About: Deductible

An Entity of Type: disease, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

In an insurance policy, the deductible (in British English, the excess) is the amount paidout of pocket by the policy holder before an insurance provider will pay any expenses. In general usage, the term deductible may be used to describe one of several types of clauses that are used by insurance companies as a threshold for policy payments. Several deductibles can be set by the insurer based on the cause of the claim. For example, a single housing insurance policy may contain multiple deductible amounts for loss or damage arising from theft, fire, natural calamities, evacuation, etc.

Property Value
dbo:abstract
 • In an insurance policy, the deductible (in British English, the excess) is the amount paidout of pocket by the policy holder before an insurance provider will pay any expenses. In general usage, the term deductible may be used to describe one of several types of clauses that are used by insurance companies as a threshold for policy payments. Deductibles are typically used to deter the large number of claims that a consumer can be reasonably expected to bear the cost of. By restricting its coverage to events that are significant enough to incur large costs, the insurance firm expects to pay out slightly smaller amounts much less frequently, incurring much higher savings. As a result, insurance premiums are typically cheaper when they involve higher deductibles. For example, health insurance companies offer plans with high premiums and low deductibles, or plans with low premiums and high deductibles. One plan may have a premium of $1,087 a month with a $6,000 deductible, while a competitive plan may have a premium of $877 a month with a $12,700 deductible. The consumer with the $6,000 deductible will have to pay $6,000 in health care costs before the insurance plan pays anything. The consumer with the $12,700 deductible will have to pay $12,700. Deductibles are normally provided as clauses in an insurance policy that dictate how much of an insurance-covered expense is borne by the policyholder. They are normally quoted as a fixed quantity and are a part of most policies covering losses to the policy holder. The insurer then becomes liable for claimable expenses that exceed this amount (subject to the maximum sum claimable indicated in the contract). Depending on the policy, the deductible may apply per covered incident, or per year. For policies where incidents are not easy to delimit (health insurance, for example), the deductible is typically applied per year. Several deductibles can be set by the insurer based on the cause of the claim. For example, a single housing insurance policy may contain multiple deductible amounts for loss or damage arising from theft, fire, natural calamities, evacuation, etc. There are also deductible reimbursement programs that reimburse a deductible in the event of an automobile, home, boat/yacht or health insurance claim. (en)
 • Unter Selbstbeteiligung (Selbstbehalt, Eigenanteil, Kostenbeteiligung oder Zuzahlung, auch Franchise) versteht man im Versicherungswesen den Anteil, den der Versicherungsnehmer im Versicherungsfall selbst zu tragen hat (entweder jährlich oder pro Schadensfall). Er wird als absoluter oder prozentualer Anteil gesetzlich festgelegt oder vertraglich vereinbart. Nur darüber hinausgehende Summen werden von der Versicherung bezahlt. (de)
 • El deducible o franquicia ​ es una figura del derecho de los seguros y se define como la participación del asegurado en la pérdida ocasionada por el siniestro y tiene como finalidad que el asegurado haga todo lo que esté a su alcance para evitar que acontezca el siniestro. Generalmente el importe del deducible puede ser pactado con la aseguradora bajo la siguiente regla: A mayor importe de la prima, menor es el importe del deducible, y a menor importe de la prima, mayor es el importe del deducible. La aplicación más sencilla de esta regla consiste en establecer una prima mínima, con una franquicia determinada; y una prima mayor, sin ninguna franquicia. En países con alta contratación de seguros (sea por costumbre local o por la imposición gubernamental de la contratación de ) es común que no exista la figura del deducible, pues las pérdidas de los siniestros, si las hubiere, se reparten en una gran población de asegurados. (es)
