная сеть, использующая Интернет-технологии для внутрикорпоративных целей, а также для предоставления части корпоративной информации и корпоративных приложений деловым партнерам компании. (ru)
 • Екстране́т (англ. extranet) — це захищена від несанкціонованого доступу корпоративна мережа, що використовує Інтернет-технології для внутрішньокорпоративних цілей, а також для надання частини корпоративної інформації і корпоративних застосунків діловим партнерам компанії. (uk)
rdfs:label
 • شبكة خارجية (ar)
 • Extranet (ca)
 • Extranet (cs)
 • Extranet (de)
 • Extranet (el)
 • Extranet (es)
 • Estranet (eu)
 • Extranet (en)
 • Ekstranet (in)
 • Extranet (fr)
 • Extranet (it)
 • 엑스트라넷 (ko)
 • エクストラネット (ja)
 • Extranet (nl)
 • Ekstranet (pl)
 • Extranet (pt)
 • Экстранет (ru)
 • 外部网 (zh)
 • Екстранет (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License