An Entity of Type: music genre, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Data migration is the process of selecting, preparing, extracting, and transforming data and permanently transferring it from one computer storage system to another. Additionally, the validation of migrated data for completeness and the decommissioning of legacy data storage are considered part of the entire data migration process. Data migration is a key consideration for any system implementation, upgrade, or consolidation, and it is typically performed in such a way as to be as automated as possible, freeing up human resources from tedious tasks. Data migration occurs for a variety of reasons, including server or storage equipment replacements, maintenance or upgrades, application migration, website consolidation, disaster recovery, and data center relocation.

Property Value
dbo:abstract
 • La migració de dades és una de les estratègies més utilitzada en la preservació digital avui dia i té com a objectiu principal assegurar que els recursos actuals siguin accessibles i utilitzables en el futur, evitant d'aquesta manera l'obsolescència digital de l'entorn original. La migració és el conjunt de tasques organitzades i dissenyades per a aconseguir la transferència periòdica de materials digitals des d'una configuració de maquinari i programari a una altra, o des d'una generació tecnològica a una de posterior. És a dir, l'estratègia de migració es basa en la conversió d'un document que es troba en un format amb perill d'obsolescència cap a un format més actual i/o estàndard amb l'objectiu que s'adapti a les noves plataformes tant de maquinari com de programari. (ca)
 • Data migration is the process of selecting, preparing, extracting, and transforming data and permanently transferring it from one computer storage system to another. Additionally, the validation of migrated data for completeness and the decommissioning of legacy data storage are considered part of the entire data migration process. Data migration is a key consideration for any system implementation, upgrade, or consolidation, and it is typically performed in such a way as to be as automated as possible, freeing up human resources from tedious tasks. Data migration occurs for a variety of reasons, including server or storage equipment replacements, maintenance or upgrades, application migration, website consolidation, disaster recovery, and data center relocation. (en)
 • Der Begriff Migration (aus lateinisch migratio ‚Übersiedlung‘) steht in der Informationstechnik für den Prozess einer grundlegenden Veränderung einer bestehenden Systemlandschaft oder eines wesentlichen Teils dieser Landschaft. Die Migration kann sich sowohl auf Hard- als auch auf Software beziehen. (de)
 • La migración de datos consiste en la transferencia de materiales digitales de un origen de datos a otro, transformando la forma lógica del ente digital de modo que el objeto conceptual pueda ser restituido o presentado por un nuevo equipo o programa informático. Se trata de una consideración clave para cualquier implementación, actualización o consolidación de un sistema informático. Se distingue del refresco, que se limita a mantener el flujo de datos transfiriéndolos simplemente de un soporte a otro. Hay varias estrategias que pueden ser consideradas una forma de migración, que difieren en el momento en que se produce la transformación y en los tipos de objetos transformados. El método de migración más propuesto consiste en convertir de manera permanente un formato lógico en otro, de manera que todos los objetos ”migrados” puedan ser presentados con una tecnología diferente.​ Existen diversos motivos para realizar una migración, tales como la preservación o difusión de los contenidos, mejoras en el funcionamiento, cumplir con nuevos requerimientos de usuario o de software, la interoperabilidad, la actualización de versiones, la estandarización de la tecnología, la reducción de costos al optar por un software libre, el aumento en el volumen de datos, nuevos procesos de negocio o mejoras en la seguridad o el control de la información, entre otros escenarios posibles.​ (es)
 • Une migration est, en informatique, le passage d'un état existant d'un système d'information ou d'une application vers une cible définie dans un projet ou un programme. La migration de données est généralement réalisée par programmation pour parvenir à un traitement automatisé, en libérant des ressources humaines de tâches embarrassantes. La migration est nécessaire lorsque des organisations ou des individus procèdent au changement des systèmes informatiques ou à leur mise à niveau. (fr)