 • Une franchise prévue dans un contrat d'assurance est la somme restant à la charge de l'assuré (donc non indemnisée par l'assureur) dans le cas où survient un sinistre. (fr)
 • Een eigen risico is het deel van een schade dat een verzekeraar niet vergoedt en dus voor eigen rekening van de verzekerde blijft. Bij vrijwillige verzekeringen is een eigen risico - voor zover aangeboden door de verzekeraar - een keuze. Men verzekert doorgaans een kleine kans op een grote schade omdat men "risico-avers" is: de verzekerde geeft dan de voorkeur aan de zekerheid van een kleine uitgave, de premie boven het risico plotseling een grote uitgave te moeten doen. Het kan een keuze zijn om kleine schades zelf te dragen, omdat het relatief duur is die te verzekeren, en in het uiterste geval helemaal geen verzekering af te sluiten, als die niet verplicht is. Zo is een reisverzekering die ook het verlies van pakweg zakkammen vergoedt erg duur, terwijl de verzekerde het eigenlijk pas een probleem vindt als de schade bijv. boven € 100 ligt. En dan kan een goedkopere verzekering worden afgesloten. Bij verplichte verzekeringen zoals vooral de Nederlandse zorgverzekering kan de wetgever een eigen risico vaststellen met het doel van gedragsbeïnvloeding, al is dat omstreden. Men kan het wenselijk vinden verzekerden te prikkelen niet voor elk wissewasje naar de dokter te gaan, al moet voorkomen worden dat met het oog op de kosten de dokter wordt gemeden terwijl dat later tot hogere kosten zou leiden. Omgekeerd kan een (te) laag eigen risico een "moral hazard" betekenen, in die zin dat de verzekerde minder voorzichtig is omdat de verzekering toch wel betaalt. Hoewel het eigen risico ook de premie van zorg verzekeringen verlaagt, ligt dat bij deze verzekeringen politiek gevoelig omdat er mensen zijn die dat moeilijk kunnen betalen. Er wordt wel gezegd dat verzekeraars altijd een zeker eigen risico wensen, omdat dit de verzekerde prikkelt tot voorzichtigheid, en voorkomt potentieel grote aantallen kleine schades te moeten afwikkelen, wat een zware administratieve last zou betekenen. Op de vrije markt kan de verzekeraar dit nadeel echter in de premie verdisconteren, wat uiteraard verzekeringen die ook kleine schades dekken voor de verzekerde minder aantrekkelijk maakt. Een eigen risico kan ook bestaan uit het, vrijwillig of verplicht, onverzekerd laten van een gedeelte van het belang. Een dergelijke (overigens zeldzame) bepaling komt met name voor bij brandverzekering. Als gevolg van de ontstane onderverzekering wordt elke schade evenredig uitgekeerd. Wettelijk mag een verzekerde overigens niet wezenlijk beter worden van een uitkering, al stond de Hoge Raad wel toe dat nieuwbouw van een afgebrande boerderij volledig werd vergoed. Brandstichting mag verzekeringstechnisch niet lonen. De hoogte van het eigen risico wordt doorgaans op het polisblad vermeld al komt het ook voor dat het eigen risico alleen in de polisvoorwaarden vermeld staat. Voorbeelden (naast het reeds genoemde voorbeeld van de bagageverzekering): 1. * Een verzekerde heeft een autoverzekering met een eigen risico van € 135,--. Bij een schade van € 95,-- zal de verzekeraar niets uitkeren, de schade blijft tenslotte onder het eigen risico. Bij een schade van € 200,-- keert de verzekeraar € 200,-- uit minus het eigen risico. De uitkering is € 65,--. 2. * Een verzekerde heeft een opstalverzekering met een eigen risico van 2‰ bij schade door storm. De hoogte van het eigen risico is dus afhankelijk van de hoogte van het verzekerd bedrag. Bij een verzekerd bedrag van € 200.000,-- is het eigen risico € 400,--, bij een verzekerd bedrag van € 1.000.000,-- is het eigen risico € 2.000,--. (nl)
 • Per franchigia (o scoperto di sicurtà) si intende, in campo assicurativo, quella parte di danno che resta a carico dell'assicurato. È predeterminata dalla compagnia assicurativa, e può ammontare ad un importo fisso o in percentuale sulla somma assicurata. Si può quindi conoscere prima dell'evento dannoso, a differenza dello scoperto, la cui entità risulta solo dopo aver quantificato il danno. Essa è analoga al massimale, in quanto rappresenta una limitazione del risarcimento (ma di caso opposto) da parte della compagnia di assicurazione. (it)
