An Entity of Type: disease, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

In the fields of physical security and information security, access control (AC) is the selective restriction of access to a place or other resource, while access management describes the process. The act of accessing may mean consuming, entering, or using. Permission to access a resource is called authorization. Locks and login credentials are two analogous mechanisms of access control.

Property Value
dbo:abstract
 • El control d'accés consisteix en el protocol per a verificar si una entitat (una persona, un ordinador, etc.) que sol·licita accés a un recurs té els drets necessaris per accedir-hi. Un control d'accés ofereix la possibilitat d'accedir a recursos físics (per exemple, a un edifici, a un local, a un país) o lògics (per exemple, a un sistema operatiu o a una aplicació informàtica específica). Els sistemes de control d'accés, a més, ens permeten fer un seguiment de les entrades i sortides del personal o qualsevol dels usuaris que han passat per aquell punt físic d'accés. (ca)
 • التحكم بالوصول (بالإنجليزية: Access control)‏ تشير إلى تطبيق قواعد تحكم من يستطيع استعمال موارد معينة. تتولى هذه المهمة جهة ذات سلطة في كثير من الأحيان. الموارد يمكن أن تكون بناية أو مجموعة من الأبنية أو نظام معلوماتي. و يمكن أيضا أن يعتبر المرحاض موردا في حال كان الدخول إليه يحتاج إلى وضع قطعة نقدية. (ar)
 • Řízení přístupu je proces, při kterém je ověřována míra oprávnění a uživatelských práv při přístupu ke zdrojům. Ověřují se uživatelé, skupiny uživatelů i počítače. Zdroje jsou vnímány jako sdílené hodnoty, které může počítač nabídnout, např. kapacita pevného disku, tiskárny, operační paměť, procesorový čas apod. Objekty vnímáme jako účelný shluk dat, tedy soubory, skupiny souborů uložené na paměťovém médiu. Oprávnění určuje typ povoleného přístupu k jednotlivým objektům. Oprávnění se liší podle typu objektu, kterému jsou připisována. Jeden uživatel může mít přiřazeno více oprávnění. Zároveň může patřit do skupiny uživatelů, která má přidělená další práva. Oprávnění se přidělují i souborům. Liší podle objektu přidělení. Ovšem existují i společná oprávnění jako: číst, změnit, odstranit, změnit vlastníka. Nastavením oprávnění určujeme (řídíme) míru nebo způsob přístupu k objektům. Uživatelská práva jsou specifikována souborem oprávnění a přihlašovacími právy v počítačovém prostředí. Mohou být přidělována jednotlivým uživatelským účtům nebo skupinám účtů. „Tato práva umožňují uživatelům provádění specifických akcí, jako je interaktivní přihlášení k systému nebo zálohování souborů a adresářů. Uživatelská práva se liší od oprávnění, protože práva se vztahují na uživatelské účty, zatímco oprávnění jsou přiřazována objektům.“ Přidělováním uživatelských práv skupinám se zjednoduší správa uživatelských účtů. Pojem uživatel je obraz skutečné identity člověka, u kterého je autentizací zajištěno, že vlastníkem oné identity je právě on. Uživateli jsou následně přidělována přístupová práva podle úrovně ověření. Obecně se řízení přístupu může zavést ve dvou režimech, buď jako povinné řízení přístupu (MAC), anebo nepovinné řízení přístupu (DAC). Nepovinné řízení přístupu je častější. Každý uživatel má přidělena určitá přístupová práva k objektům. Výhodou tohoto přístupu je snadná implementace a administrace. V systému může existovat několik uživatelů s neomezenými právy (superuživatel). Tito uživatelé spravují daný systém, jsou tedy správci. Povinné řízení přístupu je využíváno v organizacích, které operují s utajovanými informacemi, například ve