 • Migrasi data adalah istilah ilmu komputer yang digunakan untuk proses memindahkan atau mentranformasikan data dari suatu konteks ke konteks lainnya yang berbeda. Konteks tersebut dapat berupa bentuk / struktur data, format data, platform teknologi, ataupun lokasi. (in)
 • データ移行(データいこう)またはデータマイグレーション(英: data migration)は、異なる種類のストレージ、フォーマット、コンピュータなどの間でデータを転送するプロセスである。手順を誤れば重大なシステム障害を起こしうる、ミッションクリティカルな作業である。 組織や個人がコンピュータを替えたり新しいものにアップグレードするとき、あるいはシステムを統合するとき(企業が合併してシステムを1つにする場合)などに必要となる。現在ではデータ移行は一般に自動的に行われるが、自動化するまでもない場合は手動を介する場合もある。手動の場合は、操作誤りを防ぐために入念にレビューされた手順書を用意する事が多い。大きなシステムの場合、自動か手動かを問わず、リハーサルを繰り返して問題点の洗い出しも行う。 効率的にデータ移行を行うため、古いシステム上のデータを新しいシステムにマッピングし、データの抽出とロードを行う。しかし、最も重要なのは古いシステムでのデータがそのままでは新しいシステムで使えない場合で、何らかの変換や加工を必要とする。データ移行はこれら全体を指すが、その大部分は変換・加工の自動化である。 新システムにデータをロードしたら、転送が正しく行われたか(そのデータを使って新システムが正しく動作するか)検証する必要がある。この際に新旧のシステムを並行して動作させ、結果を照合するなどの作業が必要な場合もある。 自動または手動で移行時にデータをきれいにし()、品質を向上させるのが一般的である。冗長な情報やもはや使われなくなった情報を除去し、新たなシステムの要求仕様にあわせてデータを変換する。 データ移行の工程(設計、抽出、クレンジング、ロード、検証)は、新システムが実際に稼動するまでに何度か行われるのが普通である。 (ja)
 • La migrazione nella terminologia informatica indica un procedimento atto a modificare l'hardware o il software, in uso su uno o più computer.L'esempio più classico e rilevante di migrazione è quella che riguarda il sistema operativo di una macchina: migrare da un sistema operativo verso un altro significa quindi smettere di utilizzare il sistema operativo x in favore dell'utilizzo di y.Altri esempi di migrazione possono riguardare software meno fondamentali (ad esempio un programma di fotoritocco), il passaggio di un sito da un server ad un altro, il cambio di architettura hardware dell'elaboratore o il rifacimento di un'applicazione web con altro framework web. (it)
 • Migracja danych (ang. data migration) – przeniesienie danych z jednego systemu informatycznego, bazy danych, formatu danych do innego. (pl)
 • Міграція даних — це процес вибору, підготовки, вилучення та перетворення даних і постійного перенесення їх з однієї комп'ютерної системи зберігання в іншу. Крім того, перевірка повноти перенесених даних і виведення з експлуатації застарілого сховища даних вважаються частиною всього процесу міграції даних. Міграція даних є ключовим фактором для будь-якої реалізації, оновлення або консолідації системи, і зазвичай вона виконується таким чином, щоб бути максимально автоматизованим, звільняючи людські ресурси від виснажливих завдань. Міграція даних відбувається з різних причин, включаючи заміну сервера або обладнання для зберігання даних, технічне обслуговування або оновлення, міграцію додатків, консолідацію вебсайту, відновлення після аварій та переміщення центру обробки даних. (uk)
 • 数据迁移(英語:data migration)是指选择、准备、提取和转换数据,并将数据从一个计算机存储系统永久地传输到另一个计算机存储系统的过程。此外,验证迁移数据的完整性和退役原来旧的数据存储,也被认为是整个数据迁移过程的一部分。 数据迁移是任何系统实现、升级或整合的关键考虑因素,通常以尽可能自动化的方式执行,从而将人力资源从繁琐的任务中解放出来。数据迁移有多种原因,包括服务器或存储设备更换、维护或升级、应用程序迁移、网站整合、灾难恢复和数据中心 迁移。 (zh)
dbo:wikiPageID
 • 1135408 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 14221 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1096849410 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:isPartOf
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Data migration is the process of selecting, preparing, extracting, and transforming data and permanently transferring it from one computer storage system to another. Additionally, the validation of migrated data for completeness and the decommissioning of legacy data storage are considered part of the entire data migration process. Data migration is a key consideration for any system implementation, upgrade, or consolidation, and it is typically performed in such a way as to be as automated as possible, freeing up human resources from tedious tasks. Data migration occurs for a variety of reasons, including server or storage equipment replacements, maintenance or upgrades, application migration, website consolidation, disaster recovery, and data center relocation. (en)
 • Der Begriff Migration (aus lateinisch migratio ‚Übersiedlung‘) steht in der Informationstechnik für den Prozess einer grundlegenden Veränderung einer bestehenden Systemlandschaft oder eines wesentlichen Teils dieser Landschaft. Die Migration kann sich sowohl auf Hard- als auch auf Software beziehen. (de)