 • Självrisk är den utgift som försäkringstagaren själv svarar för vid beräkning av ersättningen vid olika skadefall, exempelvis om huset brinner upp eller bilen råkar ut för skador. Självrisken bestäms av de villkor som finns i försäkringsbrevet och som vid försäkringens tecknande fastställts av försäkringsbolaget. Sedan slutet av 1990-talet har självriskerna ökat bland annat på grund av försäkringsbedrägerier och ökade reparationskostnader.[källa behövs] Självrisk kan uttryckas som en proportionell andel (i procent av det försäkrade eller förlustbeloppet) eller som ett absolut värde (i monetära termer). (sv)
 • Франши́за (фр. franchise — льгота) в страховании — предусмотренное условиями страхования (перестрахования) освобождение страховщика (перестраховщика) от возмещения оговорённой части убытков страхователя (перестрахователя). Франшиза бывает условной и безусловной. Также выделяют временну́ю и совокупную франшизы, минимальный размер ущерба, на который распространяется страховое покрытие. Франшиза может быть выражена как пропорциональная доля (в процентах от страховой суммы, либо убытка) либо как абсолютная величина (в денежном выражении). Размер франшизы и её тип устанавливаются договором или правилами страхования. (ru)
 • Udział własny - w ubezpieczeniach: ustalona w umowie ubezpieczenia procentowa lub kwotowa wartość szkody, która w przypadku zaistnienia zdarzenia będzie pokryta przez ubezpieczającego (osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej), który zawarł umowę ubezpieczenia i zobowiązał się do uiszczania składki ubezpieczeniowej. Skutkiem tej klauzuli jest możliwe pomniejszenie wysokości składki ubezpieczeniowej. Można ją wykreślić z umowy, kosztem zwiększenia wysokości składki ubezpieczeniowej. (pl)
 • 在保險單中,自負額(英語:Deductible)是保單持有人在保險提供者(即保險人)開始做理賠支付之前,投保人自己要負擔(自付費用)的金額(就保險人的立場,也可將deductible稱為免賠額)。在一般用法中,這個英文原意為“可抵扣(deductible)”的名詞,是用來描述保險公司用作保單理賠支付門檻的條款之一。 自負額通常被當作在保險公司要支付大量的索賠之前,消費者應該要承擔的費用。保險公司透過將保險覆蓋限制在足以引起高額費用的重大事件上,希望因此可以減少支付較小金額的次數,而達到節省的目的。因此,如果自負額越高,保險費通常會更便宜。例如,醫療保險公司會提供高保費和低自負額的保險計劃,或低保費和高自負額的計劃。一個保險計劃的每月保費為1,087美元,自負額為6,000美元,而另外一個計劃的每月保費為877美元,但是自負額則為12,700美元。有6,000美元自負額的保單持有者必須支付6,000美元的醫療衛生費用,然後保險公司才會支付其他費用。擁有自負額12,700美元的消費者必須在支付12,700美元之後,才能獲得理賠。 通常在保險單中有自負額條款,就規定保單持有人承擔出險費用的數目,通常是以固定金額顯示。保險人對超出此金額的索賠承擔支付責任(以保單中敘明的索賠上限金額為準)。根據不同的保單,自負額可能是適用到每次承保事件,或者是適用到每年承保事件的總和。對於事故難以界定的保單(例如,醫療保險),通常自負額會適用到每年承保事件的總和。 保險公司可根據索賠原因設置幾種自負額。例如,一張房屋保險單可能包含因竊盜火災、自然災害、疏散等所引起的損失或損壞的好幾種自負額。 另外有一些覆蓋自負額報銷的計劃,可在汽車、房屋、船隻/遊艇、或者醫療保險索賠時,申請自負額的理賠。 (zh)
 • Франш́иза (страховá франш́иза) — частина збитку, яка підлягає самостійному відшкодуванню (покриттю) страхувальником за свій рахунок при виникненні страхового випадку.. (uk)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 636959 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 9160 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1075883281 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:isPartOf
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Unter Selbstbeteiligung (Selbstbehalt, Eigenanteil, Kostenbeteiligung oder Zuzahlung, auch Franchise) versteht man im Versicherungswesen den Anteil, den der Versicherungsnehmer im Versicherungsfall selbst zu tragen hat (entweder jährlich oder pro Schadensfall). Er wird als absoluter oder prozentualer Anteil gesetzlich festgelegt oder vertraglich vereinbart. Nur darüber hinausgehende Summen werden von der Versicherung bezahlt. (de)
 • Une franchise prévue dans un contrat d'assurance est la somme restant à la charge de l'assuré (donc non indemnisée par l'assureur) dans le cas où survient un sinistre. (fr)
 • Per franchigia (o scoperto di sicurtà) si intende, in campo assicurativo, quella parte di danno che resta a carico dell'assicurato. È predeterminata dalla compagnia assicurativa, e può ammontare ad un importo fisso o in percentuale sulla somma assicurata. Si può quindi conoscere prima dell'evento dannoso, a differenza dello scoperto, la cui entità risulta solo dopo aver quantificato il danno. Essa è analoga al massimale, in quanto rappresenta una limitazione del risarcimento (ma di caso opposto) da parte della compagnia di assicurazione. (it)
 • Udział własny - w ubezpieczeniach: ustalona w umowie ubezpieczenia procentowa lub kwotowa wartość szkody, która w przypadku zaistnienia zdarzenia będzie pokryta przez ubezpieczającego (osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej), który zawarł umowę ubezpieczenia i zobowiązał się do uiszczania składki ubezpieczeniowej. Skutkiem tej klauzuli jest możliwe pomniejszenie wysokości składki ubezpieczeniowej. Można ją wykreślić z umowy, kosztem zwiększenia wysokości składki ubezpieczeniowej. (pl)