vojenství. Základem je dělení dat podle míry utajení. Normální data jsou určená široké veřejnosti, citlivá data jsou interní data (přístupná v rámci dané firmy nebo signatářům NDA) a důvěrná nebo také tajná data jsou určena jen vyjmenovaným příjemcům. Je důležité zabezpečit, aby uživatel neměl přístup k datům z vyššího stupně utajení, než kterému odpovídá jeho pověření. Rozdíl proti nepovinnému řízení přístupu spočívá v tom, že uživatel sám nemůže měnit přístupová práva. Například uživatelé veřejných počítačů v knihovnách mají striktně nastavena uživatelská a přístupová práva k uživatelskému účtu, který je se zdroji dat propojen právě nepovinným řízením přístupu. Řízení přístupu má úzký vztah k procesu autentizace a uživatelským účtům. „Řízení přístupu je závislé na schopnosti systému jednoznačně identifikovat uživatele. Tuto jednoznačnou identifikaci poskytují uživatelské účty. (cs)
 • Ο έλεγχος πρόσβασης ή έλεγχος προσπέλασης (αγγλικά: access control) περιλαμβάνει τον ηλεκτρονικό έλεγχο ταυτότητας και έλεγχο εξουσιοδότησης του χρήστη. Με βάση τους παραπάνω ελέγχους κρίνεται η έγκριση ή η απόρριψη του αιτήματος πρόσβασης και ανάλογα παρέχεται η όχι η άδεια πρόσβασης σε σε κάποιον υπολογιστικό πόρο ή πληροφορία. Τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης παρέχουν υπηρεσίες εξουσιοδότησης, ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης, έγκρισης πρόσβασης και λογοδοσίας. (el)
 • Zugriffskontrolle ist die Überwachung und Steuerung des Zugriffs auf bestimmte Ressourcen. Das Ziel der Zugriffskontrolle ist die Sicherstellung der Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit von Informationen. Eine der wichtigsten Grundlagen der Informationssicherheit ist die Art und Weise, wie auf Ressourcen zugegriffen werden kann und wie diese Ressourcen durch die Zugriffsmechanismen geschützt werden. Somit handelt es sich bei der Zugriffskontrolle nicht nur um technische Hilfsmittel. Die Aufteilung der drei Gebiete administrative, physische und technische Zugriffskontrolle wird als komplementär angesehen. Das heißt, dass sich die Gebiete durch ein Schichtenmodell beschreiben lassen, in dem sich die einzelnen Schichten gegenseitig ergänzen. (de)
 • In the fields of physical security and information security, access control (AC) is the selective restriction of access to a place or other resource, while access management describes the process. The act of accessing may mean consuming, entering, or using. Permission to access a resource is called authorization. Locks and login credentials are two analogous mechanisms of access control. (en)
 • Le contrôle d'accès désigne les différentes solutions techniques qui permettent de sécuriser et gérer les accès physiques à un bâtiment ou un site, ou les accès logiques à un système d'information. On distingue ainsi le contrôle d'accès physiqueet le contrôle d'accès logique. Les entreprises sont de plus en plus amenées à tracer leurs accès informatique à l'aide d'un Reporting des Droits d'Accès. (fr)
 • El control de acceso consiste en la verificación de si una entidad (una persona, vehículo, ordenador, etc...) solicitando acceso a un recurso tiene los derechos necesarios para hacerlo.​ Un control de acceso ofrece la posibilidad de acceder a recursos físicos (por ejemplo, a un edificio, a un local, a un país) o lógicos (por ejemplo, a un sistema operativo o a una aplicación informática específica).​​ (es)
