About: CANopen

An Entity of Type: software, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

CANopen is a communication protocol and device profile specification for embedded systems used in automation. In terms of the OSI model, CANopen implements the layers above and including the network layer. The CANopen standard consists of an addressing scheme, several small communication protocols and an application layer defined by a device profile. The communication protocols have support for network management, device monitoring and communication between nodes, including a simple transport layer for message segmentation/desegmentation. The lower level protocol implementing the data link and physical layers is usually Controller Area Network (CAN), although devices using some other means of communication (such as Ethernet Powerlink, EtherCAT) can also implement the CANopen device profile

Property Value
dbo:abstract
 • El CANopen és un protocol de comunicacions i perfil de dispositius per a sistemes incrustats sobre busos del tipus CANbus (Controller Area Network) funcionant en temps real. En termes del model OSI implementa la capa de xarxa i superiors. Els seus protocols de comunicacions donen suport a la gestió de xarxa, monitoratge de dispositius i comunicació entre nodes. Les capes més baixes solen ser de CANbus encara que també s'implementa sobre altres sistemes com ara EtherCAT. Els estàndards CANopen estan centralitzats al web CAN in Automation. Es fa servir en diversos camps d'aplicació com ara l'automoció, l'industrial (ascensors, escales mecàniques), el mèdic (ratjos X, sales d'operacions) o l'agrícola. CANopen és una represa de la capa d'aplicació CAL desenvolupada per Philips Medical Systems reprèn els sistemes de gestió de bus i de missatges de la capa CAL tot definint el contingut dels missatges i integrant la noció de sistema distribuït. Un element mestre de la xarxa coordina els esclaus. La velocitat de transmissió pot atènyer 1 Mbit/s. El perfil bàsic dels dispositius CANopen es defineix a l'estàndard CiA301 de CAN in Automation. Dispositius com ara mòduls d'Entrada/Sortida (estàndard CiA401) i controladors de moviment (estàndard CiA402) són especialitzacions del perfil bàsic mencionat. (ca)
 • CANopen ist ein auf CAN basierendes Kommunikationsprotokoll, welches hauptsächlich in der Automatisierungstechnik und zur Vernetzung innerhalb komplexer Geräte verwendet wird. Das Hauptverbreitungsgebiet von CANopen ist Europa. Jedoch steigen sowohl in Nordamerika als auch in Asien die Nutzerzahlen. Es wurde vorwiegend von deutschen mittelständischen Unternehmen initiiert und im Rahmen des -Projekts ASPIC unter Leitung von Bosch als Prototyp von 1993 bis 1995 erarbeitet. Seit 1995 wird es von der Organisation CAN in Automation (CiA) gepflegt und ist als Europäische Norm EN 50325-4 standardisiert. (de)
 • CANopen is a communication protocol and device profile specification for embedded systems used in automation. In terms of the OSI model, CANopen implements the layers above and including the network layer. The CANopen standard consists of an addressing scheme, several small communication protocols and an application layer defined by a device profile. The communication protocols have support for network management, device monitoring and communication between nodes, including a simple transport layer for message segmentation/desegmentation. The lower level protocol implementing the data link and physical layers is usually Controller Area Network (CAN), although devices using some other means of communication (such as Ethernet Powerlink, EtherCAT) can also implement the CANopen device profile. The basic CANopen device and communication profiles are given in the CiA 301 specification released by CAN in Automation. Profiles for more specialized devices are built on top of this basic profile, and are specified in numerous other standards released by CAN in Automation, such as CiA 401 for I/O-modules and CiA 402 for motion control. (en)