 • Франш́иза (страховá франш́иза) — частина збитку, яка підлягає самостійному відшкодуванню (покриттю) страхувальником за свій рахунок при виникненні страхового випадку.. (uk)
 • In an insurance policy, the deductible (in British English, the excess) is the amount paidout of pocket by the policy holder before an insurance provider will pay any expenses. In general usage, the term deductible may be used to describe one of several types of clauses that are used by insurance companies as a threshold for policy payments. Several deductibles can be set by the insurer based on the cause of the claim. For example, a single housing insurance policy may contain multiple deductible amounts for loss or damage arising from theft, fire, natural calamities, evacuation, etc. (en)
 • El deducible o franquicia ​ es una figura del derecho de los seguros y se define como la participación del asegurado en la pérdida ocasionada por el siniestro y tiene como finalidad que el asegurado haga todo lo que esté a su alcance para evitar que acontezca el siniestro. En países con alta contratación de seguros (sea por costumbre local o por la imposición gubernamental de la contratación de ) es común que no exista la figura del deducible, pues las pérdidas de los siniestros, si las hubiere, se reparten en una gran población de asegurados. (es)
 • Een eigen risico is het deel van een schade dat een verzekeraar niet vergoedt en dus voor eigen rekening van de verzekerde blijft. Bij vrijwillige verzekeringen is een eigen risico - voor zover aangeboden door de verzekeraar - een keuze. Men verzekert doorgaans een kleine kans op een grote schade omdat men "risico-avers" is: de verzekerde geeft dan de voorkeur aan de zekerheid van een kleine uitgave, de premie boven het risico plotseling een grote uitgave te moeten doen. Het kan een keuze zijn om kleine schades zelf te dragen, omdat het relatief duur is die te verzekeren, en in het uiterste geval helemaal geen verzekering af te sluiten, als die niet verplicht is. Zo is een reisverzekering die ook het verlies van pakweg zakkammen vergoedt erg duur, terwijl de verzekerde het eigenlijk pas ee (nl)
 • Självrisk är den utgift som försäkringstagaren själv svarar för vid beräkning av ersättningen vid olika skadefall, exempelvis om huset brinner upp eller bilen råkar ut för skador. Självrisken bestäms av de villkor som finns i försäkringsbrevet och som vid försäkringens tecknande fastställts av försäkringsbolaget. Sedan slutet av 1990-talet har självriskerna ökat bland annat på grund av försäkringsbedrägerier och ökade reparationskostnader.[källa behövs] (sv)
 • Франши́за (фр. franchise — льгота) в страховании — предусмотренное условиями страхования (перестрахования) освобождение страховщика (перестраховщика) от возмещения оговорённой части убытков страхователя (перестрахователя). Франшиза бывает условной и безусловной. Также выделяют временну́ю и совокупную франшизы, минимальный размер ущерба, на который распространяется страховое покрытие. Франшиза может быть выражена как пропорциональная доля (в процентах от страховой суммы, либо убытка) либо как абсолютная величина (в денежном выражении). (ru)
 • 在保險單中,自負額(英語:Deductible)是保單持有人在保險提供者(即保險人)開始做理賠支付之前,投保人自己要負擔(自付費用)的金額(就保險人的立場,也可將deductible稱為免賠額)。在一般用法中,這個英文原意為“可抵扣(deductible)”的名詞,是用來描述保險公司用作保單理賠支付門檻的條款之一。 自負額通常被當作在保險公司要支付大量的索賠之前,消費者應該要承擔的費用。保險公司透過將保險覆蓋限制在足以引起高額費用的重大事件上,希望因此可以減少支付較小金額的次數,而達到節省的目的。因此,如果自負額越高,保險費通常會更便宜。例如,醫療保險公司會提供高保費和低自負額的保險計劃,或低保費和高自負額的計劃。一個保險計劃的每月保費為1,087美元,自負額為6,000美元,而另外一個計劃的每月保費為877美元,但是自負額則為12,700美元。有6,000美元自負額的保單持有者必須支付6,000美元的醫療衛生費用,然後保險公司才會支付其他費用。擁有自負額12,700美元的消費者必須在支付12,700美元之後,才能獲得理賠。 保險公司可根據索賠原因設置幾種自負額。例如,一張房屋保險單可能包含因竊盜火災、自然災害、疏散等所引起的損失或損壞的好幾種自負額。 另外有一些覆蓋自負額報銷的計劃,可在汽車、房屋、船隻/遊艇、或者醫療保險索賠時,申請自負額的理賠。 (zh)
rdfs:label
 • Selbstbeteiligung (de)
 • Deducible (es)
 • Deductible (en)
 • Franchise (assurance) (fr)
 • Franchigia (assicurazione) (it)
 • Eigen risico (nl)
 • Udział własny (pl)
 • Франшиза (страхование) (ru)
 • Självrisk (sv)
 • Страхова франшиза (uk)
 • 自負額 (醫療保險) (zh)
owl:sameAs
skos:exactMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License