 • Pengaturan akses atau kontrol akses (Inggris: access control) dalam sistem operasi yang bersifat multiuser atau sistem operasi jaringan semacam keluarga UNIX atau Windows NT adalah istilah umum yang menjelaskan bagaimana seorang administrator sistem tersebut (atau dalam keluarga sistem operasi UNIX) dapat mengamankan akses terhadap objek yang berupa berkas, direktori, atau objek lainnya, seperti sebuah ruangan yang disebut akses kontrol pintu. (in)
 • Nell'ambito della sicurezza fisica e informatica il controllo degli accessi è un sistema di protezione che impedisce l'accesso a determinate risorse (in particolare risorse informatiche). Può essere implementato attraverso una lista di controllo degli accessi o altre procedure di autenticazione. Anche una serratura costituisce un basilare sistema di controllo accessi. (it)
 • 접근 제어(接近 制御, access control, AC) 또는 액세스 제어는 누군가가 무언가를 사용하는 것을 허가하거나 거부하는 기능을 말한다. 파일, 프린터, 레지스트리 키, 디렉터리 서비스 개체 등에 대한 서비스, 사용자의 권한을 결정한다. (ko)
 • Met toegangscontrole wordt het proces van wel of niet toegang verlenen tot een faciliteit bedoeld en heeft tot doel de vraag "heeft persoon X toegang tot faciliteit Y?" te beantwoorden en te effectueren. De invulling, die hieraan gegeven wordt, kan variëren van een positieve tot een negatieve reactie, van eenvoudige lijfwachten, tot complexe RFID- of biometrische systemen, van slot en sleutel tot challenge response algoritme en een cryptografische sleutel. (nl)
 • アクセス制御(アクセスせいぎょ、Access Control)は、対象へのアクセスを制御すること、また制御する仕組みである。 すなわち、対象(部屋・スマートフォンなど)へのアクセス(出入り・利用など)を制御する(鍵の持ち主のみ入室できる、スマホの持ち主のみ利用できる)仕組みである。部屋に入るための鍵/錠前や、スマホを利用するための指紋認証はアクセス制御の一例である。対象の特性から、物理セキュリティ、コンピュータセキュリティ、ネットワークセキュリティなどに分けられ、各々下記の意味を持つ。 (ja)
 • Em segurança, especialmente segurança física, o termo controle de acesso PB ou controlo de acessoPE é uma referência à prática de permitir o acesso a uma propriedade, prédio, ou sala, apenas para pessoas autorizadas. O controle físico de acesso pode ser obtido através de pessoas (um guarda, segurança ou recepcionista); através de meios mecânicos como fechaduras e chaves; ou através de outros meios tecnológicos, como sistemas baseados em cartões de acesso. (pt)
 • Kontrola dostępu – środki mające na celu zapewnienie dostępu do zasobów tylko uprawnionym jednostkom. (pl)
 • Åtkomstkontroll används för att förhindra obehörig eller oavsiktlig förändring av information samt obehörigt avslöjande av information. Återkomstkontroll svarar alltså mot aspekterna sekretess och riktighet inom datasäkerhet. Ett aktivt subjekt utför en åtkomstoperation på ett passivt objekt. Subjektet är vanligen en användare och objektet en fil, mapp eller annan resurs i ett datasystem. Operationer är sätt att komma åt objekt och de två grundläggande åtkomstsätten är observera och förändra. Enligt finns fyra åtkomsträttigheter: 1. * exekvera; vare sig läsa eller skriva 2. * läsa 3. * tillägga; skriva utan att läsa 4. * skriva; oftast även att läsa I Unix-system används rättigheterna läsa, skriva och exekvera och i Windows NT-system finns rättigheterna läsa, skriva, exekvera, radera, ändra tillstånd och ändra ägare. (sv)
 • 存取控制(英語:Access control)是指对访问者向受保护资源进行访问操作的控制管理。该控制管理保证被授权者可访问受保护资源,未被授权者不能访问受保护资源。 (zh)