 • CANopen es un protocolo de comunicaciones de alto nivel, para uso industrial, basado en el bus CAN (ISO 11898) y recogido en la norma EN 50325-4. CANopen ha sido desarrollado por CiA (CAN in Automation), asociación sin ánimo de lucro formada por fabricantes y usuarios del bus CAN. (es)
 • CANopen est un protocole traitant de la couche réseau (couche 3 du modèle OSI) à la couche application (couche 7 du modèle OSI), originellement pour les Bus de terrain du type CAN (Controller area network) fonctionnant en temps réel. D'autres bus intègrent depuis peu CANopen, tel EtherCAT ou Powerlink démontrant ainsi l'intérêt de l'industrie pour ce mode de communication. Il est utilisé dans de nombreux domaines : automobile, agricole, industriel (ascenseurs, escaliers roulants, motion control) et médical (rayons X, salles d'opérations). Ce bus de terrain est connu pour être une solution de communication économique et efficace. CANopen est une reprise de la couche applicative CAL développée par Philips Medical Systems ; il reprend les services et protocoles de gestion de bus et de messages de la couche CAL tout en définissant le contenu des messages et en intégrant la notion de système distribué. Un élément maître du réseau coordonne les éléments esclaves. La vitesse de transmission peut atteindre 1 Mbit/s. (fr)
 • CANopen(きゃんおーぷん)とは、オートメーションシステム内の組み込みシステム用の通信プロトコルおよびデバイスプロファイル仕様である。OSI参照モデルのネットワーク層から上の層を実装している。CANopenは、アドレッシングスキーム、いくつかの小規模な通信プロトコル、デバイスプロファイルによって定義されたアプリケーション層から構成される。Controller Area Networkをベースとしており、オープンネットワークのひとつでもある。 (ja)
 • CANopen은 자동화 임베디드 시스템을 위한 통신 프로토콜이며 장치 프로파일 명세이다. OSI 모델의 측면에서 보면, CANopen은 네트워크 계층과 그 상위 계층을 구현한다. CANopen 표준은 장치주소 명세, 몇 가지 통신 프로토콜들과 장치 프로파일에 정의된 응용 계층으로 구성된다. 통신 프로토콜은 네트워크 관리와 장치 모니터링을 지원하며, 메시지 분할과 병합을 위한 전송 계층을 포함한 노드 사이의 통신을 가능하게 한다. 데이터 링크 계층과 물리 계층을 위한 하위 계층으로는 보통 CAN 버스를 사용한다. 하지만, 하위 계층으로 Ethernet Powerlink나 EtherCAT을 사용할 수도 있다. 기본 CANopen 장치와 통신 프로파일들은 CAN in Automation에서 발표된 CiA 301 명세서에 기술되어 있다. 좀 더 특화된 장치들을 위한 프로파일들은 CAN in Automation에서 발표된 다른 표준들에 기술되어 있으며, 기본 프로파일을 공통 하부구조로 사용한다. 예로 입출력 모듈을 위한 명세는 CiA 401에 모션 제어를 위한 명세는 CiA 402에서 찾을 수 있다. (ko)
 • CANopen è un protocollo di comunicazione e una specifica di profilo per dispositivi per sistemi embedded utilizzato in automazione. All'interno del modello OSI, CANopen implementa i livelli a partire dal livello di rete in su (quindi dal 3° in su). Lo standard CANopen consiste in uno schema di indirizzamento, di diversi piccoli protocolli di comunicazione e di un livello applicazione definito da un profilo di dispositivo. I protocolli di comunicazione hanno un supporto per la gestione di rete ("network management"), per il controllo dei dispositivi e delle comunicazioni tra nodi, e includono un semplice livello di trasporto per la segmentazione/desegmentazione dei messaggi. Il protocollo di basso livello, che implementa il livello fisico e il livello datalink, è normalmente il Controller Area Network (CAN), sebbene i profili di dispositivo di CANopen possano essere implementati da dispositivi che utilizzano altri mezzi di comunicazione (come l'). I profili di comunicazione e di dispositivo di base di CANopen sono forniti dal CAN in Automation (CiA) draft standard 301. I profili di dispositivi più specializzati sono basati sul profilo di base, e sono specificati in molti altri standard del CiA, come il CiA401 per i moduli di I/O e il CiA402 per il controllo del movimento. (it)