 • Une migration est, en informatique, le passage d'un état existant d'un système d'information ou d'une application vers une cible définie dans un projet ou un programme. La migration de données est généralement réalisée par programmation pour parvenir à un traitement automatisé, en libérant des ressources humaines de tâches embarrassantes. La migration est nécessaire lorsque des organisations ou des individus procèdent au changement des systèmes informatiques ou à leur mise à niveau. (fr)
 • Migrasi data adalah istilah ilmu komputer yang digunakan untuk proses memindahkan atau mentranformasikan data dari suatu konteks ke konteks lainnya yang berbeda. Konteks tersebut dapat berupa bentuk / struktur data, format data, platform teknologi, ataupun lokasi. (in)
 • La migrazione nella terminologia informatica indica un procedimento atto a modificare l'hardware o il software, in uso su uno o più computer.L'esempio più classico e rilevante di migrazione è quella che riguarda il sistema operativo di una macchina: migrare da un sistema operativo verso un altro significa quindi smettere di utilizzare il sistema operativo x in favore dell'utilizzo di y.Altri esempi di migrazione possono riguardare software meno fondamentali (ad esempio un programma di fotoritocco), il passaggio di un sito da un server ad un altro, il cambio di architettura hardware dell'elaboratore o il rifacimento di un'applicazione web con altro framework web. (it)
 • Migracja danych (ang. data migration) – przeniesienie danych z jednego systemu informatycznego, bazy danych, formatu danych do innego. (pl)
 • Міграція даних — це процес вибору, підготовки, вилучення та перетворення даних і постійного перенесення їх з однієї комп'ютерної системи зберігання в іншу. Крім того, перевірка повноти перенесених даних і виведення з експлуатації застарілого сховища даних вважаються частиною всього процесу міграції даних. Міграція даних є ключовим фактором для будь-якої реалізації, оновлення або консолідації системи, і зазвичай вона виконується таким чином, щоб бути максимально автоматизованим, звільняючи людські ресурси від виснажливих завдань. Міграція даних відбувається з різних причин, включаючи заміну сервера або обладнання для зберігання даних, технічне обслуговування або оновлення, міграцію додатків, консолідацію вебсайту, відновлення після аварій та переміщення центру обробки даних. (uk)
 • 数据迁移(英語:data migration)是指选择、准备、提取和转换数据,并将数据从一个计算机存储系统永久地传输到另一个计算机存储系统的过程。此外,验证迁移数据的完整性和退役原来旧的数据存储,也被认为是整个数据迁移过程的一部分。 数据迁移是任何系统实现、升级或整合的关键考虑因素,通常以尽可能自动化的方式执行,从而将人力资源从繁琐的任务中解放出来。数据迁移有多种原因,包括服务器或存储设备更换、维护或升级、应用程序迁移、网站整合、灾难恢复和数据中心 迁移。 (zh)
 • La migració de dades és una de les estratègies més utilitzada en la preservació digital avui dia i té com a objectiu principal assegurar que els recursos actuals siguin accessibles i utilitzables en el futur, evitant d'aquesta manera l'obsolescència digital de l'entorn original. (ca)
 • La migración de datos consiste en la transferencia de materiales digitales de un origen de datos a otro, transformando la forma lógica del ente digital de modo que el objeto conceptual pueda ser restituido o presentado por un nuevo equipo o programa informático. Se trata de una consideración clave para cualquier implementación, actualización o consolidación de un sistema informático. Se distingue del refresco, que se limita a mantener el flujo de datos transfiriéndolos simplemente de un soporte a otro. Hay varias estrategias que pueden ser consideradas una forma de migración, que difieren en el momento en que se produce la transformación y en los tipos de objetos transformados. El método de migración más propuesto consiste en convertir de manera permanente un formato lógico en otro, de man (es)
 • データ移行(データいこう)またはデータマイグレーション(英: data migration)は、異なる種類のストレージ、フォーマット、コンピュータなどの間でデータを転送するプロセスである。手順を誤れば重大なシステム障害を起こしうる、ミッションクリティカルな作業である。 組織や個人がコンピュータを替えたり新しいものにアップグレードするとき、あるいはシステムを統合するとき(企業が合併してシステムを1つにする場合)などに必要となる。現在ではデータ移行は一般に自動的に行われるが、自動化するまでもない場合は手動を介する場合もある。手動の場合は、操作誤りを防ぐために入念にレビューされた手順書を用意する事が多い。大きなシステムの場合、自動か手動かを問わず、リハーサルを繰り返して問題点の洗い出しも行う。 効率的にデータ移行を行うため、古いシステム上のデータを新しいシステムにマッピングし、データの抽出とロードを行う。しかし、最も重要なのは古いシステムでのデータがそのままでは新しいシステムで使えない場合で、何らかの変換や加工を必要とする。データ移行はこれら全体を指すが、その大部分は変換・加工の自動化である。 自動または手動で移行時にデータをきれいにし()、品質を向上させるのが一般的である。冗長な情報やもはや使われなくなった情報を除去し、新たなシステムの要求仕様にあわせてデータを変換する。 (ja)
rdfs:label
 • Migració de dades (ca)
 • Migration (Informationstechnik) (de)
 • Data migration (en)
 • Migración de datos (es)
 • Migration (informatique) (fr)
 • Migrasi data (in)
 • Migrazione (informatica) (it)
 • データ移行 (ja)
 • Migracja danych (pl)
 • Міграція даних (uk)
 • 数据迁移 (zh)
owl:differentFrom
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:genre of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is rdfs:seeAlso of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License