 • Система контроля и управления доступом, СКУД (англ. Physical Access Control System, PACS) — совокупность программно-аппаратных технических средств контроля и средств управления, имеющих целью ограничение и регистрацию входа-выхода объектов (людей, транспорта) на заданной территории через «точки прохода»: двери, ворота, КПП. Основная задача — управление доступом на заданную территорию (кого пускать, в какое время и на какую территорию), включая также: * ограничение доступа на заданную территорию; * идентификацию лица, имеющего доступ на заданную территорию. Дополнительные задачи: * учёт рабочего времени; * расчет заработной платы (при интеграции с системами бухгалтерского учёта); * ведение базы персонала / посетителей; * интеграция с системой безопасности, например: * с системой видеонаблюдения для совмещения архивов событий систем, передачи системе видеонаблюдения извещений о необходимости стартовать запись, повернуть камеру для записи последствий зафиксированного подозрительного события; * с системой охранной сигнализации (СОС), например, для ограничения доступа в помещения, стоящие на охране, или для автоматического снятия и постановки помещений на охрану. * с системой пожарной сигнализации (СПС) для получения информации о состоянии пожарных извещателей, автоматического разблокирования эвакуационных выходов и закрывания противопожарных дверей в случае пожарной тревоги. На особо ответственных объектах сеть устройств СКУД выполняется физически не связанной с другими информационными сетями. (ru)
 • Система контролю і управління доступом (скорочено СКУД або СКД) — це комплекс технічних та програмних засобів безпеки, що здійснює регулювання входу / виходу та переміщень людей чи транспортних об’єктів на територіях, які знаходяться під охороною, для адміністративного моніторингу та попереджень несанкціонованого проникнення. За допомогою системи контролю доступу також досягається: * ідентифікація осіб, що мають право доступу; * розмежування доступу до різних приміщень; * керування автоматичними режимами; * реєстрація часу перебування особи на об’єкті; * обробка інформації та ведення статистики. Впровадження СКУД дозволяє організувати безпеку та контроль об’єктів без залучення великої кількості працівників охорони та стабільну роботу автоматизованих систем у режимі 24/7 (наприклад, банкоматів, які встановлено в окремих приміщеннях відділень). (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 40684 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 46884 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1119423955 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • El control d'accés consisteix en el protocol per a verificar si una entitat (una persona, un ordinador, etc.) que sol·licita accés a un recurs té els drets necessaris per accedir-hi. Un control d'accés ofereix la possibilitat d'accedir a recursos físics (per exemple, a un edifici, a un local, a un país) o lògics (per exemple, a un sistema operatiu o a una aplicació informàtica específica). Els sistemes de control d'accés, a més, ens permeten fer un seguiment de les entrades i sortides del personal o qualsevol dels usuaris que han passat per aquell punt físic d'accés. (ca)
 • التحكم بالوصول (بالإنجليزية: Access control)‏ تشير إلى تطبيق قواعد تحكم من يستطيع استعمال موارد معينة. تتولى هذه المهمة جهة ذات سلطة في كثير من الأحيان. الموارد يمكن أن تكون بناية أو مجموعة من الأبنية أو نظام معلوماتي. و يمكن أيضا أن يعتبر المرحاض موردا في حال كان الدخول إليه يحتاج إلى وضع قطعة نقدية. (ar)
 • Ο έλεγχος πρόσβασης ή έλεγχος προσπέλασης (αγγλικά: access control) περιλαμβάνει τον ηλεκτρονικό έλεγχο ταυτότητας και έλεγχο εξουσιοδότησης του χρήστη. Με βάση τους παραπάνω ελέγχους κρίνεται η έγκριση ή η απόρριψη του αιτήματος πρόσβασης και ανάλογα παρέχεται η όχι η άδεια πρόσβασης σε σε κάποιον υπολογιστικό πόρο ή πληροφορία. Τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης παρέχουν υπηρεσίες εξουσιοδότησης, ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης, έγκρισης πρόσβασης και λογοδοσίας. (el)