 • CANopen — открытый сетевой протокол верхнего уровня для подключения встраиваемых устройств в бортовых транспортных и промышленных сетях. В качестве сетевого и транспортного уровня использует протокол реального времени CAN. Используется для связи датчиков, исполнительных механизмов и программируемых логических контроллеров между собой. Открытый стандарт. (ru)
 • CANopen是一種架構在控制器區域網路(Controller Area Network, CAN)上的高層通訊協定,包括通訊子協定及設備子協定常在嵌入式系統中使用,也是工業控制常用到的一種現場總線。 CANopen實作了OSI模型中的網路層以上(包括網路層)的協定。CANopen標準包括定址方案、數個小的通訊子協定及由設備子協定所定義的應用層。CANopen支援網路管理、設備監控及節點間的通訊,其中包括一個簡易的傳輸層,可處理資料的分段傳送及其組合。一般而言資料鏈結層及實體層會用CAN來實作。除了CANopen外,也有其他的通訊協定(如POWERLINK及EtherCAT)實作CANopen的設備子協定。 基本的CANopen設備及通訊子協定定義在CAN in Automation (CiA) draft standard 301.。針對個別設備的子協定以CiA 301為基礎再進行擴充。如針對I/O模組的CiA401及針對運動控制的CiA402。 (zh)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 3837568 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 22743 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1082536567 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • CANopen ist ein auf CAN basierendes Kommunikationsprotokoll, welches hauptsächlich in der Automatisierungstechnik und zur Vernetzung innerhalb komplexer Geräte verwendet wird. Das Hauptverbreitungsgebiet von CANopen ist Europa. Jedoch steigen sowohl in Nordamerika als auch in Asien die Nutzerzahlen. Es wurde vorwiegend von deutschen mittelständischen Unternehmen initiiert und im Rahmen des -Projekts ASPIC unter Leitung von Bosch als Prototyp von 1993 bis 1995 erarbeitet. Seit 1995 wird es von der Organisation CAN in Automation (CiA) gepflegt und ist als Europäische Norm EN 50325-4 standardisiert. (de)
 • CANopen es un protocolo de comunicaciones de alto nivel, para uso industrial, basado en el bus CAN (ISO 11898) y recogido en la norma EN 50325-4. CANopen ha sido desarrollado por CiA (CAN in Automation), asociación sin ánimo de lucro formada por fabricantes y usuarios del bus CAN. (es)
 • CANopen(きゃんおーぷん)とは、オートメーションシステム内の組み込みシステム用の通信プロトコルおよびデバイスプロファイル仕様である。OSI参照モデルのネットワーク層から上の層を実装している。CANopenは、アドレッシングスキーム、いくつかの小規模な通信プロトコル、デバイスプロファイルによって定義されたアプリケーション層から構成される。Controller Area Networkをベースとしており、オープンネットワークのひとつでもある。 (ja)
 • CANopen은 자동화 임베디드 시스템을 위한 통신 프로토콜이며 장치 프로파일 명세이다. OSI 모델의 측면에서 보면, CANopen은 네트워크 계층과 그 상위 계층을 구현한다. CANopen 표준은 장치주소 명세, 몇 가지 통신 프로토콜들과 장치 프로파일에 정의된 응용 계층으로 구성된다. 통신 프로토콜은 네트워크 관리와 장치 모니터링을 지원하며, 메시지 분할과 병합을 위한 전송 계층을 포함한 노드 사이의 통신을 가능하게 한다. 데이터 링크 계층과 물리 계층을 위한 하위 계층으로는 보통 CAN 버스를 사용한다. 하지만, 하위 계층으로 Ethernet Powerlink나 EtherCAT을 사용할 수도 있다. 기본 CANopen 장치와 통신 프로파일들은 CAN in Automation에서 발표된 CiA 301 명세서에 기술되어 있다. 좀 더 특화된 장치들을 위한 프로파일들은 CAN in Automation에서 발표된 다른 표준들에 기술되어 있으며, 기본 프로파일을 공통 하부구조로 사용한다. 예로 입출력 모듈을 위한 명세는 CiA 401에 모션 제어를 위한 명세는 CiA 402에서 찾을 수 있다. (ko)
 • CANopen — открытый сетевой протокол верхнего уровня для подключения встраиваемых устройств в бортовых транспортных и промышленных сетях. В качестве сетевого и транспортного уровня использует протокол реального времени CAN. Используется для связи датчиков, исполнительных механизмов и программируемых логических контроллеров между собой. Открытый стандарт. (ru)