 • In the fields of physical security and information security, access control (AC) is the selective restriction of access to a place or other resource, while access management describes the process. The act of accessing may mean consuming, entering, or using. Permission to access a resource is called authorization. Locks and login credentials are two analogous mechanisms of access control. (en)
 • Le contrôle d'accès désigne les différentes solutions techniques qui permettent de sécuriser et gérer les accès physiques à un bâtiment ou un site, ou les accès logiques à un système d'information. On distingue ainsi le contrôle d'accès physiqueet le contrôle d'accès logique. Les entreprises sont de plus en plus amenées à tracer leurs accès informatique à l'aide d'un Reporting des Droits d'Accès. (fr)
 • El control de acceso consiste en la verificación de si una entidad (una persona, vehículo, ordenador, etc...) solicitando acceso a un recurso tiene los derechos necesarios para hacerlo.​ Un control de acceso ofrece la posibilidad de acceder a recursos físicos (por ejemplo, a un edificio, a un local, a un país) o lógicos (por ejemplo, a un sistema operativo o a una aplicación informática específica).​​ (es)
 • Pengaturan akses atau kontrol akses (Inggris: access control) dalam sistem operasi yang bersifat multiuser atau sistem operasi jaringan semacam keluarga UNIX atau Windows NT adalah istilah umum yang menjelaskan bagaimana seorang administrator sistem tersebut (atau dalam keluarga sistem operasi UNIX) dapat mengamankan akses terhadap objek yang berupa berkas, direktori, atau objek lainnya, seperti sebuah ruangan yang disebut akses kontrol pintu. (in)
 • Nell'ambito della sicurezza fisica e informatica il controllo degli accessi è un sistema di protezione che impedisce l'accesso a determinate risorse (in particolare risorse informatiche). Può essere implementato attraverso una lista di controllo degli accessi o altre procedure di autenticazione. Anche una serratura costituisce un basilare sistema di controllo accessi. (it)
 • 접근 제어(接近 制御, access control, AC) 또는 액세스 제어는 누군가가 무언가를 사용하는 것을 허가하거나 거부하는 기능을 말한다. 파일, 프린터, 레지스트리 키, 디렉터리 서비스 개체 등에 대한 서비스, 사용자의 권한을 결정한다. (ko)
 • Met toegangscontrole wordt het proces van wel of niet toegang verlenen tot een faciliteit bedoeld en heeft tot doel de vraag "heeft persoon X toegang tot faciliteit Y?" te beantwoorden en te effectueren. De invulling, die hieraan gegeven wordt, kan variëren van een positieve tot een negatieve reactie, van eenvoudige lijfwachten, tot complexe RFID- of biometrische systemen, van slot en sleutel tot challenge response algoritme en een cryptografische sleutel. (nl)
 • アクセス制御(アクセスせいぎょ、Access Control)は、対象へのアクセスを制御すること、また制御する仕組みである。 すなわち、対象(部屋・スマートフォンなど)へのアクセス(出入り・利用など)を制御する(鍵の持ち主のみ入室できる、スマホの持ち主のみ利用できる)仕組みである。部屋に入るための鍵/錠前や、スマホを利用するための指紋認証はアクセス制御の一例である。対象の特性から、物理セキュリティ、コンピュータセキュリティ、ネットワークセキュリティなどに分けられ、各々下記の意味を持つ。 (ja)
 • Em segurança, especialmente segurança física, o termo controle de acesso PB ou controlo de acessoPE é uma referência à prática de permitir o acesso a uma propriedade, prédio, ou sala, apenas para pessoas autorizadas. O controle físico de acesso pode ser obtido através de pessoas (um guarda, segurança ou recepcionista); através de meios mecânicos como fechaduras e chaves; ou através de outros meios tecnológicos, como sistemas baseados em cartões de acesso. (pt)
 • Kontrola dostępu – środki mające na celu zapewnienie dostępu do zasobów tylko uprawnionym jednostkom. (pl)
 • 存取控制(英語:Access control)是指对访问者向受保护资源进行访问操作的控制管理。该控制管理保证被授权者可访问受保护资源,未被授权者不能访问受保护资源。 (zh)
 • Řízení přístupu je proces, při kterém je ověřována míra oprávnění a uživatelských práv při přístupu ke zdrojům. Ověřují se uživatelé, skupiny uživatelů i počítače. Zdroje jsou vnímány jako sdílené hodnoty, které může počítač nabídnout, např. kapacita pevného disku, tiskárny, operační paměť, procesorový čas apod. Objekty vnímáme jako účelný shluk dat, tedy soubory, skupiny souborů uložené na paměťovém médiu. Oprávnění určuje typ povoleného přístupu k jednotlivým objektům. Oprávnění se liší podle typu objektu, kterému jsou připisována. Jeden uživatel může mít přiřazeno více oprávnění. Zároveň může patřit do skupiny uživatelů, která má přidělená další práva. Oprávnění se přidělují i souborům. Liší podle objektu přidělení. Ovšem existují i společná oprávnění jako: číst, změnit, odstranit, změn (cs)
 • Zugriffskontrolle ist die Überwachung und Steuerung des Zugriffs auf bestimmte Ressourcen. Das Ziel der Zugriffskontrolle ist die Sicherstellung der Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit von Informationen. Eine der wichtigsten Grundlagen der Informationssicherheit ist die Art und Weise, wie auf Ressourcen zugegriffen werden kann und wie diese Ressourcen durch die Zugriffsmechanismen geschützt werden. Somit handelt es sich bei der Zugriffskontrolle nicht nur um technische Hilfsmittel. (de)
 • Система контроля и управления доступом, СКУД (англ. Physical Access Control System, PACS) — совокупность программно-аппаратных технических средств контроля и средств управления, имеющих целью ограничение и регистрацию входа-выхода объектов (людей, транспорта) на заданной территории через «точки прохода»: двери, ворота, КПП. Основная задача — управление доступом на заданную территорию (кого пускать, в какое время и на какую территорию), включая также: * ограничение доступа на заданную территорию; * идентификацию лица, имеющего доступ на заданную территорию. Дополнительные задачи: (ru)
 • Åtkomstkontroll används för att förhindra obehörig eller oavsiktlig förändring av information samt obehörigt avslöjande av information. Återkomstkontroll svarar alltså mot aspekterna sekretess och riktighet inom datasäkerhet. Ett aktivt subjekt utför en åtkomstoperation på ett passivt objekt. Subjektet är vanligen en användare och objektet en fil, mapp eller annan resurs i ett datasystem. Operationer är sätt att komma åt objekt och de två grundläggande åtkomstsätten är observera och förändra. Enligt finns fyra åtkomsträttigheter: (sv)
 • Система контролю і управління доступом (скорочено СКУД або СКД) — це комплекс технічних та програмних засобів безпеки, що здійснює регулювання входу / виходу та переміщень людей чи транспортних об’єктів на територіях, які знаходяться під охороною, для адміністративного моніторингу та попереджень несанкціонованого проникнення. За допомогою системи контролю доступу також досягається: (uk)
rdfs:label
 • Access control (en)
 • تحكم بالوصول (ar)
 • Control d'accés (ca)
 • Řízení přístupu (cs)
 • Zugriffskontrolle (de)
 • Έλεγχος πρόσβασης (υπολογιστές) (el)
 • Control de acceso (es)
 • Pengaturan akses (in)
 • Contrôle d'accès (fr)
 • Controllo accessi (it)
 • 접근 제어 (ko)
 • アクセス制御 (ja)
 • Toegangscontrole (nl)
 • Kontrola dostępu (pl)
 • Controle de acesso (pt)
 • Система контроля и управления доступом (ru)
 • Åtkomstkontroll (sv)
 • 存取控制 (zh)
 • Система контролю і управління доступом (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:industry of
is dbo:product of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:industry of
is dbp:products of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License