 • CANopen是一種架構在控制器區域網路(Controller Area Network, CAN)上的高層通訊協定,包括通訊子協定及設備子協定常在嵌入式系統中使用,也是工業控制常用到的一種現場總線。 CANopen實作了OSI模型中的網路層以上(包括網路層)的協定。CANopen標準包括定址方案、數個小的通訊子協定及由設備子協定所定義的應用層。CANopen支援網路管理、設備監控及節點間的通訊,其中包括一個簡易的傳輸層,可處理資料的分段傳送及其組合。一般而言資料鏈結層及實體層會用CAN來實作。除了CANopen外,也有其他的通訊協定(如POWERLINK及EtherCAT)實作CANopen的設備子協定。 基本的CANopen設備及通訊子協定定義在CAN in Automation (CiA) draft standard 301.。針對個別設備的子協定以CiA 301為基礎再進行擴充。如針對I/O模組的CiA401及針對運動控制的CiA402。 (zh)
 • El CANopen és un protocol de comunicacions i perfil de dispositius per a sistemes incrustats sobre busos del tipus CANbus (Controller Area Network) funcionant en temps real. En termes del model OSI implementa la capa de xarxa i superiors. Els seus protocols de comunicacions donen suport a la gestió de xarxa, monitoratge de dispositius i comunicació entre nodes. Les capes més baixes solen ser de CANbus encara que també s'implementa sobre altres sistemes com ara EtherCAT. Els estàndards CANopen estan centralitzats al web CAN in Automation. (ca)
 • CANopen is a communication protocol and device profile specification for embedded systems used in automation. In terms of the OSI model, CANopen implements the layers above and including the network layer. The CANopen standard consists of an addressing scheme, several small communication protocols and an application layer defined by a device profile. The communication protocols have support for network management, device monitoring and communication between nodes, including a simple transport layer for message segmentation/desegmentation. The lower level protocol implementing the data link and physical layers is usually Controller Area Network (CAN), although devices using some other means of communication (such as Ethernet Powerlink, EtherCAT) can also implement the CANopen device profile (en)
 • CANopen est un protocole traitant de la couche réseau (couche 3 du modèle OSI) à la couche application (couche 7 du modèle OSI), originellement pour les Bus de terrain du type CAN (Controller area network) fonctionnant en temps réel. D'autres bus intègrent depuis peu CANopen, tel EtherCAT ou Powerlink démontrant ainsi l'intérêt de l'industrie pour ce mode de communication. Il est utilisé dans de nombreux domaines : automobile, agricole, industriel (ascenseurs, escaliers roulants, motion control) et médical (rayons X, salles d'opérations). Ce bus de terrain est connu pour être une solution de communication économique et efficace. (fr)
 • CANopen è un protocollo di comunicazione e una specifica di profilo per dispositivi per sistemi embedded utilizzato in automazione. All'interno del modello OSI, CANopen implementa i livelli a partire dal livello di rete in su (quindi dal 3° in su). Lo standard CANopen consiste in uno schema di indirizzamento, di diversi piccoli protocolli di comunicazione e di un livello applicazione definito da un profilo di dispositivo. I protocolli di comunicazione hanno un supporto per la gestione di rete ("network management"), per il controllo dei dispositivi e delle comunicazioni tra nodi, e includono un semplice livello di trasporto per la segmentazione/desegmentazione dei messaggi. Il protocollo di basso livello, che implementa il livello fisico e il livello datalink, è normalmente il Controller A (it)
rdfs:label
 • CANopen (ca)
 • CANopen (de)
 • CANopen (es)
 • CANopen (en)
 • CANopen (fr)
 • CANopen (it)
 • CANopen (ko)
 • CANopen (ja)
 • CANopen (ru)
 • CANopen (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License